<< . .

. 25
( : 46). . >>

Þ  ½
Þ
Ý Ã¾ ¾ ’
Þ
˜ “– ‘ ¿º¿º¾ ‘”Ð — ˜ ˜ ½´ ½ µ — “™’ З“ ¼´ µ —
¼
“Ð — “– ‘
˜– Ú ÐÐÝ “™’ Ý “’—˜ ’˜º À ’ ¸˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¿ ½º
Ð ¾  ½
д
‘ Ð ÐÐ Ð ‘
Æ“Û —™””“— ¾ ’ ——™‘ ˜ ˜ µ “– ½¾ ¸˜ ’ Ý

¬¬  ¡ ½¬¬  ¡
´¿º º µ

‘ Ý ‘ ‘
´½µ·Ê ´µ
´µ £¼ · ´½ ¼ ´ µµ
Լ
¾ ‘´
ƾ ¸ —“ ˜ þ ‘ —‘
Á ˜ ’ “– ‘ ¿º¿º¾ —— –˜— ˜ ˜ ½µ ½Û
½ ¾

   ¡
½
— ’ •™ Ð ˜Ý þ
‘Ý ——™‘ ˜ ˜ ’˜ Ý ““— ’ ¾Ð– ’“™ ºÀ’ ¸ Û “’ÐÝ
‘  ´‘ ½µ
‘´ ‘ 
Ú ˜“ —˜ ‘ ˜ Ê “‘” – ´¿º º µµº Ë ’ ´ ½µ ´‘  µ ¸ ˜ ¬–—˜ ˜ –‘ ’
˜ – ˜¹ ’ — “ ´¿º º µ ’ —˜ ‘ ˜ Ý

¬¬‘ ½ ¬¬ ‘ ½ ½
 
¬ ¬ ‘
  ½µ   ½µ ´¾ ½
¾
þ ´‘ þ ´‘
‘   
´½µ ¾µ
´‘ µ
½ ½ ¼


 ¡  ¡
  ´½ · Ü ½ µ ¸ ˜
—£ — “’ Ð ‘ ˜– Ü Û ˜ “’ ˜ “’ Ð ˜ –‘— £ ’˜
 

Ü” ’— “’ “ £ ’ ‘ “– Þ Ý‘Ü º ™˜ ‘ܽ ¸
½¾
—“ ˜ – Ü —˜— “’—˜ ’˜ ½Û˜ £ “– ÐÐ ½º À ’ ¸

¬¬‘ ½ ¬¬ ¬¬‘ ½ ¬¬ ‘ ½
¬ ¬ ¬ ¬ ‘ · ´‘   ½µ ‘ 
‘  ‘ ‘  ±¿
£ ´µ £ ¼´ µ · £ ´µ
¼ ½ ½


È‘ ½ ‘  ‘ Ƚ
‘ ‘¸
˜ ±¿
Ý ““— ’ Ж ’“™ Û ’ Ú ˜ Û Ð “– Ж –˜ ’

¬¬È‘ ½ ¬¬ ‘  ¡

 
¾ Û Ú ½¾ º Ë“¸ “– Ж ’“™ ˜ Ü”– —— “’
½
  ½µ
‘ 
¼£ ´µ ’ —˜ ‘ ˜ Ý ½ · ´‘ º
Ì —˜ ‘ ˜ — ™—˜ “ ˜ ’ ¸ ˜“ ˜ –Û˜ Ð ‘‘ ¿º º ˜ ’ ‘”ÐÝ ˜ ˜
¢ £ ‘
 ½ ´
‘ ½ ¾·‘ ‘‘
´µ · µ·


½ ¾ · ‘ ½ ´ ‘ — Ð —— ˜ ’ ½ “– ‘ Ð –
’ · µ·
’“™ º Ë“ ”– “– ˜ —˜ ˜ ‘ ’˜
’ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¿ “Ð — “– ‘ Ð – ’“™ º À“Û Ú –¸ Ý ’Ð – ’ ´’ —— –ݵ Û
¾Æ ¤
—˜ ˜ ‘ ’˜ “Ð — “– ’Ý ‘
’ ’—™– ˜ ˜ ˜ ·º
¿º Ë ’ ™Ð – ˜Ý ’ ÐÝ— —
  ¡Ü 
  ÈÆ ½
Æ
“– Æ Ý´Üµ
½Û ¬’ ˜ ™’ ˜ “’ ´Üµ ´Üµ ºÌ “– ‘ ¿º¿º¾ — Ý—
¼
þ Æ Æ Ü ¾ Æ ¸ Û˜
 Æ
Æ ´Üµ ÐÐ Ü Ü –¾ º Á’ ˜ — —
˜ ˜ “– ˜ “’ Û ¬–—˜ Û ’˜
¾ ¾
 ½ ´
˜Ý
˜“ — “Û ˜ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ ’˜“ ˜ – “’ µ ’ — ˜ —¬ — ’ ˜ —
– “’ —‘Ð – Ú– Ý —˜ ‘ ˜ — “Ú º Ì — Û ÐÐ ¬’ ÐÐÝ – —™Ð˜ ’ ˜ “’’ ˜ “’ “ ˜
— ’ ™Ð – ”“ ’˜— “ Ý Û ˜ ˜ — ’ ™Ð – ”“ ’˜— “ ¼ ´ “‘” – ˜ “– ‘ ¿º º µº
¾ ”˜ – ¿º “–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ – ˘“ — „ ’ —

““— ’ ³  ’ ˜ ¬’ ˜ “’ “ ˾ —“‘ Û
Ï ¬–—˜ “ — –Ú ˜ ˜ Ý ˜Ð – –´º º Г— –
 Ü   ½Ü¸ ³  º
”¸ “’ ˜ –Ü
˜“ Þ –“µ¸ Û ’ ’—™– ˜ ˜ ´Üµ ½¾ –Ý
Æ Ü  Æ
Æ ´Üµ þ Æ ¾
¨Ü ¾ Ë ¬¬ ©
À’ ¸˜ Ú– Ý —˜ ‘ ˜ “Ð — “’

  ½Ü
Æ ’¡´¼ –¾ µ ³ 
–Ü Æ¾ ’ Ü –¾
½ ´Üµ ´¿º º½µ
½
¾


Æ
Á˜ — — ÐÝ — ’˜ ˜ — ˜ —¬ — ˜ •™ ˜ “’

¾Æ
Æ ´Üµµ
Û´Ü · ½µ Ü
£´ÜµÛ´Üµ · ´Ü ´¿º º¾µ
¾


Û˜

  ¡Ü ‘   ¡   ¡Ü ‘
Æ ½ Æ ½ Æ ½
   ‘ ·£´Üµ
‘ ‘ ‘
Ü
´Ü µ · ´Üµ ´Ü·½µ ´Ü·½µ ´Üµ
‘ ‘ ‘
¼ ¼ ¼
´¿º º¿µ
ƺ
—™ — – ”˜ Æ ’
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û Û ÐÐ “‘ ˜ ˜ —’ ”” ’ Ü “’ ‘ Ý — “Û ˜ ˜
 £ ½´Üµ ´Üµµ · Á´Üµ¸ Û
” –˜ ™Ð – —“Й˜ “’ “ ´¿º º¾µ ’ Û– ˜˜ ’ — ´Üµ ´Ü –

‘· ´  Üµ
¾
Ü·½
 ½    Üµ
´
Á ´Üµ ´½ · Ü µ
 Üµ   ½ ´ ´ µµ
¾´
·½
 · ´Üµ
‘  Üµ
¾ ´
Ü·½
 ½    Üµ
 
 
´
´½ · Ü µ
 Üµ   ½ ´ ´ µµ ´¿º º µ
¾´
·½
   ´Üµ
‘·  ½ Ü·«
Ü·½
 ½    Üµ  Üµ
´ ¾ ´
´½ · Ü µ
· ´ ´ µµ
·½
‘  
¾
ƾ ¸ Ü Ð – ’“™ ¸ ¼ « ½ ’  ¦ ´Üµ — ˜
’º À – Ü
½¾ Ð Ð’
³¦ º …“– “Ú –¸ ˜ ’˜ – ‘  — “— ’ ’ —™
½
Ü · « ˜“
–“‘ Ûݘ ˜
   
½ ½
“˜ ³  ‘  “˜ ³  µ ’ ‘· —
¾´
µ ½· ¾ ´ “— ’ —™ ˜˜
 
½
‘  ‘ 
‘· “˜ ³· µ ’ ‘· — ˜
¾´ —‘ ÐÐ —˜ ’˜ – —˜– ˜ÐÝ Ð – –
   
½ ½
‘ 
“˜ ³· “˜ ³·
˜ ’¾´ µ ¾´ µº Ì “’—˜ ’˜— – —™ ˜ ÐÝ
½ ƾ º
“— ’ ’™‘ –— ´”“—— ÐÝ ’¬’ ˜ µ ’ ˜ Ú’’ “™– ““ “ ’ Æ“˜ ˜ ˜˜
–— ‘¦ ¸
’™‘ ’ ˜ ™— ˜ ¬’ ˜ —™‘¸ ”’ “’ ºÌ ˜˜ ˜ ´ µ — Û ÐÐ ¬’
“’ ˜ ” ˜ —“ ’˜ – ˜ “’ Û ÐÐ — “Û’ ’ ˜ “ÐÐ“Û ’ — ˜ “’º


¿º º½ Í— ™Ð „ ‘‘
„ ‘‘ ¿º º½ “’˜ ’™“™— “’ ´Ü ݵ ¾ ¢ ’ Ü

“– Ð ˜ ’
±½ Ý ±¾
“Г‘“–” ’˜ ’˜ – “– ’ Ð ˜ —™” ¾ ±¾ º Ì ’ ˜ – Ü —˜— “’—˜ ’˜
±¿
¼´ µ
“– Ü ¾  ½ ´ µ¸ Ü
—™ ˜ ˜ ´Ü µ¸ ¬’ ’ ´¿º º¿µ¸ — Û ÐÐ ¬’ Ƹ ’
´±¾   ±¿ µ ¾º …“– “Ú –¸ ˜ – Ü —˜ “’—˜ ’˜— ½ ¾ ¼ —™ ˜ ˜
ÆÆ    
 Æ ’
Ü
´Ü ¼µ ´Ü ½µ ´Ü ¾µ ¾ ½ ¾
½

“– ÐÐ Ü ¾  ½ ´   ±¿ µ
Ƹ ’
µ¸ Ü ´±¾ ¾¸ ½ ¾º
¿º Ë ’ ™Ð – ˜Ý ’ ÐÝ— — ¿

È–““ º ˜ “™— ™˜ —˜– ˜ “–Û – Ð ™Ð ˜ “’ — “Û— ˜ ˜ ´Üµ¸ ˜ ’

¬¬
Æ ½
½‘
¬Þ
Þ  ½ Ü ‘
½

´Ü ¼µ ´ µÞ
‘ Æ‘ Þ ¼
¼
´¿º º µ
½ Æ ½ ½ Æ ½
 
 ‘    ‘
‘  ‘ 
· £ ´ µÜ ´ ½ µÜ
‘Æ ‘Æ
¼ ½


Æ ½ Æ ½
   
   
Ü Ü
´Ü µ ´Ü ¼µ · ´ µÜ ´ µÜ
¼ ¼

ÈÆ ½ È
˜Ü Æ ¸ “– —“‘ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ º –“‘ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¿ Û ˜ ’
——™‘ ˜
Æ ½
È
´ µ Ü  ´ Æ µ  º
™ ˜ ˜ ““— ’ ¸˜ Ð ˜˜ – —™‘
½ ½
Æ ½ Æ   ¸ Û ¡
ÈÆ ½
Ý Æ  ½ · Æ ¾Æ  ¾ ¸ — ’
’ —˜ ‘ ˜ Ý ’ ˜™–’ — “™’
½
¾  ½
Æ  ¾Æ  ¾ Ü 
Æ
“– ÐÐ ¾¿ º À’ ¸ ´µ ˜ ’ — ˜“ ¼ —

 Ü ÈÆ ½   ¡
½
½¸ ™’ ¾
Æ Ü Æº
“–‘ÐÝ “– ’
¾
±¿ ±¾ ¸
Í— ’ ˜ ˜ ¼´ µ ¸Û ™ ˜ ˜ · ´ µÜ — ¬’
¼

 Ü ÈÆ ½   ¡
¾  ½´
“– Ü µ¸ Ü
Ƹ Æ Ð – ’“™ ’ —‘ ÐÐ ’“™ º Ý ’Ð – ’ Û ’
“’ ˜ “’ Æ Ð –
˜– “˜ ’“™ ³¸ —“ ˜ ˜ · ´ µÜ — ¬’ “–
¼

 ¾ È ¡
 ½ ´ µ¸ Ü
Ü Æ¸ ’ —‘ ÐÐ ’“™ º …“– “Ú –¸ Û ——™‘ ˜“ —“ Ð – ˜ ˜
Æ ½ ´ µÜ  — ¬’ “– Ü  ½´ µ¸ Ü ¾  
Ü· Ƹ ’ ±¿ µ ¾º Ì
´±¾ —
¼

ÈÆ ½     ¡ ÈÆ ½
 
“– ˜ — Ú Ð™ — “ Ü ’
’ ˜™–’ ”–“Ú — ˜ ˜ ´Ü µ ´Ü ¼µ — ¬’ º
´‘ ½µ
‘ 
Ì“ ”–“Ú ˜ ¬–—˜ —˜ ‘ ˜ ’˜ Ð ‘‘ Û ’“˜ ˜ ˜ ´‘  µ º
½ ½
À’ ¸

¬¬ ¬¬
Æ ½  
¬ ¬   ½µ · ¡ ¡ ¡ · ´Æ   ½µ´‘   ½µ´‘   ¾µ ¡ ¡ ¡´‘   Æ · ¾µ
‘ 
½ · ¾´‘
½
  ½µÆ ‘Æ ¾
‘Æ ¾ ´½ · ¾ · ‘
Æ
¡ ¡ ¡ · Æ   ½µ ´Æ
¾ ¾

’ ™— ’ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¿ Û ˜ ’ ™ ˜ ˜

¬¬ ¬¬
½ Æ ½
 
¬ ¬ ÆÆ ¾
 ‘  Æ  ½ ´
´½µÜ Ü Ü Ü
‘ 
´ µ µ ¾ ´¿º º µ
‘Æ ½


ÈÆ ½ ÈÆ ½
Á’ ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¿ Û —Û˜ ˜£ ¸ ½¸ “– —“‘ ½ ’ ˜ —
‘· ‘ 
‘  ±¿
‘”Ð — ˜ ˜ £ ´µ ¸Û ’ ˜™–’ — “™’ Ý
¼ ½
Æ ½ ‘ º Æ‘
 ½µ
±¿ · Æ ´Æ Ì Ð ˜˜ – Ü”– —— “’ ’ —˜ ‘ ˜ Ý ´±¿ · ½µÆ ’
˜ ™—

½ Æ ½
ÆÆ ¾
 ‘  Æ  ½ ´
‘  ´µÜ Ü Ü Ü
£ ¾´±¿ · ½µ´ µ µ ¾ ´¿º º µ
‘Æ ¼
”˜ – ¿º “–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ – ˘“ — „ ’ —


Ü ±½ Ý ±¾
½ ´Ü ݵ ¸ ˜
ÁÛ ’“˜ —™” ’

   ½ ÈÆ ½ ¡
Á
¬¬
Æ ½

¬Þ ´µ
Þ  ½
½ ½ ¼
Þ‘ ‘·½
´ µÞ
Ƶ
‘ ¾
¼ ´  ½
¼

Æ µ‘ º À ’
½´
— “™’ Ý ¸

¬¬ ½ ¬¬ ¬¬
Æ ½

¬ ¬Þ ¬ Æ µÆ Ü
Þ  ½ Ü ‘  Æ
½
½´
Þ‘
´ µÞ ¾ ´¿º º µ

‘Æ ¼
¼

¾  ½ ´
˜Ü Ü Æ Æº
”–“Ú ˜ µ Û˜ ¾ “‘ ’’ ´¿º º µ¸ ´¿º º µ¸ ´¿º º µ¸

<< . .

. 25
( : 46). . >>