<< . .

. 13
( : 30). . >>

°å§ó«üòàò³â ï°àö³
óï°à⫳í±üê®ã®
òåµí®«®ã³¿ âèê®-
óï°à⫳í±üê®ã®
ïå°±®íà«ó
íàííÿ óï°àâ-
ïå°±®íà«ó
«³í±üêèµ °®á³ò


‚¤®±ê®íà«åííÿ
¬åµàí³§¬ó
‚¤®±ê®íà«åííÿ
¬®òèâàö³¿ ï°àö³
í®°¬óâàííÿ ï°àö³
óï°à⫳í±üê®ã®
óï°à⫳í±üê®ã®
ïå°±®íà«ó
ïå°±®íà«ó


Ê®¬ï«åê±íå âèê®°è±òàííÿ Îö³íêà ³ àí૳§ ê³íöåâèµ ‚¤®±ê®íà«åííÿ
·èííèê³â §°®±òàííÿ °å§ó«üòàò³â ¤³ÿ«üí®±ò³ °èíê®â®ã® ¬åµàí³§¬ó
ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ ﳤï°èº¬±òâà 㮱ﮤà°þâàííÿ
“¬®âí³ ï®§íà·åííÿ:
— íàï°ÿ¬è °®á®òè ù®¤® ⤮±ê®íà«åííÿ
®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ óï°à⫳í±üê®ã® ïå°±®íà«ó
— íàï°ÿ¬è °®á®òè ù®¤® ﳤâèùåííÿ
åôåêòèâí®±ò³ óï°à⫳ííÿ ﳤï°èº¬±ò⮬

‘µå¬à 5. αí®âí³ íàï°ÿ¬è °®á®òè ù®¤® ⤮±ê®íà«åííÿ ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³
óï°à⫳í±üê®ã® ïå°±®íà«ó òà ﳤâèùåííÿ åôåêòèâí®±ò³ óï°à⫳ííÿ
ﳤï°èº¬±ò⮬ [57]

109
Τíàê ù®¤® ﳤï°èº¬±òâà â ö³«®¬ó óï°à⫳ííÿ ó¬®âà¬è, ®µ®°®-
í®þ òà áå§ïåê®þ ï°àö³ â±ü®ã® ꮫåêòèâó º á³«üø ±ê«à¤í®þ ±è±òå-
¬®þ, ù® ï®ò°åáóº ±å°©®§íèµ °³øåíü.
‘µå¬àòè·í® òàêè© ï°®öå± âèã«ÿ¤àº òàê (¤èâ. ±µå¬ó 6):
ΰãàí óï°à⫳ííÿ

Ç®âí³øíÿ
Çâ³òíà „è°åêò®°, 㮫®âíè© Ï°®ô±ï³«ê®âà
³í¦åíå° ®ã°àí³§àö³ÿ ³íô®°¬àö³ÿ
³íô®°¬àö³ÿ


‚³¤¤³« Êå°³âíèêè
Ìåòà,
‚³¤¤³«
®°ãàí³§àö³¿ ®±í®âíèµ
®µ®°®íè ï°àö³ §àâ¤àííÿ
ï°àö³ ﳤ°®§¤³«³â
óï°à⫳ííÿ
”óíêö³¿ óï°à⫳ííÿ ó¬®âà¬è, ®µ®°®í®þ òà áå§ïåê®þ ï°àö³

Ì®òèâàö³ÿ
Ê®íò°®«ü
(±òè¬ó«þâàííÿ)
²íô®°¬àö³ÿ ï°® ±òàí
“ï°à⫳í±üêè© âï«èâ
òà áå§ïåêè ï°àö³
ΰãàí³§àö³ÿ òà
Ê®¬ï«åê±íà ®ö³íêà
ó¬®â, ®µ®°®íè
ê®®°¤èíàö³ÿ


Àí૳§ òà
Ï«àíóâàííÿ ï°®ãí®§óâàííÿ °³âíÿ
ó¬®â ï°àö³
‘è±òå¬à
§á®°ó òà
Ìåò®¤è óï°à⫳ííÿ ®á°®áêè
…ê®í®¬³·í³, ®°ãàí³§àö³©í³, ï°àâ®â³, ±®ö³à«üí®-ï±èµ®«®ã³·í³ ³íô®°¬àö³¿
Îá’ºêò óï°à⫳ííÿ
‘òàí òà ï°®öå± ô®°¬óâàííÿ ó¬®â, ®µ®°®íè òà áå§ïåêè
X1 ï°àö³: íà °®á®·®¬ó ¬³±ö³, ¤³«üíèö³, â öåµó, íà âè°®áíèöòâ³,
X2 ﳤï°èº¬±òâ³
Xn f = (X1,X2,...,Xn)
—èííèêè, Ð®á®·å ¬³±öå „³«üíèöÿ
ù®
гâåíü
âï«èâàþòü
ó¬®â,
íà ó¬®âè,
®µ®°®íè òà
®µ®°®íó òà
‚è°®áíèöòâ® –åµ
áå§ïåêè
áå§ïåêó
ï°àö³
ï°àö³

‘µå¬à 6. ‘ò°óêòó°í®-ôóíêö³®íà«üíà ±µå¬à ±è±òå¬è óï°à⫳ííÿ ó¬®âà¬è,
®µ®°®í®þ òà áå§ïåê®þ ï°àö³ [52]

110
ΑÍ΂Ͳ ’…Ð̲ÍÈ ² ÏÎÍß’’ß

ΰãàí³§àö³ÿ ï°àö³, íàï°ÿ¬êè ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³, âè°®áíè·³ ï°®öå±è, °®á®-
·å ¬³±öå, âíóò°³øíº ï«àíóâàííÿ, §®âí³øíº ï«àíóâàííÿ, á°èãà¤à, ó¬®âè
ï°àö³.
ÍÀ‚—ÀËÜͲ ÇÀ‚„ÀÍÍß ’À ÇÀÏÈ’ÀÍÍß

1. ™® ±«³¤ °®§ó¬³òè ﳤ ®°ãàí³§àö³ºþ ï°àö³?
2. Íà§â³òü ³ ®µà°àêòå°è§ó©òå ®±í®âí³ íàï°ÿ¬è ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³.
3. ™® òàêå °®á®·å ¬³±öå ³ ÿêà ³±íóº ê«à±èô³êàö³ÿ °®á®·èµ ¬³±öü?
4. ßê³ âଠⳤ®¬³ °³§í®âè¤è âè°®áíè·èµ á°èãà¤?
5. ™® ±«³¤ °®§ó¬³òè ﳤ ï®íÿòòÿ¬ “âè°®áíè·è© ï°®öå±” ³ §à ÿêè¬è ®§íàêà-
¬è â³í ê«à±èô³êóºòü±ÿ?
6. ßê³ ³±íóþòü ¬åò®¤è óï°à⫳ííÿ ó¬®âà¬è, ®µ®°®í®þ òà áå§ïåê®þ ï°àö³?
7. ßê §¤³©±íþºòü±ÿ §â’ÿ§®ê ó¬®â ï°àö³ § ®ê°å¬è¬è íàï°ÿ¬êà¬è íàóêè, òåµ-
í³êè òà âè°®áíèöòâà?
8. ‚èê®íà©òå òå±ò®â³ §àâ¤àííÿ.
G ΰãàí³§àö³ÿ ï°àö³ íà ﳤï°èº¬±òâൠ®ê°å¬èµ ãà«ó§å© âè°®áíèöòâà
§¤³©±íþºòü±ÿ ó ê®íê°åòíèµ ô®°¬àµ, °³§í®¬àí³òí³±òü ÿêèµ §à«å¦èòü ⳤ
òàêèµ ®±í®âíèµ ·èííèê³â:
à) °³âåíü íàóê®â®-òåµí³·í®ã® ï°®ã°å±ó;
á) ï±èµ®«®ã³·í³ ·èííèêè;
â) ±è±òå¬à ®°ãàí³§àö³¿ âè°®áíèöòâà;
ã) åê®í®¬³·íå ±å°å¤®âèùå;
¤) ﮤ³« ³ ê®®ïå°àö³ÿ ï°àö³.
G Ï®¤³« ï°àö³âíèê³â ³ °®á®·èµ ¬³±öü íà §à¬êíóò³ ±åêò®°è, §®íè, ù® ®á-
¬å¦óþòü ¬®á³«üí³±òü °®á®·®¿ ±è«è ±â®¿¬è °à¬êà¬è, ¬àº íà§âó ±åã¬åí-
òàö³¿ °èíêó ï°àö³. αí®âíè¬è ±åã¬åíòà¬è ±ó·à±í®ã® °èíêó °®á®·®¿ ±è«è
§à °³âíå¬ §àáå§ïå·åí®±ò³ °®á®·è¬è ¬³±öÿ¬è º:
à) °èí®ê ò謷౮â®ã® á姰®á³òòÿ;
á) °èí®ê á姰®á³òíèµ ó ò°èâà«è© ïå°³®¤;
â) °èí®ê êâ૳ô³ê®âàí®¿ °®á®·®¿ ±è«è;
ã) ó±å §à§íà·åíå;
¤) ¦®¤í®¿ ï°àâè«üí®¿ ⳤï®â³¤³ § íàâå¤åíèµ.
111
6 ÍÎÐÌ“‚ÀÍÍß ÏÐÀ–²
ßÊ Î‘Í΂À ¯¯ ÎÐÃÀͲÇÀ–²¯

Í®°¬óâàííÿ ï°àö³ — íà©âফèâ³øè© âè¤ åê®í®¬³·í®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³,
§à ¤®ï®¬®ã®þ ÿê®ã® â±òàí®â«þþòü±ÿ §àò°àòè ï°àö³, âè§íà·àþòü±ÿ ¿¿
°å§ó«üòàòè, §¤³©±íþºòü±ÿ ê®®ïå°àö³ÿ ï°àö³ °®á³òíèê³â °³§íèµ êàòå-
ã®°³©, ¿µ °®§±òàí®âêà ï® °®á®·èµ ¬³±öÿµ.
Ç ó±³µ â褳⠰å±ó°±³â, ù® âèê®°è±ò®âóþòü±ÿ ﳤï°èº¬±ò⮬,
íà©á³«üø ¤èíଳ·íè¬è, ò®áò® §¤àòíè¬è ¤® ±ê®°®·åííÿ, º §àò°àòè
ï°àö³. ¯µ §¬åíøåííÿ â®¤í®·à± ï°è§â®¤èòü ¤® §íè¦åííÿ © ³íøèµ â褳â
âè°®áíè·èµ °å±ó°±³â (ïà«èâà, å«åêò°®åíå°ã³¿, §àò°àò íà ®±í®âí³ ô®í-
¤è òà ³í.). “ °å§ó«üòàò³ §íà·í® §íè¦óºòü±ÿ ±®á³âà°ò³±òü âè°®áíèöòâà
íàâ³òü §à íåâ豮ꮿ ·à±òêè §àò°àò, ï®â’ÿ§àí®¿ § ®ï«àò®þ ï°àö³. ‚®¤-
í®·à± ï³¤ï°èº¬±òâà, ù® ¤®±ÿã«è ±ê®°®·åííÿ §àò°àò ï°àö³, ¬®¦óòü
®ò°è¬àòè ¤®¤àòê®âè© ¤®µ®¤ §à °àµóí®ê §á³«üøåííÿ ®á±ÿãó âè°®á-
íèöòâà § òàê®þ ±à¬®þ òåµí³·í®þ á৮þ. ’àêè¬ ·èí®¬, §â’ÿ§®ê ¬³¦
åôåêòèâí³±òþ âèê®°è±òàííÿ ï°àö³ òà §àãà«üíè¬è åê®í®¬³·íè¬è °å-
§ó«üòàòà¬è ¤³ÿ«üí®±ò³ ﳤï°èº¬±òâà ®·åâè¤íè©, ù® ﳤ±è«þº °®«ü ³
§íà·åííÿ í®°¬óâàííÿ ï°àö³.
Ìåòà í®°¬óâàííÿ ï°àö³ — §àáå§ïå·åííÿ åôåêòèâí®ã® âèê®°è±-
òàííÿ ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â íà ®±í®â³ ïåâíèµ §ó±è«ü ù®¤® §íè¦åííÿ
ò°ó¤®âèµ §àò°àò.
Í®°¬óâàííÿ ï°àö³ ï®±òóï®â® ïå°åòâ®°þºòü±ÿ § ±óò® ³í¦åíå°í®ã®,
òåµí³·í®ã® íà ꮬï«åê±íå ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·íå §àâ¤àííÿ, ù® ®µ®ï-
«þº âè°³øåííÿ ïèòàíü §à¤®â®«åí®±ò³ ï°àöåþ, °®§âèòêó ï°àö³âíèê³â,
ïå°±ïåêòèâ ¿µ ﮤà«üø®¿ ò°ó¤®â®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³.
Îò¦å, í®°¬óâàííÿ ï°àö³ ¬àº âèê®íóâàòè òàê³ ôóíêö³¿:
• ±ï°èÿòè âè§íà·åííþ íå®áµ³¤í®¿ ·è±å«üí®±ò³ ï°àö³âíèê³â ﳤ-
ï°èº¬±òâà;
• ±«ó¦èòè ®±í®â®þ íå ò³«üêè ï®ò®·í®ã®, à«å © ïå°±ïåêòèâí®ã®
ï«àíóâàííÿ. Ç âèê®°è±òàííÿ¬ í®°¬è §àò°àò ï°àö³ °®§°àµ®âó-
þòü±ÿ ®±í®âí³ òåµí³ê®-åê®í®¬³·í³ ï®êà§íèêè ﳤï°èº¬±òâà:
âè°®áíè·à ï°®ã°à¬à, ·è±å«üí³±òü, ô®í¤ §à°®á³òí®¿ ï«àòè, ±®-
á³âà°ò³±òü ï°®¤óêö³¿ íå ò³«üêè â ö³«®¬ó ï® ï³¤ï°èº¬±òâó, à«å ©
íà °³âí³ âíóò°³øí³µ ﳤ°®§¤³«³â, ò®áò® í®°¬è º §à±®á®¬ âíóò-
°³øíü®âè°®áí跮㮠ï«àíóâàííÿ;

112
• âè±òóïàòè §à±®á®¬ ®á«³êó ³í¤èⳤóà«üí®¿ òà ꮫåêòèâí®¿ ï°à-
ö³, ®ö³íêè ±òè¬ó«þâàííÿ ¤³ÿ«üí®±ò³ ï°àö³âíèê³â ³ ꮫåêòèâ³â.
Íà ®±í®â³ í®°¬óâàííÿ ï°àö³ §¤³©±íþºòü±ÿ §à®µ®·åííÿ ¤³ÿ«ü-
í®±ò³ á°èãà¤, ¤³«ÿí®ê ø«ÿµ®¬ ±ï³â±òàâ«åííÿ ôàêòè·íèµ §àò°àò
ï°àö³ § í®°¬àòèâíè¬è;
• ±«ó¦èòè ®±í®â®þ °àö³®íà«üí®¿ ®°ãàí³§àö³¿ âè°®áíèöòâà òà
ï°àö³. Íàÿâí³±òü í®°¬àòèâ³â §àò°àò ï°àö³ ¤®§â®«ÿº ÿê³±í® ®ö³-
íèòè âà°³àíòè ®°ãàí³§àö³¿ òà âèá°àòè ®ïòè¬à«üíè©;
• §àáå§ïå·óâàòè í®°¬à«üíó ³íòåí±èâí³±òü ï°àö³ ⳤï®â³¤í® ¤®
ï°è©íÿòèµ ê°èòå°³¿â;
• ãà°àíòóâàòè ¤®ò°è¬àííÿ ³íòå°å±³â ï°àö³âíèêà ó ·à±òèí³ §¬³±-
ò®âí®±ò³ °®á³ò, ù® ¤®°ó·àþòü±ÿ ©®¬ó §ã³¤í® § í®°¬®þ;
• ±ï°èÿòè §àáå§ïå·åííþ ïå°±ïåêòèâ ï°®ôå±³©í®-êâ૳ô³êàö³©í®-
ã® °®±òó ï°àö³âíèêà;
• âèê®íóâàòè âèµ®âí³ ôóíêö³¿.
’àêè¬ ·èí®¬, ®±í®âíå ï°è§íà·åííÿ í®°¬óâàííÿ ï°àö³ — àêòèâ-
íè© âï«èâ íà ¤®±ÿãíåííÿ ¤â®µ â§àº¬®ï®â’ÿ§àíèµ ö³«å©: §àáå§ïå·åííÿ
âè°®áíèöòâà ³ °å૳§àö³¿ ï°®¤óêö³¿, à òàꮦ ⳤòâ®°åííÿ «þ¤±üê®ã®
°å±ó°±ó [53].
Í®°¬óâàííÿ ï°àö³ ÿâ«ÿº ±®á®þ ±ê«à¤®âó óï°à⫳ííÿ âè°®áíèöò-
⮬ ³ âè§íà·àº íå®áµ³¤í³ §àò°àòè ï°àö³ (·à±ó) íà âèê®íàííÿ °®á³ò
(âèã®ò®â«åííÿ ®¤èíèö³ ï°®¤óêö³¿) ®ê°å¬è¬è °®á³òíèêà¬è (á°èãà¤à-
¬è) òà â±òàí®â«åííÿ íà ö³© ®±í®â³ í®°¬ ï°àö³.
Íå®áµ³¤íè¬è ââà¦àþòü±ÿ §àò°àòè, ù® ⳤï®â³¤àþòü åôåêòèâí®¬ó
¤«ÿ ê®íê°åòíèµ ó¬®â âè°®áíèöòâà âèê®°è±òàííþ ò°ó¤®âèµ òà ¬àòå-
°³à«üíèµ °å±ó°±³â §à ó¬®âè ¤®ò°è¬àííÿ íàóê®â® ®á´°óíò®âàíèµ °å-
¦è¬³â ï°àö³ òà ⳤ﮷èíêó.
Í®°¬à ï°àö³ — öå º ®±í®âà ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ òà âè°®áíèöòâà, §
ÿꮿ ï®·èíàþòü±ÿ ³ íà ÿ곩 ´°óíòóþòü±ÿ ï°àêòè·í® â±³ ï«àí®â®-åê®-
í®¬³·í³ °®§°àµóíêè íà ﳤï°èº¬±òâ³ ÿê ï®ò®·í®ã®, òàê ³ ïå°±ïåêòèâ-
í®ã® òà ï°®ãí®§í®ã® µà°àêòå°ó.
²±íóþ·à ±è±òå¬à ê«à±èô³êàö³¿ í®°¬ ï°àö³ ¤®§â®«ÿº âèá°àòè ò®©
·è ³íøè© °³§í®âè¤ í®°¬è §à«å¦í® ⳤ ®±®á«èâ®±òå© ò°ó¤®â®ã® ï°®-
öå±ó (¤èâ. ±µå¬ó 1 íà ±. 114).
Ï°è í®°¬óâàíí³ ï°àö³ °®á³òíèê³â ³ ±«ó¦á®âö³â âèê®°è±ò®âóþòü-
±ÿ òàê³ âè¤è í®°¬ ï°àö³: í®°¬à ·à±ó, í®°¬à âè°®á³òêó, í®°¬à ®á±«ó-
ã®âóâàííÿ, í®°¬à (í®°¬àòèâ) ·è±å«üí®±ò³, í®°¬è êå°®âàí®±ò³, í®°-
¬óâàííÿ §àâ¤àíü.

113
Í®°¬à ·à±ó — öå º âå«è·èíà §àò°àò °®á®·®ã® ·à±ó, â±òàí®â«åíà
¤«ÿ âèã®ò®â«åííÿ ®¤èíèö³ ï°®¤óêö³¿ °®á³òíèꮬ ·è ã°óï®þ °®á³ò-
íèê³â (§®ê°å¬à, á°èãमþ) ⳤï®â³¤í®¿ êâ૳ô³êàö³¿ ó ⳤï®â³¤íèµ
®°ãàí³§àö³©í®-òåµí³·íèµ ó¬®âàµ.
Í®°¬à âè°®á³òêó — öå º â±òàí®â«åíè© ®á±ÿã °®á®òè (곫üê³±òü
®¤èíèöü ï°®¤óêö³¿), ÿêó °®á³òíèê ·è ã°óïà °®á³òíèê³â (§®ê°å¬à, á°è-
ãà¤à) ⳤï®â³¤í®¿ êâ૳ô³êàö³¿ §®á®â’ÿ§àí³ âèê®íàòè (ïå°åâå§òè ³ ò. ¤.)
§à ®¤èíèöþ °®á®·®ã® ·à±ó ó ïåâíèµ ®°ãàí³§àö³©í®-òåµí³·íèµ ó¬®âàµ.
Í®°¬à ®á±«óã®âóâàííÿ — öå º 곫üê³±òü âè°®áíè·èµ ®á’ºêò³â
(®¤èíèöü ®á«à¤íàííÿ, °®á®·èµ ¬³±öü ³ ò. ¤.), ÿê³ °®á³òíèê ·è ã°óïà
°®á³òíèê³â (§®ê°å¬à, á°èãà¤à) ⳤï®â³¤í®¿ êâ૳ô³êàö³¿ §®á®â’ÿ§àí³
®á±«ó¦èòè ï°®òÿ㮬 ®¤èíèö³ °®á®·®ã® ·à±ó â ïåâíèµ ®°ãàí³§àö³©í®-

Í®°¬è §àò°àò ï°àö³


Çà ï°è§íà·åííÿ¬ Çà â褮¬ §àò°àò ·à±ó
—à±ó ϳ¤ã®ò®â·®-§àâå°øà«üí®ã®
‚è°®á³òêó Îᱫóã®âóâàííÿ
Îᱫóã®âóâàííÿ °®á®·®ã® ¬³±öÿ
—è±å«üí®±ò³ Îïå°àòèâí®ã®
ϳ¤«åã«®±ò³ Íà ⳤ﮷èí®ê
‘ï³âⳤí®øåííÿ 곫üê®±ò³ ˜òó·í®ã®
ï°àö³âíèê³â ˜òó·í®-êà«üêó«ÿö³©í®ã®
Í®°¬®âàí³ §àâ¤àííÿ Íà ïà°ò³þ âè°®á³â

Çà ±ôå°®þ ï®øè°åííÿ Çà ïå°³®¤®¬ ¤³¿
̳¦ãà«ó§åâ³ ’°èâà«®¿ ¤³¿
Ãà«ó§åâ³ ‘姮íí³
Ðà©®íí³ ’謷౮â³
̳±öåâ³ Ð৮â³

Çà ¬åò®¤®¬ ®á´°óíòóâàííÿ
Çà ±òóïåíÿ¬è ¤åò૳§àö³¿
’åµí³·í® ®á´°óíò®âàí³
„åò૳§®âàí³:
„®±«³¤í®-±òàòè±òè·í³
• ̳갮å«å¬åíòí³
• …«å¬åíòí³
Çà 곫üê³±òþ «þ¤å©,
• Îïå°àö³©í³
ï°àöÿ ÿêèµ í®°¬óºòü±ÿ
“ê°óïíåí³:
• Ê®¬ï«åê±í³ ²í¤èⳤóà«üí³
• ’èï®â³ Ê®«åêòèâí³
• ª¤èí³

‘µå¬à 1. ‘µå¬à ê«à±èô³êàö³¿ í®°¬ §àò°àò ï°àö³ [16]

114
òåµí³·íèµ ó¬®âàµ. Í®°¬è ®á±«óã®âóâàííÿ ï°è§íà·àþòü±ÿ ¤«ÿ í®°-
¬óâàííÿ ï°àö³ °®á³òíèê³â, §à©íÿòèµ ®á±«óã®âóâàííÿ¬ ®á«à¤íàííÿ,
âè°®áíè·èµ ï«®ù, °®á®·èµ ¬³±öü ³ ò. ¤.
г§í®â褮¬ í®°¬è ®á±«óã®âóâàííÿ º í®°¬à êå°®âàí®±ò³, ù® âè§-
íà·àº ·è±å«üí³±òü âè°®áíèê³â, ÿêè¬è ï®âèíåí óï°àâ«ÿòè ®¤èí êå°³-
âíèê.
Í®°¬à (í®°¬àòèâ) ·è±å«üí®±ò³ — öå º â±òàí®â«åíà ·è±å«üí³±òü °®-
á³òíèê³â ïåâí®ã® ï°®ôå±³©í®-êâ૳ô³êàö³©í®ã® ±ê«à¤ó, íå®áµ³¤íà ¤«ÿ
âèê®íàííÿ ê®íê°åòíèµ âè°®áíè·èµ, óï°à⫳í±üêèµ ôóíêö³© ·è ®á-
±ÿã³â °®á³ò. Çà í®°¬à¬è (í®°¬àòèâà¬è ·è±å«üí®±ò³) âè§íà·àþòü±ÿ
òàꮦ §àò°àòè ï°àö³ ù®¤® ï°®ôå±³©, ±ïåö³à«üí®±òå©, ã°óï ·è â褳â
°®á³ò, ®ê°å¬èµ ôóíêö³©, â ö³«®¬ó ï® ï³¤ï°èº¬±òâó, öåµó, ©®ã® ±ò°óê-
òó°í®¬ó ﳤ°®§¤³«ó.
Ç ¬åò®þ ﳤâèùåííÿ åôåêòèâí®±ò³ ï°àö³, ù® ®ï«à·óºòü±ÿ °®á³òíè-
êଠï®ã®¤èíí®, â±òàí®â«þþòü±ÿ í®°¬®âàí³ §àâ¤àííÿ íà ®±í®â³ âêà-
§àíèµ âèùå °³§í®â褳â í®°¬ ï°àö³.
Í®°¬®âàíå §àâ¤àííÿ — öå º â±òàí®â«åíè© ®á±ÿã °®á®òè, ù® °®á³-
òíèê ·è ã°óïà °®á³òíèê³â (§®ê°å¬à, á°èãà¤à) §®á®â’ÿ§àí³ âèê®íóâàòè
§à °®á®·ó §¬³íó, °®á®·è© ¬³±ÿöü (ⳤï®â³¤í® §¬³ííå ³ ¬³±ÿ·íå í®°¬ó-
âàííÿ §àâ¤àííÿ) àá® §à ³íøó ®¤èíèöþ °®á®·®ã® ·à±ó íà °®á®òàµ, ù®
®ï«à·óþòü±ÿ ò謷౮â®.
Í®°¬è ï°àö³ â±òàí®â«þþòü±ÿ íà ®ê°å¬ó ®ïå°àö³þ (®ïå°àö³©íó
í®°¬ó), â§àº¬®ï®â’ÿ§àíó ã°óïó ®ïå°àö³©, §àâå°øåíè© ê®¬ï«åê± °®á³ò
(§á³«üøåíà, ꮬï«åê±íà í®°¬à). ‘òóï³íü ¤èôå°åíö³àö³¿ í®°¬ âè§íà-
·àºòü±ÿ òèﮬ ³ ¬à±øòàᮬ âè°®áíèöòâà, ®±®á«èâ®±òÿ¬è ï°®¤óêö³¿,
ù® âèïó±êàºòü±ÿ, í®°¬à¬è ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³.
Çᳫüøåí³, ꮬï«åê±í³ í®°¬è â±òàí®â«þþòü±ÿ íà ï«àí®â®-®á«³-
ê®âó (®á«³ê®âó) ®¤èíèöþ ï°®¤óêö³¿ (°®á®òè), ÿê ï°àâè«®, íà §àê³í·å-
íè© âè°³á, â󧮫, á°èãमꮬï«åêò, òåµí³·í® ⳤ®ê°å¬«åíè© á«®ê,
®á±ÿã ±³«ü±üê®ã®±ï®¤à°±üêèµ °®á³ò, åòàï ·è ®á’ºêò áó¤³âíèöòâà.
‚®íè ï°è©¬àþòü±ÿ, ÿê ï°àâè«®, â ó¬®âൠꮫåêòèâíèµ ô®°¬ ®°ãàí³-
§àö³¿ ï°àö³.
Í®°¬è ï°àö³ ï®âèíí³ âè§íà·àòè±ÿ â ®±í®âí®¬ó §à í®°¬àòèâíè¬è
¬àòå°³à«à¬è ¤«ÿ í®°¬óâàííÿ ï°àö³, ¤® ÿêèµ â³¤í®±ÿòü±ÿ í®°¬àòèâè
°å¦è¬³â °®á®òè ®á«à¤íàííÿ; í®°¬àòèâè ï°àö³ (í®°¬àòèâè ·à±ó,
âê«þ·àþ·è ¬³ê°®å«å¬åíòí³, í®°¬àòèâè ·è±å«üí®±ò³, í®°¬àòèâè ·à±ó
®á±«óã®âóâàííÿ); º¤èí³ òà òèï®â³ í®°¬è (·à±ó, âè°®á³òêó, ®á±«óã®âó-
âàííÿ).

115
Í®°¬àòèâè ï°àö³ — öå º °åã«à¬åíò®âàí³ §íà·åííÿ (âå«è·èíè) §àò-
°àò ï°àö³ (·à±ó) íà âèê®íàííÿ ®ê°å¬èµ å«å¬åíò³â (ꮬï«åê±³â) °®á³ò,
®á±«óã®âóâàííÿ ®¤èíèö³ ®á«à¤íàííÿ, °®á®·®ã® ¬³±öÿ, á°èãà¤è,
±ò°óêòó°í®ã® ﳤ°®§¤³«ó ³ ò. ¤., à òàꮦ ·è±å«üí®±ò³ °®á³òíèê³â, íå®á-
µ³¤íèµ ¤«ÿ âèê®íàííÿ âè°®áíè·èµ, óï°à⫳í±üêèµ ôóíêö³© ·è ®á-
±ÿã³â °®á³ò, ù® ï°è©íÿò³ §à ®¤èíèöþ â謳°þâàííÿ, §à«å¦í® ⳤ ê®í-
ê°åòíèµ ®°ãàí³§àö³©í®-òåµí³·íèµ ó¬®â ³ ·èííèê³â âè°®áíèöòâà.
г§í®â褮¬ í®°¬àòèâ³â ·è±å«üí®±ò³ º òèï®â³ øòàòí³ °®§ê«à¤è.
ª¤èí³ í®°¬è ï°àö³ °®§°®á«ÿþòü±ÿ íà °®á®òè, ù® âèê®íóþòü±ÿ §à
®¤íàê®â®þ òåµí®«®ã³ºþ â àí૮㳷íèµ ó¬®âൠâè°®áíèöòâà, â ®¤í³©
·è ó ¤å곫üꮵ ãà«ó§ÿµ åê®í®¬³êè ³ º ®á®â’ÿ§ê®âè¬è ¤«ÿ âèê®°è±òàí-
íÿ íà â±³µ ﳤï°èº¬±òâൠï°è í®°¬óâàíí³ ï°àö³ °®á³òíèê³â íà ⳤï®-
ⳤíèµ âè¤àµ °®á³ò.
Ï°è §àòâå°¤¦åíí³ º¤èíèµ í®°¬ â±òàí®â«þºòü±ÿ òå°¬³í ¿µ ââå¤åí-
íÿ â ¤³þ, ù®á ﳤï°èº¬±òâà ï°®òÿ㮬 §à§íà·åí®ã® ·à±ó ¬®ã«è ï°èâå-
±òè ôàêòè·í³ ó¬®âè âè°®áíèöòâà ³ ï°àö³ ¤® ⳤï®â³¤í®±ò³ § òè¬è, íà
ÿê³ °®§°àµ®âàí³ º¤èí³ í®°¬è.
’èï®â³ í®°¬è ï°àö³ °®§°®á«ÿþòü±ÿ íà °®á®òè, ù® âèê®íóþòü±ÿ
§à òèï®â®þ òåµí®«®ã³ºþ § ó°àµóâàííÿ¬ °àö³®íà«üíèµ (¤«ÿ ¤àí®ã®
âè°®áíèöòâà) ®°ãàí³§àö³©í®-òåµí³·íèµ ó¬®â, â¦å ³±íóþ·èµ íà
ᳫüø®±ò³ ·è ·à±òèí³ ï³¤ï°èº¬±òâ, ¤å íàÿâí³ òàê³ âè¤è °®á³ò. ’èï®â³
í®°¬è °åꮬåí¤óþòü±ÿ ÿê åòà«®í ¤«ÿ ﳤï°èº¬±òâ, ¤å ®°ãàí³§àö³©í®-
òåµí³·í³ ó¬®âè âè°®áíèöòâà ùå íå ¤®±ÿã«è °³âíÿ, íà ÿêè© °®§°àµ®-
âàí³ âêà§àí³ í®°¬è.
Çà ±ôå°®þ âèê®°è±òàííÿ í®°¬àòèâí³ ¬àòå°³à«è ¤«ÿ í®°¬óâàííÿ
ï°àö³ ﮤ³«ÿþòü±ÿ íà ¬³¦ãà«ó§åâ³, ãà«ó§åâ³ (ⳤ®¬·³) ³ ¬³±öåâ³. “ ¤à-
íè© ·à± â ᳫüø®±ò³ âèïà¤ê³â âèê®°è±ò®âóþòü±ÿ ¬³±öåâ³ í®°¬àòèâí³
¬àòå°³à«è, ®±ê³«üêè ¬³¦ãà«ó§åâ³ òà ãà«ó§åâ³ í®°¬è §à±òà°³«è, ³ ¿µ íå
°®§°®á«ÿþòü.
„³þ·à â íà°®¤í®ã®±ï®¤à°±üꮬó ꮬï«åê±³ ±è±òå¬à í®°¬ òà í®°-
¬àòèâ³â ï°àö³ ï®âèííà §àáå§ïå·óâàòè ¬®¦«èâ³±òü °®§°àµóíêó ï®âí®¿
ò°ó¤®¬³±òê®±ò³ ï°®¤óêö³¿ ù®¤® â±³µ å«å¬åíò³â âè°®áí跮㮠ﰮöå±ó,
âè°®á³â, ã°óï ïå°±®íà«ó ³ ±ò°óêòó°íèµ ï³¤°®§¤³«³â.
Ï®°ÿ¤ § í®°¬à¬è, ù® â±òàí®â«åí³ íà ±òàᳫüí³ §à ®°ãàí³§àö³©í®-
òåµí³·íè¬è ó¬®âà¬è °®á®òè, âèê®°è±ò®âóþòü±ÿ ò謷౮Ⳡòà °à§®â³
í®°¬è.
’è¬·à±®â³ í®°¬è â±òàí®â«þþòü±ÿ íà ïå°³®¤ ®±â®ºííÿ òèµ ·è
³íøèµ °®á³ò ï°è ⳤ±óòí®±ò³ §àòâå°¤¦åíèµ í®°¬àòèâíèµ ¬àò尳૳â
¤«ÿ í®°¬óâàííÿ ï°àö³. ’å°¬³í ¤³¿ ò謷౮âèµ í®°¬ íå ï®âèíåí ïå°å-
âèùóâàòè ò°ü®µ ¬³±ÿö³â.

116
Ðà§®â³ í®°¬è â±òàí®â«þþòü±ÿ íà ®ê°å¬³ °®á®òè, ù® í®±ÿòü ®¤è-
íè·íè© µà°àêòå° (ﮧàï«àí®âè©, àâà°³©íè©).
²±íóþ·à ±è±òå¬à ï®êà§íèê³â ¤®§â®«ÿº ®ö³íþâàòè íàï°ó¦åííÿ
°³§í®âè¤í®±ò³ í®°¬, ù® âèê®°è±ò®âóþòü±ÿ. –å íå®áµ³¤í® ¤«ÿ ò®ã®,
ù®á §íàòè, íà±ê³«üêè ®á’ºêòèâí® °®§°àµ®âàí® í®°¬è ³ ÿêè¬ º °³âåíü
í®°¬óâàííÿ ï°àö³.
Ê®åô³ö³ºíò íàï°óãè í®°¬ ·à±ó ³ í®°¬ ®á±«óã®âóâàííÿ (ÊÍÍ) âèê®°è-
±ò®âóºòü±ÿ ï°è °®§°àµóíêൠê®åô³ö³ºíòà í®°¬óâàííÿ ï°àö³ òà âè§íà-
·àºòü±ÿ §à ô®°¬ó«®þ:
KHH = d‚ KHB + dÏ KHO , (1)
¤å d‚ — ïèò®¬à âàãà °®á³òíèê³â § ⳤ°ÿ¤í®þ ®ï«àò®þ ï°àö³ â §à-
ãà«üí³© ·è±å«üí®±ò³ °®á³òíèê³â; dÏ — ïèò®¬à âàãà °®á³òíèê³â § ï®ã®-
¤èíí®þ ®ï«àò®þ ï°àö³ â §àãà«üí³© ·è±å«üí®±ò³ °®á³òíèê³â; KHB —
ê®åô³ö³ºíò íàï°óãè í®°¬ âè°®á³òêó ï°è ⳤ°ÿ¤í³© ®ï«àò³ ï°àö³;
KHO — ê®åô³ö³ºíò íàï°óãè í®°¬ ®á±«óã®âóâàííÿ ï°è ï®ã®¤èíí³©
®ï«àò³ ï°àö³.
Ê®åô³ö³ºíò íàï°óãè í®°¬ âè°®á³òêó (ÊÍ‚) âèê®°è±ò®âóºòü±ÿ ï°è
®ö³íö³ °³âíÿ í®°¬óâàííÿ ï°àö³:

100
Ê Í‚ = , (2)
100 + ∆J
¤å ∆J — ±å°å¤í³© ⳤ±®ò®ê ïå°åâèê®íàííÿ í®°¬ âè°®á³òêó °®á³òíèêà-
¬è-ⳤ°ÿ¤íèêà¬è.
Ê®åô³ö³ºíò íàï°óãè í®°¬ ®á±«óã®âóâàííÿ (ÊÍÎ) âèê®°è±ò®âóºòü±ÿ
ï°è ®ö³íö³ °³âíÿ í®°¬óâàííÿ ï°àö³ °®á³òíèê³â, ÿê³ §à©íÿò³ ®á±«óã®-
âóâàííÿ¬ ®á«à¤íàííÿ, àã°åãàò³â ³ ò. ³í.:

100
Ê ÍÎ = (3)
,
100 + ∆J
¤å ∆J â±òàí®â«þºòü±ÿ (â ó¬®âൠï®ã®¤èíí®¿ ®ï«àòè ï°àö³) ⳤí®øåí-
íÿ¬ ±å°å¤íü®¿ í®°¬àòèâí®¿ 곫üê®±ò³ ®¤èíèöü ®á«à¤íàííÿ (àá® °®á®-
·èµ ¬³±öü), ù® ﳤ«ÿãàþòü ®á±«óã®âóâàííþ ®¤íè¬ °®á³òíèꮬ, NÍ,
¤® ±å°å¤íü®¿ ôàêòè·í®¿ 곫üê®±ò³ ®¤èíèöü ®á«à¤íàííÿ (°®á®·èµ
¬³±öü) Nô, ù® ®á±«óã®âóþòü±ÿ ®¤íè¬ °®á³òíèꮬ ó ¤àí®¬ó öåµó:

100
∆J = N Í … ’ 100. (4)
N”


117
“ âèïà¤êó, ꮫè âå«è·èíà N Í ≥ N ” , ï®êà§íèê ∆J ï°è©¬àºòü±ÿ
°³âíè¬ íó«þ.
Ê®åô³ö³ºíò íàï°óãè ï°àö³ °®á³òíèê³â (qÍ’) âè§íà·àºòü±ÿ §à ô®°¬ó-

<< . .

. 13
( : 30). . >>