<< . .

. 3
( : 46). . >>

– Ü ½
Ì “’˜“™– ­º
™– ½º½’ Ë´ «µ¸ ˜
Û ’“˜ ˜“ ˜ “– Ð ˜– ’— “–‘ “ ’ —“ ˜ ‘“—˜ Ü”“’ ’˜ Ð
½º¿ “– Ð Ë™‘‘ Ð ˜Ý

’ Ë´ «µ¸ ‘ ’ ’ ˜“– Ë ½ “ Ë´ «µ ˜
–“Û˜ ˜ ˜ “– ’Ý Ð“— —™ ¹— – Ü —˜—
 … ˜ ½º Ƚ
˜¾Ë ½
“’—˜ ’˜ … —™
”“— ˜ Ú ˜ ˜ —™” ´ µ´˜µ

‘ Ü ‘ – ¸

Ì “–‘ Ð “– Ð ˜– ’— “–‘ “ “’Ú – ’˜ “– Ú– ’˜ — – — ´Üµ ¼
¾

Û˜ ¸— ¬’ Ý
½
˜‘·– ½
‘  ´‘ · –µ
´ µ´˜µ ´½º¿º¾µ
‘ ¼

– – ”Ð Ý —º Á
„˜ — – —“ ˜ —‘ “–‘ — ¸ ™˜ Û ˜ ’ Ú ´ “–‘ е
˜½ – ´˜µ ’
– ¼ “– – — ¼ “– — ¼¸ ’ ˜
“– Ð ˜– ’— “–‘— ’ ¸ ¼’
˜½ — ´˜µ –
˜ “’Ú – ’˜ ’ —“‘ — ¡´¼ µ¸ ¼¸ ˜ ’

£
ʘ ´ µ ´½µ · ´½µ ·

£   ¾
ÐÐ ˜ –
Û – ´ µ´˜µ ´˜ µ ´µ “– ¡´¼ µº …“– “Ú –¸ ½ ’
¼
½
—Ü ’ Ë´  « · µ¸ ˜ —˜ ¼ ’ Ë´ «µº
´Üµ ´Üµ ’´ µ´˜µ ´ µ´˜µ


½º¿º¾ Ì „ ”Ð Ì– ’— “–‘
’ Ë´ «µº …“– “Ú –¸
„˜ “Г‘“–” ™’ ˜ “’ “ ˜ ‘“—˜ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜
Ç´˜  ½ µ —˜ ¼ ’ Ë´ «µ “– —“‘
——™‘ ˜ ˜ ´˜µ ¼º Ì ’˜ „ ”Ð
¾´  « · « ¾µ —
˜– ’— “–‘ “ ’˜ – ˜ “’ ¾ ¬’ Ý
½
 Ü˜ ˜
´„ µ´Üµ ´˜µ ´½º¿º¿µ
¼
–˜
Û˜ ’˜ – ˜ “’ Г’ º Á˜ — — ÐÝ — ’˜ ˜˜ — ’˜ –Ð “’Ú – — “– ´Ü µ
„ ½ ’ Ë´ 
—™Æ ’˜ÐÝ Ð – ¸ ˜ ™— — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ µº …“– “Ú –¸
¾´  « · « ¾µ
˜— —Ý ˜“ — ˜ ˜ Ú –Ý ’ ¾ Ú — – — ˜“ ’ Ðݘ “’˜ ’™ ˜ “’— “

˜ — „ ”Ð ˜– ’— “–‘º Ë“ Û ’ ™” Û ˜ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ ˜ ˜— “Г‘“–”

Ƚ
½ ’ Ë´  « · µº
’ ’ “™– ““ “
‘ ˜‘ ¾
‘ ˜ ¸˜
Ú’ “’Ú – ’˜ “– Ú– ’˜ — – — ´˜µ “–‘ Ð „ ”Ð
¼
˜– ’— “–‘ “ — ¬’ Ý
½
„ ‘  ´‘ · ½µ Ü ‘ ½ ¾ Ü ½ Ü ½
´ µ´Üµ ´½º¿º µ
‘ ¼

—˜ ¼ ’ Ë´ «µ¸ ’
Á ´˜µ ´˜µ ˜ “Ú ——™‘”˜ “’— “’ – — ˜ —¬ ¸˜ ’
„ ½ „µ
—Ü ’ Ë´  « · µº Á’ ˜
´„ µ´Üµ ´ µ´Üµ ˜ — Û Ú ´ º Ç’

Ƚ ½ ˜“– Ë´  «· µ ’
˜ “˜ – ’¸ — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ’ —
½
‘ Ü ‘ ½
‘ —Ü ’ Ë´  « · µ¸ ˜
´Üµ ’ ´„ µ º
¼
’ Ë´ «µ ’
Á ’ – “Г‘“–” ’ “ ˜ ‘“—˜ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “˜
Ç´˜  ½ µ —˜ ¼ ’ Ë´ «µ “– —“‘
– “ “– – ¼¸ ˜ ’˜ “’ړЙ˜ “’ ”–“ ™ ˜ “
’ Ë´ «µº …“– “Ú –¸
’ — ¬’ ¸ “Г‘“–” ’ “ ˜ ‘“—˜ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜
£ „´ £
 ½ µ
– Ç´˜¾ —˜ ¼ ’ Ë´ «µº À ’
— “ “– ¸ µ— ¬’ ’ “Г‘“–”
½ „´ £ „ ¡„
’ Ë´  « · µº Á˜ —
’ ’ “™– ““ “ ’“Û’ ˜ ˜ µ ’˜ —
’ “™– ““ º
½¼ ”˜ – ½º Á’˜–“ ™ ˜ “’

½º¿º¿ ¬’ ˜ “’ “ “– Ð Ë™‘‘ Ð ˜Ý
Ƚ ¾
‘ Ü ‘ ½ Ü ½ Ü ½ ¸ Û “– Ð

Ú’ “–‘ Ð — – — ´Üµ —ݘ ˜ —
¼
 
—™‘‘ Ð ’˜ – ˜ “’ “’Ú – — ’ ’ “™– ““ “ ˜ “– ’¸ Û ˜
˜“– Ë´ Ƶ “– —“‘ —‘ ÐÐ ”“— ˜ Ú Æ
—™‘ ¸ ’ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ ’ —
’ — ˜ ‘“—˜ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ ’˜ —— ˜“–º Á — “– Ð —™‘‘ Ð ’˜ – ˜ “’
  „˜ “– Ð —™‘
¸˜ ’Û ÐÐ “ º Æ“˜ ˜ ˜˜ — “– Ð —™‘ — “Г‘“–” ’
½ ’Ë ½
Ë´  · Ƶ —Ü
’ “™– ““ “ ’ ˜ —Ý‘”˜“˜ ÐÐÝ •™ З ’
¾ Ü ½ Ü ½
˺ Á — “– Ð —™‘‘ Ð ’ ÐÐ ™˜ “™’˜ ÐÝ ‘ ’Ý – ˜ “’—¸ Û ™—˜ ÐÐ
“– Ð —™‘‘ к
Ì — ˜“ “– Ð —™‘‘ Ð — – — — Г— ™’ – ˜ “’¸ ‘™Ð˜ ”Ð ˜ “’ ’ « – ’¹
 
˜ ˜ “’¸ º º “˜ ’ – “– Ð —™‘‘ Ð ´’˜ – ˜ “’ µÛ˜ “– Ð —™‘—
 
¼
’ – —” ˜ Ú Ðݸ ˜ ’ З“ ·¸ ’ – “– Ð —™‘‘ Ð ´’˜ – ˜ “’ µ
¼
Û˜ —™‘— ·¸ ’ – —” ˜ Ú Ðݺ …“– “Ú –¸ — “– Ð —™‘‘ Ð Û˜ “– Ð —™‘
¾
 ½  ½ º Ü ½
’ ´½µ ¼¸ ˜ ’ — “– Ð —™‘‘ Ð Û˜ “– Ð —™‘ Á — —“‘
 
’˜ — – — ’ Ü ½ ¸ ˜
“’Ú – ’ — “– Ð —™‘‘ Ð ’ Ú –Ý – ˜ “’ ’ ˜— “– Ð —™‘

Ƚ Ƚ
•™ З ˜ —™‘ “ ˜ “’Ú – ’˜ — – —º
 ‘ — ‘ Ü ‘
¼ ‘Ü
‘ ‘
“–‘ Ð — – — ´Üµ “– Ð —™‘‘ Ð ´Üµ — “– Ð
½

Ƚ
—™‘‘ Ð ’ ’˜ ˜ — ˜ “– Ð —™‘ “ — ¬’ Ý ¼· ¸Û – —˜ “– Ð
Ü –  ‘ ¸ ˜
¼ ‘Ü


—™‘ “ ºÁ ´Üµ ´Üµ¸ Û ˜ ¼¸ ’ ´Üµ ’ — ÐÐ “– Ð
Ü –
—™‘‘ Ð — “– Ð —™‘‘ Ð ’ ˜— “– Ð —™‘ •™ З ´Üµ ´Üµ¸ Û – —˜

Ƚ
“– Ð —™‘ “ º Á˜ — ’“˜ – ˜“ ”–“Ú ˜ ˜˜ — ¬’ ˜ “’ — •™ Ú Ð ’˜ ˜“ ˜ “ÐÐ“Û ’
‘ Ü ‘ – ½ –
‘ ˜ ˜
˜ —– — ´Üµ — “– Ð —™‘‘ Ð ´ µ´˜µ “’Ú – —’
¼
’ “™– ““ “˜ “– ’ ’ ˜ —™‘ “˜ —– — ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™
’ –˜ ’— ˜“– ’ —“ ˜ ‘“—˜ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ ’˜ ˜— ˜“–º Á —“¸ ˜ ’ ˜— “– Ð

—™‘ •™ З º


Ü ‘”Ð ½º¿º½ ´ ™Ð –³— •™ ˜ “’µ Ì È½   ݴܵ · Ü ½
Ð •™ ˜ “’ Ý ¼ ´Üµ
« – ’˜ ¼—
«‘ Ü ‘
¾ ¿
™Ð –³— •™ ˜ “’ ‘
’“Û’ — º “–‘ Ð —™ —˜ ˜™˜ “’ “ —– — Ð — ˜“
¼

½ ½
    ½µ«‘ ½ Ü ‘   «‘ Ü ‘ · Ü ½
´‘ ¼
‘ ‘
¾ ¼

 ´‘   ½µ«‘ ½
’˜— “ Ü ‘ ¸ ‘ «‘
Ú — «¼ ¼¸ «½
“‘” – ’ “Æ ¼¸ ½ ’ “–
‘ ½ ´‘  
Ƚ
¾
«‘
‘ ˜ ™— «¼ ½µ “– ‘
¾¸ ’ ¼ ’ ´ ½µ ½¾¿ ºÀ’ ¸ ™Ð –³—
‘ ‘ Ü ‘ ½ º
Ƚ
“–‘ Ð — – — —“Й˜ “’ ݴܵ ‘
•™ ˜ “’— ”“—— —— — ™’ •™ ¼ ´ ½µ
‘ ˜‘ ¸

Ì ’ “–‘ Ð “– Ð ˜– ’— “–‘ “ ˜ — “–‘ Ð —“Й˜ “’ Ú —˜ —– — ¼ ´ ½µ
Û “’Ú – — ’˜ — ¡´¼ ½µº …“– “Ú –¸ ˜— —™‘ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ Ü˜ ’ —˜
´½·˜µ ½
™’ ˜ “’ ˜ ˜“– Ë ’“˜ “’˜
’ Ú –Ý — ’’ ˜ ’ ˜Ú – Ð Ü —º Ç Ú “™—Ðݸ ˜

“™– ““ “ ½º Ì •™ Ú Ð ’˜ “–‘ ’ – ¼
Ì — — ™Ð –³— •™ ˜ “’ Û– ˜˜ ’ “Û’ “– Ü ’ ’
¾
¾ Ý ¼ ´˜µ · Ý´˜µ   ˜ ¼º Ƚ
Г“ — Ð ˜
¿ Ï ™—˜ —™ —˜ ˜™˜ ˜ — – — ‘ ¼ «‘ Ü ‘ ’˜“ ˜ •™ ˜ “’ ’ ’˜ – ’ —™‘‘ ˜ “’ ’ « –¹
’˜ ˜ “’ Û ˜ “™˜ Ú – Ý ’ Û ˜ – ˜ — ÐÐ“Û – ’“˜º
½º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý ½½

˜“–¸ —“ Ý —
Ð ˜˜ – ™’ ˜ “’ — “ ˜ ‘“—˜ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ ’ —™ — “– Ð —™‘‘ Ð ’
  ´½ · ˜µ ½
Ú –Ý – ˜ “’ ¸Û˜ ’ ˜— “– Ð —™‘ •™ З ˜ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “
´Û –Û ’ ’˜ –˜ Г’ ’Ý Ð Ð ’ —˜ –˜ ’ ˜ ¼¸ Ü ”˜ “– ˜ ’ ˜Ú – Ð Ü —µº
Ý‘ ’— “ Ú – ˜ “’ “ “’—˜ ’˜— “’ — ÐÝ “ ˜ ’— ˜ “ÐÐ“Û ’ ’–Ð “Г‘“–”
—“Й˜ “’ “ ™Ð –³— •™ ˜ “’
½ Ü 
Ü· ¾
ݴܵ ´½º¿º µ
Ü
ʽ  Ü˜ ˜
Ü´½ · ˜µ ’ ˜ ’ ˜ ݴܵ
Ë™ —˜ ˜™˜ ’ ¼Û — ˜ ¸Û —Ü ˜ÐÝ
¼ ½·˜
“– Ð —™‘ “ ݺ Ë“¸ ˜ “– Ð —™‘ “ Ý ’
˜ — “Г‘“–” —“Й˜ “’ “ ™Ð –³—
•™ ˜ “’º
’“˜ – Û Ý ˜“ – ˜ —‘ “’ Й— “’ — Ý ˜– ’— “–‘ ’ ™Ð –³— •™ ˜ “’ ’˜“
“–– —”“’ ’ •™ ˜ “’ Ý ””ÐÝ ’ ˜ ´ “–‘ е “– Ð ˜– ’— “–‘º Ì — Ú—

 ˜   ·½ ¼

½
ݺ Ì
Û – Ð ˜˜ – •™ ˜ “’ —˜ ™’ •™ —“Й˜ “’ ´˜µ ½·˜ º —˜ “– Ð ’
„ ”Ð “” – ˜“– – “˜ –— ’Ú –— ¸ ˜ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ — ´ “Г‘“–” µ

Ƚ
—“Й˜ “’ “ ™Ð –³— •™ ˜ “’º …“– “Ú –¸ –“‘ ˜ ˜ “–Ý “Ú “’ ‘‘ ˜ ÐÝ ™ —
‘ ‘ Ü ‘ ½ ½
‘ —Ü
˜ ˜˜ — “Г‘“–” —“Й˜ “’ —Ý‘”˜“˜ ÐÐÝ •™ З ¼ ´ ½µ ’
¦¾ “–‘ Ð —“Й˜ “’ Ý — Ð ˜
’Ý — ˜“– ’“˜ “’˜ ’’ ˜ – ˜ “’— ‘“ ¾ º Ë“ ˜ ˜“
’ ˜™ Ð —“Й˜ “’ “ ™Ð –³— •™ ˜ “’º½º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý
’ Û “’ÐÝ Ú – “Ú –Ú Û “ ˜ ¬’ ˜ “’— “ ˜ ’ – З „ ”Ð ’ “– Ð
˜– ’— “–‘—¸ Ð – ˜ “’ “” – ˜“–— ’ ˜ ’“˜ “’ “ ‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý¸ Û – ™ ˜“
ÐÐ ´ º ¸ ¼¸ ½¸ ¾ µº Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ÐÐ “ÐÐ“Û ˜ ” ” – …Ê ½
“ … –˜ ’ ˜ ’ Ê ‘ —º À“Û Ú –¸ •™ Ú Ð ’˜ “–‘— “ ‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý Ú ’ Ú’
Ý… Ð – ’ ’ Ê ‘ — ’ … ÐÊ ¾¸ … Ð ’ Ý Ð— – ’ Ð ¾¸ Ð ¸ м¼ ´˜
Ð ˜˜ – Û ˜ —Ð ˜ÐÝ « – ’˜ ¬’ ˜ “’—µº
Á’ ˜ – ‘ ’ ’ ” –˜ “ ˜ — ”˜ – • Û ÐÐ ÐÛ Ý— ’“˜ ”“— ˜ Ú ’™‘ –º
½º º½ Ì “– Ð Ì– ’— “–‘ “ Ç– – •
½ • µ¸
Í“ ˜“– Ë´  «·
„˜ “Г‘“–” ™’ ˜ “’ ’ ’ “™– ““ ’˜ —
Ç´ÜÆ µ — Ü ½ ¾ ʺ Ì
–« ’ ͸ Û –Æ
Û ¼¸ ’ ——™‘ ˜ ˜ ´Üµ ’˜ “– Ð
–•“
˜– ’— “–‘ “ “– — ¬’ Ý


½ ´˜Üµ•

´ µ´˜µ ´Üµ ´Ü µ ´½º º½µ
­
¾


“’˜“™– ­ ’ Í ¸ Û “’ •º À –
“– –˜ ’ ™’ “™’ ‘Ý ”’ ´Ü µ — — “–˜¹
• ½
’“˜ ˜ “’ “– •Ü ܺ Ì “’˜“™– ­
’ ’˜ – ˜ “’ —˜ —‘ “–‘ —˜ ”˜ “
½¾ ”˜ – ½º Á’˜–“ ™ ˜ “’

’˜ – ˜ “’ ’ ˜ ¬’ ˜ “’ “ ˜ “– ’ –Ý “– Ð ˜– ’— “–‘ ´ º ¬ ™– ½º½µ¸ ™˜ ’“Û Û ˜
      ¾•  
• –˜
Б˜’ – ˜ “’— ’ ¾ Û˜ ’ ˜ ’ ¾• ½º
½ ¾ ½ ¾
—“ ­ Ý Ú –Ý ’ ­ “’ “ ˜
’ ’ Ú – — ˜“ ’ Ðݘ “’˜ ’™ ˜ “’— ’ ’— “– Ð
–•“ •
˜– ’— “–‘ “ “– ¸Û — “Г‘“–” ’ “ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– –
’ Ë´ «µ¸ ˜ ˜“– Ë ½ “ Ë´ «µ ˜
Ð ˜˜ – ‘ ’’ ˜ ˜ “– ’Ý Ð“— —™ ¹— – Ü —˜—
 … ˜ • ½º
Ƚ

˜¾Ë ½
“’—˜ ’˜ … —™
”“— ˜ Ú ˜ ˜ —™” ´ µ´˜µ

‘ Ü ‘ ½ ¾ Ü ½ Ü ½ ¸ ˜— “–‘ Ð

Ú’ “’Ú – ’˜ “– Ú– ’˜ — – — ´Üµ ¼
–• —
“– Ð ˜– ’— “–‘ “ “– ¬’ Ý

½
˜‘·½ •
• ‘  ´ ‘·½ µ
´ µ´˜µ ´½º º¾µ

‘ ¼

½ Ƚ
• •
• µ¸ ˜
—Ü ’ Ë´  «· —˜ ¼ ’ Ë´ «µº
Á ´Üµ ´Üµ ’´ µ´˜µ ´ µ´˜µ
˜
— ˜• ½ ´ •

‘  ´ ‘·½ µ
‘ —˜ ¼ ’ Ë´ «µº
Æ“˜ ˜ ˜˜ — — ˜“ ’˜ –”– ˜ µ´˜µ ¼
½


•µ
’ Ë´  «·
Æ“Û Ð ˜ ’ “Г‘“–” ™’ ˜ “’— ’ ’ “™– ““ “
½
– Ç´Ü  µ « · • µ “– —“‘
—Ü ’ Ë´ 
’ ——™‘ ˜ ˜ “˜ ¼º Á Û ’“˜
• •
’ ¸˜ ’ “’ ’ ”–“Ú ˜ ˜

¡ £•
•´ µ ´½º º¿µ

£•
“’ړЙ˜ “’
•¹
Û – ˜ —“¹ ÐÐ — ¬’ Ý

  ¡
˜
•   • µ½ • •µ
£•
´ µ´˜µ ´˜ ´µ´
¼

™˜ ™— ™Ð Ü ‘”Ð “ •¹ “’ړЙ˜ “’ — ˜
˜– Ú Ð¸ “ÐÐ“Û ’


˜– • £• ˜— • ˜–·— •
–—
– — ¼ ´½º º µ
••

Û – —˜ ˜ ™’ ˜ “’º


½º º¾ Ì „ ”Ð Ì– ’— “–‘ “ Ç– – •
• ’ Ë´ «µº
„˜ “Г‘“–” ™’ ˜ “’ Û —“ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– –
Ç´˜  • µ —˜ ¼ ’ Ë´ «µ “– —“‘
…“– “Ú –¸ ——™‘ ˜ ˜ ´˜µ ¼º Ì ’˜
–•“
„ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ “– — ¬’ Ý

½

 ´Ü˜µ•

´„ µ´Üµ ´˜µ ´˜ µ ´½º º µ
¼

••
¾  « · « ¾µº
“– – ˜– –Ý ´ ¾ Ç Ú “™—ÐÝ ˜ — ’˜ –Ð “’Ú – — “– ´Ü µ
—™Æ ’˜ÐÝ Ð – ¸ —“ ”– “– ˜ ’˜ – Ð – ”– — ’˜— “Г‘“–” ™’ ˜ “’ ’ ’ “™–¹
½ ’ Ë´  •µº
““ “ Ý Ú –Ý ’ ’˜ ’˜ –Ú Ð “Ú ¸ Û ’ ™” Û ˜ „ ”Ð
’— “–‘ „• ½ « · • µº
’ Ë´ 
˜– ˜˜ — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “
½º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý ½¿

Ƚ ‘ ˜‘·½ • ¸

Ú’ “’Ú – ’˜ “– Ú– ’˜ — – — ´˜µ ˜ “–‘ Ð „ ”Ð
¼
–•“

<< . .

. 3
( : 46). . >>