<< . .

. 3
( : 20). . >>

AbI H a M O J I O K 0 3 a B O A e , T O H ˜ O ˜ X O A U M O H a T b M ˜ C C O B ˜UjlM ˜ 0 6 ' b e ˜ ˜ b l f i

3
P a C X O n X J I a n O H O C U T e J l R , er0 H a q a J b H b l e M K O H e q H b I e I l a p a M e T p b l , P a C q e T H b I e
n a p a M e T p b 1 H a p y x H o r o ˜ o s n y x a ,p a 3 ˜ e u e ˜ u e ˜ p e 6 ˜ ˜ e n xonona M cy-
no eii
˜ 0 q ˜ b l ˜ iP ˜ @ M˜ Ko T ˜ ˜ ˜ J I X˜O j l Oun aR K a X A b I M M 3 HUX.
f H
˜ P nMO e K T U P O B a H M M 6onee C J I O X H b I X O ˜ ' ˜ ˜ K T O H a, n p U M e p X o n o n U n b -
B
P
HMKOB, I l P e A M e T O M n P O e K T U P O B a H M R C J I Y X U T H e TOJIbKO X O J I O A M J b H a R Y C T a -
H O B K a , HO M XOjlOnUJlbHMK B UeJIOM. B 3 T O M C J l y q a e B o 6 ˜ e ˜ MCXOnHblX
A a H H b l X AJIR n p O e K T U p O B a H M R BXOART: H a 3 H a q e H U e U BMeCTMMOCTh XOJIO-
TO
n U J l b H U K a , r O p O n M J M ˜ ˜ G o CH p O M T e J b C T B a
T II03BOJReT OnpenejlMTb
pacqeTHbre n a p a M e T p b 1 n a p y x H o r o ˜osnyxaT e M n e p a T y p b r ˜ o n b r n oxnax- n ˜
,
A e H U R K O H A e H v T O P O B U ˜ P Y H T ˜ )BMA U K O j l M q e C T B O IIPOfiYKTOB, I l O C T y -
,
IlaIf3LLI.MX AJlR X p a H e H M R U J M 3 a M O p a X U B a H M R , P a C q e T H b l e n a p a M e T p b l BHYT-
P e H H e r O B O 3 A y X a , P e X U M b l X O J O A U J ˜ H O ˜ ˜ 6 p a 6 0 ˜n p O ˜y K T O B , ˜ 1 2 0 6 x 0 -
0 ˜n
A M M b l e AJlR P a C q e T a ˜ ˜ J l o n M J l b H a r P Y 3 K U H a Y C T a H O B K Y .
˜˜fi
qac˜b UCXOnHblX n a H H b l X M O X e T 6 b l ˜ b K a 3 a H a B 3 a n a l - i M M H a I I p O e K T U -
y
P O B a H U e , a O C T a J b H b I e IIPUHMMafOT n 0 HOPMaTMBHblM M a T e p U a j l a M ( C H M n b l ,
B e n O M C T B e H H b I e y K a 3 a H U R a0 n p O e K T U p O B a H U I f 3 M T . n . ) MnU no ˜ a 6 n u -
U a M HaCTORLLI.er0 y q e 6 ˜ 0 1 - 0 n o c o 6 ˜ ˜ O C T a B J e H H b l M H a OCHOBaHMM 3 T U X
C,
MaTepuanoB.
P a c r e ˜ ˜ b napameTpbl HapyxHoro ˜ o s n y x a .OT n a p a M e T p o B H a p y x H o r o
le
B O 3 n y X a ( B OCHOBHOM ˜ e ˜ n e p a ˜ y p b a B U C R T K O J M q e C T B O T e I I j l O n P M T O K O B
3l )
B K a M e p b l , T e M n e p a T y p a K o H A e H c a u u u xnanarema, T e M n e p a T y p a B O A ˜ I .
o x n a x n a e ˜ o f iB r p a A u p H e u n u noc˜ynamuleii u 3 e c T e c T B e H H b I x B o A o e M o B ,
T e M n e p a T y p a r p y H T a M , B K O H e q H O M UTOTe, X O ˜ O ˜ O ˜ P O U 3 B O ˜ U T e ˜ b H O C T b U
CTOMMOCTb X O J I O ˜ U J ˜ ˜ ˜ I O ˜ ˜ YCTaHOBKU.
T e n n o ˜ aH a r p y 3 K a H a X O J l O n M J b H y I O YCTaHOBKY R B j l R e T C R ˜ a ˜ 6 0 n b -
˜
U l e f i nu60 B C a M b l e X a P K U e J e l H U e AHM, nu60 BO B p e M R ˜ a ˜ 6 0 n b U l e f i
˜ K C ˜ ˜ J I ˜ ˜ ' I ˜ H aUP O 3H U O( ˜ a˜ n p k i ˜ e pBO B p e M R H ˜ M ˜ O J ˜ U rPY30-O
˜ r Y KH , J˜˜
n O T O K a I I p U C ˜ ˜ O H H3 a r O T O B K e M R C a , @ P Y K T O B , npM IIMKOBbIX H a r p y 3 K a X

H a T e x H o n o r u q e c K o e o 6 o p y n o ˜ a ˜ u e T. n . ) .
M
X O ˜ O ˜ U J I ˜ ˜ IpU C C UU T b l B a I O T , K a K n p E i B U J 0 , H a c a ˜ b l f iX ˜ ˜ K M nG p U O n
aKq e
I O n a . O ˜ H ˜6 K nO 6 b 1 H e n p a B U J l b H O O I I p e A e J I R T b T e I I J O B y l O H a r P y 3 K Y n p U
b1 o
OAMH pa3 3a M H O r O
M ˜ K C U M ˜ J ˜ H I O ˜ ˜ e f ie M n c p a T y p e , K O T O P a R 6 b l ˜ a e ˜
J e˜ T
JeT.
3 H a q e H u ˜ P a C q e T H b l X JleTHUX T e M n e p a T y p H a p y X H O r O B O s n y X a , BbIqUC-
J l e H H b l e no @ o p M y J l e (5.1), AJlR HeKOTOPblX r O P O A O B CCCP n p U B e A e H b l B
n p U J l O X e H U U 1. T a M Xe A a H b l 3 H a q e H U R P a C q e T H b l X 3UMHUX T e M n e p a T y p
H a p y X H O r O B O 3 A y X a , H ˜ O ˜ X O A U M ˜ I ˜P a C q e T a O T O n U T e J l b H b l X YCTaHOBOK,
AJlR
U P a C q e T H b l e 3 H a q e H U R O T H O C U T ˜ J ˜ ˜ B J l a X H O C T U H a p y X H O r O B O 3 A y X a AJlR
HO˜˜
AJH
JleTHerO U 3UMHerO nepUOAOB. rOpOAOB, H e y K a 3 a H H b I X B I I p U J l O X e -
H U H 1, p a c q e T H b 1 e n a p a M e T p b 1 MOXHO n p u H u M a - r b no 6 n u 3 n e m a q e ˜ y ropo-
fly UJlU C H U 2.01.01 -82 < < c ˜ p o U ˜ e J l b ˜KaJ lR M a T O J l O r U R U r e 0 @ ˜ 3 U K a > > .
˜ U
Am ˜ b 1 6 0 p a ˜ p e 6 y e M o r 0 K O ˜ @ @ U ˜ U ˜ H e n˜n o n e p e A a q u O r p a X A e H U R
TT
H ˜ O ˜ X O A M M H a T b , B ˜ a K 0 f i J ˜ U M ˜ T U ˜ ˜ 0 H e O a C˜ O J l O X e H XOJlOAUJlbHUK.
3O K 3C K P˜ n
B 3aBUCUMOCTU OT C P ˜ A H ˜ ˜ O A O BTO M n e p a T y p b l T e P P U T O P U F l CCCP
e ˜˜
AeJlUTCR H a T P U K J ˜ U M ˜ T M H b I˜ ˜ eK e U y l O CO ˜ p e j l . H e r 0 ˜ 0 ˜ 0 f T e M n e -
30 ˜ : C B pH ˜ i
pa˜ypofi H a p y X H O r O B O 3 A y X a 0°C U H U X e ; CPeAHIOlO CO C P ˜ A H ˜ ˜ O A O B O ˜ ˜
˜ e ˜ n e p a ˜ yHpa ˜yfXiH O r O B O 3 A y X a B b l m e 0 U H U X e g°C; I O X H y I O CO C p e A H e -
p
˜ O A O B O ˜ ˜ ˜ n e p a ˜ y p o fa i y X H O r O B O 3 A y X a 9°C U B b l U e . P a c q e ˜ H b I e
˜e Hp
3HaqeHUR CpeAHerOAOBblX T e M n e p a T y p H a p y X H O r O BO3AyXa nPUBeAeHbl
B n p u n o m e H u u 1.
Paclre˜˜an TeMnepaTypa BOAH Ann oxnamAeHun KoHneHcaTopoe.
˜ P UO ˜ O P O T H O M B O A O C H ˜ ˜ X ˜ H MHMq a J l b H Y l O T e M f l e p a T y p y BOAbl A J F I
a
O X J l a X A e H U R K O H A e H C a T O p O B I l P U H U M a l O T H a 4 - 8OC B b I U e T e M n e P a T Y P b l
CM. m. 15, @ o p ˜ y J l b l
B O 3 A y X a no C M O q e H H O M Y T e p M O M e T p y [ n o ˜ p o 6 ˜ e e
(15.2) U (15.3)]. B C J l y q a e I ˜ P R M O T O ˜ H O ˜ CUCTeMbI n p U U C n O J l b 3 O B a H U U
BOAbl U 3 e C T e C T B e H H b l X BOAOeMOB H a q a J l b H y l O T e M n e p a T y p y BOAbl M O X H O
I l P U H U M a T b H a 6 - 8OC H U X e J l e ˜ ˜ e fpia c q e ˜ H 0 f i T e M n e p a T y p b l B O s A y X a ,
a n p U U C ˜ O J l b 3 O B a H U U BOAbI U 3 r O P O A C K O r 0 B O A O n P Q R O A a - H a 8 - 10°C
HHXe.
T e ˜ n e p a ˜ y paap ˜ e 3 U a ˜ c K o fBOAbl 3 a B U C U T OT T e M n e P a T Y P b l BOAOHOC-
i
H ˜ I X n o e B r p y H T a : q e M my6me c K B a x u H a , T e M ˜ e n n e f i p ˜ e 3 u a ˜ c o A a; ˜
a B˜a
c
T a K , AJlR M O C K BT e I n e p a T y p a BOAbl U 3 C K B a X U H b l r ˜ l y 6 u ˜ o f125 M P a B -
˜M i
H a 8 -- g°C, a U 3 C K B a X U H b I r ˜ l y 6 u ˜ o f220 M - 1 1 - 12OC. O P U ˜ H T U P O -
i
B O q H O T e M n e p a T y p y a p ˜ e 3 U a ˜ c K o fBOAbI M O X H O n P U H U M a T b H a 3- 6OC
i
B b l l U e C ˜ ˜ A H ˜ ˜ O A TO M nO p a T y p b l H a p y X H O r O B O 3 A y X a .
eB e˜˜
P a c r e ˜ ˜ a TemnepaTypa rpyHTa. T e ˜ n e p a ˜ y p n o B e p x H o c T H o r o cnon
a
n
r p y H T a U 3 M e H R e T C R BCJIeA 3a C e 3 0 H H b l M U U 3 M e H e H U H M U T e M n e p a T y p b l H a -
P Y X H O r O B 0 3 A Y X a . C Y B e J l U q e H U e M r n y 6 u ˜ b l OT n O B e P X H O C T U 3 e M J l U KOJle-
6 a ˜ T e M n e P a T y p b l YMeHbLLIalOTCR, U H a r ˜ l y 6 u ˜10 - 15 M r P Y H T U M e e T
u˜ e
n O C T O R H H Y D T e M n e p a T y P Y , P a B H Y l O C P ˜ A H ˜ ˜ O A O B e M n˜e p a T y p e B O 3 A y X a
TO˜
AJlR A ˜ H H O U MeCTHOCTU. C B ˜ A ˜ H0 T e M n e P a T Y P e r P Y H T a H a ˜ e ˜ b u l e f i
UR
m y 6 u ˜ e n p U H ˜ O ˜ X O A U M O C T UM O X H O n O J l y q U T b no K J l U M a T O J l O r U ˜ e C K U M
C n p a B O q H U K a M . B @ o p ˜ y J l b l AJlR P a C q e T a T e n J l O n p U T O K O B B XOJlOAUJlbHble
KaMepb1 q e p e s H e o . r a n n u B a e M b l e n o n b l u q e p e s cTeHb1 n o A B a n o B T e M n e p a -
T y p a r p y H T a H e BXOAUT - @ 0 p ˜ y J l a (9.5).
˜ P O n p e A e J l e H U U ˜ J I Y ˜ U 3H J ˜ O˜X e H U R @ Y H A ˜ M ˜ H H ˜˜O ˜ X O A M MyO U -
U T
al q
T b I B a T b r ˜ 1 y 6 u ˜ny O M e p 3 a H U R r P Y H T a . ˜ T C B e A e H U R AJlR HeKOTOPblX r O -
p M
P O A O B I l p U B e A e H b l . B I l p U J l O X e H U U 1.
Pacre˜˜˜e napameTpM BHyTpeHtiero ˜ o s n y x au n y o f i y ˜ ˜ oH npononmn- a
TenbHOCTb X O J I O ˜ U ˜ ˜ H06pa60˜˜1.1. a c q e ˜ ˜ b l3 e a q e H U H T e M n e p a T y p b l U
P H

B J l a X H O C T U B 0 3 A y X a B O X J l a X A a e M b l X I l O M e U e H U R X ( K ˜ M ˜ P ˜ XOJlOAUJlb-
x)
H H K O B ˜ b 1 6 H p a K ) B 3 a B U C U M O C T H O T WX H a 3 H a q e H U R , B U A a ˜ P O A Y K T O B , T e X -
˜
H O J I O r H q e C K U X O C O ˜ ˜ H H O CXT a H˜ H M R U 3 a M O p a X U B a H U R . O X J I ˜ X A ˜ ˜ M ˜ I M H
p˜ e˜
C q H T a I O T C R I I O M e U e H U R , B KOTOPblX I I O H A e P X U B a I O T T e M I I e p a T y p y B O 3 A y X a
12°C u m x e .
B XOJIOAHJIbHbIX K a M e p a X n p e n n p u ˜ ˜ u T O p r O B J I U H O ˜ U ˜ C T B ˜ H H O U -O
fi n˜
T a H H R I I P O A Y K T b I X P a H R T C R O T 2 A 0 3 CYT, I I p U q e M OHM IIOCTyIIaIQT H a X p a -
H e H H e B O X J I a X A e H H O M UJIH 3 a M O P O X e H H O M COCTORHUU. P a c q e ˜ ˜ b lI I a p a - e
M e T P b I B 0 3 A Y X a B 3 T H X K a M e p a X I I p H B e A e H b l B T ˜ ˜ J 5.1. P ˜ c ˜ I ˜ I a p aH ˜IT- I
I.
MeTPbl BHYTPeHHerO B 0 3 A y X a H IIpOAyKTOB B K a M e p a X p a C I I p e ˜ e J l H T e n b H b I X
X O J l O A U J I b H H K O B I I p U B e A e H b I B ˜a6.n. 5.2, B X O J I O A U J I b H U K a X M R C O K O M ˜ W H ˜ -
T O B - B ˜a6.n.5.3.
\
Ka˜epbl XpaHeHHU Ha
npennpHnrHnx roprosnH II P a c q e ˜ s a nremnepaTypa, Pacser˜an orHocHrenbHan Temneparypa nocrynaloqnx
%
flHTaHHR "c npOnyKTOB, 'C
BJlaXHOCTb,
O˜UX˜CTB˜HHO˜OMnca, nrnuu,
0
nony$a6p˜˜aros 85
-2
Pbldbl 85
MonoKa H MMOYHO-
2 80
X H ˜ O B ˜ ˜ PXO ˜ Y K T O B
˜
˜˜CT˜OHOM˜˜˜˜CKUX
0
TOBapOB 80
a p y ˜ r o e ,oeoqeit, I
HanHTKOB 4 80
0
˜ H U ˜ B W orxonos 85
X
Mopomesoro H samo-
-15
POXeHHblX flpOnyKTOB 90

* -6 "C - nnn mopomesoro mnca. 5 C - nnn oxnamneesoro.
O
Pac'er˜˜e
naPameTPu Boanyxa Teunepa˜ypanponyara, "C
Kamepu H npyrxe oxnamna- ˜pon,,,,mHTenbHocrb
emwe nOMeqeHHff pacnpene- x p a ˜ e ˜ u n samo-
unn
Temneparypa, O˜˜ocurenb˜aa nocTynamurero BuxonnUero
AHTenbHHX XOnOnHnbHHKOB PaXHBaHHR
"c BnaXHOCTb, g/0


Kamepu xpaneeHn
o x n a m n e n ˜ u xn p o n y a r o ˜ O*(or -3 85 - 90 12 0 1 - 6 mec (CYPY)
n o 4)
6 - 8 mec (niiua)
2 85 - 90 8 2 10 - 15 CYT
oxnamnen˜oro mnca
mopomenux nponywros
B XOnOAHnbHUKaX
BMeCTHMOCTbR)
-20 95 - 98 -8
menee 3000 r -20 8 - I0 mec
95 - 98 10 - 12 uec
3000 r n donee -25 -8 -25
Y˜ueepcanb˜ue Kamepbl
B XOnOnHJIbHHKaX
BMeCTHHOCTbW
menee 3000 T 01-20 85 - 90 B ˜cnonaaoean˜n x oxnamnes˜ux
nn
˜ ˜ B H C H M O C T OT
H
HnH MOPOXeHHX nPOnYKTOB
95 - 98
85 - 90
donee '3000 01-25
T

95 - 98
-30 95 - 98 -8 20- 22 s
Mopos˜nb˜ue mepu ˜a 4
-
3arpy3os˜op a 3 r p y 3 0 ˜ ˜ ˜ ˜
-20 -
90 95 12 -8
˜amepa e
-

C o p r u p o ˜ o r H u eaamepu
0 85 - 90
H 3˜cnen˜uun - - -

*B aaencnmocsH or nnna n p o n y a r o s -3 'C - nnn nepeoxnamneHHoro mnca; O°C - nnn npOnYKTOB;
MOI˜O'IH˜X
2 - 4°C - nnn cupos
n p o B o n R T npu T e M n e p a T y p e ˜ o s n y x aB K a M e -
3a˜opaxa˜a˜ue n-ruut.1
pe -30°C. T e M I I e p a ˜ y p anoc-rynamwero n p o n y K T a 4OC, ˜ b l x o n ˜ w e - 15°C. ro
B p e M R X O J I O A U J I ˜ H O ˜ ˜ 6 p a 6 0 ˜ a˜ H C U T O T X a P a K T e P a A B U X e H U R BO?AY-
0 3 B˜
X a H cnoco6a Y n a K O B K U IITUUbI: B K a M e p e 6e3 I l p k i ˜ y ˜ U ˜ e n b H ˜ f K y n R -
UUpi
U U U B 0 3 A Y X a - 16 (20) '4, a n p U ˜ C U J I ˜ H H U U˜ K y J I F I U U U - 12 (14) '4,
O P˜
B T Y H H e J l R X - 4 (6)q, e C n U I I T U U a Y n a K O B a H a B A e P e B R H H b l e R U H K U . ˜ P U
IIOLUTYqHOM 3 a M O P a X U B a H U U I I T U U b I B K a M e p a X C Y C U J ˜ H H O ˜ ˜ i p ˜ y J I R u k i e i i
UF
˜ o s n y x an T u u a n o c T y n a e T H a s a ˜ o p a x u ˜ a ˜ u e ˜ n e p a ˜ y p25'6, npo-
c ˜e oii
A O J I X U T e J b H O C T b 3 a M O p a X U B a H U R - 4 (6) q.
cwpanaa maca*o
o n ˜ o @ s ˜ osamopa-
r

samopaxnsannn cy6-
npOAyKTOB B TyHHene
XpaHeHHU M U C ˜ *
OxnaxneHHoro
mopoxeeoro
oxnaxneeHn cy6-
IIpOnyKTOB
Ha cTennamax
B TyHHennxnnuleaoro TonneHoro
xnpa
3˜cnen˜una

* r o s a n e ˜ aB Tyulax
H nonyTyuax.
n p H M e 4 a H H e. 0 6 0 p a 4 ˜ ˜ a e m o cKamepbl, I.e apemn, s a ˜ p a s e ˜ ˜ o s a r p y s ˜ y , xononnnbnylo 0 6 p a 6 0 ˜ ˜ y ,
Ha e
˜b
˜ u r p y s ˜ y nonroToBKy Katdepu nnn cnenyloulero u n ˜ n a ,Ha 2 - 4 4 donblue npononxnTenbnocTn xononnnbnoi
H
06pa6o˜˜n.

˜ ˜ M O ˜ ˜ X U pB 1 6 H H l xU n˜ O n y K T O B H a X O J l O n U J l b H U K a X p b 1 6 ˜ 0 6 np0-
b˜b p
M b l U l J I e H H O C T N O C Y U e C T B J I R I O T B K a M e p a X C ˜ C U J I ˜ H H U k˜ i ˜ ˜ y J l R ˜ ˜ e f0i3 -
O p B
nyxa, u M e m m e r o T e M n e p a T y p y -30°C, B T e s e H u e 5 s OT 5 no - 18°C unu
B T y H H e n b H b I x M O ˜ O ˜ U J I ˜ H ˜ n n a p a T a x npu T e M n e p a T y p e ˜ o s n y x a no
aIX
+ -6°C.
-35°C B T e q e H U e 4 q. X P ˜ H R pb16y n p U -2 T
A n R 0 6 b 1 9 H b 1 ˜XOJIOAUJlbHbIX K a M e p H a X O J l O n U J I b H N K a X A J I R @PYKTOB U
BUHOrpZlAa B K a g e C T B e PaCseTHblX n a p a M e T p O B C p e n b l IIpUHUMaloT: T e M n e p a -
O T H O C U T e J I b H Y H ) B J l a X H O C T b 85%, K p a T -
T y p y B H Y T P e H H e r O B 0 3 n y X a -l°C,
O ˜ L ˜ M O B sac B nepuon O X J I a X A e H U R U 8 -
H O C T b U U P K Y J I R ˜ U U 20-30 B
12 0 6 ' b e M o B B ' qac npu x p a e e H u u . T e ˜ n e p a ˜ y pnyo c ˜ y n a m u e i i n p o n y K u u u
o 10
n n R p a i i o a o ˜ pacse˜eofi u ˜ ˜ e iei˜ n e p a ˜ y p-f i u -20°C
c s ˜ npuMuMamT
p a ˜ ˜ o 25"C, a n n R paiioao˜ c ˜ e ˜ n e p a ˜ y p o i i -30 u -40°C - p a B -
ii
HOG 2O0C. P a c q e ˜ H b I AC p O K X p a H e H U R 5 - 8 M e C (AJR R ˜ J I O K ) .
A n R K a M e p c perynupye˜oii raso˜oii cpenoii (PTC) n p F i H u M a m T cne-
nymruue p a c s e T H b r e n a p a M e - r p b l :
y r n e ˜ n c n o r orasa 5% (+ 1 % )
a3o˜a 92% (+ 1%)
20 -- 25°C
HaqanbHafl ˜ e ˜ n e p a r y p a
rasoeoA c p e m
6-9
Pacqe˜HblRCPOK XPaHeHHfl M˜C
06qne ˜ A ˜ H U XH J I O A U J I b H U K O B I l p O e K T U p y D T O A H O - U M H O -
O
CBeAeHHSl.
B
T O ˜ T ˜ X H ˜ I M U . K Y ˜ C O B O Mu A u n J I o M t I o M n p o e K T a x c a e n y e T n p e n n o q u T a r b
-KOHCTP˜KUUW YCTOG-
OflH03TaXHble 3AaHUR. XOJIOAUJIbHUKOB A O J I X H b I 6 b l ˜ b
q U B b l M U K B O ˜ A ˜ ˜ ˜ C T B H UI3O M X T e M n e P a T Y P M B ˜ I C O K O B J˜ a X H O C T U B 0 3 -
MK ˜I
A y X a M B T O Xe B p e M R n P 0 4 H b l M M , A O J I T O B e L I H b l M M , O ˜ H ˜ C T O ˜ ˜ K M M3 MO - MK
H O M U q H b l M W . B ˜ a U 6 0 J I b ˜ ˜ e fT ie I l e H U 3 T U M T ˜ ˜ ˜ O B ˜ H MAR B J l e T B O P R D T
Y OM
C
˜ 6 0 p ˜ b l Xe e J I e 3 0 6 e ˜ o ˜ U b lK O H C T P Y K U U U 3 a B O A C K O T O U 3 r O T O B J I e H U R , o6ecne-
e
' 4 U B a D U U e MHflYCTPUaJIbHbIe MeTOAbl CTPOUTeJIbCTBa. H a p m y C 3 T U M 3KO-
H O M U q H b l e P e u l e H U R 6e3 C H U X e H U R K a L l e C T B a M O r Y T A O C T M r a T b C R I l y T e M
n p U M e H e H U R MeCTHblX CTPOUTeJlbHbIX MaTePUaJIOB U JIerKMX KOHCTPYKUM˜˜
3 a B O A C K O r O M3rOTOBJIeHUR.
H ˜ pH 3 p a 6 0 ˜ K eC T ˜ O U T ˜ J I ˜ Hq OC˜T˜H X O J I O f i U J I b H U K a B Y ˜ ˜ ˜ H L l pI OX K -
a a I e
T a x r J I a B H O e B H M M a H U e Y n e J I R l O T B M ˜ O P Y CeTKM KOJIOHH, P a 3 M e P Y K a M e p
M K O P M A O P O B , * T O J I U U H e M a T e p H a J I O B O r p a X A a D U U X K O H C T P Y K Q M ˜ ˜ M APY-
T U X 3 J l e M e H T O B , H ˜ O ˜ X O ˜ ˜ A J IM ˜B ˜ l n O J I H e H W R P a C 4 e T O B T e n J I O n P U T O K O R
MR bX
B o x . n a x ˜ a e ˜ b l iKi O H T Y ˜ .
P a c q e ˜ b 13 J I e M e H T O B K O H C T P Y K U M ˜ H a I l P O q H O C T b , Y C T O ˜ ˜ ' ˜ U B O U TA˜ J I r O -
CO
BeLIHOCTb BblnOJlHRlOTCR CTPOUTeJlRMU M B 0 6 % e ˜KYPCOBOrO U A U n J I O M H O r O
I l p O e K T O B H e B X O n R T . P a 3 ˜ e p b l 6 a n o ˜ ,K O J I O H H , ( P Y H A ˜ M ˜ H TM B l a ˜ e J I e f i
OI
p e ˜ e ˜ t i f ip, a 3 p a 6 0 ˜ a ˜ ˜ b B ex n y U U M U
IlPUHUMaDT H a OCHOBe TUnOBblX l
IlPOeKTHbIMU OPTaHU3aUURMU. I

CXeMa 3AaHHSl. ˜ A ˜ H M O J I O A U J l b H U K O B B b l n O J l H R D T no
XR
˜OHCTPYKTHBH˜R.
6 e c K a p K a c ˜ o f iU J I U no K a p K a c H o f i K O H C T P Y K T U B H b l M C X e M a M .
n p U 6 e c K a p K a c ˜ o f i C X e M e KOJIOHHbI U ˜ ˜ J I K H e n p e A y C M a T p U B a D T .
U
˜ J I M T ˜n I K P b I T M R O n U P a l O T C R H e n O C p e A C T B e H H O H a H a p y X H b l e U J I U B H Y T -
O
P e H H M e CTeHbl, B O C I l P M H U M a D U U e HaTPY3KY O T ˜ O K P b l T M R U nOABeCHOT0
0 6 0 p y ˜ o ˜ a ˜ u ˜ u e T e H b l H a 3 b I B a D T H e C Y U U M U . n o 3 ˜ 0 f iC X e M e B b l n O J I -
Ta . C
H R D T TOJIbKO XOJIOAUJIbHUKH ˜ a J I 0 f iBMeCTMMOCTM C MaCCMBHblMU C T e H a M U
U 3 K U P n U ' 4 a , K a ˜ ˜ e N inp. ( C M . m. 7 , P M C . 7.4).
f
X O J I O ˜ I ˜ J I ˜ H U K U J I o ˜ ˜ B M e C T U M O C T U W 3 J I e T K U X K O H C T P Y K U M ˜ ˜a T a K X e
,
MB
C p e A H M e U K P Y n H b l e XOJIOAUJIbHMKM C M a C C U B H b l M U 0 ˜ p a X A a K ) U U M I . I KOH-
C T P Y K U M R M M B b l n O J l H R D T no K E I ˜ K ˜ c H QC ˜ ˜ M e C C a M O H e C y U M M U C T e H a M U ,
Xe
nepe-
n p U KOTOPOU H a r P Y 3 K a O T n O K f p b l T M R M n O n B e C H O r 0 O ˜ O P Y ˜ O B ˜ H U R
n a e T c R H a K a p K a C U 3 C ˜ O P H ˜ I 3X I e M e H T O B ( K O J O H H , ˜ ˜ J I OMK @ e p ˜ )C ˜ M O - .
J
H e C y U N e C T e H I A K a p K a C I l b I X ˜ A ˜ H M I O n U p a D T C R H a @ y H n a ˜ e ˜ ˜ ˜ ˜ Jl I eK M ,
? b
a T e - H a @ Y H ˜ ˜ M ˜ HI lTO ˜ IK O J I O H H b I .
n
1-1 @fp
Pnc.6.1. xene30-
3 n e u e ˜ ˜ b C˜OPHMX
l
˜ ˜ T O H H H IX K P H T H ˜ ˜ :
IO
a - npnMoyronbHue x e n e 3 0 6 e ˜ o ˜ ˜6an- ue
K H npOneT0M 12 M a n 8 n0KpuTHfi 3naHHfi
11960 280
C n n o c ˜ o k C K ˜ T H O p o l l n e f i6 - RByCKaT-
H ˜˜ ˜ ,
Hue x e n e 3 0 6 e ˜ o ˜ ˜ ˜ e
cTponanbsue peluer-
a
q a ˜ u 6 a n ˜e - xene306ero˜˜ue
e ˜. pe6pac-
Tue n n m u p a 3 ˜ e p o6˜x 3 M mapnu nT.
z - x e n e 3 0 6 e r o ˜ ˜MHoronycToTHue na-
˜e

<< . .

. 3
( : 20). . >>