<< . .

. 35
( : 46). . >>

— —’ µ ¾ ’ —™
— ˜ “’ ¾º º¾º Ì ’ ˜ – Ü —˜— Ú ˜“– ˜˜
´—½ —¾

¨¢ £©

   ´ ´‘ µ
Æ’
· ½ ·¡¡¡·’ µ
· ˜µ · ˜µ Ü Ý ´Üµ
¼´ ´Ü µ  ´’  ½
¼
¾‚

“– ’ —™Æ ’˜ÐÝ —‘ Ðк
–˜ ˜È–““ º Ý – ’™‘ –’ Û ‘Ý ——™‘ ˜ ˜ ½º Ì ”–““ “ ˜ — ”–“”“— ˜ “’
’ ˜— “‘ ’ ˜ “’ “ ˜ ”–““ — “ ”–“”“— ˜ “’— ¾º º¾ ’ ¾º º¿ ’ ˜ ”–““ “
”–“”“— ˜ “’ º º½º

Ê—
„ ˜À — ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ¾º º½¸ ’
Ð ˜ ©¼ ’ © — ’˜ ’’ ’
È‘ ½ ·½ ©¸ Û ˜
“˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾º Á ´È ©µ´—µ ©´ µ ¸˜ ’
— ˜ —¬ —

—  È‘
 £¼µ     —µ
¼ ´—µ ¼´
½ ½
È ´—µ·
´ ´ µ ·

‘½ — ´—    ½ ´ º º½ µ
—  ‘½ · ½
  µ
½ ½
‘½
  ½µ
´—µ · ´ ½µ ´µ
·½ ´
½

Û – Û ™— — ‘ Ð – ’“˜ ˜ “’ — ’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾º Á’ ˜¸ ˜ ”–““
“˜ — —˜ ˜ ‘ ’˜ — ™—˜ “”Ý “ ˜ ¬–—˜ ” –˜ “ ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾º Æ“Û
½¿¼ ”˜ – º ܘ ’— “’ ˜“ Æ Ð”“˜ ’˜ ——

¬–—˜ ’½
—”Ð ˜˜ ’ ´ º º½ µ ˜ –˜ “‘”“’ ’˜—¸ Û “ ˜ ’´’ —‘Ð –Û Ý — ’˜ ”–““
“ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¾µ

¨ «´ ¢È £ ©

‘½
— …½ …½  ½
½ ½ ½
´ µ · «´ µÈ
´—µ µ ´µ ·


— …½ …½  ½ ½
«´ µ ´ µ´µ


  ¡ ½¨ ©

È‘
  ´£¼µ
  ½ ½
È
´—µ ´µ ´ µ· ´µ ·

  ¡ ½

  ´£¼µ
  ½
´ µ´µ


…½   ‘½ Á’½ ¸
…½
  ¡
Û –

— …½ ½   —½
½

— · ‘½ —
¼ ¼
 ½  ½

«´—µ «´—µ
’ ½
…½ · ‘½
½ — —
¼ ¼
¾

¨–   ½ Á’ ’   ¨–
  Á’  …
‘½
…“– “Ú –¸ ´£¼ µ ¸ ´µ ’ ´ µ—
¾ ¾
½
— ’ ´¾º º µº

È’  ½ Î “ ’¹Ú
Ì — •™ ˜ “’— ’ ™’ •™ ÐÝ —“ÐÚ ’˜ —” ˜“– Ú Ð™ ™’ ˜ “’—
½ Г ¼
—  —µ ™ ´—µ·™’½ ´—µ¸ Û ˜ ™ ¸
½
½ ’½ ¸
Û ’ Û– ˜˜ ’ — ´—µ ¼ ´Ð“ ¼½
“’˜ ’™“™— “’ ¡´¼ µ ’ “Г‘“–” ’˜ ’˜ – “– ¡´¼ µº Ï ““— ˜ –’

¨¬¬™ — ¬¬ ©
  Î
“ —  ½ –—
’ Г Û˜ ½· ’ Û ’ “Û Û˜ ˜ ’“–‘
½ ½ Г ¼
— ’
—™” ´—µ ¼½ ½º
    ´ —µ¸
· ·
Ú´—µ
Ì“ ”–“Ú ˜ – —™– ’ – Ð ˜ “’ Û ’˜–“ ™ ´ —µ Û –
 
’ – ˜ “™’ –Ý Ú Ð™ — “ “’ ˜ Ð“Û – ’ ™”” – — “˜ ’˜ –Ú Ð ´  ¼µ
 
·
– —” ˜ Ú Ðݺ ݘ ’ Ð ‘ ˜— “’ ‘ Ý ™ ˜ ˜ “˜ ’ – —“Й˜ “’— “ ´ º º½ µ

È’  ½   ´—µ
·
’ Ú´—µ
“’ ´  µ Û ¬’ ´—µ ´—µ “’ ¼ µº Ì ¼ “’ ´  ¼ ’
—  ½
½
Ú´—µ —µ Û ´—µ “’ ´¼ ’ ™’ ˜ “’— Û
¼ ´Ð“ µ “– –˜ “Г‘“–” ’ ¡´¼ µº
˜– ’— “–‘ “ Ú ¼
Á’ ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ º º½ Û — Û ˜ ˜˜ “–‘ Ð „ ”Ð Ü —˜— ’
„Ú¼
’ —‘Ð –Û Ý — ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º¿ Û ™ ˜ ˜ — “–‘ Ð —“Й˜ “’ “

 ½ µ‘½ Ý´Ü · ½µ
  ½
´½ · Ü
È’
£½ ´ÜµÝ´Üµ ´ º º½ µ

Ð
Æ’½
½
Ð
’½ Û ¬’ ™ ´Üµ Ý Ð ´Üµº Í— ’ ´ º º½ µ ˜“
“– ½¾ ½ ´Ü µ ˜ – Û˜
¾  
˜ “– Ð ’½ ½ Û
˜ ˜˜ ½¾ Ú

  ¡     ¡  Ü ¡
’½
 ½ Æ Æ  ½ Æ
Æ’½ Æ’½
Ð
´½ · ܵ ´½ · Ü µ ’½ Ü ’½ µ ´½ · Ü µ ’½
Ð Ð
½


È’   · Ü ½ µ
½ ´½ ½ Ý´Ü

Û — ÐÝ ’ – ˜ ˜ — —“Й˜ “’ “ · ½µ £½ ´ÜµÝ´Üµº À ’ ¸

Èо‚
Ð
Æ’½
½
Ð Ü ½ Ý Ð ´Üµ — ˜ —¬ — ´ º º½ µ
½ ´Ü µ ’ ’ — ‘ Ð – Û Ý “’ ‘Ý ™ ˜ ˜ “–
¾ ¾ Æ’
Р´’½ ·¡¡¡·’
– ’˜ Ü Ý Ð ´Üµ
¾¿ ’ ½¾ Ü”– —— “’— ´Ü µ µ
‘ Ý´Ü · ½µ
 ½

  ´½ · Ü ½ µ
— ˜—ݘ «–’ •™ ˜ “’ £½ ´ÜµÝ´Üµº
ºÌ ’ Г ™ “– «–’ •™ ˜ “’— ½¿½

¾ ¾
– ’
Ë“ Û ’ “– ½¾ ’ ½¾ Û ¬’


Ü‘
´ ½   ‘½ Æ’
µÜ
Р´’½ ·¡¡¡·’ Ü Ý Ð ´Üµ
´Üµ ´Ü µ µ
 ½

о‚
– ’
Û— ˜ ˜ ½¾ ½¾ “–‘— “–‘ Ð ™’ ‘ ’˜ Ð —Ý—˜ ‘ “
´ º º½ µº Æ“Û “’ ‘ Ý “’˜ ’™ — ’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ º º½ ˜“ “‘”Ð ˜ ˜ ”–““
¤
“˜ — ”–“”“— ˜ “’º
”˜ –
…™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “–
« – ’˜ Ð •™ ˜ “’—
Í’˜ Ð ’“Û Û “’— – « – ’˜ д’ «–’ µ •™ ˜ “’— “ “’ÐÝ “’ Ð Ú Ð¸ Û
Ð Ú Ð “’
— ÐÐ ˜ ³— ”” –’ ’˜ ¬’ ˜ “’ “ £ – ÐÛ Ý— ’“’Þ –“º Á’ ˜ —
”˜ – “™– ‘ — ˜“ —˜™ Ý ˜ “–‘ Ð – ™ ˜ “’ ˜“ ’“–‘ Ð “–‘ “–– —”“’ ’ ˜“ ¹
– ’˜ Ð •™ ˜ “’— Û ˜ ‘“– ˜ ’ “’ ”“— ˜ Ú Ð Ú Ðº З“ ˜— ’ Ðݘ ’ Г ™ ’ ˜
“–– —”“’ ’ Û˜ —‘ Ðг —“Й˜ “’— Û ÐÐ — ™—— º Á’ ˜ — —˜™ Ý ˜ ˜™–’— “™˜ ˜ ˜
˜ ‘˜“ “ “– Ð —™‘‘ Ð ˜Ý — ’“ Г’ – ””Ри ™˜ ‘“– ’ – Ð —™‘‘ ˜ “’
‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý
‘˜“ ¸ ÐÐ ´º— ˜ “’ ½º µ¸ ’ ””Ð ˜“ ˜ Ð ˜ ”–“ Ð ‘—
’˜ — ”˜ –ºº½ Á’˜–“ ™ ˜ “’
Á’ ˜ ”– — ’˜ ”˜ – Û Û ÐÐ – —˜– ˜ “™–— ÐÚ — ˜“ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’— “ ˜ “ÐÐ“Û ’
– Ð Ú Ð—
˜Ý” Û˜

… Ü•  ½… ¡

• ·½  ½ … ´Üµ
Ý ¼ ´Üµ · £´ÜµÝ´Üµ · ´Ü ݴܵµ ·Ü
¼ Û˜ £´Üµ ´ º½º½µ
½

¾ Æ· ¸ ¡¡¡ ¾ Ƹ ¡ ¡ ¡ · ’– ¸
•–·½ •– •– ½
– •½ ¸ • ’ ’½ · ’¾ ·
Û – ¼
¾ Ƹ ¢ ’ ¹‘ ¾
… …
’ –’ –Û
’ “˜ ’ ´Üµ ˜– —º Á “– ½¾ ¬’
‚ ¡ ¡ ¡ · ’  ½ · ½ ¡¡¡·’ ¸ ˜
’½ · ’½ ·
¨ ©


‘ ‘¾‚
´µ

¨‘ ©
¾‚ ¨‘ ©
´ ·½µ
… ‘
´Üµ ·
• ·¾  • ·½ ¾‚
´ ·¾µ
·Ü ‘ · ´ º½º¾µ

¨ ‘ ‘¾‚©
ºº
º

¨  ‘ ‘ ¾ ‚ ©
•–  • ·½ ´–µ
·Ü ·
· Ü • ·½
½¿ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

      ’Ü ½
 ½  ½
´½µ ´½µ ´½µ

– •½ ½Ü ¾Ü
Æ“Û¸ ½ ’ ½¸ ˜ ’ £´Üµ ¸
½ ¾
’ Û “˜ ’ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’ “ Ð Ú Ð ½ ˜ ˜Û —˜™ ’˜ ”– ’ ”˜ –
´µ
Լ
´ “‘” – З“ “— ¸ “— µº „ ˜ – “’ Û Û ÐÐ —” ݘ “’ ˜ “’— “’ Ï ——™‘
’ ¹Ú ™’ ˜ “’ “ ´Ü ݵ ’
˜“ “Г‘“–” Й ’ “™– ““ “ ´½ ¼µ¸ —™ ˜ ˜
½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´ Ý ¾µ
´Ü ݵ —Ü Ý
’ ¼º
Ï ¬–—˜ “’— – ´ º½º½µ Û ˜ ˜– Ð Ú Ð—º À“Û Ú –¸ ÐÐ ˜ —˜ ˜ ‘ ’˜— Û ”–“Ú –
’ Û ˜ “™˜ ’Ý Æ ™Ð˜Ý ’ – З ˜“ ˜ — Û˜ ‘“– ˜ ’˜– Ð Ú Ð— ´—

— ˜ “’ º µº Ì — “ ˜Û“ Ð Ú Ð— ’ ˜ — ’ Й ’˜ — ¿¸ “– Ü ‘”Ð Ý
’½ ’¾ ’¿
˜ ’ ¼ ’ ¼º Ì ™— Û ¬–—˜ “’— – ´ º½º½µ Û ˜


‘ Ü•½  ½ · ‘ Ü•¾  ½ · ‘ Ü•¿  ½   ‘ Ü ½ ¾ ‚½

£´Üµ

‘ Ü•¾  ½ · ‘ Ü•¿  ½   ‘ Ü ½
¨ ‘ ¾ ‚¾
‘ Ü•¿  ½   ‘ Ü ½
¨ ‘ ¾ ‚¿

½¸ ¾Æ ¾
• •¿ •¾ •½ •¼

Û – ¼ · “– ½¾¿º — “– Û
’ ¹Ú Й ™’ ˜ “’ “ ´Ü ݵ ’ ’
˜ “Г‘“–” “™– ““ “ ´½ ¼µ —™ ˜˜
½ ¾‚ ¾‚ ‚
Ç´Ü ¾ µ·Ç´ Ý ¾µ — Ü ‘¸ ‘ ‘¸ ‘
´Ü ݵ ’Ý ¼º Ï ——™‘ ½¸ ¾¸
½
¾‚ ‚ ‚ ¾‚
‘¸ ‘ ‘‘
’ ¿ ¸ ˜“ “‘”Ð Ü ’™‘ –— —™ ˜ ˜˜ — ˜— ½¸
½ ¾
¾‚ ‚ ¾‚ ‚ ‚
‘‘ ‘‘
’ – Ð ’ –ÐÝ ’ ” ’ ’˜ “Ú – º Á’ ˜
½ ¾ ½ ¾ ¿
“ÐÐ“Û ’ Û Û ÐÐ ™— ˜ “’Ú ’˜ “’


‘ ‘
‘ ’½ · ½ ’ ‘ ’½ · ’¾ · ½ ’
¼ ’ ¼ ´ º½º¿µ

’ ’˜ ˜ — £ ’ Û– ˜˜ ’ —


‘ Ü•½  ½ · ‘ Ü•¾  ½ · ‘ Ü•¿  ½   ‘ Ü ½ ’

£´Üµ ½

Á˜ — — ÐÝ — ’˜ ˜ ´ º½º½µ — •™ Ú Ð ’˜ ˜“

… Ü • Á …
¿ ¿
Ý
’ Ü Ý · ´Ü ݵ
· ¼ ´ º½º µ
¼
Ü
½ ½

¾ ‚½ ¾ ‚¾ ¾ ‚¿
‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘
Û – ¸ ¸ ’
¼½ ¼¾ ¼¿
½
™’ ˜ “’ “– Ü ’ Ý’
—“‘ “Г‘“–” ’ “™– ““ “ ’ ’ “™– ““ “

È‘ ½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´Ü ½ Ý µ · Ç´ Ý ¾µ
ݵ —Ü Ý
¼ ’ ´Ü ’ ¼º Ë™ —˜ ˜™˜ ’ —– —
½ Ý Ü ‘ ’˜“ ˜ — •™ ˜ “’ “’
¼‘
ݼ ´Üµ “˜ ’—
½

¿
‘ ‘
¼ µ ݼ ‘
´¨ ½
½

 
‘ ” ’ — “’ ݼ Û ˜ ½ ‘ ½º
Û – “’ÐÝ — ¼¸ ½ ¾ ¿¸ — ’Ú –˜ Ð ´
¾Æ

’ ˜ –‘ ’ ݼ “– ‘ Ú Ý¼ ½
¼µ Û ™’ •™ ÐÝ · º …“– “Ú –¸ — ’ ¼Û ¼
½

¾
Ü ¾ Ü ½ º
— ™’ •™ “–‘ Ð —“Й˜ “’ ݼ
’ ˜ ™— ´ º½º½µ
—’ ”˜ – ¾ ’ Û Û ÐÐ —˜™ Ý ˜ “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ ´ ’ ˜ — ’— — —–
’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ ”˜ – ½¸ ™˜ ’“Û Û ˜ ’ Ð – “’— —˜ ’ “ “–‘ Ð Ü”– —— “’—
º¾ “–‘ Ð Ê ™ ˜ “’ ˜“ Æ“–‘ Ð “–‘ ½¿

Ƚ Ü•½   Ü•¾   •½¿ Ü•¿
  ¾ ’ ´´Ü ½µµ Ü ¾ ¾ Æ¡ ¡ ¡ ¡·Æ¡ ’¸
½ ¾
•½ •¾
´Üµ Û˜ ¸ ½·
½
¼
¾ Æ¡ ¡ ¡·Æ¡ ’ ¾ Æ¡ ½ ·¡ ¡ ¡·Æ¡ ’ ¸ ’ “Û
½ ·¡ ’ Û˜ ’ ˜™– Ð « – ’˜ ˜ “’µ
¾ ¿

Ý Ì ´Ü Þµ Ý ´Üµ Þ
¾Æ’
“–‘ Ð —“Й˜ “’ ݼ ¸ Û

<< . .

. 35
( : 46). . >>