<< . .

. 14
( : 30). . >>

«®þ:
J‘
qÍ’ = (5)
,

¤å JC — ±å°å¤í³© ôàêòè·íè© â³¤±®ò®ê ·è ê®åô³ö³ºíò âèê®íàííÿ ã®-
¤èííèµ í®°¬ âè°®á³òêó; JÏ — ±å°å¤íü®ï°®ã°å±èâíè© °³âåíü âèê®-
íàííÿ í®°¬ âè°®á³òêó, %. Ê®åô³ö³ºíò í®°¬óâàííÿ ï°àö³ ÊÍÏ âèê®°è-
±ò®âóºòü±ÿ ﳤ ·à± àí૳§ó °å§å°â³â °®á®·®ã® ·à±ó:
tÍÍ’
Ê ÍÏ = 1 ’ ‘ (6)
,
t”
¤å tÍÍ’ — ·à±, âèò°à·åíè© íà âèê®íàííÿ ³-ã® âè¤ó °®á®òè, íà ÿêó íå-
¬àº òåµí³·í® ®á´°óíò®âàíèµ í®°¬ ·à±ó, µâ.; t” — ôàêòè·í® âèò°à·å-
íè© ·à± íà âèê®íàííÿ ±ó¬è â±³µ â褳â í®°¬®âàíèµ ³ íåí®°¬®âàíèµ
°®á³ò (®ïå°àö³©) ó µâè«èíൠ§à âèíÿòꮬ °åã«à¬åíò®âàíèµ ïå°å°â òà
âò°àò.
Ê®åô³ö³ºíò í®°¬óâàííÿ ï°àö³ (ÊÍ’) ¬®¦å °®§°àµ®âóâàòè±ÿ òàꮦ
§à ô®°¬ó«®þ:

Ê ÍÍ
Ê Í’ = ‘ tÍ’ … (7)
,
‘ tÎt
¤å ‘ tÍ’  — ·à±, âèò°à·åíè© íà âèê®íàííÿ í®°¬®âàíèµ °®á³ò, 㮤.
(·è ·è±å«üí³±òü °®á³òíèê³â-ﮤ³«üíèê³â ³ ï®ã®¤èííèê³â, ÿê³ ®µ®ï«åí³
í®°¬óâàííÿ¬, ·®«.); ‘ tÎt  — §àãà«üíè© ·à± °®á®òè, 㮤. (·è §àãà«ü-
íà ·è±å«üí³±òü °®á³òíèê³â, ·®«.); KÍÍ — ê®åô³ö³ºíò íàï°óãè í®°¬,
ù® âè§íà·àºòü±ÿ ÿê ·à±òêà ⳤ ¤³«åííÿ 100 íà ±å°å¤í³© ⳤ±®ò®ê âèê®-
íàííÿ í®°¬.
Ï°àöÿ °®á³òíèê³â í®°¬óºòü±ÿ, â ®±í®âí®¬ó, §à òåµí³·í® ®á´°óíò®-
âàíè¬è í®°¬à¬è, ¤® ÿêèµ íà«å¦àòü í®°¬è, â±òàí®â«åí³ àí૳òè·íè¬
¬åò®¤®¬ í®°¬óâàííÿ, ù® ⳤï®â³¤àþòü ¤®±ÿãíóò®¬ó °³âíþ òåµí³êè ³
òåµí®«®ã³¿, ®°ãàí³§àö³¿ âè°®áíèöòâà ³ ï°àö³ íà ﳤï°èº¬±òâൠ®¤í³º¿
ãà«ó§³, ¤å ó¬®âè ï°àö³ òà òåµí³·íà ®§á°®ºí³±òü ⳤï®â³¤àþòü ïåâí®¬ó
°³âíþ.

118
Îê°³¬ òåµí³·í® ®á´°óíò®âàíèµ í®°¬ íà ﳤï°èº¬±òâൠâèê®°è±-
ò®âóþòü±ÿ ³ ¤®±«³¤í®-±òàòè±òè·í³ í®°¬è, ù® â±òàí®â«þþòü±ÿ ê®íê-
°åòíè¬ ï³¤ï°èº¬±ò⮬ § ó°àµóâàííÿ¬ ê®íê°åòíèµ ó¬®â °®á®òè ·è
®ê°å¬èµ ®ïå°àö³©, íà ÿê³ â³¤±óòí³ òåµí³·í® ®á´°óíò®âàí³ í®°¬è. Ç
ö³ºþ ¬åò®þ âèê®°è±ò®âóþòü±ÿ °³§í®¬àí³òí³ ¬åò®¤è âèâ·åííÿ §àò°àò
°®á®·®ã® ·à±ó (¤èâ. ±µå¬ó 2).

Ìåò®¤èêà âèâ·åííÿ §àò°àò °®á®·®ã® ·à±ó


Ìåò®¤ áå§ï®±å°å¤í³µ Ìåò®¤ ¬èòòºâèµ
â謳°³â ±ï®±òå°å¦åíü


…òàïè
ϳ¤ã®ò®âêà ¤® Îï°àöþâàííÿ
‘ï®±òå°å¦åííÿ Àí૳§ °å§ó«üòàò³â
±ï®±òå°å¦åííÿ ®¤å°¦àí®¿ ³íô®°¬àö³¿


”®ò®ã°àô³ÿ °®á®·®ã®
•°®í®¬åò°à¦: ”®ò®µ°®í®¬åò°à¦:
·à±ó:

³í¤èⳤóà«üíà áå§ïå°å°âíè© ³í¤èⳤóà«üíè©

ã°óï®âà âèá³°ê®âè© ã°óï®âè©

á°èãà¤íà

±à¬®ô®ò®ã°àô³ÿ
ô®ò®ã°àô³ÿ ·à±ó ¬à±®âà
ô®ò®ã°àô³ÿ âèê®°è±òàííÿ ô®ò®ã°àô³ÿ
°®á®·®ã® ·à±ó ó±òàòêóâàííÿ °®á®·®ã® ·à±ó
áàãàò®âå°±òàòíèêà

ô®ò®ã°àô³ÿ
âè°®áíè·®ã®
ï°®öå±ó ¬à°ø°óòíà ö³«ü®âà


‘µå¬à 2. Ê«à±èô³êàö³©íà ±µå¬à ¬åò®¤³â âèâ·åííÿ âèò°àò °®á®·®ã® ·à±ó [16]


Τíàê ï°è â±òàí®â«åíí³ ¤®±«³¤í®-±òàòè±òè·íèµ í®°¬ ·à±ò® âèê®-
°è±ò®âóþòü±ÿ òàê³ ±ï®±®áè, ÿê ï®°³âíÿííÿ § àí૮㳷íè¬è ®ïå°àö³ÿ-

119
¬è, ®±®áè±òè© ¤®±â³¤ í®°¬óâà«üíèêà ·è ®á°®áêà ¤àíèµ, ù® §³á°àí³ â
°å§ó«üòàò³ ±ï®±òå°å¦åíü (¤èâ. ±µå¬ó 3):

Ìåò®¤è í®°¬óâàííÿ §àò°àò ï°àö³‘ó¬à°í³ Àí૳òè·í³Àí૳òè·í®- Àí૳òè·í®-
„®±â³¤íè© Ï®°³âíÿ«üíè© ‘òàòè±òè·íè©
¤®±«³¤íè© °®§°àµóíê®âè©‘ï®±®áè â±òàí®â«åííÿ í®°¬˜«ÿµ®¬
ï°®âå¤åííÿ Íà ﳤ±òàâ³
¬à±®âèµ âèê®°è±òàííÿ
Íà ﳤ±òàâ³ ˜«ÿµ®¬
Íà ﳤ±òàâ³ ô®ò®µ°®í®- í®°¬àòèâíèµ
¤®±â³¤ó ³ ï®°³âíÿííÿ §
±òàòè±òè·í®¿ ¬åò°è·íèµ ¬àò尳૳â òà
êâ૳ô³êàö³¿ àí૮㳷íè¬è
³íô®°¬àö³¿ ±ï®±òå°å¦åíü °®§°àµóíê³â §à
í®°¬óâà«üíèêà ¤åòà«ÿ¬è
³ ﳤã®ò®âêè å¬ï³°è·íè¬è
í®°¬àòèâíèµ ô®°¬ó«à¬è
¬àò尳૳â„®±«³¤í®-±òàòè±òè·í³ í®°¬è ’åµí³·í® ®á´°óíò®âàí³ í®°¬è

‘µå¬à 3. Ê«à±èô³êàö³ÿ ¬åò®¤³â í®°¬óâàííÿ §àò°àò ï°àö³ òà ±ï®±®á³â
â±òàí®â«åííÿ í®°¬ [16]

Íà ¤³þ·®¬ó ﳤï°èº¬±òâ³ ®°ãàí³§àö³©í®-òåµí³·í³ §¬³íè ⳤáóâà-
þòü±ÿ ï®±ò³©í®. Ǭ³íþþòü±ÿ í®¬åíê«àòó°à âè°®á³â òà ¿µ 곫üê³±òü,
ê®í±ò°óêö³ÿ ¤åòà«å© ³ â󧫳â, ﮫ³ïøóºòü±ÿ òåµí®«®ã³ÿ âè°®áíèöòâà,
®±â®þþòü±ÿ í®â³ ¬åò®¤è òà ï°è©®¬è ï°àö³. ‚±å öå âï«èâຠíà 곫ü-
ê³±òü ³ ±ò°óêòó°ó í®°¬ ï°àö³, ¿µ âå«è·èíó, à §â³¤±è — ³ ò°ó¤®¬³±òê³±òü
âè°®á³â. –å §®á®â’ÿ§óº âå±òè ï®±ò³©íè© ³ ê®ï³òêè© °àµóí®ê ³±íóþ·èµ
í®°¬ ³ §¬³í, ù® ⳤáóâàþòü±ÿ âí౫³¤®ê ¿µ ®ïå°àòèâí®ã® ïå°åã«ÿ¤ó.
‚èµ³¤íè¬ ¤®êó¬åíò®¬, § ÿê®ã® ï®·èíàºòü±ÿ ®á«³ê í®°¬ ³ â±³º¿ ò°ó-
¤®¬³±òê®±ò³, âè±òóïຠ®ïå°àö³©íà òåµí®«®ã³·íà êà°òà. ϳ±«ÿ â±òàí®â-
«åííÿ âå«è·èíè í®°¬ ·à±ó ¤® êà°òè §àí®±ÿòü±ÿ:

120
• íà§âà âè°®áó;
• öåµ, ¤³«üíèöÿ, íà§âà ¤åò૳;
• í®¬å° ¤åò૳ (ÿêù® òàêè© º);
• íà§âà ®ïå°àö³¿, ù® âèê®íóºòü±ÿ;
• í®¬å° ®ïå°àö³¿;
• øòó·í®-êà«üêó«ÿö³©íè© ·à± âèê®íàííÿ ®ïå°àö³¿, ¤àòà â±òàí®â-
«åííÿ í®°¬è.
Êà°òà ﳤïè±óºòü±ÿ ³í¦åíå°®¬-í®°¬óâà«üíèꮬ.
Ï®®ïå°àö³©í³ í®°¬è ã°óïóþòü±ÿ ï® ¤³«üíèöÿµ, öåµàµ, ¤åòà«ÿµ,
§á³°íèµ âó§«àµ ³ âè°®áàµ, âè¤àµ òåµí®«®ã³·íèµ ï°®ö屳⠳ ò. ³í. –å
°®áèòü±ÿ ¤«ÿ ﮳íô®°¬®âàí®±ò³ åê®í®¬³±ò³â ï°® ò°ó¤®¬³±òê³±òü °®-
á³ò ù®¤® â±³µ ±ò°óêòó°íèµ «àíöþã³â ﳤï°èº¬±òâà, ã°óï ®á«à¤íàííÿ,
ï°®ôå±³© ³ òà°èôíèµ °®§°ÿ¤³â. ’àêà ³íô®°¬àö³ÿ íå®áµ³¤íà ¤«ÿ °®§°à-
µóíê³â ·è±å«üí®±ò³ °®á³òíèê³â, 곫üê®±ò³ ®á«à¤íàííÿ, ï®ò°åá â ³í±-
ò°ó¬åíò³, ô®í¤ó §à°®á³òí®¿ ï«àòè.
Í®°¬à ·à±ó âè§íà·àº íå®áµ³¤í³ âèò°àòè ·à±ó ®¤í®ã® °®á³òíèêà ·è
á°èãà¤è íà âèê®íàííÿ ®¤èíèö³ ï°®¤óêö³¿ (ò°ó¤®¬³±òê³±òü ®ïå°àö³¿).
Í®°¬à ·à±ó âè§íà·àºòü±ÿ â 㮤èíàµ, µâè«èíàµ, ±åêóí¤àµ. ‘ò°óêòó°ó
¿¿ ¬®¦íà ﮤàòè ó òàꮬó âèã«ÿ¤³ (¤èâ. ±µå¬ó 4 ):


Í®°¬à ·à±óϳ¤ã®ò®â·®-
˜òó·íè© ·à±
§àê«þ·íè© ·à±—à± ®á±«óã®âóâàííÿ Ïå°å°âè íà ⳤ﮷èí®ê
Îïå°àòèâíè© ·à±
°®á®·®ã® ¬³±öÿ ³ ®±®áè±ò³ ï®ò°åáèαí®âíè© ·à± „®ï®¬³¦íè© ·à±


‘µå¬à 4. ‘ò°óêòó°à í®°¬è ·à±ó [38]


ßê âè¤í® íà ±µå¬³, í®°¬à ·à±ó ±ê«à¤àºòü±ÿ § ¤â®µ ·à±òèí:
• øòó·íè© ·à±;
• ﳤã®ò®â·®-§àê«þ·íè© ·à±.

121
˜òó·íè© ·à± — öå º ·à±, ù® âèò°à·àºòü±ÿ áå§ï®±å°å¤íü® íà âèã®-
ò®â«åííÿ (®á°®áêó) ®¤èíèö³ ï°®¤óêö³¿ (®ïå°àö³þ).
ϳ¤ã®ò®â·®-§àê«þ·íè© ·à± — ·à±, ÿêè© °®á³òíèê âèò°à·àº íà âèâ-
·åííÿ ê°å±«åííÿ, íà«à㮤¦åííÿ ®á«à¤íàííÿ, â±òàí®â«åííÿ ³ §íÿòòÿ
³í±ò°ó¬åíòà ³ ï°è±ò®±óâàíü, §¤à·ó íà ±ê«à¤ ã®ò®â®¿ ï°®¤óêö³¿.
Ю§¬³° ﳤã®ò®â·®-§àê«þ·í®ã® ·à±ó â±òàí®â«þºòü±ÿ íà â±þ ïà°-
ò³þ ®¤íàê®âèµ âè°®á³â (®ïå°àö³©). ’àêè¬ ·èí®¬, ·è¬ ᳫüøè¬è º
ïà°ò³¿ ¤åòà«å©, òè¬ ¬åíøè¬ º °®§¬³° ﳤã®ò®â·®-§àê«þ·í®ã® ·à±ó íà
®¤èí âè°³á (®ïå°àö³þ). Íàï°èê«à¤, ÿêù® í®°¬à ﳤã®ò®â·®-§àê«þ·-
í®ã® ·à±ó 16 µâè«èí, à â ïà°ò³¿ íà°àµ®âóºòü±ÿ 8 ¤åòà«å©, ò® ¤® í®°¬è
·à±ó íà ®¤íó ¤åòà«ü âê«þ·àþòü±ÿ 2 µâè«èíè (16:8) ﳤã®ò®â·®-§àê-
«þ·í®ã® ·à±ó. ßêù® ïà°ò³þ âè°®á³â §á³«üøèòè ¤® 32 øòóê, ò®¤³ íà
®¤íó ¤åòà«ü ï°èïà¤å «èøå 0,5 µâè«èíè (16:32) ﳤã®ò®â·®-§àê«þ·í®-
ã® ·à±ó.
αòàíí³¬è °®êà¬è â±å øè°ø®ã® âèê®°è±òàííÿ ®ò°è¬óº ã°óï®âà
®á°®áêà ¤åòà«å©, ù® ¤®§â®«ÿº ±ê®°®·óâàòè ﳤã®ò®â·®-§àê«þ·íè©
·à±. ‘óòü öü®ã® ¬åò®¤ó ﮫÿãຠâ ò®¬ó, ù® §à âå°±òàò®¬ §àê°³ï«þ-
ºòü±ÿ ã°óïà ®¤í®°³¤íèµ §à ê®í±ò°óêö³ºþ ³ °®§¬³°®¬ ¤åòà«å©. Íàï°èê-
«à¤, ã°óïà “À” — °³§í®¬àí³òí³ âòó«êè, ã°óïà “Á” — °³§í®¬àí³òí³
곫üöÿ ³ ò. ³í. ‚ò³«åííÿ ã°óï®â®¿ ®á°®áêè ¤åòà«å© §íà·í® (¤® 30 %)
ﳤâèùóº ï°®¤óêòèâí³±òü âå°±òàòí®ã® ®á«à¤íàííÿ, íàáàãàò® ±ê®°®-
·óº ò°ó¤®¬³±òê³±òü âèã®ò®â«åííÿ ®±íàùåííÿ. Íèí³ ¬åò®¤ ã°óï®â®¿
®á°®áêè ó±ï³øí® âèê®°è±ò®âóºòü±ÿ â ¬àøèí®áó¤óâàíí³ òà ³íøèµ ãà-
«ó§ÿµ ï°®¬è±«®â®±ò³.
Í®°¬à øòó·í®ã® ·à±ó ±ê«à¤àºòü±ÿ § òàêèµ å«å¬åíò³â:
• ®ïå°àòèâíè© ·à±,
• ·à± ®á±«óã®âóâàííÿ °®á®·®ã® ¬³±öÿ,
• ·à± °åã«à¬åíò®âàíèµ ïå°å°â íà ®á³¤.
Îïå°àòèâíè© ·à±, ó ±â®þ ·å°ãó, ﮤ³«ÿºòü±ÿ íà ®±í®âíè© ³ ¤®ï®-
¬³¦íè©.
αí®âíè¬ íà§èâàºòü±ÿ ·à±, ù® âèê®°è±ò®âóºòü±ÿ íà âèê®íàííÿ
§à¤àí®ã® òåµí®«®ã³·í®ã® ï°®öå±ó, ﳤ ·à± ÿê®ã® ⳤáóâàºòü±ÿ §¬³íà
°®§¬³°³â, §®âí³øíü®ã® âèã«ÿ¤ó òà ³íøèµ â«à±òèâ®±òå© ï°®¤óêö³¿,
ù® ®á°®á«ÿºòü±ÿ, àá® §¬³íà â§àº¬®°®§¬³ùåííÿ ¤åòà«å© (íàï°èê«à¤,
±ê«à¤àííÿ).
„®ï®¬³¦íè¬ íà§èâàºòü±ÿ ·à±, ù® âèê®°è±ò®âóºòü±ÿ íà ±òâ®°åííÿ
ó¬®â ¤«ÿ âèê®íàííÿ ®±í®âí®¿ °®á®òè. „® ¤®ï®¬³¦í®ã® ·à±ó ⳤí®-
±èòü±ÿ ·à± íà â±òàí®â«åííÿ, §àê°³ï«åííÿ ³ §íÿòòÿ âè°®áó, ù® âèã®-

122
ò®â«ÿºòü±ÿ, íà ïó±ê ³ §óïèíêó àã°åãàòó, ïå°å±òàí®âêó ³í±ò°ó¬åíò³â
³ ï°è±ò®±óâàíü, â謳°è ï®âå°µ®íü, ù® ®á°®á«ÿþòü±ÿ, ò®ù®. ßêù®
·à±òèíó öèµ ®ïå°àö³© ¬®¦íà °®áèòè ®¤í®·à±í® § ®±í®âí®þ °®á®-
ò®þ, ò® öå© ·à± íå â³¤í®±èòü±ÿ ¤® ¤®ï®¬³¦í®ã® ³ ¤® í®°¬è íå âê«þ-
·àºòü±ÿ. Ю§¬³°è ¤®ï®¬³¦í®ã® ·à±ó âè§íà·àþòü±ÿ íà ®±í®â³ òåµí®«®-
ã³·íèµ êà°ò ³ ±ïåö³à«üí® °®§°®á«åíèµ í®°¬àòèâ³â.
αí®âíè© ³ ¤®ï®¬³¦íè© ·à± §à«å¦í® ⳤ ±òóïåíÿ ¬åµàí³§àö³¿ ﮤ³-
«ÿºòü±ÿ íà ò°è ·à±òèíè: à) ¬àøèííè© (àïà°àòíè©), á) ¬àøèíí®-°ó·-
íè©, â) °ó·íè©.
Ï®°ÿ¤ § ®ïå°àòèâíè¬ ¤® í®°¬è øòó·í®ã® ·à±ó âê«þ·àºòü±ÿ ·à±
®á±«óã®âóâàííÿ °®á®·®ã® ¬³±öÿ. ‘þ¤è âµ®¤ÿòü §àò°àòè ·à±ó íà §¬à-
ùóâàííÿ, ﳤ íà«à㮤¦åííÿ ®á«à¤íàííÿ, ¤®ã«ÿ¤ §à °®á®·è¬ ¬³±öå¬
ò®ù®. Ю§¬³° ·à±ó ®á±«óã®âóâàííÿ â±òàí®â«þºòü±ÿ àá® íà ®±í®â³
í®°¬àòèâ³â, àá® ó ⳤ±®òêൠ¤® ®ïå°àòèâí®ã® ·à±ó.
„® ±ê«à¤ó í®°¬è ·à±ó âê«þ·àºòü±ÿ ·à± íà ®±®áè±ò³ ï®ò°åáè òà íà
ⳤ﮷èí®ê (íà âà¦êèµ òà òå¬ï®âèµ °®á®òàµ).
Ì³í³±òå°±òâ® ï°àö³ òà ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè “ê°à¿íè ³ Ì³í³±òå°-
±òâ® åê®í®¬³êè “ê°à¿íè âè¤à«è íàêৠ“Ï°® §àµ®¤è ﮫ³ïøåííÿ í®°-
¬óâàííÿ ï°àö³” ⳤ 28 ã°ó¤íÿ 2000 °. ¹ 361/7. “ íàê৳ §à§íà·åí®, ù®
§ ¬åò®þ ﮫ³ïøåííÿ í®°¬óâàííÿ ï°àö³ ÿê âফè⮿ ±ê«à¤®â®¿ ﳤâè-
ùåííÿ åôåêòèâí®±ò³ âè°®áíèöòâà, §°®±òàííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³,
ï®±è«åííÿ ±®ö³à«üí®¿ §àµèùåí®±ò³ ï°àö³âíèê³â, §àáå§ïå·åííÿ ®ïòè-
¬à«üí®ã® ±ï³âⳤí®øåííÿ ¬³¦ ¬³°®þ ï°àö³ òà ¿¿ ®ï«àò®þ, ᳫüø åôåê-
òèâí®ã® âèê®°è±òàííÿ °®á®·®ã® ·à±ó §à °àµóí®ê ±ê®°®·åííÿ ©®ã®
íåï°®¤óêòèâíèµ âèò°àò, °®§âèòêó òà ï®øè°åííÿ íàö³®íà«üí®¿ í®°-
¬àòèâí®¿ áà§è § ï°àö³, ï®±è«åííÿ ®°ãàí³§àö³©í®-¬åò®¤è·í®¿ ³ ï°àê-
òè·í®¿ ¤®ï®¬®ãè ﳤï°èº¬±òâà¬, ®°ãàí³§àö³ÿ¬ § ïèòàíü í®°¬óâàííÿ
ï°àö³ òà íà âèê®íàííÿ ï°®ò®ê®«ó ¹ 25 §à±³¤àííÿ “°ÿ¤®â®ã® ꮬ³òå-
òó ±®ö³à«üí®ã® òà ãó¬àí³òà°í®ã® °®§âèòêó ⳤ 14 «è±ò®ïà¤à 2000 °.
(ï. 5), â±³ ®°ãàí³§àö³¿ ¤å°¦àâí®¿ òà ꮬóíà«üí®¿ ô®°¬ â«à±í®±ò³ ï®-
âèíí³ ï°®àí૳§óâàòè òà â¦èòè §àµ®¤³â ¤«ÿ ﳤâèùåííÿ åôåêòèâí®±ò³
°®á®òè 㮫®âíèµ ®°ãàí³§àö³© ù®¤® °®§°®á«åííÿ í®°¬àòèâíèµ ³ ¬å-
ò®¤è·íèµ ¬àò尳૳⠧ í®°¬óâàííÿ ï°àö³, ï°è ï®ò°åá³ — âè°³øèòè
ïèòàííÿ ï°® ±òâ®°åííÿ ﳤ°®§¤³«³â, ù® ¬àþòü §àáå§ïå·èòè öþ °®-
á®òó.
Çã³¤í® § íàê৮¬, ®°ãàíè âèê®íàâ·®¿ â«à¤è ï®âèíí³ §àáå§ïå·óâà-
òè °®§°®á«åííÿ, ïå°åã«ÿ¤, ¤®ï®âíåííÿ ⳤï®â³¤í® ¤® ±ó·à±í®ã® °³âíÿ
òåµí³êè, òåµí®«®ã³¿ âè°®áíèöòâà ³ ï°àö³ òà §àòâå°¤¦åííÿ í®°¬ ·à±ó,

123
âè°®á³òêó, ®á±«óã®âóâàííÿ, í®°¬àòèâ³â ·è±å«üí®±ò³ (íà¤à«³ — í®°¬
ï°àö³) òà ¿µ òè°à¦óâàííÿ ¤«ÿ ﳤï°èº¬±òâ, ó±òàí®â, ®°ãàí³§àö³© íå§à-
«å¦í® ⳤ ô®°¬ â«à±í®±ò³ òà 㮱ﮤà°þâàííÿ §à ¿µ §à¬®â«åííÿ¬.
‚èê®íàâ·à â«à¤à ï®âèííà òàꮦ §àáå§ïå·óâàòè íà ﳤï°èº¬±òâൠ³
â ®°ãàí³§àö³ÿµ âå¤åííÿ ïå°âèíí®ã® ®á«³êó âèê®íàííÿ í®°¬ ï°àö³,
à òàꮦ âè§íà·àòè ±ï³«üí® § ®á’º¤íàííÿ¬è °®á®ò®¤àâö³â òà ⳤï®-
ⳤíè¬è ï°®ô±ï³«ê®âè¬è ®°ãàíà¬è ï°è óê«à¤àíí³ ãà«ó§åâèµ ³ °åã³®-
íà«üíèµ ó㮤, ꮫåêòèâíèµ ¤®ã®â®°³â ï®°ÿ¤®ê ï°è©íÿòòÿ ±ò®°®íà¬è
ê®íê°åòíèµ §®á®â’ÿ§àíü ù®¤® ﮫ³ïøåííÿ ±òàíó í®°¬ ï°àö³ ï°àö³â-
íèê³â.
Ê°³¬ ò®ã®, â íàê৳ °åꮬåí¤®âàí® ï°®¤®â¦èòè ﮤà«üøå âï°®-
âदåííÿ í®°¬®âàíèµ §àâ¤àíü ¤«ÿ °®á³òíèê³â § ï®ã®¤èíí®þ ®ï«à-
ò®þ ï°àö³, °®§°àµ®âàíèµ íà ®±í®â³ íàóê®â® ®á´°óíò®âàíèµ í®°¬
ï°àö³, §à ó¬®âè ï®âí®ã® §àâàíòà¦åííÿ ³ ±òàᳫüí®±ò³ âè°®áíèöòâà.
α곫üêè í®°¬óâàííþ ï°àö³ íà¤àºòü±ÿ âফèâå §íà·åííÿ, ò® â íà-
ê৳ §à§íà·àºòü±ÿ, ù® âèùè¬ ®°ãàí³§àö³ÿ¬ íå®áµ³¤í® ïå°å¤áà·àòè ó
ê®íò°àêòൠ§ êå°³âíèêà¬è ¤å°¦àâíèµ (ꮬóíà«üíèµ) ﳤï°èº¬±òâ,
àêö³®íå°íèµ ò®âà°è±òâ § ·à±òê®þ ¤å°¦àâí®ã® ¬à©íà ¿µ ⳤï®â³¤à«ü-
í³±òü ïå°å¤ â«à±íèꮬ àá® óï®âí®âà¦åíè¬ íè¬ ®°ãàí®¬ §à ±òàí í®°-
¬óâàííÿ ï°àö³ íà ﳤï°èº¬±òâ³, à òàꮦ §àáå§ïå·èòè ï°®âå¤åííÿ
¬®í³ò®°èíãó ó ±ôå°³ í®°¬óâàííÿ.
Íàê৮¬ Ì³í³±òå°±òâà ±òàòè±òèêè “ê°à¿íè ⳤ 7 âå°å±íÿ 1996 °.
¹ 283 §àòâå°¤¦åíà ³ ¤³º ô®°¬à ±òàòè±òè·í®¿ §â³òí®±ò³ ¹ 4–Ï‚
(°³·íà) “Çâ³ò ï°® âèê®íàííÿ í®°¬ âè°®á³òêó ³ ±òàí í®°¬óâàííÿ ï°àö³
íà 1 ã°ó¤íÿ 200___ °®êó”.
“ 㮱ﮤష³© ï°àêòèö³ â³¤í®±í® ³í¦åíå°í®-òåµí³·í®ã® ïå°±®íà-
«ó íà©·à±ò³øå âèê®°è±ò®âóþòü±ÿ òàê³ âè¤è í®°¬:
• ·à±ó òà âè°®á³òêó;
• ·è±å«üí®±ò³;
• ﳤ«åã«®±ò³ (·è±å«üí³±òü °®á³òíèê³â, ÿê³ º ﳤ«åã«è¬è ®¤í³© «þ-
¤èí³);
• ±ï³âⳤí®øåííÿ ¬³¦ °³§íè¬è êâ૳ô³êàö³©í®-ﮱमâè¬è ã°ó-
ïà¬è °®á³òíèê³â (¬³¦ ³í¦åíå°à¬è òà òåµí³êà¬è).
„® ôóíêö³© ³í¦åíå°í®-òåµí³·íèµ ï°àö³âíèê³â â³¤í®±ÿòü ê®í±ò°óê-
ò®°±üêó òà òåµí®«®ã³·íó ﳤã®ò®âêó âè°®áíèöòâà, ï°®âå¤åííÿ ±òàí-
¤à°òè§àö³¿, ê®íò°®«ü §à ÿê³±òþ, °å¬®íòíå òà åíå°ãåòè·íå ®á±«óã®âó-
âàííÿ, à òàꮦ ®µ®°®íó ï°àö³ òà âèê®íàííÿ ï°àâè« ³ í®°¬ § òåµí³êè
áå§ïåêè.

124
Çà«å¦í® ⳤ µà°àêòå°ó ³ §¬³±òó âèê®íàíèµ ³í¦åíå°í®-òåµí³·íè¬
ïå°±®íà«®¬ ôóíêö³©, ±òàíó °®§ï®¤³«ó ³ ê®®ïå°àö³¿ ï°àö³, ¬à±øòàá³â
âè°®áíèöòâà òà ³íøèµ ·èííèê³â §à±ò®±®âóþòü±ÿ ¤èôå°åíö³©®âàí³ òà
§á³«üøåí³ ¬åò®¤è í®°¬óâàííÿ.
„èôå°åíö³©®âàí³ ¬åò®¤è §à±ò®±®âóþòü±ÿ ¤® ³í¦åíå°í®-òåµí³·í®-
ã® ïå°±®íà«ó ò®¤³, ê®«è §¬³±ò ôóíêö³© âèê®íóºòü±ÿ ¤®±òàòíü® ±òà-
ᳫüí®, à ®¤í³ © ò³ ¦ °®á®òè ï®âò®°þþòü±ÿ ᳫüø-¬åíø °åãó«ÿ°í®.
Íà ®±í®â³ ¤èôå°åíö³©®âàíèµ ¬åò®¤³â í®°¬óâàííÿ â áàãàòü®µ ãà«ó§ÿµ
ï°®¬è±«®â®±ò³ °®§°®á«åí® ò°ó¤®â³ í®°¬àòèâè íà ê®í±ò°óêò®°±üê³,
ê°å±«ÿ°±üê³, òåµí®«®ã³·í³, ³í¦åíå°í³, òåµí³·í³, ê®ï³þâà«üí³, ¤°ó-
êà°±üê³ °®á®òè ò®ù®.
Ê®°è±òóþ·è±ü ¬åò®¤à¬è §á³«üøåí®ã® í®°¬óâàííÿ, âè§íà·àþòü
·è±å«üí³±òü ±«ó¦á®âö³â §à ôóíêö³ÿ¬è óï°à⫳ííÿ. „«ÿ öü®ã® ±ï®·àò-
êó ⳤáè°àþòü í੧íà·óù³ ·èííèêè, ù® âï«èâàþòü íà ò°ó¤®¬³±ò-
ê³±òü ê®íê°åòí®¿ ôóíêö³¿ óï°à⫳ííÿ, à òàꮦ íà ·è±å«üí³±òü ±«ó¦-
á®âö³â. ’àêè¬è ·èííèêà¬è ¬®¦óòü áóòè, íàï°èê«à¤, ·è±å«üí³±òü
°®á³òíèê³â òà ®¤èíèöü òåµí®«®ã³·í®ã® ®á«à¤íàííÿ, âà°ò³±òü àêòèâ-
í®¿ ·à±òèíè ®±í®âíèµ âè°®áíè·èµ ô®í¤³â, ®á±ÿã êàï³òà«üíèµ âê«à-
¤åíü ò®ù®.
„«ÿ í®°¬óâàííÿ ï°àö³ ô൳âö³â ³í¦åíå°íèµ ±«ó¦á ®±í®âíó °®«ü
ⳤ³ã°àº ê«à±èô³êàö³ÿ °®á³ò, ù® âèê®íóþòü±ÿ. „«ÿ â±òàí®â«åííÿ
í®°¬ ·à±ó íà òåµí®«®ã³·í³ °®á®òè ﰮ⮤èòü±ÿ ¿µ ê«à±èô³êàö³ÿ §à òà-
êè¬è ï°èê¬åòà¬è:
• §à â褮¬ òåµí®«®ã³·í®ã® ï°®öå±ó;
• §à â褮¬ ¤®êó¬åíò³â;
• §à ±ê«à¤í³±òþ °®§°®á®ê ò®ù®.
‚ফèâè¬ ·èííèꮬ àí૳òè·í®ã® í®°¬óâàííÿ ³í¦åíå°í®-òåµí³-
·í®¿ ï°àö³ º ¤®êó¬åíòà«üíå ®ô®°¬«åííÿ °å§ó«üòàò³â í®°¬óâàííÿ.
‚®í® âèê®íóºòü±ÿ §à ¤®ï®¬®ã®þ êà°ò ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ í®°¬®âàíèµ
§àâ¤àíü. Í®°¬®âàí³ §àâ¤àííÿ ±«ó¦á®âö³â º íà©åôåêòèâí³ø®þ ®°ãà-
í³§àö³ºþ §à±ò®±óâàííÿ í®°¬àòèâ³â ·à±ó. ‚®íè ¬³±òÿòü ®á´°óíò®âàí³
®á±ÿãè °®á³ò, ÿê³ ¬àþòü âèê®íóâàòè±ÿ §à ïåâíè© ïå°³®¤ ·à±ó, ù® âêà-
§àíè© â ï«àí³, § ¤®ò°è¬àííÿ¬ â±òàí®â«åíèµ â謮㠤® ÿê®±ò³ °å§ó«ü-
òàò³â ï°àö³.
αí®â®þ ®°ãàí³§àö³¿ ®ï«àòè ï°àö³ ³í¦åíå°í®-òåµí³·íèµ ï°àö³â-
íèê³â ³ ±«ó¦á®âö³â º ±µå¬è ﮱमâèµ ®ê«à¤³â ³ òà°èôí®-êâ૳ô³êà-
ö³©í³ ¤®â³¤íèêè, ù® §àáå§ïå·óþòü º¤èí³ â謮ãè ¤® °³âíÿ êâ૳ô³êàö³¿
òà ê®«à ®á®â’ÿ§ê³â.

125
ΑÍ΂Ͳ ’…Ð̲ÍÈ ² ÏÎÍß’’ß

Í®°¬óâàííÿ ï°àö³, í®°¬à âè°®á³òêó, í®°¬à ®á±«óã®âóâàííÿ, í®°¬à
·à±ó, í®°¬à ·è±å«üí®±ò³, í®°¬à êå°®âàí®±ò³, í®°¬à ï°àö³, ê®åô³ö³ºíò
íàï°óãè í®°¬, ê®åô³ö³ºíò í®°¬óâàííÿ ï°àö³, ¬åò®¤è âèâ·åííÿ âèò°àò
°®á®·®ã® ·à±ó, ±ò°óêòó°à í®°¬è ·à±ó.
ÍÀ‚—ÀËÜͲ ÇÀ‚„ÀÍÍß ’À ÇÀÏÈ’ÀÍÍß

1. Ю§ê°è©òå ±óòü í®°¬óâàííÿ ï°àö³.
2. ßê³ ³±íóþòü ®±í®âí³ ¬åò®¤è àí૳§ó ò°ó¤®â®ã® ï°®öå±ó ³ §àò°àò °®á®·®-
ã® ·à±ó?
3. ™® ±«³¤ °®§ó¬³òè ﳤ í®°¬®þ ®á±«óã®âóâàííÿ?
4. Ç ÿêèµ ±ê«à¤®âèµ ï®áó¤®âàíè© ê®åô³ö³ºíò íàï°óãè í®°¬?
5. εà°àêòå°è§ó©òå ±ò°óêòó°ó í®°¬è ·à±ó.
6. Ю§â’ÿ¦³òü §à¤à·ó.
G Çà ¤àíè¬è ô®ò®ã°àô³¿ °®á®·®ã® ¤íÿ §¬³ííè© ·à± °®á³òíèêà-âå°±òàò-
íèêà °®§ï®¤³«èâ±ÿ òàê:
à) ﳤã®ò®â·®-§àê«þ·íè© ·à± (ó ¬å¦àµ í®°¬è) — 24 µâ.;
á) ·à± ®ïå°àòèâí®¿ °®á®òè — 353 µâ.;
â) ·à± íà ®á±«óã®âóâàííÿ °®á®·®ã® ¬³±öÿ (ó ¬å¦àµ í®°¬è) — 20 µâ.;
ã) ·à± íà ⳤ﮷èí®ê ³ ®±®áè±ò³ ï®ò°åáè (ó ¬å¦àµ í®°¬è) — 25 µâ.;
¤) ï°®±ò³© § ®°ãàí³§àö³©íèµ ï°è·èí — 30 µâ.;
å) ï°®±ò³© ó §â’ÿ§êó § ï®°óøåííÿ¬ ò°ó¤®â®¿ ¤è±öè﫳íè — 28 µâ.
G ‚è§íà·èòè ê®åô³ö³ºíò âèê®°è±òàííÿ °®á®·®ã® ·à±ó. ‚èµ³¤í³ ¤àí³:
Íà °®á®·®¬ó ¬³±ö³ — ¤â®§¬³ííè© °å¦è¬ ï°àö³. Ï®§¬³íí® ï°àöþþòü
²âàí®â ³ ͳê³ò³í. Íà ®±í®â³ ï°®âå¤åíèµ ô®ò®ã°àô³© °®á®·®ã® ·à±ó ±ê«à-
¤åí® ôàêòè·íè© áà«àí± ¿µ °®á®·®ã® ·à±ó. ‚³í íàâå¤åíè© ó ±ï³â±òàâ«åíí³
§ í®°¬àòèâíè¬ áà«àí±®¬ (¤èâ. òàá«. íà ±. 127).
‚è§íà·èòè ê®åô³ö³ºíò âèê®°è±òàííÿ °®á®·®ã® ·à±ó òà °å§å°âè ï°è-
°®±òó ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³.
7. ‚èê®íà©òå òå±ò®â³ §àâ¤àííÿ.
G “ í®°¬ó ·à±ó âµ®¤èòü ò³«üêè í®°¬®âàíè© ·à±. ‚®íà ±ê«à¤àºòü±ÿ § òà-
êèµ å«å¬åíò³â:
à) Í· = ÎÏ + ÎÁ + ‚®ï + ÏÐ + ϧ;
á) Í· = ÎÏ + ÎÁ;
â) Í· = ÎÏ + ‚®ï + ÏÐ;
ã) Í· = ÎÁ + ‚®ï + ÏÐ + ϧ;
¤) Í· = ÎÏ + ÎÁ — ‚®ï + (ÏР— ϧ).


126
”àêòè·í³ ‚³¤µè«åííÿ ⳤ
Í®°¬àòèâè
Í੬åíóâàííÿ §àò°àò §àò°àòè ·à±ó, µâ. í®°¬àòèâ³â, µâ.
§àò°àò ·à±ó,
°®á®·®ã® ·à±ó
µâ. ²âàí®â ͳê³ò³í ²âàí®â ͳê³ò³í

ϳ¤ã®ò®â·®-§àê«þ·íè© ·à± (’ï§) 30 24 38 –6 +8
Îïå°àòèâíè© ·à± (’®ï) 405 353 264 –52 –141
Îᱫóã®âóâàííÿ °®á®·®ã®
¬³±öÿ (’®á±) 20 20 27 — +7
‚³¤ï®·èí®ê ³ ®±®áè±ò³ ï®ò°åáè
(’âï) 25 25 25  —  —
Ï°®±ò®¿ ·å°å§ ®°ãàí³§àö³©í®-
òåµí³·í³ ï°è·èíè (’ï®ò)  — 58 72 +58 +72
Ï°®±ò®¿ âí౫³¤®ê ï®°óøåííÿ

<< . .

. 14
( : 30). . >>