<< . .

. 38
( : 46). . >>

Û Û ÐÐ Û– ˜ Ë Ë´  ¼ « · • µ¸ —“
“– “’Ú ’ ’ ½¾ Û Ú
 ½  ½
´•  • µ «½ º Æ“Û Ð ˜ Ë ¼
« «½ · Ú«
’ Û ’“˜ ’– ˜– –Ý Ð“—
½
˜“– “ Ë´ ¼ « µº …“– “Ú –¸ Ð ˜
—™ ¹— ’“˜ ”“— ˜ Ú ’™‘ –Û — —‘ ÐÐ – ˜ ’˜
¾ Á´ ˼
— ’ ™Ð – ”“ ’˜ “ Ý ¸ ¬’ Î
—“Й˜ Ú Ð™ “ µ¸ ’ “– ½ ¾¸ Û Ð
¼
ο Ë¿ ¡´¼ µ ´ “‘” – Ð ‘‘ º¿º¾µº

È–“”“— ˜ “’ º º½ ¾
“– Ð ˜© — ’ ˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ ˜ — — ˜ “’ ’ Ð ˜
½¾¿
Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— Ã ’ Ê —™ ˜ ˜ “– ÐÐ ¾ Á´ µ’ ¼
— “Ú º Ì ’ ˜ –
Î
¾ ½¾¿ Û Ú

•½ •¾ •¿  ½ Ê ˜
  ¡
˜•  ½ ©
˜
à •½ •¾ •¿
´˜µ ´ººµ

 

“– ÐÐ ˜ ¾ Î º
Ï Û ÐÐ ”–“Ú ˜ — ”–“”“— ˜ “’ ’ ˜ “ÐÐ“Û ’ —™ — ˜ “’—º


º º¾ Ë“‘ ™Ü Ð –Ý „ ‘‘ —
„ ‘‘ º º¾ „ ˜  ½
’ º Ì ’˜ – Ü —˜—
¼¸ ¼¸ ½ ¼ ·
”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ —™ ˜ ˜ “– ÐÐ Ê ’ ÐÐ ”“— ˜ Ú ” Û Ú
·½
 ½ ” £ ”  ½ Ê” Ê”
Ê ´ ·  ½µ
” ´ººµ

Ì ”–““ “ ˜ — Ð ‘‘ — Ú’ Ý –’ ¸ ”˜ – ¸ ´ º º¾ µº

„ ‘‘ º º¿ Á “™– ““ “ ½ ’ • ¾ Æ· ¸
— “Г‘“–” ’ ™ÐÐ ’ ˜ ’˜
˜• ½ ´ •
™’ ˜ “’ ˜ µ´˜µ — ’˜ – ’ “ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – •º
Ƚ
È
‘ Ü ‘ “ ¸ Û ’“Û ˜ ‘ •—˜ ’ “
È–““ ‘
º Ú ’˜ Ì ÝГ– Ü” ’— “’ Ü ”“— ˜ Ú
¼
˜
à ‘ º Æ“Û ´ • µ´˜µ
½
˜‘ ‘ ½ ‘  ´‘ •µ º À ’
“’—˜ ’˜— Ã ’ —™ ˜ ¸

• ½ ½
½
˜‘ ˜•‘
˜• ½ ´ • ‘·½  ´ ‘·½ µ ‘•· ·½
˜
µ´˜µ ·½
•  ´‘ · • µ
‘¼ ‘¼
¼

 ´‘· ·½ µ
‘´ ·½µ • ¸
½Û •
Æ“Û “– ‘ “’—˜ ’˜ Æ
Ú ’ ˜– Ü —˜— ¼ —™
 ´‘µ
·½

ÐÐ ‘ Æ  ´‘µº Í— ’ ˜ —¸ ˜“
˜ ˜ “– ½Û Ú  ´‘ · µ ˜ –Û˜ ˜ —˜ ‘ ˜
¤
‘•· ·½ ¸
“– ˜— —Ý ˜“ “‘”Ð ˜ ˜ ”–““ “ ˜ Ð ‘‘ º

„ ‘‘ º º „ ˜ ’ ¹Ú Й
“Г‘“–” ™’ ˜ “’ ¬’ “’ — ˜“– Ë ’ —¹
• —™ ˜ ˜ ˜• ½ ´˜µ à ˜º
“’—˜ ’˜— • ¾ Æ· ¸ Ã
—™‘ ˜ Ü —˜ ’ “ ¼’
Ì ’ “– Ð ¾ Æ’ ¸ Ð ½¸ Û Ú
¬¬˜• ½ ¬¬ ´ ´ µÃµ Ð
½
• ˜ ¾Ë
£• д˜µ ˜ Ð  ½ ˜
Ð
•µ
 ´

й “Ð
£• Ð ‘ ’— ˜
À– “’ړЙ˜ “’ “ º
•¹
½ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

к Ì– Ú
È–““ ºÏ Ú˜ ”–““ Û ˜ ’ ™ ˜ “’ “’ ˜ Ð’˜ “ ÐÐݸ ˜ —˜ ‘ ˜ — ˜–™
Ð ½º Æ“Û ˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü Ð “ Ð ’ ˜ Ð
˜
½¸ ’ ——™‘ ˜ ˜˜ “‘”“’ ’˜ “
Г’ — ˜“ Æ· º Ì ’ Û– ˜ Ð ·Ð Ð – ”Ð
¼ ’ ——™‘ ˜ —˜ ‘ ˜ ˜“ ˜–™ Û˜
ÝÐ £•
¼º — £ Ð £ Ð¸Û “ ˜ ’ ¼
• •
¬¬ £ Ð ¬¬ ˜•
 ´ µ Ð  ½ Ã Ð
½
• • ˜ •  Ð  ½ •
´˜  
½ •
´ µ• •

´˜µ µ • •
Ð  ½

 ´ µ ¼

 ´ µ Ð  ½ Ã Ð
½ ½
• ˜
Ð  ½ •
 
˜ Ð  •
½ • •· •
´½  µ
´½ µ • •
Ð  ½

 ´ µ ¼

Ê Ð  ½ •
  ¾  
½ •
½
“– ½¸ ´½ µ· ½ “– ÐÐ ¼ ½ º …“– “Ú –¸ ¼ ´½ µ •™ З
• •

Ð  ½
¤
Ð
½
• • • µº
ÈоÆ
 ´ µ ´ µ  ´ Í— ’ ˜ — – —™Ð˜— ˜ — —Ý ˜“ “‘”Ð ˜ ˜ ”–““ “ ˜ Ð ‘‘ º


Ƚ Ð
´Ü ݵ ´Ü ݵ
„˜ — ’ ´ º½º½µº Á Û Ü” ’ — Ð ´ÜµÝ ’ Ð

 ‘
Ð ‘Ü ¸
‘ “’—˜ ’˜— Ã
— Ð ´Üµ ˜ ’Û ‘ Ý ——™‘ ˜ Ü —˜ ’ “ ”“— ˜ Ú ’
¼
à Р·‘ ´ “‘” – ´¾º¿º µµº
Б
—™ ˜ ˜


„ ‘‘ º º ’ ¹Ú Й ™’ ˜ “’
„ ˜ • ¾ Æ· ¸ •’ ——™‘ ˜“ “Г‘“–”
—˜ ‘ ˜ ˜• ½ ý ½ ˜ ¸ ˜ ¾ ˸ “– —“‘ ”“— ˜ Ú
’ —“‘ — ˜“– ˸ — ˜ — Ý ’ ˜ ´˜µ
“’—˜ ’˜— ý ’ ½ º “– ¾ Æ’ ¬’
 Ð ¡
Ð £• ´Ð  µ
• Ð £•
´•µ

´ µ · ¼· ´ººµ
Ð

Ì ’˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— þ ’ —™ ˜˜
¬¬˜• ½ ¬¬
¾

˜
´•µ ·½ ¾
þ
´ µ´˜µ

“– ÐÐ ˜ ¾ ˺

È–““ •
º –—˜ “’ — “™Ð “ — –Ú ˜ ˜ ™’ ˜ “’ “ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– –
™˜“‘ ˜ ÐÐÝ — “ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – º Ì —¸ ˜“ ˜ – Û˜ Ð ‘‘ º º¿
• ½ ´ • ˜
¡ ¾
Ð ¼
˜˜ “’—˜ ¸˜
‘”Ð — ˜ Ð µ´˜µ ¸ “– —“‘ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ ¼ º À ’ ¸
 •
• ½ È  Ð¡ Ð
´•µ
˜ — —™Æ ’˜ ˜“ ”–“Ú ˜ —˜ ‘ ˜ “– ˜ «–’ ´ µ º Í— ’ Ð ‘‘ ºº
£• ´Ð  µ
˜
Û — ÐÝ ™ ˜ ˜ —“ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – ’ ˜
Ð ¼
¬’ ˜ “’ “ •¹ “’ړЙ˜ “’¸ ˜“ ˜ –Û˜ Ð ‘‘ º º ¸Ý Ð —

¬¬˜• ½  ¡ ¬¬ ´ ´ µÃ½ µ Ð   ·½
½
• ˜
£• ¡
£• ´Ð  µ ˜ Р
Ð
• “’—˜
´˜µ
Ð Ð   ·½

 ´ µ


¤
Û˜ ‘Ü ½ º Æ“Û ˜ — —Ý ˜“ “‘”Ð ˜ ˜ ”–““ “ ˜ Ð ‘‘ º
¼
º Ü”“’ ’˜ Ð —˜ ‘ ˜ — ½

©
º º¿ —˜ ‘ ˜ “– ¿
¾ Á´ • Û¸ ˜
˜Û ¸
Ê‘‘ –˜ µ’ ¼ ¸ — ˜ —¬ — •™ ˜ “’ ´ º º µº Á’ ’ – и © ’
 • ˜• ©º
• ܽ • Û¼ •¿ Û •¿
À’ ¸ Û ’“˜ ©¿ ¸˜ ’ Ý ””ÐÝ ’ ˜“ ´ º º µ
˜ — •™ ˜ “’ “–‘ ÐÐÝ ˜– ’— “–‘— ’˜“

¢Ü £
˜•½  ¾•¿
£•¿ •¿ ˜•¿ ©
   ´ ½ · • £• ½ •½
•¿ • ™
½© ¿ ¿·´ ·µ © ¿· ¼ ´ººµ
¿ ¿
•¿ µ
½

Ì
• •¿ ¸ ´ º º µ ‘ Ý ‘“– ­ ¿¸ Û
Ϙ “’Ú ’ ’˜ÐÝ Û– ˜˜ ’ —© ¿ ¿© ¿ · –

’ “ ¢Ü £
˜•½  ¾•
£• •˜• ©   ´ •
Ì £• ©  
 ½  ½ ½ •½

­¿ ™
¿© ·µ
½ ½
 ´ ½ · •½ •µ

Ì“ ˜˜ —˜ ‘ ˜
“– © ¿ ¸ — —– ’ ”–“”“— ˜ “’ º º½¸ Û ™— ˜ ‘˜“ ˜ ˜Û
З“ ™— ˜“ ”–“Ú ”–“”“— ˜ “’ º¿º¿ ´— З“ – ¼½ µº
¬’ ” •½ •¾ •¿ º „ ˜ ο
“– “’Ú ’ ’ Û ”™˜ ¿ ´ “‘” – º º¿µ ’ Û —
¾ Æ· ÎÊ
Ê
¬’ ˜˜ ’ “— ˜ “’ º º½º “– ’ ¼Û ¬’ ’ —”
’¸
ο ’˜ – “– “ ο ¸ —™
“’— —˜ ’ “ “’˜ ’™“™— ™’ ˜ “’— © “Г‘“–” ’˜ ˜ ˜
˜”
˜¾Î¿ ˜• ½ ©´˜µ ʘ
½¸ Û  ½

Ê Ê ´˜µ Ê ´˜µ •µ
© —™” – ºÁ ½¸ ˜ ’˜
 ´”
¾ ν … º
´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð ˜Ý “ Û ”“— ˜ Ú … —™
‘”Ð — ˜ Ü —˜ ’ “ ˜
˜© ¿
¾Î Ê ’ •
– — ˜ – · •— – ¸˜
Á© ¼ ’ ¼ – “— ’ ’ —™ Ûݘ ’Û
“– ˜ ¾ ο ’ ¼
Ú

˜
Ê
˜– • £• ˜—• © ˜•   • – • ½ —• ”  • Ê •µ
©
´
•µ ¼
 ´”
˜•
Ê ”  • •   µ– • ½ — Ê
© •
˜ ´˜
•µ
 ´” ¼
”  • Ê ˜
Ê ˜
©
Ê´–·—•µ •µ
 ´”

Û – ’˜ Ð —˜ —˜ ‘ ˜ Û ™— ´ º º µº À ’ ¸

­˜– • £• ˜—• ­
­ ­Ê Ê
© © ´ººµ
Ê´–·—•µ

’˜ “ ˜¸ ʸ ™˜ Û
Û – — —“‘ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ ’ ”’ ’ ‘Ý ”’ ’˜
“’ – —º

 ½
¾ Á´  ½ ¸
ü “’—˜ ’˜ ü ’
“– µ¸ ½¸ Û Ú “– —“‘ ”’ ’˜ “
½
ÐÐ Ê
´ “‘” – ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ º¿º¿µº …“– “Ú –¸ “– ½¸ ÐÐ ’˜ –— ¾ ’
¾Î Ê Û  •
– •½ —
ÐÐ © Ú Ý´ º º µÛ˜ ’ ½

­˜•  ¾• £• ˜• ­
­ ­Ê Ê
½
Ê•½
© ©
½ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

  •µ ¡
˜ •½ •¸ —“ ˜
Û – “’ — “™Ð ’“˜ ˜ ´•½ ˜´ººµ ’ ’ ””Ð º

–“‘ ˜ ¬’ ˜ “’ “ ·Û ™ ˜ ˜ •™ З
·

˜•½  •¾  •
  ’ 
  •¾ µ ·
½
•µ
 ´´•½
˜•½  ¾•
  ’  ·
½
 ´ ½ · •½ •µ
˜•½  • ˜•½  ½ •
   ’ £• ´ • £µ´˜µ
  ½µ
·
½
 ´•½ •µ •µ
 ´´•½

¾Î Ê
ÐÐ Ê
͘ Ð — ’ ´ º º µÛ “ ˜ ’ “– ½¸ ÐÐ ’˜ –— ¾ ’ ÐÐ ©

­˜•  •  • £• ­ ­˜•  ¾• £• ­
­ ­Ê ­ ­Ê
Ê Ê
½ ¾ ½
© © © ©
Ê´•½  •¾ µ Ê´•½  •µ
­˜•  • £• ­
­ ­Ê Ê
½
Ê•½
© ©


• ݼ
ݼ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘
Ë’ ÐÛ ’“Û ˜ ˜ “’Ú – —’ ”™’ ˜™– ’ “™– ““
’ Ë´ ¼ «¿ µ ’
“˜ “– ’’ ˜— —™‘ ©¼ ¿ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ —“ Ü”“’ ’˜ Ð
–“Û˜ “ “– – ˜ –º –“‘ Ð ‘‘ ºº Û˜ ’ ™ ˜ Ü —˜ ’ “ ˜Û“ ”“— ˜ Ú
˜• ½ ´ • £µ´˜µ ¾˜ ¾ οº
“’—˜ ’˜— þ þ ¸˜
’ ¾ —™ ˜ ˜ À’ ¸ ™— ’ ´ º º µ¸ Û
˜•½  ½ • £• • £ ¾˜ ¾ ο¸
þ ¸˜ “’—˜ ’˜ þ º Ë“ “– ÐÐ Ê
˜ “– —“‘ ”“— ˜ Ú ¾ · ½¸
¾Î Ê Û
ÐÐ ’˜ –— ¾ ’ ÐÐ © “˜ ’´ ’ Ý ™— ’ ´ º º µµ

­˜•  ½ • £• ­
­ • £• ©­ Ê
þ
Ê

<< . .

. 38
( : 46). . >>