<< . .

. 30
( : 46). . >>

’ ˜ ‘ Ü ‘ Ð —˜ – “‘ ’ Û ˜ ’˜– ¼¸ Û “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý “ ˜ — ’ ™Ð – ”“ ’˜—
¼ ¾ Æ’ Û ˜ ¼
  ¾ ½¾ – ’
¼ “– ¼ ” ¾
¼Û – ºÁ Ë —
Г— — ˜“– Û ˜ Ú –˜ Ü ¼¸ ’“˜ “’˜ ’ ’ ’Ý “ ˜ “— — ’ ™Ð – ”“ ’˜—¸ ˜ ’ ˜ – Ü —˜—
’ ˸ —™ ˜ ˜ —™”˜¾Ë  … ˜ Ï ´˜µ ½º
”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ … ¸ Û ‘ Ý ” ’ “’

È–““ º Ï Ú ˜ ”–““ “ ˜ — ”–“”“— ˜ “’ ™— ’ ˜ “™ Ð ³ ’ ™ ˜ “’ ‘ ˜ “ ¹
”¾ ”
Æ–
—– ’ ”–“”“— ˜ “’ º¾º º Á —Ð’˜ ½¸ — Ý ½¸ ˜ ’˜ « – ’˜ Ð
•™ ˜ “’ “– Û ’ ˜ “–– —”“’ ’ “’ړЙ˜ “’ •™ ˜ “’ – “‘“ ’ “™— ’ ˜
½
—— –˜ “’— “ÐÐ“Û ’ ˜ — — –“‘ – ¼º Á ¾¸ ˜ ’Û Ú ˜ —‘ “’ړЙ¹
£Ï
’ “™— ˜ –‘ «½
˜ “’ •™ ˜ “’¸ Û ˜ ˜ ’ “‘“ ºÌ — ’ “‘“ ’ “™— ˜ –‘ —
½
“Г‘“–” ’˜ ‘ Ü ‘ Ð —˜ – “‘ ’Û˜ ’˜– ¼¸ ’“˜ “’˜ ’’ ’Ý “ ˜ — ’ ™Ð –
  ¾ –º
”“ ’˜— ’ ¼¸ ½¾ ’˜ —— –˜ “’— “ÐÐ“Û –“‘ – ¼º Ï
½
¾ Æ’ Û ˜
’ “’˜ ’™ ’˜ — Û Ý¸ — “Û ’ ˜ ”–“”“— ˜ “’ ˜“ ˜–™ “– Ú –Ý Ð’˜
½º
” ¾ Æ– “ ” ”º Ë™””“—
Æ Ü˜ Û ˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü Ð’˜ ¾’ ¬Ü —“‘ Û˜
¼ ¼
”–“”“— ˜ “’ “– Ï
˜ ˜Û Ú ”–“Ú ˜ —— –˜ “’— ’ ˜ “– ˜ “— Û˜
” ”
¼

¼ ¼ ¼
Í “’ÐÝ ’Ú“ÐÚ — Ï ¼ ³— Û ˜
’ ˜ “— Û˜ ’ º Ë’ ¸Û —

¼È– È ¾‚
˜  ·½
˜˜ Í ´˜µ —
˜ “Г‘“–” ’˜ —˜ – “‘ ’ ‘ ’˜ “’ ’˜ ”–“”“— ˜ “’ ’
˜  ·½
 
“Ð — “– ˜ «´
“ Ú “™—ÐÝ ˜ —‘ ·½µ£Ï · ·½ ´˜µº Æ“Û
½ ·½ ¼
¼


Û –– Ý ˜“ ””ÐÝ ˜ – —™Ð˜— –“‘ – ¼ ’ ’ ˜ —— –˜ “’— ’ ˜ ”–“”“— ˜ “’
¤
“ÐГۺº¿º¾ —˜ ‘ ˜ — “– Ï
¬¬
¨ ©
¾Ê ’ ¾  

„˜ ¬’ ´µ ½¾ ´ µ ¼º …“– “Ú –¸ ¬’
¾ Æ’ ¾
Á´ µ ¼ ´ µ º Ϙ ˜ — ¬’ ˜ “’— ˜ – – “’ÐÝ ¬’ ˜ ÐÝ ‘ ’Ý
¾ Á´ ¾  
— ’ ™Ð – ”“ ’˜— “ Ý ¸ À´ µ ˜
µ¸ ’ ˜ Ð ”Ð ’ ´˜ µ ¼ ’ ˜
¾ Á´
˜ “’— “ Ý ¸ µ¸ ’ À´ µº Ï ˜
‘ — — ’— ˜“ “’— – ˜Û“ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – –
¾ÊÛ   À´ µº
– ˜ “’ ——“ ˜ ˜Û“ —™ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— ’ ·’


¬¬
„ ‘‘ º¿º¾ „ ˜ Ë ¾ ¨£ © ¹—
¾´  ’ Ð ˜ ˼ Г— —™ ˜“– “
˜ –˜ ·µ
  ¾ Á´
…“– “Ú –¸ Ð ˜ ’ ¬’
˺ –
¼ ‘’ ¼ ½¾ µ
˼ Ì ’˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— ý ’ —™ ˜˜
Î ¡´¼ µº ½

˜ ˜
·½

½ ½
ý ý
´˜µ ´ ¼ µ´˜µ ´ º¿º¿µ

¾ Æ’ º
“– ÐÐ ˜ ¾ Î ’ ÐÐ ½


  ¨–
È–““ …
º Ë’ ·
´ ¼µ ˜ ¬–—˜ —˜ ‘ ˜ “ÐГۗ –“‘ ˜ — “’ “’ Ý
½
ý ¸ —“ ˜ — —™Æ
’Ð – ’ ’˜ ˜“ ”–“Ú ˜ —˜ ‘ ˜ “– ´ ¼ µ º Æ“Û – ‘ ‘ –˜ ˜

Á’ ˜ — — Û ——™‘ ˜ ˜ ” º

¾ ¼
½½¾ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

ÈÐ  Ð¡ £´Ð  µ º
£µ Ð ˜Ý “ ݼ Û
´ ¼µ · ´ м · –“‘ ˜ “– Ð —™‘‘ ™
Ð ¼
˜ ¾ κ
¬¬ ¬¬ ¾
“’—˜ ’˜— þ þ ÐÐ ˜
˜ Ü —˜ ’ “ ”“— ˜ Ú ’ ¾ —™ ˜ ˜ ¼ ´˜µ “–
˜ ˜¸ ¾Î
£Ð Ð  ½
Ð ¾
þ ´ Ð  ½µ ÐÐ ˜
Ì ’ Û˜ ’ ™ ˜ “’ “’ ’ ”–“Ú ˜ ˜ ¼ ´˜µ “– ’ ÐÐ

Ð ¾ Æ’º Ð ·½
þ þ
Ý ’Ð – ’ ’ ’ —— –Ý Û ‘Ý Ð—“ ——™‘ ˜ ˜ ’
м
¾
½
Ð
˜ ¾ Æ’
Ð ·½ ¾
þ
Ð ´˜µ ´ “‘” – ´¾º¿º µµº –“‘ ˜ —Û ™ ˜ ˜ ’ ¸˜ ’
½

˜ Р ˜
£´Ð  µ ´˜µ
£ ¾ Ð ·½ 
Р
¾
þ
Ð ¼
´ µ

¾ Î º Í— ’ ¤
ÐÐ ˜
“– ˜ — —˜ ‘ ˜ ˜— —Ý ˜“ ”–“Ú ´ º¿º¿µº


È–“”“— ˜ “’ º¿º¿ „ ˜ Î — ’˜ ”– ’ Ð ‘‘ º Ì ’ ˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜—
’ à —™ ˜˜
Ê
 ½
ʘ
˜
Ï ´˜µ Ã
  ½µ
´
¾ Á´ ÐÐ ˜ ¾ Î º
“– ÐÐ ’
µ’ ¼

È–““ •™ ˜ “’ “– Ï
º –—˜ “ — –Ú ˜ ˜˜ ’ ‘“– “’Ú ’ ’˜ÐÝ Û– ˜˜ ’ —

¨ ©
Ï É Ï¸ Û ˜

  £¼µ ½ £Ï ·Í
ÉÏ ´˜ · ´ · µ ·

  £¼ £Ï ·
 ½
  ´ º¿º µ
«´
´˜ · µ · ½µ ·½
¾‚
½ ¼


·½ ¼

¾ Æ· ÎÊ
Ê
Æ“Û —’ – ¼½ Û ¬’ “– ’ ¼˜ ’ —” “’— —˜ ’ “

“’˜ ’™“™— ™’ ˜ “’— Ï Î ’˜ – “– “ Î ¸ —™
Û – “Г‘“–” ’˜ ˜ ˜
˜ ʘº
½¸ Û  ½

Ê Ê´˜µ Ê ´˜µ
˜¾Î
Ï Ï ´˜µ
—™” – Á ½¸ ˜ ’˜
 ½µ
´
¾ ν …
Ð ˜Ý “ Û … —™ ˜Ï
“– Ð —™‘‘ ‘”Ð — ˜ Ü —˜ ’ “ ”“— ˜ Ú ˜ ´º
”–“”“— ˜ “’ º¿º½µº
¾ Á´
“– µ¸ ¾¸ Û Û ÐÐ ™— ˜ “™ Ð ³ ’ ™ ˜ “’ —– ’ ”–“”“— ˜ “’ º¾º
ÎÊ
•™ ˜ “’ “– Ï Ê …º
˜“ —“ÐÚ ˜ “’ړЙ˜ “’ ’ “– —“‘ —™ ˜ Ð –“‘ ˜


¬¬ ¬¬
¬’ ˜ “’ “ Î “’—˜ ’˜ ü —™
˜ “ÐГۗ ˜ ˜˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú ˜ ˜

 ½  ½
  £¼ ü
´˜ · µ

¾ Î ¸ ¾ Á´
ÐÐ ˜
“– µ¸ ¾º …“– “Ú –¸ –“‘ ˜ ”– ’ Ð ‘‘ ˜ “ÐГۗ ˜ ˜ “– ÐÐ
¾Î Ê Û
Ê ÐÐ Ï
½¸ ÐÐ ’˜ –— ¾ ’ Ú
˜  ½  ½
˜ — ·Ê — ʘ
— ý ˜
£ Ï µ´˜µ Ê Ê´
½
ý Ï — Ï
  ½µ     ½µ
´
Ê
¼´ ½

’ — ‘ Ð –ÐÝ
 ½
Ê Ê˜
Ï ˜
£ Ï µ´˜µ   ½µ
´½
Ê ´
º¿ ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ ’ ˜ « – ’˜ Ð — ½½¿

”“— ˜ Ú Ê½ … ÐÐ Ê Ê½ ¸ ÐÐ ’˜
Ë“ ˜ – Ü —˜— ‘Ü —™ ˜ ˜ “– –— ½¸ ÐÐ
½
¾ Æ’ Û ˜ ¾Î ÊÛ
ÐÐ Ï
’ Ú

­ ­
­ ­Ê
 ½
  £¼ £Ï ½
Ê
Ï
´˜ · µ ´ · µ ´ º¿º µ
¾

Ê Ê½ · ½ •™ ˜ “’— Ï ÉÏ
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û ““— ’ Û “’— –˜
Ü ” ¾ Æ– ¸ ” ” ”º
Πʺ ¾ Á´
’ Ì ‘™Ð˜ ¹ ’ ¾¸ ’ ¬Ü µ Û˜ Æ“˜ ˜ ˜
— ” ¾ Æ– ¾

˜ —‘ — — ’— Û ” ‘™Ð˜ ¹ ’ Û˜ ¼ ’ “’ÐÝ ´ µº „ ˜
Á ¼´
™— ’“˜ ˜ — — ˜ “ ‘™Ð˜ ¹ ’ — Ý µº Æ“Û ——™‘ ˜ ˜Û Ú “™’ —“Й˜ “’—
” ”
¾Î Ê ¾ Á´ ¾ Á´
¼ ¼ ¼
Ï “– ˜ “— µ Û˜ ’ ˜ “— µ Û˜ ’
¼ ¼
¼È– È ¾‚
¼ º

  £¼ µ ½ £Ï ·  
’˜ «´
Ì ´˜ · · ½µ ·½ ´˜µ Г’ — ˜“
½ ·½ ¼
¼


ÎÊ ’ ˜— ’“–‘ ’ —˜ ‘ ˜ Ý


ü
Ê
 
· ½µ Ï ·
´ ·½
Ê
¾‚
½ ·½ ¼
¼
ÎÊ
˜˜ Í ´˜µ
Á’ – ¼½ ˜ — — “Û’ ˜ Г’ — ˜“ ’ ™— ’ ˜ Ð ‘‘ “Ú Û
™ ˜ ˜


Ê Ê
Í ¾ ý Ï‘
´¾Ã½ µ ‘

È È‘
½
¾ ´ µ‘ ¾ Á´ ‘ ‘
Û – ’“˜ — ˜ —™‘ “Ú – ÐÐ µÛ˜ ¼ ’ ºÀ’ ¸
´ µ ½
ÎÊ ÎÊ

É ‘ ”— ’˜“ ˜— Ð ’ ¬’ — “’˜– ˜ “’ “’ ™— “ ´ º¿º µº Ì – “–
Πʺ
”“ ’˜ Ï “Ï É Ï ’˜
˜ – Ü —˜— ™’ •™ ¬Ü —”
”¾ ”
Á ¼ ´ µ¸
“– Ï
Ì“ ”–“Ú ˜ —˜ ‘ ˜ Û ¬’ “– ½¸

” ”
¾ Á´
Ê
Ï
‘Ü µ
” ½

Ê ‘ Ü Ê½ · ½ ü ´½ · ’µ º Æ“Û
“– ˜ ’ Ж —“’— ´ º ´ º¿º µ ’ ´ º¿º µµ¸ Û ˜
”¾ ”
Á ¼´ µ Û ˜
—™””“— ˜ ˜ “– —“‘ ’˜ – ¾Û – Ú’ ¼¸ “– ÐÐ ¸

—™ ˜ ˜
” ”
¾ Á´
Ê
Ï
‘Ü µ ”
” ” ”¸ Û
Ü ’ Á´ µ¸ Û ˜
Á — ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü“ Ð ’ ˜ ’ — ‘™Ð˜ ¹ ’ Ú


Ê Ê
 
· ½µ Ï · · ’µ Ï
´ ´ ‘Ü ´ º¿º µ
¾Á´
·½
µ” ”
¾‚
½ ¼


·½ ¼


—“ ˜ ˜ –“‘ ´ º¿º µ ’ ˜ —˜ ‘ ˜ — “Ú Û ‘ Ý ™ ˜ ˜

½ ½
Ê Ê Ê Ê
Ï Ï Ï · ü Í
· ‘Ü ´ º¿º µ
¾Á´ µ” ”
¾
½½ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

É’   ¡
È ”
 ½  ½µ
‘· ·’´
Ê
‘ Í
Æ“Û µ½ ¾ ’ — Û ’ —˜ ‘ ˜
´ ½
‘ ‘
Ý

’·½ ý µ •‘
Ê
Í Ã½ ´¾ ¾ •‘
”µ ‘ ½
È •‘ ¾ Á ¼´ µ Û ˜ È‘ ½ •‘ ”º Æ Ü˜ ˜
¾ ´•‘

Û – ´•‘ ”µ —˜ ’ — “– ˜ —™‘ “Ú – ÐÐ ¼ ’
” ”¸ Û “ ˜ ’
¾
Á´ µ Û ˜
˜ ‘ Ü ‘™‘ “ ´ º¿º µ “Ú – ÐÐ

<< . .

. 30
( : 46). . >>