<< . .

. 6
( : 46). . >>

¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ½ ´Üµ
 Ü  ½ ޴ܵ
—“Й˜ “’ ޴ܵ ¬´Üµ ’“–‘ Ð “–‘ Þ´Ü · ½µ
—™ —˜ ˜™˜ ˜ “˜ ’˜“ ˜
Ü” ’— “’ “ È ´Ü Þµ¸ Û “ ˜ ’ ˜– ’—— – — —“Й˜ “’ “ ´½º º½¾µ

½
  ÜÝ
ݴܵ ¬ ´Üµ ´Üµ ´½º º½ µ


  ¡˜
¼

Ì“ — “Û ˜ “– Ð —™‘‘ Ð ˜Ý “ “– Ü ‘”Ð ¼¸ Û ”™˜ ´Üµ ¼ ´Üµ ¼ ´Ü · ½µ
’ Û— ˜ ˜ — ˜ —¬ —

¼ ½
Ü ¾    ½  ½ · ½
´Ü · ½µ ´Üµ ´Üµ Û˜ ´Üµ
½º ÌÛ“ ÁÐЙ—˜– ˜ Ú Ü ‘”Ð — ¾½

 ½
Ì “’—˜ ’˜ ‘ ˜– Ü ´½µ — ˜Û“ « – ’˜ ’Ú Ð™ —¸ ’ ‘ ÐÝ ’ ½º
´½µÉ ½  ½
ÁÉ— ”–“” –˜Ý É É
‘ ˜– Ü Û ˜ ˜ ½ ¸˜ ’ — ˜ —¬ —
´ÜµÉ ½
É
´Ü · ½µ ´Üµ¸ Û — ’˜ “–‘ ˜ ˜ – —‘ “’— – ’ – ¼º
Í— ’ ˜ “– ‘ ¾ ’ ¿ –“‘ ˜ — –˜ Ð “’ ‘ Ý — “Û ˜ ˜ — “– Ð —™‘‘ Ð ’
¼
  ¦¾ ¾
µ¸ Ð
Ú –Ý – ˜ “’ ¸ Û˜ – ´½ · ¾Ð ´º З“ À“–½ ¸ À“–½ µº Á’
 
— ‘ Ð – Û Ý “’ ‘ ˜ “ — –Ú ˜ ˜ — “– Ð —™‘‘ Ð ’ Ú –Ý – ˜ “’ ¸ Û˜
½
¦¾ ¾
µ¸ Ð
– ´ ½ · ¾Ð º Æ“˜ ˜ ˜ ’ – ˜ “– Ð —™‘— “ ’
¼ ½ ¼ ½
½
– —” ˜ Ú Ðݸ ˜ ’ ’ ” –˜ ™Ð – Ü —˜— ’ — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ’
¼
½
Ë´ ’ Ë´¼ ¾ µº
¾µ ’ Ü —˜— ’ — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “
½
Ë ˜“– Ë´
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ ’“˜ — ˜ — ¾ µº Ì ’ “˜ ’ – “Г‘“–”
¼ ½
½ ½
’Ë —Ü ’ ˺ À ’
’ ’ “™– ““ “ ’ ¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ’ ½ ´Üµ ½ ´Üµ ¸
˜– ’— “–‘ ˜ “’
˜

   ½ Þ ½ ´Ü · ½µ   ½
¼ ´Ü · ½µ
Ý È ´Ü Þµ
¼ ´Üµ   Þ ½ ´Üµ

½
“– Ü ’ ’Ë Þ’
— Û ÐÐ ¬’ ’ “™– ““ “ ’ ’ “™– ““ “¼ ’ ˜– ’—¹
 ½ ޴ܵº
’“–‘ Ð “–‘ Þ´Ü · ½µ
“–‘— ˜ «–’ •™ ˜ “’ ´½º º½¾µ ’˜“ ˜ …“– “Ú –¸
Û ¬’
   ½ ¬´Üµ  Ü ½´Ü · ½µ   ½
¼ ´Ü · ½µ
ݴܵ
¼ ´Üµ   ¬´Üµ
´½º º½ µ
 Ü ½ ´Üµ
½
—“Й˜ “’
’Ý —
˜ ’ ˜™ Ð “ ´½º º½¾µ¸ Û — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ’
¾ £  Ü
“’ Ê Ë’ Ü ¬´Üµ
˜ – ¼ ´Üµ ½ ´Üµ º
Ý
— “˜ ’ – “– Ð —™‘‘ Ð ¸˜ —‘ “Ð — “– ’ ˜ – “– Ð —™‘—
¼ ½ ½    ½
¼ ´Ü · ½µ ½ ´Üµ ¼ ´Ü · ½µ ½ ´Ü · ½µ
ݼ ´Üµ Ý ´Üµ
’ ½
¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ¼ ´Üµ ½ ´Üµ

½ ’ ˺ À“Û Ú –¸
– “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ — ’˜ ”– ’ Ü ‘”Ð ¸ ˜ —
“ — ’“˜ ™ – ’˜ “’Ú – ’ “˜ “–– —”“’ ’ ˜– ’—— – —º ’ “’ ’ ”–“Ú ˜ ˜

Ƚ ”–“Ú ˜ ˜ Þ — —‘ ÐÐ
“–‘ Ð — – — È ´Ü Þµ — ˜ ˜“ ܸ
˜ “– Ð —™‘‘ Ð Û˜ – —”
’“™ ¼ Ý ´ÜµÞ ¸ Û
¸ ’ ˜ ’ ˜— —™‘ •™ З — — “Û’ Ý – —‘ ’ – ¼½ º
—“Й˜ “’ ݸ
À’ ¸Û “’ÐÝ – ÐÐ“Û ˜“ Û– ˜ ˜ — Ú ’ ’ ´½º º½ µ¸ ’ ˜ “–‘ “
½º
¬´Üµ  Ü —Ü
“’Ú – ’˜ ˜– ’—— – —¸ – ——

Ƚ  ½ ¬
½
˜ ¬´Üµ  Ü —Ü ’ ˸ ’
Æ“Û Ð ˜ ™— ——™‘ ˜ ’ – — — ˜“ ¼ ˜ ™— ’ Ú –Ý
ܺ
¾
˜“– ˽ “ ˸ “™– – Ü” ’— “’ “ ¬ —
—™ ¹— ’ ——™‘ ˜ ˜˜ Ú’ Ý
Ì ’
½
 ´Ü·˜µ ´½ ¾ µ´Ü·˜µ
¬ ¬´Ü · ˜µ ˜
¼

¾ ˽º ¾ £ ³  – Ü ³· ¸ Û ˜ ¼ ³ 
Ü Ü·½ „ ˜ ™— Û– ˜ ˽ Ü ³· º
½¸ – Ü ³¸ “— ³ · ¾ — ’ ³
“Ú ˜ ’ — ˜“ ¼ — Ü
Ì ’˜ –Ð ¼º Æ“Û¸ Ð ˜
“˜ ³  ¾
 ½  ½  ½
  “˜ ³  “˜ ³ 
•™ Ð ˜“ ¾ “– ˜ —‘ ÐÐ —˜ ’˜ –Ð – –˜ ’¾
¾
¾¾ ”˜ – ½º Á’˜–“ ™ ˜ “’

¾ ¾ ´³ 
 ½ “˜ ³   º
“— ³ · ¾ — ’³ ÐÐ ³ ³· µ
ºÌ ’ ¼ “Ð — “– À’ ¸
¾
 
¬ ˜¬’
¼ ’ Û— ˜ —— – ÐÝ — “ ˜ “–‘

½ ½
Ü Ü ¬  ½ ¬  
¾ ¾ ¾´ µÜ
¬´Üµ ¬ ¬ ½·
   
   

·½
  ¡
   Ü ½ · Ç´Ü ½ µ
¾
ÐÐÝ —‘ ÐÐ “’ ˺ Ë“ ¬´Üµ ¬
’ ˜ — Ð ˜˜ – —™‘ — Ü”“’ ’˜ —
 ½
 

Ü ’ ˺
¾
˜Ý‘ ”“ ’˜— Ü
–“‘ ´½º º½ µ Û “’ Й ˜ ˜ — ’ ™Ð – ˜ ˜ “— — ˜—Ý’
 Ü
¬´Üµ
˜ •™ ˜ “’ ¼ ´Üµ ½ ´Üµ ’ ˜ — •™ ˜ “’ ’ – Û– ˜˜ ’ —
 ¡  ¡
 ½ ¾
Ü Ð’ ¬´Üµ · Ð’ ’
½ ´Üµ ¼ ´Üµ · ¾’ ´½º º½ µ


 ¬´Üµ¡   ¡
“ÐÐ“Û ’ Û – —˜– ˜ Ü ˜“ ˸
Á’ ˜ ™— ˜ –Û ’“Û ˜ —Ý‘”˜“˜ Ú “™– “ ¼¸ ½
 ½ ´Üµ
  Ü·Ç´Ü ½ µ Ç´Ü ½ µ¸
¬º Ç — –Ú ’ ˜ Ð’ ¬
’ ˜ Ð’ ·¾ ’ Ð’ ½ ´Üµ ¼
 

“’ ‘ Ý — “Û ´ ’ —‘Ð –Û Ý — ’˜ ”– ’ Ü ‘”Ð µ ˜ ˜ ´½º º½ µ — ™’ •™
¾ÆÐ
Ü’ “– Ú –Ý ’
—“Й˜ “’ Ü – ’“™ º — ’˜ ”– ’ Ü ‘”Ð Û “ ˜ ’

Ð’ ¬
¾Æ ½
 ½µ
¾’
Ü’ · Ç´’ ’ ’
 


 ¾  ¾
· ´½º º½ µ
   
½ ½


  ¡
—“Й˜ “’ Ý “
Ï “’ Й ˜ ˜˜ •™ ˜ “’ ´½º º½¾µ ‘ ˜ — ’ ™Ð – ˜ —˜ ’ ˜
 ¾ ¾ Ƹ ’ ½º
‘“—˜ Ç´’ ½ µ “   µ ½ Ð’ ¬ —’
´½ · ¾’ ¸
 

Ï Û ÐÐ ’ ˜ — Ü ‘”Ð Û ˜ ˜ –‘– ˜ ˜Û – ’“˜ – ÐÐÝ – —˜– ˜ ˜“ ˜ ™”” –
Ð ”Ð ’ º Ì — ‘ —˜™ Ý ’ “’ ’ “– Ü ‘”Ð ˜ Ð“Û – Ð ”Ð ’ º Á’ ˜ —˜ ——
Û Û ÐÐ “’— –— ˜“–— “’˜ ’’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º Ç “™–— ˜ — ’ З“ Ú
¾      
£  
Ü –Ü
– ݘ ’ ˜ “– Ð —™‘ ¼“ ¼ “’ ¾ ¾ ¸Û˜
·
  ’ · ˜Û“ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— ’ ˜ – ˜ Ð ”Ð ’ º Á’ ˜ ˜ — Û ’
½¸ ˜
 Ü
™’ ˜ “’ ¬ ”–“” –˜Ý ¬´Üµ —Ü ’¬
”–“Ú ˜ ˜ ˜ ½¹” – “ —˜ ¼
’ —— – ÐÝ ‘™—˜ ˜– “’“‘ ˜– ”“ÐÝ’“‘ д º – ¼½ “– ‘“– ”– — – —™Ð˜—µº
”˜ – ¾
Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– « – ’
•™ ˜ “’—
¾º½ Á’˜–“ ™ ˜ “’
Á’ ˜ — ”˜ – Û Û ÐÐ “’— – «–’ •™ ˜ “’— ’ ˜ “ÐÐ“Û ’ ”– ” – “–‘

Ý´Ü · ½µ £´ÜµÝ´Üµ · ´Ü ݴܵµ ´¾º½º½µ


… 
Û –

 ½ µ…
´½ · Ü
£´Üµ ´¾º½º¾µ
½

¾ Æ· ¸ ’ ¡¡¡ ¾ Ƹ ¢’ ¹
· ’– ¸ ’ …
– ’½ · ’¾ · ’’
À– ’ — “’ Ð ‘ ˜– Ü Û ˜
¡¡¡ ¡ ¡ ¡ · ’ ¸ “’ ˜
–— ‘ ¸ ‘ · ’  ½ · ½
’½ · ’½ ·
“‘”Ð Ü ’™‘ “’ к
’ ¹Ú ™’ ˜ “’ “ ´Ü ݵ ’
Ï ——™‘ ˜“ “Г‘“–” Й ’ “™– ““ “
½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´ Ý ¾µ
´Ü ݵ —Ü Ý
´½ ¼µ¸ —™ ˜ ˜ ’ ¼º Ï ——™‘ ¸
–¸ ˜“
½¾ “‘”Ð Ü ’™‘ –— —™ ˜ ˜


– µ ¾ Æ– ’
¡ ¡ ¡ · – – µ ‘“
´ ½ ½· ¾ ¾· ¾ “– Ú –Ý ´ ½ ´¾º½º¿µ
¾

– –½ – —™
’ Û ——™‘ ˜ Ü —˜ ’ “ ”“— ˜ Ú ’˜ ˜ ˜

¾ ¾ –½ · ½ –½ · ¾ –
–½
¼ ½¾ ’ ¼ ´¾º½º µ

‚ ’½ · ¡ ¡ ¡ · ’  ½ · ½ ’½ · ¡ ¡ ¡ · ’ ¸ ¾ ½¾ –¸˜ ’Û
ÁÛ ¬’
  о ’¼ о‚¸ – •™ – ‘ ’˜ “’ … ¸
–º Ì
¬’ ÐÐÝ ——™‘ ˜ ˜ ½¾
¾ –¸
½¾ ’ ’ “’ Ð “–‘ Û ÐÐ ’ – З ’ ”˜ – º

Ƚ Í
„ ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ ”˜ – ½ Û ’˜–“ ™ ’ Ð – “’— —˜ ’ “ “–‘ Ð
 Ü
Ü”– —— “’— ´Üµ — ˜—Ý’ ˜ “ÐÐ“Û ’ ˜Û“ ”–“” –˜ —º
¼

¾ ’´´Ü ½ µµ ¾
” Ü ”
´µ Ú –Ý ’ Û– ˜˜ ’ — Û˜ ’ ½¹” – “
™’ ˜ “’ “ Ü
¹Ú Й
¾ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

Æ¡ Æ¡ ¡ ¡ ¡ · Æ ¡ –º
´µ Ú –Ý Ð“’ — ˜“ ½· ¾·

ÍÛ
Ϙ ˜ Ð – ——“ ˜˜ —”

¾ Í’
Ý’ µ
Ý ´Ý½ ݾ Ý—
˓д¡µ —“Й˜ “’ “ ´¾ ½ ½µ


Ƚ
Ú’˜ «–’ •™ ˜ “’ ´¾º½º½µ¸ ˜ — —Ý ˜“ “’—˜–™ ˜ ´™’ •™ µ “–‘ Ð ”“Û –
¾ Ü ½ ’
«‘ Ü ‘ Ü ½

— – — —“Й˜ “’ ݼ ´Üµ ºÌ — — — ‘”ÐÝ “’ Ý —™ —˜ ˜™˜ ’
½

’˜— « ¸
—™ —– — ’˜ •™ ˜ “’ ’ –Ú’ – ™–– ’ – Ð ˜ “’ “– ˜ “Æ
¾
‘ ½¾¿ ´ “‘” – Ü ‘”Ð — ½º º½ ’ ½º º¾µº — £´½µ “ — ’“˜ ”“—— —— ˜
˜ «½
’Ú Ð™ ½¸ ˜ —– ™–– ’ – Ð ˜ “’ ’ —“ÐÚ ™’ •™ ÐÝ ’ ˜ ˜™–’— “™˜ ˜ ¼º
Ð —“Й˜ “’ ݼ ¾ Ü ¾ Ü ½
À’ ¸˜ – Ü —˜— ™’ •™ “–‘ “ ´¾º½º½µ ’ “ Ú “™—ÐÝ ˜ —
—“Й˜ “’ Г’ — ˜“ ˓д¡µº
Ϙ ˜ ’“’Ð ’ – •™ ˜ “’ ´¾º½º½µ “’ ——“ ˜ —˜ ’“–‘ Ð “–‘

Þ´Ü · ½µ £´ÜµÞ´Üµ ´¾º½º µ

Í ’“–‘µ¸ ˜
ÁÛ ’“˜ ˜ Ð’ –Ú ˜“– —” “ ˜— “–‘ Ð —“Й˜ “’— ’ Ý Ë“Ð´¡ ’˜—
’“–‘µ
— ÐÝ — ’˜ ˜ ˓д¡ ’ Û– ˜˜ ’ —


 Ü ´Üµ Ü ’
— ¹Ú Й ’ ½¹” – “ “– ÐÐ ½¾
¾‚
½

Ì ’ – Ð —“Й˜ “’ “ ´¾º½º µ ’ ˜ Ð —— “ “Г‘“–” ™’ ˜ “’— “’ ˜ Ê ‘ ’’ —™–
“˜ Г –˜ ‘ —“ ˜ ’ Ý – ”Ð ’ Ý ’ – ˜– –Ý ½¹” – “ “Г‘“–”
™’ ˜ “’º
“–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ Ý Ì ´Ü Þµ ˜
–—˜ Û Û ÐÐ “’— – ˜ “–‘ ÐÐÝ ˜– ’— “–‘— ˜
’“’Ð ’ – «–’ •™ ˜ “’ ’˜“ ˜— ’“–‘ Ð “–‘ ’ Û – •™ – ˜ ˜– ’— “–‘ ˜ “’ ˜“
“˜ “–‘
Ý Ì ´Ü Þµ Ý ´Üµ Þ Ý¼ ´Üµ · È ´Ü Þµ ´¾º½º µ
¾Æ’
’ Ü ½
ݸ
Û˜ ¼¸ “–‘ Ð — – — ’ º Á’ — ˜ “’ ¾º¾ Û Û ÐÐ ”–“Ú ˜ ˜˜ “–‘ Ð
˜– ’— “–‘ ˜ “’ Ì Ì — ™’ •™ “–‘ Ð — – — Ý
“— Ü —˜ ’ “’ ’“–‘ Ð — — ˜ Ý
’“–‘µ
Ý ´½µ ’º Æ“Û¸ Û
¸ ½¾ ’Û —™ —˜ ˜™˜ ’–Ð Ð ‘ ’˜ “ ˓д¡
“–‘ Ð ’˜ – Ð
’˜“ ˜ “–‘ Ð ˜– ’— “–‘ ˜ “’ “’ “˜ ’— ˜ “ÐÐ“Û ’ “˜ «–’
•™ ˜ “’ ´ º ¸ ÆÈ ¿ µ

ÜÜ
 
ݴܵ Ý ´Üµ
´Üµ ´¾º½º µ
¾Æ’
È– È ¾‚
’¸
À– ’“˜ — ˜ Ú ˜“– Û ˜ “‘”“’ ’˜— ¸½ ’
½
’ µº ˜– ’—— – —
´½ ¾ Ì – ˜¹ ’ — “ ´¾º½º µ — ’ Ü ‘”Ð “ —“¹ ÐÐ
´ “‘” – ¾ µº
˜– ’— “–‘ ˜ “’ Ì Û ˜
Ì ’ ܘ ”–“ Ð ‘ — ˜“ ——“ ˜ “Г‘“–” ˜ “–‘ Ð ˜– ’—¹
“–‘ ˜ “’ Ì º “– ˜ Ð —— “ •™ ˜ “’— Û “’— – ’˜ ”– — ’˜ ”˜ –¸ ˜ — ”–“ Ð ‘ —
¾º½ Á’˜–“ ™ ˜ “’ ¾

˜ Ð Ý – —‘ ’ – ¼½ ’ — —™‘‘ – — ’— ˜ “’ ¾º¿ “ ˜ ˜ — —º Ì —Ð ˜’
“ Ì ˜“ ™’ ˜ “’— Ý
“Г‘“–” Ü”– —— “’ ‘“™’˜— ˜“ ˜ ——“ ˜ “’ “ “Г‘“–”
Ü”– —— “’— Ý º Á’ Ý
Û˜ ˜ “’—˜–™ ˜ “–‘ Ð – ¼½ ˜ — — “Û’ ˜ ˜ — “– Ð
½
“– Ð —™‘— Ý
—™‘‘ Ð ’ ˜ – – “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “ ’ –˜ ’

È ¾Æ
˜“– ˽ “ “” ’ ’
— Ж –˜ ’ ’ “’˜ ’’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º À“Û Ú –¸ ˜ — “—
ÜÜ
  Ý ´Üµº Á˜ —
’“˜ ™˜“‘ ˜ ÐÐÝ ’—™– “’Ú – ’ “˜ —– — ´Üµ


— “Û’ ’ – ¼½ ˜ ˜˜ “–‘ Ð — – —

–½
̽ ´Ü ™µ Ì ´Ü ™µ ™ Þ
Û˜
¾‚
½


˜ ˜“ Ü “’ ˽ ¸ ™’ “–‘ÐÝ ’ ™ ´”–“Ú ˜™
— “– Ð —™‘‘ Ð Û˜ – —” ˜ — —‘ ÐÐ

<< . .

. 6
( : 46). . >>