<< . .

. 32
( : 68). . >>

™ÐÐÝ”
Ì ¸
¼¸ ™ÐÐÝ” ½ ¹ ¸ ¹
¼½
º ´ ¸ Ì ³
µ ¸ ¸
™ÐÐÝ”
¸ ¸ ¹
¸ ¸ ¸ Ì
™ÐÐÝ”
¸
™ÐÐÝ”
¸ ¸ º
Ì ³ ¹
¸ ¸
º
Ì ³¸ ¸
º ¸ ¹
¸Ì
¸ ¸ ¹
¹ º ¹ ¸Ì ¸
¸ ¸ º ´á ¸ ¹
¸ ¹
¸ ¸
¸ ºµ


¾¼º½¼
ã
± º± ¸
¾¼ ´ µ
¾

™ÐÐÝ” ™’ –”
™ÐÐÝ” ß ¹¹¹ º
™’ –” ßß “™’˜¼ ¹ Ð’
’™‘ “™’˜¼ ½¼¼
“ÐÐ – ‘“™’˜¸ ¸
¹¹¹ ¸ °½º¼¼º
З ± ¸ “ÐÐ – ‘“™’˜ ¸
º
“Ú –” “ÐÐ – ‘“™’˜
¸ ¸ ¹
“™’˜¼
¸ º ¹
¸ ¸
¸ °½º¼¼¸
º

¾¼º½½
ã
“ÐÐ – ‘“™’˜¸ ¹
—˜ ˜ ‘ ’˜ º

â Ì ³º
¸ º

’™‘ ´ µ
½ ¾
½¾ ¸ ½¾ ¸ ½¾ º
¸ ¸
º

‘ ´ µ
½ ¾
’™‘¸
í º ¸ ¸
—Þ ‘ —Þ ½¼¼”˜º
½¼¼ ”˜¸

“ ´ µ

ã ¸ ¸ ¸ º

Ú‘“ ´ µ

¸ Ì
´ º ½¿µº

‘“ ´ µ

¸ Ì
´ º ½¿µº

‘‘“ ´ µ

¸ Ì ¹
´ º ½¿µº

’’ – ´ µ

¸ Ì ¸ ¹
´ µ ´ º ½¿µº
¾¼ ´ µ ¾

´ ¸ µ
½ ¾
Ì ¸ ¸ ¸
º
¸Ì ¾ ¹
Ð ˜¹
½¸ ¸
º
´ ¸ µº ã ¸
߶ И ¶
¸ º ¸ ¸
ß» ¶
¸ ¸ º
”– ”–И
â ¸ º

˜ ´ µ
½ ¾
í ¸ ¸ º
½¿¸ ¹
˜¸ ’“ Ü” ’ ¸
º ¸

˜“ ½¿ ˜“ ½¿ ߶
˜ ’“ Ü” ’ ’“ Ü” ’ ˜¶ ¸ ¹
˜ ’“ Ü” ’ ¶ º

Ü ´ µ
½ ¾
Ì ¸ ºã ¹
¸ ´µ ¹
´ ¸ µ¸
“’˜¸ – “™’˜
Ì ³ ¸ º º¸
´µ ¸
Г’ “™˜ – ¹
ß ß ß
º ¸
ß ß Ü ¸ ¸
¸ ¸ ¹ ¸ ¸ ¸ ¸ º

Ú“ “Ü Ú “Ü
¸ ¸ ´ ¹
µ
¼ ¾ ºã ¸ ¸
“Ü ¸ ¹ Ú¹ º´ º ½ µº

“ ´ µ
¼ ½º ã ¸
¸ º
“” ’ ’ºµ
´á º

˜–™ З
¸ ´ µ
í º ¸ ¹
¸ º

¸ ¸ ¹
¸


— “– “– · · ·
¼ ½
¾¼ ´ µ
¾¼

“– З
n
“–³¸
n·½ ¹
n n
º § ¸ º ¸
З
¸ ¸ ¸ ¹
¸ nº
¾¼º½¾
ã
˜ “–ݸ
á ¹
¸ ¹
˜ “–Ý
º ¸ Ì ³¸
˜ “–Ý
¸ º

¾¼º½¿
ã
± ¸
ß ß¶¶ ßÌ–™ ¸
˜ Ü
´µ ´µ ´µ
˜ Ü Ü Üº Ü Ð—
´µ ´µ ´µ ´µ º

ººº
¸
ººº
ºí ¹
ººº
º
ߺºº ¸
ºè¹
¸
¸ ¸
º

¹
º ¸ ¹
¸ º ¹
” ’˜“‘¸ Ú” ’˜“‘ ” ’˜“‘
¸ ¹
¸ ºº
” ’˜¸ º ¹
” ’˜ ¹ ¸
” Ú”
º± ¹


” ’˜“‘ß ” Æ Ú” ’˜“‘ß ” Æ ” ’˜“‘ß ”
” ½ ¾ß ”ß½ Ú” ß ¾ ” ’˜
” ’˜ ” Ú” ºí ¸
”ß½
¸
И ” ½¸ º


Ý —ß ¼¼ ’“ß ¼½
” ’˜“‘ß ” Ý — ’“ ººº ” ’˜“‘ß ” Ý — Ý —
” ½ ¾ß Ð ˜ ” ½Ð˜ Ú” ¾ ” ’˜
” ’˜ ” Ú” º ´í ¹
˜–™ З
¸ Ì ºµ
¾¼ ´ µ ¾½

Ý— ’“
¸ ¹
º ¸
” ¹

ººº ” ººº ººº З ººº
¸

¸ ¸ ¹
Ý —¸ ’“ ¼¼¸ ¼½º

¸ ¸
¸ ºí ¸
˜–™ З Ý— ’“º ”
á ¹
˜–™ З
¸ ¸ Ì
¸ º

ººº¸
§ Ì
’Û ’Û
¸ ¸ ¸ ¹
˜–™
´ µ¸
З
´ ¸ µ ´ ¸
” ’˜“‘
µº â

’Û ” ’Û Ú”
” ’˜“‘ß ” ˜–™ Ú” З ” ’˜
Ú” ’˜“‘ ” ’˜“‘º í ¸
” ” ’˜ ” Ú” º±
’Û
¸ º
º

±
И ˜–™ º Ì ¸ ¹
˜–™ И
¸ ¸ ¸
ººº
¸ Ì
¸ ¸ º

˜“ —¼ ˜“ —¾
Ì ¾ ¸ ¸
¸
˜“ —
Ì ³º ¸ ¸ ¸

˜“ — ˜ ¾¾
˜ ˜“ —¾¾º Ì ¹
’ Û˜“ —¸
’ Û “™’˜º à
Ú –Ý” –¸ Ú –Ý “ܸ “™˜”™˜¸ –– Д ºº ¸ ¹
¸

ß

¸
˜“ — ’ Û˜“ —¸ ¹
˜“ — ³º
¾¼ ´ µ
¾¾

⸠¸ ¹
¸ ¹
˜– ’‘ –“— ½
º ¸ ¸
¸ Ì º
¸ Ì º ¹
˜– ’ “‘‘ ’ — ½¸ ¸ ½¿¸ Ì
¸ º ¸ ¹
˜– ’ “‘‘ ’ — ¾¸ Ì ¸
¸ ¹
ºí º
˜– ’ “’Ð ’ ½º
¸ ´ ¹
˜– ’ “‘‘ ’ —
¸ ¸ ¾¸
˜– ’‘ –“— ¾
¸ ¾ºµ ¸
“™˜”™˜¸ Ú –Ý” – º º
¸ Ì º ¸
ºá º

Ì ³
¸ ¸ ¹
º Ì
¸ ¸
¸ ¸
º± ¹
’™‘ –
¸ ¸
º ¸ ¸ ¸ Ì
¸ ¸
Ü
º ¸ ¹
º± ¸ ¸
º ±
º

â ¸ ¸
ºâ
º

º ¸Ì ¹
´ µ¸ º
¸
¸ º Ì
º
ººº¸
ã º Ì ¸ ¹
¸ ¸ ¸ ¸ ¸
ººº
´ µ ¸
З “–
¸ ¸ º ¹
З “–
¸ ¸ ¸Ì ¸
º à º ´ã
¸
¾¼ ´ µ ¾¿

¸
ºµ
’™‘ – ’™‘ –¸
º Ì ¸ ¹
´ µº
¸ ¹
¹
¸ º
–“‘ ’’™‘ – Ð ’™‘ –¸
º í
–“‘ ’’™‘ – Ð ½
º ¸
‘ ‘ÐÜÜÜ Úº à ¸ º
—˜– ’ ºÌ º
—˜– ’
¸ ¹ ´
— ” – ¸ µº
¸
º
“’‘ º à ¸ Ì
” ” –º Ú
º ¸ Ì
” ” –ºÐ“ “’‘ ” ” –º
¸
“’˜’ ‘ ºà ¸ ¹
“’˜’ ‘ ˜ ’–‘
º ¸
‘–½¼ ´ µº ¹
¸ º è ¸
“’˜¸ ˜ ܘ “’˜ — – ”˜ “’˜
¸ ¸
— – ”˜— – ”˜ “’˜ “’˜¸
¸ º
‘ ’’ ºÌ ¸
Ð ˜ ˜ —˜ — “Û ˜ —˜º ¸
‘ ’’ ˜ Ð ˜˜ – ‘ ’’ ½ß
‘ –“ ½ ¹ º
—’ ‘ ººº ’ —’ ‘ —’ ‘
º Ì ¸
’ —’ ‘ ¸ º± ¸ ¹
¸ ºâ
—’ ‘ ººº ’ —’ ‘ ¸ ¸
– Рܺ
¸
Ü” ’ ˜– º Ì ¸
Ü” ’ ˜ –¸ ¹
Ì ¸ t´¸ ¸

¸ µ¸ º ¹
Ì º

<< . .

. 32
( : 68). . >>