<< . .

. 68
( : 68)¸ ºâ ¸
º ¸
ݹ” ’¹ ˜ “’
“’ ˜ ’ ˜ “’
“ ’¼ “¼’½ ’ ’¾ ˜ ˜ “ “
¼¾ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ½¼ ¼ ¼ ¼¼ ½¼ ¼¼¾ ¼¼

¸ º º¸ º
“’ ˜¼ ’ ˜¾ “¼’¼ “’¹ ˜ ¹’ ¹˜ “’
¼ ¼¾½ ¼ ¼ ½¾½ ¼
̳ ¿¹
º ¹
—™” – Ð – Ð —˜ Ü” Ð “ “™—

™½” –½ н Рн Ð —˜ — ½ ˜ —˜ ¾
½ ½
—½˜ Ü” Ü ¿ ” ” ¿ о ½“½ ¾ “ ¾ ™—
½ ¾½ ¾

´ µ¸
º¼—¼™½”¼ –½ Ð –¼ Ð —½˜¾ Ü¿”¾ о “½ “¾™¼—¼º
¼ ¼ ¼½ ¼ ¼ ¼½ ¼ ¼ ¼ ½¼ ¿ ¼ ½¼ ¾ ¼

± —™¹” –¹ й – ¹ Ð —¹˜ ¹ ܹ” ¹ Ð ¹ “¹ “™—
Ê ’ “‘ À“™— ³— Í’ – ˜ “’ –Ý ´


µº
—™¹” –¹ й ¹ – ¹ ¹Ð —¹˜ ¹ ܹ” ¹ й ¹ “¹ “™—
± À± ¾

Ì Ì³ ¹
¸ º
º¼ Þ½Þ¾ Þ Þ ¼ ݼ
¼ ¼¼ ¼
¼ º
¸ ¸ ¹
м“¼
¼ ¼
¸
¹ ¹Ð“– ¹ ¹Ð“’
¼¼ ¼ ¼
º ¸ ¹
˜““˜ ¹ —
´… –– ‘¸
Ï —˜ –³— È“ ˜ ˜ “’ –Ý
½ µ¸ ¼ ¼¼¼ ¸ º
¸
¸ ½½
¼¼¼ ¸ º
½¼¼¼ ¸
¸
‘”¹ – ¹ ’¹ ¹—˜ ’ “¹– ݘ ‘º
¸
̳
¼¼ ¸
í ¹
й “¹– ˜ ‘º
º¿± ¸ ¸
º
¸ ¸ ¹
¸
º ¸
¸ ¹
¸ ¸
”’ ™¹‘“’“™Ð¹˜– ¹‘ ¹ –“¹— “”¹ ¹— й ¹ “¹Ú“й ’“ “¹’ “¹— —º
¸
º ¸
… – ÌÛ ’³— “’’ ˜ ™˜ ’

“’¹—˜ ’˜ ¹’“”¹“¹Ð ¹˜ ’ —¹ –¹
™ й— ¹—” ’¹‘ ¹ –—¹ ¹— ÐЗ ˜
Æ ¹ Ð —¹˜ ’¹ ݹ’ ¹‘ ˜˜ ¹
˜– —˜ ’——”– ’¹ ™’ — ˜¹˜ ’¹˜ ˜—Ú –¹—™ ™’¹ ’
Ì– ’—Ú Ð¹˜–™”¹” ’¹˜–“” ’¹˜– ’—¹”“–˜¹
˜– ‘¹” И ¹ –˜– ¹ –¹˜– ™¹™’ —˜ – ¹’ ’¹˜– ¹ “
… ¹‘™— й‘ ’¹’ ’¹‘ —— ’¹‘ ’ ’¹
‘“¹ –¹ –¹‘“ – ’¹‘™˜¹˜ –¹‘ –¹‘“–¹‘“’¹™¹‘ ’˜ ’¹‘ ’º
Ì Ï Ð—
„Ð ’¹ –¹”¹ÛÐй ÛÝ’¹ ÝÐй “ –Ý ¹
ÛÝ–’¹ –“ ¹ÛйййР’¹˜Ý— й ¹“¹ “ “ “ ¸
± À±
¾

¸ ¹

„Ð ’¹ –¹”ÛÐй ÛÝ’¹ ÝÐй “¹ –¹Ý¹
ÛÝ–’¹ –“¹ ÛÐйÐÐ ’¹˜Ý¹— й ¹“¹ “¹ “¹ “ º
¸ ¹
º
â
º ¸ ‘– ’À –˜ ˜ “’ –Ý
¸ º
’¹ ¹” ’ ¹ ’˜ ’¹ ¹” ’¹ ’˜
Ï —˜ –
Ì Ï —˜ –³ ¸ ¹
¸ º
á Ì ¹

Ý” ’” ’ Ð˜Ý ¹½¼¼¼ ”– ˜“Ð – ’ ¹½ ˜“Ð – ’ ½¼¼¼
“™ Ð Ý” ’ ‘ – ˜— ¹½¼¼¼¼¼ ’ Ð Ý” ’ ‘ – ˜— ¹½¼¼¼¼¼
¸ º
â ¸ Ì ¼±
¸ ¸ ¸ º ¹
¸ ¹
±º ± ̳ ¹
¸ ¹
¸ ¹
¸ Ì ³¸ ¸ ¹
¹
̳ ¹
º
¸ ¹
¸ ¹
Ì ³º ¸ ¹
¹

Ý” ’ ˜ “’ß‘ ’¹™¹— – ”˜ ‘ ’¹™¹— – ”˜— ”¹” ’¹ Ü
Ì ³¸ ‘ ’™— – ”˜ ¸ ‘ ’™— – ”˜—
”” ’ Ü º ¸ ¸ ¹
‘ ’™— – ”˜ ¸ ¹
¸ ¹
º ´â ¹
Ý” ’ ˜ “’
ºµ
§ ¸ Ì ¹
¸ ¸ ¹
— “Û Ý” ’—ß
± À± ¾

´ µº ¸
¶ — “Û Ý” ’—ß– ’ “‘ ‘ ’™— – ”˜ ‘ ’™— – ”˜— ”” ’ Ü
Í’ – ™ÐÐ “Ü ´ ’ —— ½¼¼¼¼µ ˜ ˜ ˜Ð’ ¼
˜ ’–‘ – ’¹ “‘ ‘ ’™— – ”˜ ‘ ’™— – ”˜— ”¹” ’ Ü
¸ ¸ ¹
ºá ‘ ’™— – ”˜ ¹ ¹
º ¹
¸ ¹
¼ ´ µº
¹ ¸ ¹
— “Û Ý” ’—
¸ ¹
í ¹
’ —— ½¼¼¼¼º
¸ Ì ¸ ¹
¹ º´ ̳ ¹
¸ ¸ ¹
— “Û Ý” ’—
ºµ
¸ ¹
Ý” ’ ˜ “’ß ¸ ¹
¸ º á
¹ ½¾ ¸
º ¸ ¹
¸ ½½ ½¾¸ ¹
– –
¸ ¸ ¹ ¸ ¹
Ð “ Ð “
ºÌ ¸ ¹
º± ¹
¸ ¹
º

Ì ¸ ¹
¸
¸ ¸ ¹
¹
º § ¹ ¸ ¹
Ý” ’ ˜ “’
ºí º â¹
Ì º

á ¸ º º¸ ¹
º ¹
Ý” ’ ˜ “’¸ º

á ¸ ¹
º§ Ì ³¸ ¹
¸ Ì ¸ ¹
¸ º ¤ ¹
” ˜˜ –’—ß ¸ ¹
ÁÆÁÌ
¸ ºí ¸
± À±
¾

Ì ³¸ ¹
¸ ¹
ÁÆÁÌ
º ¸ ¹
¹
º

” ˜˜ –’— ¸
Ý” ’ ˜ “’¸ ¸ ¹
¸ º ¹
¸ º
¼ ½¾
¸ ´ ½¾ µº ±¹
º ¸ ¹
¼½¼
¼ ½ ¼¸ ½ ¼¸ ¼ ½ ½ º ¹
½¾¸ Ð “
½½ º§ ¹
¸ º ¹
½ ¼½¾ ¸
¸ ¹ ¹
½ ¼½¾¸ Г ½
¸ ¸ º ¹
º¸ ¸ ¹
Ð “ ½¾ º ½¾ ´ ¹
Ð “ µ Ì ³ ¸ ¹
¸ º

Ý” ’º˜ ܸ
Ì ¸ ¹
º¤ ¹” ˜˜ –’—ߺ º – º ½˜ º п˜ · · · Þ˜ Þ½Þ¾ Þ ÞÝ
Ý” ’ ˜ “’ß —¹—“¹ ˜ —¹—“¹ ˜— ¹Ð ¹’ ¹˜ “’ “ Ð ¹ ¹˜“–Ý
” й ’¹˜ –“” ”– — ’˜ ”– — ’˜— ”–“ ˜ ”–“ ˜— – ¹”–“ ˜Ý
– ¹ “ ¹’ ¹Þ ’ – ¹“–¹‘ ¹˜ “’ – ˜¹– ¹ ™¹˜ “’ ˜ ¹ Ð

± Ì ¹
”–“¹ ˜ ”– ¹— ’˜ – ¹ “–
º ¸ ¸ ¹
˜¹Ð
¸ º ¸ ¸ ¹
¸ Ì ¹
¼¼ ¹
º

Ì ¸ ¹
¸ ¸ Ì ¹
¸ ¹
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¹
¸Û ˜— ˜— º Ì ¹
¸ ¹ ¸ ºá ¹
¸ » ¹
¹
ºá ¸ ¸ ¸ ¹
¸ ¹
¸ º
± À± ¾

Ì ¸
¸ º ± ¹
Ð “
¸ ¸ ¹
º Û ˜— ˜— ¸ º º¸ ¸ ¹
Ì ³ ¹ ¸ º ¹
Ð “ ¸ ¹
¸ º ¹
¸ ¸ ¹
¸ ´ µº â ¹
–’ »¸
¸ ¸ ¸ ¹
º ¹
Ð “
´ º º¸ µ¸ ¹
™ Ý”
¸ º

¸
Ý” ’ –f
fº ¼ ¾ ¸ ¹
º ¸Ì ¸ ¹
¹ ¸ ¹
Ð “
´½µ f¸ ´¾µ ¸ ¹
´½µ ´¿µ º± ¹
º ¹
¸ º ¸ ¹

l½ . . . l n ¸
¸ º ¸ ¸ ¹
n>
¸ ¹
¸ ¸ ¹
¸ ¸ ¸Û ˜— ˜¸ ¹
‘– ’— –˜ Ú ™—˜º
¸ â ¸ ¸ ¸ ¹
¸ ¹
¸ º ´± Ì ¹
¸ ¹
¸ ¸ ¸ ¹
µº

â l½ . . . l n ¸ ¸ ¹
º ¹
ln’¾ º ¸ ¹

º ¹
º

± ¸ ¹
¸ ¸ ¹
ºí
¹
¸ Ì ³ ¹
º

¹
¸ Ì ¸ ¹
± À±
¿¼

¸ ¹
º ¸ ¹
¸ Ì ¹
–’¾º¼ –’ ¾º¼
¾ ”˜¸ ¹
»
º ¹
º
± À± ¿½
å Á ÐÐ ”–“ Ð ‘— “ Ý” ’ ˜ “’
¸ Ú ’“˜ ’ —“ÐÚ ¸ ˜ Ð —˜
¸ ¸ —“‘ ”–“ – —— — ’ ‘ — ’
¸ ˜ ˜ ’ ˜¸ Û ’ “– ’ ˜“ Ð ’ ¸
Ê ’Ê … – ˜’ … ’ –– Ú
º Ê ¹¿¼½ ” “’ ÐÐ –“‘ —˜™– ™—˜“‘ –º
“º À — ¿¼½ ™—˜ Ý” ’ ˜ “º
È Í„ º ‚ÍËÌÍ˸ Ì ´½ ¾µ
– ³— …“– ˜“ ÌÝ” — ˜˜ ’ Ì ’ Ë ˜˜ ’ ÌÝ”
Ì “‘‘ ˜˜ — ”˜ ÐÐÝ – ¹
“‘‘ ’ ‘“– —˜™ Ý “– ÐÐ
˜“ – •™ – Û –’ ’ РЗ “’ – ¹
“– — Û ˜ —™ Ð ‘ ’ Ð ‘ —— — – ¹
“– Û–º
ÌÀ È ÆÁÆËÍ„ ÌÁ… Ë ÌÊÁ ÍÆ ´ ”– Ð ¾ ¸ ½ ¾µ

<< . .

. 68
( : 68)