<< . .

. 37
( : 46). . >>Ý‘ Ü ‘ ¸
•½  •¾ ½ •¾  •¿ ¾ ‘
— – — ݴܵ
À’ ¸ “˜ ’ – ’Ú –˜ Ð º Ë™ —˜ ˜™˜ ’ ¼
¾Æ
’˜— “ Ü ‘ “– ‘ ¬–—˜ ’½
“‘” – ’ “Æ ’ ™— ’ — ‘ Ð – —”Ð ˜˜ ’ ˜–˜
‘Û Ý‘ — ˜ —¬ —
“‘”“’ ’˜— “ Ý ™ ˜ ˜

  •½µÝ‘ • ½ ¨ ´‘   •¾ µÝ‘ •
´‘ ¾¾
½
‘ •½ ·•¾ ‘ •¾ ·•¿
¨ ‘ Ð ½ ÝÐ ½ ¨
Ý‘ ½ Ý‘ ¾ ‘ Ð ¾ ÝÐ ¾ ‘
·˜
·
½ ¾
Ð Ð
¼ ¼
º¿ …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ý ½¿

’½   ’ ·½ ’ ’ ·½ ’ Û – ˜ ‘ — ˜ “ Æ ’˜ “
Û – ½¸
½ ¾ ½ ½
˜ ‘½¨˜ ‘¾ Û ˜ ˜ ‘½ •½   ½
Ü ‘ ˜ º Á’ ˜ — — ˜ ‘ ¼ “– ‘
’˜ Ü” ’— “’ “
•¾   ½º “– ‘ •¾   •¿ ÐÐ “‘”“’ ’˜— “ Ý‘ – •™ Ð ˜“ ¼¸
‘¾
˜ ¼ “– ‘

•¾  •¿
´’½ · ½µ˜ •™ ˜ “’ “–– —”“’ ’ ˜“ ‘
Ü ”˜ “– ˜ “‘”“’ ’˜º „““ ’ ˜˜
´’½ · ½µ˜ ‘
“‘”“’ ’˜ “ ݼ — Û ÐÐ — ˜ “‘”“’ ’˜— “ Ý Û ˜ ’ Ü
™’ •™ ÐÝ Ú—˜
’“˜ •™ Ð ˜“ ’½ · ½º Ï ’ “’˜ ’™ ’ ˜ — Û Ý ’ – ™–— Ú ÐÝ ˜ –‘ ’ ÐÐ “ Æ ’˜—
¤
’ ݺ

Ê ‘ – º¾º¿ Á ¾ Æ’ Û ˜
Û “’ÐÝ ˜ ’˜“ “’— – ˜ “’ ˜ “— ¼¸ ˜ ’
¾ ¿
½
½ •½
¸ ˜ ´Üµ Ü ˜ ´Üµ¸ ’ ˜ “’ÐÝ ” ’ — “’ Ý ¼ ¸ Û ˜
Û ™˜“‘ ˜ ÐÐÝ – ’ — Áº À ’
¼
‘™Ð˜ ¹ ’ — — ˜—Ý’ ˜ —‘ ”–“” –˜Ý ´ — ‘™Ð˜ ¹ ’ ÜÛ˜ ¼
¾ ¿
¼ ¼ ¼ Ý ´½µ
’ ¸˜ ’ З“ ¼µº “– —™ ‘™Ð˜ ¹ ’ — Û ˜ ’ Ú
¾ ¿
Ý ´½µ
½¸ ’ ¼ ¾ºÐ ˜Ý “ Ý
º¿ …™Ð˜ —™‘‘
Ý — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð º Ï
Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ÐÐ — “Û ˜ ˜ ’ Ý ”–“Ú ’ ˜ —
“– ¼¸ —“ “– ˜ “–‘ Ð —“Й˜ “’ “ ˜ “– ’ Ð « – ’˜ Ð •™ ˜ “’ ´ º½º½µº Ê ‘ ‘ –
˜ ˜˜ — •™ ˜ “’ — •™ Ú Ð ’˜ ˜“ ´ º½º µº

¬’ ˜ “’ º¿º½ „ ˜ ¾ º Ì ’ ˜ — ÐÐ — ’ ™Ð – ”“ ’˜ “ Ð Ú Ð • “ ´ º½º µ
½¾¿
— ’ ™Ð – – ˜ “’ “ Ð Ú Ð • “ ´ º½º µ • ˜• — ’
’˜ – ˜ “’ “ ˜ — ÐÐ
’Ú Ð™ “ ¼ º Ì — ˜ “ — ’ ™Ð – – ˜ “’— “ Ð Ú Ð • “ ´ º½º µ Û ÐÐ ’“˜ Ý
Ë ¼º ¾Ë ¼
– ˜ “’ Û ÐÐ ÐР˘“ — – ˜ “’ “ ´ º½º µ ˜ – Ü —˜—
“– —“‘ ¾ ½ ¾ ¿ —™ ˜ ˜   ¦ ´¾• µº
Ê ‘ – º¿º¾ Ë“‘ ™˜ “–— ™— ˜ ˜ –‘ ’˜ ¹Ë˜“ — – ˜ “’ ’—˜ º Ì “— ™˜ “–—
˜ ’– – ˜“ ˜ — ’ ™Ð – – ˜ “’ —˜ ˘“ — – ˜ “’º

Ì “ÐÐ“Û ’ – —™Ð˜— – ”–“Ú Ý – —‘ ’ – ¾º

È–“”“— ˜ “’ º¿º¿ “– ¾ ½ ¾ ¿ ˜ ¾ Ë ¼ ’ ˜ « ¼ —™ ˜ ˜ Ë´ « µ
“ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð – – ˜ “’ “ Ð Ú Ð • “ ´ º½º µ ’ ——™‘ ˜ ˜ ˽ ˾ Ë¿ ¸
Û–Ë ½ ¾ ¿º Ì ’ ݼ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð ’ ˜ ‘™Ð˜ ¹
Ë´  « · • µ¸
– ˜ “’   ¸ Û – ´ ½ ¾ ¿ µº Á˜— ‘™Ð˜ ¹—™‘ ݼ — “Г‘“–” —“Й˜ “’ “ ´ º½º µ
“™– ““ “ ½ ’ ˽ ’ ݼ ´Üµ ݼ ´Üµ — Ü ½ ’ ˽ º
’’
Á’ ˜¸ ˜ “–‘ Ð — – — ݼ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð º Á˜— ‘™Ð˜ ¹—™‘ Ü —˜— “’ ’Ý — ˜“–
“ — ’“˜ “’˜ ’ ” – “ ˘“ — – ˜ “’— ¦ Û ˜ ¦   ¦ ´¾• µ¸ ¾ Ë ¼ ¸
Û
½ ¾ ¿º

˼ —
Ì Ð —˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ˜ — ”–“”“— ˜ “’ — Ý— ˜ ˜ — ˜“– Û “ — ’“˜ “’˜ ’
 ¦ ¾Ë
¦
” – “ ˘“ — – ˜ “’— ´¾• µ¸ ¼¸ ½ ¾ ¿¸ ˜ ’Û ‘ Ý ““—
˜“–— ˽ ¸ ˾ ’ Ë¿ ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘ “ ݼ
˜ — “Ú ’ —™ Û Ý˜ ˜˜ “–– —”“’ ’
½ ’ ˼ ¸ —
Ü —˜— ’ ’ “™– ““ “ —“Й˜ “’ “ ´ º½º µ ’ —Ý‘”˜“˜ ÐÐÝ •™ З
½
ݼ ´Üµ — Ü ’ ˼ ´ “‘” – З“ ˜ ’ “ — ˜ “’ ¾ ’ – ½ µº
½¼ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

¬’ ˜ “’ º¿º
„˜ ¾ ½¾¿ º Ì ’˜ — ÐÐ — ’ ™Ð – ”“ ’˜ “ Ð Ú Ð • “ ´ º¾º½µ
“ Ð Ú Ð • “ ´ º¾º½µ • ˜• — ’
’˜ – ˜ “’ “ ˜ — ÐÐ — ’ ™Ð – – ˜ “’
¼ ¾ Æ’ Û ˜ ¼
’Ú Ð™ “ “– —“‘ ºÌ — ˜ “ — ’ ™Ð – – ˜ “’— “ Ð Ú Ð •
¼


ÝË
“ ´ º¾º½µ Û ÐÐ ’“˜ º – ˜ “’ Û ÐÐ ÐР˘“ — – ˜ “’ “ ´ º¾º½µ
¾Ë “– —“‘ ¾ ½ ¾ ¿   ¦ ´¾• µº
˜ – Ü —˜— —™ ˜˜

Ê ‘ – º¿º Á˜— ˜˜ —
— ’ ™Ð – ”“ ’˜ “ ´ º½º µ “– ´ º¾º½µ Û Û ÐРЗ“ — Ý ˜
Ý º Ë ‘ Ð –Ðݸ
— ’ ™Ð – ”“ ’˜ “ ˜ “–– —”“’ ’ — ’ ™Ð – – ˜ “’ ´Ë˜“ — – ˜ “’µ “
´ º½º µ “– ´ º¾º½µ — З“ ÐÐ — ’ ™Ð – – ˜ “’ ´Ë˜“ — – ˜ “’µ “ ˜ “–– —”“’ ’
ݺ

È–“”“— ˜ “’ º¿º “– ¾ ½ ¾ ¿ ˜ ¾Ë ’˜ ¼ —™ ˜ ˜ Ë´ « µ
«
“ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð – – ˜ “’ “ Ð Ú Ð • “ ´ º¾º½µ ’ ——™‘ ˜ ˜ ˽ ˾ Ë¿ ¸
Û–Ë ½ ¾ ¿º Ì ’ Ý — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð ’ ˜ ‘™Ð˜ ¹
Ë´  « · • µ¸
– ˜ “’   ¸ Û – ´ ½ ¾ ¿ µº Á˜— ‘™Ð˜ ¹—™‘ Ý — “Г‘“–” —“Й˜ “’ “ ´ º¾º½µ
“™– ““ “ ½ ’ ˽ ’ Ý ´Üµ Ý ´Üµ — Ü ½ ’ ˽ º
’’
Á’ ˜¸ ˜ “–‘ Ð — – — Ý — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð º Á˜— ‘™Ð˜ ¹—™‘ Ü —˜— “’ ’Ý — ˜“–
“ — ’“˜ “’˜ ’ ” – “ ˘“ — – ˜ “’— ¦ Û ˜ ¦   ¦ ´¾• µ¸ ¾ Ë
Û ¸
½ ¾ ¿º


ÈÐÜ ¾ Ð¡’ Ð Ü ½ Р
¾
È–““ “–‘ Ð — – — ݼ — ´•½ •¾ •¿ µ¹
º “– ’ ˜“ ”–“”“— ˜ “’ º¿º¿ ˜
¾ Æ’ ˜ ™’ ˜ “’ ´Ü ݵ
—™‘‘ Ð º …“– “Ú –¸ “– ´ÜµÝ — “Г‘“–¹
¾ ’º
“½’
“– Ü ’ Ý’
” ’ “™– ““ ’ “™– ““ “¼ Ì — ˜Û“
’ ´¾º¾º¾µµ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð ’ Ú –Ý
“ — –Ú ˜ “’— ˜“ ˜ – ‘”ÐÝ ˜ ˜ ´ ¬’
ݼ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð ´ º Ð ‘‘ ½º º¾µº Ë“ · — ´•½ •¾ •¿ µ¹
– ˜ “’ ’ Û
ݼ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð º
—™‘‘ Ð ’ Ú –Ý – ˜ “’ ’ Û
¾ Æ’ º
Ì“ ”–“Ú ˜ ”–“”“— ˜ “’ Û ™— ’ ™ ˜ “’ “’ ˜ Ð’˜ “ Á —Ð’˜
½
’˜
½¸ ˜ ¼ ’ ˜ – —™Ð˜ “ÐГۗ –“‘ – ½º Æ Ü˜ ˜ ½ ’ ——™‘ ˜

È Æ’ É’ ¼É”
È ¾   ½º
¼
”–“”“— ˜ “’ ˜“ ˜–™ “– ÐÐ ½ Û˜ Á — ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü“ Ð’ ˜
‘ ´Üµ


’ ˜ ´Üµ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘
¸˜ ´Üµ ½ ´Ý ‘” µ Ð ’
¾ ´ µ ½
‘”
¼
— – — Ý ¼¸ ¼ ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘
Ú –Ý – ˜ “’ ’ Û ˜ ¸ – к ’Û
¤
””ÐÝ – ½ ˜“ “‘”Ð ˜ ˜ ”–““ “ ˜ ”–“”“— ˜ “’º
º Ü”“’ ’˜ Ð —˜ ‘ ˜ —
Á’ ˜ ”– ’ ”˜ –— Û “’— – ’ –Ú —˜ ‘ ˜ — “– ˜ “– Ð ˜– ’— “–‘ “
Ü  Ý ´Üµ¸ ’ “– – ˜“ ’—™– “’Ú – ’ “´ ” –˜ “ µ ˜ “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ ˜ ˜
– ™ ˜ “– ’ Ð —Ý—˜ ‘ ˜“ — ‘¹ ’“’ Ð “–‘º Ï Û ÐÐ “ —“‘ ˜ ’ —‘Ð – –º
Ü •½ •¾ •¿
˜ Ü  Ý ´Üµ Û ’“Û ¬’ Û ´Üµ Ý ´Üµº
À“Û Ú –¸ ’—˜ “ Г“ ’
’ ¸ — ˜ —¬ —
¾Æ
˜Û ¸
— “–˜ Ð ™Ð ˜ “’ — “Û— ˜
¨ ©
½

Ü•½  ½ Ü•  ½   Ü•¿  ½ ·
   
Û ¼ ´Üµ · £½ ´Üµ Ü ½ ۴ܵ · ™ ´Üµ
¾
¼
º Ü”“’ ’˜ Ð —˜ ‘ ˜ — ½½

Ü •½ •¾ •¿
· •½ •¾ •¿ ´½ ½ ™ ´Üµ ˜ ´Üµº Ì — •™ ˜ “’
Û – ½µ ’ Û – ’
– Û– ˜˜ ’ —

… Ü • Á …
¿ ¿
Û
Ü Û· · ´Üµ Û · ™ ´Üµ
· ¼ ´ º º½µ
Ü
½ ½


´¨¿ ½ ܽ • Á
™ ´Üµ
Û – µ™ ´Üµ ’ Û – · — ’“Û ¬’ ݘ •™ ˜ “’

 ¨ ¡¨Ü£ ©
Ü•½   Ü•¾   Ü•¿ ·
 
 • Á
¿
½Ü ½ ´Üµ
´ º º¾µ
¨¿ · · ´Üµ
½


Æ“˜ ˜ ˜˜ ‘ ˜– — ½¸ ’ ¿–‘ ’ ™’ ’ ’ ˜ ˜ — ˜Ð —˜
¾ ·
½º Ï
Ç´Ü ½ µ — Ü “–‘ Ð —“Й˜ “’ Û — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘
’“Û ˜ ˜˜ Ð ’ Ú –Ý
˜ “’   ¾ Ê¿ Ý — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘
‘™Ð˜ ¹ – ’Û Ðº
ÁÛ ¬’
 ½   •  ½ µ ½
 ½
´• ½¾¿ ´ º º¿µ

•¿ Û
˜ ’˜ ¬’ ˜ “’ “ ‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý ´— ¬’ ˜ “’ ½º º½µ ‘”Ð — ˜ ˜ — “’¹
Ú– ’˜ ’ —“‘ — –“™’ ˜ “– ’ ’ ˜— —™‘¸ ’“˜ Ý © ¿¸ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ
˜“– Ë¿
“’˜ ’™ ’ — ’ ˜ — “’˜ ’™ ˜ “’ — “ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – ˜ ‘“—˜
•¾ •¿ ©
¿˜ –º À’ ¸© ¾ — ¬’ ’ Û ’“Û ˜ ˜˜ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ
¿
— ˜“– ˾
“’˜ ’™ ’ ’ ˜ — “’˜ ’™ ˜ “’ — “ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – ¾˜ –º
•½ •¾ © ˜“– ˽
Ì ™— © ½ ¿— ¬’ ¸ ’ “’˜ ’™ ’ — ’ ˜ — “’˜ ’™ ˜ “’
´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘ “ Û
—“ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – ½º ’ ÐÐÝ ˜ — ¬’ Ý
„• ©  ½   •  ½ µ ½ •½ ¸ —“ ˜ — „ ”Ð
½ ´’“˜ ˜ ˜ ´• ’˜ – Ð — Û ÐÐ ¬’ µ ’
½ ½ ¼
½
¦
˜ — —™‘ Ü —˜— “’ ’Ý — ˜“– Û “ — ’“˜ “’˜ ’ ” – “ ˘“ — – ˜ “’— Û˜
 ¦ ¾Ë
¦ ´¾• µ¸ ¸ ½ ¾ ¿º
— ’˜ ”– ’ ”˜ –— Û — “Û ˜ Ü —˜ ’ “ ’ ’ Ðݘ – ™ ˜ “’ ˜“ ˜
Þ ¼ ´Üµ · £´ÜµÞ´Üµ
´— ‘ ¹µ ’“’ Ð “–‘ ¼¸ ’ ˜ — ’ Ðݘ – ™ ˜ “’ “–‘™Ð — ˜“
´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘ “ ˜
˜ “–– —”“’ ’ “–‘ Ð “–‘™Ð º Ç’ Û Ý ˜“ – ˜ — “З
Ý ™— ’ ” –˜ ™Ð – —˜ ‘ ˜ — “’ © ¸ — ‘ Ð –ÐÝ ˜“ ˜ “’ — Ú ’ ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º¿º ’
”–“”“— ˜ “’ º¿º¿º Ì – “– Û Û ÐÐ ‘ – —˜– ˜ “’— “’ ˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ —Û ˜ ’˜“
“’— – ˜ “’º


º º½ È– ” – ˜ “’—
¾ Æ’ Û ˜
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û “’ÐÝ ˜ ’˜“ “’— – ˜ “’ ˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ — ¼º
¾ ¿
½
Ϙ ˜ — – —˜– ˜ “’ “’ ’ —™– ˜“ ’ — Á ´ “‘” – — ˜ “’ º¾µº …“– “Ú –¸ “–
’ “™— ˜ –‘ ˜ ´“– ™ µ “’ÐÝ ” ’ — “’ Ý ´“– Û ¼ µ Û ˜
—™ ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü ˜ ’ “‘“ ¼

¼ — ˜—Ý’ ˜ —‘ – •™ – ‘ ’˜º À ’ ¸ Û “’ÐÝ Ú ˜“ —˜ ‘ ˜ © ¸ ¿ ¾ ½¸
¾ Æ’ Û ˜
“– ¼º Ì – —“’ ˜“ ’˜–“ ™ —™ – —˜– ˜ “’ — ˜ ˜˜ ˜
¾ ¿
½
¾ Æ’ —  ½  ½ º
˜ —¬ — — ÁÁ¸ ˜ ’˜ ‘ ˜– Ü ’’“˜ “™’ Ý “’—˜ ’˜ ˜ ‘ —
½ ½
Ë™ “™’ — ™— ™Ð ’ “– – ˜“ “ ˜ ’˜ —– Ð —˜ ‘ ˜ “’ “ ˜ “–– —”“’ ’© ¸
½¾ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

¿ ¾ ½ ´ “‘” – — ˜ “’— º º¿¸ ºº ’ º º µº Ï ˜ —‘Ð – – ™‘ ’˜ — ÁÁÁ —
’“˜ ˜ ’ ’˜“ “’— – ˜ “’º
— ˜“½
Ϙ ˜ — – —˜– ˜ “’ ´ º º½µ – ™

¾ Æ’
ܽ •½ Û ¼ ´Üµ · Û · ܽ •½ ™ ´Üµ ½
Û· · ´Üµ ¼ ´ººµ
½ ½

  ’ 
Û – ’ Û –
½ ½


Ü•¾  •½ ’ Ü•¿  •½ ’
   
· ´Üµ ½· ½·

 
Ü •½ ܽ •½ £´Üµ
½·


À– £´Üµ “Ð ½ ´Üµ ¾ ´Üµ ’ ´Üµ ´ “‘” – ´¾º¾º¿µµº Á’ ˜ — ” –˜ ™Ð – — ˜
— ˜ “ — ’ ™Ð – – ˜ “’— — Ú’ Ý

¬¬
’ “
•½ ˜•½   ¼ ¼ ¼
˜¬
Ë “– —“‘ Û˜ ¼
•½ ˜•½ ‘  ¼ ¼ ¼
– “–
½
‘ ’½
“– —“‘ Û˜ ¼ ½

Ë Ë Ë Ë
¬¬
¨ ©

¾ ¼¾ ¿ ¼¿

¾Ê ’ ¾  
’½
„˜ ¬’ ´µ ½¾ ´ µ ¼ º …“– “Ú –¸ ¬’
¾ Æ’ ¾
½
Á´ µ ¼ ´ µ º Ϙ ˜ — ¬’ ˜ “’— ˜ – – “’ÐÝ ¬’ ˜ ÐÝ ‘ ’Ý
•½  
¾ Á´ ¾
— ’ ™Ð – ”“ ’˜— “ Ý ˜ ™— “ Û µ¸ µ¸ ’ À´ µ ˜
´’ ´˜ µ ¼ ’
˜‘ — — ’— ˜“ “’— – ˜Û“ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— “ ˜ — — ˜ “ — ’ ™Ð – ”“ ’˜—
’ À´ µº

¾ÊÛ  
Ϙ – ˜ “’ ——“ ˜ ˜Û“ —™ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— ’
 
½
 ·  ¸
À´ µº Á Û « ’ ˼ Ë´  ¼ « · •½ µ
·’ ¬’ ¾´ ·µ ’ ˜
¼ ·
  ¦ ´¾• µ¸ ¾ Ë ¸ ½ ¾ ¿¸ Û
“ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý ” – “ ˘“ — – ˜ “’—
˜ ˜ “˜     ´¾• µ ’   · Г’ ˜“ ˼ º
’ — ’ — “ÐГۗº Ë™””“— ´¾• µ
“˜     ´¾•½ µ ’   ·
•½ • ¸ ˜ — ‘”Ð — ˜ Г’ ˜“ ˼ ¸ ’
Ë’ ˜ ´¾•½ µ
 
˜ ™— — — ’ ™Ð – – ˜ “’ ˜Û ’ ’ ·º Ì —— “’˜– ˜ “’º
— ˼ Û Ü —˜ ˽ ¸ ˾ Ë¿
Ú’˜ Û ’˜ ˜“ — “Û ˜ ˜˜ – ’ — ’ ”–“”“— ˜ “’ º¿º
¾ Á´
´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘ “ Ý ¸
—™ ˜ ˜˜ “–– —”“’ ’ µ¸ Ü —˜— ’ ’ “™– ““ “
½ ½
’ ˼ ¸ — •™ З Ý ´Üµ —Ü ’ ˼ º Ë ’
—“Й˜ “’ “ ´ º¾º½µ ’ —Ý‘”˜“˜ ÐÐÝ
½Û ¾
 ½
• •¿ •¾ •½ •¼ • «· •½ •
¼ Ú “– —“‘ ½¾¿ º
•  ½
«· •½ • Û ¬Ü ¼ «½ « ’ —™ «½ · •½ •
Æ“Û¸ Û Ý˜ ˜
«½ «º Ï ¬’ ˽ Ë´  ¼ «½ · •½ µ ˼ ’ Ë Ë½ “–
’ “˜ –Û — Û ˜
¾  ½ — ˼ “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý ” – “ ˘“ —
¾ º – ˜ “’—¸ ˜ —‘ “Ð —
   
“– Ë ¸ ½º Ì – “– Ë´ ¼ «½ · •½ • µ “ — ’“˜ “’˜ ’ —
½¾ ’ ™Ð –
 
˜ “’ “ Ð Ú Ð • ¬’ Ë Ë´  ¼ «½ · • µº
– ½º “– Û —˜
“ ˽ — Ð —— • “– ÐÐ Ú Ë½ ˾ Ë¿ º …“– “Ú –¸
“” ’ ’ ˜’ Û ˜ ’
  ¾ ¾
£ – ˜ ´   ·µ ¸ Û
Ë´ ¼ «½ · • •µ ˜ “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð –
– ˜ “’º

À – Û ™— —‘Ð – ’˜ ¬ ˜ “’ — ’ ´¾º¿º½µº
½
º Ü”“’ ’˜ Ð —˜ ‘ ˜ — ½¿

¾  ½

<< . .

. 37
( : 46). . >>