<< . .

. 42
( : 46). . >>

’ ¼

È–““ º Ì “ÐÐ“Û ’ ”–““ Û — ™–’ — Ý Çº “—˜ ’ ’ ”– Ú ˜ “‘‘™’ ˜ “’º
È‘ È ‘´ – ‘º
–—˜ “’ — “™Ð “ — –Ú ˜ ˜ µ “– Ú –Ý ’“’’ ˜Ú ’˜ —
˜ —˜ ‘ ˜ “– ¡ — Ú ’˜¸ Û —˜ –˜ Û ˜ ”–“Ú ’ ˜ —˜ ‘ ˜ “– ¡ ·½ º Í— ’
™ ’ ³— ˜ “– ‘ Û “ ˜ ’

  ¡ ˜   —µ‘ ½
·¾ ·¾
  ˜È ‘  ˜ ´˜
½ ½µ ´˜µ ˜ —˜
´‘   ½µ
¡ ·½ ´—µ
·½
·½ ·½ ·½
‘ ½
½
  ˜ ´˜   —µ
·¾ ·¾
 —
 ‘
˜ — —
  ½µ ´—µ ´—µ
— ´‘
·½ ·½

“– ¡ ·¾ Û ˜’ —‘Ð –Û Ý
˜   —µ‘ ½ — ´—   µ‘ ½ ´ µ
·¿
 ˜ ´˜
—˜
´‘   ½µ ·½ ´‘   ½µ
¡ ·¾
·¾ ·¾
‘ ½ ´—   µ‘ ½
½ ½
  ˜ ´˜   —µ
·¿
˜—
´‘   ½µ ´‘   ½µ
´µ

·½ ‘Ü ·¾

— ‘Ü ·¾ ˜— —Ý ˜“ ™ ˜ —– —˜ ‘ ˜ “– ˜ ’“–‘ “ ¡ ·¾ º Ì“

’“–‘ “ ¡ ·’ ¸ ’
”–“Ú ˜ —˜ ‘ ˜ “– ˜ ¿¸ Û ¬–—˜ —˜ ‘ ˜ ´ º Ð ‘‘ º¿º½µ
“– ’ ½ Û Û ÐÐ — “Û ˜ ˜

    ½µ’‘ ½
´ ·¾µ ´˜
’´˜µ ´’‘   ½µ
´ º¿º µ


’ ™ ˜ “’ “’ ’º “– ’
Ì ”–““ “ ´ º¿º µ ’ Ú ’Û˜ ½Û Ú
˜   —µ‘ ½
´˜

´‘   ½µ
½ ´˜µ ´—µ
·½
 —
½ ´ ·¾µ
’ ™— ’ ˜ ’ •™ Ð ˜Ý ´—µ ´—µ ´—µ Û “˜ ’ ´ º¿º µ “–
·¾
  ½¸ ˜
’ “– ’
½º Æ“Û ——™‘ ´ º¿º µ ˜“ ˜–™ ’
˜   —µ‘ ½
´˜
’ ´˜µ ’ ½ ´—µ —
´‘   ½µ
·’
˜ ´˜   —µ‘ ½ ´—     ½µ´’ ½µ‘ ½
 ´’   ½µ‘   ½¡
´ ·¾µ

´‘   ½µ
·’
½¼ ”” ’ Ü º ˘ – — —˜– ™˜ “’—

·’ ’ ˜
Ê ”Ð ’ Ð“Û – “™’ “˜ ’˜ –Ð Ý ·½ Û “ ˜ ’
˜   ½ ´˜     ½   µ‘ ½ ´’ ½µ‘ ½
  ¡
´ ·¾µ
’ ´˜µ ´‘   ½µ ´’   ½µ‘   ½
¼
    ½µ‘’ ½
´˜
´ ·¾µ
´’‘   ½µ

ÐÐ ’ ¸ “– ’
Ë“ ´ º¿º µ “Ð — “– ½º À ’ ¿Û Ú

’’‘ ½
·’·½
  ˜ ´˜    ½µ’‘ ½
½
´ ·¾µ ´¾ ’µ
˜
  ½µ   ½µ
¡ ·’
´’‘ ´’‘
·’

Û ”–“Ú — ˜ —˜ ‘ ˜ “– ¡ ·’ º ’ ÐÐݸ
½ ½
’’‘ ½
‘´ ‘ ’‘ ¾  ’
·’µ
  ½µ
¡ ·’ ¿·
´’‘
’ ’
¼ ¿

˘ –Ð ’ ³— “–‘™Ð ¾ Û
’ ™— ’ ˜
½ ½
’’‘ ½ ‘  ‘ ’
¾‘ ¾‘
’‘   ¡ ‘¾‘ ½ ¾
´’ ¾µ
“’—˜
‘‘
  ½µ
´’‘
’ ’
¿ ½

Ü ‘ ½µ¸ ˜ ¤
‘ Ü ‘
‘‘
ц Լ
— – —’ “’ Ð —˜ —™‘ “’Ú – — “– ¼


¬’ ˜ “’ º¿º ¼
Ç’ ˜ — ˜ “ —˜ – — —˜– ™˜ “’— ‘Û ¬’ ‘ ÐÝ “ ’“–‘—
¡‘ ¸ ” ’ ’ “’ ˜ ” – ‘ ˜ – ¸ Ý
½

‘ ‘ ¡´ µ ´ º¿º µ
¼
¼
Û – ‘ —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ “™’ ’ Ð ‘‘ º¿º º Ï ¬’ ‘ ˜“ ˜ —˜“
¾ ‘ Û˜ ½º
¼ ‘
—˜– ™˜ “’—
Ì ‘“˜ Ú ˜ “’ ˜“ ¬’ ˜ ’“–‘ ’ ˜ — ” –˜ ™Ð – Û Ý — Ú ’ ’ ”–“”“— ˜ “’ º¿º ¸
£‘ ¡
¼ ‘ ‘

Û – Û Û ÐÐ ”–“Ú ˜ ˜ — Г— ™’ – “’ړЙ˜ “’ ’
¾‘ ¼
“– º

È–“”“— ˜ “’ º¿º ¡‘
¼
Ì ”– ¬’ — ’ —” º

´ µ

È–““ ¼
’’ ’

º Ì ™ Ý — •™ ’ ’ ’ —™””“— ˜ ˜ — “‘”“— ˜ “’
¾Æ˜
’ ’’ ’ „½ º Æ“Û
¡ ºÌ ’ “– — •™ ’ ¡ — ™ Ý — •™ ’
¡
˜ “’ „½ ´ ™—™ Ð „½ ¹’“–‘ Û
™— ’ ˜ ˜˜ · ½µ ˜ ’“–‘ — •™ Ú Ð ’˜ ˜“ ˜

Ƚ ½
’’— ’ „½ ¸
— ˜ ˜ ¡ ™ Ý — •™ ’ ’ ˜ ™— “’Ú – — ˜“ — Ý ¡ ¡ ’
·½
¾‘
¼
´‘ µ
¡’’
„½ º À ’ ’ „½ º Ì
¸ “’Ú – — ˜“ ¡ ’ ¼¡ Û— ˜ ˜
¡‘ ¤
’’
’ “’Ú – — ˜“ ’ º

”¾ ½º
’’ ½
˘ –Ð ’ ³— “–‘™Ð  ´’µ ½ · Ç´’ ½ µ — ’
¾  ’
¾
¼
’ “ „½¼ ’
º ‘ “– ¼º ½½


È–“”“— ˜ “’ º¿º ¾‘ ¾‘
¼ ¼
„˜ Á ¸˜ ’ “– ÐÐ ’Û Ú
Լ
¼ ¼
²¼ ± ½º
¼
‘ —

Ü‘ ½µº ¾‘
 Ü ¼
È–““ ˜Ü “’ ‘
º –—˜ “ — –Ú ˜ — – —’ Æ“Û¸ ¸˜ ’
¼
“– ¼Û Ú

 ‘ ¡
·½ ½
‘  —¡  —¡
— —
´—µ ´— · µ
¼

Û — – —’ ’ ¸ ”–“Ú ˜ ˜ ¼º Ì ”–“”“— ˜ “’ ’“Û — ’ —Ý “’— •™ ’
¤
“˜ “‘ ’ ˜ “’Ú – ’ ˜ “– ‘ “– —™‘—ºÈ–“”“— ˜ “’ º¿º ¼
„˜ ¼ ‘¸ ˜ ’ “– ÐÐ ˜ —” —’Ð – Û˜

¼
– —” ˜ ˜“ ˜ “’ ’ “’ړЙ˜ “’º

È–““ ¼

º Ï “’ÐÝ ’ ˜“ Û ˜ – — Г— ™’ – “’ړЙ˜ “’º Ï Ðи ’
– ˜Û“ —˜ – — —˜– ™˜ “’— Û ˜ “‘”“— ˜ “’ ¡ ’ ¡ – —” ˜ Ú Ðݸ ˜ ’

  ¡
½
£ £ ¡Ð ´‘´ ·Ðµµ
¡
Ð ¼


—“ Ð ‘‘ º¿º ˜ ’ ‘”Ð —

­  ­
¡
½ ½
­ ­‘ ‘´
£‘ £¡ £ ¡Ð
´‘´ ·Ðµµ ¾ ·Ðµ
Ð ‘
¡ ¡
Ð Ð
¼ ¼


£ ¡Ð ¡ ¡Ð £‘ ¡ ¤
‘ ‘
Ë’ ¡ ¡ ¸Û “’ Й ˜ ˜ º¼
’ “ „½¼ ’
º ‘ “– º
¼


È–“”“— ˜ “’ º º½ Ì ’ Ð ˜ ¾ „½¼ ¸ ˜ ’ ¾‘
¼
¬Ü ’ ˜ – Ü —˜—

¼

“’—˜ ’˜ ¸ Û ‘ Ý ” ’ “’ ’ ¼ ¸ —™ ˜˜ ¼ º …“– “Ú –¸ ˜ –
Ü —˜— ”“— ˜ Ú ¾‘ —™ ˜ ˜ “– ÐÐ ½Û Ú
½


‘ ‘
¾ ´ º º½µ
¾


¾ „½
È–““ º Á’ —‘Ð –Û Ý —Û ”–“Ú Ð ‘‘ º¿º½ Û ’ — “Û ˜ ˜ ‘”Ð —
¾‘
¼
¼ ’ —˜ “ÐÐ“Û ’ “‘”“— ˜ “’
  ¡
’ È ‘ ’ ½ ½ ’ ½µ
’ ½ ’ ’·½

¡ ¼ ¼
½¾ ”” ’ Ü º ˘ – — —˜– ™˜ “’—

‘ ’ ½ ½ ’ ½µ µ´˜µ º
’ ’ ´˜µ
Á’
Æ“Û ¡¼ ¼º ½¸ ˜ ’ ¡ ´˜µ ´È Ì — Ð ˜˜ –
Ý È ‘ ´ ’ ½ µ´˜µ¸ Û È ¾‘
’ ¾ µ´˜µ
Ü”– —— “’ — “™’ ’ ˜™–’ ’ ‘ “– Þ Ý ´
È ‘’ ´ µ´˜µ ’
¡’ ´˜µ
’ —“ “’º À ’ ¸ ˜ — ‘”Ð —

’·½
  ˜ È ‘’ ´ È ‘’ ´
 ´    ´    ‘’
¼ µ’ ¼ µ’
’ µ´˜µ ˜
¡ µ ¼
¼ ¼

Ƚ ‘’  Æ’
  ‘ ‘ ’
”™˜ Æ
ÁÛ ¼¸ ˜ ’ ¼´ ¼µ ’ ˜ Ð ˜˜ – —™‘
¼
  ‘ Г  
Æ ´´ ¼ · Ƶ Æ Æµ
“’Ú – — ™— ¼µ ¼ Г ´´ ¼ · ¼µ ¼º Ì — — “Û— ˜ ˜
¼
„½¼ ‘ ‘º
¸ ”–“Ú ˜ ˜ ¼
‘¸ ˜
Á’ ˜ —” Ð — Û – ¾ ¼¸ ’“–‘ “ ’˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’—
¼
’ —˜ ‘ ˜ Ý
½

‘’   ¾ ’
‘ ‘ ‘ 
½ ¾
¾
¾ ¾
¾
’ ¼

‘    ¾‘  
¾ ¾
”–“Ú ˜ ˜¾ ½º Ë ’ ½ ½ ¾ “– Ж ’“™ ¸Û “˜ ’˜
¤
– •™ – —˜ ‘ ˜ ´ º º½µº


Ê‘– º º¾
¾‘ È À£ À ¾ „½
¼ ‘¸ ˜
½º Á ¸ ’ З“ — —˜ – — —˜– ™˜ “’ ´ ™— ¼
“– ÐÐ ¼µ ’
¼


È‘ À‘ ¡
‘ ‘ ‘ ‘
¾ ½ ¾


”–“Ú ˜ ˜ —Ð – ’“™ º

¼
˜“ „½¼ “– —“‘ ‘
‘¸ ˜
¾º Á ’ Г’ ”“— ˜ Ú ’˜ Ý Ð“’ ˜“ “– ÐÐ
¼
’ ˜ “’ړЙ˜ “’ “ ’ ’˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— “’ — Û˜
¼
˜ Ú ˜º
˜ ™—™ Ð “’ړЙ˜ “’ “ ’ Û – ˜ ˜ ´˜µ ´˜µ ¼ “– ’

È–“”“— ˜ “’ º º¿ Ì ’Ƶ ¼
—˜ — ’— ’ ‘º
´Ê·


Ƚ ’
¾‘
È–““ ¼
º „˜ ’ ““— ¼º Á —˜ “‘”“— ˜ “’ ¡ ¸˜ ’˜ –

¾ Æ —™
Ü —˜— ’ ˜ ˜ ¡ º …“– “Ú –¸ — ’ ´ · ½µ — ’— ’
¾ È’  ½ ³   ¾
„½ ´ ’ ³
· ½µ¸ Û ™ ˜ ˜ “– ÐÐ ¼½ ½ ˜ – Ü —˜— ´ · ½µ
 ³ ’Ƶ
¾   ‘ ´‘ µ
—™ ˜ ˜ ¡ ºÁ ¸˜ ’ Г’ — ˜“ ´Ê· ’¸
¼
¾ „ ´¼ ½µº À ’ ¾‘ ¼
½
¼ ’ ¸Û
— —™””´ µ Ú ¸ ’

’  ½ ½
‘ ‘
 ‘  ³
¡ · ¡ ¿

<< . .

. 42
( : 46). . >>