<< Пред. стр.

стр. 44
(общее количество: 44)

ОГЛАВЛЕНИЕ

29. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприя-
тия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Минск: ООО “Новое зна-
ние”, 1999.
30. Теория анализа хозяйственной деятельности / Под ред. В. В. Ос-
моловского. — Минск: Выш. шк., 1998.

413
31. Тинтнер Г. Введение в эконометрию. — М.: Статистика, 1965.
32. Эйдельман М. Межотраслевой баланс общественного продук-
та. — М.: Статистика, 1966.
33. Юнькова Е. А., Кулян В. Р. Эконометрия. — К.: МАУП, 1997.
34. Яцків Т. І. Теорія економічного аналізу. — Львів: Світ, 1993.
414
СОДЕРЖАНИЕ

Введение ............................................................................................. 3
Раздел 1. Экономический анализ, его значение
и роль в управлении на микроуровне ............................. 5
1.1. Предприятие как субъект рыночных отношений ........... 5
1.2. Экономический анализ, его задачи и роль в принятии
управленческих решений .............................................. 14
1.3. Виды экономического анализа ...................................... 25
1.4. Методы и приемы экономического анализа ................. 31
1.5. Организация экономического анализа и его
информационное обеспечение ....................................... 50
1.6. Системы вычислений, применяемые при
экономическом анализе деятельности предприятия ..... 59
1.7. Анализ финансового состояния предприятия и его
значение в формировании стратегии управления ....... 102
1.8. Оценка результатов хозяйственной деятельности
в зарубежных фирмах и компаниях ............................. 147
Раздел 2. Практикум по современному экономическому
анализу деятельности предприятий ............................. 173
2.1. Контрольные вопросы по курсу “Экономический
анализ” ......................................................................... 173
2.2. Краткие ответы на контрольные вопросы .................. 176
2.3. Примеры решения основных типов задач ................... 264
Раздел 3. Экономический анализ и прогнозирование
на макроуровне ............................................................ 292
3.1. Существующая информационная база и подходы
к анализу на макроуровне ........................................... 292
3.2. Общие методы анализа показателей развития
экономики промышленности ....................................... 304
3.3. Особенности факторного анализа по экономической
совокупности как сумме ее частей .............................. 342
3.4. Формирование и функционирование моделей
макроуровня ................................................................ 352
3.5. Проблемы повышения оперативности, достоверности
анализа и прогнозных расчетов .................................. 393
Приложения ................................................................................. 398
Список использованной и рекомендуемой литературы ............... 412

415
Висвітлюються загальні положення теорії економічного аналізу, особливості її
застосування на мікро- та макрорівнях управління. Особливу увагу приділено
одному з основних розділів аналізу — аналізу фінансового стану підприємства.
Розглядаються особливості і специфіка аналізу та прогнозування основних
показників господарської діяльності на різних рівнях управління як в Україні, так
і за кордоном.
Для студентів і слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації, а також для працівників підприємств (фірм, компаній), міністерств і
відомств, що займаються проблемами аналізу та прогнозування.


Навчальне видання
Калина Алла Василівна
Конєва Майя Іванівна
Ященко Володимир Олександрович

СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
І ПРОГНОЗУВАННЯ
(мікро- та макрорівні)
Навчально-методичний посібник
3-тє видання, перероблене і доповнене
(Рос. мовою)Відповідальний редактор В. М. Чирков
Редактор Н. В. Тихонова
Коректор Т. К. Валицька
Комп’ютерне верстання Д. А. Варварін, Т. Г. Замура
Оформлення обкладинки С. В. Фадєєв

Підп. до друку 06.10.03. Формат 60?84 1/16. Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 24,18. Обл.-вид. арк. 25,83. Тираж 8000 пр. Зам. № 3-478


Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02.2000

ВАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”
09117 Біла Церква-17, вул. Леся Курбаса, 4

416

<< Пред. стр.

стр. 44
(общее количество: 44)

ОГЛАВЛЕНИЕ