<< . .

. 27
( : 46). . >>

“ ´¿º º½½µ Û ˜ —” ˜ “ ’˜ – ˜ “’ ˜ – ™Ð – – ˜Û ’
ƾ ’¡´¼ Æ µº …“– “Ú –¸
“ Û ’‘ —™– ˜ ˜˜ ”˜ “ ’˜ – ˜ “’ Г’ — ˜“
ƾ ’¡´¼
Ü Æ µº
˜ —˜– ˜Ð’ ˜Û ’ ’ Г’ — ˜“
–“‘ ´¿º º½¼µ “’ ‘ Ý “’ Й ˜ ˜ ˜ — —™Æ ’˜ ˜“ “’— –˜ ’˜ – З ’ ´¿º º½½µ
 Üµ  ‘ ¸
´
‘ Æ· ’Ü
Û˜ ’˜ –’ Û – º Ç’ ˜ – ™Ð – – ˜Û ’
  «¸ —“ ˜
Ü · «¸ Û Ü
Ú ¬–—˜ ’˜ – Б Ý —˜ ‘ ˜ Ý

Ü·« Ü·«
Ü  ‘ ´½   «µ ‘
 Üµ  ‘  Üµ
´ ´
Ü Ü
Ü·«
« Ü  ‘ ´½   «µ ‘  Ü «µ
´
Ü
”˜ – ¿º “–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ – ˘“ — „ ’ —

 Æ
– ³·

– ³· Ü Ü·«
Ü


 
– ¾
³·


´³·   ¾µ
½
Æ £Æ
– ³ 
— ˜ Æ Æ¾ ˜“ ˜ – Û ˜ ˜
Ì “ “ º
™– ¿º½
Æ“Û


  Ü   «µ  
Ü·« · – ´Ü · «µµ
´ “—´ – ·– µ “—´ –
 ¾  
Ü · « — ’´ – · – ´Ü · «µ ¾µ — ’´ – ´Ü · «µ ¾µ
· – –


¾ Æ Æ ’¡´¼ £ Æ µ¸
– Ü “– Ü
™ ˜“ ˜ “™’ — “’ “’ — ÐÝ ’ –— ˜ ˜ “’ ˜ – ™Ð –
¾
 
’Ü Ü·« Û – ´Ü · «µ
– ˜Û ’ Ú ¼ – “– —“‘ —‘ ÐÐ ™˜ ”“— ˜ Ú
  ¡  
– ´Ü · «µ
“’—˜ ´ – – ´Ü · «µµº Ç’
ºÀ’ ¸ — ’´ – ¾µ ˜ “˜ – ’
· – ´Ü · «µ ¾
˜ ’™‘ –— – ·– Г’ ˜“ Г— —™ — ˜ “ ´¼ µ ”–“Ú
  ³  ¾ 
˜ ³· –Ü Æ ³· µ Û ˜ Æ —‘ ÐÐ ’“™ º À ’
˜ ¾’ ´³· ¸˜ – Ü —˜—
 Ü «µ    
Ü·« ´ – – ´Ü · «µµ
“’—˜ ’˜ ¼ —™ ˜˜ ´ ’ Û “’ Й
˜ ˜
Ü·« «
  «µ ‘ Ü  ‘
 Üµ  ‘
´
´½ ´¿º º½¾µ
Ü
ÊÜ ³· ¸
 Üµ  ‘
´
Ì“ —˜ ‘ ˜ ˜ ’˜ –Ð Û ’˜–“ ™ ˜ ’™‘ –
´³·   ¾µ
Ü ´ ¾ ³· µ Ü ´ ¾ ³· µ Û
¸Ý Ý
—“ ¼¸ ’ Û˜ ’ Ú

Ü Ý
˜ Ýµ
 Üµ  ‘  ‘
´ ´
½
˜· ½ ˜
Æ

Ê
˜· ½ ˜’ Ý Ý · – ܵ Ý Üº À ’ ¸
Æ“Û ¸ “—´ –
Ý Ü µ ‘ Ð’ ˜
´˜ 
Æ ˜º
˜ Ð ˜˜ – ’˜ –З “™’ Ý
 ½  ½
Æ
Æ“Û Ð ˜ ™— ——™‘ ˜“ —“ Ð – ˜ ˜ ¾‘ ¾´Æ · µ ’ Ð ˜ ™—
¿º Ë ’ ™Ð – ˜Ý ’ ÐÝ— —

  ‘ Ð’ ˜º Ì
˜
¬’ ˜ ™’ ˜ “’ ´˜µ ’

Ü Ý
 Ü
 Üµ  ‘
´ ´˜µ
½
˜
Æ
¼  ½ º  ½
˜˜ ‘ Ý Æ
Ì –Ú ˜Ú — ’– —’ ’ — Þ –“ Ë’ ¾‘ Û
    ˜µ   ˜µ ¾
¼´
´ ݵ Æ µ´ Ý Ý ÐÐ ˜ Æ Ý ¸ —“ ˜ ˜
Ú ´˜µ ¾´ “–

Ý
ݵ
¾
´˜µ ´
˜
Æ
  ½ «   Ý ´ ݵ ‘ ¸
—Ü Ý Ý Ü ·« ’ Ü” ´ ݵ
´Ýµ Ü”
½
«Ü  
Ü  ‘ ´½ ½ ·«  ‘
Æ µ º Ë’
˜ Ü” ´ ݵ ‘ Æ·
Û— ˜ — “™’ Ý ¸˜
  ·« µ ‘ ‘ Ý ½
Æ ’˜ “ Æ ¸ ’ ˜ ™— ˜ –
Ü”– —— “’ ´½ —˜ ‘ ˜ Ý “’—˜ ’˜ ’ ”’
“’—˜ ’˜ Ã
Ü —˜— ¼ —™ ˜ ˜

Ý
 Ü  ‘
´˜µ
½
˜ ÃÜ ´¿º º½¿µ
Æ
“’—˜ ’˜ Ã —™
–“‘ ´¿º º½¼µ¸ ´¿º º½¾µ ’ ´¿º º½¿µ Û “’ Й ˜ ˜˜ – Ü —˜— ˜ ˜
¬¬ ¬¬
Ü·«
¬¬ ¬¬
Ü·½
 ½ µ   Üµ  Üµ
´ ¾ ´
´½ · Ü ´ ´ µµ

  ¡ ·½

  «µ Æ Æ  Æ
à Ü
´½


¾ Æ Æ ’¡´¼ £Æ µº Ì — ¬’
˜Ü “– Á´Üµ ’
”–“Ú ˜ ÐÐÝ ”–“Ú — Ú– Ý ˜Ý” —˜ ‘ ˜
¾
Æ Æ ’¡´¼ £Æ µ ’ ˜ – “– ˜ ¤
˜ – “’ Ð ‘‘ º
¾


 ½´ µ
¿º º¿ ’ Ðݘ “’˜ ’™ ˜ “’ “ ’˜“
Ý
™ ˜“ ˜ ——™‘”˜ “’— “’ ¸ — Ð —˜ ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ¿º º¾¸ ˜ – Ü —˜—

  ¡Æ
”“— ˜ Ú – ˜ ¡´¼ ƾ µ ¡´¼ –µº Ï – ˜“
¾ —™ ˜ ´ µ ——™‘ —“ —‘ ÐÐ ˜ ˜
Ð’ ¾ ­½ – ­½
¼¸ Û – — — ’ ´¿º¿º¾µº
½  ½ 


È–“”“— ˜ “’ ¿º ½º Ì —“Й˜ “’ Ý “ ˜ «–’ •™ ˜ “’ ´¿º½º½µ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ
“’˜ ’™ ’˜“ £µ¸ ”–“Ú ˜ ˜ £ —Ð – ’“™ º
´ µ’¡´¼


  ¡ ¾ ´Æ¾
È–““ ¡´¼ Æ¿ µ¸ Û Æ¿ –µ — —™
º “– “’Ú ’ ’ Û ¬–—˜ ——™‘ ˜ ˜ ´ µ –
 ¾  ½ Ð’ ¾ ­½ Æ ¾ · « — ’ ³· ¸ Û ˜
˜ ˜ ¼ — ˜ —¬ — ¼
¾ ½ ½  ¿ ¾ ½
½ 
ËÝ
« — ’ ´¿º º µº Ï ¬’ ˜ —˜
¬¬
¨Ü ¾ ©
Ë Ü ¾ ´³·   Æ ³· µ
 ½ ´ ´ ¾ ³· µ
£Æ
½·Æ Ü
µ – ´Ü µ
¾
´¿º º½ µ
½¼¼ ”˜ – ¿º “–‘ ˜ “’ “ Ë ’ ™Ð – ˜ — ’ – ˘“ — „ ’ —

–“‘ ´¿º º µ ’ –‘– ¿º º ˜ “ÐГۗ ˜ ˜

  ÜÜ
 £ ½´Üµ ´Üµµ · Á´Üµ ·
´Üµ ´Ü ´Üµ ´¿º º½ µ
½

¾ ˸ ˜ ´Ü · «µ ´ ¾ ³· µ
Ü
Æ“Û ’ ’ ÐÐ ” ˜ — “ ’˜ – ˜ “’ Г’ ˜“ ˜ —˜
½
Æ
ƾ ’¡´¼  Æ º
Æ µº Ì Ã¾ Æ
– ˜ ™’ ˜ “’ — ’“Û’ ’ — ˜ —¬ — ´µ Í— ’
¾
˜ — —˜ ‘ ˜ “– ¸ “’ ‘ Ý ”–“Ú ’ —‘Ð –Û Ý — ’˜ ”–““ “ Ð ‘‘ ¿º º¿ ˜ ˜
ÆÆ
¾ ˺ ¾
 Æ  ½´
Á´Üµ — ˜ —¬ — Ü Ü ÐÐ Ü
Ú– ݹР—˜ ‘ ˜ — ´Ü ¼µ “– µ
½
Ü Æ ´Ð ‘‘ ¿º º½µ¸ “’
Û˜ — ÐÝ ™ —˜ ˜˜ ’˜ –Ð •™ ˜ “’ ´¿º º½ µ ’
Û– ˜˜ ’ —

 £ ½ ´Üµ ´Ü   ´Ü ¼µ ·
´Üµ ´Ì µ´Üµ ´Üµµ ´Üµ ´¿º º½ µ

Æ
¿ ´Æ  ½µ Ü ÐÐ Ü ¾ ˸ Û –
½ Æ
Û˜ ´Üµ — ˜ — Ý ’ ´Üµ “– ¿ —˜ “’—˜ ’˜ —˜
”” –— ’ Ð ‘‘ ¿º º¿º …“– “Ú –¸ Ð ‘‘ ¿º º½¸ ˜“ ˜ –Û˜ –‘– ¿º º¾¸ ‘”Ð — ˜ ˜

 ½ ´Üµ    
…¾½
£ ´Ü ½µ ´Ü ¾µ ¾

  ±¿ µ ¾  ½ ´
Ü Æ µº
”–“Ú ˜ ˜ ´±¾ ¾¸ ½ ¾¸ ’ µ’¡´¼ — ’– ‘ – ¿º º¾
˜…
Û Û ÐÐ ——™‘ ˜ ½º
¾
Ì ÎÆ
„ ˜ ™— “’— –˜ ’˜ – Ð “” – ˜“– “’ ˜ ’ —” “’— —˜ ’ “ ™’ ˜ “’—
’ ¸ —™ ÜÆ ½ ´Üµ — “Г‘“–”
Ë Ë¸
˜Ü
˜ ’’ “™’ “’ ’ “Û Û˜
—™”Ü¾Ë ´Üµ Ü Æ ½ º „ ‘‘ ¿º º½ ˜ ’ ‘”Ð — ˜ ˜ ˜
˜ ’“–‘ ™’ ˜ “’ ´Ü µ
±¾  ±¿ ´ £ Æ µÆ ½ º Ï Û ÐÐ — “Û ˜ ˜ ‘ ”—
¾Ë ¾ θ Ì
“– ÐÐ Ü
— ¬’ ’ Û˜
±¾  ±¿ ´ £ Æ µÆ ½ ’˜“ ˜— Ð ’ ¬’ — “’˜– ˜ “’º Í— ’
¾
Î ¾Î
ÐÐ Æ
˜ ¾
¾ ÎÆ
¨… ©Ü
˜ –‘–— “Ú ¸ Û — ÐÝ ™ ˜ ˜ ‘”Ð —

Æ ´Æ   ½µ ½ Æ
´Ì µ´Üµ ·
¾ ¿
Æ
Ì · ¿ ´Æ   ½µ º Ý £Ð –
…¾
—“ ˜ ˜ ““— ’ ’“™ Û ’ ’—™– ˜ ˜
Æ ½ ´½  … ¾ µ´±¾  ±¿ µ £ ¸ ”–“Ú
Æ ½ Æ ½
¾º Ì ™— Ì ¾ ´±¾  ±¿ µ´ £ Æ µ
½
˜ ˜Æ
¿

 ½ ´Üµ¢ ´Ü ¾ µ   ´Ü ½ µ£¸ —“
¾
’ Ì ‘ ”— ÎÆ ’˜“ ˜— Ð º
Г’ ˜“ ÎÆ ¸ ˜ ’ ´Ì ½   Ì ¾ µ´Üµ
Á “˜ ½’ £
¾
˜ ˜ Ì ½ Ì ¾ … ¾ ½  ¾ º À ’ ¸ Ì “’˜– ˜ “’ “’ ÎÆ ’ ˜ ™— ˜ –
¬’ —

ÈÆ ½¼ ‘  ´Üµ¡Ü ‘ “’ ˜ — ˜
̺
Ü —˜— ™’ •™ ¬Ü ”“ ’˜ “ ˜ •™ ˜ “’

¨Ü ¾ ™  ½˜“ ™’¬¬ –˜Ý¸Ü˜ ¾—´³·   ”“³’˜µ‘™—˜ ´Ü ´ Ð ˜“ ݴܵ   ½ · Æ Ü £Æ ©º Ý ˜ ’

¬Ü •™
¾ ³ µ ·
Æ·
´µ µ
½
 ½ ´ £µº
Æ ˜Ý
¾¸ Û ˜ ™— — ˜ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ “’ µ’¡´¼ ¾
¡´¼ Æ¿ µ Û
Á’ — ´ µ ’– ˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ˜ ”–“”“— ˜ “’ Ý – ” ˜’ ˜
¤
”–“ ™– “Ú ¬’ ˜ ÐÝ ‘ ’Ý ˜ ‘ — ´ “‘” – ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¾µº

“– Ú –Ý Æ
“‘ ’’ ˜ “– ‘ ¿º¿º¾ Û ˜ ˜ – —™Ð˜— ™—˜ “ ˜ ’ Û Ú ¾

¬¬ Æ ½   ¡  ‘¬¬   ±¿ ´
¬Ý´Üµ   ‘ Ü ¬ Æ ½ Ü ½ Æ
±¾
£Æ µ
´Üµ
¾
‘ ¼
¿º Ë ’ ™Ð – ˜Ý ’ ÐÝ— — ½¼½

¾  ½´ £Æ º
ÐÐ Ü µ¸ Ü
“– Í— ’ ”–“”“— ˜ “’ ¿º º¿ ˜ — ’ •™ Ð ˜Ý ’ – Û– ˜˜ ’ —

¬¬ Æ ¾   ¡  ‘¬¬ ¬¬   ¡¬¬ Ü
  ±¿ ´
¬Ý´Üµ   ‘ Ü ¬ Æ ½ Ü ½ Æ · Æ ½
±¾ ½ Æ
£Æ µ
´Üµ ´Üµ
¾
‘ ¼
  ±¿ ´ Æ ½ Ü ½ Æ · ´Æ   ½µ Æ ½ Ü ½ Æ
±¾
£Æ µ
¾

Æ ½   ½µ Æ ¸ Û
˜Æ
–“‘ ˜ —¸ ˜“ ˜ –Û˜ ˜ ˜˜ ´Æ “’ Й ˜ ˜˜ – Ü —˜—
¾ Æ· Û
£ ˜ “– Ú –Ý Æ
“’—˜ ’˜ —™ ˜ Ú

¬¬ Æ ½   ¡  ‘¬¬
¬Ý´Üµ   ‘ Ü ¬ Æ  Æ
Æ Ü
£
´Üµ ´¿º º½ µ

 ¡
¼


  ÈÆ ½ ‘
¾  ½ ´ £ º Á’ ˜ ‘¼
“– ÐÐ Ü µ¸ Ü – ˜“ ݴܵ
´Æ · ½µ “ÐÐ“Û ’ Û Û ÐÐ – ´Üµ
 ½´
— ´Üµ¸ З“ “’ µº


¿º º Ú– Ý —˜ ‘ ˜ “ ˜ ’ Ðݘ “’˜ ’™ ˜ “’
Æ ¾
 Æ “–  ½´
Æ Ü ÐÐ Ü
£
Á’ ˜ ”– ’ — ˜ “’ Û Ú — ’˜ ˜ ´Üµ µÛ˜
“– ÐÐ Ü ¾  ½ ´ µ¸
£¸ Æ £º
Ü Ü
´Æ · ½µ ½º À“Û Ú –¸ — “Г‘“–” ¾ Á’ “– –
Û– ˜ “– Ü ¾  ½ ´ µ Û ˜ ¾ £ £
Ü
˜“ “ ˜ ’˜ Ú– Ý —˜ ‘ ˜ “– Û ´Æ · ½µ


¬¬Ý´Üµ     ¡¬¬ ¬¬ ‘  ¡¬¬ Ü  ‘
Æ ½
´Üµ ´Üµ · ´Üµ ´¿º º½ µ

<< . .

. 27
( : 46). . >>