<< . .

. 43
( : 46). . >>

¼

¤
Û “‘”Ð ˜ — ˜ ”–““ “ ˜ ”–“”“— ˜ “’º
¼
º „ ”Ð Ì– ’— “–‘— ’ ½¿


È–“”“— ˜ “’ º º ¾ ‘ º Ì ’ “– Ú –Ý ”“— ˜ Ú
¼
  ¡
„˜ ’ —™””“—
‘¸ « ½

´˜   «Ðµ½ «Ð ½µ ¼
´‘е
’˜ – Ð ˜ Ü”– —— “’ Г’ — ˜“ ‘ ’ ˜ – Ü —˜— “’—˜ ’˜
¸ ’ ” ’ ’˜ “ «¸ Ð ’ ¸ —™ ˜ ˜
­  ¡­  Ã´ ¡Ð
­   «Ðµ½ «Ð ½µ ­‘ ´‘е

´˜ µ

½º
Û – ô —
µ ¼

¾
È–““   ¡ ¢ 
¡ £
—™””“— «Ð з– з–·½
º „˜ ¡ ˜ “‘”“— ˜ “’ “ ’ “– —“‘
È ‘–
 «Ðµ½ «Ð ½µ  «Ðµ½ «Ð ½µ
    «Ðµ½ «Ð ½µ¡
´‘е ´‘з‘–µ
––
’˜ ¼º Ï– ˜ ’ ´˜ ´˜ ’ ™— ’ ˜
¼
´‘з‘–µ

–‘– “Ú ˜ — —™Æ ’˜ ˜“ ”–“Ú ˜ ˜ ´˜ Г’ — ˜“ º Æ“Û

  ¡ ½  ¡
  «Ðµ½ «Ð ½µ   «Ðµ½
´‘з‘–µ ´‘´ ·Ð·–µµ
´˜ ¡ ´˜ ·«Ð ·«Ð·½
¼

  «Ðµ½ ¾ Ƹ ½µ
Г’ — ˜“ „½ ´¼
— ¡ ·–·Ð ´˜µ ¡ ´˜ ·«Ð ·«Ð·½ ¸ ’ — —™””“–˜ ’
·Ð·– · Ð · – · ¾ ¸ Ð ‘‘
˜ ’˜ –Ú Ð º¿º½¸ ˜“ ˜ –Û˜ Ð ‘‘ º¿º ¸ ‘”Ð — ˜ ˜
‘´
‘ ‘´
¼
  ¡
·Ð·–µ ¾ ·Ð·–µ

¡ — —˜ – — —˜– ™˜ “’ ’ Û˜ ’“–‘ —‘ ÐÐ – ˜ ’ ¡ ·Ð·– º
·Ð·–
  «Ðµ½ «Ð ½µ ´‘з‘–µ
À’ ¸ ´˜ — —˜ – — —˜– ™˜ “’ ’ ˜— ’“–‘ ’ — Ð —— ˜ ’

½ ½
‘´ ‘   «Ð ‘´Ð·–µ ‘ ‘
¾ ·Ð·–µ
‘ ¡ ·Ð·– ¡

  ¡‘–
¼ ¼

½£‘–
¾
Í— ’ ”–“”“— ˜ “’ º º½¸ ˜“ ˜ –Û˜ ˜ ˜˜ ˜ ¸Û “ ˜ ’
­  ¡­ ­  ­
¡
¾

­   «Ðµ½ «Ð ½µ ­‘ ¡­ ­‘
  «Ðµ½ «Ð ½µ
£‘–
´‘е ´‘з‘–µ

´˜ ¾ ½ ´˜
¾
‘–·½   «Ð ‘Ð
¾


¾

™— ¾‘–   «Ð ‘Ð — Ð
 ½µÐ¸
з– «Ð¸ Û Ú– Ý Ã´ µ
Ë’ ´« ’ ˜ “™’ “– —“‘
½º ¤
™’ ˜ “’ à ˜ ˜ ˜ ’ — ˜“ ¼ —¼
º „ ”Ð Ì– ’— “–‘— ’ ‘
Ƚ
¾‘ ¼ ´‘ µ
’ „½ ¹
Á ¸Û ’ Û– ˜ ˜ ™’ •™ ÐÝ — ¼¡ “– — •™ ’ “ –˜
™’ ˜ “’— ¡ Û˜ —™””´¡ µ · ½ º Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ’˜ ˜“ ¬’ ˜ „ ”Ð
˜– ’— “–‘ “ —˜ – — —˜– ™˜ “’ ™— ’ ˜ — “‘”“— ˜ “’º …“– “Ú –¸ Û Û ÐÐ –Ú
—“‘ Ð ‘ ’˜ –Ý ”–“” –˜ — “ ˜ — ’ – З „ ”Ð ˜– ’— “–‘º

¬’ ˜ “’ º º½ Ì ¾‘
¼
„ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ —˜ – — —˜– ™˜ “’ — ¬’
Ý
½ ½
Ü‘  Ü˜ ˜
´„ µ´Üµ ¡ ´˜µ
¼
¼
½ ”” ’ Ü º ˘ – — —˜– ™˜ “’—

“– ’ ˜“ ”–“”“— ˜ “’ º º¿ ˜ — „ ”Ð ˜– ’— “–‘ — ’ ܘ ’— “’ “ ˜ Ð —— Ð “’ º

Ì “– ‘ º º¾ „ ˜ ¾ ¼
‘ º Ì ’˜ ™’ ˜ “’ Ü ´„ µ´Üµ — “Г‘“–” ’ —“‘
“™– ““ Í “ ½ ’ Ë´¼ µ
’ ” ’ ’ “’ ‘ ’ º …“– “Ú –¸ Í ‘ Ý “— ’ —™
˜ ˜ “– Ü ¾ Í Û ‘ º Ì „ ”Ð ˜– ’— “–‘ — “’˜ ’™“™— ’
Ú ´„ µ´Üµ
¼
’ ˜ Ú “” – ˜“– “’ ‘ º
¾ Ë´¼
È–““ Ü ’ “– Ü —“ Ð – Ü
º ““— µ¸ ˜ ˜ ˜ Û Ú
½ ½
½ ·½
Ü‘ Ü‘  ´ Ü   ˜
 Ü˜ µ˜
˜ ˜
¡ ´˜µ ¡ ´˜µ
¼
¼ ¼
½ ‘  ´ Ü  ‘
Ü µ
¡
¼

¾ Ë´¼ µ — ˜ — Ý ’
Í —˜“ Ü
Ï ¬’ ˜ ’ “™– ““ —˜

  ‘ Г   Ü   ‘ Г   Ü “—´
‘ Г Ü Ü· ‘ Г – ܵ · ¼

‘   Ü·
º º ´Ü ’Í
µ ½º Ì — ’—™– — —“Й˜ “’Ú – ’ “˜ —– — “Ú ’
¾ Í º Ç Ú “™—ÐÝ „
‘ Ü ’ ͺ À ’
Û Ú ´„ µ´Üµ — “Г‘“–” ¸ Û “’ÐÝ
¾¬ ‘
¨Ü ¾ ¬ Ü ©
„º Ë™””“— „ ¼ ¼
Ú ˜“ ”–“Ú ˜ ’ ˜ Ú ˜Ý “ “– —“‘ ¸˜ ’˜ – Ü —˜—
£
”“— ˜ Ú – —™ ¼ “’ ´ “– Ü ‘”Ð µ Ë – –Ü
˜ ˜ ´„ µ´Üµ º
Ý ™—˜ Û– ˜ ’ “™˜ ˜ ¬’ ˜ “’ Û ™ ˜ ˜
½ ·½
Ü‘  Ü Ü‘´  ½µ Ü  Ü˜ ˜ · ´„¡¼ µ´Üµ
¼ ´„ µ´Üµ ¡ ´˜µ
½

Á’ —‘Ð –Û Ý —Û “Ú ¸ ˜ ’¬’ ˜ —™‘ ’ ˜ — Ð —˜ Ü”– —— “’ ’ —˜ ‘ ˜


¬¬ ½ ‘´  ½µ Ü ¬¬
Ý
½
¬¬ Ü  Ü˜ ˜¬ ‘´  ½µ  ´ Ü 
·½

¬  ½µ ‘
Ü µ´

¡ ´˜µ ¡ ´ º º½µ
½ ½

¾Ë
— “– ܖЖ
Û “’Ú – Û ˜
’“™ º …“– “Ú –¸ ˜ —™‘ Û ˜ –™’’ ’
½ ½
˜ ’ — ˜“ ¼ — Ü ’ ˸ —“ Ý ’Ð – ’ –
–“‘ ¾ ˜“ ’¸ Û ’ ’—™– ˜ ˜ ˜
‘  Ü
½Ü
– ˜¹ ’ — “ ´ º º½µ — —‘ ÐÐ – ˜ ’ ½ ¡½ · ½¸ —“ ´„¡¼ µ´Üµ

Ê
“’ ˺
½ ܘ Ü ´„¡¼ µ´Üµº Ç Ú “™—ÐÝ —
 
˜µ ˜¸ ˜ ’ ´Üµ
„ ˜ ™— ’“Û ¬’ ´Üµ ¡¼ ´½
‘ ’ ˺ …“– “Ú –¸ ’ ˜ ™’ ˜ “’
¼
½Ü
’˜ – ’ ’ —˜ ‘ ˜ Ý ´Üµ ’

Ê
Ý ¾ ܸ Û – „½ ¹’“–‘ “ ¡¼ º Æ“Û “’— – ˜ ™’ ˜ “’ ´‘µ ¸
—˜ ‘ ˜ ¾ —˜
½ ‘ ܘ
 
— ´‘µ ´Üµ ˜ ˜µ ˜ ˜ ’
Û Ð—“ — ’ ’˜ – ™’ ˜ “’º ¡¼ ´½ —˜ ‘ ˜ Ý
¼
Ü ³µ
¾ ´‘µ
³ ÐÐ —
’ º …“– “Ú –¸ ¾¿ ¾¸˜ ’ ´— ¾ “– ¼º Ç’ ˜ “˜ –
Á
¾
’ Û Ú
‘ ´µ
´‘µ
  ܵ‘·½
´Üµ
­´
¾
¼
º „ ”Ð Ì– ’— “–‘— ’ ½


¾ ´¾– ½µ
­ ܺ “– Ü
Û – ’ ˜ ’ ˜“ ”“— ˜ Ú ÐÝ “– ’˜ ˜ –Ð Û˜ ’˜–
Ü· Ü ‘ “– Ü ¾ ¼ ¾–
´‘µ
’­ Ë ½‘ ¿ º
Û ˜ ¸¼ ¾ ¸˜ ’ ´Üµ

¨Ü ¾ £ ¬¬ ©
¾
´‘µ ´‘µ
˜ ™’ ˜ “’ “ Ú “™—ÐÝ — “™’ º À’ ¸ — “™’ “’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ð’
¿
–Ü
’ “’ ºÌ– ˜‘ — ’ ””Ð ˜ “’ “ ˜ È– ‘ ’¹„ ’ Г
“– ‘¿ ˜ ´‘µ
˜ ’ ‘”Ð — ˜ ˜ — “™’ ’ ’ –“‘ „ “™Ú ÐÐ ³— ˜ “– ‘ Û ™
´‘µ
˜ ˜ — “’—˜ ’˜º À ’ ¸ — ”“ÐÝ’“‘ и Û Ý— Ü”“’ ’˜ ÐÐÝ ’ ˜ И
„¡¼
Ð ”Ð ’ º Ë“ ¼ ’ ˜ ™— ¼º Ì — ¬’ ÐÐÝ ‘”Ð — ˜ ˜ ¡¼ ¼º
¡¡¡ „
’ ¾ ’ ½
Æ“Û ——™‘ ˜ ˜ ¡¼ ¡½ ¡ ¼º Ì“ ”–“Ú ˜ ˜¡ ¼ Û Û– ˜ —
½ ·½
Ü‘’  ’Ü Ü‘´  ’µ ’Ü ˜ · Ü‘´’ ½µ ´„¡’ ½ µ´Üµ
 Ü˜
´„ µ´Üµ ¡ ´˜µ

Ê Ü˜ ¡’ ½ ´’   ˜µ ¤
½
˜º
’ Û ”–“ — ’˜ ’˜ Ð — Ý ¬’ ’ ´Üµ ¼

È–“”“— ˜ “’ º º¿ „ ˜ Ê
’ Ð ˜ ¾ „½¼ º Ì ’ ¾ ‘ ¼ ’ ˜— „ ”Ð

¼
½
— Û ˜ ¼ ´˜µ  Ü˜ ˜º
˜– ’— “–‘ ’ ˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— “ ’
Ƚ
  ¡
È–““ ´‘’µ
’ ½ ’ ’·½ ¸
’ ’

º „ ‘‘ º¿º½ ‘”Ð — ˜ ˜ ¼¡ ¸Û – ¡ Û˜
È‘ Ê ’·½
½ ’ ½µ
’ ’ ½ ’ º Í— ’ ” –˜ Ð ’˜ – ˜ “’ “’ ‘ Ý — “Û ˜ ˜ “–
¼
Ü‘’
¾ Æ· ˜  Ü˜


˜– –Ý ’ ˜
– ’˜ –Ð ¡ ´˜µ ’ Û– ˜˜ ’ —

¡¡ ¬¬’·½
 È ‘   
‘ ½
’·½
Ü‘´’ ½µ Ü‘’ 
 
 Ü˜  ½  Ü˜
’ ½ ½ ’ ½µ
’ ½ ˜ ˜’
´˜µ

Ê
¼

‘’ ’·½ ¡’ ´˜µ  Ü˜

˜Ü ˜ •™ З
È–“ ’ ’˜ —Û ÝÛ ’ –˜

¡¡ ¬¬’·½
 È ‘   
‘ ½ ’ ½
’·½
Ü‘´’  µ 
 
 Ü˜  ½  Ü˜
’   ½½ ’  ½µ
˜ ˜’
´˜µ
’ ¼ ¼

¡¡ ¬¬’·½
 È ‘   
‘ ½ ’ ½
’·½
Ü‘´
 
 Ü˜  ½  Ü˜ ½
·½µ 
½µ
˜ ˜’
´˜µ ·½
’ ¼ ¼

À’ ¸˜ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ’˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— •™ З

¡¡ ¬¬’·½
 È ‘   
½ ‘ ½ ’ ½
½
Ü‘´ ·½µ 
 Ü˜  ½  Ü˜
  ½ ½µ
˜ ˜’
´˜µ ·½

¼ ½ ¼ ¼

Ƚ
Ì ™— Û Ú ”–“Ú ˜ ”–“”“— ˜ “’ Û ’ — “Û ˜ ˜˜ ’¬’ ˜ —™‘ ’ ˜ Ü”– —— “’
’  Ü’

“Ú •™ З Þ –“º Ì — ’¬’ ˜ —™‘ ’ – Û– ˜˜ ’ — Û˜
½

  ¡   ¡
‘ ½ ’ ¾ ’ ½
Ü‘´  ½ È ‘  Ü‘´ ·½µ   ½ È ‘ 
 
½ ½
·½µ 
’ ½µ ½µ
´’µ ´’µ
·½ ·½
¼ ¼ ¼

Ì ˜¿¾ „ ˜ « ½¸ ¬ ½ ’ Ð ˜ “Г‘“–” ™’ ˜ “’ ’ ˜ – “’ ˜Û ’ ˜Û“ —˜– ˜
¿
Ð ’ — ‘ ’ ’ ’ Ð ¬ ˜ ˜ “– ’ ’ “’ ˜ Ð ’ — ˜ ‘— ÐÚ —º Ë™””“— ˜ ˜ ´Üµ … “’ ˜ Ð ’ —
’ ˜ ˜ ´Üµ Ç´ « Ü µ¸ — Ü ½ ’ º Ì ’ ´Üµ … ˜ –“™ “™˜ ˜ – “’ º
½ ”” ’ Ü º ˘ – — —˜– ™˜ “’—

È‘ ½ Ü‘’   ½È ‘    ¡
  ¤
’ ½ ½ ’ ½µ

’ ´’µ ¼º
¼


Ï — Û˜ ˜˜ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ ܘ ’ — ’ •™ ˜ ’ ˜™– Ð Û Ý ˜“ —˜ – — —˜– ¹
™˜ “’—º Ì “ÐÐ“Û ’ ”–“”“— ˜ “’ — “Û— ˜ ˜˜ ܘ ’— “’ З“ “Ð — “– ˜ ‘“—˜ Û ÐÐ
’“Û’ ”–“” –˜ — “ ˜ „ ”Ð ˜– ’— “–‘º


È–“”“— ˜ “’ º º ¾‘
¼
Ë™””“— ¸˜ ’Û Ú

„´ £ „ ¡„ ¸
´µ µ


Ⱦ‘ „´È „
¼ Ü ½
’ ¸
´µ µ


„´  ˜
“” – ˜“–  ˜ ‘ ”— ¼
Ì ’˜“ ˜— Ð ’

´ µ µ´Üµ ´„ µ´Ü · ½µ¸

<< . .

. 43
( : 46). . >>