<< . .

. 24
( : 46). . >>

Æ Æ
’ ¼ ’

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬
Æ ½
¬¬Û ¬¬ ¬¬  Ü˜ ˜¬
˜‘
½ ·Æ ¾

¬
‘ Ü ‘ 
    ´‘µ
Ý Ï ´˜µ Ï
´Üµ ´¼µ

‘ ‘
¼
¼ ¼
·Æ Æ    Æ
¾
·½
Æ
ý Ü
½

¾       
£Û˜
“Ð — “– Ü –Ü Ü
Ë“ ´¿º¿º½¼µ ¾· ¾ · ¾ ¾’ ¾Ê½ º
¾´  ·   ¾ ˽ ¸
ÐÐ Ü Ü
Ý Ú –Ý ’ ¾ ¾µ¸ Û “ ˜ ’ ´¿º¿º½¼µ “– ¾Ê½ ºÌ —
·
¤
”–“Ú — ˜ Ð ‘‘ º
 ‘ º
È–““ “ ˜ “– ‘ ¿º¿º¾º ·½

˜Ý ý ‘
–“‘ ´¿º¿º µ Û “’ Й ˜ Ë“
½

È ¾Æ
 ½
‘´ ‘´
ý
µ “’Ú – — “– ’ ˜ —– —˜ ‘ ˜ “– µ “ÐГۗ ‘‘ ˜ Ðݺ
ÜÜ
  Ý ´Üµ — Ü”“’ ’¹
Á’ ”–“”“— ˜ “’ ¿º¿º½ Û ”–“Ú ˜ ˜ ´Üµ


½
½
ƽ
˜ ÐÐÝ —‘ ÐÐ ’ ’ “™– ““ “ ’ ’ ˜ ™— ˜ ——– — ’ —˜ ‘ ˜ Ý
 « Ü  « Ü
Ƚ Æ ¾ Æ
´« Ü µ Æ
”“— ˜ Ú «º Æ
“’—˜ ’˜ ˜ ‘ — “– —“‘ — “– Ú –Ý ˜ —™ ¹
ݴܵ – ”Ð Ý
¬ — ˜“ — “Û ˜ Ð —˜ —˜ ‘ ˜ ’˜ “– ‘ ¿º¿º¾ Û ˜ Ý ½ ´Üµ ´Üµº
¼
Ì —— – — ’ – Û– ˜˜ ’ —
½ Æ ½ Æ ½
½ ½
 
‘ Ü ‘ ‘ Ü ‘
Ý Ý Ý Ý
½ ´Üµ ´Üµ ´Üµ · ½ ´Üµ ´Üµ
½ ½
‘ ‘
ÈÆ ½ ‘  ¡Ü ‘
¼ ¼
¼ ¼ ¼Ì ¬–—˜ — – — ’ ˜ – ˜¹ ’ — “˜ — •™ Ð ˜Ý “’ —Û˜ ´Üµ ¸
¼
Û – — “– ’ ˜“ ˜ Ð ‘‘ “Ú ˜ Ð —˜ — – — ’ ˜ – ˜¹ ’— ’ —˜ ‘ ˜
Ý
½
Æ  Æ
¾ ¾Ã½
ý Æ Ü ´Üµ

Ƚ   ¡
½ ¼
 ½
˜Ü –¾
”–“Ú ˜ ¾Ê½ º Ì —– — ¼ ¾Ã½ “’Ú – — “– —‘ ÐÐ
¤
ƾ º Ì — ”–“Ú — ˜
’“™ ¸ — Ý “– “– ‘ ¿º¿º¾º
”˜ – ¿º “–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ – ˘“ — „ ’ —

¿º ’ Ðݘ “’˜ ’™ ˜ “’ “ ‘


Ì “– ‘ ¿º¿º¾ ‘”Ð — ˜ ˜˜ ™’ ˜ “’— Ü —˜ ’ – “Г‘“–” ’ —‘ ÐÐ —
–“™’ ˜ “– ’ ’˜ ¹”Ð ’ º Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ÐÐ — “Û ˜ ˜˜ — ™’ ˜ “’— ’
’ Ðݘ ÐÐÝ Ü˜ ’ ’˜“ Ж –– “’ ™’ –˜ “’ ˜ “’ ˜ ˜


¼ ´¿º º½µ
½


Á’ – ‘ – ¿º º½ Û ‘“˜ Ú ˜ ˜ — ——™‘”˜ “’ “’ ½º¿º º½ Ç’ ˜ •™ ˜ “’— “–
  ¡Ü 
  È‘ ¼

½
Ç´Ü ‘ ½ µ — Ü ’ ƾ ¸ “–
˜ ݴܵ
Ì “– ‘ ¿º¿º¾ ‘”Ð — ˜ ´Üµ
¾ ƺ Ë ’
Ú –Ý ‘ Ý— —“Й˜ “’ “ Ý´Ü · ½µ £´ÜµÝ´Üµ · ´Ü ݴܵµ Û ˜ ™— Ú

  ¡   ¡Ü      ¡Ü 
‘ ‘ ‘
  £´Üµ
  Ç´Ü ‘ ½ µ
Ü
´Ü · ½µ ´Ü · ½µ ´Üµ ´Üµ
¼ ¼ ¼
´¿º º¾µ
½ ƾ º ‘¸
—Ü ’ Ç™– ‘ — ˜“ ¬’ – ™–— Ú —˜“ •™ ˜ “’— “– ˜ ™’ ˜ “’—
¾ ƺ Ì“ ˜ ˜ ’ Û ¬–—˜ “ — –Ú ˜ ˜ ´Ü·½µ ½ ¸ Û ˜ ½   º Á Û  ¬Ü ´Üµ ¡ ½

¾ ¡´¼ ƾ µ Û “ ˜ ’¸ Ý ™— ’ ˜ ˜ ½´Üµ   Ü ­½ ´¾   µÜ ½ · Ç´Ü ½µ ½ ½  ½
“– —“‘ ½ 
½¸
—Ü

 ½ ¢Ð’ ­ £
´ ½ ¾   Ð’ · ¾Ð · Ç´Ü ½µ Ð ¾
ÜÐ Ð
µ ´¿º º¿µ
½  ½

 ½  Ð’ ­½   Ð’ · ¾Ð µ Г’ — ˜“ Æ ¸
½ 


Ç — –Ú ˜ ˜ “– Ð ¾ Æ Ð – ´ ½ ¾
’“™ ½  µ ½  ¾
¾  – ´ ½ ¾
–Ü
™— “’˜ ’— ˜ ˘“ — Ð ’ ½  µº
Ϙ ˜ ¬Ü “ “ ´Üµ¸ ´¿º º¾µ – ™ — ˜“

‘ ‘ ‘
      Ç´Ü ‘ ½ µ
  £´Üµ   Ü
´ ½ µ´Ü · ½µ ´ µÜ ´ µÜ ´¿º º µ
¼ ¼ ¼

È‘
½ ´ ½ µ´Ü · ½µ 
È‘ È     ¡
ƾ
—Ü ’ —™ ˜ ˜ ´Üµ º Á˜ — — ÐÝ — ’˜ ’ ’
¼
´ ½ µÜ  · Ç´Ü ‘ ½ µ¸ …“– “Ú –¸
Ƚ È‘  È‘ È
Ü” ’ — ¼´ ½ µ · Û Ü” ’ £
½ ½
  ´ µÜ  ´ µÜ  · Ç´Ü ‘ ½ µº
 
Ü
— £´Üµ ¼£ ˜ ’ £´Üµ ¼£
¼ ¼
À’ ¸ ´¿º º µ — •™ Ú Ð ’˜ ˜“

‘ ‘
   
   
 
 
¼´ ½ µ · ´ ½ µÜ £ ´ µÜ ·
½ ¼
½ ¼
‘ ´¿º º µ

    Ç´Ü ‘ ½ µ
Ü ´ µÜ
¼

¿º ’ Ðݘ “’˜ ’™ ˜ “’ “

 Ü ¡ Ç´Ü ½ µ¸ Û Ð
“– ‘ “– ‘
¼Û Ú ¼´ µ ´½ ¼ ´ µµ · ½ —˜– ˜ “–Û –
Ð ™Ð ˜ “’ — “Û— ˜ ˜

 
Ü ´ µÜ


¬¬
¼

 ½ ¡‘
‘ ‘ ½
¬Þ
Þ  ½ Ü  ·  ‘ · Ç´Ü ‘ ½ µ
½
Ý
´ µÞ ¼´ µ ´ µÜ
Þ ¼
¼ ¼


¢’¹‘
Ý Ý

À– ´½ ¼µ — — “–˜ ’ ’“˜ ˜ “’ “– ˜ ˜– Ü Û ˜ — “Й‘’— ´½ ¼ µ¸
’º
½¾
‘ ‘
Á’ “– – ˜“ ˜˜ •™ ˜ “’— “– Û —™ —— Ú ÐÝ ˜ ¼½¾ ’ ˜
—˜ ” Û Ð ˜ Ð ’ ´¿º º¿µ ˜ ’ “– ‘
˜“ ·½º ¼Û ˜ ’“ ˜ ’ –“‘ ´¿º º µ
 ½ ¡
¼´ ½ µ £¼ ¼ ´ µ · ¼´ µ ´¿º º µ’ ™ ˜ “’ “’ ‘ “’ – •¹
Ϙ — ÐÝ ”–“Ú — ˜ ˜ — ˜ —¬ — ˜ “ÐÐ“Û ’ Ð’ «–’

  ¡‘
•™ ˜ “’
‘ Ý ‘
´ µ·Ê ´ µ
´½µ £¼ · ´½ ¼´ µ ´¿º º µ

Û˜

¬¬
‘ ½ ‘ ½ ‘ ½

  ¬Þ
  Þ  ½
½
Ê‘ ´ µ ‘  Þ‘
‘ 
´ ½ µ· £ ´ µ· ´ µÞ
‘ ¼
½ ¼ ¼
´¿º º µ
¾  ½

À– Û ™— ˜ ˜ “– ½¾ Û Ú

¬¬ ¬¬
‘ ½  ½
¬Þ ¬Þ
 
Þ  ½ Þ  ½
½ ½
Ý
´ µÞ ´ µÞ ´½ ¼µ
Þ Þ
¼ ¼
¼ ¼

Ê ‘ – ¿º º½ Á Ü ½ µ ½
¼˜ ’ ´Ü · ½µ ½ ´½ · ´Üµº Á Û “ÐÐ“Û ˜ ”–“ ™–
½
‘ ¸ ‘ ¾ Ƹ
—– “Ú ˜“ “ ˜ ’˜ •™ ˜ “’— “– ’ “’ÐÝ “’— – ˜ “— Ú Ð™ — “
¾ Æ Û˜ ¾ ¡´¼ ƾµ¸ ˜
Ü ´Üµ “– —“‘ ¬Ü Ú Ð™ “ ’Û —˜ ÐÐ Ú ˜“ Ü” ’
¾ ƺ Ì
 ½ ‘´
½ ´Ü·½µµ¸ ‘
´½·Ü µ ’ ˜ ™— — “ Ú “™—ÐÝ — ‘“– “‘”Ð ˜ ’ ˜ – “–
˜ — — — Ü Ð™ ’˜ ˜ — —º


¿º º¾ ’ Ðݘ “’˜ ’™ ˜ “’ “ ‘
¾ ¢’
Ü ±½ ±¾ —™ ´Ü ݵ Ü ±½ Ý ±¾
’ ˜ ˜ — “’˜ ’™“™— “’ ’
“Г‘“–” ’˜ ’˜ – “– “ ˜ — — ˜º „ ˜ ™— ——™‘ ˜ ˜ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™
¼
Ê ’¤¸ Û
“’ ˜ Ê ‘ ’’ —™– “Ú – ¤ •™ З ˜ — ˜ “ — ’ ™Ð – ”“ ’˜— “
— ¡´¼ ƾ µ¸ Û Æ¾ º
¼º Ë ’ ¼— “Г‘“–” ’˜ Ú —˜´¤ ¼µ
Ê
„˜ ’ “” ’¸ – Ð ˜ Ú ÐÝ “‘” ˜ ’ “’’ ˜ —™ — ˜ Û ˜ ˜ “ÐÐ“Û ’
”–“” –˜ —
¼ ”˜ – ¿º “–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ – ˘“ — „ ’ —

½º Ì ™’ ˜ “’ ¼— “Г‘“–” ’ ’ ¹’ “™– ““ “ Û˜ ¼

Ü —˜— ±¿ ±¾ —™ ±¿
¾
¾º Ì – ˜ ˜ —™” ¼´ µ
¬¬  ¡ ½¬¬
Ý
¿º Ì ‘ ˜– Ü ™’ ˜ “’ £¼ · ´½ ¼ ´ µµ — “™’ “’ Ý —“‘ “’—˜ ’˜

— ¡´¼ ƾ µ¸ Û
ºÌ —˜ ´ µ “’˜ ’— ˜ – ’“˜ — ˜ ”–“ ˜ “’ “ “’ º

È–“”“— ˜ “’ ¿º º¾ ¾ Æ· ˜ ™’ ˜ “’ ‘
“– ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ ’ º

 
È–““ ½
º — Û Ú ½ ’ “– “’Ú ’ ’ Û ¬–—˜ ——™‘ ˜ ˜ ´ µ
½ ½
’ ¡´¼ ƾ
— “’˜ ’ ½ µº Ç’ — “™Ð ’“˜ ˜ ˜ Ü —˜— ’ — “Г‘“–” “’ ¸
¼
‘ ½
˜‘
Û — ” –˜ “ ˜ ——™‘”˜ “’º Æ“Û ——™‘ ˜ ½ ’ ˜ ˜ –
½ ¾

“Г‘“–” ’ ºÌ •™ ˜ “’ “– ’ Û– ˜˜ ’ —
  ¡ ½¢ ‘ £
  Ê‘ ´
‘´ Ý
µ £¼ · ´½ ¼ ´ µµ ´½µ µ ´¿º º µ

‘ “’ÐÝ ‘ ½ ¸
—Ê ” ’ — “’ ¼ ™” ˜“ ’ ˜ ™— — “Г‘“–” ’ ¸˜ •™ ˜ “’ “Ú
¾
‘¸ — ’ ƾ º
¬’ — ˜ ܘ ’— “’ “ ‘”Ð — ½
¡´¼ ƾ ’ ¡´¼ –µ “– —“‘
’ ÐÐݸ —™””“— ˜ ˜ ´ µ ½ µº Ë ’ ´ µ — “’˜ ’
– ¼¸ Û ’“ ˜ ’˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ˜ ”–“”“— ˜ “’ Ý–” ˜’ ˜ ”–“ ™– “Ú
¾ Æ· ¸ Û
 Ð ƾ
– “– —“‘ Ð ˜ ‘“—˜ Ð – ” ˜ ˜ “’—
¬’ ˜ ÐÝ ‘ ’Ý ˜ ‘ —º Á’ ˜¸ ’
½
¤
“˜ ”–“ ™– º¿º º¿ —˜ ‘ ˜ — “– ‘

Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ÐÐ ”–“Ú ˜ ˜ — “™’ “’ ¸ — “–‘™Ð ˜ ’˜ “ÐÐ“Û ’
”–“”“— ˜ “’º

È–“”“— ˜ “’ ¿º º¿ Ì ‘ “– ÐÐ
‘´
– Ü —˜— ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ —™ ˜˜ ‘
µ
¾ ÐÐ ‘ ¾ Æ· º

Ì“ ”–“Ú ˜ — ”–“”“— ˜ “’ Û Û ÐÐ ™˜ Ð — ˜ “ÐÐ“Û ’ Ð ‘‘ ˜ ’ –“‘ ¼½ º
Ƚ
„ ‘‘ ¿º º ¾’
Ú ’ ‘ ¾ Æ· ’ “–‘ Ð — – — º ——™‘ ˜ ˜
Þ Þ
¼
  ¼’ ——™‘ ˜ ˜ ˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ —™ ˜˜ ¸
±¾ ¼
‘   ½¸ ˜ ’ “– ‘ Ð – ’“™ Û Ú
½¾
¬¬ ¬¬
¬¬
‘ ½
¬¬ ‘ ¬¬

¬Þ ‘
Þ  ½
½ ½
Þ ‘
Þ‘
´¿º º½¼µ
¼
¼

È–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¿º –—˜ Û – ‘ – ˜ ˜ ’ ˜ — —™Æ ’˜ ˜“ “’— –˜
— ¡´¼ ƾ
—Û – ´ µ — “’˜ ’ ’˜ ½ µ ´ “‘” – ˜ Ð —˜ “ — –Ú ˜ “’ ’ ˜
”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¾µº Ì ™’ ˜ “’ ½ — ˜ —¬ —
¬¬
  ¡ ½ ¬Þ
  Þ  ½
Ý
½´ µ £¼ · ´½ ¼ ´ µµ ½´ ½ µ ¼´ µ
Þ ¼
¿º Ë ’ ™Ð – ˜Ý ’ ÐÝ— — ½

¬¬  ¡ ½¬¬
Ý
“‘” – ´¿º º µ ’ ´¿º º µº Ì ˜˜ ˜ £¼ · ´½ ¼ ´ µµ — “™’ “’

¡ ¬¬Æ
¾ 
Ý — ” –˜ “ ˜ ——™‘”˜ “’— ‘ “Ú º …“– “Ú –¸ ˜ ’ ¾ ¸ —“
½

<< . .

. 24
( : 46). . >>