<< . .

. 62
( : 68). . >>

‘ Ð Ðß ’ Ð ˜˜ – “Üß Ú–™Ð
Ú “Üß –™Ð –’ ˜–™ ”˜
“Üß –’ ˜–™ ”˜ Ú “Ü ˜“ ¾˜–™ ’ß — Þ Ð“’ ’ ’˜ ˜ “’
—‘ ÐÐ “’˜ — Ð ’ — ” ˜–™ ”˜ – ˜™–’ – ——
Ú ÐÐ ‘“Ú – ˜ ¾˜–™ ’ “”Ý ˜ – —— Ú ÐÐ ±
–’ ˜–™ ”˜ –’ ˜–™ ”˜ –™Ð Ú–™Ð
” ’“ ¼ Ú ÐÐ ˜

¸ ¹
¸ º ¸ ¹
¸ º ¹
´½¾ ”˜µ¸ ½¼ ”˜ ”˜ ¸
´ ¸ ³— … ——
’ ‘ ’“–¸ ˜ “Ú ’³— ÐÐ Î – ˜ “’—µº § ¸
˜Ý” ‘ ˜Ý” —‘ ÐИݔ
¸ ¸ º í
¸
¸ º á
± ±

¸ ¹
‘™—
¸

“’˜ ˜Û
ÐÚ –‘ ‘–½¾
“’˜ ˜Û
ÐÚ ‘ ܽ¾
“’˜ ˜Û
ÐÚ ˜ ‘˜ ½¾
“’˜ ˜Û
ÐÚ —Ð ‘—н¾
“’˜ ˜Û
ÐÚ ‘™— ‘‘ ½¾
“’˜ ˜–‘ ‘–
“’˜ ˜ ‘Ü
“’˜ ˜ ˜ ‘˜
“’˜ ˜—Ð ‘—Ð
“’˜ ˜‘™— ‘‘
˜Ý” ß Ð ˜ –‘ ˜Û ÐÚ –‘ Ð ˜ ˜Û ÐÚ
Ð ˜ ˜ ˜Û ÐÚ ˜ Ð ˜ —Ð ˜Û ÐÚ —Ð Ð ˜ ‘™— ˜Û ÐÚ ‘™—
— Ð ’ — ” ½ ”˜ ‘ ’™— ½”˜
–‘
‘ ˜Ý” ß Ð ˜ –‘ ˜ ’–‘ Ð ˜ ˜’
Ð ˜ ˜ ˜ ’ ˜ Ð ˜ —Ð ˜ ’—Ð Ð ˜ ‘™— ˜ ’
— Ð ’ — ” ½¾”˜ ‘ ’™— ½”˜
–‘
—‘ ÐИݔ ß Ð ˜ –‘ ˜–‘ Ð ˜ ˜
И ˜ ˜ ˜ Ð ˜ —Ð ˜—Ð Ð ˜ ‘™— ˜‘™—
— Ð ’ — ” º ”˜ ‘ ’™— º ”˜
–‘
—Þ ’
’“” ’™‘ –—
˜Ý”
—Ð’— ”º ¸ ¹
¸ ¹
¸ ¹
º ´ ¸
Ú Ðкµ
¸ ¹
¸ Ì
¸

´ ½µßß –‘´ ½ »ß –‘µ
— –”ß – — º Ü “Üß ‘™— –
Ð ˜ß – — º¾ Ü “Üß ‘™— –
Ð ˜ ¸ ˜ ’—”
´ — –” И
¸
¸
º ¹
¸ ú ¼ Ç”º º ´ Ì
¸¸ — –” Ð ˜¸
ºµ
± ¸
± ±
¼

’”™˜ “’ –˜
˜— “Г “
‘—”
’˜ –Ð ’ ß – ݸ Æ“Ú ‘ –½¸½ ¾¸ ¼¼ ”º‘º
—”
’˜ –Ð ’ ß ÈÊÇ Ê …
‘—”
“‘”“— ˜ “’ßÎ – ˜ “’— “’ Ì‘ ÝÌ “Ú— Ý
“‘”“— –ß ’˜“’ ˺ – ’— Ý ´½ ½¹¹½ ¼ µ
—‘ ÐЗ ”
ß ‘ ˜Ý”
‘“Ú ‘ ’˜—ßÌ ‘ …“ – ˜“ –
Î –º Á Í’ ”“ “ ” ™ ‘“——“²Î –º Î ’ ’˜ –
Î –º ÁÁ ÐÐ –“ ’“’ ˜–“””“²Î –º ÎÁ ÐÐ –“ “’ —” – ˜“ –
Î –º ÁÁÁ ’ ’˜ ’“ ˜– ’•™ ÐГ²Î –º ÎÁÁ ’ ’˜ “’ ‘“˜“ –
Î –º ÁÎ Î Ú ²“ …“ – ˜“ –


— ”
“‘”“— ˜ “’ß “’ –˜“ “– À“–’ ’ À – –˜¸ ˺ ¸¾
“‘”“— –ßȺ º ɺ ´½ ¼ ¹¹½ ¾µ
—‘ ÐЗ ”
‘“Ú ‘ ’˜—ß ÐÐ –“ “’ – ÐГ –
Ì‘ “’ Ú – Þ “’ ´—™ ™’ ˜ ‘ – ’˜ µ –
… ’™ ˜˜“ “’ ” ’’ Þ™ –“ –
‘—”
—“Г —˜—ß ’ „ Í— –¸ “–’ –
Ș–Ë Ð¸ – –˜ –
—”
’˜ –Ð ’ ßÁÆÌ Ê…ÁËËÁÇÆ
—”
“‘”“— ˜ “’ßËÝ‘” “’Ý Æ“º ¸¿ ’ И … “– –
Ç”º ¸ ¸ Ì –“ ³³ –
“‘”“— –ß„™ Û Ú’ ˜ “Ú ’ ´½ ¼¹¹½ ¾ µ
—‘ ÐЗ ”
‘“Ú ‘ ’˜—ß ÐÐ –“ “’ – “ –
…– ™’ – “ —— –
Ë –Þ“ ÐÐ –“ Ú Ú –
’Ð ÐÐ –“ ‘“И“ –
—”
—‘ ÐИݔ ’“ ’ ’˜
… ‘ –— “ ˜ ™ ’ – ’ ÐÝ – •™ —˜ ˜“ ˜™–’ “ ˜
Ý
± ± ½


THE ST. ANFORD ORCHESTRA
R. J. Drofnats, Conductor
Friday, November 19, 1982, 8:00 p.m.

PROGRAM
Variations on a Theme by Tchaikovsky
Anton S. Arensky (1861“1906)
Ì ‘ …“ – ˜“
Î –º Á Í’ ”“ “ ” ™ ‘“——“ Î –º Î ’ ’˜
Î –º ÁÁ ÐÐ –“ ’“’ ˜–“””“ Î –º ÎÁ ÐÐ –“ “’ —” – ˜“
Î –º ÁÁÁ ’ ’˜ ’“ ˜– ’•™ ÐГ Î –º ÎÁÁ ’ ’˜ “’ ‘“˜“
Î –º ÁÎ Î Ú “ …“ – ˜“
Concerto for Horn and Hardart, S. 27
P. D. Q. Bach (1807“1742)?
Allegro con brillo
Tema con variazione (su una tema di¬erente)
Menuetto con panna e zucchero
Ben Lee User, horn
Peter Schickele, hardart

INTERMISSION

Symphony No. 3 in E Major
Op. 55, “The Eroica”
Ludwig van Beethoven (1770“1827)
Allegro con brio
Marcia funebre: Adagio assai
Scherzo: Allegro vivace
Finale: Allegro molto
… ‘ –— “ ˜ ™ ’ – ’ ÐÝ – •™ —˜ ˜“ ˜™–’ “« ˜ Ð –‘— “’ ˜ –
˜ Ð Û ˜ —¸ ’ ˜“ “™ “’ÐÝ ˜Û ’ ‘“Ú ‘ ’˜—º
± ±
¾

“’ –˜º˜ Ü º
’˜ –Ð ’ — ”¸
Ì
“‘”“— ˜ “’¸ “‘”“— –¸ ‘“Ú ‘ ’˜— —“Г —˜—
“‘”“— ˜ “’ ½ß Ð ’ß •™ Ж
–’¹½ ‘ ½ – – ± ™— –³— ‘“– ˜ ’ “’ Ð’
“‘”“— – ½ß – ˜Ð ’ ß ½
‘“Ú ‘ ’˜— ½ß Ð ’ß •™ ˜ в² ••™ ˜ Ð –½ ––
—“Г —˜— ½ß ’˜ –Ð ’ ß Ú “Üß Ð ’ß Ð –½ ––
“‘”“— ˜ “’ ¸
¸ ¸
–– –
º ¸
“‘”“— ˜ “’ ‘“Ú ‘ ’˜—
º ¸ ¸
—“Г —˜—
¸ º
˜— “Г “º
á
¸

˜— “Г “ß Ú “Üß ˜Ý”
Ð ’ ß –™Ð ÐÐ
–’¹º — Ð’ — ”
Ð ’ ß –™Ð ÐÐ ” ’˜“‘ß ÌÀ Ë̺ ¸ Æ ÇÊ ÇÊ À ËÌÊ –™Ð ÐÐ
–’¹º — Ð’ — ”
Ð ’ ß –™Ð ÐÐ “Üß ÌÀ Ë̺ ¸ Æ ÇÊ ÇÊ À ËÌÊ –™Ð ÐÐ
–’¹º — Ð’ —”
Ð ’ ß –™Ð ÐÐ ” ’˜“‘ß Êº ‚º –“ ’ ˜—¸ “’ ™ ˜“– –™Ð ÐÐ
–’¹º — Ð’ —”
Ð ’ ß –™Ð ÐÐ “Üß Êº ‚º –“ ’ ˜—¸ “’ ™ ˜“– –™Ð ÐÐ


¹
¸ ¹
¸ ºâ ¸
ºâ
¸
º
“‘”“— ˜ “’¸ ‘“Ú ‘ ’˜— —“Г —˜—
¸
¹ º
—‘ ÐЗ ”¸
± ¸
‘ — ” — ”º í ¸ ¹
º ¹
¸ ¹
º

¸ ¹
º
Ì ““
¸ ¸
º
¸ º
± ± ¿

á
º ´ º ¸
¸ Ì ³ ¸ ¹
º
¸ ¸ ¸
ºí ¸ ¹
ºµ
¸ ¸
º
¸ ¸ ¸ ¸ ¹
¸ ¸ ¸ ¸ ¸
¸ ¸ ¸ ¸
º ¸
º
¸À– —Û Ðи
º ¹
¸ ¿” ¸
¸
¸ º
´ ¸
¸ µ¸ ¹
¸
º
½¼¹ ´ ½¾¹ µ ¹
¹ ´ ½½¹ µ ¹
—Þ Ú— Þ
º è º ¾ ”
½¿º
ã±à
”º ¹
º
¸ ¸
º ¹
º º
¸
¸ º±
¸ ¸
´ µ
´ µ ¹
¸
º
¹
º ¸ ¹
¸
¸ ¸ ¹
º
À– —Û Ðг ¸ ¹ ¸ ¹
¸ ¸
º
‘ ’™ к˜ ܸ Ì ““ ¸ ¹
’”™˜ ‘ ’‘ º
¸ ¹
± ±

‘ ’‘ º˜ Ü
¹ ¸ ¹ ¹

“’˜ ’ ’ –‘ ‘– “’˜ ˜–‘ ‘– “’˜ — Ü–‘ ‘–
“’˜ ’ ’ ‘‘ “’˜ ˜ ‘‘ “’˜ — Ü ‘‘
“’˜ ’ ’ —Ý ‘—Ý “’˜ ˜—Ý ‘—Ý “’˜ — Ü—Ý ‘—Ý
“’˜ ’ ’ ‘Ü “’˜ ˜ ‘Ü “’˜ — Ü ‘Ü
“’˜ ’ ’ ˜˜ ‘˜˜ “’˜ ˜˜˜ ‘˜˜
“’˜ ’ ’ ˜ ‘˜ “’˜ ˜ ˜ ‘˜
“’˜ ’ ’ —Ð ‘—Ð “’˜ ˜—Ð ‘—Ð
”– Г
´í ¸ ¹
ºµ
è ¸ ¸
— Û –º Ý” ’ – ¹½¸
è
¸
º

— Û –’’ ³½ — Û – ˜ ³½ — Û – — Ü ³½
— Û – ’ ’ —Ý ³ ¼ — Û – ˜—Ý ³ ¼ — Û – — Ü—Ý ³ ¼
Ý” ’ – ’ ’ ˜˜ ¹½ Ý” ’ – ˜˜˜ ¹½ Ý” ’ – ˜ ’˜˜ ¹½


“’˜ ˜ ’˜ Ü ‘˜ ܽ¼ ± Ì –
˜ – — ˜ — ’ ”” ’ Ü
“’˜ ’ ‘’ ± ’¹ ”— “– ”˜ – “” ’ ’ —
“’˜ ˜ ˜Ð “’˜ ‘—— ½¼ ˜ ¼”˜ ± ˜ ˜Ð — ’ ”˜ – “” ’ ’ —
“’˜ ˜—— ‘——• ± •™“˜ ˜ “’— ’ ”˜ – Г— ’ —
“’˜ ˜—— ‘——• ± ˜˜“¸ —Ð ’˜
“’˜ ˜ ’™ ‘™½¼ ± ™’—Ð ’˜ ˜ ܘ ˜ Ð
“’˜ ‘ ’™ Ð ‘ ’ ’˜ ± … Ì ÇÆÌ Ð“ “ ’ —” Ð —Ý‘ “З
“’˜ ‘’ Ú –‘ ‘– ˜ ½¼”˜ ± ˜“ ‘“’—˜– ˜ ‘ ’ ˜ “’
â ¸ ¸ ¹
¸
º¤ ¹

´ µº ¹¹
¹
— ˜˜ Й
¸ º±
¸ ¹
˜˜
¸ ºè ¹
¸ ¸
¸ ¸ ¸
˜˜ Й º

˜“ ½½ ± Û Û ÐÐ —— ”– Ú ˜ ‘ –“— “ ”Ð ’Ì ´ – ™ÐÐݵ
’ Û— ” ˜˜ Й
˜ ’”“ ’˜ß –‘ß ‘¼ ˜ ’–‘ ± —Û ˜ ˜“ ½¼¹”“ ’˜ ˜Ý”
˜ ܘ “’˜¼ ˜ ’–‘ — – ”˜ “’˜¼ — Ú ’–‘ — – ”˜— – ”˜ “’˜¼ Ú –‘
˜ ܘ “’˜½ ˜ ’ — – ”˜ “’˜½ — Ú’ — – ”˜— – ”˜ “’˜½ Ú
˜ ܘ “’˜¾ ˜ ’—Ý — – ”˜ “’˜¾ — Ú ’—Ý — – ”˜— – ”˜ “’˜¾ Ú —Ý
± ±

˜ ܘ “’˜¿ ˜ ’ Ü — – ”˜ “’˜¿ ˜ ’ Ü — – ”˜— – ”˜ “’˜¿ ˜ ’ Ü
˜ ܘ “’˜ ˜ ‘ ˜ ’ ˜ ˜ß ‘ ˜ ‘˜’˜±
˜ ܘ “’˜ —Ð ‘ ˜ ’—Ð —Ðß ‘ —Ð ‘ ˜ ’—Ð ±
˜ ܘ “’˜ ˜˜ ‘ ˜ ’˜˜ ˜˜ß ‘ ˜˜ ‘ ˜ ’˜˜ ±
˜ ܘ “’˜ ‘ ˜’ — – ”˜ “’˜ ‘ —Ú’
— – ”˜— – ”˜ “’˜ ‘ Ú ß ‘ ‘˜’ ±
˜˜ ˜˜ Й º ‘ ”Й—º¾ ‘ ‘ ’™—º½ ‘
’“–‘ Ð — Ð ’ — ” ½¾”˜
— ˜ “Ü —˜–™˜ “Ü “Üß Ú–™Ð ˜ º ”˜ ”˜ ¿º ”˜ Û ˜ ¼”˜ ±
И— ˜–‘ И ˜’ ’“–‘ Ð — Ð ’ — –‘
’ ’ ”“ ’˜ß –‘ß ‘¼ ’ ’ –‘ ± —Û ˜ ˜“ ¹”“ ’˜ ˜Ý”
˜ ܘ “’˜¼ ’ ’ –‘ — – ”˜ “’˜¼ — Ü–‘ — – ”˜— – ”˜ “’˜¼ Ú –‘
˜ ܘ “’˜½ ’ ’ — – ”˜ “’˜½ — Ü — – ”˜— – ”˜ “’˜½ Ú
˜ ܘ “’˜¾ ’ ’ —Ý — – ”˜ “’˜¾ — Ü—Ý — – ”˜— – ”˜ “’˜¾ Ú —Ý
˜ ܘ “’˜¿ ˜ ’ Ü — – ”˜ “’˜¿ ˜ ’ Ü — – ”˜— – ”˜ “’˜¿ ˜ ’ Ü
˜ ܘ “’˜ ˜ ‘ ’ ’ ˜ ˜ß ‘ ˜ ‘’’ ˜±
˜ ܘ “’˜ —Ð ‘ ’ ’ —Ð —Ðß ‘ —Ð ‘ ’ ’ —Ð ±
˜ ܘ “’˜ ˜˜ ‘ ’ ’ ˜˜ ˜˜ß ‘ ˜˜ ‘ ’ ’ ˜˜ ±
˜ ܘ “’˜ ‘ ’’ — – ”˜ “’˜ ‘ —Ü
— – ”˜— – ”˜ “’˜ ‘ Ú ß ‘ ‘’’ ±
˜˜ ˜˜ Й º ‘ ”Й—º¾ ‘ ‘ ’™—º½ ‘
’“–‘ Ð — Ð ’ — ” ½½”˜
— ˜ “Ü —˜–™˜ “Ü “Üß Ú–™Ð ˜ ”˜ ”˜ ¿”˜ Û ˜ ¼”˜ ±
И— — Ú ’–‘ И ’’ ’“–‘ Ð — Ð ’ — –‘
˜”“ ’˜ß –‘ß ‘¼ ˜–‘ ± —Û ˜ ˜“ ¹”“ ’˜ ˜Ý”
˜ ܘ “’˜¼ ˜–‘ — – ”˜ “’˜¼ — Ü–‘ — – ”˜— – ”˜ “’˜¼ Ú –‘
˜ ܘ “’˜½ ˜ — – ”˜ “’˜½ — Ü —– ”˜— – ”˜ “’˜½ Ú
˜ ܘ “’˜¾ ˜—Ý — – ”˜ “’˜¾ — Ü—Ý — – ”˜— – ”˜ “’˜¾ Ú —Ý
˜ ܘ “’˜¿ ˜ ’ Ü — – ”˜ “’˜¿ ˜ ’ Ü — – ”˜— – ”˜ “’˜¿ ˜ ’Ü
˜ ܘ “’˜ ˜ ‘ ˜˜ ˜ß ‘ ˜ ‘ ˜˜±
˜ ܘ “’˜ —Ð ‘ ˜—Ð —Ðß ‘ —Ð ‘ ˜—Ð ±
˜ ܘ “’˜ ˜˜ ‘ ˜˜˜ ˜˜ß ‘ ˜˜ ‘ ˜˜˜ ±
˜ ܘ “’˜ ‘ ˜ — – ”˜ “’˜ ‘ —Ü
— – ”˜— – ”˜ “’˜ ‘ Ú ß ‘ ‘ ˜ ±
˜˜ ˜˜ Й º ‘ ”Й—º¾ ‘ ‘ ’™—º½ ‘
’“–‘ Ð — Ð ’ — ” ”˜
— ˜ “Ü —˜–™˜ “Ü “Üß Ú–™Ð ˜ ”˜ ”˜ ¾”˜ Û ˜ ¼”˜ ±
И— — Ü–‘ И ˜ ’“–‘ Ð — Ð ’ — –‘
˜’ ½ßß “Üß° Ð ˜ ½ Ú “Ü ˜“ º ”˜ß – ˜º ’ —” °
’’ ½ßß “Üß° ˜ ܘ “’˜¼ ˜ ’–‘ ˜ ܘ “’˜¾ ˜ ’—Ý
Ð ˜½Ú “Ü ˜“ º¾ ”˜ß – ˜º ’ —” °
˜ ½ßß “Üß° ˜ ܘ “’˜¼ ’ ’ –‘ ˜ ܘ “’˜¾ ’ ’ —Ý
Ð ˜½Ú “Ü ˜“ º ”˜ß – ˜º ’ —” °
˜ ’‘ ˜ ß ˜ ’”“ ’˜ ‘¹½ ± “– ½¼¹”“ ’˜ ‘ ˜ ’ ¹”“ ’˜ ˜ –– ˜“–Ý
± ±

ºá ¹


’Û ‘’” Û˜ ’Û ‘’” ˜ ’ Û ‘ ’ –™Ð ˜
—Þ ¾” Ú— Þ ” ‘ Ü ”˜ ¾º¾”˜ ” – ’ ’˜ ¿”
” Û˜ —Þ ” ˜ Ú— Þ –™Ð ˜ º ”˜
“Ú —”Ð Ý— ” ”˜ ”Й— ¿”˜ ‘ ’™— ½”˜
Ð“Û —”Ð Ý— ” ”˜ ”Й— ¿”˜ ‘ ’™— ½”˜
“Ú —”Ð Ý— “–˜— ” ¼”˜ ”Й— ¿”˜
Ð“Û —”Ð Ý— “–˜— ” ”˜ ”Й— ¿”˜
‘Ü ”˜
´ ¸ ¹
½ ºµ
¸ ¸
º ¹
¸ º
‘ ’‘
¸ ¸
‘– ’º
¸

’ Û ’— –˜ ‘ – ’
‘ ’ ‘ – ’ ‘ Ü ‘ ’ ± ’“ Ð ‘ ˜ “’ ˜ ’™‘ – “ ‘ – ’ Ð ’“˜ —
“™’˜ ‘ – ’ ¼ — ” ‘ – ’ ¼”˜ ± ‘ – ’ Ð ’— –˜— ˜ ™” ’“ —”
““˜’“˜ Ì ³ ¸ ¹
ºá
¸
º

““˜’“˜ ½ß — ß —” ˜“– ˜ —” ˜“– ½ —
’— –˜ ““˜ ’— –“™” ˜”“ ’˜
’˜ –Ð ’ ” ’ Иݽ¼¼ Ð ˜ ” – ’–
Ð ˜— ” ¼”˜ – ˜— ” ¼”˜
—”Ð ˜˜“”— ” ½¼”˜ ”Й— ½”˜ ‘ ’™— ½”˜ Г ˜ ’ ” ’ Ð˜Ý ¾¼¼¼¼
—‘ ÐЗ ” ˜ ‘ß ½ –“™” —˜–™˜ ˜ – –“™” ““˜ Ð ˜ ’ ܘ
— ” ““˜ ’— ½¾”˜ ”Й— ¾”˜ ‘ ’™— ”˜ ± —” Û ’ ““˜’“˜ Ü —˜—
‘ ’ ““˜ ’— ¿¼” ± ‘ Ü ‘™‘ ““˜’“˜ — ” – ”
– º
˜ ˜Ð ” ¹

<< . .

. 62
( : 68). . >>