<< . .

. 44
( : 46). . >>  «µ½ « ½µ ¾ ‘ „   «µ½ « ½µ  «Ü „ º
¼
“– « Û Ú ’
´ Úµ ¼ ´˜ ´˜

Ƚ ˜‘·– ¸  ½¸ ¾ Ê·¸ ˜
Ƚ
Á —Ý‘”˜“˜ ÐÐÝ •™ З —˜ ’


– ¼¸ ˜
´Úµ ´˜µ ¼  ´‘·–·½µ
½ ½
‘ Ü ‘ – ½ — Ü ’ ’ “™– ““ “ ’ Ë´¼

´„ µ´Üµ µº
¼


¾ ’Ƶº Æ Ü˜¸ Û
È–““ ºÌ ¬–—˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ “Ð — “– ™’ ˜ “’— ´Ê· ˜ —˜ – —
¾‘ ’Ƶ
¼ ¼

—˜– ™˜ “’— ’¸ — ´Ê· — ’— ’ ¸Û ’ “’—˜–™ ˜ — •™ ’ —
’Ƶ Û ¡‘ ’£ ’
’’ ’’
’ ’ ´Ê· “’Ú – ˜“ ’ ’ ¹’“–‘º Ì ’
£
“’Ú – — ˜“ — Û ÐÐ ’ ˜ “– ‘ º º¾ ‘”Ð — ˜ ¬–—˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ “– —˜ – —
—˜– ™˜ “’—º
È ‘ ”— ‘ ’˜“ ˜— Ð — — “Û’ ’ – ‘ – º º¾º „ ˜ ’ ’
¼
Ì ˜˜ ˜
’ ´Ê· ’Ƶ “’Ú – ’ ˜“ ¸ ˜ ’ È ’ ’ “’Ú – — ˜“ È º ’–
— •™ ’ ™˜¸ — ˜
„ ¹ ™’ ˜ “’—¸ È ’ “ ’ — Û ˜ ½ £ ’º Ï ’“Û ˜ ˜ „´½ £ ’ µ  ½ „ ’¸ —“ ˜ — “’
½
Ü
”–“” –˜Ý З“ “ÐГۗ Ý ’— ˜Ýº
Ì“ ”–“Ú ˜ ¬–—˜ ” –˜ “ ˜ ˜ – —˜ ˜ ‘ ’˜ Û – – ˜“ Ð ‘‘ ¾º º º Ì Ð —˜ ” –˜
½ « ½µ
˜ “– «
’ “ÐГۗ Ý ’— ˜Ý – ™‘ ’˜º Ì ”–““ ˜ ¼˜ —˜– ™˜ “’ ´˜ «µ
¼

Г’ — ˜“ ‘Ý Ú ’ ’˜ —‘ ÛÝ — ’ ”–“”“— ˜ “’ º º º Á˜ З“ “ÐГۗ –“‘
 «µ½ « ½µ
˜ ”–““ “ ˜ — ”–“”“— ˜ “’ ˜ ˜˜ ’“–‘ “ ´˜ ’ —˜ ‘ ˜ Ý “’—˜ ’˜
„   «µ½ « ½µ  «Ü „ “Ð — ¾ ’Ƶ¸
˜‘ — ˜ ’“–‘ “ º — ´˜ “– ™’ ˜ “’— ´Ê·
˜ ”–““ “ ˜ “™–˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ’ “‘”Ð ˜ ™— ’ ’— ˜Ý – ™‘ ’˜—º

Ƚ
Ì Ð —˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ”–“Ú ’ Û ˜ “™˜ ™— ’ ’— ˜Ý – ™‘ ’˜—º „ ˜ ¡ ˜
‘·– „¡


¼  ´‘·–·½µ ˜ —˜
“‘”“— ˜ “’ “ ¸˜
’ “ Ú “™—ÐÝ ¡¼ ´˜µ ¼º — ¼ ’˜

Ƚ
— ’— “ —˜– ™˜ “’— “ ’ —Û˜ ˜ ™—™ Ð „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ¡¼ ¸ Û ÐÐ ’“Û’ ˜ “–Ý

‘Ê
È ½
‘ Ü ‘ – ½
‘ —Ü ’ Ë´¼
“’ —Ý‘”˜“˜ — ´ º м¼ µ ‘”Ð — ´„¡¼ µ´Üµ µº
½ ¡ ´˜µ  Ü˜ ˜ ¼
½Ü
…“– “Ú –¸ ˜ Ü”– —— “’ ’ “™’ Ý “’—˜ ’˜ ˜ ‘ —
½ ¼
¾ Æ “’
 Æ
Ü ˜– –Ý Æ ˜“– “ Ë´¼ ˜Ü
“– – Г— —™ ¹— µ¸ ”–“Ú ˜ —Ð –
¤
’“™ ºÌ —‘ Ý — “Û’ — ‘ Ð –ÐÝ —˜ ¬–—˜ ” –˜ “ ˜ “– ‘ º º¾º
¼
º ’ – Ð — ˜ “’— “ ½

¼
º ’ – Ð — ˜ “’— “ ‘

Ê‘‘ –˜ ˜˜ —˜ – — —˜– ™˜ “’— Û – ’˜–“ ™ ˜“ —“ÐÚ ´¾º¿º µ “’ — ’ ™Ð – – Ý—¸

¨˜ ¬¬ ˜ ¾ Ê ©
™˜ —™ — ’ ™Ð – – Ý Û ÐÐ ’ ’ – Ð ’“˜ •™ Ð ˜“ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º À ’ ¸Û
¾ ʺ Ì
Ú ˜“ ¬’ —˜ – — —˜– ™˜ “’— “’ Ð Ð’ — Û˜ —— “’
·

¨˜ ¬¬ ˜ ¾ Ê © ¾
½ µ — ÐÐ —˜ – — ¼ ´¼
’˜ —‘ ÛÝ — ’˜ – Ð — º Ë“ —˜– ™˜ “’
¾ ʸ “ “– – ‘ ¾ Æ ½ “– ÐÐ ¾ Æ ˜ –
—˜– ™˜ “’ “’ ˜ Ð Ð’ ·¸
– —˜– ˜ “’ “ È ‘
¾ „½ ´¼ ´
Ü —˜— ™’ ˜ “’ · ½µ µ —™ ˜ ˜˜ ˜“ ´¼ ´ · ½µ µ
¼ ´ µº À – È — ¬’ ÝÀ £ ¸

•™ З ºÏ ’“˜ ˜ ——˜“ —˜– ™˜ “’— Ý


´
Û – ˜ ´ ’ – З µÀ Ú— “’ —˜ ” ™’ ˜ “’ — ¬’ Ý


¾ Ê·
˜
À ´˜µ ½
¼ “˜ –Û —

Ì — —˜ – — —˜– ™˜ “’— Ú — ‘ Ð – ”–“” –˜ — — ˜ “— ¬’ “’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð
¾ ‘´
¼
Ð’ ’ ˜ — ‘ ”–““ — ´Û ˜ “ Ú “™— ‘“ ¬ ˜ “’—µ “Ð º “– Ü ‘”Ð ¸ µ
’ “‘”“— — ’˜ “‘”“— ˜ “’ Ð ‘‘ Û – ’˜ — — ¡ Г’ — ˜“
½
„½ ´¼ µ ’ — —™””“–˜ ’ ´ · ½µ º
Ì“ ¬’ ‘ ÐÝ “ ’“–‘— “’ ˜ — ’ – З —˜ – — —˜– ™˜ “’—¸ Û ¬–—˜ ’˜–“¹
¾ „½ ´¼ ½
„½ ´ µ¸ “’— —˜ ’ “ Г
™ ˜ —” ™’ ˜ “’— µ —™ ˜ ˜
½
 ˜ ˜
´˜ µ
¼
¼
— ¬’ ˜ º Ç Ú “™—Ðݸ „½ ´ µ — ˜ —¬ — ˜ — „½ º Ç’ ‘´
—‘ ”–“” –˜ — µ Û ’“Û ¬’
¡‘
‘ ÐÝ “ ’“–‘— Ý

½

‘ ‘ ¡
¼

½º
¼ ¼ ‘
‘ ‘´
’ Û ™— ˜ ’“˜ ˜ “’ ´ µ “– ˜ — ˜“ —˜– ™˜ “’— ’ µÛ˜
¾‘ ¼
Ì „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ´µ— ¬’ Ý

½ ½
Ü‘  Ü˜ ˜
´„ µ´Üµ ¡ ´˜µ ´ º º½µ
¼
¼

–˜ ™’ ˜ “’ Ü
Û˜ ’˜ – ˜ “’ Г’ ˜ Ð Ð’ ºÌ ´„ µ´Üµ — “Г‘“–” ’
½ „—
’ Ë´ 
’ “™– ““ “ µ ’ ˜ —¬ — ”–“” –˜ — — ‘ Ð – ˜“ ˜ “— ’ ”–“”“— ¹
¾„ ½
‘¸ ˜
˜ “’ º º º …“– “Ú –¸ ´ µ “– ’Ý ’ ’ – – — —˜ – —
¼
¼
¼

—˜– ™˜ “’ ’ ´ µ “– – ˜– –Ý ’ ’˜ ˜ —˜ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ’
¼
˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— “ ’ —Û˜ ˜ ™—™ Ð „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ’˜ – ˜ “’
º
ÁÛ ““— « – ’˜ ’˜ –Ú Ð Ð ’ ˜ ¼ ’—˜ “ ½ ’˜ ” –˜ ˜ “’ ——“ ˜
¾ ½
¼ ¼ ¼ ´¼
‘´ ‘´
Û˜ ¬’ ˜ “’ º¾º½ Û Û ÐÐ Û– ˜ µ ’—˜ “ µº Ë“ µ Г’ —
½ ”” ’ Ü º ˘ – — —˜– ™˜ “’—

¾Æ˜ ¾ „½ ´¼ ´
¼
‘´
˜“ µ “– ÐÐ – Ü —˜— ™’ ˜ “’ · ½µ µ —™ ˜ ˜˜
ȑ Ƚ
– —˜– ˜ “’ “ ˜“ ´¼ ´ · ½µ µ •™ З º — ’˜ “‘”“— ˜ “’ Ð ‘‘
¾ ‘´ ¾ „½ ´¼ ½
¼ ´‘ µ
µ ’ “‘”“— — ¼¡ “– ™’ •™ ¡ µ¸ Û ˜
¼

¡ —™””“–˜ ’ ´ · ½µ º Ì ’ Г ™ “ ´ µ Û ÐÐ ’“˜ Ý
¡
¼ ‘
‘ ´ µ ’ ˜ “–– —”“’ ’ ’“–‘ Û ÐÐ ’“˜ Ý º Ϙ ˜ — ’“˜ ˜ “’
“’ — ÐÝ ’ –— ˜ ˜
¾‘ ´µ ¾ ‘
¼ ¼
Ƚ ¢  ‘ £
´ µ ´µ
´‘ µ
¡ ´ ˜µº À ’
Û – ´¡ µ ¸ ´¡ µ ´˜µ ¸˜ – — ’ “ Ú “™— —“‘“–¹
¼
¼

” —‘ ˜Û ’˜ — ˜Û“ —” — ’ ˜ ™— ˜ — Ð –˜ ˜ “– ¼˜ —” ´ µ
¼

¬’ — ’ —” Û˜ — ‘ Ð – ”–“” –˜ — — ´ µº
¼

Ï Û ÐÐ ’ ˜ — ”˜ – Û ˜ ˜ ’ Г ™ “ ”–“”“— ˜ “’ ºº ’ ´ µ¸ Û
Û ÐÐ – •™ ’˜ÐÝ ™— ’ ”˜ – ¾º

È–“”“— ˜ “’ º º½ „ ˜  ¾‘
¼
¡
’ —™””“— Ì ’ “– Ú –Ý ”“— ˜ Ú
‘¸ « ´ µº

Ü”– —— “’ ´˜   Ы µ½ Ы ½ µ ¼
´‘е
’˜ –И Г’ — ˜“ ‘ ´ µ ’ ˜ – Ü —˜—
“’—˜ ’˜ ¸ ’ ” ’ ’˜ “ «¸ Ð ’ ¸ —™ ˜ ˜
­  ¡­  Ã´ ¡Ð
­ ­‘
  Ы ´‘е

Ы ½
´˜ µ½ µ
µ


½º
Û – ô —
µ ¼
”” ’ Ü
’ Ü —˜ ’ Ì “– ‘ “– „ ’ –
« – ’ •™ ˜ “’—
Á’ ˜ — ”” ’ ÜÛ Ú˜ Ü —˜ ’ ˜ “– ‘ ˜ ˜ Û ™— ’ ”˜ – ¿ ’ ºÌ ——
—Ð ˜ ܘ ’— “’ “ – —™Ð˜ “ Á‘‘ ’ ’ Á‘‘ ´º З“ – ¼½ µº
¾ £ ³  ³  ³  ·
„˜Ë Ü –Ü ³· ¸ Û ³·
– ¼ ’ Ð ˜ ™—
“’— –˜ •™ ˜ “’

   ½ µ£ ݴܵ ·
Ý´Ü · ½µ ´½ · Ü ´Üµ ´ º¼º½µ

Á · Ƹ
Û – — “‘”Ð Ü ’™‘ – ’ Û – £— ‘ ˜– Ü “ ˜ “–‘ £ Û˜
¾ ¢ ’¹ Ð µ½ Ð ’¸
Á Æ Æ

¸ ˜ ’˜ ˜Ý ‘ ˜– Ü ’ ’ Д“˜ ’˜ ‘ ˜– Ü “ ˜ “–‘ ´
¾  ½ Ð

¼½ “– ½ ’ ¼ “˜ –Û — º
·½
’ ¹Ú
…“– “Ú –¸ ——™‘ ˜ ˜ — Й ™’ ˜ “’¸ “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “
  Ü Ü£
½ ½
Ç´Ü ¾ µ — Ü
’Ë ’ ˺ „ ˜
’ ´Üµ ¼ ´Üµ ™’ ‘ ’˜ Ð ‘ ˜– Ü
—“Й˜ “’ “ ˜ “–– —”“’ ’ “‘“ ’ “™— •™ ˜ “’¸ ˜ ’ ” –˜ ™Ð – —“Й˜ “’ “ ´ º¼º½µ
’ “˜ ’ — “ÐГۗ
‘· ´  Üµ
¾
 
 ½  £  ½ ´
ݴܵ ´½ · Ü µ
 Üµ   ½
´Üµ · ¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ
¼ ¾´
 · ´Üµ
‘ ´  Üµ
¾
   ½  £  ½ ´  

´½ · Ü µ
 Üµ   ½
¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ ´ º¼º¾µ
¼ ¾´
   ´Üµ
‘·  ½ Ü· ½
 ½ µ £  ½ ´  Üµ
¾
¾ ´
´½ · Ü
· ¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ
¼
‘  
½«
Ü · ½ ˜“
 ¦ ´Üµ — ˜ ³  «  «· ³·
Û – Ð Ð’ –“‘ ¸Û˜ ¼
¦
¾
’ «¦ —™Æ ’˜ÐÝ Ð“— ˜“ ³¦ º …“– “Ú –¸ ‘¦ – ’˜ –— —™ ˜ ˜˜ ¬–—˜ ˜Û“ ’˜ – З
   
½ ½
’ ´ º¼º¾µ “’Ú – ¸ º º ‘  “˜ ³  ‘· “˜ ³·
½· ¾ ´ µ ’ ¾´ µ
´˜ — Û ÐРܔР’ Г۵º À“Û Ú –¸ ˜ — ˜Û“ ’ •™ Ð ˜ — “ ’“˜ ˜ –‘ ’ ™’ •™
Ú Ð™ — “ ‘¦ ¸ ““— ‘  “”˜ ‘ Ð ’ ˜
™˜ ˜ — ’ Ú — “ÐГۗº Ï — ’— ˜ ˜
     
½ ½ ½
“˜ ³  ‘  “˜ ³  ‘  “˜ ³·
¾´ µ ½· ¾ ´ µº Æ“Û¸ ¾´ µ
½¼ ”” ’ Ü º ’ Ü —˜ ’ Ì “– ‘ “– „ ’ – «–’ •™ ˜ “’—

 
½
‘  º Á ¸ ’ ˜ — ¸ ‘ 
‘· “˜ ³· ‘· —™
Û˜ “˜ – ´ µÛ ˜ ˜ ˜
¾
   
½ ½
“˜ ³· ‘· “˜ ³·
¾´ µ ¾´ µ · ½º Ì “’—˜ ’˜— – —™ ˜ ÐÝ “— ’
½ ’ ˺
’™‘ –— ´”“—— ÐÝ ’¬’ ˜ µ ’ ˜ Ú’’ “™– ““ “
– •™ – ‘ ’˜— “’ ‘¦ ‘”ÐÝ ’
Ì“ ”–“Ú ˜ ˜ ¬–—˜ ˜“ ’˜ – З ’ ´ º¼º¾µ ˜“ “’Ú – ¸
¾  ·´Üµ¸ ˜    
 Üµ  ¾  Üµ
¾´ ´
Û ¬–—˜ – ‘ – ˜ ˜ ’½ ½ Û ˜ ’ — ˜“ ½ —
½ ‘· · µ
Г’  · ´Üµº À ’ ¸˜ ’˜ –РГ’  · ´Üµ “’Ú – — ´¾ ¼¸
   
˜ — ¾ ‘· “˜ «· º Á ¾ ‘· “˜ ³·
˜ ¸˜ — “ Ú “™—ÐÝ — — ˜ —¬
 « ¾   ´Üµ¸ ˜    Üµ  Üµ ¸
½
¾´ ¾´
³· · — —‘ ÐÐ ’“™ º Ç’ ˜ “˜ – ’¸ ’½ ¾
½º À ’   ½µ ·
   ´Üµ ´‘ 
¸˜ ’˜ –РГ’ “’Ú – — ´¾ µ ¼¸ Û
«  Г— ³  º
’ — ˜ —¬ Ý ““— ’ ’“™
“– Ý —“ÐÚ — ´ º¼º½µ “ÐГۗ
Ì ˜˜ ˜˜ Ü”– —— “’ Ý —˜™ Ý ’ ˜ «–’
    ´½ · Ü ½ µ£ ݴܵº
Ý´Ü · ½µ —˜– ˜ “–Û – Ð ™Ð ˜ “’ — “Û— ˜ ˜˜ — «–’ ’
Û– ˜˜ ’ —

 £
  ½
´Üµ ½· ´Ü · ½µ ·
Ü·½
‘· ´  Üµ
½ ½
«· «·
¾
   ½ ´
 Üµ   ½
· ¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ ·
¼
Ü·¿ ¾ Ü·½ ¾ ¾´

‘ ´  Üµ
½ ½
«  « 
¾
     ½ ´  


 Üµ   ½
¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ ·
¼
Ü·¿ ¾ Ü·½ ¾ ¾´

‘·  ½ Ü·¿ ¾
 ½ ´  Üµ
¾ ´
· ¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ
¼
Ü·½ ¾
‘  
‘  ‘· ‘ ˜ — Ü”– —— “’ –
Æ“Û¸ ™ — ˜“

Á ‘´  Üµ
 £ ¾
 ½ ´
  ½
 Üµ   ½
´Üµ ½· ´Ü · ½µ · ¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ
¼
Ü·½ ¾´
Ü·½
À
Ü·½ ”“ ’˜ Ü · ½º
Û – ’“˜ — ’ ’˜ – ÐÛ˜ —” ˜ “ ’˜ – ˜ “’ Г“” –“™’ ˜
Í— ’ ˜ ˜

<< . .

. 44
( : 46). . >>