<< . .

. 11
( : 30). . >>

òå®°³ÿ¬è §à©íÿò®±ò³?
10. “ íàâå¤åí³© òàá«èö³ òèﮫ®ã³¿ á姰®á³òòÿ §°®á«åí® ò°è ﮬè«êè, âêà-
¦³òü ¿µ:

90
’å®°³ÿ αí®âíà ï°è·èíà á姰®á³òòÿ ’èï á姰®á³òòÿ

Êå©í±³àí±üêà Í央±ê®í૳±òü °èíêó ï°àö³ 1. ‘ò°óêòó°íå
(¬³ê°®åê®í®¬³·í³ ï°è·èíè) 2. ‘姮ííå
3. –èꫳ·íå

Ê«à±è·íà Ï®°óøåííÿ ¬àê°®åê®í®¬³·í®¿ 1. ”°èêö³©íå
°³âí®âàãè 2. Á姰®á³òòÿ íफèøê®â®¿
ﰮﮧèö³¿
91
5 ÎÐÃÀͲÇÀ–²ß ÏÐÀ–²


Ю§°³§íÿþòü ï®íÿòòÿ “±ó±ï³«üíà ®°ãàí³§àö³ÿ ï°àö³” òà “®°ãàí³§à-
ö³ÿ ï°àö³”. ‘ó±ï³«üíà ®°ãàí³§àö³ÿ ï°àö³ ¬àº òàê³ ®±í®âí³ å«å¬åíòè:
ⳤòâ®°åííÿ °®á®·®¿ ±è«è, ô®°¬è òà ¬åò®¤è §à«ó·åííÿ «þ¤å© ¤®
ï°àö³, °®§ï®¤³« ±ó±ï³«üí®ã® ï°®¤óêòó òà ê®®ïå°àö³ÿ ï°àö³ â ¬à±øòà-
áൠ¤å°¦àâè (°åã³®íó, ®á«à±ò³).
αí®âíè¬è íàï°ÿ¬à¬è ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ íà °³âí³ ï³¤ï°èº¬±òâà º:
󤮱ê®íà«åííÿ °®§ï®¤³«ó ³ ê®®ïå°àö³¿ ï°àö³ â ꮫåêòèâ³; 󤮱ê®íà-
«åííÿ ®°ãàí³§àö³¿ òà ®á±«óã®âóâàííÿ °®á®·èµ ¬³±öü; âèâ·åííÿ ³ âï°®-
âदåííÿ ïå°å¤®âèµ ï°è©®¬³â ³ ¬åò®¤³â ï°àö³; 󤮱ê®íà«åííÿ ﳤá®-
°ó, ï°®ôå±³©í®¿ ﳤã®ò®âêè ³ ﳤâèùåííÿ êâ૳ô³êàö³¿ êर³â;
󤮱ê®íà«åííÿ í®°¬óâàííÿ ³ ±òè¬ó«þâàííÿ ï°àö³; ﮫ³ïøåííÿ ó¬®â
ï°àö³ òà ¤³«®â®¿ °®á®·®¿ àò¬®±ôå°è ó ꮫåêòèâ³; °àö³®í૳§àö³ÿ °å-
¦è¬ó ï°àö³ òà ⳤ﮷èíêó; âèµ®âàííÿ ±ó¬«³íí®ã® ±òàâ«åííÿ ¤®
ï°àö³. ’àêè¬ ·èí®¬, ®°ãàí³§àö³ÿ ï°àö³ íà °³âí³ ï³¤ï°èº¬±òâà — öå º
ï°èâå¤åííÿ ò°ó¤®â®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³ «þ¤å© ¤® ±è±òå¬è, ù® §àáå§ïå·óº ¤®-
±ÿãíåííÿ ¬àê±è¬à«üí® ¬®¦«èâ®ã® ê®°è±í®ã® åôåêòó § ó°àµóâàííÿ¬
ê®íê°åòíèµ ó¬®â ö³º¿ ¤³ÿ«üí®±ò³ òà °³âíÿ ⳤï®â³¤à«üí®±ò³.
‘óòü ꮦí®ã® § âêà§àíèµ íàï°ÿ¬³â ¬®¦íà ê®°®òê® ±ô®°¬ó«þâà-
òè òàê:
• 󤮱ê®íà«åííÿ °®§ï®¤³«ó ³ ê®®ïå°àö³¿ ï°àö³: ﮫ³ïøåííÿ òåµ-
í®«®ã³·í®ã®, ôóíêö³®íà«üí®ã® ³ êâ૳ô³êàö³©í®ã® °®§ï®¤³«ó
ï°àö³; âï°®âदåííÿ áàãàò®âå°±òàòí®ã® (áàãàò®àã°åãàòí®ã®)
®á±«óã®âóâàííÿ, ±ó¬³ùåííÿ ï°®ôå±³© òà ôóíêö³©; âï°®âदåí-
íÿ ï°®ã°å±èâíèµ ô®°¬ ³ â褳â á°èãà¤í®¿ ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³, ò®á-
ò® 󤮱ê®íà«åííÿ ê®®ïå°àö³¿ ï°àö³;
• 󤮱ê®íà«åííÿ ®°ãàí³§àö³¿ òà ®á±«óã®âóâàííÿ °®á®·èµ ¬³±öü:
ï°àâè«üíå ï«àíóâàííÿ °®á®·èµ ¬³±öü ⳤï®â³¤í® ¤® «®ã³·í®ã®
ï°®öå±ó; ®°ãàí³§àö³©í®-òåµí³·íà ®±íàùåí³±òü °®á®·èµ ¬³±öü òà
°®§øè°åííÿ òèﳧàö³¿ ó ¿µ ï«àíóâàíí³; âï°®âदåííÿ ï«àí®â®-
ï®ïå°å¤¦óâà«üíèµ ±è±òå¬ ®á±«óã®âóâàííÿ °®á®·èµ ¬³±öü, §à-
áå§ïå·åííÿ åôåêòèâí®ã® âèê®°è±òàííÿ °®á®·®ã® ·à±ó ®±í®â-
íèµ ³ ¤®ï®¬³¦íèµ °®á³òíèê³â;

92
• âèâ·åííÿ ³ âï°®âदåííÿ ïå°å¤®âèµ ï°è©®¬³â ³ ¬åò®¤³â ï°àö³:
°àö³®í૳§àö³ÿ ò°ó¤®âèµ ï°è©®¬³â, ¤³© òà °óµ³â; âï°®âदåííÿ
ï°®ã°å±èâíèµ ¬åò®¤³â ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ â ¬å¦àµ §¬³íè; íàâ·àí-
íÿ ï°àö³âíèê³â åôåêòèâíè¬ ï°è©®¬à¬ ³ ¬åò®¤à¬ °®á®òè § ¬å-
ò®þ åê®í®¬³¿ °®á®·®ã® ·à±ó ³ §°®±òàííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³;
• 󤮱ê®íà«åííÿ ﳤ᮰ó, ﳤã®ò®âêè ³ ﳤâèùåííÿ êâ૳ô³êàö³¿
êर³â: °®§°®áêà ï«àí³â ﳤã®ò®âêè ³ ïå°åﳤã®ò®âêè êर³â
ⳤï®â³¤í® ¤® ï®ò°åá âè°®áíèöòâà; ®°ãàí³§àö³ÿ ¬åí夦å°à¬è
ïå°±®íà«ó ±è±òå¬è ï°®ôå±³©í®¿ ®°³ºíòàö³¿ òà ï°®ôå±³©í®ã®
ﳤ᮰ó êर³â; âï°®âदåííÿ ¤³©®âèµ ô®°¬ ³ ¬åò®¤³â ﳤâè-
ùåííÿ êâ૳ô³êàö³¿ êर³â; ±òâ®°åííÿ ó¬®â ¤«ÿ §àáå§ïå·åííÿ
±òàᳫüí®±ò³ êर³â íà ﳤï°èº¬±òâ³; ¤®ò°è¬àííÿ òèï®âèµ ï°®-
ã°à¬ òà òå°¬³í³â íàâ·àííÿ ù®¤® ï°®ôå±³© ³ °³âí³â êâ૳ô³êàö³¿;
• 󤮱ê®íà«åííÿ í®°¬óâàííÿ ï°àö³: °®§°®áêà ³ âï°®âदåííÿ
òåµí³·í® ®á´°óíò®âàíèµ í®°¬ ·à±ó; ¿µ ïå°åã«ÿ¤ §à âè°®áíè·®þ
íå®áµ³¤í³±òþ; 󤮱ê®íà«åííÿ ®°ãàí³§àö³¿ í®°¬óâà«üí®¿ °®á®òè
òà ﮫ³ïøåííÿ ±òàíó í®°¬óâàííÿ ï°àö³ °®á³òíèê³â;
• ﮫ³ïøåííÿ ó¬®â ï°àö³: í®°¬à«³§àö³ÿ ±àí³òà°í®-ã³ã³ºí³·íèµ
ó¬®â ï°àö³; ¤®ò°è¬àííÿ â謮㠮µ®°®íè ï°àö³ òà óï®°ÿ¤êóâàí-
íÿ ï®áóò®â®¿ ±ôå°è âè°®áíèöòâà; ïå°å¤áà·åííÿ â ꮫåêòèâíèµ
¤®ã®â®°àµ ï°®öå±ó ¬åµàí³§àö³¿ âà¦êèµ ³ ø곤«èâèµ °®á³ò; ó±ó-
íåííÿ 嬮ö³©í® íåãàòèâíèµ ·èííèê³â ï°àö³;
• °àö³®í૳§àö³ÿ °å¦è¬ó ï°àö³ òà ⳤ﮷èíêó (âíóò°³øíü®§¬³í-
í®ã®, òè¦íåâ®ã®, ¬³±ÿ·í®ã® ³ °³·í®ã®): âï°®âदåííÿ °àö³®-
íà«üí®¿ §¬³íí®±ò³ ï® ï³¤ï°èº¬±òâó òà ©®ã® ﳤ°®§¤³«àµ, ®ê°å-
¬èµ êàòåã®°³ÿµ ï°àöþþ·èµ; °®§°®áêà ï«àíó ﰮﮧèö³© ù®¤®
åôåêòèâí®ã® âèê®°è±òàííÿ ﮧమ᮷®ã® ·à±ó;
• âèµ®âàííÿ ±ó¬«³íí®ã® ±òàâ«åííÿ ¤® ï°àö³: ô®°¬óâàííÿ êó«ü-
òó°è âè°®áíèöòâà; §à®µ®·åííÿ ï°àö³âíèê³â ¤® °àö³®í૳§àö³¿
òà âèí൳¤íèöòâà; ﳤâèùåííÿ ⳤï®â³¤à«üí®±ò³ §à °å§ó«üòàòè
ï°àö³ òà âèê®íàííÿ °å¦è¬ó °®á®·®ã® ·à±ó.
Îê°³¬ ±ó±ï³«üí®¿ ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ òà ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ íà °³âí³
ﳤï°èº¬±òâà ·à±ò® §ó±ò°³·àºòü±ÿ ï®íÿòòÿ “íàóê®âà ®°ãàí³§àö³ÿ
ï°àö³” (ÍÎÏ) — ò®áò® òàêà ®°ãàí³§àö³ÿ ï°àö³, ù® áà§óºòü±ÿ íà ¤®-
±ÿãíåííÿµ íàóêè ³ ïå°å¤®â®¬ó âè°®áíè·®¬ó ¤®±â³¤³. ÍÎÏ ïå°å¤áà-
·àº °àö³®íà«üíå °®§òàøóâàííÿ ï°àö³âíèê³â; âï°®âदåííÿ ꮫåê-
òèâíèµ ô®°¬ ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³; àòå±òàö³þ °®á®·èµ ¬³±öü òà ¿µ
®á±«óã®âóâàííÿ; ﮫ³ïøåííÿ ﳤã®ò®âêè òà ﳤâèùåííÿ êâ૳ô³êàö³¿
êर³â; âèâ·åííÿ, âï°®âदåííÿ òà ï®øè°åííÿ ïå°å¤®âèµ ï°è©®¬³â

93
òà ¬åò®¤³â ï°àö³; ⤮±ê®íà«åííÿ ¬àòå°³à«üí®ã® òà ¬®°à«üí®ã® ±òè-
¬ó«þâàííÿ ï°àö³. ÍÎÏ §à±ò®±®âóºòü±ÿ ÿê §à±³á ﳤâèùåííÿ ï°®¤óê-
òèâí®±ò³ ï°àö³, åôåêòèâí®±ò³ âè°®áíèöòâà § ¬åò®þ ﳤâèùåííÿ °³âíÿ
¦èòòÿ íà°®¤ó. À«å ê°³¬ åê®í®¬³·íèµ §àâ¤àíü ÍÎÏ âè°³øóº ³ ±®-
ö³à«üí³ §àâ¤àííÿ: ±ê®°®·åííÿ ïèò®¬®¿ âàãè °ó·í®¿, âà¦ê®¿ òà ø곤«è-
⮿ ¤«ÿ §¤®°®â’ÿ «þ¤èíè ï°àö³; ﳤâèùåííÿ ï°èâàá«èâ®±ò³ òà òâ®°-
·®ã® µà°àêòå°ó ï°àö³. „«ÿ ®ö³íêè °³âíÿ ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ íà
ﳤï°èº¬±òâ³ §à±ò®±®âóºòü±ÿ ³í¤åê±íè© ¬åò®¤, ±óòü ÿê®ã® ﮫÿãຠâ
°®§°àµóíêó ±è±òå¬è ®ö³í®·íèµ ê®åô³ö³ºíò³â ù®¤® â±³µ íàï°ÿ¬³â ®°-
ãàí³§àö³¿ ï°àö³. Àá±®«þòí³ §íà·åííÿ ó§àãà«üíþþ·®ã® ï®êà§íèêà ï®-
°³âíþþòü±ÿ § í®°¬àòèâíè¬ (ï«àí®âè¬). Ìàê±è¬à«üíå §íà·åííÿ ê®å-
ô³ö³ºíòà, ù® íàá«è¦óºòü±ÿ ¤® ®¤èíèö³, âêà§óº íà â³¤í®±í® âè±®êè©
°³âåíü ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ íà ﳤï°èº¬±òâ³, à ¬³í³¬à«üíå — íà íå±ï°è-
ÿò«èâ³ ·èííèêè, ù® íåãàòèâí® âï«èâàþòü íà °³âåíü ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³.
Í®°¬àòèâíå (ï«àí®âå) §íà·åííÿ áó¤ü-ÿê®ã® ê®åô³ö³ºíòà (ÿê ±ê«à-
¤®â®ã®, òàê ³ ê³íöåâ®ã® (ó§àãà«üíåí®ã®), ÿêù® â®í® íå ®áó¬®â«åíå
¤å°¦àâíè¬è àá® ãà«ó§åâè¬è í®°¬àòèâíè¬è àêòà¬è, âè§íà·àºòü±ÿ ÿê
íà©ê°àùå ï°è ±ï³âⳤí®øåíí³ § ¤®±ÿãíóòè¬ íà ±ï®°³¤íåíèµ ï³¤ï°èº-
¬±òâൠãà«ó§³, ê®«è º òàê³ ¤àí³, àá® ÿê ±å°å¤íü®à°èô¬åòè·íå ﮤ³á-
íèµ ï®êà§íèê³â íà ¤àí®¬ó ﳤï°èº¬±òâ³ §à 곫üêà °®ê³â [29].
ª °³§í³ ô®°¬ó«è °®§°àµóíêó ê®åô³ö³ºíò³â ù®¤® ꮦí®ã® § íà-
ï°ÿ¬³â ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³, ò®áò® ±ê«à¤®âèµ ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³, दå
ê³íöåâè© (ó§àãà«üíåíè©) ê®åô³ö³ºíò (Êó. ®. ï) °®§°àµ®âóºòü±ÿ §à òàê®þ
ô®°¬ó«®þ:

Ê ó.®.ï = n k1 — k2 — k3 ...kn , (1)
¤å k1, k2, k3…kn — ±ê«à¤®â³ ê®åô³ö³ºíòè, ⳤ®á°à¦àþòü °³âåíü ®°ãà-
í³§àö³¿ ï°àö³ ù®¤® ꮦí®ã® § íàï°ÿ¬³â, ÿê³ àí૳§óþòü±ÿ;
n — 곫üê³±òü ®ö³íåíèµ íàï°ÿ¬³â ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³.
‘«³¤ §à§íà·èòè, ù® ³±íóº ³íøè© ï³¤µ³¤ ¤® ®ö³íêè °³âíÿ ®°ãàí³§àö³¿
ï°àö³ ÿê â ö³«®¬ó ï® ï³¤ï°èº¬±òâó, òàê ³ ï® ®ê°å¬èµ öåµàµ. ‚³í °®§-
°àµ®âóºòü±ÿ ÿê ±å°å¤íü®§âà¦åíà âå«è·èíà íà á৳ §àãà«üíèµ (³íòåã-
°à«üíèµ) ï®êà§íèê³â, ®ò°è¬àíèµ ï® ®ê°å¬èµ °®á®·èµ ¬³±öÿµ (¤³«üíè-
öÿµ), ³ °®§°àµ®âóºòü±ÿ §à ô®°¬ó«®þ:

( ) ‘ Pi ,
Ê ó.®.ï = ‘ Pi Ê ó.®.ïi (2)

¤å Êó.®.ï³ — §àãà«üíè© (³íòåã°à«üíè©) ê®åô³ö³ºíò ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ íà
®ê°å¬èµ i-µ ¤³«ÿíêൠâè°®áíèöòâà;

94
г — ·è±å«üí³±òü °®á®·èµ íà ⳤï®â³¤íèµ ®ê°å¬èµ âè°®áíè·èµ
¤³«ÿíêàµ, ·®«.
‚ ®±í®â³ ÿê ÍÎÏ, òàê ³ ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ íà °³âí³ ï³¤ï°èº¬±òâà º
ò°ó¤®âè© ï°®öå±, ù® ÿâ«ÿº ±®á®þ ±óêóïí³±òü ¤³© âèê®íàâö³â ù®¤®
§¤³©±íåííÿ âè°®áíè·èµ ôóíêö³©, ±ï°ÿ¬®âàíèµ íà âè°®áíèöòâ® ï°®-
¤óêö³¿. Ǭ³±ò ò°ó¤®â®ã® à±ïåêòó âè°®áí跮㮠ﰮöå±ó âè§íà·àºòü±ÿ
òåµí®«®ã³ºþ âè°®áíèöòâà ³ â §à«å¦í®±ò³ ⳤ öü®ã® °®á³òíèê ¬®¦å àá®
±ï®±òå°³ãàòè âè°®áíè·è© ï°®öå±, àá® áå§ï®±å°å¤íü® âï«èâàòè íà
íü®ã®. Çà«å¦í® ⳤ öü®ã® ò°ó¤®â³ ï°®öå±è ﮤ³«ÿþòü±ÿ íà °ó·í³, ¬à-
øèíí®-°ó·í³, ¬àøèíí³, àâò®¬àò觮âàí³ òà àïà°àòí³. ‚®íè (ò°ó¤®â³
ï°®öå±è) ï°å¤±òàâ«ÿþòü ±óêóïí³±òü ¤³© ï°àö³âíèêà ù®¤® §¤³©±íåííÿ
ö³«å±ï°ÿ¬®âàíèµ §¬³í ï°å¤¬åò³â ï°àö³. ’°ó¤®â³ ï°®öå±è º ·à±òèí®þ
âè°®áí跮㮠ﰮöå±ó — ±óêóïí®±ò³ ö³«å±ï°ÿ¬®âàíèµ òåµí®«®ã³·íèµ
³ ò°ó¤®âèµ ¤³©, ó °å§ó«üòàò³ ÿêèµ ï°å¤¬åòè ï°àö³ ﳤ âï«è⮬ ï°®öå-
±ó ï°àö³ ïå°åòâ®°þþòü±ÿ íà ï°®¤óêòè ï°àö³. ‚è°®áíè·³ ï°®öå±è
ê«à±èô³êóþòü±ÿ ó òàêè© ±ï®±³á (¤èâ. ±µå¬ó 1):


Çà µà°àêòå°®¬ §¤³©±íåííÿ: Çà ⳤí®øåííÿ¬ ¤® ï°å¤¬åò³â
• ®±í®âí³ ï°àö³:
• ¤®ï®¬³¦í³ • òåµí®«®ã³·í³
• ®á±«óã®âóþ·³ • ò°àí±ï®°òí³
• ï®á³·í³ • ê®íò°®«üí³
Çà ±ï®±®á®¬ §¤³©±íåííÿ:
Çà °®§¬³ùåííÿ¬ §íà°ÿ¤ü
• ¬åµàí³·í³
ï°àö³:
• ô³§èê®-µ³¬³·í³
• ï®ò®·í³
• ò°ó¤®â³
• ï°å¤¬åòí® §à¬êíóò³
• §¬³øàí³
‚ÈÐÎÁÍÈ—²
• òåµí®«®ã³·í® §à¬êíóò³
• ï°è°®¤í³
ÏÐΖ…‘È
Çà §¬³±ò®¬ ï®áó¤®âè:
Çà òèﮬ âè°®áíèöòâà:
• ï°ÿ¬³
• ³í¤èⳤóà«üí³
• ïà°à«å«üí³
• ¬à«®±å°³©í³
• §¬³øàí³
• ±å°³©í³
• âå«èꮱ尳©í³
Çà °óµ®¬ §¤³©±íåííÿ:
• ¬à±®â³
• áå§ïå°å°âí³ Çà °³âíå¬ ¬åµàí³§àö³¿:
• ïå°å°âí³ • °ó·í³
• öèꫳ·í³ • ¬àøèíí®-°ó·í³
• íåöèꫳ·í³ • ¬àøèíí³
• àâò®¬àò觮âàí³
• àïà°àòí³

‘µå¬à 1. Ê«à±èô³êàö³ÿ âè°®áíè·èµ ï°®öå±³â [16]


95
Ê«à±èô³êàö³ÿ ³ ±ò°óêòó°à ò°ó¤®âèµ ï°®öå±³â áàãàò® â ·®¬ó º ï®-
¤³áí®þ ¤® íàâå¤åí®¿ ê«à±èô³êàö³¿ âè°®áíè·èµ ï°®öå±³â.
Áå§ï®±å°å¤íü® § âè°®áíè·è¬ ï°®öå±®¬, íå§à«å¦í® ⳤ ©®ã® âè¤ó,
ï®â’ÿ§àíà ®°ãàí³§àö³ÿ °®á®·èµ ¬³±öü — ïå°âèíí®¿ «àíêè âè°®áíèöò-
âà.
Ð®á®·å ¬³±öå — ®±íàùåíà íå®áµ³¤íè¬è òåµí³·íè¬è §à±®áà¬è ·à±-
òèíà âè°®áíè·®¿ ï«®ù³, â ÿ곩 §¤³©±íþºòü±ÿ ò°ó¤®âà ¤³ÿ«üí³±òü °®-
á³òíèêà àá® ã°óïè °®á³òíèê³â, ê®ò°³ ±ó¬³±í® âèê®íóþòü âè°®áíè·³
§àâ¤àííÿ âè°®áíèöòâà ¬àòå°³à«üíèµ á«àã. Ð®á®·å ¬³±öå º ·à±òèí®þ
âè°®áíè·®-òåµí®«®ã³·í®¿ ±ò°óêòó°è ﳤï°èº¬±òâà (®°ãàí³§àö³¿), ï°è-
§íà·åí®¿ ¤«ÿ âèê®íàííÿ ·à±òêè òåµí®«®ã³·í®ã® (âè°®áíè·®ã®) ï°®-
öå±ó.
Ю᮷³ ¬³±öÿ ê«à±èô³êóþòü±ÿ §à °³§íè¬è ®§íàêà¬è (¤èâ. ±µå¬ó 2):


Çà °³âíå¬ ¬åµàí³§àö³¿:
• àâò®¬àò觮âàí³
Çà ±ï®±®á®¬ â±òàí®â«åííÿ:
• íàï³âàâò®¬àò觮âàí³ Çà òèﮬ âè°®áíèöòâà:
• ±òàö³®íà°í³
• ¬åµàí³§®âàí³ • ¬à±®â³
• ïå°å¬³íí³ (°óµ®¬³)
• °ó·í®¿ °®á®òè • ±å°³©í³
• ®¤èíè·í³
Çà êàòåã®°³ºþ ï°àö³âíèê³â:
• °®á®·³ ¬³±öÿ ®±í®âíèµ
Çà 곫üê³±òþ ï°àö³âíèê³â:
òà ¤®ï®¬³¦íèµ
• ³í¤èⳤóà«üí³
°®á³òíèê³â
• ꮫåêòèâí³
• °®á®·³ ¬³±öÿ
±«ó¦á®âö³â
ÊËÀ‘È”²ÊÀ–²ß Çà 곫üê³±òþ ¬àøèí:
• °®á®·³ ¬³±öÿ ²’Ï
ÐÎÁΗȕ • ®¤í®àã°åãàòí³
• °®á®·³ ¬³±öÿ êå°³âíèµ
̲‘–Ü • áàãàò®àã°åãàòí³
ï°àö³âíèê³â

Çà °³âíå¬ ±ïåö³à«³§àö³¿:
Çà ·à±®¬ ôóíêö³®íóâàííÿ:
• ±ïåö³à«³§®âàí³
• ï®±ò³©í³
• óí³âå°±à«üí³
• ò謷౮â³
• ±ïåö³à«üí³
Çà ¬³±öå¬ âèê®íàííÿ
Çà ó¬®âà¬è ï°àö³:
°®á®òè:
• í®°¬à«üí³
• ó §àê°èò®¬ó
• § òÿ¦êè¬è ó¬®âà¬è
ï°è¬³ùåíí³
ô³§è·í®¿ ï°àö³
• íà ï®â³ò°³
• ³§ ø곤«èâè¬è ó¬®âà¬è
• íà âè±®ò³
ï°àö³
• íà ã«èáèí³
ﳤ §å¬«åþ

‘µå¬à 2. Ê«à±èô³êàö³ÿ °®á®·èµ ¬³±öü

96
α곫üêè ®±í®âíè¬ å«å¬åíò®¬ ±è±òå¬è óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬ º
°®á®·å ¬³±öå, ¬®¦íà â褳«èòè ¤â³ ã°óïè §àâ¤àíü, ù® íå®áµ³¤í³ ¤«ÿ
âè§íà·åííÿ ¤àí®ã® ï®íÿòòÿ. Ïå°øó ±ê«à¤àþòü òåµí®«®ã³·í³, ®°ãàí³-
§àö³©í³ òà å°ã®í®¬³·í³ §àâ¤àííÿ, ï®â’ÿ§àí³ § ï°®åêòóâàííÿ¬ òåµí®«®-
ã³·íèµ òà ò°ó¤®âèµ ï°®öå±³â, ⤮±ê®íà«åííÿ¬ ó¬®â ï°àö³, ®ïå°àòèâ-
íè¬ °åãó«þâàííÿ¬ âè°®áíèöòâà. „°óãó — §àâ¤àííÿ ï«àíóâàííÿ
·è±å«üí®±ò³ ïå°±®íà«ó, àí૳§ó °èíêó ï°àö³ òà §àáå§ïå·åííÿ §à©íÿ-
ò®±ò³ (¤èâ. ±µå¬ó 3).

Çàâ¤àííÿ, â ÿêèµ
âèê®°è±ò®âóºòü±ÿ ï®íÿòòÿ
“°®á®·å ¬³±öå”ΰãàí³§àö³©í®-òåµí®«®ã³·íå “ï°à⫳ííÿ §à©íÿò³±òþ òà
ï°®åêòóâàííÿ òà êà«åí¤à°íå §àáå§ïå·åííÿ¬ ﳤï°èº¬±òâ
ï«àíóâàííÿ «þ¤±üêè¬è °å±ó°±à¬è


Ð®á®·å ¬³±öå — ·à±òèíà
Ð®á®·å ¬³±öå — ±ôå°à
âè°®áí跮㮠ﰮ±ò®°ó öåµó
¤³ÿ«üí®±ò³ ®¤í®ã®
àᮠⳤ¤³«åííÿ, ù® ®±íàùåíà
±ï³â°®á³òíèêà àá® âèê®íàííÿ
§à±®áà¬è ï°àö³ ¤«ÿ
±óêóïí®±ò³ ôóíêö³©, ù®
âèê®íàííÿ å«å¬åíò³â
§àê°³ï«åí³ §à ®¤íè¬
âè°®áí跮㮠ﰮöå±ó ®¤íè¬
±ï³â°®á³òíèꮬ
±ï³â°®á³òíèꮬ àá® ã°óï®þ

‘µå¬à 3. À±ïåêòè ï®íÿòòÿ “°®á®·å ¬³±öå”

”óíêö³®íóâàííÿ °®á®·®ã® ¬³±öÿ âè§íà·àºòü±ÿ òåµí³·íè¬è, òåµí®-
«®ã³·íè¬è, ®°ãàí³§àö³©íè¬è, åê®í®¬³·íè¬è, ±®ö³à«üíè¬è, å°ã®í®-
¬³·íè¬è, ï±èµ®ô³§³®«®ã³·íè¬è òà ³íøè¬è ·èííèêà¬è. Ð®á®·å ¬³±öå
âè±óâຠⳤï®â³¤í³ â謮ãè ¤® °³âíÿ §àãà«üí®®±â³òíü®¿ òà ï°®ôå±³©í®-
êâ૳ô³êàö³©í®¿ ﳤã®ò®âêè °®á³òíèêà, ©®ã® ¤è±öè﫳íè ³ ⳤï®â³-
¤à«üí®±ò³. “ ï°®öå±³ âè°®áíèöòâà °®á®·³ ¬³±öÿ ôóíêö³®íóþòü ó
ò³±í®¬ó â§àº¬®§â’ÿ§êó íà ®±í®â³ ¤®±ÿãíóò®ã® °³âíÿ °®§ï®¤³«ó ³ ê®®ïå-
°àö³¿ ï°àö³, ⳤï®â³¤í® ¤® §à±ò®±®âóâàí®¿ òåµí®«®ã³¿, ±òâ®°þþ·è ï°è
öü®¬ó ®°ãàí³·í® ï®â’ÿ§àíó ±óêóïí³±òü — ±è±òå¬ó °®á®·èµ ¬³±öü. „«ÿ
®ö³íêè °®á®·®ã® ¬³±öÿ âèê®°è±ò®âóºòü±ÿ ±è±òå¬à ï®êà§íèê³â, ù® µà-
°àêòå°è§óþòü ¿µí³© òåµí³ê®-òåµí®«®ã³·íè©, ®°ãàí³§àö³©íè© òà ±®ö-
³à«üí®-åê®í®¬³·íè© °³âåíü ó ï®°³âíÿíí³ § ê°àùè¬è â³ò·è§íÿíè¬è íà-
°®¤í®ã®±ï®¤à°±üêè¬è òà ±â³ò®âè¬è ¤®±ÿãíåííÿ¬è. „«ÿ §àáå§ïå·åííÿ

97
ÿê³±í®¿ òà 곫üê³±í®¿ §áà«àí±®âàí®±ò³ °®á®·èµ ¬³±öü ³ íàÿâíèµ ò°ó¤®-
âèµ °å±ó°±³â, ﳤâèùåííÿ åôåêòèâí®±ò³ âèê®°è±òàííÿ ¬àòå°³à«üíèµ
°å±ó°±³â ³ ò°ó¤®â®ã® ï®òåíö³à«ó §à±ò®±®âóºòü±ÿ ®á«³ê, àòå±òàö³ÿ, °à-
ö³®í૳§àö³ÿ òà ï«àíóâàííÿ °®á®·èµ ¬³±öü, °®§°®á«ÿþòü±ÿ áà«àí±è
°®á®·èµ ¬³±öü òà ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â. ßê åê®í®¬³·íà êàòåã®°³ÿ °®á®-
·å ¬³±öå µà°àêòå°è§óºòü±ÿ ±è±ò嬮þ âà°ò³±íèµ ³ íàòó°à«üíèµ ï®êà§-
íèê³â, ù® § ®¤í®ã® á®êó ⳤ®á°à¦àþòü â«à±òèâ®±ò³ °®á®·®ã® ¬³±öÿ,
à § ³íø®ã® — ©®ã® åê®í®¬³·í³ §â’ÿ§êè § ³íøè¬è ·èííèêà¬è òà ó¬®âà-
¬è âè°®áíèöòâà. „® ¤àíèµ ï®êà§íèê³â â³¤í®±ÿòü±ÿ: 곫üê³±òü °®á®-
·èµ ¬³±öü (Ь), ê®åô³ö³ºíò óꮬï«åêòóâàííÿ °®á®·®þ ±è«®þ, 곫ü-
ê³±òü ¬³±öå-§¬³í, °³·íè© ô®í¤ °®á®·®ã® ·à±ó òà ³íø³ [30].
Ï®°ÿ¤ ³§ ï®íÿòòÿ¬ “°®á®·å ¬³±öå” ·à±ò® âèê®°è±ò®âóþòü ï®íÿò-
òÿ “°®á®·à §®íà” — ï«®ùà, íà ÿ곩 ±ê®íöåíò°®âàí³ §à±®áè âè°®á-
íèöòâà, ò®áò® °®á®·³ ¬³±öÿ. Ю§òàøóâàííÿ °®á®·èµ ¬³±öü â °®á®·³©
§®í³ §à«å¦èòü ⳤ òèïó âè°®áíèöòâà (¬à±®âå, ±å°³©íå, ³í¤èⳤóà«üíå),
ⳤ °³âíÿ ®°ãàí³§àö³¿ âè°®áíèöòâà (ê®íâ婺°, ï®ò³ê ò®ù®) òà µà°àêòå-
°ó òåµí®«®ã³·í®ã® ï°®öå±ó.
²±íóº ¤âà ê®åô³ö³ºíòè ®ö³íêè °®á®·èµ ¬³±öü:
• ê®åô³ö³ºíò ®°ãàí³§àö³¿ °®á®·èµ ¬³±öü;
• ê®åô³ö³ºíò ®±íàùåí®±ò³ °®á®·®ã® ¬³±öÿ.
Ê®åô³ö³ºíò ®°ãàí³§àö³¿ °®á®·èµ ¬³±öü (ÊÐÌ) âèê®°è±ò®âóºòü±ÿ ¤«ÿ
®ö³íêè ⳤï®â³¤í®±ò³ òèï®âè¬ ï°®åêòଠíàÿâí®¿ ®°ãàí³§àö³¿ °®á®·èµ
¬³±öü â ò®¬ó ·è ³íø®¬ó ﳤ°®§¤³«³ ﳤï°èº¬±òâà:
Í’
Ê ÐÌ = , (3)
Í
¤å Í’ — 곫üê³±òü ¬³±öü, ù® ⳤï®â³¤àþòü òèï®âè¬ ï°®åêòà¬;
Í — §àãà«üíà 곫üê³±òü °®á®·èµ ¬³±öü íà ¤àí³© ¤³«üíèö³ (â öåµó,
íà ﳤï°èº¬±òâ³);
Ê®åô³ö³ºíò ®±íàùåí®±ò³ °®á®·®ã® ¬³±öÿ (ÊÎÐ) µà°àêòå°è§óº
±òóï³íü ôàêòè·í®¿ ®±íàùåí®±ò³ °®á®·®ã® ¬³±öÿ òåµí®«®ã³·í®þ ®±íà-
±òê®þ, ³í±ò°ó¬åíòà¬è, §à±®áà¬è, ¤®êó¬åíòàö³ºþ ò®ù® ó ï®°³âíÿíí³
§ â謮ãà¬è, ïå°å¤áà·åíè¬è òåµí®«®ã³·íè¬ ï°®öå±®¬ àá® ï°®åêò®¬:
²”
Ê ÎÐ = , (4)
²
¤å ²” — ôàêòè·íà 곫üê³±òü ®¤èíèöü òåµí®«®ã³·í®¿ ®±íà±òêè, ³í±ò°ó-
¬åíò³â, §à±®á³â ò®ù®, ù® âèê®°è±ò®âóþòü±ÿ íà °®á®·èµ
¬³±öÿµ;

98
² — 곫üê³±òü ®¤èíèöü ®±íà±òêè, ³í±ò°ó¬åíò³â ò®ù®, ïå°å¤áà·åíèµ
¤«ÿ âèê®°è±òàííÿ íà òèµ ±à¬èµ °®á®·èµ ¬³±öÿµ §à òåµí®«®-
㳺þ (ï°®åêò®¬).
–å© ï®êà§íèê µà°àêòå°è§óº òàꮦ °³âåíü ®°ãàí³§àö³¿ °®á®·èµ
¬³±öü.
ΰãàí³§àö³ÿ °®á®·èµ ¬³±öü ò³±í® ï®â’ÿ§àíà ³§ ®°ãàí³§àö³ºþ ï°àö³
³, â ïå°øó ·å°ãó, ³§ °®á®·®þ ﮧ®þ, ï°àâè«üíè© âèá³° ÿꮿ §àï®á³ãàº
øâè¤ê³© âò®¬«þâàí®±ò³ òà ø곤«è⮬ó âï«èâó íà ®°ãàí³§¬, ﳤâè-
ùóº ï°®¤óêòèâí³±òü ï°àö³.
Ð®á®·å ¬³±öå ÿê áó¤ü-ÿêà êàòåã®°³ÿ ¬àº 곫üê³±íó òà ÿê³±íó µà°àê-
òå°è±òèêè. ßêù® íà ®±í®â³ ¬à±øòàá³â ê®íöåíò°àö³¿ ï°å¤¬åò³â ï°àö³
òà §¬³íè °å¦è¬ó ôóíêö³®íóâàííÿ °®á®·èµ ¬³±öü ô®°¬óþòü±ÿ 곫ü-
ê³±í³ ïà°à¬åò°è ¤àí®¿ êàòåã®°³¿, ò® â謮ãè ¤® ï°®ôå±³©í®-êâ૳ô³êà-
ö³©íèµ, ¤å¬®ã°àô³·íèµ òà ï±èµ®ô³§è·íèµ ¤àíèµ °®á³òíèêà, à òàꮦ
®°ãàí³§àö³©í®-òåµí³·í®ã® °³âíÿ °®§âèòêó óòâ®°þþòü ÿê³±í³ µà°àêòå-
°è±òèêè °®á®·®ã® ¬³±öÿ. Çáà«àí±óâàííÿ §à©íÿò®±ò³ ﮫÿãຠó ï®±-
ò³©í®¬ó ﳤò°è¬àíí³ °³âí®âàãè ¬³¦ öè¬è ¤â®¬à ±è±òå¬à¬è â謮ã.
ΰãàí³§àö³ÿ ®á«³êó °®á®·èµ ¬³±öü, âèÿâ«åííÿ ±òóïåíÿ ⳤï®â³¤-
í®±ò³ ¿µ °³âíÿ ±ó·à±íè¬ â謮ãଠíàóêè òà òåµí³êè, òåµí®«®ã³© òà íà-
óê®â®¿ ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ §¤³©±íþþòü±ÿ â °à¬êൠàòå±òàö³¿ °®á®·èµ
¬³±öü. „¦å°å«à¬è ³íô®°¬àö³¿ ±«ó¦àòü ôàêòè·í³ °å§ó«üòàòè ¤®±«³¤-
¦åííÿ °®á®·èµ ¬³±öü, ¤àí³ ïå°âèíí®¿ ±òàòè±òè·í®¿ §â³òí®±ò³, ïå°åïè-
±ó ®á«à¤íàííÿ òà ©®ã® ïà±ï®°ò³â, òåµí®«®ã³·í³ êà°òè òà ³íø³ ¬àòå°³-
à«è.
Àòå±òàö³ÿ °®á®·èµ ¬³±öü º ±ê«à¤®â®þ ï°®ã°à¬è ⤮±ê®íà«åííÿ
óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬ íà ê®¦í®¬ó ﳤï°èº¬±òâ³. Ð®á®·å ¬³±öå ââà-
¦àºòü±ÿ àòå±ò®âàíè¬, ÿêù® ï®âí³±òþ ⳤ±óòíÿ ®ö³íêà § íó«ü®âè¬
§íà·åííÿ¬, â ê®¦í³© ã°óï³ ·èííèê³â íå ¬àº á³«üø ®¤í³º¿ ®ö³íêè ³§ §íà-
·åííÿ¬ 0,5; ±å°å¤í³© ê®åô³ö³ºíò â ê®¦í³© § ꮬï«åê±íèµ ã°óï ·èí-
íèê³â íå º íè¦·è¬ §íà·åííÿ 0,9.
Çàãà«üíà (³íòåã°à«üíà) ®ö³íêà ±òàíó °®á®·®ã® ¬³±öÿ ÊÇàã º ±å°å¤-
íü®à°èô¬åòè·í®þ ⳤ ò°ü®µ ã°óï ·èííèê³â ³ °®§°àµ®âóºòü±ÿ §à ô®°-
¬ó«®þ:
Ê1 + Ê 2 + Ê 3
Ê Çàã = , (5)
3
¤å Ê1, Ê2, Ê3 — ±å°å¤í³ àòå±òàö³©í³ ê®åô³ö³ºíòè ï® ê®¦í³© ã°óï³ ·èí-
íèê³â: òåµí³ê®-òåµí®«®ã³·í³, ®°ãàí³§àö³©í®-åê®í®¬³·í³ òà
±®ö³à«üí®-ò°ó¤®â³.

99
Çáà«àí±óâàííÿ °®á®·èµ ¬³±öü ³§ ò°ó¤®âè¬è °å±ó°±à¬è ¤®±ÿãàºòü-
±ÿ ø«ÿµ®¬ ï°èâå¤åííÿ ⳤï®â³¤í® ¤® °åà«üí®¿ ï®ò°åáè (³§ ó°àµóâàí-
íÿ¬ 곫üê®±ò³ °®á®·èµ ¬³±öü) òà ¬®¦«èâ®±òå© ¿¿ §àáå§ïå·åííÿ â °åã³-
®í³ §à °àµóí®ê ﳤâèùåííÿ åôåêòèâí®±ò³ âèê®°è±òàííÿ ®±í®âíèµ
âè°®áíè·èµ ô®í¤³â òà ±ê®°®·åííÿ ·è±å«üí®±ò³ ï°àöþþ·èµ íà ¤³þ-
·èµ ﳤï°èº¬±òâàµ, ®°ãàí³§àö³ÿµ, ó±òàí®âàµ.
Ê®¦íå ﳤï°èº¬±òâ® §¤³©±íþº ¤âà °³âí³ ï«àíóâàííÿ °®á®·èµ
¬³±öü:
• âíóò°³øíº;
• §®âí³øíº.
‚íóò°³øíº ï«àíóâàííÿ °®§ï®¤³«ÿºòü±ÿ íà ¤â³ §®íè: §®íó ï°àö³
(áå§ï®±å°å¤íü® °®á®·å ¬³±öå) ³ §®íó ﳤµ®¤ó (±òå«à¦³, øóµ«ÿ¤è,
øàôè ³ ò. ï.).
Ç®âí³øíº ï«àíóâàííÿ — ﮫ®¦åííÿ °®á®·®ã® ¬³±öÿ â³¤í®±í®
³íøèµ °®á®·èµ ¬³±öü — âè§íà·àºòü±ÿ µà°àêòå°®¬ ³ 곫üê³±òþ ©®ã®

<< . .

. 11
( : 30). . >>