<< . .

. 36
( : 46). . >>

——“ ˜ Û˜ ˜ “–‘ ÐÐÝ ˜– ’— “–‘— ˜ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’
˜“ ˜ ’“–‘ Ð “–‘
Þ ¼ ´Üµ · £´ÜµÞ´Üµ ¼ ´ º½º µ

— —˜ — “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’¸ ˜ ’ Ðݘ ’ Г ™ Û ÐÐ — ™—— ºÌ — Ð ˜’
“ Ì ˜“ “Г‘“–” Ü”– —— “’ ’ ‘“™’˜— ˜“ ˜ ——“ ˜ “’ “ “Г‘“–” ™’ ¹
˜ “’— Ý “–‘ Ð — – — Ý
Û˜ ˜ ˜ ˜ Û ÐÐ “’—˜–™ ˜ ’— ˜ “’ º¾º Á˜ — — “Û’ Ý
Ü”– —— “’— Ý
– —‘ ’ – ¾˜ ˜˜ “–‘ Ð – ‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ’ ˜ – —™‘—
½ ˜“– Ë “ “” ’ ’
– “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ’ –˜ ’— Ж –˜ ’
•½ ¸ Û – •½ “–– —”“’ — ˜“ ˜ —˜ Ð Ú Ð ’ ˜ “– ’Ð « – ’˜ Ð •™ ˜ “’ ´ º З“
— ˜ “’ º¿µº À“Û Ú –¸ — ’ ”˜ – ¾ ’ ˜ — “ — ’“˜ ™ – ’˜ “’Ú – ’ “˜
“–– —”“’ ’ ˜– ’—— – — Û ’˜ — — Ú˜ “–‘

Ü•½   Ü•¾   Ü•¿ Ü ¾’
  Ý ´Üµ
•½ •¾ •¿

¾Æ’
г “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ ̽ ´Ü ™µ
Á’ — ˜ “’ º ˜ Û ÐÐ — “Û’ ˜ ˜ ” –˜ ’ И
Ü”– —— “’ ̽ ´Ü ™µ¸ ™— ’
˜“ “Г‘“–” ‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý¸ ’ “’ ˜ ‘ ’ “Ð ¬’
ÝÝ Ì½ ´Ü ™µ ˜ “– ’Ð «–’ •™ ˜ “’ — ˜ ’ ˜– ’— “–‘ ’˜“ ˜ — ‘¹ ’“’ Ð
“–‘ ™¼ ´Üµ · £´Üµ™´Üµ —“Й˜ “’— ݴܵ ˜
¼º З“ ˜ “–– —”“’ ’ Û˜ ˜ Ú Ð
½ Û ÐÐ ˜“– Ë ¼
ݼ ´Üµ — Ü Ë¸ ˜
—˜™ Ú ’ —™ —“Й˜ “’ “’ —™ ¹— ’ ™’ –
˜ Ý •™ З
—“‘ ˜ “’ Ð ——™‘”˜ “’— ˜ – Ü —˜— ™’ •™ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — —™ ˜
— “ – Ð Ú Ð— ’
˜ —™‘ “ ˜ ˜– ’—— – — ´ “‘” – ˜ “– ‘ ºº ’ ˜ ‘“– ’–Ð
˜ “– ‘ º º½µºº¾ “–‘ Ð Ê ™ ˜ “’ ˜“ Æ“–‘ Ð “–‘
È ¾Æ
˜– ’— “–‘ ˜ “’ Ý Ì ´Ü Þµ ݼ ´Üµ · ÝÞ
ÁÛ – •™ – ˜ ˜˜ – ™ — ´ º½º½µ


¾ Æ’¸
½
’ݸ
˜“ ˜ ’“–‘ Ð “–‘ ´ º½º µ¸ ˜ — ˜“ “–‘ Ð —“Й˜ “’ “ ˜ “ÐÐ“Û ’
½


¨ ©
Ð’ – •™ ˜ “’

Ü•½  ½ Ü•¾  ½ Ü•¿  ½ ·
     
Ý ¼ ´Üµ · £½ ´Üµ Ü ½ ݴܵ · ˜ ´Üµ ¼

˜
Û – Û ™— ˜ “’Ú ’˜ “’ ´ º½º¿µº À – £½ ’ – ¬’ ’ ´¾º¾º¿µ ’ ´¾º¾º µ
’¹Ú ˜“–— Û ˜
– —” ˜ Ú Ðݺ …“– “Ú – ¸ ¸ ’ – ˜ “‘”“’ ’˜— – —” ˜ Ú ÐÝ ¸
’º
¸ ’ ¸ ½¾

Ê ‘ – º¾º½ Ì Ü”– —— “’— £½ ’ ˜ ˜ ¬–—˜ Ú ˜“ ’˜ –”– ˜ — “–‘ Ð — – —º
À“Û Ú –¸ Û Û ÐÐ Ú ˜ ‘ ’ ’ Ðݘ ‘ ’’ ’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ º¿º º
½¿ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

¾ Æ’ ¸
•™ ˜ “’ “– Ý ¸
Ë ‘ Ð –ÐÝ ˜“ ˜ •™ Ú Ð ’ “ ´ º½º½µ ’ ´ º½º µ¸ ˜ — •™ Ú Ð ’˜
½

… Ü • Á …
˜“
¿ ¿
Ý
Ü Ý· · ´Üµ Ý · ˜ ´Üµ
· ¼ ´ º¾º½µ
Ü
½ ½

¾ Ü ½ ’¢’ Ü ½ º Ì
´¨¿ ½ ܽ • Á
˜ ´Üµ
Û – µ˜ ´Üµ ’ Û – · ´Üµ ‘ ˜– —
’ ¸ ½ ¾ ¿¸ – ¬’ ݘ •™ ˜ “’
 ¨ ¡¨Ü£ ©
·

Ü•½ Ü•¾ Ü•¿ ·
     
 • Á
¿
½Ü ½ ´Üµ
´ º¾º¾µ
¨¿ · · ´Üµ
½


È ¾‚ ¾ Æ’ º Á ¾
—Á
Ì —Þ “ ˜ ‘ ˜– ’ ” ’ — “’ ˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü “– ½¾¿
½
Û ——“ ˜ Û˜ ˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ — ´ “‘” – ´ º¾º½µµ¸ ˜ ’ “’
’ —˜ ’ ™ — ˜ “ÐÐ“Û ’ ˜– — —º

Ì —
Á ¼º
½
¢ ¼¹‘ ¢ ’¹
Á’ ¸
Á Á Á ’’
Ì ‘ ˜– — ¾¸ ¿¸ ’ –¼ ˜– —¸ ½—
¾ ¿ ½
‘ ˜– Ü “ ˜ “–‘

  ’ 
½ ½


Ì — ™˜
ÁÁ ¼¸ ¼º
½ ¾
¢ ¼¹‘ Á’½ ¸ Á Á’¾ ·’¿ ¸
Á Á
Ì ‘ ˜– — ’ – ¼ ˜– —¸
¿ ¿ ½ ¾


’½ ·½   ’ 
’½
½ ½ ¾


Ì —
ÁÁÁ ¼º
½ ¾
Á’
Á
“– ½ ¾ ¿ Û ’“Û Ú ¸Û Ð


’½ ’½ ·½ ’½ ·’¾
½ ½ ¾


’½ ·’¾ ·½   ’ 
¿

È–“”“— ˜ “’ º¾º¾ ½ “– ˜« – ’˜ Ð •™ ˜ “’ ´ º¾º½µ ”“—— —— — “–‘ Ð
¼

—“Й˜ “’ Ý ¾ “– ¾
º ’˜ — – — Ý — ™’ •™ Û ”– — – ˜
Ü ½ ¾
“’—˜ ’˜ ˜ –‘ ’ Ý ˜“ •™ Ð ˜“ º Ì ’ З“ ˜ — – — Ý “– ½ – ™’ •™ º

¾ Æ’
È–““ ºÌ ”–““ — Ú ’Û˜ ’ ™ ˜ “’ “’ ˜ Ð’˜ “ º …“– “Ú –¸ “– ½
¨¿
˜ ’ ’˜“ “’— – ˜ “’¸ Û Û ÐÐ ™— ˜ ’“˜ ˜ “’ ’ ´Üµ · ´Üµ¸ —“
½
’ ‘Ý Ú « – ’˜ ‘ ’’ — ’ « – ’˜ ”Ð —º
‘¸
Á — ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü“ Ð ’ ˜ ½¸ ˜ ’ “’ — ˜“ —˜ ’ ™ — ˜Û ’˜ ——
¾ ‚½¸ ‘ ¾ ‚¾ “– ‘ ¾ ‚¿º ¾ ‚½ Û
‘ “‘ ‘
Û˜ — ’ Ü ‘”Ð ˜ ½ ’ ’˜ ˜
— ´ º¾º½µ – —
ܽ •½ Ý ¼ ´Üµ · ݴܵ · ´Üµ ݴܵ ¼ ´ º¾º¿µ
º¾ “–‘ Ð Ê ™ ˜ “’ ˜“ Æ“–‘ Ð “–‘ ½¿


 
Û – ’ Û –
½

¨
½
©
 • ’
•¾  •½ · ´ •¿  •½   ´
      ½ •½
µÜ ½ ·Ü
´Üµ ´ ½ µÜ ½ µÜ £´Üµ
½ ½


Ƚ •  • ½ ´ º ´¾º¾º¿µµº À ’
Ç´Ü ¾ µ —Ü
À– £´Üµ “Ð ½ ´Üµ ¾ ´Üµ ’ ´Üµ ¸

Ƚ
•½   •¾
‘ Ü ‘ ‘¸
‘ ‘ •½ ¸
’ Ü” ’ — ´Üµ Û˜ “’ Ð
Ý‘ Ü ‘
½ ¾

— – — ݴܵ
‘ ˜– Ü Û ˜ ˜ ¬–—˜ “’ Ð Ð ‘ ’˜ •™ Ð ˜“ ¼º Ë™ —˜ ˜™˜ ’ ¼
’˜— “ Ü ‘ ¸ ‘
’ ´ º¾º¿µ ’ “‘” – ’ “Æ ¼¸ “’ “˜ ’— ˜ “ÐÐ“Û ’ – ™–— Ú


È‘ •
– Ð ˜ “’


ÈБ • ½ ·•¾
Ý‘ · ‘ Ð ÝÐ ‘ •½
¼ ¼
  •½ µÝ‘ • ½ ·•¾
Ý‘ · ‘ Ð ÝÐ
Ð ‘ •½ · ½
´‘ ¼
½


 ½ ‘
“– ‘ •½ Û Ð —˜ ’ “‘”“’ ’˜— “ Ý
— ÐÝ ™ ˜ ˜˜ Ú ˜“ •™ Ð ˜“

“‘”“’ ’˜ “ Ý
¼¸ Û Ð ˜ ¬–—˜ — ™’ ˜ –‘ ’ Ý ˜º Ì •™ ˜ “’— “–– —”“’ ’ ˜“
‘ •½ · ½ ’ Û– ˜˜ ’ —

‘ •½  ½ ‘ •½ ·•¾
  •½ µÝ‘ • Ý‘ · ‘ Ð ÝÐ · ‘ Ð ÝÐ ‘ •½ · ½
´‘ ´ º¾º µ
½
Ð Ð ‘ •½
¼


‘¸
’ ˜ Ð ˜˜ – —™‘ — ¬–—˜ “‘”“’ ’˜ •™ Ð ˜“ ¼ — ’ ˜ ¬–—˜ “’ Ð Ð ‘ ’˜ “
  •¾
‘ •½
•½ ¸ — •™ Ð ˜“ ¼º Æ“Û¸ Ð ˜ ™— ”– — – ݼ ½¸ ˜ ’ ˜ •™ ˜ “’
“–– —”“’ ’ ‘ •½ · ½ ™’ •™ ÐÝ ¬–—˜ “‘”“’ ’˜ “ ݽ ’ ˜
˜ –‘ ’ — ˜ Ð —˜
 
’ ½ “‘”“’ ’˜— “ Ý•½ ·½ º Á’ ’ – и ´ º¾º µ Û ˜ ‘ •½ · ½ – ™–— Ú ÐÝ Ú — ˜ ¬–—˜
 ½
“‘”“’ ’˜ “ Ý‘ •½ ’ “‘”“’ ’˜— “ Ý‘ º À ’ ¸ ´ º¾º½µ¸ Û ˜
Ð —˜ ’
’˜ ½¸
’ Ü ½ Û ”– — – ˜ “’—˜ ’˜ ˜ –‘ ˜“
”“—— —— — ™’ •™ “–‘ Ð —“Й˜ “’ ’ •™ Ð
¾‚’
‘ ¸ З“ — ™’ •™ “–‘ Ð

˜“ ½ º ’ Г “™—Ðݸ ½ ½ ˜ ’ ´ º¾º½µ¸ Û ˜
Լ
—“Й˜ “’ Û ”– — – ˜ “’—˜ ’˜ ˜ –‘ ˜“ •™ Ð ˜“ Á’ — ‘ Ð – Û Ý “’ ‘Ý
¾ ‚¾ ¾ ‚¿º
•™ ˜ “’— “– Ý ‘ ‘
˜– ˜˜ ‘¸ ’
˜Ý
Æ Ü˜ —™””“— ˜“ ’ ’˜ –Ð – –˜ ’½ ’ ——™‘ ˜ — ’ “™’ “–
¼


¾ Æ’¸   ½º Ì
¼ ¼
ÐÐ ’¸ — ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü“ Ð ’ ˜ ¸Û Ú

…Ü ¿
Ý ¼ ´Üµ ·
½ •
Á Ý· ´Üµ ݴܵ · ˜ ´Üµ ¼ ´ º¾º µ
½

¼
—˜ ” ’ — “’ Ý
“’ÐÝ Û˜ ¸˜ — ’“Û’ Ü” ’— “’º À“Û Ú –¸ “’˜– –Ý
¼


˜“ ˜ — ˜™ ˜ “’ ’ ˜ ”– ’ ”˜ –—¸ ˜ ‘ ˜– Ü — ’“˜ ÐÛ Ý— ’Ú –˜ к “–
’½ ·½ ¸ ˜
Ü ‘”Ð ¸ ½· ’ ¾¸ ™˜ — ´½ ¼ ¼ ¼µ Û – ’ — Á ’
½
  ’½      
¼ ½ º Ë“ ’Û Ú ˜“ —˜ ’ ™ — ˜Û ’
¾ ½ ½ ½
—Ú–Ð — —º
Á ¾¸ ˜ ’Û – ’ — Á ’ ˜ ‘ ˜– Ü ½ — ’Ú –˜ Ð ™ ˜“ ˜ ˜
½
¾ ‚½
‘ ‘
˜ ˜˜ —˜ —Ð’ –ÐÝ ’ ”’ ’˜ “Ú – º Á’ ˜ — — ˜— — ÐÝ — ’˜ ˜
´ º¾º µ ”“—— —— — ™’ •™ “–‘ Ð —“Й˜ “’º
½¿ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

Á ½¸ “– Ü ‘”Ð ´½ ¼ ¼ ¼µ¸ ˜ ’ Û —˜ ÐÐ – ’ — Á¸ ™˜ ˜ ‘ ˜– Ü
½ ½

  ½ — ’“ Г’ – ’Ú –˜ Ð º Æ“Û Û —˜ ’ ™ — ˜Û ’ ˜Û“ — —¸ ’ ‘ ÐÝ
½

Ƚ
•½  •¾
½ ’ ¼º Á ½¸ ˜ ’˜ ‘ ˜– Ü ’˜ Ü” ’— “’ “ •™ З
¾ ¾ ¾

  Ƚ •  ½ ˜ Ý‘ Ü ‘

— – — ݴܵ
’ ˜ ™— — ’Ú –˜ Ð º Ë™ —˜ ˜™˜ ’ ’
½ ¼
‘ Ü ‘ Û

˜ — ˜ ´Üµ
´ º¾º µ ’ Ü” ’ ’ “˜ ’ Ý “‘” – ’ “Æ ’˜—
“ Ü ‘ ¸ ‘
½
½

‘ •½ ·•¾
  •½µÝ‘ • ¾Æ
Ý‘ · ‘ Ð ÝÐ · ˜ ‘ ‘
´‘ ½
Ð ¼


‘ •½ ¬’ ˜ “’ ˜ ‘
˜Ý ‘
•½ º …“– “Ú –¸ Ý
Û˜ ˜ “’Ú ’˜ “’ ˜ ¼ ¼ “–
  ½º Á   •¾ ˜ — •™ ˜ “’ – ™ — ˜“ Ý‘
‘ •½ ‘
•½ ¼¸ Û ‘”Ð — ˜ ˜ ˜ Ð —˜
   
½ “‘”“’ ’˜— “ Ý‘ •™ ˜ “’ “– Ý‘
’ •™ Ð ˜“ ¼º Á ‘ •½ •¾ Û ‘ Ý – Û– ˜ ˜


‘ •½ ·•¾  ½
  •½ µÝ‘ • Ý‘ · •½  •¾ Ý‘ •½ ·•¾ · ‘ Ð ÝÐ · ˜ ‘
´‘ ½
Ð ¼

 ½ ‘
˜ Ð —˜ ’ “‘”“’ ’˜— “ Ý
Ì — •™ ˜ “’ – ™–— Ú ÐÝ Ú—˜ ’ ˜ ¬–—˜ “‘”“’ ’˜
  •¾º
‘ •½ ·•¾ ¸
“Ý ‘ •½ Á ¼¸ ˜ ’ ½¸ ’ ’˜ ˜ — ˜ ¬–—˜ “’ Ð
¾ ¿

Ƚ
  •¿¸
‘¸ •½  •¿
‘ •½
Ð ‘ ’˜ “ “˜ ’ – •™ Ð ˜“ ¼º À“Û Ú –¸ — •™ Ð ˜“

   ‘
¼ Ý‘ Ü

’ ˜ ™— ’Ú –˜ Ð º Ë™ —˜ ˜™˜ ’ —– — ’˜ ¹
½
¾ Ƹ
’˜— “ Ü ‘ ¸ ‘
– ’˜ Ð •™ ˜ “’ “–– —”“’ ’ ˜“ ˜ — — ’ “‘” – ’ “Æ
 ½ ‘
Ð —˜ ’ “‘”“’ ’˜— “ Ý
Ú— ’ — ‘ Ð – ‘ ’’ – — “Ú ˜ ˜˜ – •™ Ð ˜“ ¼
  •¿ ¸ Û   •¿ ˜  ½
‘ •½ ·•¿
“– ‘ •½ “– ‘ •½ “‘”“’ ’˜ “ Ý Ð —˜ ’
Ð ¬–—˜ ’ ˜

“‘”“’ ’˜— “ Ý ’ ˜ –‘ ’ – ™–— Ú Ðݺ
Á ¼¸ ˜ ’ ¾ “– ½ “– ¼º Á ¾¸ ˜ ’Û – ’ — ÁÁ
½ ¾ ¾ ¾ ¾
’ ˜ ‘ ˜– Ü — ’Ú –˜ к À’ ¸˜ – Ü —˜— ™’ •™ “–‘ Ð —“Й˜ “’º Á ¼¸
¾
˜ ’ ¾¸ Û ’ ‘”Ð — ˜ ˜ — ’Ú –˜ Ð º Ë“ ˜ – ‘ ’— ˜“ “’— –˜ —
¿
¼¸ ˜“ ˜ –Û˜ ½ ’ “– “’Ú ’ ’ Û ——™‘ ˜ ˜ ´½ ¼ ¼ ¼µº Á’
½
’½¾ ¾
’ ’ ·½ ¸ Û
¨   ’ ·½
˜ — — — “’ Ð ‘ ˜– Ü Û ˜ “’ÐÝ
½ ½ ½
¨
´’½ · ½µ˜
˜ “’ Ð Ð ‘ ’˜ •™ Ð ˜“ ¼º …“– “Ú –¸ ‘Ý Û– ˜˜ ’ — ¾¸ Û ˜
½

Ƚ •  •   ’ ·½ ’ ½
È‘ •  • ‘ ½ Ü ‘ •½  •¾ ½ ½
½ ´Üµ ½
’ ’ ·½
½  
½ ¾
‘ ¾ Ü ‘ •¾  •¿ ¾

¾ ´Üµ

Ƚ
½
¾ ¿

<< . .

. 36
( : 46). . >>