<< . .

. 12
( : 46). . >>

½ ´
Ì —Í Ï ‘” – ”Ð
”–“”“— ˜ “’ ¾º º¿µ¸ — ’ ´¾º¿º µ ’ — ¬’ ’ ´¾º¿º µ¸ ™˜ Û ˜

Ý ‘” º Ì •™ ˜ “’ “– ’ – Û– ˜˜ ’ — ´ µÛ˜

   ˜  ¡ ½¢ £
…   £¼ £   £
   ˜
¬ ·Ì
´ µ


„ ‘‘ ¾º º½¼ „ ˜ ½  ¸
’ ½· ˜– “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— “ –
½ ½
˜ — ˜ “ ÐÐ Ý ¸ ¾ Æ” º Ì ’ ˜ …¼´ µ ”“—— —— — ™’ •™ —“Й˜ “’
•™ ˜ “’
¾ ´¼ ½ µº Ì — —“Й˜ “’ “ ’ — Û ˜ ˜ —“Й˜ “’ ¼ “™’ ’
’ „½ ´¼ ½ µ “– ’Ý

… ´ µ¸ ¾ ‚ ¸
”–“”“— ˜ “’ ¾º¿º½º …“– “Ú –¸ ˜ •™ ˜ “’ –½ ¸ —
½¾
¾ ´ ½  ½· µ ”–“Ú ˜ ˜ — —‘ ÐÐ ’“™ ’ ¢  ¡ £
™’ •™ —“Й˜ “’ ’ „½ ´¼ µ “– ’Ý
 ½
˜   ½  ´  µ
”–“Ú ˜ ˜ Û ”– — – —˜ ¼º Ì — —“Й˜ “’
· “´½µ
´˜µ
“’ —Û˜ ˜ “Г‘“–” —“Й˜ “’ ‘ ’˜ “’ “Ú º

Ê
È–““ „½ ´¼ ½ µ¸
º „ ˜ ™— ¬–—˜ “’— –˜ ’ —” Û˜ ˜ “–– —”“’ ’ ’“–‘
 ˜
„½ ´¼ ½µ ˜º Á’ ˜
´˜ ”–““ “ Ð ‘‘ ¾º º Û Ð– Ý— Û˜ ˜˜ –
½µ ¼
Ã
‘½ “’—˜ ’˜ ø ”–“Ú
Ü —˜— ”“— ˜ Ú ¼ —™ ˜ ˜ “– —“‘ ˜ ˜ ¼ º Ë“
ø
„½ ´¼ ’ ˜ ™—
¼
½µ


Ã
£ „ ´¼ „½ ´¼
½ ¼
½µ ½µ¾ „½ ´¼ ½ µº
“– Ú –Ý Ë ‘ Ð –ÐÝ — ’ Ð ‘‘ ¾º º Û ‘ Ý ”–“Ú ˜ Ü —˜ ’
¾ „½ ´¼ ½µ
“’—˜ ’˜— Ƽ ý —™
“ ”“— ˜ Ú ’ ˜ ˜ “– ÐÐ ’ Û˜
¼
¾ „½ ´¼
 ½ µÃ½ º
´Æ ¾ ·
„½ ´¼ „½ ´¼ ½µ
Æ Æ¼ Û Ú ¼´ µ Á З“
½µ ½µ
    „ ´¼
 ½ µ
„½ ´¼ „½ ´¼
Ƙ ’ þ ´Æ ·
Û˜ ¼´ µ ¼´ µ “–
½
½µ ½µ ½µ
“’—˜ ’˜ þ º
—“‘ ”“— ˜ Ú
…¼
Í— ’ ˜ — “ — –Ú ˜ “’— “’ — ÐÝ ™ —˜ ˜ ¬’ — “’˜– ˜ “’ “’ ˜ ÐÐ
¾ ½
„½ ´¼
½µ
„ ´¼ – ¸ ”–“Ú ˜ – — —‘ ÐÐ
˜ ’“™ ’ —Ж
½µ
…¼´ µ ’ „½ ´¼ ½µ
’“™ º À’ ¸˜ – Ü —˜— ™’ •™ —“Й˜ “’ “ ’ —˜
…¼ ´
— •™ Ú Ð ’˜ ˜“ „½ ´¼ ™’ •™ „½ ¹—“Й˜ “’ “
½µ
Ð ˜˜ – —” Û ˜ ™— Ú µº
Ú ’˜ÐÝ ˜ — —“Й˜ “’ “ ’ —Û˜ ˜ —“Й˜ “’ ¼ “™’ ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º¿º½º
Æ Ü˜ ˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü“ Ð ’ ˜ ½º “– — ‘”Ð ˜Ý Û ——™‘ ’ Û “’— –
½

   ˜  ¡ ½¢ £
˜ •™ ˜ “’
  £¼ £  £
   ˜
½ ½
¬ ´¾º º µ
½

¾ ´¼  
„˜ µ¸ Û – — ¬’ ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ ˜ —— ˜ “’ ’ И
½ ½
¾ ´ ½  ¾ „½´¼
 ½ ¢  ¡ ½ £
½· µº Ï Û ’˜ ˜“ — “Û ˜ ˜ ´¾º º µ ”“—— —— — ™’ •™ —“Й˜ “’ µ
˜  ½ “´½µ —˜
Û˜ ˜ Ú “™– ´˜µ  ´  ½ µ ½· ¼¸ ”–“Ú ˜ ˜ — —‘ ÐÐ
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

¢  ¡ ½ £
¾ „ ´¼ ˜  ½  ½
½
“´½µ —˜
’“™ º Æ“Û¸ µ Ú—Ð ´˜µ  ´  ½ µ ½· ¼¸
È
’Ú ˜ Ú — ˜ —¬ —
˜ — —“Й˜ ÐÝ “’˜ ’™“™— ’ — ’– ‘ – ¾º º Û ‘ Ý — “Û ˜

  £¼  ‘½  —µÚ´
 —  ¼  — 
½ ½
Ú´—µ ·
´ µÚ ´—µ ´¼µÚ´—µ · ´  µ
¼

¬–—˜ ’½
Û˜ ¬’ ’ ´¾º º µº ˔Р˜˜ ’ ˜ — •™ ˜ “’ ˜ –˜ “‘”“’ ’˜—¸ Û “ ˜ ’
’ —‘Ð –Û Ý — ’– ‘ – ¾º º

— —  ½
 — 
½ ½
½ ½
Ú ´—µ «´  µÚ ´ µ
 
· ½·
 ´½ ½µ
¼

  —   
 ½ «´  ½
½ ½
µ ´  µÚ´ µ
¼ ¼

    ¡ ½

    ´£¼ µ
½
Ú ´—µ ´  µÚ ´ µ ·

    ¡ ½
¼

  ´£¼µ  
½
´  µÚ´ µ
¼ ¼
Û – Û ™— ˜ — ‘ ’“˜ ˜ “’ — ’ ´¾º º µº
“’Ú –— Ðݸ ™— ’ ˜ “’˜– ˜ “’ ‘ ”” ’ ”– ’ ”Ð ˜— — ÐÝ — ’˜ ˜˜ — •™ ˜ “’

¢    ¡ ½ “´½µ£
“’˜ ’™“™— —“Й˜ “’ Ú “’ ´¼
— ™’ •™ µ¸ ”–“Ú ˜ ˜ — —‘ ÐÐ ’“™ ’ ˜ —
 
—  ½   ½
Ú´—µ ——
—“Й˜ “’ Ú—Ð ½µ ½· ¼º …“– “Ú –¸ –“‘ ˜
¾ ´¼
¢     ¡ ½ £
– Ð •™ ˜ “’ “– Ú ˜ — Ð – ˜ ˜ Ú Ú –Ý ”“ ’˜ —
’˜ — « – ’˜ Ð ˜ µ ’
Ú¼ Ú ¼ ´—µ —   ½ ¸ Ú¼
½ “´½µ ——
˜— –Ú ˜Ú Ú—Ð   ½µ ½· ¼º À ’
Г’ — ˜“ „½ ´¼ µ ’ —“ÐÚ — ´¾º º µº Ì“ — “Û ™’ •™ ’ ——¸ ——™‘ ˜ ˜Û Ú ˜Û“
„½ ¹—“Й˜ “’— ½ ’ –˜
¾“ ´¾º º µ¸ Û ˜ ˜ ”– — – Ú “™– ’ ¼¸ ˜ ’ “˜
È È
Ú½ ½ ’ Ú¾ •™ ˜ “’ “– Úº Ë ’
– —“Й˜ ÐÝ “’˜ ’™“™— —“Й˜ “’— “ ˜
¾
•™ ˜ “’ “– Ú¸
—“Й˜ “’˜ ’™ ˜Ý ‘”Ð — “’˜ ’™ ˜Ý¸ “˜ – “’˜ ’™“™— —“Й˜ “’— “ ˜

 ½ ¢  ¡ ½ £
’ ˜ ™— ˜ Ý •™ Ð “˜ –º À ’ ¸ ¾º Ë ’ — —“Й˜ “’ “ ´¾º º µ¸ Ú—
½ ½
˜  Г’ — ˜“ „½ ´¼
½ “´½µ
—˜
Ð ½ ´˜µ  ´  ½ µ ½· ¼ ’ µ¸ ˜ — ˜“
¤
“’ Û˜ ˜ —“Й˜ “’ “ ´¾º º µ ™—˜ “™’ º


È–“”“— ˜ “’ ¾º º½½ „ ˜ Á “‘” ˜ ’˜ –Ú Ð “’˜ ’ ’ ½ ’ ˜— ’˜ – “–
´ ½  ½· µ

  ¡
’ И — ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ ˜ — — ˜ “’º
½
¼
Ú ’ —“Й˜ “’ “ ´¾º¿º µ ’ ‘½ ¼ ´¼ ½ · “– —“‘ ¼ ¼ ’ ¬’ ’
½µ

– ˜ ¾ Á’ ½ ¸ ˜
“’ ¼ ½ · ½ · ¸ ’ ϼ ´˜µ
½ µ¸ Ï ´˜µ
ϼ ¼ ´˜µ ¼
¼
– ˜ ¾ Á¸ ˜ ˜ ˜ “– Ú –Ý ¾ Á¸
½· ¸˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú ½ ¼ —™
¼ ´ µ¸ ”–“Ú
ϼ ܘ ’ — ™’ •™ ÐÝ ˜“ —“Й˜ “’ “ ´¾º¿º µ ’ ‘½ ˜˜ ½º Ì —
¦ ¸ — ¬’ ’ ˜ ’˜–“ ™ ˜ “’
— Û ˜ ¼ Ü ”˜ “’ ½ ½ ½ µº Á
ܘ ’— “’ “ ’ ¼
Ý ¼¦ º
¼ ´ ½ µ Û ÐÐ
“ — ˜ “’ ¾º º¾¸ ˜ ’ З“ ˜ ܘ ’— “’ ’ ‘½ ’“˜
“– ÐÐ ¾ Æ” ’ ¼ ’ ÐÐ ¾ Á’ ½ ˜ … ´ µ ”“—— —— — ™’ •™
•™ ˜ “’
¼ ´ µ¸ ”–“Ú
¢  ¡ £
—“Й˜ “’ ’ ‘½ ˜˜ ½ ’ ”–“Ú ˜ ˜ “– ˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ — ¸
¾ ‚ ¸ ½ ¾ –½¸ Û ”– — – ´˜µ ˜   ½  ´  µ  ½ · “´½µ — ˜ ¼º Ì —
¾º “’ړЙ˜ “’ •™ ˜ “’— “’ Ë ’ ™Ð – – ˜ “’—

—“Й˜ “’— ¸ ¾ Æ” ¸ ¬’
—“Й˜ “’— “ ’ Û˜ ˜ “Г‘“–” ’ ´¾º º µº Á ¸ “–
½
” ’ ¼ ¸ Û ¬’ – ™–— Ú ÐÝ •™ ˜ “’— “– ¦ ¸ “–– —”“’ ’ ˜“ ¦ Û ˜ ¼
¾Æ ¸ “’
¦’ ¼ ´
¼


½¸ ˜ ’ ˜ — •™ ˜ “’— Ú ™’ •™ —“Й˜ “’— ½ µ “– ½º
‘½
–˜
µ  ‘½
…“– “Ú –¸ “– ½Û Ú Ð‘ ¼ ¼ “– ÐÐ ’ ˜ ” –˜ “
´¡
·
ÁÛ – ½’˜ ” –˜ Û – ½ – —” ˜ Ú Ðݸ ”–“Ú ˜ ˜Û ““—
 
’ ½ ’˜ ¬–—˜ ” –˜ ’ ˜ — “’ ” –˜ – —” ˜ Ú Ðݺ À – Û Ú ˜“
““— ’ ˜ Ð ‘ ˜ ”–“ —— —™ ˜ ˜ “˜ ’· Г’ ˜“ ˜ — ‘ ” –˜ “ Áº
¾ Æ” ’
Ì – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— à ’ ¾ ½ —™ ˜ ˜ “– ÐÐ ¾¸ ¼
Ð Ð’ — ¾Á Û Ú
‘½ à ´¾º º µ
  ’ ´¾º º µº
·
Á Û ‘Ý ““—
˜– “–
½
¾ Æ”¸ – „ ”Ð ˜– ’— “–‘ Ð ’ ‘½ ´ µ “– ’Ý ¾ Á ’
¼
Ì ™’ ˜ “’— ¸
Ü  µ´Üµ — —“Й˜ “’ “ ´¾º½º½µ ¼ ’ “ ´¾º¾º µ ¼º À –
Ý ´Üµ ´„
 
·
’ Û ‘ Ý ““— ˜ – “– ½´ º “— ¸ Ð ‘‘ ¾¼µº

Ê ‘ – ¾º º½¾
¾´
½º Ë ’ ˜ ’˜ –Ú Ð Ð ’ ˜ ¾ ½µ – ‘ ’— ™’ ’ Û Û ÐÐ “‘ ˜ ’ ˜
½
¡‘
“ÐÐ“Û ’ ˜ ’ Ü ’˜ ’“–‘ º
½

  ‘½
¾º Ì —˜ ˜ ‘ ’˜ Ð ‘ ´¡ µ ¼ — “Û— ˜ ˜ Ú – — “’˜ ’™“™—ÐÝ “’
¼
¡µ¹˜“”“Г
¼
‘½
–˜
Ð Ð’ — ’˜ ´ ݸ ”–“Ú ˜ ˜Û —˜ ݳ “’ “’ —
‘½
–˜
“˜ — ’ ™Ð – – Ý ½º Ì — ‘‘ ˜ ÐÝ ‘”Ð — ˜ ˜˜ ’“–‘ —
Á ’Á
“’˜ ’™“™— ’ “’ “˜ ´ ½  ½ ½· µ¸ ”–“Ú ˜ ˜Û ‘ ˜
½
— ’ ™Ð – – Ý – ˜
“–– ˜ “ “ “’ ˜ ½º

È–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½º Ï ˜Á
¬–—˜ ——™‘ ˜ — “— ’ ’ —™ Ûݘ ˜
¾ Áº „ ˜ ϼ
´ ½ · µ “— ½ “– ÐÐ — ’˜ ”–“”“— ˜ “’¸ ˜ ’ “ Ú “™—ÐÝ

  ¡
Ï ¼ ¾ „½ ¼ ½ µ ¾ Á’ ¾Á
„½ ´ µ¸ ¼¸ “– ÐÐ ½ºÀ’ ¸ “– ÐÐ ’ ÐÐ
¼
¼
‘½
Ü”– —— “’ ϼ
˜ Г’ — ˜“ ´¼ ´ ½· µ µº

Ê –Á “– Á
Á “˜ ’ · Г’ ˜“ ˜ ´ ½  ½· µ¸ ˜ ’˜ ’˜ –Ð
½ ½
 ˜  
Ê ˜ ˜ ’ — ˜“ ¼
¼ ´˜ µ ¼ ´˜µ — ¼º Á’ ˜ — ½¸ ˜ Ü”– —— “’
¼
 ˜ ‘½   ´È ‘
´ ½·µ ½ ˜
´È ¼ µ´˜ µ ¼ µ´˜µ З“ ˜ ’ — ˜“ ¼ — ¼¸ ”–“Ú ˜ ˜
‘½  ´È ‘ ½ · µ´
¼ µ´ ½ · ˜ ½ · ˜µ
½· ¾ºÁ ½¸ ˜ ’ “– —‘ ÐÐ ™˜ ”“— ˜ Ú ¸ ´È µ ¼
  ˜   ½ ™½ ´˜µ   ™¾ ´˜µ
µ   ½ ™½ ´˜
Ê
½ ½
µ · ™¾ ´˜
’ Û– ˜˜ ’ — ´˜ µ “– —“‘ “Г‘“–”
 ˜ ‘½   ´È ‘
½· ½ ·
½
™’ ˜ “’— ™½ ™¾ ˜ ˜ ’ — ˜“ ¼
’ ’ ’ ´È ¼ µ´˜ µ ¼ µ´˜µ
½
  ·
— ¼º — ‘ Ð – —˜ ˜ ‘ ’˜ ‘ Ý ™ Û ’ ““— ’ ’—˜ “ ¼ “’ ˜
¼
— ’ ™Ð – – ݺ И“ ˜ –˜ — ‘”Ð — ˜ ˜

  ϼ ‘
ϼ ´¡ µ ¼ — ¼ ´¾º º µ
½

  ·
–˜
”–“Ú ˜ ˜Û ““— ¼¸ ¼¸ – —” ˜ Ú ÐÝ ¼¸ ¼¸ ½º À ’ ¸
‘½
ϼ — ” – ˜ ÐÝ ’ Á Á
— “’˜ ’™“™— ’ ´ ½  ’ ½· µ Û ‘ ˜
½ ½
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

— ’ ™Ð – – Ý – ˜
“–– ˜ “ “’ ˜ ½º –“‘ ˜ —¸ ˜“ ˜ –Û˜ ”–“”“— ˜ “’ º¿º ¸ Û
½¸ ™’ ¾ Áº Á ¸ “’ ˜
‘½
ϼ
“’ Й ˜ ˜ ˜ ’ — ˜“ ¼ — “–‘ÐÝ ’ — ’ ™Ð – – ݸ
½º
¦¸
‘½ ‘½
ϼ
Û ““— « – ’˜ –“‘ ˜ ’ З“ ˜ ’ — ˜“ ¼ —
¼ ½ ½
…¼´Ï µ ¾ Á¸ Û
¼
‘½
Ï Û ÐÐ —“ÐÚ Ï ’ ´ µ “– –
´…   ¡
¼
  ¡
‘½
¼ ´Ï µ ¼ “’ ´¼ ´ ½·µ µ
…¼´Ï µ …¼´Ï¼ · Ï µ ½
¼
‘½
“’ ´´ ½·µ µ

…¼
ϼ · Ï
™— ˜ ’ — —“Й˜ “’ “ ´¾º¿º µº À– —˜ ’˜ – Ð “” – ˜“–
¬’ ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ ˜ —— ˜ “’º Í— ’ Ð ‘‘ ¾º º ¸ ˜“ ˜ –Û˜ –‘– ¾º º ¸

  Í  ¡¡
 ˜   £¼ µ ½
Û ™ ˜ ˜ ‘™Ð˜ ”Ð ˜ “’ Û ˜ ´˜µ ´ — “™’ “” – ˜“– “’ ˜
½
¼
‘½
— ˜ “ —˜ – — —˜– ™˜ “’— ´ ½· µ º ——™‘ ˜ — ‘™Ð˜ ”Ð ˜ “’
º „ ˜ ø ý ¸ þ Ƽ
“” – ˜“– ˜“ “™’ Ý ’ ˜ “’—˜ ’˜— —˜ Ý ”” –
˜ Ƽ
’ Ð ‘‘ ¾º º ’ Ð ‘‘ ¾º º º Ï ˜ “™˜ Г—— “ ’ – Ð ˜Ý Û ‘Ý ——™‘ ˜ ½º
ÿ ‘ Ü Ã½ þ – ˜“ ˜– Ƽ ¾ ’ ÿ –
¬’ ’ ——™‘ —“ —‘ ÐÐ ˜ ½ ¾º
ϼ ‘½
´Ã · ÿ µ –¾ ’ –º Ì
…“– “Ú –¸ ——™‘ ˜“ —“ Ð – ˜ ˜ ’¸
¾‘´ µ’ ¼ ‘½
Ï Ï –Û Ú ¸Û˜ Ð ‘‘ ¾º º ¸
¨   ¡Ã © ¨ ©
½


…¼´Ï µ ‘  ½ · – ¡
 ½ ·  ½
¾
´Ã · ý µ ý – –

<< . .

. 12
( : 46). . >>