<< . .

. 19
( : 46). . >>
¾º Ë“‘ ˜ “’ Ð Ê —™Ð˜—
Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ’˜ ˜“ ”–“Ú —“‘ ˜ “’ Ð – —™Ð˜—º Ì ¬–—˜ – —™Ð˜ “’ –’— —“¹
Ð’ Ú– —
ÐÐ ´º “— µº Ï ˜ ˜ — Ð’ Ú– —Û Û ÐÐ — “Û ˜ ˜
Ð ¾ Æ’
¾ Ê’ ¾Ê
Ü
´¾º½º½µ — – Ð ’˜ — ’— ˜ ˜ Ð ´Üµ “– ÐÐ ’ ’ ˜ ˜ “–
¾ ¾ ʸ ˜
 

½¾ Û Ú ’ ´¾º½º½µ ”“—— —— — –˜ ’ ˜– ’—— – — —“Й˜ “’—
˜ ˜ –– ÐÛ ’ – —˜– ˜ ˜“ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü— ’ ˜ — ˜– ’—— – — ’ —™‘‘
˜™ Ð —“Й˜ “’— Ý “ ´¾º½º½µ ˜
˜“ ˜–– Ð¹Ú Ð™ Û ’ – —˜– ˜ ˜“ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º

’˜— «
Á’ — ˜ “’ ¾º º¾ Û Û ÐÐ ˜ –‘ ’ ˜ Ú “™– “ ˜ “Æ ’˜ “–‘ Ð —“Й˜ “’
½¸ Û
ݼ —‘ Ð ’— ˜ “’ ¾º º¿ Û Û ÐÐ Ú ’ ’ Г ™ “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’— “
˜ – —™Ð˜— “ ˜ ’ ’˜ — ”˜ –º¾º º½ Ð’ Ú– —
¾ Æ”¸ “
Ï Ð– Ý “™’ —“Й˜ “’— ’ ¸ ´¾º¿º µ ’ ´¾º º µ – —” ˜ Ú Ðݸ ’
¼ ½
¾
¾ ´ ½  ½·µ ¸ Û
£
˜ –˜
— ˜“– – ’ – ˜– “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð –
½  ½ ½·
¦ ´˜µ
– ˜ “’—º Æ“˜ ˜ ˜ “– ˜ ¾ £ Û ˜   ½µµ
´
–˜ ½¸ ´˜ — Ð ‘ ˜— ’
‘ ´ ¡µ¹˜“”“Г Ý — ˜ ’ — ˜“
¦—
¼
˜ ½´ º ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½µº …“– “Ú –¸
½
§ ¸ ¾ Æ’ ½
“‘”“— ˜ “’ ’ ˜ –‘— “ ´ º ”–“”“— ˜ “’ ¾º º µº
·
Æ“Û¸ Ð ˜ Ï ’ Ï ¦ ¬’ — ’ ´¾º º½ µ ’ Ð ˜ ™— “’— –˜ —” ´Ï µ “
Ï· Ï  ’ –˜
™’ ˜ “’— Û – “Г‘“–” ’ “˜ ’ —™ ˜ ˜ “’ ½˜
¡µ¹˜“”“Г
  ¼  
´ ½µµ · ´ ½µµ
‘½
™’ ˜ “’ ´˜ — Б˜ ´˜µ ’ ˜ ´ Ý— ½¸ Û Ð ´˜
  ´˜µ –˜
— Б˜ — ½ º …“– “Ú –¸ Û ——™‘ ˜ ˜ “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ½Û


 § ¡
Ú “‘”“— ˜ “’—
½
¦   ´‘½ µ
½
´˜ ½ µ½ ´¾º º½µ
½µ
½
¼

ϧ
§ ¼
‘½
Û – Г’ — ˜“ ´ ½µ ’ ܘ ’ — ’ Ðݘ ÐÐÝ ’˜“ ’˜ ÛÝ —
—– ’ Ð ‘‘ ¾º º º ’ ÐÐÝ Û ——™‘ ˜ Ü —˜ ’ “ “’—˜ ’˜ ¸’ ”’ ’˜ “
§ ´˜   ´‘½ µ
‘½ ½ ô
½ ô µ ¸ Û
¸ —™ ˜ ˜ ´ ½ µ½ ½ µµ – Б µ ¼º Ì
½
½

Ƚ     ¡
“‘”“— ˜ “’ ’ ´¾º º½µ — ™’ •™ ¸ Û ’ ”–“Ú — “ÐГۗ —™””“— “– Ü ‘”Ð
  ´‘½ µ

Ƚ     ¡ ½
· ·
½
˜ ˜ — ˜Û“ “‘”“— ˜ “’—¸ ’ ‘ ÐÝ ´˜ ½µ ’
½µ
¼ ½

  ¾Æ˜
´‘½ µ
·
½ ˜ “– Ð
´˜ ½ µ½ ºÏ Ж Ý — Û ’ Ð ‘‘ ¾º º ˜
½µ
¼ ½
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

Ï· Ï ’¡´¼ Ð
 
™’ ˜ “’ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ –“‘ –“—— ´Ð ½ ´Ð·½µ ½ µ ’˜“ ½µ
¾ ´Ð ½ ½ ÆÛ
½ µ’
“– ˜
’ Ú ¸ ™— ’ ˜ ’“˜ ˜ “’ ’˜–“ ™ ˜ – Ð ‘‘ ¾º º ¸
½


   ¡    ¡
Ð Ð
   
´‘½ µ ´‘½ µ
·Ð 
½½ ½½
´˜µ ´˜ ½ µ½ ´˜ ½ µ½
½µ ½µ
¼ ¼


¾  ½
       
“– Ð Ð
¼˜ — ‘”Ð — ¼ º Æ“Û —™””“— ˜ ˜ “– ÐÐ ¼½ ¸
¼
Ð
Û – ½º Ì ’
   ¡    ¡
е е
Ð   Ð ½ µ½ Ð Ð   Ð ½ µ½ Ð
´‘½ ´‘½
½ ½
´˜ ´˜
½µ ½µ
½ ½


’ Û˜ ’ ’ Г ™ “ Ð ‘‘ º½º½ Û ™ ˜ ˜

  ´˜   Ð   ´˜   Ð
Ð
Ð ½½ Ð ½½
Ð Ð · ” ´˜µ
½ µ½ ½ µ½
½µ ½µ


  ¾ ´¼ Ð
”Ð — Ð
˜ ‘“—˜ ‘½ Ð — ” ´˜µ ÐÐ ˜
Û – ”“ÐÝ’“‘ Г – ½º ¼ “– ½µ ˜ —
   º
Ð Ð
˜“ ’˜ ÐÐÝ •™ Ð ˜“ Þ –“ ’ ˜ ™—
¾ ¦ ¼
« ‘½
“– « Û ’“Û ¬’ ˜ “” – ˜“–— ´Ï µ ´ ½µ Ý

 ¦ ¡
½
 
¦ ´‘½ µ
« « ½
´˜ ½ µ½ ´¾º º¾µ
½µ
½
¼

„ ‘‘ ¾º º½ Ì ¦ — ˜—ݘ
“” – ˜“–— “ÐÐ“Û ’ ”–“” –˜ —
«
 
·
Г’ — ˜“ ’ º
«
´µ ´Ï µ ½ «

½¸ ˜ ’ ³¾ ¦´
Á ³ — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ’ « ³µ ³º
´µ ´Ï µ

¾ ¾
˜ ’  ˜ ¦ ´  ˜  ˜ ¦ º
Á ’ « «
´ µ ´Ï µ¸ ´Ï µ µ

£¾ £ £¦
¦´ ¦
Á “˜ ’ Г’ ˜“ ˜’ ´Ï µ ’ º
« « «
´ Úµ ´Ï µ¸ µ

È–““ º ™ ˜“ ˜ ——™‘”˜ “’—¸ “’Ú – ’ “˜ – ˜¹ ’ — “ ´¾º º¾µ — ’—™–
¼
‘½
’ ´ ½ µ “– Ж ’“™ º
Í— ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½¸ Ð ‘‘ ¾º º¾ ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º ¸ ˜ ¬–—˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ´ µ
“‘ — ˜– Ú Ð ´˜ ”–““ “ ˜ – •™ – —˜ ‘ ˜ — Ú ’ ’ ”–“”“— ˜ “’ º º½µº Ì“ ”–“Ú
˜ — “’ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ´ µ Û ¬–—˜ “ — –Ú ˜ ˜

  ¡
 
½· ´‘½ µ
· ·
« « ´ —µ ½½
· ´˜ ½ µ½ ´¾º º¿µ
½µ
¾Æ’½
’ ™— ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º ˜ — ’ – Û– ˜˜ ’ —

  ¡

—–  –
  –µ
½· ½· ´‘½
½ ½½
´ «µ ·– ´˜ ½µ – ½µ
½·
–¾Æ’½ –
¼
¾º Ë“‘ ˜ “’ Ð Ê —™Ð˜—

½¸
  Á³— ³
Û “’ — Û˜ º “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ˜ ’
½ «
¾Ê
¼
‘½ –˜
Г’ — ˜“ ´ µ “– ÐÐ ’ ½Û ™ –“‘ Ð ‘‘ ¾º º ¸ ˜“ ˜ –
¡µ¹˜“”“Г
  ¼
˜ ´ ³µ´˜ ´ ½ µµ
‘½
˜ ’ — ˜“ ´ ³µ´˜µ ’ ˜
Û˜ ”–“”“— ˜ “’ º º½ ˜ ´ Ý
³µ¦
–˜ ³¸ Û
½º À ’ ¸ “’ ˜ –Ý ½Û Ú “‘”“— ˜ “’— ´ ”–“Ú —
´ µº Ì ˜ – —˜ ˜ ‘ ’˜ “ÐГۗ Ý —˜– ˜ “–Û – ™— “˜ ¬’ ˜ “’—º ’ ÐÐݸ ˜“
£´ £ £ £
”–“Ú ´ Úµ Û ’ ——™‘ ˜ ˜ ¸—’ ´·µ ·µ · · ¾´ µº Æ“Û
¾ £¾
´Ï µ¸ ˜ ’ З“ ´Ï µ ’ Ý ´¾º º µ Û “ ˜ ’˜ “ÐÐ“Û ’ “‘”“— ˜ “’
–˜
“’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ½

Æ
½ Ƶ
´‘½
¦£ ¦ §£ §  Æ Æ ½½
Æ  ´˜ ½ µ½ ½µ
Æ ¼
¼

£ ¤
¦´ ¦ µ£¾ º
« «
–“‘ ˜ — “‘”“— ˜ “’ ˜ “ÐГۗ ˜ ˜ µ ´


Ê ‘ – ¾º º¾ Ì ·
«
“ ½¾— –˜ – —” Ð “’ ¸ — ’ ’˜ — — “’ —
½¾
 
Û˜ ½¾Û ’ ””ÐÝ ’ ˜ ˜“ ˜ —“Й˜ “’— º


¾ Ê’ ¾Ê
Ü
Æ“Û Ð ˜ ™— ——™‘ ˜ ˜ ´¾º½º½µ — – Ð ’˜ — ’— ˜ ˜ Ð ´Üµ “–
о ƒ Ƚ
¾ ¾Ê
 
–Û
ÐÐ ´ “‘” – ´¾º¾º½µµ ’ ˜ ˜ “– ½¾ Ú ’
¾ Ê’º
¾ ʺ Ì  – Û ˜ «–
¾ «– Ü

“–‘ Ð —“Й˜ “’ ݼ ´Üµ
’ ´¾º½º½µ ”“—— —— — Í— ’
˜Ý ¸Û˜
”–“”“— ˜ “’ ¾º¾º½ ˜ ˜ ’ — “ Ú “™— ˜ ½¸ —– Ð “Æ ’˜— ’ ”–“ ’
З“ Ý ¸ Û ˜
Û˜ ’ ™ ˜ “’ “’ ½¸ ˜™–’— “™˜ ˜“ Ú– Ð “Æ ’˜—º ——™‘ ’
—Ý
˜ “’ ˜ ˜ ¼¸ —“ ˜ ˜ – ¼º —– Ð “Æ ’˜—¸ ˜ —‘ “Ð —
½ ½ ½
“– Ü Ý ´Üµ ÐÐ ˜ ’
’ ˜˜ ’ — “ Ú “™— ˜ ˜ ´˜µ ´˜µ “– ’ “™– ““ “
¾ Ï £¸ Û Ï£
“Ð — “– ˜
˜ “– ’º À ’ ¸˜ — •™ Ð ˜Ý З“ – —˜ – “’ ¬’ Ý
¾   ½ 
£ ˜ ˜
˜ –˜
¼ ‘’ ºÌ — ‘”Ð — ˜ ˜Ð‘– ´˜µ Б– ´˜µ
½· ¼ ¼
¡µ¹˜“”“Г  
¼ ·
‘½ –˜
’˜ ´ Ý ’ ˜ ™— “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ¼º Í— ’
”–“”“— ˜ “’ ¾º º ’ ˜ ™’ •™ ’ —— “ ˜ “‘”“— ˜ “’ Û ’“Û ™ ˜ ˜

  ¡   ¡
е е
—  Ð  Ð
 
½· ½·
´‘½ ´‘½
·
Ð Ð
½µ ½µ
· ´˜ ½ µ½ ´ —µ · ´˜ ½ µ½
½ ½
Ð Ð
¾ ƺ À ’
Ð
“– ¸ ™— ’ ´¾º º¿µ¸ Û “ ˜ ’

 
  ·
« « ½ «


  «¸ ˜
¦
·
·
« « «
’ — ‘ Ð –ÐÝ º Ë“ —– Ð ˜Ý¹”– — –Ú ’ ’ “’ÐÝ ½ ˜—
½ «
«
’ “’ÐÝ ½ ¾º
 
·
«
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û Û ÐÐ ˜ ½ ¾¸ — ’ ˜ ’ — – Ð ˜Ý¹”– — –Ú ’
½¾ ½¾
“” – ˜“–¸ Û ’ ””ÐÝ ’ ˜ ˜“ ˜ —“Й˜ “’— º

¬’ ˜ “’ ¾º º¿ Ï ¦
ÐÐ ˜ “ º
Ð’ Ú–
½¾
¼ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

Æ“˜ ˜ ˜¸ ™ ˜“ ´¾º º½ µ ’ ´¾º º½ µ¸ ’ З“ Û– ˜˜ ’ —

  ¡
½
§Ð¦   §´Ð ½µ¦ ½
¦·  Ð
Ð ½½
¾ ½µ
Ð ½
“‘” – З“ “— º

¾ Æ”¸ —“ÐÚ
È–“”“— ˜ “’ ¾º º Ì Ü”– —— “’— ’ ¸ ˜ •™ ˜ “’— ´¾º¿º µ ’
¼ ½
¼ ¼
´¾º º µ ’ ‘½ ‘½
´µ ´ ½ µº

È–““ –˜
º Ì ˜˜ ˜ —“ÐÚ — ´¾º¿º µ “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ¼ ‘‘ ˜ ÐÝ
¼
¾ Æ’ ˜
“ÐГۗ –“‘ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½º Æ“Û “– ™’ ˜ “’ ´ ¼µ Г’ — ˜“ ´Ï µ ´˜
½
¦
´ ¼ µ¦
“’˜ ’™ ˜Ý “ÐГۗ –“‘ ˜ Ð ‘‘ — ¾º º ’ ¾º º µº Á’ ˜¸ Û Ú ´¼µ
¦
’ Û ’ ¬’ “‘”“— ˜ “’ “ ´ ¼ µ ’ —‘Ð –Û Ý — ’˜ ”–““ “ Ð ‘‘ ¾º º¾
¦
´ ’ ” –˜ ™Ð – — ´¾º º½½µµº –“‘ ˜ —˜— —Ý ˜“ “’ Й ˜ ˜
´¼µ ´ ¼ µº
½¾
¦
””ÐÝ ’ ½ ¾ ˜“ •™ ˜ “’ ´¾º º µ ’ ™— ’ ˜ Ð ‘‘ “Ú ¸ ˜ — —Ý ˜“ “‘”Ð ˜ ˜
¤
”–““ “ ˜ — ”–“”“— ˜ “’º

¾ Æ”¸ —
Ï ’“Û ™ ˜ ˜ ¸ ˜ —¬ — ’ —˜ ‘ ˜ “˜ “–‘ ´¾º º µ “– —
½
 
·
‘½
½µµ´‘½ µ
Ж ’“™ º Á’ ˜¸ ”–“”“— ˜ “’ º º½ ‘”Ð — ˜ ˜ ´ · ´˜ ½ µ½ —
½
·
‘½
“’—˜ ’˜ ˜ ‘ — ô µ
“™’ Ý ˜‘ — ’ –“‘ ´¾º º µ Û “’ Й ˜ ˜
·
·
‘½ ·
à “– —“‘ à ¼º Ì — “ — –Ú ˜ “’— ˜“ ˜ – ¬’ ÐÐÝ ‘”ÐÝ ˜ ˜˜ –
·

<< . .

. 19
( : 46). . >>