<< . .

. 63
( : 68). . >>

¸ º

’Û ˜ ˜Ð
˜ ˜Ð ” ß Ð“ Ð ˜ ˜Ð ˜–™ ± “– ” — Û ˜ “™˜ Ð’—
– ß±– “’˜ ’— ˜ –™’’ ’ Ð’
И Ð’ß “Ü ˜“ ” Û ˜ ß±
Ú “Ü ˜“ ½¼”˜ß ± —˜–™˜ ˜“ ”“— ˜ “’ ˜ —Ð’
ÐÐ ”ß ˜ ’ “Ð “ –’½” ± “Ð “ ˜“ Ð ˜ “ ˜ ܘ
˜’˜– Ð ± –™’’ ’ Й— Ð ˜
– ˜ Ð’ß “Ü ˜“ ” Û ˜ ß Ú “Ü ˜“ ½¼”˜ß ±
И’˜– »± –™’’ ’ Й— – ˜
–Ð ”ß –’½” ˜ ’ “Ð “ ± “Ð “ ˜“ – ˜ “ ˜ ܘ
± ±

“’ ” “™˜¸
á ¹
¸ » º ¹
¸ ¹
¸ ¹
Ì ³º ¹
º í
¸ º

“’ ” “™˜ ½ß — ”“™˜ Ú “Üß ± –Û ’ “’ ” “ “™˜”™˜
“ ’˜ –Ð ’ — ” ± ™˜˜ ˜ “Ü — ˜“ ˜ –
Ú “Ü ˜“ ¿” ß ± ˜ — ” –˜ “ — “’ ˜“” “ ˜ ”” —
˜ ˜Ð Г Ð ˜ ˜Ð З — ˜ “–’ ––™Ð —
З “ ” ’“ – ˜ Ð’ З Ð ˜ Ð’ Ú ÐÐ
Ú “Ü ˜“ ” ˜ß
Ú“ ‘ – ’ З ± ‘ – ’ Ð ’ “ — ”– — ’˜
–Ð ”ß –’¿½” Ú “Ü ˜“¼”˜ß –’ ”˜ “Ü ‘ – ’ Ú——
½ ± ’“Û ’— –˜ ˜ ‘ ’ ’ “–‘ ˜ “’
Ú“ ““˜ ’— З ± ““˜’“˜ ’ “ — ”– — ’˜
Ú— ” — ” ““˜ ’— –’¹¿”˜
–™Ð ˜ –™Ð ˜ Û ˜ ” Û ˜ –’¹ –™Ð ˜ –’¿”˜
™’Ú “Ü ““˜ ’—
“Ü‘ Ü ”˜ ‘ Ü ”˜
Ú ’ ” ’“
— ˜ “–’ ––™Ð —ß “Ü ˜“ ” Û ˜ ß± “– ‘– Ð ’‘ ’˜
Ú–™Ð Û ˜ ½” ˜ –™Ð ˜ Ð Ú–™Ð Û ˜ ½”
“Ü ˜“ ” Û ˜ ß ÐÐ ”ß — Ú ’–‘´” “Ð “µ –’½” ±
Ú–™Ð ˜½” Û ˜ –™Ð ˜ ”˜ ¼”˜
Ð Ú–™Ð Û ˜ –™Ð ˜ ”˜ ¼”˜
“™˜”™˜ß “’ ” “™˜ß ™’Ú “ܾ
Á´ µ
¸
º ¸ ¹
Ж¸ ‘ ’‘ Ú—”Ð ˜¸
¾¿¸
¸ ºí
¹
º ¸
´ ¸ µ ¸ º ¸ ¹
‘– ¸ ¹
¾¿¸ Á º
‘ ’‘
¸ ¸ Á
ºá ¹
¸
º

’ Û “Ü ” –˜ Д
’ “™ Ð “Й‘’—ß ’ –“™”
“™˜”™˜ ß Ð“ Ð — ˜ “Ü ” –˜ Д Ú “Üß ™’Ú “ܾ — ” ˜
“™˜”™˜ ß “™ Ð “Й‘’“™˜ —Þ ½” Ú— Þ ”
± ±

’ “™ Ð “Й‘’—ß “™˜”™˜ ß Ð’ “Й‘’— ˜
’ –“™” ” “ Ð Ú— Þ
“™ Ð “Й‘’“™˜ß —”Ð ˜˜“”— ” ˜“”— ” —”Ð ˜‘ Ü ”˜ ‘ Ü ”˜
‘’ ” Ú’ ‘’ ݹ ˜ ” –˜ Д
— ˜ “ܼ Ú—”Ð ˜¾ ˜“ ‘ ’ — ˜ “ܾ Ú—”Ð ˜¾ ˜“ ‘’
“’ ” “™˜ ” —“ – ™’Ú “ܾ ” ’ Ð˜Ý “™˜”™˜” ’ ИÝ
” —“ –ß ™’Ú “Ü ” –˜ Д
Û¼ —Þ Û¾ —Þ “Ü ˜“ ” Û ˜ ß “ܼ Ð “ܾ
Ð’ “Й‘’—ß — ˜ “ܼ Ú “Üß ™’Ú “ܾ ‘’ ˜¼
Ú’ ‘’ Ý ˜“”— ” Ú’ ‘’ ݹ —Ð’— ”
Ú ‘’ ݾ —”Ð ˜˜“”— ” ˜“”— ”
ßÚ ’ —— ½¼¼¼¼ Г“” Г Ð — ˜ “Ü¿ “”ݼ
Г Ð — ˜ “ܽ Ú—”Ð ˜¿ ˜“ ‘’
‘ ˜¿ ‘’ Г Ð Ú’ ‘’ ݽ”˜ – ” ˜
— ˜ “ܼ Ú “Ü ˜“ ‘ ’ ß ™’Ú “ܽ — ˜ “ܾ Ú “Ü ˜“ ‘ ’ ß ™’Ú “Ü¿
” —“ –
Ú ’ —— ¸
¸ Ú¹ ¸
¹
º Á ¸
” –— ” ¼”˜ ”Й— º ”˜ ¹
‘ ’‘
¼ º ±
¸ ¸
º ¸ ¸
ºí ¸ ¸ ¹
™’Ú “Ü¿ ‘ ’¾ ”¿ ™’Ú “Ü¿ –’¹ ‘ ’¾
¸
Ú Ðº
á º
’ ”˜ – ¹
’ ”˜ – ˜º
¸ ¹
‘ ’™ к˜ Ü
¸ ½ Ì ³¸


’ ”˜ – ½º Ì
Ì ¸
´ ½½¼¼ µ
...
º ´ ºµ
’ ”˜ –
Ë’ ˜ — ‘”“—— Ð ˜“ “– — “Û ““˜’“˜ — Û ÐÐ ”” ’ ˜“ “‘ “™˜
’˜ ‘ ¹™”¸ ˜ — ‘”– ˜ Ð ˜“ ’™‘ – ˜ ‘ –“‘ ½ ™” “’ ”º
Ì —˜ Û Ý — ˜“ ’™‘ – ˜ ‘ “’— ™˜ Ú ÐÝ ˜ –“™ “™˜ ’ –˜ Ð
“– Ý ”˜ –— ’ ““ º
™˜ “– ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÀÁ Ç ÈÊ Ë˸ ß —Ð … ’™ Ð “ ˘ÝÐ » ´½ ½¼µ

¶ ¹ º
º´ µ
º
± ±

— ”
“’³˜ ™— ““˜’“˜ — ’ Ý“™– ““ —¸ “’º
™˜ “– ‚Á„„ ÃÆÍÌÀ ´½ ¾µ
˜
¸
’ ”˜ –
º
Ì
ºá ¸ ¹
˜ ˜Ð “’˜¸ ’
¸ ¸
¸ º

’ Û “™’˜ Ü’“ ± “– ˜ ’™‘ – “ Ü– —— ’˜ ™–– ’˜ ”˜ –
’ Û “™’˜ —™ — ’“ ± “– ˜ ’™‘ – “ —™ — ˜ “’— ’˜ ™–– ’˜ ”˜ –
“™˜ – ’ ”˜ – ½ ¾ ¿º ” –ß ”’“ß ¾ ¿
Г Ð Ü’“ ¼ —™ — ’“ ¼
“ ” ’“
––‘ —— ß “™ ˜““ ‘™ ˜ ܘ “’ ˜ ˜ Ð —˜ ” Á³‘ ’ ™”
Ú’ ” ’“ ݹ½
ß ± ³— ’ ˜ ˜ ˜Ð Û ÐÐ ˜– ˜ — —” —
‘ —— ß½ ¾¿ ± — “Û ˜ ”˜ – ˜ ˜Ð “’ ˜ ˜ –‘ ’ Ð
Ü – ß½ ¾¿ ™’— ” ± —˜ Ð — ’ Û –™’’ ’ Ð’
ß Ì ßÌ –’¹º¾ ‘ Ð“Û –º Ü “Üß –’¹º¼ ‘
ß¿
Ü ‘”˜Ý – ˜Ð ’ ß ’ ¾ –’¹º¼ ‘
З – ˜Ð ’ ß ’ ¾ –’¹º¼ ‘ ¿ –’¹º¼ ‘
Ú— ”½º ” — Ð ’ — ” ¿ ”˜ Ð ’ — ”Ð ‘ ˜ ½”˜ Ð ’ — ” ½¾”˜
И – ± ’“Û ˜ ³— – Ð ’ Ú –—
Ð ’ß Ð ’ ß ˜ ˜Ð “’˜ Ð ™’— ”
˜ ˜Ð ” Ú ÐÐ ˜ ± “™˜”™˜ ˜ ”˜ – ˜ ˜Ð ”
˜ ’”“ ’˜ ’“ ’ ’˜ ’“– —” — ±˜ –—˜ ” – – ” — ’“˜ ’ ’˜
¸ ¸
º ´
¸ ¸ ¹
¸ ¹
º± Ì ³
ºµ ¦
“ ÝÐ ’ — Ð ˜— ”
“™˜ – ’ ”˜ –ß “ ” ’“ З Ú ÐÐ ˜ ’™ÐÐ
’ –“™” — ” Ú ÐÐ ± ’’ ’ “ ˜ •™“˜ —
˜ß ’ –“™” ˜±’’“˜ •™“˜ —
” –ß ‘“ »’– “ ÝÐ ’ —
Ì ßÌ –’¹º¾ ‘ Ð“Û –º Ü “Üß
˜”“ ’˜ Ð ˜ ˜˜ ’ ’ ˜˜ — Ð ’ — ” ½¼”˜ ’˜ –Ð ’ ” ’ Ð˜Ý ½¼¼¼¼
Ð ˜— ” ¼”˜ ”Й— ¼” ‘ ’™— ” – ’ ’˜ ” – ÐЗ ” ¼”˜
Ð ˜ –‘ ˜—— Ð ˜ —Ð ˜—— Ú –Ý” –ß —Ð
™˜ “– ½´ ¾µß —‘ ÐЗ ” ’“ ’ ’˜ –‘¹¹¹ ½ ™’— ” ’—” ´ ¾µ
± ±
¼

¸ º ¹
’ –
’ – ¸ ¹


’ ßß ‘ ’™ Ð –½¾ ± ’ –“™— ’ —’
’ –ß ‘ – ’ –“™” Й ” ’ Ð˜Ý ½¼¼¼¼
” –ß ’ – ’ –“™” ‘ – ’“ ’ ’˜ ’ ’ ˜ – ¹¾
“Ü ˜“¼”˜ß — ”¹ ’ ’ ’˜ ’ ÐÐ ’ ’ ”“ ’˜
“™˜ – ’ –ß ’ –
’ –ß ‘ – ’ –“™” Й ” ’ Ð˜Ý ½¼¼¼¼
” –ß ’ – ’ –“™” ‘ – ’“ ’ ’˜ ’ ’ ˜ – ¹¾
“Ü ˜“¼”˜ß — ”¹ ’ ’ ’˜ ’ –’½”˜ ’ ÐÐ ’ ’ ”“ ’˜
“™˜ – ’ –ß ’–
’ ’ –ß ’ – ’ –“™” ± “‘ ˜— ˜ ‘ –
’ ’ –
´ ¸
—‘ ÐЗ ” ˜‘
º ¸
¸
ºµ


´ ¸ ½ µº â
¸ ¸

—™ — ˜ “’ º
± ¸ ¹


“™˜ – —™ — ˜ “’ ½º ß ‘ – Ú’ —™ — ’“ ݽ
’“ ’ ’˜ß ˜ ˜ —™ — ’“º ’—” ½º ’—”
’—’“ ½º ¾ ß ‘ – ’“ ’ ’˜
“Ü ˜“ ” – ’ ’˜ß —— ½º ¾º ’—” ’“– —” —
’—’“
¸ º
’—’“ ’—Û –º
Ì ““
± À ¸


Ý” ’ ˜ “’ß‘ ’¹™¹— – ”˜ ‘ ’¹™¹— – ”˜— ”¹” ’¹ Ü
‘ ’‘ ³

¸ ¹
‘ËÌ ™ÐÐ ’ ™” ¬ «¸
AMS¹Ì
¸ ¸ ¸ º
§

½¼ Û“Û
¿ ”˜ “ —˜™« ¸ ¸ ½¼ ¸°¿ ”˜° “ —˜™ ¸ ° “ ˜ß½¼ °¸ ° Üß ½¼ °¸ —˜“ ßÛ“Û
”˜¸ “ ˜¸ Ü —˜“
¸ º

… ßß ‘ ’™ Ð … Ì ¹ß ‘ ’™ Ð ÇÆÌ
± ± ½

‘ËÌ ß° Ð –’¹º½ ‘ Ð“Û –º Ü “Üß° Ð …° –’¹º¼ ‘
Ë°¹ Ì
™ÐÐß Ú–™Ð ˜º ÜÛ ˜ º Ü ”˜ ¹º½ Ü ± —•™ – ™ÐÐ ˜
ËËßß ˜ ËË ± — – ”˜— – ”˜ —˜ÝÐ
’ß Ð Ú Ú‘“ “Üß ˜˜ –³½ ± “Û’Û – ––“Û
™”ß Ð Ú Ú‘“ “Üß ˜˜ –³½¿ ± ™”Û – ––“Û
ßÐ Ú Ú‘“ “Üß ˜˜ – ± Ú –˜ ÐÐ’
ßÐ Ú Ú‘“ “Üß ˜˜ – ± Ú — Ð —”
”˜ß ¸ß –‘ ”˜ ± ™’ ˜— “ ”“ ’˜—¸ ’ ‘ ˜ “–‘™Ð —
½ ß Ð Ú Ú‘“ “Üß° Ð ’ Ð ° ½ »° – ’ Ð ° ± —Ý’˜ ˜ •™ ’˜ ˜Ý
“ ˜ ½ß “Üß –‘ ³ß –’¹º¾ ‘ ˜ ½ » –’º¼ ‘ ± “ ˜ Ð “’—˜ ’˜
Ü ½ß “Üß –‘ Àß ˜˜ ½ ± Ü ‘ Ð “’—˜ ’˜
—˜“ ½ß Ð Ú Ú‘“ ˜ ’—” “Üß Ú–™Ð Ú˜“”ß Ú “Üß –™Ð –’½”˜
“Üß Ú” ’˜“‘ß ˜˜» ˜ ’—” ß ˜˜ ½ ˜ ’—”
–’½”˜ –™Ð Ú–™Ð ˜ ’—” ± “’˜–“Ð — •™ ’ ˜“ ’
¸
‘ ’‘
¸ º
’ —”Ð Ý
’ —”Рݺ ’˜˜ ’ ˜˜ ¹
¸ ºâ
¹
°º ¸


ººº §
’ —”Ð Ý
°¿ ”˜° “ —˜™ ¸ ° “ ˜ß½¼ °¸ ° Üß ½¼ °¸ —˜“ ßÛ“Û
’ —”Ð Ý

’˜˜
°¿ ”˜° “ —˜™ ¸ ° “ ˜ß½¼ °¸ ° Üß ½¼ °¸ —˜“ ßÛ“Û
’ ˜˜
”˜ ¸ ¸ “˜¸ Ü —˜“ º
´± ¸
¸ ¹
’ —”Ð Ý
ºµ ¹
¸ º ¹
–¸ ¸
¸ ´
’ —”Рݺ
µ

“™˜ – ’ —”Ð Ýß “ ÝÐ ’ — —˜ –˜ —”Ð Ý
ß “ ÝÐ ’ — —˜ –˜ —”Ð Ý ½
ß ˜“ … °° ½ Ð’ –“™” ’ ’˜ в² ••™ Ð –
“™˜ – ’ —”Ð Ýß – – –“™”°°
– “˜ – ½¾
˜˜Ú – ˜ ‘ß ’ –“™” ˜“ “˜ – ˜“ ß “˜ –
± ±
¾

˜“ “˜ – ˜ “ ° “˜ – ˜“ ² “˜ –
˜“ “˜ – ˜ “ ± “˜ – ˜“ “˜ –
˜“ “˜ – ˜ “ “˜ –
“ Ý—” — “ ÝÐ ’ — ˜˜
ß “ Ý—” — ß ± “ Ý—” — ’“Û Ú— ¸ ’“˜ —”
“™˜ – ’˜˜ß°° Ð ˜”– ’– ˜˜Ú – ˜ ‘ ” –— ” ¼”˜
˜“ ¼– ˜— ”¹” ˜˜ ’ —
ß ˜“ ¼ ˜“ “˜ – ± — ˜ ‘”“– –Ý — ” – ˜–
“ ÝÐ ’ — ± ’ “ Ð ’ — ˜Ú
˜˜ ’ — ½ … ¾ ’ ˜˜ß ½ Ú “Üß ¾ ’ –“™”°°
˜“ ˜Ú
ß “ ÝÐ ’ — ß ˜˜Ú – ˜ ‘ —” — ” ˜˜ Й И … И ’ –“™”
í ¹
¸ ¸ ¹
‘ ’‘
Ì ³º á ´ ¹
˜˜Ú – ˜‘
½¿µ ¹
´ ½¾µº ¸
’˜˜ººº ’ ˜˜ ´ ¹
¼µ¸ º
’˜˜ ¸ ¹
ºá Ú¹ ¸
º ¸
¸
¸ ¸ ¹
’Ð ’ — ’ Ð ’ —¸
—‘ ÐÐ – ¸ º ¹
’Ð ’ — ’Ð’—


’Ð ’ —ß ” – ’ –“™” ’“ – ‘ — ” ” – ’ ’˜ ¼”˜
–™Ð –’½”˜ ’“ – “ ÝÐ ’ — Ú –Ý” –ß —˜–™˜
’ Ð ’ —ß –’½”˜ –™Ð ’ –“™” ‘ – ’“ ’ ’˜
¸

’Ð ’ —
’Ð ’ —ß ” – ’ –“™” ’“ – ‘ — ””–’ ’˜ ¼”˜
’“ –
–™Ð –’½”˜ ’“ – “ ÝÐ ’ — Ú –Ý” –ß —˜–™˜
’ Ð ’ —ß –’½”˜ –™Ð ’ –“™” ‘ – ’“ ’ ’˜
’Ð’—
¸
‘ ’‘
º ¹
’‘ ˜ ‘“ººº ’ ‘ ˜ ‘“¸
’—Ý’˜ ܺºº ’ —Ý’˜ Ü
½ ß½ ¸
’ –˜ººº ’ –˜
¾ ß¾ ¸ ¸
ºí º
± ± ¿

Ü– — º ¹
¸ ½ ¹


Ü– — ± ¸ ¸
Ì Ì
’—Û – Ì ´ µ¸
Ì º
’—Û –
¸ ¸
¹
ºã ¸
’ –Ü– — ’ –Ü– — º

“™˜ – Ü– —ß‘ – Г Ð Ú ’ Ü’“ Ý ½
’“ ’ ’˜ ÐÐ ”ß ‘ ’™ Ð –³½ ¼ –‘ –’º½ ‘ ± ˜– ’ Ð ’‘– ’
ß’’ Ê ÁË ”’“º ˜ Ü’“ ” – ’“ – ’“ ’ ’˜
Ü – — ß Ð“ Ð Ú’ Ü’“ Ý ½
ÐÐ ”ß ‘ ’™ Ð –³½ ¼ –‘ –’º½ ‘ ± ˜– ’Ð ’ ’ ’˜ —”
ß ˜ Ê ÁË ”’“º ˜ Ü’“ Ж
“™˜ – ’ –Ü– —ß ’– Ü– —
“™˜ – ’ –Ü– —ß ’– Ü– —
’– ’ –¸
´± ¹
“™˜ – ’– ’ –º â ¸ ¹
“™˜ – ºµ
’—Û – ’—Û –—º˜ ܸ ¹
‘‘ ˜ Г— “™˜ ’— ’ ’ ”“ ’˜ ’”™˜
’—Û –—º ºâ ¸
” –º
’ ÛÛ– ˜ ’—
‘‘ ˜ “” ’“™˜ ’— ’—Û –— ± Ð “– ’—Û –— ˜“ Ü – — —
“™˜ – ’—Û –ß ” – ‘ –
‘‘ ˜ Û– ˜ ’—ß
‘‘ ˜ Û– ˜ ’—ß —˜– ’ ’—’“ ”’“º ˜ Ü’“
“”ݘ“ Ð ’ Ð ’
“”ݘ“ Ð ’ Ð ’ ß ’ –“™” — ˜™” “”Ý “”Ý ’—
— ˜™” “”Ýß “ ½ß ˜“ ½ “˜ – “—” З
˜“ “˜ – “ ÝÐ ’ —
ß “ ÝÐ ’ — “”Ý ’— ½
ß ’ Ü˜ß ½ ±
Ü ’ ܘ ‘”˜Ý Ð ˜ ’ ܘ ’ –“™” ±
З ‘‘ ˜ Û– ˜ ’—ß ’ ܘ Ð ˜ ’ ܘ “”Ý ’— ’ ܘ
“—” Зº
¸ ¹
˜˜Ú – ˜‘ “—” З¸ ˜˜Ú – ˜ ‘ ¹
¸ ¹
º
‘ ’‘ ¸ ¹
º
± ±

¸ ¸
ߺºº º ¸
ß ºí ¸ ¹
’ ܺ˜ ܸ Ì º±
¸
¸ ¸ º
ߺºº
ã Ì ³º á
¸ º

’ ÛÛ– ˜ ’Ü
‘‘ ˜ “” ’“™˜ ’Ü ’ Ü ± Ð “– ’ Ü – ‘ ’ –—
‘ – ’—˜ÝÐ ß — Ú ’–‘ ± ‘ – ’ Ð ’“˜ — – ’ ¹”“ ’˜ ˜Ý”
Ú–™Ð ˜ ”˜ ”˜ ¾”˜ Û ˜ ¼”˜ ± —˜–™˜ “– ’— –˜ ‘ – ’
¸ ¹
ߺºº
º± º
º ¸ ¹

<< . .

. 63
( : 68). . >>