<< . .

. 40
( : 46). . >>

ʘ
Ã
¨ ´˜µ

“– ÐÐ ˜ ¾ Î º
½¼ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

¾
È–““ º Ë’ ˜ ”–““ — — ‘ Ð – “– ½ ¾ ¿ ¸ Û “’ÐÝ ”–“Ú ˜ ”–“”“— ˜ “’ “–
Ü ½ ’ «½ ¸ •½ ¸ ν ¸ ν ¸ © ½
½º …“– “Ú –¸ Û Û ÐÐ “‘ ˜ ˜ ’ ½¸ ½¸ ’ ¨ ½ º „ ˜ ™—
˜
• ½ © ʘ ¾ κ
••¾ •¿  ½


˜˜ à ÐÐ ˜
– ÐÐ ˜ ´˜µ “– Á ½¸ ˜ ’¨ © ’
 ´•¾ ¿ µ
˜ Ð ‘‘ “ÐГۗ –“‘ ˜ —˜ ‘ ˜ “– © ™—˜ Ú ’º
• Ü ••¾ •¿ ´  ½µ £• ¨
¾ Á´
Æ“Û “– µ¸ ¾¸ Û Ú© ’ ™— ’ ˜ ¬’ ˜ “’
“ •¹ “’ړЙ˜ “’¸ Û ™ ˜ ˜ “– ˜ “— ‘™Ð˜ ¹ ’ — Û Ú

˜•¾ •¿ ´  ½µ ½
 • • ¡£
•µ •µ
½ ½
  ½µ
© ´˜ ¨ ´˜ ´˜µ
  ¾ ¿´


¾ £ —™ ˜ ˜½
“– Ú –Ý ˜ ˜ Г’ — ˜“ ˜ “‘ ’ ’Û © — “Г‘“–” ºÀ’ ¸
• • • ´  ½µ © •
¾ Á´ µ’ Ú ¨ ´˜½ µ ´˜½ µº
˜µ ¾ ¿
˜Û
“– Ú –Ý ¼ ’ Ú –Ý —™ ´

¾ £ ˜ ˜½
Á˜ Г’ — ˜“ Î ˜
 • • ¡Á
— —™ ˜ ’Û ’ Û– ˜


  ½µ © ´—½ µ
•µ ¾ ¿´
½

  ˜µ• • ´
¨ ´˜
 ½µ·½
¾¿
¾ ´—

³¸ ¼
–Ð — ˜· ˜ ³
Û – Û˜ —” ˜ “ ’˜ – ˜ “’ ˜ ¾ ¸Û˜ ¼ ½
•¾Î • ¾ κ
½ ½
˜˜ ‘”Ð — —
—“ —‘ ÐÐ ˜ Ì ’
 Ã´½ ¡
•µ  ½ µ•¾ •¿ •¾ •¿  ½ Ê´½· µ ˜ ʘ
• • •
½
˜ Ã
¨ ´˜ ·

¤
Ì — ”–“Ú — ˜ Ð ‘‘ º

¾         
£
Ð ˜Ë Ü –Ü
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ ´¾•½ µ ·· ´¾•½ µ ¸Û –
  ¾  
£
½
  µº  ·
˜“– Ë Û ˜Ë ˜ –˜
¼ ¾´ · Ϙ ˜ — ——“ ·
˜Ë Ë´ ¼ «½ µº
’ Ý ““— ’ —‘ ÐÐ ’“™ Û ’ ——™‘ Û ˜ “™˜ Г—— “ ’ – Ð ˜Ý ˜
¾
«¾’ Ë Î½ º
…“– “Ú –¸ Û ¬Ü ¼ ½ —™ ˜ ˜¼ “– ½¾¿
¿ ¾
 ¾
Ë Ë´  ¼ « • µº
Û ¬’ ·

¬¬
¨ ©
¾ Æ’ ¾
½
˜ Á´ µ
…“– “Ú –¸ Ð ˜ ™— – ÐÐ ˜ ¼ ´ µ ¸Û – ´µ— ¬’
¾  
’½
Ý ´µ ½¾ ´ µ ¼º

Ì “– ‘ º º¾ Ì È
– Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— Æ ’ —™ ˜ ˜ Ƚ ´Ü ™µ “’Ú – — ™’ ¹
Ü ¾ ˸ Ü
“–‘ÐÝ “– ™ ¸’ ¾Á´ µ’ ¼ Ý ´Üµ™ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð “’
Æ
´Ë½ ˾ Ë¿ µ Û ˜ ‘™Ð˜ ¹—™‘ Ƚ ´Ü ™µº
…“– “Ú –¸ Ý ‘ ’— “ Ý Ý¼ ´Üµ · È ´Ü Þµ ˜ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’ ´ º½º½µ —¸ ’
“™– ““ “ ½ ’ ˸ ˜– ’— “–‘ ’˜“

  ¡
Þ ¼ ´Üµ · £´ÜµÞ´Üµ £¾ Ü Þ´Üµ ڴܵ ´ º º½µ

½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´ Þ µ
Û– —Ü ’Ë ’ Þ
£¾ ´Ü Þµ ¼º
È ¾Á´ Ý
È–““ Ƚ ´Ü ™µ
º „ ˜ ™— ’“˜ ´Üµ™ º Ì“ ”–“Ú ˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “
µ’ ¼

¢Ü • • • È £ Ü • • • È
È ¾Á´ ½¾¿
Ƚ ´Ü ™µ Û ˜ ˜ ˜“ Ü “’ Ë ˜ — ™µ — ´•½ •¾ •¿ µ¹
– —” ’“™ ˜“ ”–“Ú ˜ ˜ ½ ´Ü
• ½¾¿
Ð “’ ˸ “– ™ ƺ Ç Ú “™—ÐÝ ™µ
—™‘‘ ½ ´Ü µ’ ¼ ¨ ¿ ´˜µ™ º Í— ’
¿
º ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ “’ … ’ “Ð ½½

¾ ο¸ ”–“Ú
— ™’ “–‘ÐÝ “– ™ Æ’˜ ˜Æ —
˜ Ð ‘‘ “Ú ¸ ˜ — — – — “’Ú – ˜

È ¾Á´
—‘ ÐÐ ’“™ ¸ ’ —“ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – ¿˜ –ºÀ’ ¸Û ’ ””ÐÝ ˜
•¾ •¿ ˜“ ˜
Ð – ˜ “’ “” – ˜“– —— – — ’ Û“˜ ’ µ’ ¼ ¨ ¾ ´˜µ™ ¸ Û ˜ ¬–—˜
  ¾ ¿µº À“Û Ú –¸
“ ¼ ’ Ë´ ¼ «¿ ·
Ð’ — ¬’ ’ ’ “™– ““ Ý ¬’ ˜ “’
¿

È ¾Á´
’ Ë´ ¼ «¾ µ ’ ˜
¨¾ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ Ð ‘‘ “Ú ˜ ÐЗ ™— ˜ ˜
ʘ ¾
Ýà “’ ξ º À ’
˜ — “’˜ ’™ ˜ “’ — “™’ ¸ µ’ ¼ ¨ ¾ ´˜µ™ “’Ú – —

È ¾Á´¾ Î
™’ “–‘ÐÝ “– ™ Æ ˜
’ ’ —“ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – ¾˜ – º Á’
¾
¾ ν
— ™’ “–‘ÐÝ “– ™ Æ’˜
—‘Ð –Û ÝÛ — ˜ ˜ µ’ ¼ ¨ ½ ´˜µ™ “’Ú – ’
•½ ˜
—“ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – –ºÌ — ”–“Ú — ˜ —™‘‘ Ð ˜Ý ”–“” –˜Ý
½
“ Ƚ ´Ü ™µº
“ Ƚ ´Ü ™µ Û ¬–—˜ –
Ì“ ”–“Ú “’Ú – ’ ÐÐ ˜ ˜

•½ •¾ •¿  •½
Ê ˜ •½
˜
Ã
  ½µ © ½ ´˜µ
´•¾ •¿
  ¡ ’ И
ÐÐ ˜ ¾ ν Ë´ ¼ «½   ½ µº Æ“Û ¬Ü ¾ ¼   ´«½   ½ µ ¾ ¼ · ´«½   ½ µ ¾
“–
— ’´•½ ½ ¾µº Ì ’ “– Ü ¾ £ Û ˜       · ´¾•½µ   ½ ¾
–Ü
´¾•½ µ · ½ ¾
´¾Ê µ½ • Û ´Ü• • µ  Ê • ’ “– ˜ — Ú Ð™ — “ Ü ˜ ™’ ˜ “’
½ ½ ½ ½
Ü ¾Ü
’ Ú

Û ´Üµ ´„ ½ © ½ µ´Üµ ’ —˜ ‘ ˜ Ý

 Ã´¾  ½ • • ¡
½
•¾ •¿  ½   ¾ Ü •½ Ü •½ •¾ •¿
à ¾¿
Û ´Üµ
  ½µ ¼ µ ´ º º¾µ
´•¾ •¿
  ¡
¾ ¼   ´«½   ½µ ¾ ¼ · ´«½   “– Û
Ý Ú –Ý ’ ½µ ¾ ¸ Û ™ ˜ ˜˜ —˜ ‘ ˜
•½ º
“Ð — “– ÐÐ Ü ¾ Ë´  ¼ «½ · •½   ¾ ½ µ ’ µ½
Ü ´¾Ê Á’ ” –˜ ™Ð – ´ º º¾µ
“– ÐÐ Ü ¾ ˸ Ü
  ¡
—ÚÐ º …“– “Ú –¸ ˜ ”–“” –˜ — “ ‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý ‘”ÐÝ ˜ ˜
Ü•½ •¾ •¿ ô¾  ½ • • ¾ ˸
¾¿
Ý ´Üµ Û ´Üµ¸ —“ Ý ´Üµ ÐÐ Ü Ü
µ ¸ “– º –“‘ ˜ —˜
Æ —‘ ÐÐ ’“™
¬–—˜ ” –˜ “ ˜ ˜ “– ‘ “ÐГۗ Ý ““— ’ º
Ì ”–““ “ ˜ Ð —˜ ” –˜ “ ˜ ˜ “– ‘ –™’— ’ —‘Ð – Û Ý —˜ ”–““ “ ˜
¤
“–– —”“’ ’ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ˜ “– ‘ º¿º º


“–“ÐÐ –Ý º º¿ „ ˜ … ˜ ‘ ’ “Ð ¬’ ÝÝ Ý¼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ¸ Û ˜ Ü ’
“™– ““ “ ½ ’ Ë ’ ™ ’ ’ “™– ““ “ ¼º Ì ’ “’ … ˜
’ « – ’˜ Ð
•™ ˜ “’ ´ º½º½µ — ˜– ’— “–‘ ’˜“ ™¼´Üµ · £´Üµ™´Üµ ¼º

Ì “– ‘ º º – ˜ “’   •½ ’ ——™‘
„ ˜ ˼ —™ ¹— ˜“– “ Ë “’˜ ’ ’ ˜
½ “’ Ë ¼º …“– “Ú –¸ ——™‘
˜ ˜ Ý — —“Й˜ “’ “ ´ º½º½µ —™ ˜ ˜ ݴܵ Ç´Ü ¾ µ — Ü
˜ ˜ ´ ‘   •¾ •½ µ ¼ “– ÐÐ ‘ ¾ ‚¾ ’ ´ ‘   •¿ •½ µ ¼ “– ÐÐ ‘ ¾ ‚¿ º Ì ’ ˜ –
Ü —˜— ™’ •™ Ú ˜“– ¾ ’½ —™ ˜ ˜
Ü•½   Ü•¾   Ü•¿ Ü
  ¾ ˼
ݴܵ Ý ´Üµ Ü
•½ •¾ •¿
´ º º¿µ
¾Á´ µ

™’Ð ——   ‘ Ü ½ ½ ’ Ë ¼º


À– — —™ ˜˜ —Ü
¼ ¼
½¾ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

¾ ’½ — —™ ˜ ˜ ‘ ¼ “’ÐÝ   ‘Ü•½ ¼ ’ Ë ¼ ˜ ’ ´ º º¿µ
“’Ú –— Ðݸ
“™– ““ “ ½ ’ Ë ¼ ¸ ¬’ — —“Й˜ “’ “ ´ º½º½µ Û
“’Ú – — ’ ’ — “Г‘“–”
½ ’Ë ¼º
’˜ —’ “™– ““ ’ — ˜ ”–“” –˜Ý ݴܵ ݼ ´Üµ — Ü

  ݼ´Üµ
È–““ “ ˜ “– ‘ º º — —˜ ˜ ‘ ’˜ Û ”™˜ ۴ܵ ݴܵ
º Ì“ ”–“Ú ˜ ’ Û
Ð ˜ Þ¸ ™ Ú
’ ——“ ˜ Û˜ ˜ — —“Й˜ “’— — ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ºº —
Þ È ´½ Þ Á¸
Þµ ™’ ˜ “’ Þ È ´Ü Þµ
˜ ‘”Ð ˜ ™’ ˜ “’ ˜ “– ‘ ‘”Ð — ˜ ˜˜
¼
½ ˼
“– Ü ’ Þ’ ’
— ’Ú –˜ Ð ’ “™– ““ “ ’ ’
“™– ““ “ ˜ “– ’º
½
 ¾ µ — Ü ¼ º –“‘
˜ ˜ ޴ܵ¸ ’ ˜ ™— ™´Üµ ’ ڴܵ¸ – Ç´Ü “’ Ë
Ë“ Û ’ “’ Й
Ð ’ – •™ ˜ “’ “– Ú ˜ ˜ ’Ú“ÐÚ — ˜ ’“Û’ ™’ ˜ “’ ™º Á’ ˜¸ Ú
´ º º½µ Û ™
¼ ´Üµ · ´£´Üµ · Ç´Ü ¾µµÚ´Üµ ¼ ’ ˜ — Û ÐÐ ’“Û’ ˜ ˜ Ë ¼¼ — —™ ¹— ˜“– “ Ë ¼
— ˜ —¬ — Ú
 
•½ ’ “’˜ ’ ’ ˜ •½ ¸ ˜ ’ ˜ — •™ ˜ “’ ”“—— —— —
“ “” ’ ’ Ð —— ˜ ’ – ˜ “’
™’ ‘ ’˜ Ð —Ý—˜ ‘ “ —“Й˜ “’—

  ¡
  •‘ Ü•½   •‘ Ü•¾   •‘ Ü•¿ Ü ¾ ½¾ ’´
 ½ µ
Ú‘ ´Üµ ‘ · Ç´Ü ‘ ’

µ
½ ¾ ¿


½ “– ‘ ¾ ‚¾ ‚¿
’ Ë ¼¼ ¸ Û ˜ ‘ ‘
—Ü ˜ ™’ –—˜ ’ ’ ˜ ˜ ¼ ’ ¼ “–
¾ ‚¿º À ’ ‘¸ ‘ ¾ ½ ¾ ’ ’ ´ µ¸ —™ ˜
‘ ¸˜ – Ü —˜ “’—˜ ’˜— ˜

  ¡
  •‘ Ü•½   •‘ Ü•¾   •‘ Ü•¿ Ü ‘  ½
‘ ‘
ڴܵ · Ç´Ü µ
½ ¾ ¿

‘ ’
½¾
‘¾ ´ µ
½ ½
’ Ë ¼¼ º Ç´Ü ¾ µ ’ Ë ¼¼ ¸ Û
—Ü À“Û Ú –¸ ڴܵ —Ü “’˜– ˜— ˜
¾
Ë ¼¼ ‘
“Ú’ ‘
Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ ” –˜ “ ¼ “– —“‘ ´ µº Ì — ”–“Ú — ˜ ˜
¤
¼ “’ Ë ¼¼ Ë ¼º
Ú ’ ˜ ™— “’— “ – „ Ú Ð—
º Ì
¾ Æ· ¸
“ – Ð Ú Ð—¸ Û –
„ ˜ ™— “‘ ˜“ ˜ — – º º Ð ˜ ™— “’— –˜ •™ ˜ “’

… Ü•  ½… ¡

• ·½  ½ … ´Üµ
Ý ¼ ´Üµ · £´ÜµÝ´Üµ · ´Ü ݴܵµ ·Ü
¼ Û˜ £´Üµ ´ º º½µ
½

¾ Æ·¸ ¼ ¡¡¡ ¾ Ƹ ’ ¡ ¡ ¡ · ’– ¸ ’ ¾ Ƹ
•–·½ •– •– ½
– •½ ¸ • ’½ · ’¾ ·
Û –

¬¬
¨ ©
… …
Û˜ ˜ ‘ ˜– — ’ ´Üµ ¬’ ’ ´ º½º¾µº
¾ÊÛ ¾  
´½µ
’½ Ð ˜ Á´ µ
“– ¬’ ´µ ½¾ ´ µ ¼ ’ ’
 
À´ µ ¬’ — ’— ˜ “’ º º½º „ ˜ ’ ˜Û“ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’—
·
¾         
£
’ À´ µ ’ ¬’ Ë Ü –Ü
´¾•½ µ ·· ´¾•½ µ ¸Û –
 
½
  µº „ ˜ È ´Ü Þµ ’ Ƚ ´Ü ™µ
¼ ¾´ · — ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ºº

Á’ —‘Ð – Û Ý —Û ”–“Ú ˜ “– ‘ º º¾ ’ ˜ “– ‘ ºº “’ ‘ Ý — “Û ˜
“ÐÐ“Û ’ ˜ “– ‘º
ºÌ — “ – „ Ú Ð— ½¿

Ì “– ‘ º º½ Ì – Ü —˜ ”“— ˜ Ú
“’—˜ ’˜— Æ ’ —™ ˜ ˜ Ƚ ´Ü ™µ “’Ú – — ™’ ¹
È Ü ¾ ˸ Ü Ë– —™
“–‘ÐÝ “– ™ ¸ ’ ˜ – Ü —˜ — ˜“–— ˽ ˾ ˜˜
Æ
•– µ¹—™‘‘ Ð “’ ´Ë½ ˾ Ë– µ Û ˜ ‘™Ð˜ ¹—™‘ Ƚ ´Ü ™µº
¾Á´ µ’ ¼ Ý ´Üµ™ — ´•½ •¾
Ý ‘ ’— “ Ý Ý¼ ´Üµ · È ´Ü Þµ ˜ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’ ´ º º½µ —¸ ’ ’ “™– ““
“ ½ ’ ˸ ˜– ’— “–‘ ’˜“
  ¡
Þ ¼ ´Üµ · £´ÜµÞ´Üµ £¾ Ü Þ´Üµ ڴܵ ´ º º¾µ

½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´ Þ µ — Ü
Û– ’Ë ’ Þ ¼º À ’ ¸ “’ ˜ ‘ ’ “Ð
£¾ ´Ü Þµ
… ¬’ Ý “™– ““ “ ½ ’ Ë ’ ™ ’
ݼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ¸ Û
˜Ü’ ’
Ý
“™– ““ “ ¼¸ ´ º º½µ — ˜– ’— “–‘ ’˜“ ™¼´Üµ · £´Üµ™´Üµ ¼º

– ˜ “’   •½ ’ ——™‘ ˜ ˜ Ý —
„ ˜ ˼ —™ ¹— ˜“– “ Ë “’˜ ’ ’ ˜
½ “’ Ë ¼º …“– “Ú –¸ ——™‘ ˜ ˜
Ç´Ü ¾ µ — Ü
—“Й˜ “’ “ ´ º º½µ —™ ˜ ˜ ݴܵ
´ ‘   • •½ µ ¼ “– ÐÐ ‘ ¾ ‚ ¸
´µ
–º Ì ’ ˜ – Ü —˜— ™’ •™ Ú ˜“–
¾¿
¾ ’½ —™ ˜ ˜
  È– Ü•
´µ
½ •
ݴܵ Ü Ý ´Üµ ´ º º¿µ
¾Á´
È
µ

’ ‘ ¾ ‚½ ¡ ¡ ¡ ‚ µ ’
´µ ´µ
‘ ½ ‘ ‘ ´Û – ‘ — —™ ˜ ˜ ‘ ¼
À – ´µ ¼
™’Ð ——   ‘ Ü ½ ’ ˜ — ˜“– Ë ¼º
´½µ •½
¼ —Ü
¾ ’½ — —™ ˜ ˜ ‘ ¼ “’ÐÝ   ´½µ Ü•½ ¼ ’ Ë ¼ ˜ ’ ´ º º¿µ
“’Ú –— Ðݸ ‘

“™– ““ “ ½ ’ Ë ¼ ¸ ¬’ — —“Й˜ “’ “ ´ º º½µ Û
“’Ú – — ’ ’ — “Г‘“–”
½ ’ Ë ¼º
’˜ —’ “™– ““ ’ — ˜ ”–“” –˜Ý ݴܵ ݼ ´Üµ — Ü
”” ’ Ü
˘ – — —˜– ™˜ “’—
º½ Á’˜–“ ™ ˜ “’

<< . .

. 40
( : 46). . >>