<< Пред. стр.

стр. 2
(общее количество: 2)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Технологічні: витрати на НДДКР; захист інтелектуальної власності; політика держави щодо НТП; нові продукти (швидкість оновлення, джерела ідей)
1:5
Заміна основної технології; ціни; поява нових продуктів
0:1
Зміна основної технології; ціни; поява нових продуктів
0:1
Пошук дешевих джерел сировини; пошук технологій створення спільних підприємств
Соціо-культурні: демографічна структура населення; стиль життя; традиції і звички; рівень освіти населення; соціальна мобільність населення; активність споживачів
1:5
Соціальна реформа; підвищення доходів
0:1
Соціальна реформа; підвищення доходів
0:1
Пошук нових потреб; перехід в нову СЗГ; упровадження проектів

У пояснювальній записці обґрунтуйте вибір чинників для аналізу середовища та поясніть кількість балів та вагу можливих змін відповідних чинників.

основна [12, 14, 15]; додаткова [3, 46, 94].


Завдання 3. Розгляньте методи стимулювання інноваційної діяльності, які використовуються в організаціях, і впишіть їх у відповідні таблиці наведеної нижче схеми. Які з зазначених методів стимулювання застосовує керівництво підприємства, де працюєте Ви? Визначте рівень ефективності зазначених методів. Відповідь обґрунтуйте.основна [12, 14]; додаткова [10, 17, 35, 36].

Завдання 4. Розгляньте основні чинники, що сприяють і стримують інноваційну діяльність на підприємствах України і наведіть результати дослідження у поданій нижче таблиці. В аналітичній записці визначте ті чинники, які впливають на інноваційну діяльність підприємства, де працюєте Ви. Дайте свої рекомендації щодо подолання несприятливих чинників.

Група чинників
Чинники сприяння
Обмежувальні чинники
Організаційно-управлінські


Інформаційно-комунікативні


Соціально-психологічні


Юридичні


Техніко-економічні


основна [12, 14]; додаткова [46, 79, 80].
Завдання 5. Проаналізуйте інноваційний стан розвитку Вашого підприємства і визначте найбільш важливі чинники, що сприяють успіху або призводять до невдач нововведень. Сформулюйте сукупність заходів, які допоможуть ліквідувати невдачі і сприяти успіху. Подайте Ваші пропозиції у вигляді відповідної програми, вказавши відповідальних, часові й ресурсні характеристики.

основна [2, 12, 14]; додаткова [17, 24, 52, 55].

Завдання 6. Менеджери інноваційної сфери створюють управляючу систему (суб’єкт управління), яка за допомогою різних методів неординарного мислення та прийомів здійснює цілеспрямоване функціонування об’єкта управління. На основі відповідних літературних джерел і власних спостережень складіть список особистих якостей, які повинні бути притаманні менеджерам-інноваторам, і порівняйте з якостями менеджерів підприємства, де працюєте Ви. Які чинники, на Вашу думку, сприятимуть сприяти мотивації їх діяльності? Свої спостереження і пропозиції обґрунтуйте і подайте в аналітичній записці.

основна [12, 14, 15]; додаткова [10, 17, 30, 58, 67, 82].

Завдання 7. Розгляньте структуру та особливості протікання інноваційного процесу, використовуючи доступні Вам літературні джерела. Дайте порівняльну характеристику стадій інноваційного процесу, визначивши їх мету та результат. Заповніть таблицю за поданим нижче зразком:

Етап
інноваційного
процесу
Стадії
інноваційного
процесу
Цільове
призначення
Одержаний
результат
1. Науковий
Теоретичні
дослідження
Пізнання об’єктивних законів розвитку природи та суспільства
Нова теорія,
Нова гіпотеза

основна [12, 14, 15]; додаткова [28].
Завдання 8. Проаналізуйте статистичні дані щодо тенденцій здійснення інноваційної діяльності в Україні [19], закони України про інноваційну діяльність і відповідний теоретичний матеріал та:
1) сформулюйте своє бачення стосовно програми підвищення інноваційної активності в Україні;
2) запропонуйте більш ефективні методи державного регулювання інноваційної діяльності.

основна [12, 14]; додаткова [1, 2, 13, 14, 16, 21, 51, 54, 56, 72, 89, 91, 95].

Завдання 9. Дайте характеристику двом основним моделям інноваційного процесу — на рівні держави та на рівні підприєм-
ства.
Розгляньте основні чинники, що визначають темпи і масштаби дифузії нововведень на макрорівні, та визначте їх стан і тенденції змін для України.

основна [12, 14]; додаткова [35, 41, 95].

Завдання 10. Використовуючи доступну Вам навчальну літературу, наукові статті, закони України та Укази Президента України, порівняйте мету, завдання та основні етапи створення технопарків в США та Україні.

основна [12, 14]; додаткова [2, 14, 17, 42, 50, 60, 72, 73].

Оцінювання виконання студентами домашньої письмової роботи здійснюється за 20-бальною системою. Кожне завдання домашньої письмової роботи оцінюється окремо за шкалою: 10; 5; 0 балів.
Письмове розв’язання практичних завдань дозволяє перевірити засвоюваність теоретичного матеріалу та умінь практично
його засвоювати і оцінюється на «відмінно» (10 балів), «задовільно» (5 балів) та «незадовільно» (0 балів) залежно від:
а) точності виконання завдань;
б) повноти розв’язання завдань;
в) ступеня обґрунтованості відповіді та результатів розрахунків.
Виконані за дисципліною «Інноваційний менеджмент» домашні письмові роботи мають бути подані на кафедру менеджменту за два тижні до складання іспиту.
Результати самостійно виконаної домашньої письмової роботи перевіряються викладачем, підлягають захисту у ході співбесіди зі студентом і загалом оцінюються в діапазоні від 0 до 20 балів. Викладач може надати заохочувальні бали за творче ставлення до виконання письмового домашнього завдання, за здійснений письмовий огляд статей за темами курсу і вміння захищати власну точку зору з проблем, які вирішувались під час виконання письмового завдання.
Результати поточного контролю знань студентів загалом оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів.
Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів, вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-бальну систему.
4.3. Проведення
підсумкового письмового іспиту
Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми курсу «Інноваційний менеджмент». Структурно екзаменаційний білет складається з 6 завдань, які включають:
три теоретичні запитання за програмою курсу;
два тестових завдання, до складу кожного з яких входить десять запитань різних типів;
кейс.
Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 60-бальною системою. Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється окремо за шкалою: 10; 5; 0 балів.
Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії*:
відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей у розумінні, викладі й використанні навчально-програмного матеріалу;
задовільному рівню (5 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;
незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.
Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються ті ж критерії, що і в проміжному контролі.
Письмові відповіді на ситуацію, яка описана в кейсі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення, оцінюється на «відмінно» (10 балів), «задовільно» (5 балів) та «незадовільно» (0 балів) залежно від:
а) точності та повноти оцінки можливих шляхів вирішення проблеми;
б) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами оцінки ситуації.
Якщо відповіді студента оцінені менше ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. В цьому разі отримані результати поточного контролю не враховуються.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 і більше балів).
Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у письмовій формі за екзаменаційними білетами за 100-бальною системою з переведенням у чотирибальну шкалу для фіксації оцінки в нормативних документах вищих навчальних закладів, зокрема:
«відмінно» — 85—100 балів;
«добре» — 65—80 балів;
«задовільно» — 50—60 балів;
«незадовільно» — менше 50 балів.
Орієнтовний перелік питань для підготовки до іспиту з курсу «Інноваційний менеджмент» наведено в п. 4.2 (див. перелік теоретичних питань за програмою курсу).

Зразок екзаменаційного білета з курсу
«Інноваційний менеджмент»
для бакалаврів з менеджменту
1. Теоретичне питання. Характеристика поняття технологічного розриву. «S»-подібна крива Менша-Фостера.
2. Теоретичне питання. Державна інноваційна політика та її роль у стимулюванні інноваційної діяльності на підприємстві.
3. Теоретичне питання. Охарактеризуйте джерела фінансування інноваційних процесів в Україні та за кордоном.
4. Тестове завдання 1.
Бізнес-інкубатори створюються з метою:
а) освоєння нових технологій;
б) фінансової підтримки підприємства;
в) надання послуг при проведенні наукових досліджень і комерціалізації результатів;
г) забезпечення умов для виживання дрібних фірм.

Стратегічні інновації — це:
а) нововведення, впровадження яких спрямоване на конкурентні переваги у перспективі;
б) використання основних досягнень та розробки складають основний вид діяльності;
в) процес перетворення наукових знань в інновацію.

Прибутковість та доходність виступає як:
а) основна мета інноваційного підприємства;
б) як важлива умова та результат здійснення інноваційної діяльності.

Матрична організаційна структура використовується на:
а) етапі дослідження та обгрунтування ідей;
б) етапі розроблення та впровадження інноваційних проектів;
в) малому бізнесі.

Інноваційна діяльність — це:
а) впровадження будь-чого нового щодо організації або її безпосереднього оточення;
б) перетворення наукового знання на фізичну реальність, яке завершується у просторі та часі;
в) пошук можливостей, котрі забезпечують практичне використання наукового, науково-технічного результату та інтелектуального потенціалу з метою одержання інновацій та їх втілення у виробництво для задоволення соціальних потреб.
Циклічність — це:
а) періодичне повторення характерних економічних, технологічних і соціальних ситуацій;
б) життєвий цикл новації;
в) загальна форма руху світового розвитку та розвитку національних господарств.

Об’єктом фундаментальних досліджень є:
а) створення наукових основ розроблення, конструювання, проектування виробництва;
б) вивчення можливостей одержання нових видів продукції;
в) вивчення і систематизація об’єктивних законів розвитку природи та суспільства;
г) розроблення нових джерел енергії.

В літаках деяких компаній діє INTERNET, що дає змогу пасажирам-підприємцям підтримувати зв’язок з фірмою. Це є:
а) продуктова;
б) технологічна;
в) організаційно-управлінська;
г) інфраструктурна інновація.

Використання ПЕОМ як поліграфічного обладнання це:
а) базова;
б) поліпшуюча;
в) псевдоінновація.

10. Оборонна стратегія головним чином здійснюється у:
а) великих поліпродуктових фірмах;
б) державних підприємствах;
в) невеликих підприємствах, що залежні від великих фірм.

5. Тестове завдання 2.
1. Нововведення — це:
а) генерування, прийняття та впровадження нових ідей, процесів, продуктів, послуг;
б) процес, в якому наукова ідея приводить до створення кращих за своїми якостями виробів, технологій, послуг;
в) зміни в організації виробництва та його матеріально-технічному забезпеченні;
г) результат практичного освоєння новації, ефективність якого оцінюється економічним і соціальним ефектом;
д) появлення нових ринків збуту;
е) нові методи, винаходи, новий порядок, нове явище, що впливають, змінюють тип мислення і поведінки людей.
2. Структуру, організовану за стадіями НДДКР, доцільно використовувати :
а) за умови частої зміни продукції, що випускається;
б) за умови випуску однакової продукції протягом тривалого часу;
в) в умовах послідовної організації робіт.

3. Цілями інноваційного менеджменту є:
а) розвиток виробництва традиційних видів продукції;
б) збирання та систематизація інформації про стан інноваційної
діяльності;
в) зниження витрат виробництва;
г) виробництво продукції високої технічної складності;
д) розроблення та впровадження нової продукції;
е) розвиток організації.

4. До ключових чинників успіху нововведень належать:
а) унікальність продукту;
б) маркетингові «ноу-хау»;
в) високі витрати на НДДКР;
г) рівень професійної компетенції кадрів;
д) повний цикл НДДКР;
е) забезпечення лідерства в бізнесі.

5. Основні методи організації інноваційного процесу включають:
а) формування організаційної структури;
б) послідовну організацію робіт;
в) децентралізацію управління НДДКР;
г) паралельну організацію робіт;
д) інтегровану організацію робіт.

6. Активними методами пошуку інноваційних ідей є:
а) маркетингові дослідження;
б) оцінка публікацій;
в) метод синектики;
г) дерево «рішень»;
д) метод «мозкової атаки».

7. До фінансових критеріїв оцінки нововведень відносять:
а) розмір інвестицій;
б) очікувану норму прибутку;
в) ціну акції;
г) унікальність нововведення;
д) вартість та час розробки.
8. Інтенсивність нововведень визначається:
а) базисною технологією;
б) потребами ринку;
в) рівнем наукових досліджень;
г) державним фінансуванням інноваційної діяльності;
д) забезпеченням конкурентоспроможності підприємств;
е) глобалізацією та інтернаціоналізацією економічних процесів.

9. Поняття інфраструктурної інновації запропоноване:
а) Ю. Бажалом;
б) І. Мілендорфером;
в) К. Перес-Пересом;
г) А. Пригожиним.

10. Технопарки та технополіси створюються з метою:
а) створення робочих місць для висококваліфікованих спеціалістів;
б) для впровадження регіональної інноваційної політики;
в) для прискорення впровадження новацій у виробництво;
г) для «вирощування» нових фірм.

6. Кейс.
Ситуація у виробничій компанії «Мелард»
Компанія «Мелард» випускає регулюючі клапани для газових трубопроводів. Майже 1400 робітників компанії виробляють стандартні регулюючі клапани, що успішно витримують цінову конкуренцію. Проблеми виникають тоді, коли постає питання про виробництво нового клапана. Інновації в електроніці, металургії та теорії управління робочими потоками потребують впровадження нових продуктів кожні два роки. Ці новинки і викликають конфлікти між відділами компанії.
Розглянемо процес впровадження моделі клапана CV307. Як завжди дослідницька група розробила нову базову конструкцію, на основі якої інженерний відділ виготовив зразок контрольного клапана. Відділ закупівель повинен скласти план придбання комплектуючих для початку виробничого процесу. Виробничій відділ відповідає за виготовлення деталей та збирання клапанів,
а відділ маркетингу — за реалізацію продукції.
На думку керівників відділів, роботу над CV307 слід проводити паралельно, а не послідовно. Спеціалісти з маркетингу хотіли б завчасно отримати дослідні зразки, щоб у ході досліджень визначити думку замовників про нову конструкцію. Виробничники наполягають, щоб новий клапан відповідав обладнанню, яке є в наявності, та був ефективним з точки зору виробничих витрат; вони бажають прискорити розробку кінцевих планів, щоб встигнути здійснити підготовку обладнання. Конструкторам же потрібен достатній час на всебічну специфікацію.
Але дослідницький та конструкторський відділи тримають свої плани розробок в таємниці, зриваючи графіки роботи своїх колег. Деякі керівники відділів очолили їх зовсім недавно і не мають досвіду впровадження нових товарів. М. Кох, виконавчий віце-президент компанії, притримується жорсткого стилю керівництва. Керівники відділів зобов’язані узгоджувати з ним всі важливі рішення, однак у випадку з CV307 йому не вдалося утримати ситуацію під контролем. Коло його повноважень настільки велике, що М. Кох не мав можливості контролювати всі етапи розробки CV307. М. Кох отримує службову записку від начальника відділу маркетингу, в якій говориться:
CV307 повинен з’явитися на ринку негайно. Новий клапан потрібен на ринку зараз, бо торгові агенти доповідають, що наші постійні клієнти готові звернутися до конкурентів. CV307 потрібно запустити у виробництво не більше ніж через 30 днів.
Питання до ситуації
1. Охарактеризуйте переваги та недоліки послідовної, паралельної та інтегральної форми організації робіт в інноваційному процесі.
2. Як Ви оцінюєте співвідношення між горизонтальною та вертикальною структурами в компанії «Мелард»? Наскільки доцільною є система, коли керівники відділів звертаються за допомогою до виконавчого віце-президента, а не один до одного?
3. Які структурні зміни допоможуть зняти проблеми, пов’язані з впровадженням інновацій? Чи допоможе скорочення обсягу
повноважень віце-президента? Можливе створення спеціальних груп або інше?

<< Пред. стр.

стр. 2
(общее количество: 2)

ОГЛАВЛЕНИЕ