<< . .

. 34
( : 46). . >>’ ’
 ™
‘‘ ‘‘ ‘‘
™ Ú

‘ ‘ ‘ ”·½
½ ½


Ì “– ‘ º º Ì–
Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— Æ ’ —™ ˜ ˜ Ƚ ´Ü ™µ “’Ú – — ™’ ¹
Ü ¾ ˽ ¸ Ü
“–‘ÐÝ “– ™ ¸ ’ Ƚ ´Ü ™µ — ˜ “– Ð —™‘ “ ˜ “–– —”“’ ’
Æ
“–‘ Ð — – — Û ˜ – —” ˜ ˜“ Ü “’ ˽ “– ™ ƺ
…“– “Ú –¸ Ý ‘ ’— “ Ý Ý¼ ´Üµ · È ´Ü µ ˜ «–’ •™ ˜ “’ ´ º½º¾µ —¸ ’
“™– ““ “ ½ ’ ˽ ¸ ˜– ’— “–‘ ’˜“

 Ü ¡Ú´Üµ
 ½  Æ  ½
£´Üµ´½ · Ü µ ´Á · Ü Æµ
´Ü · ½µ ´Üµ · £¾ ´Üµ ´ º º½¼µ

½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´
Û– —Ü ’ ˽ ’
£¾ ´Ü µ µ ¼º


È–““ º Ì ¬–—˜ ” –˜ — — “Û’ ’ —‘Ð – Û Ý —˜ “–– —”“’ ’ ˜ “– ‘ ’ ˜
« – ’˜ Ð — ´ “‘” – З“ ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¿º¿º½µº
 
¬’ ۴ܵ
ݴܵ ݼ ´Üµ¸ Û ˜ Ý
Ì“ ”–“Ú ˜ — “’ ” –˜ Û ’ ’ —“Й˜ “’

  ¡
’ Û — ˜ —¬ — ˜ •™ ˜ “’ Û´Ü · ½µ £½ ´ÜµÛ´Üµ · ´Ü Ûµ¸ Û –
“ ´ º½º¾µº Ì «–’
´¾º¾º¾µ – —” ˜ Ú Ðݺ Á ۴ܵ È Ü ´Üµ Û ˜ ™— “ ˜ ’
£½ ’ – — ’ ´¾º¾º¿µ ’

 Ü ¡  Ü ¡  Ü È  Ü ¡¡
È È
·½ ´Ü · ½µ £½ ´Üµ ´Üµ · ´Üµ ´ º º½½µ

Ý ¬’ ˜ “’ Û Ú
 Ü ¡ ¢ £
 ½  Æ  ½  ½  Æ  ½
£´Üµ´½ · Ü µ ´Á · Ü Æµ™ £´Üµ´½ · Ü µ ´Á · Ü Æµ™
È Ý ´Ü · ½µ
·½
½
¾Æ½ ”’ — ’— ˜ “’ º º½ Û ™ ˜ ˜˜ – ˜¹ ’ — “˜ Ð ˜˜ – •™ ˜ “’ ’

¢  £™
– Û– ˜˜ ’ —
 ½
´½ · Ü µ Ý ´Ü · ½µ · — ´Üµ ´Üµ
¾Æ½
Í— ’ ´ º º µÛ ˜ ’“ ˜ ’
  ¡  Ü È ¡
Ƚ Ü · ½ £´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ™ £½ ´ÜµÈ½ ´Ü ™µ · ½ ´Ü ™µ ´ º º½¾µ
½¾ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——


  ¡
È Ü · ½ £´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ
 Ü ¡
 ½  Æ  ½  ½ µ Æ ´Á · Ü ½ ƵÚ
 Ü È ¡¢ £
£´Üµ´½ · Ü µ ´Á · Ü Æµ™
È · £´Üµ´½ · Ü
·½
½

£´Üµ´½ · Ü µ ´Á · Ü Æµ   £ ´Üµ Ú
 ½  Æ  ½
£½ ´ÜµÈ ´Ü ½ ´Ü ™µ ·
µ· ½


’ Ü”– —— “’ “– £½ ´ÜµÈ ´Ü
–“‘ ˜ Ð ˜˜ – •™ ˜ “’ “’ ‘ Ý ™ µ ’ —™ —˜ ˜™˜ ’
˜ — Ü”– —— “’ ’ ´ º º½½µ Û ¬’ ÐÐÝ “ ˜ ’
 Ü ¡ È  Ü ¡ –  Ü ¡
 ½  Æ  ½
£´Üµ´½ · Ü µ ´Á · Ü Æµ
È ·½ ´Ü · ½µ ·½ ´Üµ · ½ ´Üµ ´ º º½¿µ

 Ü È ¡    Ü È ¡ ¢ £
  £½´Üµ Úº
£´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ
È”‘
–½ ´Ü ½ ´Ü ™µ
Û – µ ´Ü µ
½ ’ ˽ ¸

Ƚ ´Ü ™µ Ý ™ —Ü
Ë’ — Ð’ – ” –˜ ‘ ´Üµ™ Û Ú—Ð
½
È ´Ü
˜ ‘”Ð ˜ ™’ ˜ “’ ˜ “– ‘ ‘”Ð — ˜ ˜˜ ™’ ˜ “’ µ — ’Ú –˜ Ð ’
½ ’ ˽ ¸ — Ý Û ˜ ɺ
’ “™– ““ “ ’Ú –— ””ÐÝ ’ ˜ — ’Ú –— ˜“ “˜ — —“
´ º º½¿µ Û “ ˜ ’
  ¡
 ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ
£´Üµ´½ · Ü ´Üµ · – Ü
´Ü · ½µ ´Üµ  ¢  ¡ £¡  
Û –

É Ü · ½ È Ü · ½ £´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ
    ¡¡
–´Ü · –½ ´Ü
µ µ

É Ü · ½ È Ü · ½ £´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ

 Á
´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ
Ç´Ü ¾ µ Û
Ë’ ™ ¸ — ’˜ ”–““ “ ˜ “–– —”“’ ’
“– ‘ “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—¸ ˜ ˜ –½ ´Ü µ
˜ ’ Û– ˜˜ ’ — £¾ ´Ü µÚ¸ “– —“‘ £¾ “
½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´ µ — Ü ’ ˽
˜ “–‘ £¾ ´Ü µ ’ ¼º –“‘ ˜ — Û “’ Й
¤
˜ –´Ü µ
˜ ’ Û– ˜˜ ’ — £¾ ´Ü µÚ — ’ ˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ “ ˜ ˜ “– ‘º


“–“ÐÐ –Ý º º Ç’ ˜ ‘ ’ “Ð ¬’ Ý Ý Ý¼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ ˜ «–’ •™ ˜ “’
´ º½º¾µ — ˜– ’— “–‘ ’˜“ ™´Ü · ½µ £´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ™´Üµº

ºº ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ “’ … ’ “Ð
£´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ ´Üµ ’˜“ Þ´Ü · ½µ
Þ ˜– ’— “–‘—
Á ´Ü · ½µ £´ÜµÞ´Üµ¸
˜ ’ — ˜ —¬ —
 ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ
£´Üµ´½ · Ü
´Ü · ½µ£´Üµ ´Üµ

¨– ¾‚
  ´½ · Ü ½ µ… ¸ Û ˜ ‘ Æ’
… ‘
Ï– ÐÐ ˜ ˜ £´Üµ · ’ ‚“– ’
½

’“’ Ð “–‘º Ë“ З“ — – ˜ —™‘ Û ˜ ˜ ’™‘ – “ ˜ –‘— •™ Ð ˜“ ˜
… …
– •™ З Ð ¸ ˜
’™‘ –“ « – ’˜ ’Ú Ð™ — “ ºÁ ˜ — ’™‘ ’ ’ Û– ˜˜ ’
¨Ð
… ½… … Á Æ … Á
— ¸Û – · º À– — ’ ’Ú Ð™ “ ¸ — ’
Æ
’˜ ˜Ý¹‘ ˜– Ü ’ — ’ Д“˜ ’˜ ‘ ˜– ܺ
ºÌ ’ Г ™ “– «–’ •™ ˜ “’— ½¾

¨–
ÁÛ ——™‘ ˜ ˜ — Г ¹ “’ Ð Û ˜ ˜ —‘ ” –˜ ˜ “’ — £¸ —“ ¸
½
¨Ð ¸˜ ’Û — ÐÝ ™ ˜ ˜˜ •™ ˜ “’ “– — •™ Ú Ð ’˜ ˜“ Г “
½
— ˜—Ý’ ˜ •™ ˜ “’
 ½ µÆ  ½ Æ
´Ü · ½µ´½ · Ü ·Ü
´Á µ ´Üµ ´ º º½ µ

Ƚ
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û Û ÐÐ “‘ ˜ ˜ ’ — ’ º
‘ Ü ‘

Ë™ —˜ ˜™˜ ’ “–‘ Ð — – — ´Üµ ’ ´ º º½ µ ’ “‘” – ’ “Æ ’˜—
¼
Û “˜ ’

¼ ¼

¼Æ Æ
½· ½· ¼

‘   ´‘   ½µ ‘ ½ · ‘ ½ Æ · ³‘ ´ ¼ ‘ ¾ µ ‘ · Æ ‘ ½ ‘ ¾

  ¾º
³‘ ´ ¼ ‘ ¾ µ — ’ Ü”– —— “’ “’ÐÝ ‘
Û – ”’ ’ “’ ¸¼ ÁÛ
”– — – ¼ ˜“ ˜ ’˜ ˜Ý¹‘ ˜– ܸ ˜ ’˜ ¬–—˜ ˜Û“ •™ ˜ “’— – ˜– Ú ÐÐÝ — ˜ —¬ º
‘ ¾ ‘
Æ“Û ——™‘ ˜ ˜Û Ú “™’ ¼ ™” ˜“ “– —“‘ ¾¸ ˜ ’˜ ˜ – •™ ˜ “’

¢Æ   £   Æ ‘ ½
’ Û– ˜˜ ’ —

  ½µÁ  ³‘ ´
‘ ½ ‘ ¾ µ
´‘ ¼

Æ   ´‘   ½µÁ Æ
— “– ‘ ¾¸ ’ Ú ’“ “‘‘“’ ’Ú Ð™ —¸ ˜ — —Ý—˜ ‘ — ™’ •™
‘ ½
—“Й˜ “’ ´ “‘” – Ï— ¸˜ “– ‘ º½µº À ’ ¸˜ •™ ˜ “’ ´ º º½ µ ”“—— —— —
™’ •™ “–‘ Ð —“Й˜ “’ Û ˜ ˜ “’—˜ ’˜ “Æ ’˜ •™ Ð ˜“ ˜ ’˜ ˜Ý¹‘ ˜– Ü “– Ú –Ý
¾ ¾
Ð –º
½¾ ’ Ú –Ý ½¾
Ì“ — “Û ˜ ˜ “ ˜ — “–‘ Ð — – — — “– Ð —™‘‘ Ð¸Û ¬–—˜ “ — –Ú ˜ ˜
´Á · Ü ½ Ƶ ´Üµ´½ · Ü ½ µ Æ ¸ Û
´ º º½ µ — •™ Ú Ð ’˜ ˜“ ´Ü · ½µ – ’Û “‘ ˜ ˜
— Ú´Ü · ½µ
’ — ’ º Á’ Ú ˜“– ’“˜ ˜ “’ ˜ — •™ ˜ “’ ’ Û– ˜˜ ’ ´ÜµÚ´Üµ¸
Áº “– Ð ˜– ’— “–‘ “ Ú
Û˜ ´½µ – —‘ — “Û ’ – ¼¸ — ˜ “’ ¿¸ ˜ ˜˜
“’Ú – —’ ’ “™– ““ “˜ “– ’¸ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ ’ Ú –Ý — ˜“–

Ƚ
’“˜ “’˜ ’’ ˜ ‘ ’ –Ý Ü— ’ —“ ˜ ‘“—˜ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ ˜ –ºÀ’ ¸˜
  ¦¾º
‘ Ü ‘

“–‘ Ð —“Й˜ “’ — “– Ð —™‘‘ Ð ’ Ú –Ý – ˜ “’ ¸
¼
Þ¸ Û ˜
À’ ¸Û ™ ˜ Ü —˜ ’ “ ˜– ’— “–‘ ˜ “’ “Г‘“–” ’
½ ’ Ë´¼ ¾ µ¸ ˜
’ “™– ““ “ ˜ ˜– ’— “–‘— ˜ •™ ˜ “’ “– ’˜“ ˜ ’“–‘ Ð “–‘
Þ´Ü · ½µ £´ÜµÞ´Üµº

˜“– Þ
Æ“Û Û ’˜–“ ™ — ‘ Ð – —”Ð ˜˜ ’ “˜ Ú —Û “–

’ ’
Þ‘ ‘ Þ‘ ‘ Þ‘ ‘
Þ ™ Ú

‘ ‘ ‘ ”·½
½ ½

… ÝÝ Ý¼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ¸ Ƚ ´Ü ™µ Ƚ ´Ü ™µ¸ Û ˜ Ü’
„˜ ˜ ‘ ’ “Ð ¬’
½
’ ˽ ™’ Ƚ ˽
’ “™– ““ “ ’ ’ “™– ““ “ ¼º À – ’ – ¬’ ’
º º¿º Æ“Û¸ Ƚ ´Ü ™µ Ƚ ´Ü ™µ
˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ’ – Û– ˜˜ ’ —

Ƚ ´Ü ™µ Ý ´Üµ™
¾Æ½ ”
½¾ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

¾ Æ”¸
¼
’ ™’ ˜ “’— Ý ¸ Û “– Ð —™‘— Ý ¼ ¸
“– –˜ – –И ˜“ ˜ ’Ú“ÐÚ ’ ˜
½
˜ Ƚ ´Ü ™µ
Ð ‘ ’˜— “ º ’ ‘‘ ˜ “’— •™ ’ “ ˜ “– ‘ ºº —˜ “’Ú – —
½
™’ “–‘ÐÝ “– ™ ’ Ü’ ’ ˽ º …“– “Ú –
’ “™– ““ “¼ ’ ’ “™– ““ “
…˜
“–“ÐÐ –Ý ºº ‘”Ð — ˜ ˜ “’ “– ’Ð «–’ •™ ˜ “’ ´ º½º¾µ — ˜– ’— “–‘
Ð “–‘ ™´Ü · ½µ
’˜“ ˜ — ‘¹ ’“’ £´Üµ™´Üµº

Ì “– ‘ º º …˜
Ç’ ˜ ‘ ’ “Ð «–’ •™ ˜ “’ ´ º½º¾µ — ˜– ’— “–‘ ’˜“
™´Ü · ½µ £´Üµ™´Üµº
„ ˜ ˾ —™ ¹— ˜“– “ ˽ “’˜ ’ ’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü — ’ Ð ˜ Ý —“Й˜ “’ “
 ¾ µ — Ü ½ “’ ˾ º Ì ’ Ý Ð“’ — ˜“ ˜ – —˜– ˜ “’ “ …
´ º½º¾µ —™ ˜ ˜ ݴܵ Ç´Ü
˜“ ˾ º …“– “Ú –¸ ˜ – Ü —˜— ™’ •™ ½¹” – “ ˜– “’“‘ ˜– ”“ÐÝ’“‘ Ð ¸ Û ˜ Ú Ð™ —
” ¸ —™
’ ˜˜
 Ü ¡
–½
ÜÜ ¾ ˾
  Æ’
ݴܵ Ý ´Üµ Ü
´Üµ ´ º º½ µ
¾Æ” ½

´Üµ   Ü ¸ ¾ ½ ¾
À– –½ ¸ — Ü”“’ ’˜ ÐÐÝ —‘ Ðи ™’ “–‘ÐÝ ’ ’ “™– ““
“ ½ ’ ’Ý Ð“— —™ ¹— ˜“– “ ˾ º
“’Ú –— Ðݸ — ”¹Ú ˜“– Ú Ð™ ½¹” – “ ˜– “’“‘ ˜– ”“ÐÝ’“‘ Ð —™ ˜ ˜
´Üµ   Ü ½ ’ ˾ “– Ú –Ý ¾ ½ ¾ –½ ¸ ˜ ’ ˜ —™‘ ’ ´ º º½ µ
¼ —Ü
“™– ““ “ ½ ’ ˾ ¸ ¬’ — —“Й˜ “’ “ ´ º½º¾µ Û
“’Ú – — ’ ’ — “Г‘“–”
½ ’ ˾º
’˜ —’ “™– ““ ’ — ˜ ”–“” –˜Ý ݴܵ ݼ ´Üµ — Ü
½
È–““ Ç´Ü ¾ µ — Ü
˜Ý — —“Й˜ “’ “ ´ º½º¾µ¸ ݴܵ “’ ˾ º Ì ’
º ——™‘ ˜
 Ç´Ü ¾ µ “’ ˾ ’ Ð ˜ ¸ ™ ’ Ú
”™˜ ۴ܵ ݴܵ ݼ ´Üµ ——“ ˜ Û˜ ˜ —
¬’ ™ Ý ™´Üµ
—“Й˜ “’— — ’ ˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ º º¿º …“– “Ú –¸ ´Üµ™´Üµº
½
È ´Ü µ — ’Ú –˜ Ð “– Ü ’ ’ ’ ˾ ’
— “™– ““ “ ’’ “™– ““
˜ ˜ ´Üµ¸ ’ ˜ ™— ™´Üµ
“˜ “– ’ ´ º ˜ ”–““ “ ˜ “– ‘ º º µ¸ Û ’ “’ Й
½
’ ڴܵ¸ З“ – Ç´Ü ¾ µ — Ü ’ ˾ º

  ¡ ˜ ˜ Ú — ˜ —¬ — ’ •™ ˜ “’ “ ˜
–“‘ ´ º º½¼µ “’ ‘ Ý “’ Й “–‘ ´ º¼º¿µ¸ Û ˜
 
£¾ Ü ´Üµ · £´Üµ ´½ · Ü ½ µ Æ ´Á · Ü ½ Ƶ Á º Æ“Û¸ Ð ˜ Ë¿
´Üµ —™ ¹— ˜“– “
˾ Û ˜ “” ’ ’ Ð —— ˜ ’ ’ “’˜ ’ ’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º Ì ’ ˜ “– ‘ º¼º¾

  ¡ ¨ ¡
 
”µ¹Ú ˜“– Ú Ð™
‘”Ð — ˜ ˜ ˜ – Ü —˜— ½¹” – “ ´’ “Г‘“–” ™’ ˜ “’ —™
– – ·½   Ü Ü… º —
½ Á · Ç´Ü ½ µ
˜ ˜ ڴܵ Î ´Üµ ´Üµ¸ — Ü ’ Ë¿ ¸ Û – Î ´Üµ ½
Ç´Ü ¾ µ Û ‘ Ý “’ Й
ڴܵ – ¼½ ˜ ˜ Ú
’ —‘Ð –Û Ý — – —‘ ’ ¼
“’ Ë¿ ’ ˜ ™— “’ ˾ ´ “‘” – •™ ˜ “’ “– ™ ˜ ’
З“ ˜ ”–““ “ ˜ “– ‘ º¿º µº Ì
–½   ÜÜ… ¨
– ™ — ˜“ ™´Ü · ½µ ’ – Ð —“Й˜ “’ ™´Üµ
£´Üµ™´Üµ¸ Û —˜ ´Üµ
½
’ ¹Ú ˜“– Ú Ð™
“– —“‘ ½¹” – “ ™’ ˜ “’— ´Üµº Ì ”–““ — “‘”Ð ˜ Ý ™— ’
¤
Ð ‘‘ ’ – ¼½ ººº Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’
¾ –
„˜ ½¾ ’ ——™‘ ˜ ˜˜ Ð ’ ¹— ‘ ’˜ ´¼ µ “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð –
¾ ¾
ݼ ¸ Û ˜ – Ð
”“ ’˜ · ¾Ð “ ½¾ ’ º …“– “Ú –¸ “–
¼
ºÌ ’ Г ™ “– «–’ •™ ˜ “’— ½¾

¾ ¾‚ ¾
ÐÛ ’ Ú– Ð
– Û ——™‘ ˜ ˜
½¾ ’ Û ——™‘ “– ÐÐ
¾ ’ º À ’ ¸ Ý ’˜–“ ™ ’ ’ Û •™ ’˜ ˜ — –¸ Û
½¾ ¸ ½¾ ’ ——™‘
˜ ˜£ —˜ “–‘

… 

 ½ µ… Á’ ’
… ·Æ
´½ · Ü
£´Üµ
½

¾ ¾ –º
Û˜ ¸ º …“– “Ú –¸ “’ ’ ’ ——™‘ ˜ ˜ ¼ “– ÐÐ ½¾
 ‘ ¾ ´ ½ ¼µ  ‘ º
„ ˜‘ ˜ ’˜ – “— ’ ’ —™ Û Ý˜ ˜ ’ ”™˜
Ý —™ —˜ ˜™˜ “’ “ Ý Ý¼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ ’˜“ ˜ “– ’Ð «–’ •™ ˜ “’ ´ º½º¾µ ’
¾
™´Ü · ½µ Ý ¸ Û˜ ’½ ¸
™— ’ £´Üµ™´Üµ¸ “’ ’ — “Û ˜ ˜¸ “– Ü ‘”Ð ½¾
— ˜“ — ˜ — Ý

  ¡
’½
   ½  ½ µÆ’½
½ ½
´½ · Ü µ ´½ · Ü Ý Ð ´Ü · ½µ
Ð £½ ´ÜµÝ ´Üµ ´ º º½ µ
Ð ½
  ¡
´½ · Ü ½ µÆ’½ Ð ‘ ’˜ “ ´½ · Ü ½ µÆ’½ И –“Û ’ ˜
Ð
’Û ’“˜ — ˜ ˜˜ “Й‘’º
Í— ’ ˜ — Û Û ÐÐ ”–“Ú ˜ ˜˜ ’ Г ™ “ ”–“”“— ˜ “’ º º½ “Ð —º


È–“”“— ˜ “’ º º ¾
„˜ —™ ˜ ˜ ´¼ “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð –

½¾ µ
”“ ’˜ “ ¼ ’ Ð ˜ ¼· ’ ¼  – Ð ˜ ˜“ ’˜ Û Ý —– ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “
¼

<< . .

. 34
( : 46). . >>