<< Пред. стр.

стр. 2
(общее количество: 2)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Communities Study TOMPS, DASH). артеріального тиску, а й до зменшення потреби в
Низькокалорійна, гіпохолестеринова дієта, антигіпертензивних ліках. Проте слід констатува-
згідно з результатами Стенфордського досліджен- ти, що, незважаючи на достовірно доведену оче-
ня коронарного ризику (SCRIP, Stanford Risk видність профілактики та немедикаментозного
Intervention Project, 1994) приводить до інтенсив- лікування АГ та ІХС, вказані напрямки як чинники і
ного зниження маси тіла і нормалізації рівнів джерела здоров’я нації недостатньо впровадж у-
ліпідів крові, що у свою чергу асоціюється з упо- ються в практичну кардіологію і залишаються
вільненням прогресування атеросклеротичного поза увагою держави.
ураження вінцевих судин та зниження потреби в Замість висновків. Кардіологія сьогодні, як
госпіталізації з приводу ІХС. медична наука і як важлива галузь у системі охо-
У дослідженнях, проведених пізніше, зокрема рони з доров’я, переживає нелегкі часи. В неда-
в Ліонському дієтичному дослідженні (Lyon Diet лекому майбутньому ми не можемо сподіватися
Heart Study, 1999), достовірно доведено, що се- на суттєві зрушення показників поширеності і зах-
редземноморська дієта здатна запобігти виникнен- ворюваності населення на ХСК, проте лікувальні
ню повторних загострень ІХС після першого інфар- та діагностичні технології вже тепер дають ре-
кту міокарда. Достовірно встановлено, що трива- альні результати. Ми вже досягли деякого змен-
ле вживання ?-3-поліненасичених жирних кислот, шення пок азників смертності, особлив о серед
яких багато в морепродуктах, здатне уповільнити працездатного населення, при ХСК взагалі та при
прогресування коронарного атеросклерозу (Effect ІХС і ревматизмі зокрема. Є певні зрушення в
of Dietary ?-3 Fatty Acids on Coronary Atheroscle- реалізації Програми боротьби з АГ. Проте слід
rosis, 1999). У Фремінгемському дослідженні зазначити, що лікувальна стратегія ще перева-
(Framingheim Study) доведено, що зниження маси жає профілактичну спрямованість в кардіології.
тіла корелює зі зменшенням захворюваності на ІХС Ми ще не усвідомили того, що саме профілакти-
та смертності від неї. ка і мотивація здорового способу життя коштує
Дані Кокранівського огляду, який включає ре- зна чно дешевше за будь-як е лікування, хоча й
зультати 18 міжнародних досліджень, свідчать про потребує значно більших зусиль, ніж просто вжи-
те, що зменшення маси тіла у пацієнтів з АГ при- вання таблеток.Cardiology in Ukraine: yesterday, today and in future (to the 10 th anniversary of Academy of Medical
Sciences of Ukraine)
V.M. Kovalenko

The article summarizes principal stages of the development of cardiology in Ukraine, presents information
about structure of national cardiological service. M.D. Strazhesko Institute of Cardiology coordinates scientific
and methodical issues in cardiology. Regional cardiological centres are the main organizational and methodical
structure in the regions. The increase of the proportion of patients that have been treated in the cardiological
hospitals, as well as decrease of mortality reflect intensification of the usage of hospitals and increase of
quality of medical aid. Despite this, the prevalence of cardiovascular diseases in Ukraine is 26–32 %. Every
fifth citizen of the working age has cardiovascular disease. The indices of prevalence of arterial hypertension,
IHD and cerebrovascular diseases increase every year. The information about actions of Ministry of Public
Health, Academy of Medical Sciences and M.D. Strazhesko Institute of Cardiology to improve unfavourable
epidemiological situation during last 3–5 years is presented.

<< Пред. стр.

стр. 2
(общее количество: 2)

ОГЛАВЛЕНИЕ