стр. 1
(общее количество: 2)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

ЧАСТИНА ІІІ
ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з дисципліни «Інноваційний менеджмент» враховує види планових занять зі спеціальності «Менеджмент організацій», якими передбачено лекційні, семінарські, практичні заняття та самостійну роботу студентів.
4.1. Порядок поточного оцінювання
знань студентів стаціонарної
та вечірньої форм навчання
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 40-бальною системою.
Об’єктом поточного контролю знань студентів є:
— рівень активності, систематичності та самостійності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни (максимальна оцінка — 20 балів);
— рівень виконання модульних завдань (максимальна оцінка — 20 балів).
1. Контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів при обговоренні питань семінарських занять. Шкала оцінювання становить: 0; 5 та 10.
Критерії оцінювання:
а) рівень активності роботи студентів під час семінарських занять вимірюється середнім значенням одержаних впродовж семестру оцінок:
— за середньої оцінки нижче 3 студент отримує 0 балів;
— за середньої оцінки в інтервалі від 3 до 4 студент отримує
5 балів;
— за середньої оцінки вище 4,0 студент отримує 10 балів.
Оцінка знань студентів під час виступу на семінарських і практичних занятях проводиться за такими критеріями (шкала 5 балів):
розуміння та ступінь засвоєння теоретичного матеріалу курсу;
ступінь обізнаності з основною та додатковою літературою, а також із сучасною вітчизняною та зарубіжною літературою з питань теми;
уміння використовувати теоретичні знання при розгляді кейсів, виконанні завдань, що розглядаються в аудиторії;
вміння структурувати та логічно викладати матеріал під час виступів в аудиторії, захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації під час дискусії.
Відмінна оцінка може бути отримана студентом тоді, коли
його відповіді в аудиторії відповідають зазначеним критеріям, і знижуватися на відповідну кількість балів за відсутності певних складових;
б) рівень систематичності оцінюється в 5 балів за умови відвідування не менше 75 % семінарських занять;
в) рівень самостійності під час вивчення дисципліни передбачає виконання домашніх завдань та оцінюється в 5 балів.
Виконання домашніх завдань — це необхідна складова засвоєння курсу, що передбачає такі види робіт:
виконання навчальних завдань за відповідними темами;
підготовку рефератів;
письмовий розгляд кейсів.
Оцінюючи домашні завдання, викладач може за творчий характер виконаної роботи та за своєчасність подання надати не тільки максимальну оцінку, а й заохочувальні бали. За списування та порушення встановленого графіка подання домашніх робіт викладач знімає бали з набраної суми.
Максимальна оцінка — 20 балів складається із суми оцінок за успішне виконання пунктів а), б) та в).
Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студентів, передбачають проведення тестування за темами дисципліни. Проміжний тестовий контроль здійснюється двічі за семестр у терміни, передбачені графіком навчального процесу. Перше модульне завдання складається з тестових запитань за темами 1—6 програми курсу. Друге модульне завдання складається з тестових запитань за темами 7—12 програми курсу. Тест містить 10 запитань одиничного, множинного, впорядкованого вибору, розрахункових задач та завдань щодо перевірки знань основних категорій курсу. Приклад тестових завдань наводиться.
Тестові завдання
першого модульного контролю
1. Основою сучасної теорії інноватики стали результати досліджень таких вчених:
а) А. Сміта;
б) Й. Шумпетера;
в) К. Маркса;
г) М. Кондратьєва;
д) Дж. Кейнса.
2. Ядром якого технологічного укладу є розвиток електротехнічної промисловості та машинобудування?
а) першого;
б) другого;
в) третього;
г) четвертого.
3. Г. Менш зробив такий вклад в теорію інновацій:
а) дослідив співвідношення між базовими і поліпшуючими нововведеннями;
б) показав, що технічний прогрес розвивається безперервно;
в) пояснив кризові явища в економіці недостатністю інновацій;
г) визначив кількість і періоди «довгих хвиль», які пов’язав з інноваціями.
4. Розташуйте за належним порядком основні етапи внутрішньоорганізаційного шляху нововведень на підприємстві:
а) збирання інформації про інновації;
б) визначення необхідності в інновації;
в) прийняття рішення про впровадження нововведення;
г) інституціоналізація;
д) попередній вибір нововведення;
е) впровадження.
5. За ступенем новизни та глибини змін інновації класифікують як:
а) абсолютні;
б) відносні;
в) глобальні;
г) новий вид;
д) корпоративні.
6. Що відносять до альтернативних напрямів інноваційної діяльності в системі управління інноваціями?
а) реінжиніринг;
б) нововведення-продукти;
в) фундаментальні дослідження;
г) нововведення-процеси;
д) модифікацію продуктів та послуг.
7. До непрямих методів підтримки інноваційної діяльності відносять:
а) створення законодавчих норм для інноваційного підприєм-
ництва;
б) підготовку менеджерів для управління інноваційними проектами;
в) пільгове оподаткування прибутку;
г) організацію експертизи інноваційних проектів;
д) «податкові канікули» для інноваційних підприємств.
8. Розташуйте за належним порядком основні етапи процесу прийняття рішень в інноваційному менеджменті:
а) збирання інформації;
б) оцінка ситуації;
в) визначення проблеми;
г) розробка альтернатив;
д) вибір альтернативи;
е) оцінка варіантів;
ж) формування критеріїв оцінки та визначення обмежень;
з) прийняття рішення.
9. __________________________ — це комплекс структур і механізмів, що забезпечують одержання, накопичення і умови використання науково-технічних знань у країні.
10. Технологічний уклад — це __________________________
Тестові завдання
другого модульного контролю
1. Фірма IBM відноситься до:
а) організація — користувач інновацій;
б) організація — творець і користувач інновацій;
в) організація — творець інновацій;
г) організація — нововведення.
2. Яка з наведених головних цілей (місій) фірми має інноваційний аспект:
а) забезпечити нашим акціонерам збереження їх інвестицій та зростання доходів (Exxon);
б) пропонувати найкращі нові технології для персональних комп’ютерів і передавати їх якомога більшій кількості людей (Apple Computer);
в) стати виробником алюмінію з найменшими витратами та перевищити показник середньої дохідності акцій промислових підприємств Standard and Poor (Alcan Aluminimum).
3. До чинників, що визначають інвестиційну привабливість інноваційних проектів та програм, відносять:
а) очікувану прибутковість;
б) термін окупності;
в) репутацію інноватора;
г) досвід фірми-інноватора в галузі здійснення проекту;
д) екологічність проекту;
е) значний соціальний ефект.
4. Перспективними методами інвестування інноваційної діяльності виробничої сфери України є:
а) лізинг, бо за своєю суттю є формою кредитної угоди;
б) форфейтинг, що є формою перетворення комерційного кредиту в банківський;
в) франчайзинг, що поєднує в собі переваги кредиту та лізингу;
г) факторинг, що є однією з форм кредиту.
5. Для продуктово-ринкової матриці інноваційного портфеля підприємства (матриця Ансоффа) вкажіть стратегії, які доцільно обрати керівництву з огляду на ситуацію, що склалася (відповідь давати комбінацією цифр і відповідних їм літер).

Продукти / технології

Ринки
Відомі ринки
Нові ринки
Освоєні продукти/технології
1

Нові продукти/технології

2

А — ситуація потребує застосування інноваційної маркетингової стратегії.
Б — ситуація потребує реалізації конгломератних диверсифікованих стратегій (комплексного інноваційного проекту).
В — ситуація потребує реалізації інноваційної продуктової і технологічної стратегії.
Г — ситуація потребує зростання за рахунок глибокого проникнення на ринок, концентрації потенціалу підприємств на окремих сегментах, використання локальних інновацій.
6. Розрахуйте точку беззбитковості, якщо загальні витрати становлять 1200 у.о., умовно-постійні витрати 500 у.о., ціна одиниці виробу 25 у.о., випущено 70 шт.
а) 21; б) 46; в) 33; г) 50.
7. Міжфірмова науково-технічна кооперація в інноваційних процесах здійснюється у вигляді:
а) альянсів різних видів;
б) консорціумів різних типів;
в) фінансово-промислових груп;
г) центрів промислових технологій.
8. Структура інноваційного підрозділу, організована за продуктовою (або технологічною) ознакою, використовується:
а) на стадії фундаментальних досліджень;
б) на стадії впровадження у виробництво;
в) на стадії проектних робіт.
9. У науково-дослідному підрозділі виконували 4 ДКР протягом 3-х років.

Роки
1-й
2-й
3-й
Інвестиції, млн грн
15 780
16 200
16 200

Фактичні витрати по 2-м закінченим ДКР становлять:

Роки
1-й
2-й
Фактичні витрати, млн. грн
11 232
14 101

Витрати по незавершених роботах на початок періоду — 11 121 млн грн. , а на кінець — 15 108 млн грн. Визначити коефіцієнт фактичної результативності діяльності організації.
А) 0,48; б) 0,57; в) 0,42; г) 0,51.
10. Для прискорення комерціалізації наукових розробок створюють:
а) бізнес-інкубатори;
б) венчурні фірми;
в) фірми «спін-офф»;
г) спільні підприємства.
Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання застосовують такі критерії:
10 балів — від 7 до 10 правильних відповідей;
5 балів — від 4 до 6 правильних відповідей;
0 балів — менше 4 правильних відповідей.
Студенти, які беруть активну участь у роботі студентського наукового товариства факультету економіки та управління, представляють свої наукові роботи на конференціях та конкурсах, і за результатами оцінювання не набрали 40 балів, мають право додатково отримати 5 балів до загальної оцінки поточної успішності.
Студенти, які підготували відповідно до встановлених кафедрою вимог письмовий огляд спеціальної літератури за темою, визначеною викладачем, і за результатами поточного оцінювання не набрали 40 балів, також мають право додатково отримати
5 балів до загальної оцінки поточної успішності.
Результати поточного контролю знань студентів у цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів.
Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів, вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-бальну систему.
В разі невиконання поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач дисципліни на потоці.
4.2. Завдання для поточного контролю
знань студентів заочної форми навчання
Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі перевірки виконаної студентами домашньої письмової роботи та проведення тестового письмового контролю на практичних заняттях. Кількість тестових завдань та критерії їх оцінювання такі ж, як і для студентів очної та вечірньої форм навчання (див. 4.1).
Завдання для домашньої письмової роботи сформовано на основі затвердженої програми курсу «Інноваційний менеджмент». Структурно домашня письмова робота складається з двох завдань, які включають:
Одне теоретичне питання за програмою курсу.
Одне практичне завдання.
Метою домашньої роботи є:
1) поглиблене вивчення та засвоєння матеріалу курсу;
2) розширення системного інноваційного мислення як основи інноваційної діяльності;
3) підвищення професійної компетенції.
Студенти обирають одне теоретичне запитання згідно з їх номером за списком групи, причому студенти непарних груп обирають питання з першого блоку, а парних груп — з другого. Номер практичного завдання визначається згідно з останньою цифрою номеру залікової книжки студента за наведеним вище принципом.
Перелік теоретичних питань за програмою курсу
Перший блок
Сутність інноватики як науки.
Сутність та зміст основних категорій інноватики: «новація», «інновація», «нововведення», «відкриття», «винахід», «інноваційний процес».
Основні етапи і характеристика життєвого циклу інновацій та методи управління ЖЦ.
Інноваційна інфраструктура та її характеристика.
Суть і роль інноваційної діяльності в розвитку економіки України.
Сутність понять «технологічний розрив», «S-подібна логістична крива» та їх використання в інноватиці.
Закономірності формування технологічного укладу та його структура.
Сутність теорії довгих хвиль М. Кондратьєва та її сучасна інтерпретація.
Теорія нововведень у працях В. Зомбарта, В. Мітчерліха, Й. Шумпетера.
Неокласична теорія нововведень і внесок Г. Менша в її розробку.
Теорія прискорення інноваційного розвитку.
Соціально-психологічна концепція теорії нововведень.
Сутність та зміст інноваційного процесу. Чинники середовища, що впливають на його розвиток.
Структура інноваційного процесу.
Моделі інноваційного процесу.
Причини та витоки інноваційних ідей.
Чинники успішності та невдач нововведень.
Підходи до класифікації інновацій Й. Шумпетера та Г. Менша: спільні риси й відмінності.
Класифікація інновацій за А. Пригожиним та Ю. Бажалом.
Види, роль та значення класифікаторів інноваційних процесів та нововведень.
Принципи, мета і завдання державної інноваційної політики.
Цілі, напрямки, основні принципи державної науково-технічної політики України.
Механізм реалізації державної інноваційної політики.
Методи державного регулювання інноваційної діяльності.
Суть інноваційного менеджменту.
Менеджери в інноваційній сфері.
Методи прогнозування в інноваційному менеджменті.
Розвиток і сучасний стан інноваційного менеджменту.
Задачі і функції інноваційного менеджменту.
Засоби досягнення інноваційних цілей організації.
Другий блок
Організація як об’єкт інноваційного управління.
Методи прийняття рішень в інноваційному менеджменті.
Взаємодія організації і нововведень.
Формування інноваційного потенціалу організації (підприємства).
Сприйнятливість підприємств до нововведень.
Засоби подолання опору нововведенням в організації.
Поняття і види інноваційних стратегій.
Розроблення і обґрунтування інноваційної стратегії.
Організація розроблення нового продукту.
Види планування інновацій в організації, їх мета та завдання.
Особливості побудови організаційних структур управління НДДКР.
Інноваційна діяльність в Україні: стан та перспективи розвитку.
Види фінансування інноваційної діяльності підприємств України: сучасний стан, проблеми, перспективи.
Технопарки як організаційна форма взаємодії науки і виробництва.
Венчурні фірми та їх роль в інноваційному процесі.
Розвиток венчурного підприємництва в Україні.
Формування міжнародних науково-технічних стратегічних альянсів.
Трансфер технологій.
Спільні підприємства як вид науково-технічної кооперації та їх розвиток в Україні.
Система мотивації інноваційної діяльності в організації.
Методи стимулювання творчої активності персоналу.
Організація роботи «змішаних бригад».
Стиль керівництва та інноваційна культура організації.
Економічна ефективність інновацій.
Оцінка соціальних наслідків науково-технічних інновацій.
Методи оцінки економічної ефективності інноваційної
діяльності.
Інноваційний менеджмент на фірмах Японії та США.
Роль, значення та завдання менеджера інноваційної сфери залежно від типу організації.
Основні методи організації інноваційного процесу.
Консультативні фірми як організаційна форма взаємодії науки і практичної діяльності організацій.
Перелік варіантів практичних завдань
Перший блок
Завдання 1. Проаналізуйте принципи державної інноваційної політики США, Японії, країн ЄС та можливості їх використання для розвитку інноваційної діяльності в Україні. Для обґрунтування відповіді розгляньте рекомендовані літературні джерела.

основна [12, 14]; додаткова [1, 2, 8, 15, 26, 42, 60, 90, 95].

Завдання 2. Проаналізуйте економічні методи реалізації державної інноваційної політики різних країн та визначте їх вплив на розвиток інноваційної діяльності. Для узагальнення зарубіжного досвіду внесіть у таблицю, зразок якої подано нижче, види пільг та їх величину, які застосовують для регулювання інноваційної діяльності в США, Канаді, Великобританії, країнах ЄС.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Види пільг
Величина
Великобританія
Списання витрат на НДДКР на собівартість продукції (послуг)
У будь-якій сумі
Субсидії на проведення досліджень щодо розробки нових видів продукції чи послуг
75 % витрат (не більше ніж 50 тис. фунтів стерлінгів) фірмам, на яких зайнято до 50 осібРозгляньте види пільг, які передбачені для суб’єктів інноваційної діяльності Законом України «Про інноваційну діяльність». Внесіть свої пропозиції щодо стимулювання інноваційної діяльності в Україні.

основна [12]; додаткова [2, 8, 15, 20, 26, 42, 46, 56, 90, 91, 93, 95].

Завдання 3. Використовуючи матрицю SWOT-аналізу, виконайте комплексний аналіз чинників зовнішнього та внутрішнього середовища для оцінки інноваційного потенціалу та визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства, де працюєте Ви (або іншої відомої Вам організації). Звіт про виконання завдання подайте у пояснювальній записці, обґрунтовуючи вибір чинників.
МАТРИЦЯ SWOT-АНАЛІЗУ

Зовнішнє середовище


Можливості (шанси)
1.
2.
і т. ін.
Загрози
1.
2.
і т. ін.

Сильні сторони
1.
2.
і т. ін.
Поле СіМ
(заходи)
Поле СіЗ
(заходи)

Слабкі сторони
1.
2.
і т. ін.
Поле СлМ
(заходи)
Поле СлЗ
(заходи)

основна [12, 14, 15]; додаткова [42, 80, 94].
Завдання 4. Розгляньте складові інноваційного потенціалу організації, де Ви працюєте, за схемою, поданою в навчальному посібнику [12, с. 245]. Оцініть ті перетворення, які необхідно здійснити в організації для підвищення її конкурентоспроможності в майбутньому. Обґрунтуйте запропоновані зміни пояснювальною запискою.
основна [12, 14, 15]; додаткова [17, 35, 75, 82, 87, 89].

Завдання 5. Процес розроблення нового товару може здійснюватися за різними схемами. Зокрема, в рекомендованому навчальному посібнику [12] на рис. 8.17—8.19 подано декілька підходів щодо процесу розроблення нового товару. Оберіть серед запропонованих (або запропонуйте альтернативну) схему, яку, на Вашу думку, слід застосувати на підприємстві, де працюєте Ви. Визначте коло завдань менеджерів відповідних підрозділів організації, які потрібно здійснити на кожному етапі процесу розроблення товару (послуги).

основна [12, 14, 15]; додаткова [76, 80, 94].


Завдання 6. Охарактеризуйте основні показники ефективності інноваційних проектів, які використовують для їх оцінки. Роз-
рахуйте показники ефективності двох проектів, які запропоновані в таблиці і обґрунтуйте, який з них має переваги щодо інвестування.

Інвестиції
5,5 млн грн
8 млн грн
Строк окупності
3 роки
3 роки
Ставка процента
10 %
12 %
Доходи наприкінці 1-го року
1 млн грн
2 млн грн
Доходи наприкінці 2-го року
2 млн грн
3 млн грн
Доходи наприкінці 3-го року
3 млн грн
4 млн грн

основна [2, 9, 11, 12, 14, 15]; додаткова [2, 46, 92].
Завдання 7. Венчурні фірми створюються для реалізації інноваційного проекту, пов’язаного із значним ризиком. Опишіть механізми створення ризикофірми, використовуючи відповідні літературні дані. Поясніть принципи дії таких фірм та джерела їх фінансування, використовуючи приклади з прак-
тики.

основна [2, 12, 15]; додаткова [2, 35, 46, 60].

Завдання 8. Одним із засобів перевірки економічної доцільності інноваційного проекту є розрахунок точки беззбитковості. Охарактеризуйте три критичні точки беззбитковості, які використовують в аналізі економічної ефективності проектів. Розрахуйте точку беззбитковості для інноваційного проекту, що передбачає введення в експлуатацію станції мобільного зв’язку (місткістю 5 тис. абонентів), якщо абонентська плата за користування радіотелефоном 150 у.о. на місяць. Для обслуговування станції передбачено прийняти на роботу 6 техніків-операторів (оклад 700 у.о. на місяць) і прибиральниці (200 у.о. на місяць).

основна [1, 2, 11, 12, 14, 15]; додаткова [41, 46].

Завдання 9. Встановлено, що великі технологічні прориви
в суспільному виробництві доцільно здійснювати на основі міжфірмової науково-технічної кооперації інноваційних процесів.
Проаналізуйте нові форми міжфірмової науково-технічної кооперації, особливості завдань і масштаби їх діяльності, розгляньте їх вплив на інноваційний розвиток країн, фірми яких беруть участь у такій діяльності. Визначте на конкретних прикладах, як розвивається цей процес в Україні.

основна [12, 15]; додаткова [17, 25, 37, 42, 47, 90, 95].
Завдання 10. Розгляньте сутність, значення та основні підходи до класифікації нововведень. Користуючись сукупністю таких класифікаційних характеристик, як ознаки:
за економічним значенням;
за змістом і сферою застосування;
за ступенем впливу на зміни;
за масштабом охоплення;
за сферами розроблення і поширення;
за ступенем новизни.
Дайте класифікацію (з коротким обґрунтуванням) наступних інновацій: радіо, телебачення, синтетичні волокна, транзистори, персональний комп’ютер, мікрохвильова піч.

основна [1, 12, 14, 15]; додаткова [4, 19, 28].

Другий блок
Завдання 1. Використовуючи доступні Вам літературні джерела, опишіть сукупність базових технологій, на яких засновано відомі технологічні уклади. Розгляньте фази життєвого циклу технологічного укладу. Обґрунтуйте на основі розглянутого матеріалу, риси яких технологічних укладів виокремлюють в економіці України і країн ЄС.

основна [6, 12, 15, 17]; додаткова [21, 79, 83].


Завдання 2. В структурі зовнішнього середовища організації виокремлюють чотири стратегічних чинники: політико-правові (P), економічні (E), соціо-культурні (S) і технологічні (T). Їх вплив на сферу діяльності організації та її інноваційний потенціал визначають за результатами PEST-аналізу. Проведіть аналіз впливу чинників зовнішнього оточення на інноваційну діяльність організації, де працюєте Ви. Звіт з результатами проведеного аналізу подайте у вигляді таблиці, форма якої наведена нижче.
Чинники
зовнішнього
оточення
Оцінка чинника
Можливість або
ймовірність появи змін
Перспективи
розвитку
Можливі дії
організації
Якісні
Вага
Якісні
Вага

1
2
3
4
5
6
7
Політико-правові: стабільність уряду; податкова політика; антимонопольне законодавство; закони щодо охорони довкілля; зовнішньоекономічне законодавство; позиція держави щодо іноземного капіталу
1:5
Правові норми; стабілізація економіки
0:1
Правові норми; стабілізація економіки
0:1
Зміна правової форми; пошук нових ринків
Економічні: тенденції ВНП; процентна ставка і курс валют; рівень інфляції; рівень безробіття; ціни на енергоносії; інвестиційна політика
1:5
Стабілізація економіки; регулювання цін; розвиток приватної власності
0:1
Стабілізація економіки; регулювання цін; розвиток приватної власності
0:1
Передбачення інфляції; продаж (купівля) валюти; пошук нових ринків

стр. 1
(общее количество: 2)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>