<< . .

. 9
( : 46). . >>

È ¼´
´‘½ ·½µ
´ µ ´—µ ´ ½µ µ ´—µ
¼
¿ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

ȼ
Û – ’“˜ — ˜ ’˜ ˜Ý “” – ˜“–¸ ’ “– ½Û Ú
¢ £ ¢ £ ¢ £
È È  È
¼´  ½
µ ´—µ ´ µ ´—µ ´ µ ´—µ

“ ´¾º º¿µ ‘½ ˜ ‘ — –“‘ ˜“ —
—“ ’˜ – ˜’ ˜ Ð ˜¹ ’ — Ú—

¢ £
‘½
—  ¼ ´—µ   £ ¼ ´—µ   ‘ —  ‘½ · ½
  È
 
½ ½ ½
´—µ ´ ½µ ´ µ ´—µ
¼ ½
·½
½

Ý ” –˜— ‘½ ˜ ‘ — ˜
Ý ’˜ – ˜’ ’˜ – Ð ’˜ – ˜¹ ’ — “ ´¾º º¿µ Û “ ˜ ’

‘½  ½
— —

  —µ   —µ
´‘½   µ ¼´
´‘½ ·½µ ´‘½ µ
· ´ ½µ ½
´ ´µ ´—µ ´ µ
¼


Ê—
´µ
‘½
Û – ´ ½µ ´¼µ ’ ’˜ – ˜’ ˜ – ˜¹ ’ — “˜ Ð ˜˜ – “–‘™Ð
  —µ ¼´
¢ £ Ê—
˜‘ —Û ˜¸ Ý ™— ’ ™ ’ ³— ˜ “– ‘¸ ´ µ º

È ´—  µ  ½
´¾º º¿µ ‘½
— ´ µ ´—µ ´µ Û ¬’ ÐÐÝ “ ˜ ’ ˜ – ’˜ – ˜’
´  ½µ
˜‘ —

—  È‘
 £¼µ     —µ
¼ ´—µ ¼´
½ ½
È ´—µ ·
´ ´ µ ·

‘½ — ´—    ½ ´¾º º µ
—  ‘½ · ½
  µ
½ ½
‘½
  ½µ
´—µ · ´ ½µ ´µ
·½ ´
½

À“Û Ú –¸ Û —˜ ÐÐ Û ’˜ ˜“ Û– ˜ ´¾º º µ ’˜“ —“‘ Û ˜ ‘“– “’Ú ’ ’˜ “–‘ ’ “– – ˜“

Ê— Ê
—“ÐÚ ˜ •™ ˜ “’ ™— ’ ˜ “’˜– ˜ “’ ‘ ”” ’ ”– ’ ”Ð º — ´À µ´¼µ ¼Û ˜¸ Ý
 —
 —µ  —µ
¼´ ¼´
’˜ – ˜ “’ Ý ” –˜—¸ ´ µ ´¼µ ´—µ ´µ º Ë“ ´¾º º µ ’
Û– ˜˜ ’ —

—  —  È‘
  £¼µ  
¼ ´—µ
½ ½ ½
‘½ —µ ´ µ È ´—µ
´ ´—µ ´¼µ ´—µ · ´ · ´¾º º µ


¢ ’¹‘
—µ — ˜ ’
Û – ´ ˜– Ü ¬’ Ý

‘½   µ  ½
‘½ · ½ ´—
  —µ
  ¼´
½
—µ
´   ½µ
´ ´ ½µ · ´¾º º µ
·½
½

’ ̸ ˜
— ´À µ¸ ’ ˜ ™— ¸— “Г‘“–” ™’ ˜ “’ — “Г‘“–” ’ “˜ Ú– З
  — ¾ ̺
—¸ ”–“Ú
’ ˜ ˜
¬–—˜ ’½ “‘”“’ ’˜—º Ï
Ì “ÐÐ“Û ’ —˜ ” — ˜“ —”Ð ˜ ´¾º º µ ˜–˜ Û ÐÐ ™— ˜
½ ½
’“˜ ˜ “’ ´ µ¸ Û – ’“˜ — ˜ ”–“ ˜ “’ “ “’ ˜ —” —” ’’ Ý

¬–—˜ ’½ ™’ ˜ Ú ˜“–— “
˜ ’ ’“˜ — ˜ ”–“ ˜ “’ “ “’ ˜ —” —” ’’

  ¢
Ð —˜ ’ ’½ ™’ ˜ Ú ˜“–— “ “– ’ ’¹‘ ˜– — ˜ –
ݘ º — ‘ Ð – —”Ð ˜˜ ’ — ™—
¢
¬–—˜ ’½ –“Û—¸ º º ˜ ¬–—˜ ’½ –“Û— “ ’’ ’¹‘ ˜– Ü … —
˜ ‘ ˜– Ü “’— —˜ ’ “ ˜
¾º È–“” –˜ — “ ’ – Ë ’ ™Ð – È“ ’˜— ¿
¼  ’½ –“Û—
Ý …½¸ Û Ð —˜ ’ Ý… º
’“˜ Ð ˜ ‘ ˜– Ü “’— —˜ ’ “˜ — ’“˜
Ì — Ú—

¨ © ¢È £

—   ½µ´ — ‘
  ¼   ‘½ ·È ½
½ ½ ½ ½ ½
½
—µ ´ µ
´ µ ´—µ · ´—µ ´—µ ´ ´—µ
½

  —  ¡ —
È‘
¼
  ´£¼µ
½ ½
—µ ´ µ È
´ µ ´—µ ´—µ ´—µ · ´ · ´—µ


¨– —  ½ Á’ ’½   ¨–
  Á’   Á’
‘½
Û – ´£¼ µ ’ ´—µ ºÁ Û ¬’ ˜
¾ ¾
™’ ˜ “’— « «Ý—½   —  ½ · ‘½
½ ½
½ — —
¼ ¼
 ½

«´—µ «´—µ

½ — · ‘½ —
¼ ¼
¨ —  ©
¾

  ‘½ —
¨— ©
  µ¼ ´—µ ·
½ ½ ½
½
˜ ’ ’ —Ý “‘”™˜ ˜ “’ — “Û— ˜ ˜ ´ ½µ´ ´—µ ´—µ
½
  —«´—µ
½ ½  ½ ½ ½ ½
½
«´—µ — ´—
•™ З ´—µµ ´—µ º Ë“ Û ‘ Ý – Û– ˜ ˜ •™ ˜ “’— “–
’ —

¨ «´ ¢È £ ©

‘½
—   ½
½ ½ ½
½ ½
´ µ · «´ µÈ
´—µ µ ´µ ·

— ´¾º º µ
—  ½  ½ ½
½
«´ µ ´ µ´µ


  ¡ ½¨ ©

È‘
  ´£¼µ
  ½ ½
È
´—µ ´µ ´ µ· ´µ ·

  ¡ ½
— ´¾º º µ
  ´£¼µ
  ½
´ µ´µ


Î “ ’¹Ú
Ï “’— – ´¾º º µ ’ ˜ —” ˜“– Ú Ð™ ™’ ˜ “’— ˜ ˜ ’ Û– ˜˜ ’
½¼
—  ½™ ™¾ ´—µ¸ Û ˜
™¸
— ´—µ ½ ´—µ ·
½ ¾¸ “Г‘“–” ’ ¡´¼ µ ’ “’˜ ’™“™— ™”
  Î
  ½ Û˜ ½
“— –—
˜“ ¡´¼ µº Ï ˜ ˜ –’ ½· ’Û ’ “Û ½¼
Î
—™” — ™½ ´—µ ™¾ ´—µ ¸ Û
Û˜ ˜ ’“–‘ ‘ — ½ ¼ ’˜“ ’ —” º
Ì ¾Î
’¹Ú ˜“– Û ˜
Ï “’— – “’ ˜ — —” ˜ “” – ˜“– ˜ ˜ ‘ ”— ’Ý ½ ¼ ˜“ ˜ —
Ì
“‘”“’ ’˜— ˜ – ˜¹ ’ — — “ ´¾º º µ ’ ´¾º º µ ’ Û Û ÐÐ Ú – Ý ˜ ˜ ¬’ —
Î
“’˜– ˜ “’ “’ ½ ¼º
–—˜ Û – ‘ – ˜ ˜ — “’˜ ’™“™— ’ ¡´¼ µ ’ “Г‘“–” ’˜ ’˜ – “–¸ ’
¾  ½¸ ˜
— “‘”Ð Ü ’™‘ –Û˜ ’

— ½ ½
 
·½ ·½
— ´ —µ
´µ ´ µ ´¾º º µ

Ê—
¼ ¼

¾Î —  ½
½ ½ «´
’—
Ì — “–‘™Ð ‘”Ð — ˜ ˜ ¼¸ ˜ µ ´µ З“ — “ ˜
½

  ¡ ‘ ¢È £
Ê—
“–‘ —  ½™ ™¾ ´—µ “– ’½ ¹Ú ˜“– Ú Ð™ ™’ ˜ “’— ™½ ™¾
½ ´—µ · ’ ’ ˜— ’“–‘ — “™’
—   ½ «´
½ ·½ ½
½ ½ ½
Ç ¼º …“– “Ú –¸ —
Ý ¸— µÈ ´µ Г’ — ˜“
¿ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

Î — ’ — ’ Ý ™— ’ ” –˜ Ð ’˜ – ˜ “’º “– ˜ “™ Ð ’˜ – Ð ’ ´¾º º µ Û ™—
½¼
™ ’ ˜“ ˜
— — —
½  ½  ½ «´
½ ½
½
«´ µ ´ µ´µ ´µ µ ´ µ ´¾º º µ


Ê—
’ “– ˜ — Ð —˜ ’˜ – ÐÛ˜ – —” ˜ ˜“ Û ™— ’ ’ Г ™ “ ´¾º º µ — “Г‘“–”
¾ ¡´¼ ¢ ¡´¼  ½
½
’´ µ ½µ ½µ Û ˜ ¸˜ ’ ´ µ ’ Û– ˜˜ ’ —
’ “
½ ½
½
     
—½· ½ ½· ½
½ ½ ½
— —µ —µ
´ ´ µ ´ ´ µ
¼
½ ½
“–‘ — —µ ·
Û —“ ˜ ½´ ¾ ´ µº Á˜ — — ÐÝ — ’˜ ˜ — “Г‘“–” ’
½
¾ ¡´¼ ¢ ¡´¼
—µ
“˜ Ú– Ð — “– ´ ½µ ½µ ’ — “Г‘“–” ’ ¡´¼ ½ µº Ë“ ˜
¾
½
——
– ˜¹ ’ — “ ´¾º º µ ’ Û– ˜˜ ’ ˜‘ —
— —
  ½ ½
—µ ´ µ ·—
½´ ¾´ µ ´ µ


  ¡ Î ¾Î
’ ˜ — Ü”– —— “’ — ’ Ð ‘ ’˜ “ ½ ¼º Í— ’ ´¾º º µ Û ‘ Ý — “Û ˜ ˜ ˜—
½¼
½ ·½
Ç
’“–‘ — “™’ Ý ¸ — ¼º
Ï– ÐÐ ˜ ˜ Û— “— ’ —“ —‘ ÐÐ ˜ ˜˜ —˜ ’ “ ´¼ ½ µ ˜“ ˜ — ’ ™Ð – ”“ ’˜— “
—   ´£¼ µ  ’½µ ¢´’ ’½ µ¹
½
« – ’˜ –“‘ ½— ˜Ð —˜ ¾ º Ë“ ˜ ’Ú –— “ — ’ ´’
¼
‘ ˜– ܸ Û — “Г‘“–” ’ ¡´¼ µ ’ “’˜ ’™“™— ™” ˜“ ˜ “™’ –ݺ —˜ Ð —˜
’˜ – Ð ’ ´¾º º µ ’ Û– ˜˜ ’ —
  ¡ ½
——
  ´£¼µ
  ½
´ µ ´µ


Û “’ Й ˜ ˜ — ˜ —¬ —
¨   ¡ ½È ‘ ©

  ´£¼µ
  ½ ½
—µ ´ µ · È
´—µ ´ ´µ


—º Ì
Û – — —“‘ ™’ ˜ “’ “Г‘“–” ’ “˜ Ú– З ’ – ˜¹ ’ — “
Î ¾Î Ì
˜ Ð ˜˜ – •™ Ð ˜Ý — — ÐÝ — ’ ˜“ ’ Ð ‘ ’˜ “ ½ ¼º …“– “Ú –¸ ¬’ —
½¼
Î ¾Î
“’˜– ˜ “’ “’ — “— ’ —™Æ ’˜ÐÝ —‘ Ðк Ì ™— Û ˜ ™’ •™ —“Й˜ “’
½¼ ½¼
—  ½™ ™¾ ´—µ¸ ˜
“ ´¾º º µº Á Û Û– ˜ ´—µ ½ ´—µ · ’˜— — ÐÝ — ’˜ ˜ ´™½ µ ´¼µ ¼ “–
¾ ’ ½ · ½ ’½ · ¾ ’
ÐÐ Ý —™ —˜ ˜™˜ ’ ˜ — “–‘ ’˜“ ´¾º º µ ’ ˜ ’ ˜ Б˜
“– — ¼º
¾ Î ·½ ¼ “
´‘½ ·½µ
Ë’ © Û Ð—“ Ú —“Й˜ “’ © ´¾º º¾µº Ë ’ ©¼ ´˜µ ¼ ´˜µ
½
¾     ˜µ ˜ ¾ ´¼   ˜µ ¾ Î
“– ˜ ½ µ¸ Û Ú ©´˜µ ¼´ ½ ’ —“ ¼´ ½ ½ ·½ ¼ º
½
À’ ¸
’½
  ˜µ    ˜µ 
 ½
½ ½
™½ ´˜µ · ™¾ ´˜µ
¼ ´˜µ ´½ ·´ ½
½
™¸ ’½ ¸
Û˜ ½ ¾¸ “Г‘“–” ’ ¡´ ½ µ ’ ¸ ½¾ –˜ ’ ™’ •™ ÐÝ
¤
˜ –‘ ’ “‘”Ð Ü “’—˜ ’˜—º
¾º È–“” –˜ — “ ’ – Ë ’ ™Ð – È“ ’˜— ¿
¼¾º º¾ Ê —™– ’ È–“” –˜Ý “ ¼
Ì —“Й˜ “’ “ ´¾º º µ¸ “™’ ’˜ ”– ’ — ˜ “’¸ — “Г‘“–” “™’ –Ý Ú Ð™ —
 
·
’ “’ ˜ Ð“Û – ’ ™”” – — “˜ ’˜ –Ú Ð ´  ¼µ – —” ˜ Ú ÐÝ ’ ݘ ’
 
·
Ð ‘ ˜— “’ ‘Ý ™ ˜ ˜ “˜ ’ – —“Й˜ “’— “ ´¾º º µ “’ ´  µ Û
  ´—µ ·
·
´ · µ´‘½ ·½µ ´ ˜µ
˜µ
¬’ ´—µ ´—µ “’ ¼ µº „ ˜ ™— ’“˜ ¼ ´ ½· ’
  µ´‘½ ·½µ ´ ˜µ ˜ ¾
  ˜µ
¼ ´ ½· ´ ´¼ µ ’ — ‘ Ð –ÐÝ “– ˜ “˜ – — ’ ™Ð – ”“ ’˜— ¸
–º Ì
¾¿ ’Û Ú´º “— ¸˜ “– ‘ ¸ “– ˜ —“ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—µ

È–“”“— ˜ “’ ¾º º¿ Í’ –˜ ——™‘”˜ “’— “ ˜ ”– ’ ”–“”“— ˜ “’ ˜ – Ü —˜ ™’ •™
¾‚
“‘”Ð Ü “’—˜ ’˜— — ¸ ¸ —™ ˜ ˜

   
· ´‘ µ
· ˜µ · ˜µ —
¼´ ¼´ ´˜µ ´¾º º½¼µ
¾‚
¢Ü £¸ ‘
“– ’ —™Æ ’˜ÐÝ —‘ Ðк À – — —™ ˜˜
–˜ ˜ Ý ´Üµ

  ‘ ¾ ´ ½ ¼µ   ‘ º …“– “Ú –¸

<< . .

. 9
( : 46). . >>