<< . .

. 12
( : 30). . >>

®±íàùåííÿ, µà°àêòå°®¬ âèê®íóâàíèµ °®á³ò. Ê°³¬ ò®ã®, ¤® ꮬï«åê-
òàö³¿ °®á®·®ã® ¬³±öÿ âµ®¤ÿòü ï°å¤¬åòè ¤®ã«ÿ¤ó §à °®á®·è¬ ¬³±öå¬,
§à±®áè ³í¤èⳤóà«üí®ã® §àµè±òó. ’àêè¬ ·èí®¬, ®°ãàí³§àö³ÿ °®á®·®ã®
¬³±öÿ — öå º ±òâ®°åííÿ ïåâí®ã® ꮬï«åê±ó ®°ãàí³§àö³©í®-òåµí³·íèµ
ó¬®â ¤«ÿ âè±®ê®ï°®¤óêòèâí®¿ òà áå§ïå·í®¿ ï°àö³ § ó°àµóâàííÿ¬ ©®ã®
¬³±öÿ â òåµí®«®ã³·í®¬ó ï°®öå±³, âèê®íàííÿ ó¬®â ï«àíóâàííÿ ³ ®±íà-
ùåííÿ â±³¬à íå®áµ³¤íè¬è §à±®áà¬è ³ ï°å¤¬åòà¬è ï°àö³ ⳤï®â³¤í® ¤®
ï°®åêòó ®°ãàí³§àö³¿ °®á®·èµ ¬³±öü ³ ò°ó¤®â®ã® ï°®öå±ó.
„®êó¬åíò®¬, â ÿꮬó âèê«à¤àºòü±ÿ ï°®åêò ®°ãàí³§àö³¿ ò°ó¤®â®ã®
ï°®öå±ó ¤«ÿ ê®íê°åòí®ã® âèê®íàâöÿ, º êà°òà ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ íà °®-
á®·®¬ó ¬³±ö³ (ï°èê«à¤®¬ ¿¿ ¬®¦å ±«ó¦èòè êà°òà ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ íà
°®á®·®¬ó ¬³±ö³ íàï®âíþâà·à áà«®í³â, ÿêó íàâå¤åí® íà ±. 101, 102.
Ê®¬ï«åê±íà ®ö³íêà ꮦí®ã® °®á®·®ã® ¬³±öÿ íà ©®ã® ⳤï®â³¤-
í³±òü íàóê®â®-òåµí³·í®¬ó òà ®°ãàí³§àö³©í®¬ó °³âíÿ¬ º ®±í®âí®þ ¤«ÿ
ï°è©íÿòòÿ °³øåííÿ ù®¤® ©®ã® ﮤà«üø®ã® âèê®°è±òàííÿ, ï°è öü®¬ó
âè§íà·àþòü±ÿ ®±í®âí³ íàï°ÿ¬êè 󤮱ê®íà«åííÿ °®á®·®ã® ¬³±öÿ,
³íô®°¬àö³ÿ ³íòåã°óºòü±ÿ â ï°®öå±³ àòå±òàö³¿ °®á®·èµ ¬³±öü. Ï°èíöè-
ïè àòå±òàö³¿ âèê«à¤åí® â “Ï®«®¦åíí³ ï°® àòå±òàö³þ, °àö³®í૳§àö³þ,
®á«³ê ³ ï«àíóâàííÿ °®á®·èµ ¬³±öü â ¬àøèí®áó¤óâàíí³”.
ΰãàí³§àö³ÿ ï°àö³ íà âè°®áíèöòâ³ §à«å¦í® ⳤ ±ïåöèô³êè âè°®á-
í跮㮠ﰮöå±ó ¬®¦å áóòè ³í¤èⳤóà«üí®þ ³ ꮫåêòèâí®þ (á°èãà¤-
í®þ).


100
‚è°®áíè·à á°èãà¤à — öå º ïå°âèííè© ®±å°å¤®ê ò°ó¤®â®ã® ꮫåê-
òèâó ﳤï°èº¬±òâà, ù® ®á’º¤íóº °®á³òíèê³â, ÿê³ âèê®íóþòü ±ï³«üíå
âè°®áíè·å §àâ¤àííÿ ³ íå±óòü ꮫåêòèâíó ⳤï®â³¤à«üí³±òü §à ﳤ±ó¬-
êè °®á®òè. αí®âí®þ ïå°å¤ó¬®â®þ òàê®ã® ®á’º¤íàííÿ ±«ó¦àòü
®°ãàí³§àö³©í®-òåµí³·í³ ó¬®âè âè°®áíèöòâà.
Çà«å¦í® ⳤ ®§íàê á°èãà¤è áóâàþòü °³§íèµ â褳â (¤èâ. ±µå¬ó 4 íà
±. 103).
Ê®¦íè© § íàâå¤åíèµ â褳â á°èãठ¬àº ±â®¿ ®±®á«èâ®±ò³ òà ¬åòó
±òâ®°åííÿ. „³ÿ«üí³±òü á°èãठï®â’ÿ§àíà §³ ±ïåöèô³ê®þ âè°®áíè·®ã®
òà ò°ó¤®â®ã® ï°®ö屳⠳ ®áó¬®â«åíà §àâ¤àííÿ¬è, ù® ±ò®ÿòü ïå°å¤
òè¬ ·è ³íøè¬ â褮¬ á°èãà¤.

Êà°òà ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ íà °®á®·®¬ó ¬³±ö³ íàï®âíþâà·à áà«®í³â
–åµ (¤³«üíèöÿ) ÀÃÍÊ‘
Ï°®ôå±³ÿ — íàï®âíþâà· áà«®í³â
Ю§°ÿ¤ — ²²²
². ’°ó¤®âè© ï°®öå±
…«å¬åíò ï°®öå±ó ï°àö³ Ïå°³®¤è·í³±òü
âèê®íàííÿ
• ïå°åâ³°êà íàÿâí®±ò³ ó ⮤³ÿ ﮱⳤ·åííÿ, ù® ¤®§â®«ÿº
§àï°àâêó àâò®¬®á³«ÿ ±òè±«è¬ ã৮¬ ï®±ò³©í®
• ⳤê°èòòÿ ⳤòèíàþ·®ã® âåíòè«ÿ, â±òàí®â«åí®ã® ïå°å¤
ꮫ®íê®þ —"—
• ô³ê±àö³ÿ ®±òàò®·í®ã® òè±êó â ã৮áà«®íí³© ó±òàí®âö³
àâò®¬®á³«ÿ ﳤ ·à± §àï°àâêè
• °®§°àµóí®ê § ⮤³º¬ —"—
• ⳤê°èòòÿ ò°ü®µµ®¤®âèµ ê°àí³â íà ò°óá®ï°®â®¤³
ⳤ àêó¬ó«ÿò®°à ãà§ó â ꮫ®íö³ —"—
• §àï°àâêà ã৮áà«®íí®¿ ó±òàí®âêè àâò®¬®á³«ÿ —"—
• §àê°èòòÿ ⳤòèíàþ·®ã® âåíòè«ÿ, â±òàí®â«åí®ã®
ïå°å¤ ꮫ®íê®þ —"—
• §àê°èòòÿ ⳤòèíàþ·®ã® âåíòè«ÿ íà ã৮áà«®íí³© ó±òàí®âö³
àâò®¬®á³«ÿ —"—
• ïå°å¬èêàííÿ ò°ü®µµ®¤®â®ã® ê°àíó â íàï°ÿ¬êó ï°®¤óâí®¿ ±â³·³
(ï°®¤óâêà ò°óá®ï°®â®¤ó) —"—
• ⳤ’º¤íàííÿ ãíó·ê®ã® ø«àíãó ⳤ ï°®µ³¤íèêà —"—
• ⳤ’º¤íàííÿ ïå°åⳤíèêà ⳤ ã৮áà«®íí®¿ ó±òàí®âêè —"—
101
II. Ð®á®·å ¬³±öå
‚è°®áíè·å °®§òàøóâàííÿ ®á«à¤íàííÿ, αíàùåííÿ °®á®·®ã® ¬³±öÿ
¬à°ø°óò ®áµ®¤ó

1 — á®ê± ¤«ÿ ®ô®°¬«åííÿ ¤®êó-
1 2 3 4 5 6
¬åíò³â
2 — â®ãíåãà±íèê
3 — §àï°àâ®·íè© ø«àíã
‚’¿§¤ 4 — §àï°àâ®·íè© ïå°åⳤíèê
Á®ê± ¤«ÿ
àâò®- 5 — e«åêò°®ííè© á«®ê
‚³¤’¿§¤
§àï°àâêè
¬àøèí 6 — °óê®ÿòêà ò°ü®µµ®¤®â®ã®
àâò®¬àøèí
àâò®¬àøèí ê°àíó
7 — ±«ó¦á®âå ï°è¬³ùåííÿ7²²². ”®°¬à ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³
²í¤èⳤóà«üíà

“¬®âè ï°àö³
‘àí³òà°í®-ã³ã³ºí³·í³, ô³§³®«®ã³·í³, Çà±®áè §àµè±òó ⳤ íå±ï°èÿò«èâèµ
å±òåòè·í³ ó¬®â ï°àö³

• ®±â³ò«åí³±òü §àãà«üíà — 300 «ê Ê®°è±òóâàííÿ §à±®áà¬è ꮫåêòèâí®ã® òà
• §àã৮âàí³±òü (§à ïå°å°àµóíêà¬è ³í¤èⳤóà«üí®ã® §àµè±òó, à òàꮦ â±òàí®â-
íà âóã«åöü) — 300 ¬ã/¬3 «åíè¬ ±ïåö®¤ÿ㮬, ±ïåöâ§óòòÿ¬ ⳤï®â³¤í®
• §àïè«åí³±òü — 10 ¬ã/ ¬3 ¤® ãà«ó§åâèµ í®°¬ áå§ê®øò®âí®ã® íà¤àííÿ
±ïåö®¤ÿãó, ±ïåöâ§óòòÿ òà ®µ®°®ííèµ
ï°è«à¤³â, ù® §àòâå°¤¦åí³ Ï®±òàí®â®þ
„尦ꮬï°àö³ ‘БРòà Ï°å§è¤³ºþ ‚–ÐÏ‘
ⳤ 25 ò°àâíÿ 1981 °. ¹ 43/18
Îᱫóã®âóâàííÿ °®á®·®ã® ¬³±öÿ
”óíêö³¿ ®á±«óã®âóâàííÿ ‘ï®±³á òà °å¦è¬ Çà±®áè §â’ÿ§êó
®á±«óã®âóâàííÿ òà ±èãí૳§àö³¿

• Çàáå§ïå·åííÿ
¤®êó¬åíòàö³ºþ –åíò°à«³§®âàí® “±íà ³íô®°¬àö³ÿ
• Çàáå§ïå·åííÿ ±ïåö®¤ÿ㮬,
³í¤èⳤóà«üíè¬è §à±®áà¬è
§àµè±òó —"— —"—
102
‚è¤è á°èãà¤Çà ±òóïåíå¬ °®§âèòêó
Çà ±ê«à¤®¬ Çà ®µ®ï«åííÿ¬ Çà µà°àêòå°®¬
㮱ﰮ§°àµóíê®âèµ
°®á³òíèê³â °®á®·®ã® ¤íÿ âèê®íàííÿ °®á³ò
â³¤í®±èí
Íå㮱ﰮ§°àµóíê®â³
‚è°®áíè·®-òâ®°·³
î±ï°®§°àµóíê®â³
Cïåö³à«³§®âàí³
Îᱫóã®âóþ·³
Ê®¬ï«åê±í³
‚è°®áíè·³
Íà±ê°³§í³
’â®°·³
Ǭ³íí³
‘µå¬à 4. Ê«à±èô³êàö³ÿ á°èãठ§à âè¤à¬è [29]


Ê®«åêòèâíè© µà°àêòå° ï°àö³ â á°èãळ ﮺¤íóºòü±ÿ § °®§ï®¤³«®¬
ï°àö³ ¬³¦ ·«åíà¬è á°èãà¤è ⳤï®â³¤í® ¤® ¿µíü®¿ êâ૳ô³êàö³¿. α®á-
«èâ³±òþ ¦ ꮬï«åê±íèµ á°èãठº °®§ï®¤³« °®á³ò §ã³¤í® § ï°®ôå±³ºþ,
±ïåö³à«üí³±òþ ³ êâ૳ô³êàö³ºþ. Ï°®ôå±³¿ ï®âèíí³ â³¤ï®â³¤àòè òè¬, ù®
íàâå¤åí³ ó ê«à±èô³êàò®°³ ï°®ôå±³© (ÊÏ), ÿêè© º ®±í®âí®þ ±ê«à¤®â®þ
¤å°¦àâí®¿ ±è±òå¬è ê«à±èô³êàö³¿ òà ꮤóâàííÿ òåµí³ê®-åê®í®¬³·í®¿
³ ±®ö³à«üí®¿ ³íô®°¬àö³¿. Ê«à±èô³êàò®° áó«® °®§°®á«åí® â³¤ï®â³¤í®
¤® Ï®±òàí®âè Êàá³íåòó Ì³í³±ò°³â “ê°à¿í³ “Ï°® ê®íöåïö³þ ï®áó¤®-
âè íàö³®íà«üí®¿ ±òàòè±òèêè “ê°à¿íè òà „å°¦àâí®¿ ï°®ã°à¬è ïå°åµ®-
¤ó ¤® ¬³¦íà°®¤í®¿ ±è±òå¬è ®á«³êó òà ±òàòè±òèêè” â³¤ 4 ò°àâíÿ
1993 °. ¹ 326.
Ï°è °®§°®áö³ ê«à±èô³êàò®°à ï°®ôå±³© §à ®±í®âó áó«® ï°è©íÿò®
̳¦íà°®¤íó ±òàí¤à°òíó ê«à±èô³êàö³þ ï°®ôå±³© 1988 °. (ISCO-88:
International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), ÿêó
̳¦íà°®¤íà ê®íôå°åíö³ÿ ±òàòè±òèêè ï°àö³ ̳¦íà°®¤í®ã® áþ°®
ï°àö³ ï®°à¤è«à ¤«ÿ ﮤàííÿ íàö³®íà«üíèµ ¤àíèµ ¤® ±è±òå¬è, ù® ï®-
«åãøóº ¬³¦íà°®¤íè© ®á¬³í ï°®ôå±³©í®þ ³íô®°¬àö³ºþ.
Ê«à±èô³êàö³ÿ ´°óíòóºòü±ÿ íà ê®íöåïö³ÿµ ISCO-88 ï°® ï°àöþ òà
êâ૳ô³êàö³¿, §ã³¤í® § ÿêè¬è:
1. Ï°àöÿ — öå º ⳤï®â³¤í³ §àâ¤àííÿ òà ®á®â’ÿ§êè, ù® âèê®íàí³,
âèê®íóþòü±ÿ àá® ï®âèíí³ âèê®íóâàòè±ÿ ®¤í³ºþ ®±®á®þ;

103
2. Êâ૳ô³êàö³ÿ — öå º ±òóï³íü ³ °³âåíü ﳤã®ò®âêè °®á³òíèêà, ©®ã®
§¤àòí³±òü âèê®íóâàòè §àâ¤àííÿ òà ®á®â’ÿ§êè ⳤï®â³¤í®¿ °®á®òè.
“ ¤èï«®¬³ ±ïåö³à«³±òà (¬®«®¤ø®ã® ±ïåö³à«³±òà) àá® â ³íøèµ ¤®êó-
¬åíòൠﰮ ï°®ôå±³©íó ﳤã®ò®âêó êâ૳ô³êàö³ÿ âè§íà·àºòü±ÿ íà§â®þ
ï°®ôå±³¿ (³í¦åíå°-¬åµàí³ê, åê®í®¬³±ò, ò®êà°, ±åê°åòà°-±òåí®ã°àô³±ò-
êà ³ ò. ³í.).
3. Ï°®ôå±³ÿ — §¤àòí³±òü âèê®íóâàòè °®á®òó, ù® âè¬àãຠⳤ ®±®-
áè ⳤï®â³¤í®¿ êâ૳ô³êàö³¿. Êâ૳ô³êàö³ÿ âè§íà·àºòü±ÿ °³âíå¬ ®±â³òè
òà ±ïåö³à«³§àö³ºþ, ù® ⳤáèâàºòü±ÿ ó ±ïåö³à«üí®±ò³ òà º âó§üêè¬ íà-
ï°ÿ¬®¬ ¤³ÿ«üí®±ò³ â±å°å¤èí³ ï°®ôå±³¿.
…ôåêòèâí³±òü °®á®òè á°èãठ§à«å¦èòü íå ò³«üêè ⳤ ﳤ᮰ó êà¤-
°³â, °³âíÿ ¿µ êâ૳ô³êàö³¿ òà ±ïåö³à«³§àö³¿ °®á®·èµ ¬³±öü, à òàꮦ ³ ⳤ
ó¬®â ï°àö³.
Íà °³âí³ °®á®·®ã® ¬³±öÿ, °®á®·®¿ §®íè íà ¤³«üíèö³, öåµó, âè°®á-
íèöòâà ó¬®âè ï°àö³ °®§ã«ÿ¤àþòü±ÿ ÿê ±óêóïí³±òü ·èííèê³â òà å«å-
¬åíò³â ¬àòå°³à«üí®-âè°®áí跮㮠±å°å¤®âèùà, ù® âï«èâàþòü íà §¤®-
°®â’ÿ ³ ï°àö姤àòí³±òü «þ¤èíè â ï°®öå±³ ï°àö³.
Íà °³âí³ ¦ ±à¬®ã® ﳤï°èº¬±òâà, ãà«ó§³, ¬àòå°³à«üí®ã® âè°®áíèö-
òâà â ö³«®¬ó ò°åáà ﳤµ®¤èòè ¤® ó¬®â ï°àö³ ÿê ¤® êàòåã®°³¿ ±®ö³à«ü-
í®-åê®í®¬³·í®¿. Ï°è öü®¬ó ±«³¤ âè§íà·àòè ï®íÿòòÿ ó¬®â ï°àö³, ò®á-
ò® âèµ®¤èòè ⳤ ò®ã®, ù® â®í® ¬®¦å áóòè §âå¤åíå ¤® ±óêóïí®±ò³
®á’ºêòèâíèµ ³ ±óá’ºêòèâíèµ, ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·íèµ, òåµí³·íèµ,
®°ãàí³§àö³©íèµ, òåµí®ãåííèµ òà ï°è°®¤íü®-åê®í®¬³·íèµ ·èííèê³â,
ù® ¤³þòü ó â§àº¬®§â’ÿ§êó áå§ï®±å°å¤íü® â ï°®öå±³ ï°àö³ òà âè°®á-
íèöòâà ³ âï«èâàþòü íà ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·íó åôåêòèâí³±òü ®±òàííü-
®ã®, à òàꮦ — íà §¤®°®â’ÿ, ï°®ôå±³©íè© òà ¤óµ®âíè© ±òàí ï°àö³â-
íèê³â.
αòàíí³¬è °®êà¬è â±å ·³òê³øå ï°®±òå¦óºòü±ÿ òåí¤åíö³ÿ â褳«åííÿ
ó¬®â ï°àö³ ¤® ®±®á«è⮿ ãà«ó§³ íàóêè òà ï°àêòèêè. Ï°àöÿ (à ⳤï®â³-
¤í® — © ¿¿ ó¬®âè) §¤³©±íþºòü±ÿ ó ¬å¦àµ °³§íèµ ±è±òå¬: § ®¤í®ã® á®êó,
“«þ¤èíà — ¬àøèíà” (òåµí®«®ã³·íè© ï°®öå±), “«þ¤èíà — ±å°å¤®âè-
ùå”, “«þ¤èíà — ¬àøèíà (òåµí®«®ã³·íè© ï°®öå±) — ±å°å¤®âèùå”, à
§ ³íø®ã® — “«þ¤èíà — ꮫåêòèâ — ±ó±ï³«ü±òâ®”, “«þ¤èíà — ±ó±-
ﳫü±òâ®-ï°è°®¤à”. Ïå°ø³ ò°è ±è±òå¬è ù®¤® ó¬®â ï°àö³ µà°àêòå°í³
¤«ÿ âè°®áí跮㮠¬³±öÿ, ¤³«üíèö³, öåµó, âè°®áíèöòâà, à ®±òàíí³ ¤â³ —
¤«ÿ âèù®ã® °³âíÿ, ò®áò® ﳤï°èº¬±òâà, ãà«ó§³, °åã³®íó. “±³ ®§íà·åí³
±è±òå¬è ï°àö³ ï®â’ÿ§àí³ § ö³«è¬ ꮬï«åê±®¬ íàóê®âèµ ¤è±öèï«³í ³
ï°àêòè·íèµ íàï°ÿ¬ê³â (¤èâ. °è±. íà ±. 105).

104
5
4
3
2
1
“¬®âí³ ï®§íà·åííÿ ±è±òå¬
1 — «þ¤èíà — ¬àøèíà (òåµí®«®ã³·íè© ï°®öå±)
2 — «þ¤èíà — ±å°å¤®âèùå
3 — «þ¤èíà — ¬àøèíà (òåµí®«®ã³·íè© ï°®öå±) — ±å°å¤®âèùå
4 — «þ¤èíà — ꮫåêòèâ — ±ó±ï³«ü±òâ®
5 — «þ¤èíà — ±ó±ï³«ü±òâ® — ï°è°®¤à
Ðè±. 1. Çâ’ÿ§®ê ó¬®â ï°àö³ § ®ê°å¬è¬è íàï°ÿ¬êà¬è íàóêè,
òåµí³êè òà âè°®áíèöòâà

’àêè© §â’ÿ§®ê (¤èâ. °è±. 1) ±â³¤·èòü ï°® òå, ù® ¤«ÿ âè°³øåííÿ ï°®-
á«å¬ ó¬®â ï°àö³ íå®áµ³¤íè© ê®¬ï«åê±íè© òà ±è±òå¬íè© ï³¤µ³¤, °å-
§ó«üòàòè ÿê®ã® ±«³¤ ®á®â’ÿ§ê®â® â°àµ®âóâàòè ó ï°àêòè·í³© °®á®ò³
ﳤï°èº¬±òâ.
Ï°®åêòóâàííÿ âè°®áíè·èµ ®á’ºêò³â, °®§°®áêà í®âèµ òåµí®«®ã³©, §à-
±®á³â âè°®áíèöòâà, §à±®á³â ꮫåêòèâí®ã® òà ³í¤èⳤóà«üí®ã® §àµè±òó
ï°àöþþ·èµ ï®âèíí³ §¤³©±íþâàòè±ÿ § ó°àµóâàííÿ¬ â謮ã ù®¤® ï°àö³.

105
‚è°®áíè·³ áó¤³â«³, ±ï®°ó¤è, ó±òàòêóâàííÿ, ò°àí±ï®°òí³ §à±®áè,
ù® â⮤ÿòü±ÿ ¤® ¤³¿ ï³±«ÿ áó¤³âíèöòâà àá® °åê®í±ò°óêö³¿, òåµí®«®-
ã³·í³ ï°®öå±è ï®âèíí³ â³¤ï®â³¤àòè í®°¬àòèâíè¬ àêòଠﰮ ®µ®°®íó
ï°àö³.
Æ®¤íå ﳤï°èº¬±òâ®, öåµ, ¤³«üíèöÿ, âè°®áíèöòâ® íå ¬®¦óòü áóòè
ï°è©íÿò³ òà ââå¤åí³ ¤® åê±ï«óàòàö³¿, ÿêù® íà íèµ íå ±òâ®°åí® áå§ïå·-
íèµ ³ íåø곤«èâèµ ó¬®â ï°àö³.
‚âå¤åííÿ ¤® åê±ï«óàòàö³¿ í®âèµ ³ °åê®í±ò°ó©®âàíèµ ®á’ºêò³â âè-
°®áí跮㮠òà ±®ö³à«üí®-êó«üòó°í®ã® ï°è§íà·åííÿ áå§ ¤®§â®«ó
®°ãàí³â ¤å°¦àâí®ã® íàã«ÿ¤ó §à ®µ®°®í®þ ï°àö³ §àá®°®íÿºòü±ÿ.
‚ “ê°à¿í³ °®§°®á«åí³ ¤å°¦àâí³ ¬³¦ãà«ó§åâ³ í®°¬àòèâí³ àêòè ï°®
®µ®°®íó ï°àö³ — öå º ï°àâè«à, ±òàí¤à°òè, í®°¬è, ﮫ®¦åííÿ,
³í±ò°óêö³¿ òà ³íø³ ¤®êó¬åíòè, ÿêè¬ íà¤àí® ·èíí³±òü ï°àâ®âèµ í®°¬,
®á®â’ÿ§ê®âèµ ¤«ÿ âèê®íàííÿ.
Îï°àöþâàííÿ òà ï°è©íÿòòÿ í®âèµ, ïå°åã«ÿ¤ ³ ±êà±óâàííÿ ·èííèµ
¬³¦ãà«ó§åâèµ òà ãà«ó§åâèµ í®°¬àòèâíèµ àêò³â ï°® ®µ®°®íó ï°àö³
§¤³©±íþþòü±ÿ ®°ãàíà¬è ¤å°¦àâí®ã® íàã«ÿ¤ó §à ®µ®°®í®þ ï°àö³ §à
ó·à±òþ ³íøèµ ¤å°¦àâíèµ ®°ãàí³â ³ ï°®ôå±³©íèµ ±ï³«®ê ó ï®°ÿ¤êó,
âè§íà·åí®¬ó Êàá³íåò®¬ Ì³í³±ò°³â “ê°à¿íè.
“ °à§³ ⳤ±óòí®±ò³ â í®°¬àòèâíèµ àêòൠﰮ ®µ®°®íó ï°àö³ â謮ã
ù®¤® §àáå§ïå·åííÿ áå§ïå·íèµ ³ íåø곤«èâèµ ó¬®â ï°àö³ íà ïåâíèµ
°®á®òൠâ«à±íèê àá® óï®âí®âà¦åíè© íè¬ ®°ãàí §®á®â’ÿ§àí³ â¦èòè
ï®ã®¤¦åíèµ § ®°ãàíà¬è ¤å°¦àâí®ã® íàã«ÿ¤ó §à ®µ®°®í®þ ï°àö³ §à-
µ®¤³â, ù® §àáå§ïå·àòü áå§ïåêó ï°àö³âíèê³â.
„«ÿ ï°®âå¤åííÿ §àµ®¤³â ù®¤® ﮫ³ïøåííÿ ó¬®â ï°àö³ â褳«ÿþòü-
±ÿ ó â±òàí®â«åí®¬ó ï®°ÿ¤êó ê®øòè ³ íå®áµ³¤í³ ¬àòå°³à«è. ‚èò°à·àòè
ö³ ê®øòè ³ ¬àòå°³à«è íà ³íø³ ö³«³ §àá®°®íÿºòü±ÿ. Ï®°ÿ¤®ê âèê®°è±-
òàííÿ öèµ ê®øò³â ³ ¬àò尳૳â âè§íà·àºòü±ÿ â ꮫåêòèâíèµ ¤®ã®â®-
°àµ.
’°ó¤®â³ ꮫåêòèâè ê®íò°®«þþòü âèê®°è±òàííÿ ê®øò³â, ï°è§íà-
·åíèµ íà ®µ®°®íó ï°àö³.
‘«³¤ §à§íà·èòè, ù® íà °®á®òൠ§³ ø곤«èâè¬è òà íåáå§ïå·íè¬è
ó¬®âà¬è ï°àö³, à òàꮦ °®á®òàµ, ï®â’ÿ§àíèµ ³§ §àá°ó¤íåííÿ¬ àá® íå-
±ï°èÿò«èâè¬è òå¬ïå°àòó°íè¬è ó¬®âà¬è, ï°àö³âíèêଠâè¤àþòü±ÿ
áå§ê®øò®âí® §à â±òàí®â«åíè¬è í®°¬à¬è ±ïåö³à«üí³ ®¤ÿã ³ â§óòòÿ òà
³íø³ §à±®áè ³í¤èⳤóà«üí®ã® §àµè±òó.
‚«à±íèê àá® óï®âí®âà¦åíè© íè¬ ®°ãàí §®á®â’ÿ§àí³ ®°ãàí³§óâàòè
ꮬï«åêòóâàííÿ òà óò°è¬àííÿ §à±®á³â ³í¤èⳤóà«üí®ã® §àµè±òó ⳤ-
ï®â³¤í® ¤® í®°¬àòèâíèµ àêò³â ï°® ®µ®°®íó ï°àö³ òà íå ¬àþòü ï°àâà

106
âè¤àâàòè §à¬³±òü ±ïåö³à«üíèµ ®¤ÿãó ³ â§óòòÿ ¬àòå°³à«è ¤«ÿ ¿µ âèã®-
ò®â«åííÿ àá® ã°®ø®â³ ±ó¬è ¤«ÿ ¿µ ï°è¤áàííÿ.
’àêè¬ ·èí®¬, ¤å°¦àâà §àµèùຠ±â®¿µ ã°®¬à¤ÿí ³ ï³ê«óºòü±ÿ ï°®
ó¬®âè ¿µ ï°àö³. „åòà«üí³øå ï°® öå ©¤åòü±ÿ â Çàê®í³ “ê°à¿íè “Ï°®
®µ®°®íó ï°àö³”. À¤¦å ±«³¤ §à§íà·èòè, ù® öå© Çàê®í ï®ò°åáóº ⤮±-
ê®íà«åííÿ ±è±òå¬è óï°à⫳ííÿ ®µ®°®í®þ ï°àö³ § ®á®â’ÿ§ê®âè¬ â°à-
µóâàííÿ¬ íàê®ïè·åí®ã® ﮧèòèâí®ã® ¬³¦íà°®¤í®ã® ¤®±â³¤ó ó ö³©
±ôå°³. ɮ㮠àí૳§, ®ö³íêà ³ ò°àí±ô®°¬àö³ÿ ¤® ó¬®â “ê°à¿íè ±â³¤-
·àòü, ù® íàö³®íà«üíå §àê®í®¤àâ±òâ® ï°® ®µ®°®íó ï°àö³ §à ±â®¿¬
§¬³±ò®¬ ¬àº ®°³ºíòàö³þ íà ¬³¦íà°®¤í³ ±è±òå¬è óï°à⫳ííÿ ®µ®°®í®þ
ï°àö³. À«å ùå º ¬®¦«èâ®±ò³ ©®ã® 󤮱ê®íà«åííÿ ·å°å§ ï°è©íÿòòÿ ®ê-
°å¬èµ §àê®í³â òà í®°¬àòèâí®-ï°àâ®âèµ ¤®êó¬åíò³â, ±ï°ÿ¬®âàíèµ íà
ïå°åã«ÿ¤ ·èííèê³â âè°®áí跮㮠°®§âèòêó â ®ê°å¬èµ ãà«ó§ÿµ, ù®
±òâ®°þþòü íåáå§ïå·í³ ó¬®âè ¤«ÿ §¤®°®â’ÿ ³ ¦èòòÿ ï°àöþþ·èµ. ηå-
âè¤í®þ º ï®ò°åáà ⤮±ê®íà«åííÿ ï°àâ®â®ã® §àáå§ïå·åííÿ óï°à⫳í-
íÿ òà ï«àíóâàííÿ ®µ®°®íè ï°àö³, ﳤâèùåííÿ åôåêòèâí®±ò³ íàã«ÿ¤ó ³
ê®íò°®«þ, ±ò°àµóâàííÿ ⳤ âè°®áíè·èµ °è§èê³â òà ³í. Ï®ò°åáóº
ᳫüø ïè«üí®ã® âèâ·àííÿ ³ âèê®°è±òàííÿ ¤®±â³¤ ßï®í³¿, „àí³¿, ”³í-
«ÿí¤³¿, ͳ¬å··èíè, ‘˜À òà ³íøèµ °®§âèíåíèµ ê°à¿í ù®¤® ¬åµàí³§¬ó
§àáå§ïå·åííÿ âèê®íàííÿ §àê®í®¤àâ·èµ â謮㠧 ®µ®°®íè ï°àö³.
α곫üêè ¤³ÿ«üí³±òü ꮦí®ã® ﳤï°èº¬±òâà ﳤﮰÿ¤ê®âàíà °åà-
«³§àö³¿ ©®ã® ®±í®âí®¿ âè°®áíè·®¿ ôóíêö³¿ — ±òâ®°åííþ ¬àê±è¬ó¬ó
ò®âళ⠷è ï®±«óã ¤«ÿ §à¤®â®«åííÿ ï®ò°åá ±â®ã® ïå°±®íà«ó òà
±ó±ï³«ü±òâà â ö³«®¬ó ï°è í੬åíøèµ âèò°àòൠâè°®áíèöòâà, ò® ¤«ÿ
¿¿ §¤³©±íåííÿ ﳤï°èº¬±òâ® °®§ã®°òຠ¤³ÿ«üí³±òü ó °³§íèµ ±ôå°àµ, âè-
ê®íóþ·è ó ê®¦í³© ±ïåö³à«üí³ ôóíêö³¿. ‚®íè âèíèêàþòü âí౫³¤®ê ã®-
°è§®íòà«üí®ã® ﮤ³«ó óï°à⫳í±üꮿ ï°àö³ òà âè§íà·àþòü ¿¿ ±ï°ÿ¬®-
âàí³±òü íà ê®íê°åòíè© ®á’ºêò. Ǭ³±ò ±ïåö³à«üíèµ ôóíêö³© óï°à⫳ííÿ
ⳤáèâຠ±ïåöèô³·í³ ®±®á«èâ®±ò³ âè°®áíèöòâà ³ §à«å¦èòü ⳤ ©®ã®
òèïó, ±ê«à¤í®±ò³, ±ïåö³à«³§àö³¿ òà ³í.
Çàãà«üí³ ±ïåö³à«üí³ ôóíêö³¿, ù® ±ê«à¤àþòü±ÿ § ®ïå°àö³©, °®§ã«ÿ-
¤àþòü±ÿ ÿê å«å¬åíòè óï°à⫳í±üꮿ ï°àö³. ‚èê®íàííÿ öèµ ôóíêö³© òà
®ïå°àö³© â ±óêóïí®±ò³ © âè§íà·àº §¬³±ò ï°àö³ óï°à⫳í±üê®ã® ïå°±®-
íà«ó, à ôóíêö³®íà«üíè© ï®¤³« ï°àö³ íà °³âí³ ï³¤ï°èº¬±òâà ¬®¦íà
óÿâèòè ÿê ¤³þ ¤â®µ â§àº¬®ï®â’ÿ§àíèµ ³ â§àº¬®®áó¬®â«åíèµ ã°óï
ôóíêö³© óï°à⫳ííÿ: §àãà«üíèµ òà ±ïåö³à«üíèµ. ’³«üêè íà ﳤ±òàâ³
﮺¤íàííÿ öèµ ôóíêö³© ¬®¦íà âè°³øóâàòè ïèòàííÿ ®°ãàí³§àö³¿ òà
í®°¬óâàííÿ ï°àö³ óï°à⫳í±üê®ã® ïå°±®íà«ó. αí®âíè¬è å«å¬åíòà-
¬è âè°®áíèöòâà ÿê ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·í®¿ ±è±òå¬è º «þ¤è, ï°å¤¬åòè

107
òà §íà°ÿ¤¤ÿ ï°àö³. ’®¬ó, ù®á âè°®áíèöòâ® ³±íóâà«® ÿê ï°®öå± ³ ÿê
±è±òå¬à, íå®áµ³¤í® íà«à㮤èòè §â’ÿ§êè ¬³¦ ©®ã® ®±í®âíè¬è å«å¬åí-
òà¬è. –³ §â’ÿ§êè ÿâ«ÿþòü ±®á®þ â®¤í®·à± ³ ®á’ºêò, ³ °å§ó«üòàò óï°àâ-
«³í±üꮿ ¤³ÿ«üí®±ò³, à ®°ãàí³§àö³þ óï°à⫳ííÿ ±«³¤ °®§ã«ÿ¤àòè ÿê
ï°®åêòóâàííÿ ®°ãàí³§àö³©íèµ ±ò°óêòó° óï°à⫳ííÿ ³ òåµí®«®ã³þ ¿µ
°å૳§àö³¿, ò®áò® ï°®åêòóâàííÿ ³íô®°¬àö³©í®-óï°à⫳í±üêèµ §â’ÿ§ê³â,
ù® âèíèêàþòü âí౫³¤®ê ôóíêö³®íà«üí®ã® ﮤ³«ó ï°àö³ ó ±ôå°³ óï-
°à⫳ííÿ. Î¤í®·à±í® § öè¬ ï®¤³« ï°àö³ §ó¬®â«þº ⳤ®ê°å¬«åííÿ ®¤-
í®°³¤íèµ °®á³ò §à ôóíêö³ÿ¬è óï°à⫳ííÿ òà §®±å°å¤¦åííÿ öèµ °®á³ò
ó ⳤï®â³¤íèµ ±ò°óêòó°àµ àïà°àòó óï°à⫳ííÿ.
Ê®¦íè© å«å¬åíò ®°ãàí³§àö³©í®¿ ±ò°óêòó°è óï°à⫳ííÿ ¬àº ±â®º
ïåâíå ¬³±öå òà ⳤï®â³¤í³ §â’ÿ§êè, ù® §àáå§ïå·óþòü ¿µ â§àº¬®¤³þ.
ßêù® âèíèêàþòü §â’ÿ§êè ¬³¦ êå°óþ·®þ òà êå°®âàí®þ ±è±òå¬à¬è, ò®
ï®°ÿ¤ § ³íô®°¬àö³©íè¬è §’ÿâ«ÿþòü±ÿ ³ ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·í³ òà ³íø³
§â’ÿ§êè, â±òàí®â«åííÿ òà §àáå§ïå·åííÿ ÿêèµ ±«³¤ ⳤíå±òè ÿê ¤®
ôóíêö³¿ ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³, òàê ³ ¤® ôóíêö³¿ óï°à⫳ííÿ âè°®áíèöò⮬.
Íàï°ÿ¬è ⤮±ê®íà«åííÿ ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ ïå°±®íà«ó óï°à⫳ííÿ
ï®âèíí³ â°àµ®âóâàòè ®±®á«èâ®±ò³ óï°à⫳í±üꮿ ï°àö³. ‚®íè âè§íà-
·àþòü±ÿ âèê®°è±òàííÿ¬ òåµí³·íèµ §à±®á³â òà ³íô®°¬àö³©íèµ òåµí®-
«®ã³©, ù® âå¤å ¤® òàêèµ §¬³í â óï°à⫳í±ü곩 ï°àö³ òà ¬åò®¤àµ ¿¿ ®°-
ãàí³§àö³¿:
• ³íô®°¬àö³ÿ ÿê ï°å¤¬åò ³ ï°®¤óêò óï°à⫳í±üꮿ ï°àö³ ïå°åµ®-
¤èòü ¤® êàòåã®°³¿ ò®âà°ó ³ íàáóâຠ±ï®¦èâ·®¿ âà°ò®±ò³;
• §â³«üíÿºòü±ÿ ·à±òèíà °®á®·®ã® ·à±ó êå°³âíèê³â §à °àµóí®ê âè-
ê®°è±òàííÿ ³íô®°¬àö³©íèµ ±è±òå¬ óï°à⫳ííÿ, ù® ±ï°ÿ¬®âàíå
íà °®§øè°åííÿ ®±®áè±òèµ §â’ÿ§ê³â § ï°àö³âíèêà¬è, à òàꮦ íà
⤮±ê®íà«åííÿ ±ò°óêòó°è ³ ¬åµàí³§¬ó óï°à⫳ííÿ;
• §°®±òຠâà°ò³±òü °å§ó«üòàò³â ï°è©íÿò®ã® °³øåííÿ;
• §¬åíøóºòü±ÿ ﮤ⳩íè© µà°àêòå° ï°àö³ êå°³âíèê³â, ®±ê³«üêè
±ü®ã®¤í³ â®íè ﮺¤íóþòü ôóíêö³¿ âè±®ê®êâ૳ô³ê®âàíèµ ±ïåö³-
૳±ò³â (³í¦åíå°³â, åê®í®¬³±ò³â òà ³í.);
• âèê®°è±òàííÿ ³íô®°¬àö³©íèµ ±è±òå¬ óï°à⫳ííÿ ¤àº ¬®¦-
«èâ³±òü °®§øè°èòè íàá³° ô®°¬ òà ¬åò®¤³â °å૳§àö³¿ óï°à⫳-
í±üꮿ ï°àö³.
“ ï°®öå±³ ⤮±ê®íà«åííÿ ®°ãàí³§àö³¿ óï°à⫳í±üꮿ ï°àö³ ±«³¤
â°àµ®âóâàòè ò®© ôàêò, ù® íàï°ÿ¬è °®á®òè § °àö³®íà«üí®¿ ®°ãàí³§à-
ö³¿ ï°àö³ ïå°±®íà«ó óï°à⫳ííÿ ò³±í® ï®â’ÿ§àí³ ¬³¦ ±®á®þ, à òàꮦ §
³íøè¬è íàï°ÿ¬à¬è ﳤâèùåííÿ åôåêòèâí®±ò³ óï°à⫳ííÿ ﳤï°èº¬-
±ò⮬. “ §àãà«üí®¬ó âèã«ÿ¤³ öå© â§àº¬®§â’ÿ§®ê ¬®¦íà ï°å¤±òàâèòè
±µå¬àòè·í® ó òàêè© ±ï®±³á (¤èâ. ±µå¬ó 5 íà ±. 109):

108
Ï®áó¤®âà ³ ⤮±ê®íà«åííÿ
”®°¬óâàííÿ ö³«å© ³ ‘®ö³à«üíè© °®§âèò®ê
®°ãàí³§àö³©í®¿ ±ò°óêòó°è
§àâ¤àíü ﳤï°èº¬±òâ ꮫåêòèâó
óï°à⫳ííÿ
‘òâ®°åííÿ
‚è§íà·åííÿ ‚¤®±ê®íà«åííÿ Ê®¬ï«åêòóâàííÿ ±ï°èÿò«èâèµ
ôóíêö³© ³ §¬³±òó ô®°¬ ﮤ³«ó ³ ³ °àö³®íà«üíå ó¬®â ï°àö³
ï°àö³ ê®®ïå°àö³¿ ï°àö³ âèê®°è±òàííÿ óï°à⫳í±üê®ã®
óï°à⫳í±üê®ã® óï°à⫳í±üê®ã® óï°à⫳í±üêèµ ïå°±®íà«ó
ïå°±®íà«ó ïå°±®íà«ó êर³â


‚¤®±ê®íà«åííÿ ³íô®°¬àö³©í®ã® Ê®¬ï’þòå°è§àö³ÿ óï°à⫳í±üêèµ
³ ¤®êó¬åíòàö³©í®ã® §àáå§ïå·åííÿ ï°®ö屳⠳ ⤮±ê®íà«åííÿ §à±®á³â
óï°à⫳í±üêèµ ï°®öå±³â óï°à⫳í±üꮿ ï°àö³


Ï®«³ïøåííÿ
Ê®¬ï«åê±íà
®°ãàí³§àö³¿
Ï°®åêòóâàííÿ
®ö³íêà
°®á®·èµ ¬³±öü
°àö³®íà«üí®¿

<< . .

. 12
( : 30). . >>