<< . .

. 20
( : 46). . >>

¬¬ „ ¡ ¬¬ ‘½
“’—˜ ’˜ ý ¸ ’ ý ¸ ”–“Ú
Ü —˜— ”“— ˜ Ú ”’ ’˜ “ ¸ —™ ˜ ˜ ˜ ˜
ý “– Ü ’
—Ð – ’“™ ºÌ “– ‘ º º¾ ˜ ’ ‘”Ð — ´Üµ ’ “™– ““
½ ˜“– Ë “ “” ’ ’
“ ’ — ’ “’˜ ’’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü — ´ “‘” – ˜ – —™Ð˜—
’— ˜ “’ º µº
Í— ’ ˜ — “ — –Ú ˜ “’— ˜ — —Ý ˜“ Ú – Ý ˜ “ÐÐ“Û ’ ”–“”“— ˜ “’ ´ “‘” – “— ¸
˜ “– ‘ ¿´ µµº

È–“”“— ˜ “’ ¾º º „ ˜ ™— ——™‘ ˜ ˜ ´¾º½º½µ — – Ð ’ ˜ — ’— ˜ ˜ ´Ü ݵ — – Ð
¾ ½ ¾ – Û Ú   ¾ Ê ’ ¾ ʺ Á —
’ Ðݘ ’ ˜ ˜ “–
˜– “’“‘ ˜– ”“ÐÝ’“‘ Ð —™ ˜ ˜ ´Üµ ¾ Ê” Ü ¾ Ê· ’
”¹Ú ˜“– Ú Ð™ ½¹” – “
—™ ˜ ˜ ´Üµ   Ü ½ ’ Ë “– Ú –Ý ¾ ‚ ¸ ¾ ½ ¾ –½ ¸ ˜ ’ ˜
¼ —Ü
—™‘
ÜÜ
  ‘ ´„
´Üµ µ´Üµ
¾Æ”
“™– ““ “ ½ ’ ˸ ¬’ — —“Й˜ “’ “ ´¾º½º½µ Û
“’Ú – — ’ ’ — “Г‘“–¹
” ’˜ —’ “™– ““ ’ — – Ð¹Ú Ð™ “’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º …“– “Ú –¸ ˜ —
È ½ ’ ˺ À ’ ¸ ˜ ˜– ’—— – — —“Й˜ “’
—“Й˜ “’ —Ý‘”˜“˜ ÐÐÝ •™ З ݼ ´Üµ — Ü
Ü Ü Ý ´Üµ ’ —™‘‘ ˜“ ’ ˜™ Ð —“Й˜ “’ Ý “ ´¾º½º½µ¸ Û
 
¾Æ” ´Üµ
— – Ð Û ’ – —˜– ˜ ˜“ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º
Ê ‘ – ¾º º È ’ – З
Ì – —™Ð˜— ”– — ’˜ ’˜ —— ˜ “’ “–– —”“’ ˜“ ˜ —“¹ ÐÐ
“– Ð —™‘‘ ˜ “’ “” – ˜“–È ½¾
¸ ’˜–“ ™ Ý “—˜ ’ ’ “— “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—¸
ÜÜ
 
È È Ý´Üµ ¾Æ ‘ ´„ ’Ý
’˜ — ’— ˜ ˜ ´Üµ µ´Üµ¸ ˜ ’ З“ Û– ˜˜ ’

ÜÜ
 ½¾
ݴܵ Ý ´Üµ ´ “‘” –
¾Æ
— ´Üµ З“ ü¾ µº

¾º Ë“‘ ˜ “’ Ð Ê —™Ð˜— ½

¾º º¾ —Ý‘”˜“˜ Ú “™– “ ˜ “Æ ’˜— “ ݼ

¾
Á’ ˜ —— ˜ “’ Û ”™˜ ‘’ ’ Û ‘Ý ——™‘ Û ˜ “™˜ Г—— “ ’ – Ð ˜Ý
½¾
¾ ¾’
– ÐÐ Ð
˜ ˜ · ¾Ð “– ÐÐ ½¾ ’ ¼ ¸—’ ˜ ¸ — Ú ’ ’˜
¬’ ˜ “’ “ £ ´ º ´¾º½º¾µµ¸ – ˜ –‘ ’ ‘“ ™Ð“ ¾ º

Ƚ
Á’ ˜ — — “’ ‘Ý ™ –“‘ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º ’ —Ý‘”˜“˜ Ü” ’— “’ “– ˜
‘ Ü ‘

“–‘ Ð — – — —“Й˜ “’ ݼ ´Üµ ¾«
“Æ ’˜— ’ ˜ “ ´¾º½º½µ¸ —’ Ã

À
½
´‘ ½µ
«‘ Ú “™– “– ‘
´— ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½¼µº Ë ’ ´¼µ¸ ˜— ’ –Ú
¼
´‘ ½µ ´‘ ½µ ¼ ´˜µ
­ ˜‘ ˜¸ Û ˜ ­
–“‘ ˜ “–– —”“’ ’ ™ Ý “–‘™Ð ¸ Ú’ Ý ´¼µ
¼ ¾
”“— ˜ Ú ÐÝ “– ’˜ ˜ ‚“– ’ “’˜“™– –“™’ ¼ ÐÝ ’ ’˜ ‘ Ü ‘ Ð —˜ – “‘ ’ Û˜
¾ –
’˜– ¼Û “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý “ ˜ — ’ ™Ð – ”“ ’˜— · ¾Ð ¸ ½¾ ’
¾
Ð “–‘ ­
ºÏ ‘Ý Ý ”™— ’ ˜ ˜“Û – — ˜ –Ð Û˜ ’˜– ¼ ’ – ™— ·
’ ­ Г“ — Ð
“– —“‘ —‘ ÐÐ ¼º Ì ˜ “’˜“™– — – Û’ ’ ¬ ™– ¾º½º¾
¾ ¾
­¿
¿ ½¿ ½
¿ ½
­½


­
·

¾Ì ™ ݹ “’˜“™– ­ —”Ð ˜ ’ ” –˜— ’ ­º
™– ¾º½„ ‘‘ ¾º º “– Û˜ ¸Ð ˜ ˜ ” –˜ “ ­ –“™’ ´ º ¬ ™– ¾º½µº
Ì’
  ¡
  ½µ   ½µ ´ ½
 ‘·½
´‘ ¼ ´˜µ
«‘ —‘
˜ · Ç ´‘
˜‘
·µ
¾ÈÊ ÈÊ
Û–˜ —™‘ — ˜ ’ “Ú – ˜ “— Û˜ º
‘   ´‘ ½µ
È–““ ¼ ´˜µ ´‘ ½µ ¼ ´˜µ
˜‘ ­ ˜‘
—« ˜ ˜¸ Û ˜ ­ ” –˜— “ ˜
º –Ð
¾ ¾
Û˜ ’˜– ¼ ’ – ™— · ¸˜ ”–““ — ÐÝ “ÐГۗ –“‘ ˜ “™’ ’ —— “ ¼ “’
¤
­º
¾ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

„ ‘‘ ¾º º ¾ ¸ ‘ ¾ Æ· ’   ¬µ
“– ¬ Û Ú
´‘ ¼

´¼  µ
˜¬ ½ ´½ · ˜µ ‘ ˜  ¾ ¬   ½µ   ¬µ
´¬ ‘
´
½
Û – ’ ˜ – ˜¹ ’ — ’“˜ — ˜ ˜ ™’ ˜ “’ ’ ’ ˜ Ð ˜¹ ’ — ˜
” ˜ “ ’˜ – ˜ “’ —˜ –˜— ˜ ½¸ “ — –“™’ ’ ˜ ’ ˜ Ú — ’— ’ ’ — ˜ ½  ¾ º
¼
…“– “Ú –¸ ´¬ ‘   ¬µ  ´¬µ ´‘ ¬µ º
 ´‘µ

Ì ”–““ “ ˜ — Ð ‘‘ ’ “™’ ’ “– Ü ‘”Ð ÀÌ ¿ ¸ ”º ½ ¸ “–‘™Ð ´ µÛ˜ ˜

Ê
—™ —˜ ˜™˜ “’ ˜ º
½·—
´‘ ½µ ¼ ´˜µ
˜‘ ˜ “– ˜ “—
Ï ’“Û “’ ’˜– ˜ “’ ˜ ˜ –‘— Û˜ º Ë™
¾

Ê
“’˜“™– ’ “–‘ ˜“ Г“” –“™’ ¸ —“ ˜ ’˜ –Ð ’ – ”Ð Ý
´¼  µ ¼´ ·˜µ
´‘ ½µ
˜¸ ¼ —‘ ÐÐ ’“™ ¸Û – ˜ ”˜ “ ’˜ – ˜ “’ —˜ –˜— ˜ ¸
¾ ´ ·˜µ‘
 ¾
“— –“™’ ¼ ’˜ ’ ˜ Ú — ’— ’ ’— ˜ º Ë ‘ Ð –ÐÝ — ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¿
¾ –Û
“’ ‘ Ý — “Û ˜ ˜ “– ½¾ Ú

 ½ ’
´‘ µ
· ˜µ — ˜
½  ¾
¼´ ´˜µ ‘“
¾‚
 ¾ ·
“– ˜ –˜ · ˜µ · ˜µ
¸ ¸ ”–“Ú ˜ ˜Û ““— ¼´ ¼´
 ¾  ´
–˜ · ˜µ · ˜µ –˜
’ ¼´ ¸ “‘” – З“ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º º
¼
À’ ¸

  ½µ   ½µ ˜   ½ ´
´¼  µ ´¼  µ
· ˜µ · Ç´˜µµ
´‘ ¼´ ´‘
˜ — ˜
‘ ‘
  ½µ
´¾
· ˜µ · ˜µ
¾ ´ ¾ ´
¾‚
´‘   ½µ ˜   ½ ´
´¼  µ
   ‘ · Ç´˜µµ
— ˜

  ½µ
´¾ ´½ · ˜µ
¾
¾‚
–“‘ Ð ‘‘ ¾º º Û ’“Û ™

½
˜   ½ ˜   ½
´¼  µ
  ½µ  ´   ½µ
¾ ¾
˜ ‘· ˜
‘ ‘
´ ´  µ
´½ · ˜µ ´½ · ˜µ


    ‘¡ µ ‘
’ ˜ Ð ˜˜ – ’˜ –З “™’ Ý “’—˜ ’˜ ˜ ‘ — ´½ · ’ ’ — “ “– –
½º
Ç —‘

„ ‘‘ ¾º º „˜À “Г‘“–” ™’ ˜ “’ ’ ’ “™– ““ “ “’˜ ’ ’ ˜
¼
— ’ —™””“— ˜ ˜ À´˜µ Ç´˜µ — ˜ ¼º Ì ’
¡´¼ µ¸

˜   ½ À´˜µ
´¼  µ
½
 ½ µ —
˜ Ç´‘ ‘
´½ · ˜µ‘
¾º Ë“‘ ˜ “’ Ð Ê —™Ð˜— ¿

È–““ º Ì“ —˜ –˜ ˜ ”–““ Û ‘ ” –˜ ™Ð – “ “˜ ’˜ – ˜ “’ “’˜“™– —˜—
——™‘ ‘ ˜˜ “ ˜“ ½ ‘
—™Æ ’˜ ˜“ Û —˜ –˜ ’ Г’ ˜ Ð“Û – ™˜ “ ˜
”“— ˜ Ú – Ð Ü —¸ ˜ ’Û “’˜ ’™ ˜“Û – — ˜ ™”” – ™˜ ’˜ Г Û— Г’ ˜ –Ð
 ¾
 ¾


™— ½ ‘¸ “ –“‘ ˜ ˜“Û – — ˜
Û˜ – ’˜– ˜˜ “– ’¸ ’ ¬’ ÐÐÝ Û
Г’ ˜ ™”” – ™˜ “ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º Ì ’˜ ’˜ –Ð ’ – Û– ˜˜ ’ —

 ¾   À´‘ ½
˜   ½ À´˜µ  ‘ Г
µ ´½·˜µ
‘ ˜
µ‘
· ´¾º º µ
´½ · ‘ ½ ‘
¼  ½
 
À´˜  ¾ µ
¾
À´˜µ À´˜µ¸ —“ À – Ç´˜µ —˜
Û – ’ З“ — “ “– ¼º Ë’
½ · ‘ ½ ³ ‘  ½ µ‘ — “™’
 

´½ –“‘ Ð“Û Ý ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ ’ ”’ ’˜
½º
 ½ µ
“ ‘¸ ˜ – Ç´‘ —‘ …“– “Ú –¸ “– ˜
¬–—˜ ’˜ – Ð ’ ´¾º º µ — “ “– ¼
  ‘˜ ¸
 ‘ Г ½
´½·˜µ
—™ —˜ ˜™˜ “’ — ‘˜ Û —
—‘ ÐÐ ’“™ Û Ú ’ ݘ ˜ ˜˜
¾

½º ¤
 ½ µ
– Ç´‘ —‘
— “’ ’˜ – Ð ’ ´¾º º µ З“ — “ “–

Ƚ
È–“”“— ˜ “’ ¾º º½¼ ‘ Ü ‘ “ ´¾º½º½µ¸
Ú’˜ “–‘ Ð — – — —“Й˜ “’ ݼ ´Üµ ‘ ¾«
Û Ú
  ¡
 ‘   ½ µ ½
½
«‘ — · Ç´‘ ‘
 ´‘ · µ ´  µ ´¾º º µ
¾
¾‚
È
Û– —˜ —™‘ ˜ ’ “Ú – ˜ “— Û˜ º

½¸ Û
È–““ ‘ 
 ´‘µ
“– ‘
º Í— ’ ˜ ˜  ´‘· µ “˜ ’ Ý “‘ ’’ ˜ – —™Ð˜—
“Ú

¢ £ Ç  ¡
 ‘    ½µ ´
 ½ µ  ‘·½
½
«‘ — · Ç´‘
 ´‘ · µ ´  µ · ´‘ ·µ
¾
¾‚
  ¡ ‘·   ¡ ½   ¡
 ‘
½º   ½µ ´ · µ ‘·½ Ç ‘ 
—‘ À“Û Ú –¸ Ç ´‘  ´‘ · µ ¸ —
½¸ ¤
‘ “– – ˜– –Ý —™ ˜ ˜ º Ë“ ´¾º º µ “Ð —º¾º º¿ Ê ‘ – “’ ˜ ’ Г ™ “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—
Ì ’ Г ™ “ ´¾º½º½µ “– ˜ « – ’˜ Ð — – —

Ý ¼ ´Üµ · £´ÜµÝ´Üµ · ´Ü ݴܵµ ¼

¨– ½´ Á’   Ü ½ … µº — “– – ¾ Æ·¸ ’ ¡ ¡ ¡ · ’– ¸ ’ ¾ Ƹ
’½ · ’¾ ·
Û – £´Üµ
’ ’ ¢’ ‘ ¸ ‘ ¾ ‚ ¸ “’ ˜

’ — “’ Ð ‘ ˜– Ü Û ˜ “’ к À“Û Ú –¸ ’ ˜
« – ’˜ Ð — Û ——™‘ ˜ ³— ˜“ “‘”Ð Ü ’™‘ –— —™ ˜ ˜


– µ ¾ Æ– ’
¡ ¡ ¡ · – –µ
´ ½ ½· ¾ ¾· “– Ú –Ý ´ ½ ¾
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—


‘¸ ‘ ’¸
Á’ ˜ “’¸ Û ‘ ˜ —‘ ——™‘”˜ “’— “’ ½¾ ’ “’ — ’˜
’˜–“ ™ ˜ “’ “ ˜ — ”˜ –º Ì “–– —”“’ ’ – —™Ð˜— “’ –’ ’ ˜ “–‘ Ð ’ ’ Ðݘ
– ™ ˜ “’ ˜“ ˜ ´— ‘ ¹µ ’“’ Ð “–‘

Þ ¼ ´Üµ · £´ÜµÞ´Üµ ¼

’ — “Û’ ’ —‘Ð –Û Ý —’ – ¼½ ¸ — ˜ “’ º “– “‘”Ð ˜ ”–““ — ’ ‘“– ’–Ð
— ˜˜ ’ — ˜ – – —– –– ˜“ ˜ ”˜ –— ’ º

  Ü ½
– ’´’
Ì — ˜ ™— £´Üµ ½µ — Ü ™—˜ Ú ÐÝ —˜™ Ý
“—˜ ’ ’ “— ¸ “— º Á’ ˜ — — ”–“Ú — ‘ Ð – – —™– ’ – Ð ˜ “’— ˜“ ˜ “’ — Û
—– ’¸ Û
”–“Ú ’˜ — “ «–’ •™ ˜ “’—º Á ¸ ’ ˜ ——™‘ ˜ ˜£ —˜
¨–   Ü ½ ’
“–‘ £´Üµ ½´ µÁ ´ “‘” – ˜ ’’ ’ “— ˜ “’ ¾º ¸ Û – Û ‘
—‘Ð – ——™‘”˜ “’ ’ ˜ —“ «–’ •™ ˜ “’—µ¸ ˜ ’ Ý ‘“ Ý’ ˜ ”–““ — Û
Ú ’— ˜ “’— ¾º ’ ¾º ¸ “’ ‘ Ý – Ú — ‘ Ð – – —™– ’ – Ð ˜ “’— ˜“ ˜ “— “™’ ’
— ˜ “’ ¾º º¾º È–““ “ „ ‘‘ ¾º º
„ ˜ ™— ¬–—˜ – ÐÐ ˜ Ð ‘‘ º

„ ‘‘ ¾º º½ „ ˜   ’ ИÁ “‘” ˜ ’˜ –Ú Ðº
  ´ 
¾ ¾ ·µ
·
—“ —‘ ÐÐ ˜ ˜ Á ¦ Æ
Ì ’ Ð ˜ ͽ ’ ; — ’ ´¾º º¿µº
 
Æ ¼ ´ ·µ

“– ¾ £ ¸ – ¾´   ¾ Ê· —“ Ð – ˜ ˜ “—´ · µ
“–
Û˜
´µ · µ¸ ¼¸
“– ÐÐ ¾ Á ’ ÐÐ ¾  Æ Æ º Ì ’ ˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú ¼ —™ ˜ ˜ “– ÐÐ
  ¡
¾Á ’ ¾  Æ Æ ˜ “” – ˜“– ¬’ Ý ‘™Ð˜ ”Ð ˜ “’ Û ˜ ͽ ´¡ µ ‘ ”—
½ ’˜“ ˜— Ð ¸ ”–“Ú ˜ ˜
¼ ¼ º Ì — “” – ˜“– — “™’ Ý

”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ ’ ” ’ ’˜ “ ’º
¾ ˜ ˜ – ´ · ¾Ð µ ¾ ´   · µ “– ÐÐ Ð ¾ ¸ ˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú
£ —™
“–
´µ
˜ ˜ “– ÐÐ ¾ Á ’ ¾  Æ Æ ˜ “” – ˜“– ¬’ Ý ‘™Ð˜ ”Ð ˜ “’ Û ˜
¼ —™
¼ ´ µ ’˜“ ˜— Ð ¸ ”–“Ú
ͽ ´¡ µ ‘ ”— ‘ ˜˜ ¼ º Ì — “” – ˜“– — “™’ Ý
”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ ’ ” ’ ’˜ “ ’º
Ì – Ü —˜— ”“— ˜ Ú ¼ —™ ˜ ˜ “– ÐÐ ¾ Á ’ ¾  Æ Æ ˜ “” – ˜“– ¬’
´ µ
¼
Ý ‘™Ð˜ ”Ð ˜ “’ Û ˜ ; ´¡ µ ‘ ”— ‘ ´ µ ’˜“ ˜— Ð ¸ ”–“Ú ˜˜ ¼º Ì —
“” – ˜“– — “™’ Ý ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ ’ ” ’ ’˜ “ ’º
¾Á ¾  Æ Æ
Ì – Ü —˜— ”“— ˜ Ú ¼ —™ ˜ ˜ “– ÐÐ ’

<< . .

. 20
( : 46). . >>