<< . .

. 18
( : 46). . >>

½µ
½
Ð
¼
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

¾ Æ’ ¸ ˜µ
  –
½
À– Û ™— ˜ “’Ú ’˜ “’ ˜ ˜ ¸˜ ’ · ´˜ ¼
½

  ¡
˜ ½º
˜µ
  ´‘½ µ

’˜
À“Û Ú –¸ ¸˜ · ´˜ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™
½
Ï   ’¡´¼ Ï ’¡´¼
·
–“‘ ½µ –“—— ´ ½´ · ½µ ½ µ ’˜“ ½ µ “– Ú –Ý ºÌ —
·Ð 
“ÐГۗ –“‘ ”–“”“— ˜ “’— ¾º º ’ ¾º º½½ ’ – ‘ – ¾º º º À’ ¸ ’ З“
з½ Ý
¬’ “’ ´ ½´ · ½µ ½ µ “– ÐÐ


¾ Ï·
È —   ¡  ¡ ˜
´˜µ
  ˜ ¾ ´Ð ½ ½
  µ’ ½ Æ
´‘½ µ
½
½· ½
½½
· ´˜ ½µ
È Ð —   ¡  ¡
½µ
·Ð 
´˜µ ¼
˜µ
· ´˜   ˜ ¾ Ï   ’¡´¼ Ð ½ µ
´‘½ µ
½· –
½
Ð
¼

Á’ Ü ˜ÐÝ ˜ — ‘ ÛÝÛ ’ ”–“Ú ˜ ˜


¾ Ï 
  ¡  ¡
È ˜
´˜µ

  ˜ ¾ ´Ð ½ ½ µ’ ½ Æ
´‘½ µ
½· · ½
½½
 Ð· ´˜µ ´ —µ · ´˜ ½ µ½
  ¡  ¡
ÈÐ
½µ
¼
˜µ
· ´˜   ˜ ¾ Ï · ’¡´¼ Ð ½ µ
´‘½ µ
½· –
´ —µ ½
Ð
¼

–˜
’ Û “’ Й ˜ ˜ “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ½Û Ú

  ¡ е
¦Ð§ ´˜µ   ¦´Ð ½µ§ ´˜µ §  Ð
½· ´‘½
Ð ½½
´¦—µ · ´˜ ½ µ½ ´¾º º½ µ
½µ
Ð
¾Æ’½

¾ Æ” ¾ Æ·¸ ”–“Ú ¾ ´Ð ½ ½ ƺ
½ µ’
Ð ˜
“– ÐÐ ’ ˜ ˜˜ Ð ˜¹ ’ — — ¬’ ½


Ê ‘ – ¾º º Ï Ï —˜ ˜
Á­ ­´˜µ
¼½ — —“‘ ”˜ ’ –˜ ’ ˜ ¼ —™ ˜ ˜ ¼¸
˜ ’ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ Г’ ˜ — ” ˜ º „ ˜ ™— ’“˜ ˜ — “’˜ ’™ ˜ “’
¾Ï ¾ “– ­´˜µ ¾ Ï   ¾
­ ­
·
º Á ­´˜µ ÐÐ ˜ ÐÐ ˜
Ý “– ¼½ “– ¼ ½¸˜ ’ º
­ –“—— — ˜ –˜
À“Û Ú –¸ — ’ ™Ð – – Ý ½ “’ÐÝ “’ –“‘ “Ú ’ Г۸ ˜Û ’
 Ð·
·Ð 
­ ­
н ’ ´Ð · ½µ ½ ¸ ˜ ’ ’ – —” ˜ Ú Ðݺ


— ’ ™Ð – ”“ ’˜— Ð ½ ¸
–“‘ ´¾º º½ µ “’ ’ ˜ –‘ ’ ˜ Ú “™– “ ’ –˜
¾
Ð ½¸ — ’ ´¾º º½ µ ’ З“ Û– ˜˜ ’ —

  ¡ е
¦´Ð ½µ§ ´˜·Ð
¦Ð§ ´˜·Ð §
½· ´‘½
· ´˜µ½ ¼ ½
½ µ  ½µ ´¦—µ ´¾º º¾¼µ
½µ
Ð
¾Æ’½

¾ ½Æº  
·
–˜ ˜ “– – ˜ ˜ —‘ ÐÐ ’“™
½¸ ’ Û ’“Û ˜ ˜ “˜ ’
½ · ·
˜· ·½
™’ ˜ “’ ˜
– •™ Ð ˜“ ’ ˜ · ´˜µ — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““
·
“˜ “– ’¸ — Ý ’ ¡´¼ µ “– —“‘ ¼º
¾º À – Ç– – Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’—

 
И¬
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ — “–˜ ’ ’“˜ ˜ “’ “– · ¸Û —˜ —‘
Æ’½ ¸
  ¾ ˜ ¬·½
·Ð ½ к Ë“ ˜
— ’ — · ´˜µ — “Г‘“–” ’ –
¾ ·
Ð
˜ ˜¬ ™’ ˜ “’ Î
¼º „ ˜ ™— ¬–—˜ ——™‘ ˜ º Á’ ˜ ˜ — Û ¬’ ˜ “’
¾ ¾
£
˜ –˜ ˜
½·¾ Ý
½


е

  ½  ½¾ ¬ ½· ´‘½
Î ·Ð ´˜µ ·Ð 
´˜ · Ð ½ µ · ´˜µ
Ð
¾ £ Û˜ ˜ ·´Ð ½µ 
·Ð 
´˜ ¾
“– ˜ –˜ · Ð ½µ ´˜ · Ð ½ µ¸ —“
’ ½Û Ú
Î Ð ´˜µ   Î Ð ´˜ ¾
· · ·
¾
Ð
¸Î ¬
µ ¼º À ’ — “Г‘“–” ’ ¡´¼ µº Ç’ ˜ “˜ – ’¸
´ ’ ˜ ™— ¬ ¾ Ƶ¸ Û – ”Ð
·
Ð
¬’ ˜ “’ “ Î
˜ Ý


е

Г ˜ ½· ´‘½
Î ·Ð ´˜µ ·Ð 
´˜ · Ð ½ µ · · ´˜µ
¾
Ð

о
·
˜Î ˜ º Ë“ “– ˜ ’
’ ’Û ™ ˜ ’ “™– ““ “ ¼Û Ú

È—  ¡ е ’ ¾
´‘½
½·
½
˜ ¬
· ´˜µ ‘“
½  ¾ ¬
Ð
È—  ¡
·Ð 
´˜ · Ð ½ µ
е
  Г ˜ ’ ¾
´‘½
½·
˜ ¬
· ´˜µ ‘“
¾
Ð
 Ð· ´˜ · Ð ½µ ˜’
Ϙ ˜ —‘ – —“’ ’ Û “˜ ’ — ‘ Ð – —˜ ˜ ‘ ’˜ “– ’
’ “™– ““ “˜ “– ’º Ì — ”–“Ú — ˜ “ÐÐ“Û ’ ”–“”“— ˜ “’º


È–“”“— ˜ “’ ¾º º ¾ Æ” ’ о
“– Ú –Ý Û Ú
½

  ¡ е
¦Ð§ ´˜µ   ¦´Ð ½µ§ ´˜µ  Ð
§
½· ´‘½
Ð ½½
´¦—µ · ´˜ ½ µ½ ´¾º º¾½µ
½µ
Ð
¾Æ’½

½ ƺ
“’ …“– “Ú –¸ “– ˜ ’ ’ “™– ““ “ Û Ú
½ µ’
´Ð ½ ¼
½

 ¡
È Ðµ ’ ¾
´‘½
½·
½
˜ ·Ð ½
´¦—µ · ´˜µ ‘“
´ ·Ð ½ µ
Ð
½  §¾¦Ð§ ´˜·Ð
 ¡
È
½µ
е
§ Г ˜ ’ ¾
´‘½
½·
˜ ·Ð ½
´¦—µ · ´˜µ ‘“
¾
Ð
Ê ‘ – ¾º º Ï ˜ “™˜ ’Ý Æ ™Ð˜Ý “’ ‘Ý ’ – З ˜ – —™Ð˜— “ ˜ —— ˜ “’ ˜“
¾
–˜ –½ º À“Û Ú –¸ ’ “–
“˜ – — ’ ™Ð – – Ý— – ¸ ¾¿ – ’“˜ ˜“ ˜ Г—˜
’˜ •™ ˜ ÚÝ “–‘™Ð —¸ Û Û“’³˜ Û– ˜ “Û’ ˜ — ’ – Ð — ˜ “’—º
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

¾º ˘“ — Ì– ’— ˜ “’
˘“ — – ˜ “’— Û ÐÐ
Á’ ˜ —— ˜ “’ ˜ ˜– ’— ˜ “’ “ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — ˜ — ™—— º
 ¦
Æ“˜ ˜ ˜ ’˜ —˜ —— – ˜ “’ — ÐР˘“ — – ˜ “’ ¾¸ Û ˜
— ’ ™Ð – – ˜ “’º ´Ë“‘ ™˜ “–—¸ ‘“’ ˜ ‘ “—˜ ’ ’ “—˜ ’ ’ ¼½ ¸ ™— ˜
’˜ ¹Ë˜“ — – ˜ “’
˜ –‘ ’—˜ º Ì “— ™˜ “–— ˜ ’– – ˜“ ˜ — ’ ™Ð – – ˜ “’ —
˜ Ë — —“‘
˜ ˘“ — – ˜ “’ºµ Ï ——™‘ ˜ — ˜“– “’˜ ’’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü—
½
Ç´Ü ¾ µ
Ý ˜“ ˜ ݴܵ —Ü ’ ˺ Ï
’ Û ——™‘ —“Й˜ “’ “ ´¾º½º½µ —™ ˜
˜ ’ Г“ “– ˜ – Ð ˜ “’ ˜Û ’ ˜Û“ ”“—— Ð “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — ——“ ˜ Û˜ ˜ —
—“Й˜ “’º
„˜ ½  ¸ ’ — ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ¾º º¿º Ï ˜ ˜ — – ˜ “’—
½ ½·
¾     ½· ·   ½ 
£
·
˜“–— Ë Ü –Ü
Û ——“ ˜ ˜ — ¾ ¾ ’
¾     ¾   ½    ¸ Û ˜
Ë  £ Ë·
Ü –Ü
¾ ½· ¼ —“ —‘ ÐÐ ˜ ˜ “˜
Ë   “’˜ ’ ˜ Ë  º „ ˜
—™ — ˜ “ Ë ·
˜Ë —
’ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —¸ ’ Û ——™‘ ˜
ݦ “’ Ë ¦ º
“– Ð —™‘ “ Ý
’“˜ ˜ ™ ˜“ ˜ “– ‘ ¾º¿º Û˜ ’ Ú ˜Û“ “’Ú – ’˜
¦¸ Û ˜
˜– ’—— – — “– ݸ º º ˜ – Ü —˜ ˜Û“ ½¹” – “ ˜– “’“‘ ˜– ”“ÐÝ’“‘ З Ú Ð™ —
” ¸ —™
’ ˜ ˜
¾Ë
  ´Üµµ
·
ݴܵ Ü
· ´Ü ´Üµµ ´Ü ´¾º º½µ
 
½ ½

Û –
ÜÜ
  Ý ¦ ´Üµ
´Ü µ
¦
½
¾Æ”
„ ’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º ¸ ˜ — “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — ‘ Ý Û– ˜˜ ’ —

ÜÜ ÜÜ
   µ     µ´Üµ
‘ ´„ ‘ ´„
· ·
ݴܵ ´ µ ´Üµ µ´Üµ ´ ´Üµ
½ ½
¾Æ” ¾Æ”
¾ ˸ Û „
Ü – ‘ ’— ˜ „ ”Ð ’˜ – Ð ’˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— Û ˜ —” ˜ “

È ¾Æ
½
–˜
’˜ – ˜ “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ½º
ÜÜ
  ‘ ´„ ·
·
Í— ’ ´¾º º½ µ Û ’ – Û– ˜ ”´ µ ´Üµ µ´Üµ —
½—´ ÜÜ   µ´Üµ
  ‘ ´„
½ · ¼
µ ´Üµ ½
¾Æ” ¾Æ” ¾Æ’½
¼

·
¼  ¡—   È ¾‚ — ¡
È · ·
¼
½
¾Æ” ¾Æ’½
È’ —
…“– “Ú –¸ ´ µ ´Üµ ´Üµ · ’ ˜ ™’ •™ ’ —— “
¼
½
·
¼

  ´Üµ · ½
˜ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — ˜ ’ ‘”Ð — ´Üµ · º Ì — ”–“Ú — ˜
½
“ÐÐ“Û ’ ”–“”“— ˜ “’º

È–“”“— ˜ “’ ¾º º½ „ ˜ Ý ½’
—“Й˜ “’ “ ´¾º½º½µ —™ ˜ ˜ ݴܵ Ç´Ü ¾ µ — Ü
— ˜“– Ë ˜ ˜ “’˜ ’— ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º „ ˜  ¸ ’ ·¸ –½ ¸
½¾
“’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— ’ ˜ – ˜ Ð ”Ð ’ “ ˜ — ˜ “ ÐÐ Ý ¸ ¾ Æ” ¸
˜–
ܾ £   ¾  ·· ¾   
¬’ ˜ — ˜“–— Ë ·
’ ’
–Ü
Ü ¾ £   ¾  · ¾    
Ë  ¸Û˜ ¼ —“ —‘ ÐÐ ˜ ˜ “˜
–Ü
¾º Ë“‘ ˜ “’ Ð Ê —™Ð˜—

’ Ë   “’˜ ’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º „ ˜ Ý ¦ ’“˜ ˜ “– Ð —™‘ “ Ý “’ Ë ¦ ’
Ë·
——™‘ ˜ ˜ Ë Ë · Ë  º Ì ’¸ Ú ’ ˜Û“ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — “– ݸ

¾Ë
  ´Üµµ
·
ݴܵ Ü
· ´Ü ´Üµµ ´Ü
 
È ¾‚ —
Û Ú
· ·
· ´Ü ´Üµµ ´Ü ´Üµ · µº ´¾º º¾µ
 

<< . .

. 18
( : 46). . >>