<< . .

. 61
( : 68). . >>


˜”“ ’˜ ’ Û— ” ““˜ Й ““˜ Й ½º ‘ ”Й—º¿ ‘ ‘ ’™—º¿ ‘
’ Û ‘ ’ ““˜’“˜ —Ð’— ” ““˜’“˜ — Ð ’ — ” ½¼”˜
‘ ’¼ ““˜’“˜ — Ð ’ — ” ‘™Ð˜ ”ÐÝ ‘ ’¼ Ý ½¼¾
Ú ‘ ’¼ Ý —Þ ‘™Ð˜ ”ÐÝ ‘ ’¼ Ý
Ü ™ ˜“–ß Ü” ’ ˜– ˜ ˜“– ˜ ‘ ’¼

™ ˜“– —
´ ¸ ½ ”˜ ½¼¾ —”º ± ¹
““˜’“˜ —Ð’— ”
¸ ¸ ½ ”˜ºµ
“Ü ““˜ ’— ¹
¸ ¹ ¸
º ¸

Ú “Ü´¿¿º ¾ ¾ ·¼º¼µÜ¿ ¾º¿
º “Ü´¾º½½¿ ·¼º¼µÜ º ¿
º “Ü´½¼º ·¼º¼µÜ¿ ¾º¿
º “Ü´¾º½¾ ¿ ·¼º¼µÜ º½½ ¼¾
º “Ü´¾º ·¼º¼µÜ º ¾ ½
º “Ü´ º ¿ ¿·¼º¼µÜ¾¾ º ¿ ¾
º “Ü´½º ¾¿¾·¼º¼µÜ º¾¾
º “Ü´½º ½ ·¼º¼µÜ ¿º ¾¿¼¾
º “Ü´½º¾½ ·¼º¼µÜ ¾º ½½
º “Ü´¾º ·¼º¼µÜ º½
º “Ü´¾º ·¼º¼µÜ º¾ ¾

¿¿. ¾ ¾ ”˜ º
— ” ““˜ ’—
´± Ì ³
ºµ
“Ü ““˜ ’—
± ºá ¹
¸ ¹ ¸ ¸ ¹
¹ ¸ ¸ ¸

“Ü´½¼º ·¼º¼µÜ½½ ¼º
º “Ü´¾º½½¿ ·¼º¼µÜ º ¿
º
º
º
º “Ü´¾º ·¼º¼µÜ º¾ ¾

´ ¸ ¸ ¸
µº ¹
¸

“Ü´ º ·¾º¼µÜ½½ ¼º
º ‘ ˜ “’
º “Ü´¿º ·¼º¼µÜ º½ ½¸ — ˜ ¹¾º ¾¿¿¿
º‘˜“
º ˜–‘ ±
º˜º
±

¸ ¸ ¹
º± Ì ³

‘ ““˜’“˜ ” – – ” ß ™’Ú “Ü ““˜ ’— ‘ “Ü“ “Ü —
— ˜ “ܼ “Üß ™’ “ܼ – ‘“Ú “Ü —
—Ð’— ” ““˜’“˜ — Ð ’ — ” ’“ ’ ’˜ ™’ “ܼ ” –
‘ “Ü“ “Ü —ß — ˜ “ܼ “Üß
Г“” — ˜ “ܾ Ð —˜ “Ü “ܾ — ˜ “ܼ “Üß “ܾ ™’ “ܼ –” ˜
– ‘“Ú “Ü —ß — ˜ “ܼ Ð —˜ “Ü
“Ü¼ß – ‘“Ú “Ü — ™’ “ܼ
– ‘“Ú “Ü — ¸ ¹
Ì ³ ¹ º
¹
ºâ ¸ ¹
½¼¼ ¸ Ì ³º
‘ “Ü“ “Ü —
± ºÌ ¹
¸ ¸
– ‘“Ú “Ü — ºí ¸ ¹
n¾ ¸ ¸
n

º ¸
¸
Ð —˜ “Ü
º ¸ ¸
a · mb¸ ¸ ¹
m
– ‘“Ú “Ü —
ºá ¸
n¾ º ¸ ¸
b
Ð —˜ “Ü º ¸ ¸
– ‘“Ú “Ü —¸ — ˜ “ܼ “Üß ™’ “ܾ ™’ “ܼ
‘ “Ü“ “Ü —º “ܼ
í ¹
º

ºá º ¹
Ì ³¸ ¸
¸ ½ß¾ ¸ ¹
º´ ºµ
¸ ¸ ¹
º ãÌ ³
‘–¸ º
“™˜”™˜” ’ Иݸ ¸ ¸
’½¼¼¼¼¸ ’½¼¼¼½¸ ’½¼¼¼¾
º
¸ ¹
º ´ ¹
¸
ºµ
“™˜”™˜” ’ Иݸ Ú “Üß ™’Ú “”ݾ ¸
¸
º ¸
“ܾ ¸ ¹
¸ º
±
¼

± ¸ ¹
“ܾ º ± ¸ ¸ ¸
º
—” З˜–™˜¸ —” З˜–™˜ —˜–™˜¸ ½ —”
”¾
¸ ¸ ¹
‘ Ü ”˜
º ´ ¸
‘Ü ”˜ ”˜¸
º Ì ¹
¿. ”˜¸ ºµ à ¸ ½¼¼¼ —”¸
¸ ¹
º
Ú— Þ ¸Ì ¸
ºâ
¸
¸ º ¸ ¹
¸
Ú— Þ
º ¸
º
± ¸
¸ º ¸
Ì ºà

¸ º

º± º ± ¸ ¹
Ì ¸ ¸ º
Ì ¸ ¸ ¸
“’˜ ™‘‘Ý ™‘‘Ý º
º ´½µ á
™‘‘ݺ˜ ‘¸ ´ ¹
“’˜ ‘ ’¸
µº ´¾µ ã ¸ ¹
™‘‘ݺ Ð ˜ ˜ ’–‘ ™‘‘ݸ И˜’ ™‘‘ݸ . . . ¸
¸ ¸
˜ ܘ “’˜¼ ™‘‘ݸ ™‘‘ݸ
º ´¿µ
˜ ’–‘µº
´ Ì ´µã ¹
˜– ’ Г—˜ –— ¼¸ Ì ¸
º ´ µã

“™˜”™˜ ß — ˜ “ܼ “ܾ ÝЗ¼
¸ Ì ¸ ¹
’ Û˜“ — “™˜”™˜¸
º ´µ
–’ —” ’
º ´µ ¸
Ì ³ º´µ
’ —— ½¼¼¼¼¸ º´µ
Û– ˜ ¸ ¸
–’ ÐÐ ’

И ‘‘ ˜ –ÐÜ Û– ˜ ½ ßß ˜ – —— ’‘ ’˜ ˜“ —¼
í ¸ Ì º
± ½
¸ ¸ Ï“Ð ¸ Û “ ‘“Ú –“™’ ˜ —
± ¸ ’ ’˜“ — –¸ ”™˜ ™” ” Б ˜ ‘
å ï ¸ ÈÐ — ¸ …–º À“‘ –˜º Á ˜ ’ ˜ —
¸ º ÐÛ Ý— Ú — Ð ˜“ ˜ — “–˜¹ ™˜
Û ’ ˜ — — к
Ê ËÌÇÍ̸ Ì ´½ ¿ µ
Ê™ – ’
ã ¸ …Ý – Ï ˜—“’¸ ˜–Ý Ð ˜˜Ð ’ ÐÝ— — Ý“™–— Ð ¸
¸ — ¸ Û ˜ ˜“™ “ ‘” ˜ ’ º
º º “™ ’“Û ‘Ý ‘ ˜ “ —º ””ÐÝ ˜ ‘¸
± ¸ ’ ˜ Û ÐÐ ’—˜–™ ˜ Ú
º ˜“ “‘” – – —™Ð˜—º
ÇÆ Æ Ç „ ¸ Ì “™– ´½ ¼µ
Ë ’“ ˜
´” ¾µ
E
±
± ± ¿

å ̳
¸ º
´½µ ´¾µ
´¿µ ¸ º
á º± ¸
¸ Ì ¹
n
ºí ¸ Ð ˜˜ – “–‘ ˜º˜ Ü
¸ º Ì ¸

’”™˜ Ð ˜˜ – “–‘ ˜
½
ºº
º
n

n

– ——

“Ý

Г— ’’ Ð ˜˜ –
‘ Рб ¸
¹
– Ð ˜˜ –
ʺ ‚º º ¸
Ð ˜˜ – “–‘ ˜º
¸ ’’“˜ ˜ “’—
¸ Ì
”—º
– ——¸ Г— ’ ’’“˜ ˜ “’—¸
¸ º ¹
¸
“Ý ”—¸
º
º± ‘’ ˜ “’ ‘ —˜ ”½¸
º ¹
º к
‘’ ˜ “’ ‘ —˜ ”
¸
n
¸ Ì º
± ±

‘ ’ ˜ “’ ‘ —˜ ”½
’”™˜ Ð ˜˜ – “–‘ ˜

– Ð ˜˜ – ±´ º µ

– ——
± º ú à

á ã
á ¸ ¿¼
“Ý
ºà
ï
Ð ¹Ë Ð˜Þ –º ±
¾ ¸
¸ ¸ ¸ ³³¸
¸
¸

º ± ´á º ˜ ½ Ë ÊÁ Í— – … ’™ и º ¼ºµ


º
¸ Ð ¹Ë Ð˜Þ –
¸
¸
º

Г— ’
¸
ʺ ‚º –“ ’ ˜—
±
’’“˜ ˜ “’—
Ê‚ »
ß —Ð Ì Ì ““

”—
Ⱥ ˺ ¸ ¸


º
’ Ð ˜˜ –
‘ Ð Ð
± ±
± ±

¸ ¸ ¹
º ¸ ¹
¸
Ð ˜˜ – “–‘ ˜º˜ ܸ ¸
¸ º

˜“ Ýß — ‘“’˜ “–
ï “– ¤ “– “– “– “– “–
“– “– á “– “– “–
—” ’™‘ – ݸ ’™‘ – Ý –
¸ º ¹
’˜ –Ð ’ ” ’ Иݸ
º

– “˜˜“‘
’˜ –Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ½¼¼¼
— Þ º¾ ˜–™ ’
Ú“ — ˜ ¾ ”˜
Ú’ Ú— Þ Ý¹ Ú“ — ˜
” – ’ ’˜ ¼”˜
” –— ” ¼”˜
’“” ’™‘ –—
Ð’ ß ’™‘ ” ’“ ½
˜ ’–‘ – —— Ð ˜“ Ý Ð “Ð “
З Ð
± ±

á ´ ¹
µ¸ ´ µº
’Ð ’ ‘“ ’” –‘“ ’ ‘“
º ¹
¸

’Ð ’ ‘“ ß ’ ‘“
’ –“™” “ ÝÐ ’ — ’ ‘“ ß ” – ’ –“™”
’” –‘“ ß ’ ‘“
’ –“™” ” –— ” ‘ — ” ‘“™’˜ ’ ‘“ ß”– ’ –“™”
И ’ ‘“ ”–
’ Ð ˜˜ –ß ’ ‘“ Ú ÐÐ —™” – ˜
¹
Г’ ’ ’˜ ˜ “’¸ ¹
– ——
º ¸ ¹
¸ º
Г’ ’ ’˜ ˜ “’¸ ¸ ¹
º

’Û ‘’ Г’ ’ ’˜ ˜ “’ Г’ ’ ’˜ ˜ “’ ˜–™ ’
’ Û “Ü ˜ – ——
– ——ß ’Ð ’ ‘“ ˜ – ——
ß “ ÝÐ ’ — ˜ – —— ½
¾
ß½ – —— ß ¾ ±
Г Ð — ˜ “Ü ˜ – —— Ú “Ü –“™” – – ˜±
—Þ Ð“’ ’ ’˜ ˜ “’ Ú –Ý” –ß ’ ’ ’˜¾ ‘ ¾
’ ‘“ ß –“™” ’ –“™” “”Ý ˜ – —— — ”
¾ ˜ – —— – ——¸
´± ¸ º º¸ ¹
ºµ
¸ ¹
“Ý ”—º
¹

“ Ýß ’” –‘“
Г— ’ ß ’Ð ’ ‘“ ˜ Г— ’
ß“ ÝÐ ’ — ˜ Г— ’ ½
¾
ß ½ ’“ – —” Ð ˜— ” Г’ ’ ’˜ ˜ “’ ¾
’“ – —” —” — ” ± —” “– — ’ ˜™–

ß ’– ’“ –
’’“˜ ˜ “’—ß ’Ð ’ ‘“ ” –ß ’ – ’“ – “ ÝÐ ’ — ” –
”—ß ’” –‘“ ’“ –
’˜ –Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ¼¼¼ ” –ß ’ – ” ’ Ð˜Ý ¼¼¼
Ð ˜˜ – “–‘ ˜º˜ Ü ¹
º ¸ º ¹
¸
º ¸ ¹
˜–™ ¹ ¸ º
± ±

™”¸
¸
º

™” ½ß Ð Ú Ú‘“ – — º½ Ü “Üß ½
“’˜ —‘ ÐÐ “’˜ ‘– ˜ ˜–™ ”˜
“’˜ Ð – “’˜ ‘ ™’ ½¼ ˜ ½ º ˜–™ ”˜
“’˜ Г “ “’˜ ‘ ’ ’˜ ˜ ½ º ˜–™ ”˜
– Ð ˜˜ – ß
—’ ’ – ——ßʺ ‚º ÊÇ Æ Ì˸ ºÌºÍº º ” –
ÈÊÇ ËËÇÊ Ç Ê… Ç„Ç ”–
Ì ºÊ‚ ËÍ¹Ë ÇÊ º ÊÈ ” –
™” ½ ™” ˜ ’—” ¹ ”–
– ˜™–’ – ——ßʺ ‚º –“ ’ ˜—¸ ”˜º “ –‘ “Г Ý ” –
Ì Í’ Ú –— ˜Ý “ ˘º ’ “– ” –
Ⱥ Ǻ “Ü ½¼¼ ¸ À И“¸ ¿¾½ ÍË
Ð ˜˜ –
Ð ˜˜ – ß” ’“ ½ – —— ß ™’ ÚÐ ˜˜ –
ß Ð ˜— ” Г’ ’ ’˜ ˜ “’
ß — Ð ’ — ” ˜–™ ”˜ —‘ ÐÐ “’˜ — ’ ’ – ——
—” — ” –‘ ˜“ Ý — ”
™’ ÚÐ ˜˜ – ß Ú Ð™ ¹ Ú“ — ˜
“Üß “Ü ˜“ Г’ ’ ’˜ ˜ “’ß – — ˜–™ ‘‘ “Üß Ð“ “ “’˜
–’¾˜–™ ”˜ –’¹½º ˜–™ ”˜
Ð“Û –¾˜–™ ”˜ “Üß –’¹½º ˜–™ ”˜ Ð
Ж “’˜ Ì Í’ Ú –— ˜Ý “ ˘º ’ “– б
–’¹ Г’ ’ ’˜ ˜ “’
Ú “Üß —‘ ÐÐ “’˜ — Ð ’ — ” ˜–™ ”˜
Ð ˜— ” Г’ ’ ’˜ ˜ “’ Ç ½¼¼ ” – À „ÌǸ ¿¾½
Ú— ”¾˜–™ ”˜ –™Ð Ú— ” ˜–™ ”˜

<< . .

. 61
( : 68). . >>