<< . .

. 14
( : 16). . >>

\leftheadtext SRAZU POSLE \title. sM. TAKVE RAZDEL 6.6. kOLONTITULY.

sTILX GLAWY. sTILX DLQ GLAWY MONOGRAFII NESKOLXKO OTLI^AETSQ OT STILQ
STATXI. tEKST IZ \head PE^ATAETSQ NE KAPITELX@, A VIRNYM RIFTOM, ZAGO-
LOWKI TEOREM, UTWERVDENIJ, OPREDELENIJ I T.D. PE^ATA@TSQ NE VIRNYM RIF-
TOM, A KAPITELX@, PRI^EM S ABZACNYM OTSTUPOM, A NE PRIVATYM WPLOTNU@ K
LEWOMU KRA@.
6.4. nOMERA STRANIC
eSLI WY ISPOLXZUETE STILX PREPRINT, TO NOMERA STRANIC PE^ATA@TSQ W KO-
LONTITULE NA WNE NEM POLE, ZA ISKL@^ENIEM PERWOJ STRANICY, U KOTOROJ KO-
LONTITUL PUSTOJ, A NOMER STRANICY PE^ATAETSQ WNIZU W CENTRE.
eSLI NUVNO OPUSTITX NUMERACI@ STRANIC, POMESTITE W NA^ALE DOKUMENTA
KOMANDU \NoPageNumbers (POSLE STROKI \documentstyle). tEKST KOLONTITULOW
SOHRANITSQ SM. TAKVE 6.6. kOLONTITULY.
rukowodstwo dlq polxzowatelq AMS-TEX 103
mOVNO ZADATX NUMERACI@ STRANIC RIMSKIMI CIFRAMI, NAPRIMER, DLQ OGLA-
WLENIQ I PREDISLOWIQ, ISPOLXZUQ DLQ \TOGO OBY^NYJ PRIEM TEX'A | KOMANDU
\pageno WMESTE S OTRICATELXNYM NOMEROM. nAPOMNIM, ^TO WY MOVETE SKA-
ZATX \pageno=100, ESLI NADO, ^TOBY SLEDU@]AQ STRANICA REZULXTATA IMELA
NOMER 100, A ESLI RUKOPISX NA^INAETSQ S \pageno=-1, NOMERA STRANIC BUDUT i,
ii, iii, iv, v I T.D.
6.5. rAZMER STRANICY
w STILE PREPRINT PO UMOL^ANI@ PRINQTY IRINA STRANICY, RAWNAQ 30pc,
I WYSOTA STRANICY, RAWNAQ 47.5pc. w WYSOTU STRANICY WKL@^AETSQ I STROKA
DLQ NOMERA. mOVNO IZMENITX RAZMERY STRANICY KOMANDAMI
\pagewidth{hRAZMERi}
\pageheight{hRAZMERi}

ISPOLXZUQ PODHODQ]IE hRAZMERiY, GDE POD \TIM OBOZNA^ENIEM MY PODRAZUME-
WAEM DOPUSTIMYE RAZMERY TEX'A, OPISANNYE W RAZDELE 2.7. rAZMERY.
mOVNO IZMENITX I RASPOLOVENIE STRANICY S WNOWX OPREDELENNYMI RAZME-
RAMI NA STANDARTNOM LISTE BUMAGI. kOMANDA
\hcorrection{hRAZMERi}

PEREDWINET STRANICU CELIKOM PO GORIZONTALI WPRAWO NA hRAZMERi, A KOMANDA
\vcorrection{hRAZMERi}

OPUSTIT EE WNIZ NA hRAZMERi.
6.6. kOLONTITULY
eSLI WY ISPOLXZUETE STILX PREPRINT, KOLONTITULY WYGLQDQT TAK, KAK W
wOSHITITELXNYJ TEX: TEKST RASPOLAGAETSQ W CENTRE, A NOMER STRANICY NA
POLQH. (kAK OBY^NO, NA PERWOJ STRANICE KOLONTITUL PUSTOJ, A NOMER STRANICY
POME]AETSQ WNIZU.)
eSLI WY NI^EGO NE PREDPRINIMALI, ^TOBY OPREDELITX TEKST KOLONTITULOW,
W KOLONTITULAH LEWOSTORONNIH STRANIC BUDET PE^ATATXSQ FAMILIQ AWTORA, A
W KOLONTITULAH PRAWOSTORONNIH STRANIC | NAZWANIE. (|TO KASAETSQ STILQ
DLQ STATEJ O MONOGRAFIQH SM. NIVE.) eSLI WAM NUVNY KAKIE-NIBUDX DRUGIE
ZNA^ENIQ, SKAVEM, SOKRA]ENNOE NAZWANIE, MOVNO PEREOPREDELITX TEKST KOLON-
TITULOW LEWOSTORONNIH I PRAWOSTORONNIH STRANIC, WWEDQ
\leftheadtext{hTEKST LEWOGO KOLONTITULAi}
\rightheadtext{hTEKST PRAWOGO KOLONTITULAi}

|TI INSTRUKCII MOGUT POQWITXSQ W L@BOM MESTE POSLE KOMANDY \documentstyle,
NO ^A]E WSEGO IH POME]A@T SRAZU POSLE \title, \author ILI \head, ^TOBY PE-
REKRYTX AWTOMATI^ESKI SFORMIROWANNYE KOLONTITULY. eSLI \rightheadtext
ILI \leftheadtext ZADANY NAD OBLASTX@ topmatter, TO \title I \author IH NE
PEREKRYWA@T.
eSLI WY GOTOWITE NE VURNALXNU@ STATX@, A MONOGRAFI@ I ISPOLXZUETE PERE-
KL@^ATELX \Monograph, TO \TO DEJSTWUET NA KOLONTITULY SLEDU@]IM OBRAZOM:
W LEWOM KOLONTITULE PE^ATAETSQ NAZWANIE GLAWY, A W PRAWOM | TEKST ZAGOLOWKA
s.w. klimenko, m.w. lisina, n.m. fomina
104
SEKCII (IZ \head). w GLAWAH, KOTORYE NE SODERVAT NIKAKIH \head'OW | NAPRI-
MER, W PREDISLOWIQH | KAK LEWYJ, TAK I PRAWYJ KOLONTITULY BUDUT SODERVATX
NAZWANIE GLAWY.
pO UMOL^ANI@ KOLONTITULY PE^ATA@TSQ PROPISNYMI BUKWAMI. |TO UKRA-
ENIE MOVNO OTMENITX KOMANDOJ \nofrills:
\rightheadtext\nofrills {tEKST KOLONTITULA}
eSLI PO KAKIM-TO PRI^INAM WY NE HOTITE, ^TOBY PE^ATALISX KOLONTITULY,
POMESTITE W NA^ALE DOKUMENTA \NoRunningHeads (POSLE STROKI \documentstyle).
eSLI KOLONTITULY OPU]ENY, NOMERA STRANIC POME]A@TSQ W SEREDINE STROKI
WNIZU STRANICY (I DAVE MOGUT BYTX OTMENENY KOMANDOJ \NoPageNumbers.)
w MONOGRAFII, ESLI WY NE HOTITE, ^TOBY TEKST IZ SEKCII \head POQWILSQ W
KOLONTITULAH, TO WAM SLEDUET PEREOPREDELITX WNUTRENN@@ KOMANDU \headmark,
KOTORAQ ISPOLXZUETSQ KOMANDOJ \head DLQ ZADANIQ PRAWYH KOLONTITULOW. ˜TOBY
SDELATX \TO, POMESTITE W SWOJ WHODNOJ DOKUMENT POSLE \Monograph I PERED
\topmatter SLEDU@]U@ STROKU:
\redefine\headmark#1{}
(GDE #1 | \TO NOMER ARGUMENTA, KAK OB_QSNQETSQ W OPISANII \define I SWQZAN-
NYH S NEJ KOMAND).
6.7. bIBLIOGRAFII
bIBLIOGRAFI^ESKIJ RAZDEL DOKUMENTA NA^INAETSQ S \Refs, A W KONCE DOLVEN
IMETX \endRefs. kOMANDA \Refs AWTOMATI^ESKI WYDAET ZAGOLOWOK References.
eSLI ZAGOLOWOK DOLVEN BYTX DRUGIM (SAM TEKST ILI RIFT), TO MOVNO OTME-
NITX AWTOMATI^ESKOE FORMATIROWANIE KOMANDOJ \nofrills:
\Refs\nofrills{hnOWYJ ZAGOLOWOKi}
kAVDYJ \LEMENT BIBLIOGRAFII NA^INAETSQ S \ref I OKAN^IWAETSQ \endref.
mEVDU \ref I \endref KONKRETNYE \LEMENTY MOVNO UKAZYWATX W L@BOM PO-
RQDKE. tIPI^NYJ \LEMENT BIBLIOGRAFII OFORMLQETSQ TAK:
\ref \no 9 \by S. S. Chern \pages 947--966
\paper Integral formulas for hypersurfaces in Eucledian
space \yr 1959 \vol 8 \jour J. Math. Mech.\endref
sRAZU POSLE \ref OBY^NO SLEDUET NOMER \no ILI DRUGAQ METKA, IDENTIFICI-
RU@]AQ \TOT \LEMENT. |TA METKA POLU^AETSQ S POMO]X@ KOMANDY \key. fOR-
MAT METKI OPREDELQETSQ TEKU]IM STILEM SSYLOK, KOTORYJ ZADAETSQ KOMANDOJ
\refstyle. sTILX DOKUMENTA PREPRINT PREDUSMATRIWAET TRI STILQ SSYLOK,
OBOZNA^AEMYH BUKWAMI A, B I C I SOOTWETSTWU@]IH BUKWENNYM METKAM, OT-
SUTSTWI@ METOK I ^ISLOWYM METKAM. nIVE UKAZANY FORMA KOMAND \cite I
\key DLQ KAVDOGO STILQ I IH REZULXTAT:
\refstyle{A} \refstyle{B} \refstyle{C}

DK] Smith 1989] 19]
\cite{DK} \cite{Smith 1989} \cite{19}
(NET KL@^A) (NET METKI)
DK] 19.
\key DK \key 19
kOMANDA \refstyle OBY^NO POME]AETSQ W PREAMBULE DOKUMENTA.
rukowodstwo dlq polxzowatelq AMS-TEX 105
|LEMENTY BIBLIOGRAFII OBY^NO PE^ATA@TSQ S PODWE ENNYM OTSTUPOM. w
OB]EM SLU^AE, WELI^INA \TOGO OTSTUPA TAKOWA, ^TOBY TAM POMESTILOSX DWU-
ZNA^NOE ^ISLO. eGO MOVNO UWELI^ITX (ILI UMENX ITX), UKAZAW SAMU@ IROKU@
METKU, ISPOLXZUEMU@ W SPISKE BIBLIOGRAFII. nAPRIMER,
\widestnumber\key{GHMR}% STILX A
\widestnumber\key{999}% STILX C --- 3 CIFRY

UWELI^IT OTSTUP, ^TOBY POMESTITX, SOOTWETSTWENNO, KL@^ GHMR] ILI TREH-
ZNA^NOE ^ISLO. eSLI BIBLIOGRAFIQ SOSTOIT IZ MENEE DESQTI \LEMENTOW, MOVNO
UMENX ITX OTSTUP, UKAZAW \widestnumber\key{9}. kAK POKAZANO W PRIME-
RAH, PRI ISPOLXZOWANII \widestnumber NE SLEDUET STAWITX KWADRATNYE SKOBKI,
TO^KI, KOMANDY PEREKL@^ENIQ RIFTA ILI DRUGIE FORMATIRU@]IE KOMANDY.
pRI SOZDANII OTSTUPA \TI \LEMENTY U^ITYWA@TSQ AWTOMATI^ESKI. eSLI W BI-
BLIOGRAFII IDUT PODRQD NESKOLXKO RABOT ODNOGO AWTORA/AWTOROW, W PERWOM IZ
TAKIH \LEMENTOW ISPOLXZUETSQ \by SO SLEDU@]IM ZA NIM POLNOSTX@ UKAZANNYM
IMENEM (ILI IMENAMI) AWTORA, A W KAVDOM POSLEDU@]EM \LEMENTE STAWITSQ
KOMANDA \bysame | TOLXKO \bysame BEZ POWTORENIQ IMENI (IMEN). kOMANDA
\bysame PROIZWODIT GORIZONTALXNU@ ^ERTU FIKSIROWANNOJ DLINY 3 em.
nET ^ETKO OGOWORENNOGO OB_EMA INFORMACII, KOTORAQ DOLVNA NAHODITXSQ
MEVDU \ref I \endref. sTILEWOJ FAJL RAZUMNO OBRABOTAET TE POLQ, KOTORYE WY
ZADADITE. nAPRIMER, ESLI NE ZADATX \vol (TOM), TO NE BUDET NAPE^ATAN NOMER
TOMA ESLI NE ZADATX \jour (GOD), TO BUDUT PROIGNORIROWANY DAVE ZAPOLNENNYE
POLQ \yr (GOD) I \vol. tO, ^TO BUDET NA SAMOM DELE NAPE^ATANO, ZAWISIT I
OT KONTEKSTA. nAPRIMER, ESLI ZADANO \paper (STATXQ), TO \page ILI \pages
DADUT PROSTO NOMERA STRANIC, A ESLI ISPOLXZOWANO \book ILI \inbook, TO PERED
NOMERAMI STRANIC BUDET E]E STOQTX \p." ILI \pp.".
dLQ UKAZANIQ FAMILIJ REDAKTOROW IME@TSQ DWA WARIANTA, \ed I \eds, TAK
VE, KAK \page I \pages, POSKOLXKU \ed." ILI \eds." QWLQ@TSQ ^ASTX@ AWTOMA-
TI^ESKOGO FORMATIROWANIQ. eSLI \by OTSUTSTWUET, WMESTO IMENI AWTORA BUDET
POME]ENO IMQ REDAKTORA.
dLQ TRUDOW KONFERENCII W POLE \procinfo ZAPISYWAETSQ MESTO I DATA EE
PROWEDENIQ. pRI \TOM BUDUT DOBAWLENY KRUGLYE SKOBKI.
w KONCE \LEMENTA BIBLIOGRAFII IME@TSQ DWE WOZMOVNOSTI DLQ UKAZANIQ RAZ-
NYH PRIME^ANIJ | \TO \finalinfo I \miscnote. oTMETIM, ^TO \miscnote OT-
LI^AETSQ TOLXKO TEM, ^TO AWTOMATI^ESKI DOBAWLQET KRUGLYE SKOBKI OBY^NO
ISPOLXZUETSQ DLQ TAKIH PRIME^ANIJ, KAK \(PREPRINT)", \(PREDSTAWLENO)" ILI
\(to appear)". tAK KAK POSLEDNEE WSTRE^AETSQ NAIBOLEE ^ASTO, DLQ NEGO IME-
ETSQ SPECIALXNAQ KOMANDA \toappear, KOTORAQ \KWIWALENTNA POSLEDOWATELXNO-
STI \miscnote to appear. nOMER WYPUSKA ZADAETSQ KOMANDOJ \issue, KOTORAQ
AWTOMATI^ESKI DOBAWLQET K NOMERU \no.".
eSLI BIBLIOGRAFI^ESKAQ INFORMACIQ PREDSTAWLENA W PEREWODE ILI ESTX SO-
MNENIQ W TOM, ^TO BUDET PRAWILXNO PONQTO, NA KAKOM QZYKE PODGOTOWLEN DOKU-
MENT, DLQ UKAZANIQ QZYKA ORIGINALA SLEDUET ISPOLXZOWATX KOMANDU \lang.
iNOGDA NESKOLXKO \LEMENTOW BIBLIOGRAFII GRUPPIRU@TSQ W ODIN | NAPRI-
MER, ^ASTI DLINNOGO DOKUMENTA, KOTORYE BYLI IZDANY OTDELXNO. dRUGOJ TIP
SOSTAWNYH \LEMENTOW | \TO RABOTA, CITIRUEMAQ KAK W ORIGINALE, TAK I W PE-
REWODE. dLQ OBRABOTKI TAKIH SITUACIJ IME@TSQ KOMANDY \moreref I \transl.
s.w. klimenko, m.w. lisina, n.m. fomina
106
pOSLE \moreref I \transl MOVNO OPQTX ISPOLXZOWATX L@BU@ IZ FORMATIRU@-
]IH BIBLIOGRAFI@ KOMAND.
kOMANDA \moreref ISPOLXZUETSQ DLQ CITIROWANIQ, NAPRIMER, \^ASTX II" STA-
TXI. pOSLE KOMANDY \moreref PO VELANI@ MOVNO STAWITX DRUGIE BIBLIOGRA-
FI^ESKIE KOMANDY I DANNYE. nAPRIMER:
...\moreref\paper\rom{II}
\jour Comm. Pure Appl. Math. \vol 36
\yr 1983 \pages 571--594\endref

pRI ISPOLXZOWANII \transl TEKST, KOTORYJ OPISYWAET PEREWOD, OBY^NO PO-
ME]AETSQ MEVDU \transl I SLEDU@]EJ KOMANDOJ. dALEE SLEDU@T KOMANDY I
DANNYE DLQ PEREWEDENNOJ RABOTY. nAPRIMER:
...\transl English transl. \publ Birkh\"auser
\publaddr Basel \yr 1985 \endref

aWTOMATI^ESKAQ PUNKTUACIQ PE^ATATXSQ NE BUDET, ESLI SOOTWETSTWU@]EE
POLE WKL@^ENO, NO OSTAWLENO PUSTYM. w PROTIWNOM SLU^AE, ^TOBY AWTOMATI^E-
SKAQ PUNKTUACIQ NE POQWLQLASX, SLEDUET ISPOLXZOWATX KOMANDU \nofrills. nA-
PRIMER, \bookinfo\nofrills... PODAWLQET ZAPQTU@ ILI DRUGIE ZNAKI PUNKTU-
ACII, OBY^NO DOBAWLQEMYE W KONCE INFORMACII \bookinfo. kOMANDA \nofrills
TAKVE PODAWLQET DRUGOE AWTOMATI^ESKOE FORMATIROWANIE, TAKOE, KAK SLOWO
\eds." DLQ \eds, SLOWO \vol." DLQ TOMOW KNIGI ILI KRUGLYE SKOBKI WOKRUG
GODA IZDANIQ VURNALXNOJ STATXI. kONE^NU@ TO^KU MOVNO PODAWITX KOMAN-
DAMI \finalinfo\nofrills.
iSPOLXZOWANIE \TIH KOMAND PROILL@STRIROWANO NA PRIMERAH: OBRAZEC WHOD-
NYH DANNYH I REZULXTATA PRIWEDEN W pRILOVENII A.
rukowodstwo dlq polxzowatelq AMS-TEX 107
oPREDELENIE NOWYH KOMAND
7.
dLQ OPREDELENIQ NOWYH MAKROKOMAND AMS-TEX IMEET KOMANDU \define, HOTQ
PO-PREVNEMU POZWOLQET ISPOLXZOWATX I KOMANDU Plain TEX'A \def (SM. wSE PRO
TEX). nAPRIMER, NOWU@ UPRAWLQ@]U@ POSLEDOWATELXNOSTX \ab MOVNO OPREDE-
LITX TAK:
\define\ab{\alpha^2+\beta^2}

POSLE ^EGO TEX STANET PODSTAWLQTX \alpha^2+\beta^2 WSQKIJ RAZ, KAK TOLXKO
WSTRETIT \ab, TAK ^TO $\ab$ WYDAST FORMULU 2 + 2 , A $$\ab.$$ | WYKL@^NU@
FORMULU
+ 2:
2

pOSLE \define DOLVNO STOQTX IMQ UPRAWLQ@]EJ POSLEDOWATELXNOSTI, KAK
OBY^NO NA^INA@]EESQ S B\KSL\ A, A DALEE W FIGURNYH SKOBKAH SLEDUET OPREDE-
LENIE \TOJ POSLEDOWATELXNOSTI. zAKL@^ATX IMQ OPREDELQEMOJ POSLEDOWATELX-
NOSTI W FIGURNYE SKOBKI NELXZQ! eSLI VE OPREDELQETSQ UPRAWLQ@]IJ SIMWOL,
TO SLEDUET SOBL@DATX OSTOROVNOSTX I NE OSTAWLQTX MEVDU NIM I OTKRYWA@]EJ
FIGURNOJ SKOBKOJ NIKAKIH PROBELOW:
\define\1{\alpha^2+\beta^2}

s POMO]X@ \define MOVNO PRISWOITX UVE IZWESTNOJ KOMANDE S DLINNYM
IMENEM NOWOE IMQ, KOTOROE WAM NRAWITSQ BOLX E. tAK, ESLI OPREDELITX NOWU@
KOMANDU \dra TAK:
\define\dra{\dashrightarrow}

TO KOMANDA $\dra$ NAPE^ATAET PRAWU@ PUNKTIRNU@ STRELKU 9 9 K.
uKAZANNYM OBRAZOM MOVNO OPREDELQTX TOLXKO NOWYE KOMANDY. tAK, NAPRI-
MER, POPYTKA OPREDELENIQ
\define\d{\dashrightarrow}

PRIWEDET K SOOB]ENI@ OB O IBKE
! AmS-TeX error: \d is already define

POSKOLXKU UVE SU]ESTWUET KOMANDA \d (ONA PE^ATAET TO^KU POD BUKWOJ). dLQ
TOGO, ^TOBY SPRAWITXSQ S TAKOJ SITUACIEJ, AMS-TEX PREDOSTAWLQET KOMANDU
\redefine. eSLI POMESTITX WO WHODNOJ FAJL TAKOE OPREDELENIE:

\redefine\d{\dashrightarrow}

TO WSE POSLEDU@]IE \d BUDUT ZAMENENY NA \dashrightarrow, NESMOTRQ NA TO,
^TO IZNA^ALXNO \d IMELO DRUGOJ SMYSL. eSLI PRI \TOM WSE E]E HO^ETSQ INOGDA
STAWITX TO^KU POD BUKWOJ, TO SLEDUET ISPOLXZOWATX TAKU@ KONSTRUKCI@:
\predefine\dotunder{\d}
\redefine\d{\dashrightarrow}

tOGDA UPRAWLQ@]AQ POSLEDOWATELXNOSTX, POZWOLQ@]AQ STAWITX TO^KU POD BU-
KWOJ, POLU^IT IMQ \dotunder, A \d STANET NOWYM IMENEM DLQ \dashrightarrow.
s.w. klimenko, m.w. lisina, n.m. fomina
108
oBRATITE WNIMANIE, ^TO W \predefine W FIGURNYH SKOBKAH NE DOLVNO BYTX NI-
^EGO, KROME EDINSTWENNOJ UPRAWLQ@]EJ POSLEDOWATELXNOSTI.
pRI OPREDELENII KOMAND KATEGORI^ESKI ZAPRE]ENA REKURSIQ: POPYTKA OPRE-
DELITX KOMANDU ^EREZ SAMU SEBQ PRIWEDET K SOOB]ENI@ O PEREPOLNENII PAMQTI
TEX'A ILI K ^EMU-NIBUDX E]E HUD EMU!
oPREDELENIE NOWOJ KOMANDY NEOBHODIMO POMESTITX DO TOGO, KAK WY E@ WOS-
POLXZUETESX. ˜ASTO WSE GLOBALXNYE (T.E. DEJSTWU@]IE WO WSEM DOKUMENTE)
\define POME]A@T W PREAMBULE WHODNOGO FAJLA, GDE-NIBUDX MEVDU STROKAMI
\documentstyle I \topmatter ILI W NA^ALE TEKSTA SRAZU POSLE STROKI \document.
mOVNO TAKVE WWODITX \define PRQMO W TOM MESTE, GDE \TO NUVNO. oDNAKO
SLEDUET POMNITX, ^TO ESLI POMESTITX \define WNUTRI GRUPPY ILI MATEMATI-
^ESKOJ FORMULY, TO S OKON^ANIEM \TOJ GRUPPY ILI FORMULY EE DEJSTWIE ZAKON-
^ITSQ, A OPREDELENNAQ E@ KOMANDA STANET NEOPREDELENNOJ. eSLI VE POMESTITX
\define WNUTRI ABZACA, TO ESTX WEROQTNOSTX POLU^ITX LI NIE PROBELY. sPI-
WAK W wOSHITITELXNOM TEX'E SOWETUET POME]ATX TAKIE \define NA OTDELXNOJ
STROKE S % W KONCE EE, ^TOBY OTMENITX DEJSTWIE hcarriage-returni.
kOMANDA \define MOVET IMETX ARGUMENTY. tAK, MOVNO OPREDELITX UPRA-
WLQ@]U@ POSLEDOWATELXNOSTX S ODNIM ARGUMENTOM \deriv DLQ POLU^ENIQ PRO-
IZWODNYH PO x:
\define\deriv#1{\dfrac{d#1}{dx}}
zDESX #1 OBOZNA^AET ARGUMENT, TAK ^TO \deriv f ZAMENQETSQ NA \dfrac{df}{dx}
df dg dz
I $\deriv f$ DAET dx . aNALOGI^NO, $\deriv g$ DAET dx , $\deriv z$ DAET dx
I T.D.
pRIWEDEM PRIMER OPREDELENIQ UPRAWLQ@]EJ POSLEDOWATELXNOSTI S DWUMQ AR-
GUMENTAMI. eSLI W RABOTE ^ASTO WSTRE^A@TSQ ^ASTNYE PROIZWODNYE
@f @f @g @h
@x @y @x @z
TO DLQ UPRO]ENIQ IH NABORA MOVNO OPREDELITX UPRAWLQ@]U@ POSLEDOWATELX-
NOSTX \pd SLEDU@]IM OBRAZOM:
\define\pd#1#2{\dfrac{\partial#1}{\partial#2}}
I PRIWEDENNYE WY E ^ASTNYE PROIZWODNYE BUDUT LEGKO POLU^ATXSQ KOMANDAMI
$$\pd fx$$, $$\pd fy$$, $$\pd gx$$ I $$\pd hz$$. oBRATITE WNIMANIE, ^TO
PROBEL PERED # W \partial#1 I \partial#2 NE NUVEN, NESMOTRQ NA TO, ^TO
WMESTO #1 I #2 MOVNO PODSTAWITX BUKWY. pOSLE \define AMS-TEX WOSPRIMET
\partial I #1 POSTOQNNO RAZDELENNYMI.
mOVNO OPREDELITX UPRAWLQ@]U@ POSLEDOWATELXNOSTX, IME@]U@ WPLOTX DO
DEWQTI ARGUMENTOW: #1, #2 #3 : : : #9, PRI^EM ESLI WY WWELI \define\cs, GDE
\cs ESTX UPRAWLQ@]AQ POSLEDOWATELXNOSTX, TO ARGUMENTY POSLE \define\cs
DOLVNY SLEDOWATX W STROGO UKAZANNOM WY E PORQDKE, INA^E TEX WYDAST SOOB-
]ENIE OB O IBKE. bOLEE TOGO, MEVDU PARAMETRAMI #1 I #2, #2 I #3 I T.D. NE
DOLVNO BYTX PROBELOW, POSKOLXKU, NAPRIMER, ESLI NABRATX
\define\pd#1 #2{\dfrac{\partial#1}{\partial#2}}
TO TEX PODUMAET, ^TO PERWYJ I WTOROJ ARGUMENT RAZDELQ@TSQ PROBELAMI, I W
KOMANDE
rukowodstwo dlq polxzowatelq AMS-TEX 109
\pd fx =3 +x

PERWYM ARGUMENTOM BUDET S^ITATX fx, A WTORYM | =3! pREDSTAWLQETE, ^TO
WY POLU^ITE? eSLI VE PRAWILXNO OPREDELITX \pd (BEZ WSQKIH PROBELOW MEVDU
ARGUMENTAMI), TO DLQ POLU^ENIQ ^ASTNYH PROIZWODNYH MOVNO NABIRATX KAK
$$\pd fx$$, TAK I $$\pd f x$$, POSKOLXKU TEX WSEGDA IGNORIRUET PROBELY,
KOGDA I]ET ARGUMENTY UPRAWLQ@]EJ POSLEDOWATELXNOSTI.
eSLI VE WAM NUVEN SLOVNYJ ARGUMENT, SOSTOQ]IJ IZ BOLEE, ^EM ODNOGO
SIMWOLA, PROSTO ZAKL@^ITE EGO W FIGURNYE SKOBKI.
s.w. klimenko, m.w. lisina, n.m. fomina
110
iSPRAWLENIE O IBOK
8.

8.1. sOOB]ENIQ OB O IBKAH
nU WOT, WY, KAK MY NADEEMSQ, WNIMATELXNO PRO^ITALI NA E RUKOWODSTWO I
MOVETE NA^ATX SAMOSTOQTELXNU@ RABOTU. wAM MOVET KRUPNO POWEZTI I WY NI-
KOGDA NE BUDETE DELATX NIKAKIH O IBOK, NO SOGLASITESX, ^TO WEROQTNOSTX \TOGO
KRAJNE MALA I SKOREE WSEGO WY UVE WIDELI REAKCI@ TEX' A NA SWOI O IBKI |
WYPOLNENIE PROGRAMMY OSTANAWLIWAETSQ, A NA \KRANE POQWLQETSQ ^TO-NIBUDX
WRODE:
! Undefined control sequence.
l.2 \vship
1in
?

TEX NA^INAET SWOI SOOB]ENIQ OB O IBKAH S ! I, PE^ATAQ DWE STROKI KONTEK-
STA, POKAZYWAET, ^TO BYLO PRO^ITANO WO WREMQ OBNARUVENIQ O IBKI. wERHNQQ
^ASTX \TOJ PARY (W DANNOM SLU^AE \\vship") POKAZYWAET TO, ^TO TEX PRO-
SMOTREL DO SIH POR (l.2|\TO NOMER FAJLA I NOMER STROKI), NIVNQQ ^ASTX (W
DANNOM SLU^AE \1in") POKAZYWAET OSTATOK WHODNOJ STROKI.
zNAK ?, KOTORYJ POQWLQETSQ POSLE SOOB]ENIQ, OZNA^AET, ^TO TEX HO^ET PO-
LU^ITX SOWET, ^TO DELATX DALX E. eSLI WY PERED \TIM NIKOGDA NE WIDELI
SOOB]ENIQ OB O IBKAH ILI ZABYLI, KAKOJ OTWET OVIDAETSQ, TO MOVETE WWESTI
`?' TEX OTKLIKNETSQ SLEDU@]IM OBRAZOM:
Type <return> to proceed, S to scroll future error messages,
R to run without stopping, Q to run quietly,
I to insert something, E to edit your file,
1 or ... or 9 to ignore the next 1 to 9 tokens of input,
H for help, X to quit.

|TO PERE^ENX WOZMOVNOSTEJ, A IMENNO:
(1) hreturni: PRODOLVAJ RABOTU, POPYTAW ISX, NASKOLXKO \TO MOVNO, IS-
PRAWITX O IBKU.
(2) S: PRODOLVAJ RABOTU, NE SPRA IWAQ UKAZANIJ, DAVE ESLI DALEE WSTRE-
TQTSQ O IBKI. pOSLEDU@]IE SOOB]ENIQ OB O IBKAH PROMELXKNUT NA
WA EM \KRANE, WOZMOVNO, BYSTREE, ^EM WY USPEETE PRO^ITATX IH, I PO-
QWQTSQ W PROTOKOLXNOM FAJLE, GDE NA DOSUGE IH MOVNO T]ATELXNO IZU-
^ITX. tAKIM OBRAZOM, S | \TO TO VE SAMOE, ^TO OTWE^ATX hreturni NA
KAVDOE SOOB]ENIE.
(3) R: PO^TI TO VE SAMOE, ^TO S, NO SILXNEE, POSKOLXKU PRIKAZYWAET TEX'U NE
OSTANAWLIWATXSQ NI PO KAKOJ PRI^INE, DAVE ESLI NE NAJDENO IMQ FAJLA.
mOVNO TAKVE WO WHODNOM FAJLE POSTAWITX KOMANDU \scrollmode, ^TO
RAWNOSILXNO NAVATI@ KLAWI I S POSLE PERWOGO SOOB]ENIQ OB O IBKE.
oBY^NYJ REVIM TAKVE MOVNO ZADATX WO WHODNOM FAJLE, POMESTIW TUDA
KOMANDU \errorstopmode.
(4) Q: POHOVE NA R, NO E]E SILXNEE, POSKOLXKU PRIKAZYWAET TEX'U NE TOLXKO
PRODOLVATX RABOTU BEZ OSTANOWKI, NO TAKVE PODAWLQET WESX DALXNEJ IJ
rukowodstwo dlq polxzowatelq AMS-TEX 111
WYWOD NA TERMINAL. |TO BYSTRYJ, NO NESKOLXKO BEZRASSUDNYJ SPOSOB
RABOTY (PREDNAZNA^ENNYJ DLQ RABOTY TEX'A BEZ PRISUTSTWIQ ^ELOWEKA).
(5) I: WSTAWX TEKST, SLEDU@]IJ ZA I. TEX PRO^TET EGO, A ZATEM PRODOL-
VIT ^TENIE WHODNOJ STROKI. sTROKI, WSTAWLENNYE TAKIM SPOSOBOM, NE
DOLVNY OKAN^IWATXSQ PROBELOM.
(6) nEBOLX OE ^ISLO (MENX E 100): UDALI \TO KOLI^ESTWO SIMWOLOW I KO-
MANDNYH POSLEDOWATELXNOSTEJ IZ OSTAW EJSQ ^ASTI WHODNOJ INFORMA-
CII I OSTANOWISX SNOWA, ^TOBY DATX E]E ODIN ANS POSMOTRETX NA TO,
^TO POLU^ILOSX.
(7) H: POMOGI! iMENNO \TO WY DOLVNY SDELATX SEJ^AS I DELATX WSQKIJ
RAZ, KOGDA STALKIWAETESX S SOOB]ENIEM OB O IBKE, KOTOROE WY POKA
E]E NE WIDELI. u TEX'A ESTX DWA SOOB]ENIQ, WSTROENNYH DLQ TOGO,
^TOBY O IBKU MOG PONQTX KAVDYJ: ODNO FORMALXNOE I ODNO NEFORMALX-
NOE. fORMALXNOE SOOB]ENIE PE^ATAETSQ PERWYM (NAPRIMER, `!Undefined
control sequence.' ) NEFORMALXNOE PE^ATAETSQ, ESLI WY, WWEDQ `H', ZA-
PRA IWAETE DOPOLNITELXNU@ POMO]X, A TAKVE ONO POQWLQETSQ W PRO-
TOKOLXNOM FAJLE, ESLI WY ZAPISYWAETE TUDA SOOB]ENIQ OB O IBKAH.
nEFORMALXNOE SOOB]ENIE PYTAETSQ DOPOLNITX FORMALXNOE NEKOTORYM
POQSNENIEM I ^ASTO DAET SOWETY DLQ USTRANENIQ NEPRIQTNOSTI.
(8) X: KON^AJ RABOTU, PREKRATIW OBRABOTKU WA EGO FAJLA I ZAWER IW PRO-
TOKOLXNYJ FAJL dvi-FAJL BUDET SODERVATX WSE PREDYDU]IE STRANICY.
tEKU]AQ (NEZAWER ENNAQ) STRANICA WYWEDENA NE BUDET.
(9) E: REDAKTIRUJ | POHOVE NA X, NO DOPOLNITELXNO PODGOTAWLIWAET KOM-
PX@TER K REDAKTIROWANI@ FAJLA, KOTORYJ TEX W DANNYJ MOMENT ^I-
TAET, W TEKU]EJ POZICII, TAK ^TO WY MOVETE SO WSEMI UDOBSTWAMI SDE-
LATX IZMENENIQ PERED SLEDU@]IM ZAPUSKOM TEX'A.
TEX UMEET WYDAWATX BOLEE SOTNI RAZLI^NYH WIDOW SOOB]ENIJ OB O IBKAH,
I WY, WEROQTNO, NIKOGDA NE STOLKNETESX SO WSEMI IZ NIH, POSKOLXKU NEKOTORYE
O IBKI O^ENX TRUDNO SOWER ITX. iNOGDA, NAPRIMER, ESLI O IBKA WSTRETILASX
PRI OBRABOTKE KOMAND WYSOKOGO UROWNQ, MOVNO POLU^ITX BOLEE SLOVNYJ TEKST
SOOB]ENIQ OB O IBKE | NE ODNU PARU STROK, A DWE.
pODROBNO RABOTA NAD O IBKAMI W TEX'E OPISANA W KNIGE d. kNUTA wSE PRO
TEX.
8.2. pEREPOLNENIE ILI NEDOGRUZKA BOKSOW
kAK UVE GOWORILOSX, TEX SAM FORMIRUET STROKI I STRANICY WYHODNOGO DOKU-
MENTA. iNOGDA VE ON POPADAET W ZATRUDNITELXNOE POLOVENIE | IZ-ZA TOGO, ^TO
ON NE MOVET NAJTI UDA^NOE MESTO DLQ RAZRYWA STROKI, LIBO PROBELY W STROKE
POLU^A@TSQ SLI KOM IROKIMI, LIBO \HWOST" STROKI ZALEZAET NA PRAWOE POLE.
w PERWOM SLU^AE TEX WYDAST NA TERMINAL PREDUPREVDA@]EE SOOB]ENIE O NE-
DOGRUZKE GORIZONTALXNOGO BOKSA Underfull \hbox S UKAZANIEM NOMERA STROKI
WHODNOGO FAJLA, A WO WTOROM | WYDAST PREDUPREVDA@]EE SOOB]ENIE O EGO PE-
REPOLNENII overfull \hbox I NAPE^ATAET NA POLQH WYHODNOGO DOKUMENTA QRKO
WYDELQ@]IJSQ ^ERNYJ PRQMOUGOLXNIK. dLQ KAVDOJ PEREPOLNENNOJ STROKI (GO-
RIZONTALXNOGO BOKSA) DAETSQ EE POLOVENIE WO WHODNOM FAJLE, SODERVANIE PE-
REPOLNENNYH BOKSOW W SOKRA]ENNOM WIDE, A TAKVE UKAZYWAETSQ, NASKOLXKO NE
POME]AETSQ SODERVIMOE W BOKSE. sOKRA]ENNAQ ZAPISX PEREPOLNENNYH BOKSOW
s.w. klimenko, m.w. lisina, n.m. fomina
112
POKAZYWAET PERENOSY, KOTORYE TEX ISPROBOWAL PERED TEM, KAK PRIBEGNUTX K
PEREPOLNENI@. wAM NE NADO DOSTAWATX KARANDA I BUMAGU, ^TOBY ZAPISATX
POLU^ENNYE SOOB]ENIQ O PEREPOLNENNYH BOKSAH, PREVDE ^EM ONI IS^EZNUT IZ
WIDA, TAK KAK TEX WSEGDA WEDET \PROTOKOL" ILI \log-FAJL", W KOTORYJ ZAPISY-
WAET WSE INTERESNOE, ^TO PROIZO LO WO WREMQ KAVDOGO SEANSA RABOTY.
kONE^NO, WAM NE NUVNY TAKIE BOKSY, PO\TOMU U TEX'A ESTX NESKOLXKO SPOSO-
BOW UBRATX IH. iNOGDA PROBLEMA PEREPOLNENIQ BOKSA MOVET BYTX RE ENA, ESLI
PROSTO NAMEKNUTX TEX'U, KAK LU^ E PERENOSITX SLOWA (SM. RAZDEL 2.14. fOR-
MIROWANIE STROK I ABZACEW PERENOSY). eSLI VE \TOGO NEDOSTATO^NO,
MOVNO SDELATX WYKL@^KU FORMULY, KOTORAQ NE POME]AETSQ NA \TOJ STROKE,
IZMENITX TEKST ABZACA, ILI, ESLI MY IMEEM DELO S WYKL@^NOJ FORMULOJ, KO-
TORAQ IRE STROKI WSEGO NA ODIN-DWA PUNKTA, PROSTO NE OBRA]ATX WNIMANIQ
NA PREDUPREVDENIE, A ^ERNYJ PRQMOUGOLXNIK UBRATX KOMANDOJ AMS-TEX'A
\NoBlackBoxes.
|TO GLOBALXNAQ KOMANDA, KOTORAQ DEJSTWUET NA WESX POSLEDU@]IJ MATERIAL,
DAVE ESLI ONA ZAKL@^ENA W FIGURNYJ SKOBKI ILI W ZNAKI $. iMEETSQ TAKVE
OBRATNAQ KOMANDA \BlackBoxes DLQ WOZWRATA ^ERNYH PRQMOUGOLXNIKOW, NO W
ODNOM I TOM VE FAJLE OBE \TI KOMANDY UPOTREBLQTX NELXZQ.
aNALOGI^NO, MOGUT WSTRETITXSQ SOOB]ENIQ Underfull \vbox I overfull
\vbox. oNI UKAZYWA@T NA TO, ^TO U TEX'A WOZNIKLI TRUDNOSTI S FORMIRO-
WANIEM STRANICY, I ON NE MOVET NAJTI HORO IJ RAZRYW DLQ PEREHODA NA SLE-
DU@]U@ STRANICU.

<< . .

. 14
( : 16). . >>