<< . .

. 14
( : 14)17. Êó°®·êèí À. ‘. „å«®âàÿ èã°à: ““ï°àâ«åíèå íàó·í®-òåµíè·å±êè¬ °à§âèòè-
å¬ ï°®è§â®¤±òâà”: Ìåò®¤. óêà§àíèÿ ê ï°®âå¤åíèþ. — Ê., 1989.
18. Êó°®·êèí À. ‘. ΰãàíè§àöèÿ ï°®è§â®¤±òâà: Ê®í±ïåêò «åêöè©. — Ê., 1997.
19. Êó°®·êèí À. ‘. “ï°àâ«åíèå ï°å¤ï°èÿòèå¬: “·åá. ï®±®áèå. — Ê., 1998.
20. Êó±ò®â Ã. Ð. Ê®íêó°åíò®ó±ò®©·èâ®±òü ¬à«»µ ï°å¤ï°èÿòè©. — Ì., 1992.
21. Ëà¤àí®â È. „. ‘®â°å¬åíí»© ¬åí夦¬åíò. — Ë., 1995.
22. Ë®ãè±òèêà: “·åá. ï®±®áèå / Ï®¤ °å¤. Á. À. Àíèêèíà. — Ì., 1997.
23. Ìàêà°åíê® Ì. ‚., Ìàµà«èíà Î. Ì. Ï°®è§â®¤±òâåíí»© ¬åí夦¬åíò: “·åá.
ï®±®áèå ¤«ÿ âó§®â. — Ì., 1998.
24. Ì妤óíà°®¤í»å ±òàí¤à°ò». “ï°àâ«åíèå êà·å±ò⮬ ï°®¤óêöèè. È‘Î-9000 –
È‘Î-9004, È‘Î-8402. — Ì., 1988.

140
25. Ìå±ê®í Ì., À«üáå°ò Ì., •å¤®ó°è ”. αí®â» ¬åí夦¬åíòà. — Ì., 1992.
26. Îáå°-Ê°è± „¦. “ï°àâ«åíèå ï°å¤ï°èÿòèå¬: Ïå°. ± ô°. — Ì., 1998.
27. Ï«àò®í®â ‘. Ê. Ìåµàí觬» ®°ãàíè§àöèè ï°®è§â®¤±òâà íà ï°å¤ï°èÿòèÿµ:
“·åá. ï®±®áèå. — …êàòå°èíáó°ã, 1994.
28. ‘êà·ê®â Á. Ìàòå°èà«üí®-òåµíè·å±ê®å ±íàá¦åíèå ï°å¤ï°èÿòè© â í®â»µ
󱫮âèÿµ // Ýê±ï°å±±-èíô®°¬. ¤«ÿ ¤å«®â»µ «þ¤å©. — Ëüâ®â, 1996.
29. ‘êó°àò®â ‘. Ê. Ï®ïó«ÿ°í® ® «®ãè±òèêå. — Ì., 1995.
30. ‘ï°àâ®·íèê ¤è°åêò®°à ï°å¤ï°èÿòèÿ / Ï®¤ °å¤. Ì. Ã. Ëàïó±ò». — Ì., 1996.
31. ‘òà°®áèí±êè© Ý. …. αí®â» ¬åí夦¬åíòà íà ꮬ¬å°·å±ê®© ôè°¬å. — Ì.,
1994.
32. ‘ò°å¬®óµ®â ‘. Ã. “ï°àâ«åíèå êà·å±ò⮬ íà ï°å¤ï°èÿòèÿµ ±ôå°» ó±«óã. —
Ì.: ÌÈ“, 1992.
33. ’°®ô謷óê À. ‘. Ï®â»øåíèå ýôôåêòèâí®±òè °àá®ò» §å¬«å°®©í®© òåµíè-
êè // Ìåµàíè§àöèÿ ±ò°®èòå«ü±òâà. — 1987. — ¹ 7.
34. “ï°àâ«åíèå — ýò® íàóêà è è±êó±±òâ® / À. ”à©®«ü, Ã. ݬ就®í, ”. ’å©«®°,
Ã. ”®°¤. — Ì., 1992.
35. ”àòµóò¤èí®â Ð. À. Ï°®è§â®¤±òâåíí»© ¬åí夦¬åíò: “·åá. — Ì., 1997.
36. Ýôôåêòèâí®±òü °àá®ò» ï°å¤ï°èÿòèÿ / À. Ã. ‘¬®°®¤èí®â è ¤°. — Ì.,
1996.
37. Þ¤àí®â À. „. Ê®íêó°åíöèÿ: òå®°èÿ è ï°àêòèêà. — Ì., 1996.
38. Þ¦àê®â È. ‚. Êà·å±òâ® íà ï°å¤ï°èÿòèÿµ ±ôå°» ó±«óã. — Ìèí±ê, 1993.
39. ßê®â«åâ …. È. Àíà«è§ ï°®è§â®¤±òâà (¤«ÿ ¤è°åêò®°®â ï°å¤ï°èÿòè©). —
‘Ïá., 1997.
141
Îã«àâ«åíèå
Ï°å¤è±«®âèå .......................................................................................... 3
ëàâà 1. ‘óùí®±òü è ¬åò®¤®«®ãè·å±êèå ®±í®â» óï°àâ«åíèÿ
®ïå°àöè®íí®© ±è±ò嬮© ......................................................... 4
1.1. Îïå°àöè®ííàÿ ±è±òå¬à .................................................. 4
1.2. Ìåí夦¬åíò ®ïå°àöè®íí®© ±è±ò嬻
(¬åò®¤®«®ãè·å±êèå ®±í®â») ......................................... 11
ëàâà 2. “ï°àâ«åíèå ¬àòå°èà«üí»¬è °å±ó°±à¬è
è ï°®è§â®¤±òâåíí»¬è §àïà±à¬è .......................................... 22
2.1. Ï°èíöèï» ô®°¬è°®âàíèÿ è ôóíêöè®íè°®âàíèÿ
±è±ò嬻 óï°àâ«åíèÿ ¬àòå°èà«üí»¬è °å±ó°±à¬è ....... 22
2.2. “ï°àâ«åíèå ï°®öå±±®¬ ¬àòå°èà«®ï®ò°åá«åíèÿ ......... 23
2.3. Ìå±ò® è â褻 ï°®è§â®¤±òâåíí»µ §àïà±®â â ±è±òå¬å
ï°å¤ï°èÿòèÿ .................................................................. 25
2.4. “ï°àâ«åíèå ï°®è§â®¤±òâåíí»¬è §àïà±à¬è ................ 30
ëàâà 3. “ï°àâ«åíèå ®ïå°àöè®íí®© èíô°à±ò°óêòó°®©
ï°å¤ï°èÿòèÿ .......................................................................... 35
3.1. ‘®±òàâ, ò°åá®âàíèÿ è §à¤à·è ®ïå°àöè®íí®©
èíô°à±ò°óêòó°» ........................................................... 35
3.2. Ð嬮íòí®å µ®§ÿ©±òâ® ................................................... 36
3.3. Èí±ò°ó¬åíòà«üí®å µ®§ÿ©±òâ® ...................................... 42
3.4. Ýíå°ãåòè·å±ê®å µ®§ÿ©±òâ® ........................................... 46
3.5. ’°àí±ï®°òí®å µ®§ÿ©±òâ® .............................................. 52
3.6. ‘ê«à¤±ê®å µ®§ÿ©±òâ® .................................................... 56
ëàâà 4. “ï°àâ«åíèå êà·å±ò⮬ ï°®¤óêöèè, ó±«óã ........................... 59
4.1. αí®âí»å ï®íÿòèÿ è ï®êà§àòå«è êà·å±òâà ................. 59
4.2. ‘ò°àòåãè·å±êè© ¬åí夦¬åíò êà·å±òâà
(®±í®âí»å ﮫ®¦åíèÿ) ................................................. 62
4.3. ‘è±òå¬à óï°àâ«åíèÿ êà·å±ò⮬ íà ï°å¤ï°èÿòèè ....... 71
4.4. ‘è±ò嬻 êà·å±òâà ï® óê°àèí±êè¬
è ¬å¦¤óíà°®¤í»¬ ±òàí¤à°òଠ.................................... 74
ëàâà 5. “ï°àâ«åíèå ¬àòå°èà«üí®-òåµíè·å±êè¬ ±íàá¦åíèå¬
è ±á»ò®¬ íà ï°å¤ï°èÿòèè .................................................... 77
5.1. Ю«ü è §íà·åíèå ±«ó¦á» ±íàá¦åíèÿ ............................ 77
5.2. ‘®±òàâ ±«ó¦á» ®áå±ïå·åíèÿ ï°å¤ï°èÿòèÿ.
Îòå·å±òâåííàÿ ï°àêòèêà .............................................. 78
5.3. Ï«àíè°®âàíèå ¬àòå°èà«üí®-òåµíè·å±ê®ã®
±íàá¦åíèÿ (®±í®âí»å ﮫ®¦åíèÿ) .............................. 82

142
5.4. ‘è±òå¬à ±íàá¦åíèÿ ï°®è§â®¤±òâà .............................. 84
5.5. αí®âí»å ïóòè ýê®í®¬èè ¬àòå°èà«®â........................ 87
5.6. “ï°àâ«åíèå ±á»ò®¬ ...................................................... 89
ëàâà 6. Îïå°àòèâí»© ¬åí夦¬åíò ®ïå°àöè®íí®© ±è±ò嬻 ............ 92
6.1. Íà§íà·åíèå è ±®±òàâ ý«å¬åíò®â ±è±ò嬻
®ïå°àòèâí®ã® ¬åí夦¬åíòà ......................................... 92
6.2. Îïå°àòèâí®-ï°®è§â®¤±òâåíí®å ï«àíè°®âàíèå .......... 94
6.3. „è±ïåò·è°®âàíèå è ®ïå°àòèâí®å
°à±ï®°ÿ¤èòå«ü±òâ® ..................................................... 101
6.4. ”óíêöè®íè°®âàíèå ¤è±ïåò·å°±ê®© ±«ó¦á» ............. 108
6.5. ‘è±òå¬à ®ïå°àòèâí®ã® óï°àâ«åíèÿ
ï°®è§â®¤±ò⮬ “ò®·í® â ±°®ê” .................................. 109
ëàâà 7. Ê®íò°®«ü â ±è±òå¬å ®ïå°àöè®íí®ã® ¬åí夦¬åíòà ........... 114
7.1. ‘è±òå¬à è ï°®öå±± ê®íò°®«ÿ ..................................... 114
7.2. À¤åêâàòí®±òü ê®íò°®«ÿ ............................................. 123
7.3. Ê°èòè·å±êèå ò®·êè ê®íò°®«ÿ .................................... 125
7.4. ’°à¤èöè®íí»å ±°å¤±òâà ê®íò°®«ÿ ............................ 129
‘ïè±®ê è±ï®«ü§®âàíí®© è °åꮬåí¤ó嬮© «èòå°àòó°» ................... 140
143
“ íàâ·à«üí®¬ó ï®±³áíèêó âè±â³ò«åí® â³ò·è§íÿíè© òà §à°ó᳦íè© ¤®±â³¤ óï°à⫳ííÿ
ﳤï°èº¬±òâà¬è ó ±ôå°³ ®ïå°àö³©í®ã® ¬åí夦¬åíòó ꮬïàí³©. ‘ï°®áóâàí® íàá«è§èòè
â±³ âè¤è ¬åí夦¬åíòó — ±ò°àòåã³·íè© òà ®ïå°àòèâíè©, ï®±òà·à«üíè© òà §áóò®âè©,
®°ãàí³§àö³©íè© òà ³íø³ — ¤® âè°®áíè·®¿ «àíêè (öåµó, ¤³«üíèö³, «³í³¿) ﳤï°èº¬±òâ
ï°®¬è±«®â®±ò³ òà ±ôå°è ï®±«óã.
„«ÿ ±òó¤åíò³â ±ïåö³à«üí®±ò³ “Ìåí夦¬åíò âè°®áíè·®¿ ±ôå°è” â±³µ ô®°¬ íàâ·àííÿ,
à òàꮦ ¬åí夦尳â ﳤï°èº¬±òâ ó±³µ ô®°¬ â«à±í®±ò³.
Íàâ·à«üíå âè¤àííÿ

Êó°®·ê³í Ϋåê±àí¤° ‘å°ã³©®âè·
ÎÏ…ÐÀ–²ÉÍÈÉ Ì…Í…„ÆÌ…Í’
Íàâ·à«üíè© ï®±³áíèê
(Ю±. ¬®â®þ)

Ðå¤àêò®° Î. ². Êà«àøíèê®âà
Ê®°åêò®°è: ’. Ê. ‚à«èöüêà, ª. ². Ìà§íè·åíê®
Ê®¬ï’þòå°íà âå°±òêà À. Á. Íåô央â
Îô®°¬«åííÿ ®áê«à¤èíêè Î. À. Ëèííèê

Ð庱ò°àö³©íå ±â³¤®öòâ® „Ê ¹ 8 ⳤ 23.02.2000

ϳ¤ï. ¤® ¤°óêó 29.05.2000. ”®°¬àò 60 ´ 84/16. Ïàï³° ®ô±åòíè©. „°óê ®ô±åòíè©.
“¬. âè¤. à°ê. 8,4. Îá«.-âè¤. à°ê. 8,4. ’è°à¦ 6000. Çà¬. ¹ 1065

̳¦°åã³®íà«üíà Àêà¤å¬³ÿ óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬ (ÌÀ“Ï)
03039 Êè¿â-39, âó«. ”°®¬åò³â±üêà, 2, ÌÀ“Ï

Ï°®åêòí®-âè¤àâíè·å ꮫåêòèâíå ﳤï°èº¬±òâ® ““ê°òèïï°®åêò”
03057 Êè¿â-57, âó«. …¦åíà Ï®òüº, 12

144

<< . .

. 14
( : 14)