<< . .

. 15
( : 46). . >>

Û – ¼· ´ ¼ µ£ ½´ µ º Í— ’ Ð ‘‘ ¾º º½
¾ ´ µ ½ ‘”
‘”

 –
  –µ
´‘½
·
´ ¼ · ʵ¸ Û Ê ½
Û Ú ´¼µ – ´˜ ½ µ½ º

’½
–¾Æ½ ½µ
½
À’ ¸

 
£µ   £´    Ðµ £ Ê£Ð
·
Ð
´¼µ · ´ ¼· ´¼µ
 
Ð
¼
  £µ´   £´    Ðµ £ Ê£Ð
 
Ð
´ ¼ µ· ´ ¼· ¼µ
 
Ð
  з ¡Ê£Ð
¼
з
 µ ·   µ£
Ð
´¼ ¼· з ´ ¼
м

Ü”– —— “’ Ê£Ð
Í— ’ ´¾º º µ ˜ ’ Ü” ’ —

¨
’ £ Б £ –µ
´‘½
—  –
ʣР 

‘ ½
´ µ ´˜ ½ µ½ – ½µ
½
‘”
‘ ”
–¼ –µ ½ ½
´ ‘”


¾ Æ’ ¸
·
—“ ´ ¼ µ¸ ’ Û– ˜˜ ’ —
  ¡
½

 – –µ
´‘½
·
½
´¼µ – ´˜ ½ µ½ – ´¾º º½½µ
½µ
½
–¾Æ’½

– ¾ Æ’
  ½
Û˜ ´¼µ ’ “–
¼ ½

Ð ·   з ¼ · ¡ ’ £ Б £
—   µ£  
– ´ ‘” µ‘
Рз ´ ¼

´ ‘” –µ ‘ ½ ” ½
Ð –
È É£’ É£”
½

·Í— ’ ´¾º º µ ’ ´¾º º µ ´Û ˜ µÛ ™ ˜ ˜ ½´ µ ’
´ µ ½ ‘”
‘”
Û– ˜˜ ’ —

¼ ’£ –µ
´‘½
£


 –
 
•‘” µ‘ ´˜ ½
´ ½ µ½ – ½µ
½
‘”
–µ ‘ ½ ”
–¾Æ
ȼ
’½ ½
´ µ ´•‘”
‘”


•‘” ¾ Æ’
È’ È” ‘¸
½ ”
Û – ’“˜ — ˜ —™‘ “Ú – ÐÐ ‘™Ð˜ ¹ ’ — Û˜ ½
–µ
´•‘”
•‘” –º Í— ’


‘ ’’
½ ˜ — Ü” ’— “’¸ ´¾º º½½µ ’ ’ ´¾º º µ¸ Û
½ ½
·
“‘”“— ˜ “’ “ Ì
“˜ ’˜ “ÐÐ“Û ’
 Ì ¡
 – –µ
´‘½
·
½½
Ì – ´˜ ½ µ½ ´¾º º½¾µ
– µ
–¾Æ’½
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

 ¹—
Ì   ´Û ·
̼ —Ì
Û˜ — ¬’ Û˜ ÐÐ ·¹— ’— – ”Ð Ý ’—µ ’ “–
– ¾ Æ’½ ½

  ¡ ¼ ’£ £

  µ£  
•‘” µ‘
Ì– ¼· ´¼ ´ ‘”
–µ ‘ ½ ” ½
¾ ´ µ ´•‘”
‘”


¼ ’£ £


– Ð £
 
•‘” µ‘
· ´ ‘”
е ‘ ½ ”
Ж ½
¼
¾ ´ µ ´•‘”
‘”


Ï Û ÐÐ ’“Û ”–“ — ’˜ ”–““ “ ˜ ”– ’ ”–“”“— ˜ “’º Ì – •™ – ‘ ’˜
 
·
˜ ˜ — ˜ —¬ — ´¾º º½¼µ ¬–—˜ Ú—˜ “ÐÐ“Û ’ •™ ˜ “’ “–
  ¡£
¼

  £¼µ   £
 ˜           ˜   Ì 
¬
´ · ´¼µ ¼·
¼ ¼

 º    
Û — Ü ˜ÐÝ ˜ •™ ˜ “’ “– À’ ¸Û — ÐÐ ˜ “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý
¼
¾ ´ ½ 
 
–˜ –˜
½º Ì ’ “’ ˜ – Ý— ½ µ “’ — ÐÝ ’ –— ˜ ˜˜ —
¼
 
“ — ˜ —¬ — ˜ – •™ – ”–“” –˜ —º Æ Ü˜ ——™‘ ˜ ˜Û “™’ – “– ÐÐ ‘™Ð˜ ¹ ’ —
– È–¾Æ
 ½
Æ Æ
“ Ð’˜ “– —“‘ ½º Ï ˜ —‘Ð – – ™‘ ’˜ — ’˜ ”–““ “ ˜
 
Æ
˜Ï
”– ’ Ð ‘‘ Û— ˜ – — “™Ð — ˜—Ý
’½
Æ

  ¡£Ï
  £¼ µÏ ´‘ Ƶ Ƶ      ˜ Ï ´‘½ Ƶ
£
 ˜   Æ    Æ
´‘½
½

  ¡
Æ Æ Æ
½ ½
¬
´ · ´¼µ ·
  µ£ ´‘½ Ƶ
Ƶ · £´
´‘½
Ì– – Ð Ð
–¾Æ –¾Æ Ж
’½ ’½
½¼
–Æ –Æ
  ¡ È ‘ Æ ˜“
½
¼
‘½ ½µ ½
’ ´Æ ½ º ””ÐÝ ’ “˜ — —“ ˜ — •™ ˜ “’ Û “ ˜ ’
  ¡£Ï
 ˜       ˜ Ï
  £¼µÏ Æ   £
·Æ ½ ·Æ ½
Æ Æ
¬ ·Æ
´ · ´¼µ ·
½

£´   µ£
Ì–· – Ð Ð
–¾Æ –¾Æ Ж
’½ ’½
½¼
–Æ –Æ
È‘ Æ  ‘ Æ ¡ ˜ È‘ Æ  ‘ Æ ¡È ¬
 ½
½ ½
½ ½
¬ ·Æ ¬ ·– º
À– Û Ú ™— ˜ ˜ ·
 ½µ
½ ¼ ½
´
 
Æ“Û¸ ˜ — •™ ˜ “’ — — ˜ —¬ – — ˜ —¬ —
  ¡£
  £¼µ   £
 ˜     µ      ˜  
·– ·–
¬ ·–
´ · ´¼ –·
– –
£´   µ£
Ì–· – Ð Ð
Ж
½¼  ¡£
’ ˜ Ð ˜˜ – •™ ˜ “’ ’ Û– ˜˜ ’ ’ ˜ ‘“– ’ – Ð “–‘

  £¼µ   £
 ˜     µ      ˜  
·– ·–
¬ ·–
´ · ´ ¼¼ –·
– –
’ ’ £´   µ£ ´¾º º½¿µ
Ì– · – Ð Ð
Ж
½¼
¾º À – Ç– – Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’—

’        –
Û – — ¬’ — –¸ ™˜ Û ˜ ’ – ”Ð Ý ’ —” ¹
– ¼ ¼¼ ‘” ¼
’ ’
‘”
   ’
Ì– — Ì –¸
˜ Ú ÐÝ ’ Û – — ¬’ ™˜ Û ˜ ’ – – ”Ð Ý –
¼ ¼¼
– —” ˜ Ú Ðݺ
    ´˜µ
˜ ˜ ·– ·½
Ç’ — ÐÝ ™ —˜ ˜˜ – Ü —˜— —“Й˜ “’ – “ ´¾º º½¿µ —™ ˜ –
— “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “˜ “– ’ ´ “– Ü ‘”Ð Ý ™— ’ ˜ “’˜– ˜ “’
Î “’— —˜ ’ “ ’¹Ú
‘ ”” ’ ”– ’ ”Ð ˜“ ˜ –Û˜ ˜ ’ —” ˜“– Ú Ð™ ™’ ˜ “’—

¬¬ ˜ ©
¨˜
·– ·½
˜˜ ˜
—™ ˜ ´˜µ — “’˜ ’™“™— “’ ¡´¼ µ ’ “Г‘“–” ’˜ ’˜ – “– “–
·– ·½
—“‘ ¼¸ ’ “Û Û˜ ˜ ’“–‘ —™” ´˜µ µº —’ – ¼
Û ‘Ý Ü˜ ’ ˜ — —“Й˜ “’ ˜“ “Г‘“–” —“Й˜ “’ ˜ ˜ —“ ˜ ‘“—˜ Ü”“’ ’˜ Ð
–˜ –˜
–“Û˜ ’˜ — ˜“– “™’ Ý ’ ½ º …“– “Ú –¸ — ’˜ ”–““ “
½ 
¾ Á¸
  ¼
‘½
”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½¸ ˜ – З“ Ü —˜— —“Й˜ “’ –’ ´ µ¸ “– Ж ’“™ ¸

—Ý ¼¸ ’ ˜ — ’ “— ’ ’ ”’ ’˜ “ ¸ ’ º Ç Ú “™—Ðݸ “˜ —“Й˜ “’—
¼
 
¾ ´ ½  ¡µ¹˜“”“Г
¼
‘½
– ˜ ’˜
“’ “’ – Ý— ½ µº Ì “’˜ ’™ ˜Ý “ –’ ´ Ý
З“ “ÐГۗ ’ —‘Ð –Û Ý — ’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½º
Á—
Ì“ ”–“Ú ´¾º º µ “’ — “™Ð —˜ ’ ™ — ˜ ——Û – —‘ ÐÐ “‘” ˜ ’˜ –Ú Ð
Á
“’˜ ’’ ’ ˜— ’˜ – “– ’ ’ – ˜– –Ý “‘” ˜ ’˜ –Ú Ð “’˜ ’’ ’“ — ’ ™Ð –
½
– ˜ “’— ´ “‘” – ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½µº — “˜ —— – ”–“Ú ’ ’ Ü ˜ÐÝ ˜ — ‘ Û Ý¸
¡ ¡ ¡‘
Û “– ˜ “™˜ ˜ — —˜ ’ ˜ “’º Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ ˜ – ’“˜ — “– º

– ¾ Æ’ ¸ ˜
¾ Æ’
½
½
–—˜ “ — –Ú ˜ ˜ “– ’ Ü”– —— “’ ’ —˜ ‘ ˜

½
Ý Ã ·– “– —“‘ à Р– ’“™ ¸ ”–“Ú ˜ ˜ —Ð – ’“™ º À – Û ™— ´¾º¿º µ¸
´¾º º µ ’ ˜ —˜ ‘ ˜ “– ˜ ’“–‘ “ ´ µ “™’ ’ Ð ‘‘ ¾º º º
¾ Æ” “
Æ“Û Û —˜ –˜ ”–“Ú ’ ´¾º º µ “– ¬Ü Ð’˜ ½ ’¸ — ’˜ ”–““ “
 
”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½¸ Û ¬–—˜ ¬’ ¼º –“‘ ´¾º º½¿µ ˜ — —Ý ˜“ ™ ˜
¼

¼
Ü —˜ ’ “ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— ’ ¼¸ “˜ ’ ”’ ’˜ “ ’ ¸ —™ ˜ ˜
½

­ ­
­ ­

    µ£
£´
– – Ð Ð
Ж
½¼

 
¾ Á ´   ½ º Æ“Û Ð ˜ Æ
“– ÐÐ ’ ÐÐ ½ ’ —™””“— ˜ ˜ ’

½
ÐÐ – ¾ Æ’ ¸ – –“
½
Æ   ½¸ ˜ ’ ½ Æ Û Û ÐÐ
—˜ ‘ ˜ Ý – “– “– ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü Ð’˜
 
–Ú — ‘ Ð – —˜ ‘ ˜ “– Û˜ —“‘ –Û ’ ¬’ – ™–— Ú ÐÝ
– ½


  Ã – Ð
…½ Ð –
– ½
Ж
¼

È–¾Æ
– –
– …½ — —“‘ ”“— ˜ Ú –™
Û “’—˜ ’˜¸ ’ ”’ ’˜ “ ’ ºÀ’ ¸ ´™µ ’½


  ¡
½
— —“Й˜ “’ “
à – ™–
…½
´™µ ¼· ´™µ
–¾Æ’½
½

Ì Ð ˜˜ – •™ ˜ “’ “ Ú “™—ÐÝ — —“Й˜ “’ ´™µ Û — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““
¾ ’¸ à – º Ì — ”–“Ú — ´¾º º µ
½ “’—˜ ’˜ Ã —™
“¼ ’ ˜ ™— ˜ – Ü —˜— ˜ ˜ –
’½ ¢ ”
’ — ˜ Ð’˜ “ •™ З ½º …“– “Ú –¸ ˜ ™’ ˜ “’ ¬’ Ý
½
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

È È– –
Úµ – ™ Ú – ”– — ’˜—
½ ´™ “Г‘“–” ™’ ˜ “’ ’ ’ “™– ““ “
½ ¼

<< . .

. 15
( : 46). . >>