<< . .

. 38
( : 68). . >>

¸
º± ¸ Ì º ¹ ¸
—” ’¸
´ º º¸
µ¸
ºí ¹
¸ º
¤ i ¤ j ¤ n wij
± ½
n
¸
º ¸
i j¸
’∞º ´ ¸
wij j
i ¤ j¸ wij > ’∞ºµ ± ¹
tk
½ ¤ k < nº â
k k·½
wj j
´wij ’
‘Ü ´wk · tk µµ
wj
½¤i¤j i¤k<j


wij ¤ wi · ti · · · · ·
½¸ ¾¸ ...¸ n ´ µº ¸
j
i ¤ j¸
tj’½ · wj º± ¸ wj ¸
º ¹
¸ ¸ ¸
wij
i j¸
º

¸ ¹
º ¸ ¸ ¿¸ ½¼¸
w½½ w¾¾ w¿¿
n
’∞¸ ½¼¼ ¸ ¹
w½¾ w¾¿ w½¿
¸ ¸
¼ ’t½ ’t¾ ¸
º Ì ³ ½¼¸
w½ w¾ w¿
º
Û ˜
¸ ¸
º

á ¸
ºâ ¸
¸ Ì ³º±

± ¹
º ¸ º
“ ’˜ –Ð ’ — ”¸
± ¸ ¹
ºÌ
¸ ¸
Ú–™Ð Ú–™Ð
¸ »
º ´—˜–™˜µ¸
¾¾
¾¾

¸ ¹
ºÌ
¹ ¸ ¹
Ú–™Ð ¸
» º

¸ ¹
Ú–™Ð ºâ
¸ ¹
¸ ¸ ¹
“‘ ˜¸ ˜ ½¼”˜¸
¸
ºº

± ¸ ¸
¿½ ´½
“Ë ’
º º Àº Ï —˜ ’ ¸ ½µ¸
¾¿ß ¾ º

Ú “Üß “ ’˜ –Ð ’ — ”
–™Ð
Ð ’ß² Ú–™Ð ²
—˜–™˜ •™ Ð •™ –
˜¾”˜² “‘ ˜²² “‘ ˜² –
² в² ² –
˜¾”˜² “‘ ˜²² “‘ ˜² –
’“ Ð ’ß –™Ð
˜¾”˜² “‘ ˜²² “‘ ˜² –
² ¼¼¼ ²² ¸¼¼¼¸¼¼¼² –
²¼ ²²¾¼¼¸¼¼¼¸¼¼¼² –
¼¼¼ ¸¼¼¼¸¼¼¼
ºº
²½ ¼ ²² ¼¼¸¼¼¼¸¼¼¼² –
¼ ¾¼¼¸¼¼¼¸¼¼¼
ºº
²½ ¼ ²²½¸¼¼¼¸¼¼¼¸¼¼¼² –
½ ¼ ¼¼¸¼¼¼¸¼¼¼
ºº
²½ ²²¾¸¿¼¼¸¼¼¼¸¼¼¼² –
½ ¼ ½¸¼¼¼¸¼¼¼¸¼¼¼
ºº
²½ ¼ ²² ¸ ¼¼¸¼¼¼¸¼¼¼² –
½ ¾¸¿¼¼¸¼¼¼¸¼¼¼
ºº
˜¾”˜² “‘ ˜²² “‘ ˜² –
½ ¼ ¸ ¼¼¸¼¼¼¸¼¼¼
ºº
–™Ð
¸ ¹
–™Ð Ð ’
º ¸
’“ Ð ’ß –™Ð Ð ’
¸ Ú¹ ¸ ¹
º
‘™Ð˜ —” ’ –™Ð ÐÐ Ð ’¸
¸
¸ º

¹
˜¾”˜² “‘ ˜²² “‘ ˜² –º ¸
“‘ ˜ ¸ ¸
—˜–™˜ ˜¾”˜ Ú–™Ð ¾ ”˜¸
ºâ ¸
¸ ¹
¸ ¸ º
± º
¾¾ ¾¿

¾¾º½¾
ã
² –¸ –º
¸¸ ¸ ¸
º

± º ¸ … Ð
„— ¹
ÐÐ „ “– ˜“– — “‘”™˜ ’ Ë ’ Ì ’ Ð Ê ”“–˜ ´½ µº
í ¸
º§
Ì ³ ¸ ¹
ºâ ¹
Ð ’ ˜“½¾ ”˜¸ Ð ’ ˜“¾¼¼”˜¸
º

Ì²Ì Ì²Ì
¦ º ¦ º
½ ½ ½ß °¾º ¼ ½ ½ ½ß °¾º ¼
¾ ½ß ¾º ¼ ¾ ½ß ¾º ¼
¿ ß ¾º ¿ ß ¾º
¼ß ¿ ¿º¾ ¼ß ¿ ¿º¾
ß¾ ¿º ¼ ß¾ ¿º ¼
½ß º ¶ ½ß º ¶
¶´ µ ¶´ µ

í

Ú “Üß ˜ — ” ¼”˜ “ ’˜ –Ð ’ — ”
˜ Ð –™Ð ß ’“ Ð ’ß –™Ð
Ð ’ ˜“ ‘ ’ ß —˜–™˜ ² Ú–™Ð ˜ — ” ½ ‘ ”Й—¾ ‘²
Ð ² Ú–™Ð ² Рв Ú–™Ð ²
Ð ² Ú–™Ð ˜ — ” ¼”˜ – ˜ Ð –™Ð
²² ‘™Ð˜ —” ’ Ð Ì ²Ì в – ˜ Ð –™Ð
²² “‘ ˜ Û˜ Û ˜ ²²
“‘ ˜ Û˜¦ Û ˜ ²²
“‘ ˜ Û˜ Û ˜ ² – ˜ Ð –™Ð
²²½ ½²² ½¹¹ ²² °¾º ¼² – ˜ Ð –™Ð
²² ¾²² ½¹¹ ²²¾º ¼² – ˜ Ð –™Ð
²² ¿²² ¹¹ ²²¾º ² – ˜ Ð –™Ð
²² ²² ¼¹¹ ¿²²¿º¾ ² – ˜ Ð –™Ð
²² ²² ¹¹ ¾²²¿º ¼² – ˜ Ð –™Ð
²² ²² ½¹¹ ²²º –Ð ”¶² – ˜ Ð –™Ð ’“ Ð ’ß —‘ ÐЗ ”
² ‘™Ð˜ —” ’ ¶ ´ µ Ж

º ´½µ ± ¸
¸ Ì²Ì ´
µ¸ ¸
¾¾
¾

º ´¾µ ¹
Û ˜ ¸ ¹
–Ð ”¸
º ´¿µ
º ´µ
¼ ‘ ”Й—¿ ‘ ½ ‘ ”Й—¾ ‘¸ ¸
Ì²Ì ¸ ¸
º

¾¾º½¿
ã
¸ ¾ ”˜
Ì²Ì º

¾¾º½
ã
¸ ¿

‚º Àº “ ’’ ¸½ ¿
…º ‚º Àº “ ’’ ¸½ ¾
…º º Ð —¸½ ¼
„º …º “ ’ ’ ¸ ½ ½¾
º º Ð –˜¸ ½
Ⱥ º …º Ð –˜¸ ½
º „º Ï — ‘ Ý –¸ ½ ¼

¸
˜ ºí ¹
¸ Ì ³ º
— “ÛÐ —˜—
Ì ¸ ¸
¸ º Ì ¸ ¸
º

º± Ì
²¸ —” ’ –¸ ¹ ¸ ¸
º± ¹
²¸ —” ’ –
¸ ¸
¸ ¸ º º¸
º ¸

‘ ˜– Üß½²½ – ¼²½ – ² ‘ ˜– Üß¼²½ – ¼²¼ – –
Ì ¸
‘ ˜– ܸ ² – ¹
² –
º ¸ ¸


º

²¸ —” ’ –¸
Ì ³¸ ¹
Ð˜Ü —” ’
º ¸
—” ’ Ü
¸Ì ¸ ¸
¸ º
—” ’ ß Ð“ Ð Ð ˜ Ü —” ’
¸ ¸ ´ ¹
Г кµ
¸
¾¾ ¾

– ºí ¹
¸ Ì º
¸

Ð ’ß ’˜ –Ð ’ ß –
¦ º–


–ºµ
´ ¸ Ì ¸ ¹
¸ ¸ ¸ ºè ¹
’˜ –Ð ’ ß ¸ Ì
’˜ –Ð ’ –
º± ¸ ¹
’˜ –Ð ’ ¸
Ð ’º Ì ¸ ¹
ºººßººº – ß
º ¸ ¹
’˜ –Ð ’ ß ’˜ –Ð ’ ß ß
¸ º
Ì ¸ º ¹
¸
¸ ¸ º

¸ ¸ ¹
– –¸ –¸
¸
– ’“ Ð ’ߺºº
¸ º â ¸
‘ ˜– ܸ ––
–¸
¸

¸ º

– ¸ Ì ¹

’ –“™” И”– – “ ÝÐ ’ — ±
Ð ’ß

...

’ –“™”
“ ÝÐ ’ —
í ¸ Ë ÁÁ – ˜™–’ ¹
” –¸
¸ Ì ¹
– ˜™–’ ´ º µº
– ±¸ –
¸ ¹
·¹ ·
º ´í ¸
–¸
¸ ¹
–º
¸ ¸ ¸
·¸ º ¸
И –’ ˜ ”Й—¸ ·¸
¸
…¸
¸
И· И –’ ˜ ”Й— “ ÝÐ ’ —ºµ
ÚÐ ’ Ð ’¸ ¹

º ¸
¾¾
¾

¸
º Ú¹ ¹
“Ü‘ Ü ”˜
º ´ º º¸ ¸ ½¾µ
¸
ÚÐ ’º
’“ Ð ’ ¸ ¹
—” ’ º ¹
Ì ³ ¸
ÚÐ ’¸ ÚÐ ’ß Ú Ð Ú Ð –ººº º
¸ º
¾¾ ¾
è Á — ܘ ’ ” ’’ — – –– ’
¸ ’ ˜ “–‘ “ —•™ –
˜ – Û ÐÐ ˜ — ‘ ’™‘ –
¸ ¸ “ ” ’’ — ’ Ú –Ý –“Û¸ Ú –Ý “Й‘’¸
º ’ “ ˜ ˜Û“ Г’ “’ Зº
’ Ý“™ “ ˜ — ‘
Û ˜ ˜Û ’˜Ý ” ’’ —
À ÆÊ ÊÆ ËÌ Í Æ ¸ Ì ¼µ
—˜ “ ’ È–“ Ð ‘—´½
Á˜ Û — — Û “ “’˜–“ÐÐ
± º ˜ Û “Ð “ ˜ ˜ “Й‘’º
ÌÀ ÀÊÁËÌÁ ¸ Æ “– … ´½ ½µ
´” ¾ µ
23
±
¾¿ ± ¾

½ ¸ Ì ¸
¸ Ì ¹
¸ ¸ ¸
¸ ¸ ¸
¸
º ¸ ¹
¸ ¸
̸
º
Ì ¸ ¹
º ¸ ¹
¸ ¸ ¸
¹
““˜’“˜ ˜“” ’— –˜¸
½¸ º ¹
¸
Ì ³¸ ¸
¸ º
Ì Ì ³¸
º
½½ ¸
½
¾
½ ºí
¸ Ì
¸ º
¸ ¸
¸ ¹
º¤ Ì
—Þ —Þ º ’¸
º ½¹ ¸ ¸ ¹
¸ º ¸ Ú— Þ
º Ì ¹
´
Ú— Þ º ’ ’¸ Ú— Þ
µº Ú— Þ ’¸
º
¸
—Þ Ú— Þ
¸ Ì ³º
¸ ¸ ¸
¹ ¸ ¸
¸
“ —˜ Ú“ — ˜º
“ —˜º ’ Ú“ — ˜ ½º ’
½º ¹
º ¸
¸ ¸
¸ ¸

<< . .

. 38
( : 68). . >>