<< . .

. 15
( : 30). . >>

ò°ó¤®â®¿ ¤è±öè﫳íè (’ïò¤)  —  — 54  — +54

—à± §¬³íè (’§¬) 480 µâ.


G “±³ ¬åò®¤è ¤®±«³¤¦åííÿ §àò°àò °®á®·®ã® ·à±ó ±ê«à¤àþòü±ÿ § òàêèµ ®±-
í®âíèµ åòàï³â:
à) ﳤã®ò®âêà ¤® ±ï®±òå°å¦åííÿ;
á) ï°®âå¤åííÿ ±ï®±òå°å¦åííÿ;
â) ®á°®áêà ¤àíèµ;
ã) àí૳§ °å§ó«üòàò³â òà ﳤã®ò®âêà ﰮﮧèö³©;
¤) ⳤòâ®°åííÿ ®á’ºêòà ±ï®±òå°å¦åííÿ.
G „«ÿ âè§íà·åííÿ ôàêòè·íèµ âèò°àò °®á®·®ã® ·à±ó íà âèê®íàííÿ ò°ó¤®-
âèµ ï°®öå±³â âèê®°è±ò®âóºòü±ÿ §à«å¦í® ⳤ ®á’ºêòà ±ï®±òå°å¦åííÿ òàêè©
¬åò®¤ ô®ò®ã°àô³¿ °®á®·®ã® ·à±ó:
à) ô®ò®ã°àô³ÿ âèê®°è±òàííÿ ·à±ó ï°àö³âíèê³â;
á) ô®ò®ã°àô³ÿ ·à±ó °®á®òè ó±òàí®âè;
â) ô®ò®ã°àô³ÿ âè°®áí跮㮠ﰮöå±ó;
ã) ó±³ §à§íà·åí³ âèùå;
¤) ¦®¤í®¿ ï°àâè«üí®¿ ⳤï®â³¤³ § íàâå¤åíèµ.
127
7 “ÏÐÀ‚˲ÍÍß
ÏÐ΄“ʒȂͲ‘’Þ

Ю§âèò®ê åê®í®¬³êè, ﳤâèùåííÿ íàö³®íà«üí®ã® ¤®á°®áóòó §à«å-
¦àòü ⳤ ﮤà«üø®ã® ﳤâèùåííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³.
Íàö³®íà«üíè© ¤®µ®¤, àá® âà«®âè© íàö³®íà«üíè© ï°®¤óêò (‚ÍÏ),
ó °à§³ ﳤâèùåííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ §á³«üøóºòü±ÿ øâè¤øå, í³¦ ï®êà§-
íèêè âèò°àò. Çíè¦åííÿ ¦ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°è§â®¤èòü ¤® ³íô«ÿö³¿,
ïà±èâí®ã® ò®°ã®âå«üí®ã® áà«àí±ó, ï®â³«üíèµ òå¬ï³â §°®±òàííÿ àá®
±ïà¤ó âè°®áíèöòâà òà ¤® á姰®á³òòÿ. ’àêà ±èòóàö³ÿ íèí³ µà°àêòå°íà
¤«ÿ “ê°à¿íè. гâåíü ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ ó íà°®¤í®¬ó 㮱ﮤఱòâ³
òà ï°®¬è±«®â®±ò³ ê°à¿íè º ¤®±èòü íè§üêè¬. αòàíí³¬ ·à±®¬ ±ï®±òå-
°³ãàºòü±ÿ òåí¤åíö³ÿ ¤® ©®ã® §íè¦åííÿ, ³, §ã³¤í® § °®§°àµóíêà¬è, â³í
±òàí®âèòü ó ï°®¬è±«®â®±ò³ ï°èá«è§í® 10 % ⳤ °³âíÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³
ï°àö³ â ‘˜À.
ßê ±â³¤·èòü §à°ó᳦íè© ¤®±â³¤, §¬³íèòè òàêå ±òàí®âèùå ¬®¦«èâ®
«èøå ﳤâèùåííÿ¬ ï°®¤óêòèâí®±ò³ íå ò³«üêè §à °àµóí®ê ®ïòè¬à«ü-
í®ã® âèê®°è±òàííÿ °å±ó°±³â, à © ±òâ®°åííÿ °³âí®âàãè ¬³¦ åê®í®¬³·-
í®þ, ±®ö³à«üí®þ òà ﮫ³òè·í®þ ±ò°óêòó°à¬è ±ó±ï³«ü±òâà.
ϳ¤âèùåííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ º âè°à¦åííÿ¬ §àãà«üí®ã® åê®í®¬³·-
í®ã® §àê®íó, åê®í®¬³·í®þ íå®áµ³¤í³±òþ °®§âèòêó ±ó±ï³«ü±òâà ³ ¬àº
òàê³ ö³«³:
• ±ò°àòåã³·íó — ï³¤âèùåííÿ ¦èòòºâ®ã® °³âíÿ íà±å«åííÿ. Çà °àµó-
í®ê §°®±òàííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ â ê°à¿íàµ, ù® ïå°åµ®¤è«è ¤® °èíê®â®¿
åê®í®¬³êè, ¤®±ÿãà«®±ÿ ﳤâèùåííÿ ¦èòòºâ®ã® °³âíÿ íà±å«åííÿ ⳤ 40
¤® 90 %;
• íà©á«è¦·ó — ﳤâèùåííÿ åôåêòèâí®±ò³ ¤³ÿ«üí®±ò³ ãà«ó§å© ³ ﳤ-
ï°èº¬±òâ, à òàꮦ °åà«üíå §°®±òàííÿ ®±®áè±òèµ ¤®µ®¤³â ï°àö³âíèê³â.
‚ ó¬®âൠﮱè«åí®¿ ê®íêó°åíö³¿ íà °èíêൠò®âà°ó, ï®±«óã ³ ï°àö³
âå«èê®ã® §íà·åííÿ íàáóâຠﳤâèùåííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ íà ﳤ-
ï°èº¬±òâàµ, ÿêå âèÿâ«ÿºòü±ÿ ïå°å¤ó±³¬ ó §á³«üøåíí³ ¬à±è ï°®¤óêö³¿,
ù® âè°®á«ÿºòü±ÿ â ®¤èíèöþ ·à±ó §à í姬³íí®¿ ¿ ¿ ÿê®±ò³, àá® â ﳤ-
âèùåíí³ ÿê®±ò³ òà ê®íêó°åíò®±ï°®¬®¦í®±ò³ §à í姬³íí®¿ ¿ ¿ ¬à±è, ù®
âè°®á«ÿºòü±ÿ â ®¤èíèöþ ·à±ó; §¬åíøåíí³ §àò°àò ï°àö³ íà ®¤èíèöþ
ï°®¤óêö³¿. –å ï°è§â®¤èòü ¤® §¬³íè ±ï³âⳤí®øåííÿ §àò°àò ¦è⮿ òà

128
ó°å·åâ«åí®¿ ï°àö³. ϳ¤âèùåííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ ®§íà·àº, ù®
·à±òêà §àò°àò ¦è⮿ ï°àö³ â ï°®¤óêòൠ§¬åíøóºòü±ÿ, à ·à±òêà §àò°àò
ó°å·åâ«åí®¿ ï°àö³ §á³«üøóºòü±ÿ. Ï°è öü®¬ó §àãà«üíà ±ó¬à ï°àö³, ù®
¬³±òèòü±ÿ â ê®¦í³© ®¤èíèö³ ï°®¤óêòó, §¬åíøóºòü±ÿ. Ç°®±òàííÿ ï°®-
¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ ±ï°èÿº ±ê®°®·åííþ ·à±ó âè°®áíèöòâà © ®á³ãó ò®-
âà°ó, §á³«üøåííþ ¬à±è ³ í®°¬è ï°èáóòêó.
‚ “ê°à¿í³ ±òàí®â«åííÿ °èíê®â®¿ åê®í®¬³êè, ±òâ®°åííÿ ê®íêó°åí-
ò®±ï°®¬®¦í®ã® ±å°å¤®âèùà ±ï°èÿº §á³«üøåííþ ®á±ÿãó ï°®¤à¦ §à
ó¬®âè åôåêòèâí®ã® âèê®°è±òàííÿ °å±ó°±³â íà ê®¦í®¬ó °®á®·®¬ó
¬³±ö³, ﳤï°èº¬±òâ³ òà §°®±òàííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³.
Çã³¤í® § °åꮬåí¤àö³ÿ¬è ̳¦íà°®¤í®¿ ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ (ÌÎÏ),
°®§°³§íÿþòü ï®íÿòòÿ “ï°®¤óêòèâí³±òü” ³ “ï°®¤óêòèâí³±òü ï°àö³”.
Ï°®¤óêòèâí³±òü — öå º åôåêòèâí³±òü âèê®°è±òàííÿ °å±ó°±³â òà
·èííèê³â ï°àö³, êàï³òà«ó, §å¬«³, ¬àò尳૳â, åíå°ã³¿, ³íô®°¬àö³¿ —
ﳤ ·à± âè°®áíèöòâà °³§íèµ ò®âళ⠳ íà¤àííÿ ï®±«óã. ‚®íà ⳤáèâàº
â§àº¬®§â’ÿ§®ê ¬³¦ 곫üê³±òþ ³ ÿê³±òþ âè°®á«åíèµ ò®âà°³â àá® íà¤à-
íèµ ï®±«óã ³ °å±ó°±à¬è, ù® áó«è âèò°à·åí³ íà ¿µ âè°®áíèöòâ®. Ï°®-
¤óêòèâí³±òü ¤àº §¬®ãó ï®°³âíþâàòè âè°®áíèöòâ® íà °³§íèµ °³âíÿµ
åê®í®¬³·í®¿ ±è±òå¬è (íà °³âí³ ®ê°å¬®ã® ³í¤èⳤà, öåµó, ﳤï°èº¬±òâà,
®°ãàí³§àö³¿, ãà«ó§³ © ¤å°¦àâè) § âèê®°è±òàíè¬è °å±ó°±à¬è. ϳ¤ ·à±
¿µíü®¿ ®ö³íêè íå®áµ³¤í® â°àµ®âóâàòè §°®±òàííÿ âà°ò®±ò³ åíå°ã³¿, ±è-
°®âèíè, âèò°àò, ï®â’ÿ§àíèµ § á姰®á³òòÿ¬, ò®ù®.
Á³«üø âè±®êà ï°®¤óêòèâí³±òü ®§íà·àº §á³«üøåííÿ ®á±ÿãó ï°®¤óê-
ö³¿ §à òèµ ±à¬èµ âèò°àò, ï°è öü®¬ó íå®áµ³¤í® â°àµ®âóâàòè ï®ò°åáó
â ò³© ·è ³íø³© ï°®¤óêö³¿ íà °èíêó, â ±ó±ï³«ü±òâ³.
Ï°®¤óêòèâí³±òü ¬®¦íà °®§ã«ÿ¤àòè ÿê §àãà«üíè© ï®êà§íèê, ù®
µà°àêòå°è§óº åôåêòèâí³±òü âèê®°è±òàííÿ °å±ó°±³â ¤«ÿ âè°®áíèöòâà
ï°®¤óêö³¿. Ï°®òå ±ó·à±íà åê®í®¬³·íà òå®°³ÿ ±òâå°¤¦óº, ù® ò®·í®
âè§íà·èòè °®«ü ³ ·à±òêó âèò°àò òèµ ·è ³íøèµ °å±ó°±³â, âèê®°è±òàíèµ
íà âè°®áíèöòâ® ï°®¤óêö³¿, í嬮¦«èâ®. ’®¬ó ¤«ÿ âè§íà·åííÿ åôåê-
òèâí®±ò³ âè°®áíèöòâà íà©·à±ò³øå §à±ò®±®âóþòü ï®êà§íèê ï°®¤óê-
òèâí®±ò³ ï°àö³, µ®·à öå íå ®§íà·àº, ù® ò³«üêè ï°àöÿ º ¤¦å°å«®¬ ï°®-
¤óêòèâí®±ò³.
Ï°®¤óêòèâí³±òü ï°àö³ ⳤáèâຠ±òóï³íü åôåêòèâí®±ò³ ï°®öå±ó âè-
ê®°è±òàííÿ ÿê ¦è⮿, òàê ³ ®°å·åâ«åí®¿ ï°àö³. “ ¿¿ âè§íà·åíí³ âèµ³¤-
í®þ êàòåã®°³ºþ º ï°àöÿ.
Ï°àöÿ — öå º ¤®ö³«üíà, ±â³¤®¬à, ®°ãàí³§®âàíà ¤³ÿ«üí³±òü «þ¤å©,
±ï°ÿ¬®âàíà íà ±òâ®°åííÿ ¬àòå°³à«üíèµ ³ ¤óµ®âíèµ á«àã, íå®áµ³¤íèµ
¤«ÿ §à¤®â®«åííÿ ±ó±ï³«üíèµ ³ ®±®áè±òèµ ï®ò°åá «þ¤å©. Ǭ³±ò ³ µà°àê-

129
òå° ï°àö³ §à«å¦àòü ⳤ ±òóïåíÿ °®§âèòêó ï°®¤óêòèâíèµ ±è« ³ âè°®á-
íè·èµ â³¤í®±èí.
Ю§°³§íÿþòü ï®íÿòòÿ ³í¤èⳤóà«üí®¿ (¦è⮿) © ±ó±ï³«üí®¿ (¦è⮿
òà ó°å·åâ«åí®¿) ï°àö³.
Ï°®¤óêòèâí³±òü ï°àö³ ò³±í® ï®â’ÿ§àíà § ¿¿ ³íòåí±èâí³±òþ. αòàí-
íÿ µà°àêòå°è§óº ±òóï³íü íàï°ó¦åí®±ò³ ï°àö³ §à ®¤èíèöþ ·à±ó ³ â謳-
°þºòü±ÿ 곫üê³±òþ âèò°à·åí®¿ åíå°ã³¿ «þ¤èíè. —è¬ âèùè¬ º °³âåíü
³íòåí±èâí®±ò³ ï°àö³, òè¬ âèù®þ º ¿¿ ï°®¤óêòèâí³±òü. Ìàê±è¬à«üíè©
°³âåíü ³íòåí±èâí®±ò³ âè§íà·àºòü±ÿ ô³§³®«®ã³·íè¬è © ï±èµ³·íè¬è ¬®¦-
«èâ®±òÿ¬è «þ¤±üê®ã® ®°ãàí³§¬ó. Îò¦å, ³íòåí±èâí³±òü ï°àö³ ¬àº ô³-
§³®«®ã³·í³ ¬å¦³, ò®áò® íå ¬®¦å áóòè íå®á¬å¦åí®þ. “ §â’ÿ§êó § öè¬
âèíèêຠï®íÿòòÿ í®°¬à«üí®¿ ³íòåí±èâí®±ò³. ‚®í® ®§íà·àº òàê³ §àò°à-
òè ¦èòòºâ®¿ åíå°ã³¿ ï°®òÿ㮬 ·à±ó °®á®·®¿ §¬³íè, ù® §àáå§ïå·óþòü
íå®áµ³¤í³ ó¬®âè ¤«ÿ ï®âí®ö³íí®ã® ôóíêö³®íóâàííÿ ®°ãàí³§¬ó © ï®-
âí®ã® ⳤí®â«åííÿ ï°àö姤àòí®±ò³ ¤® ï®·àòêó í®â®ã® ò°ó¤®â®ã® ¤íÿ.
’àêè¬ ·èí®¬, ³íòåí±èâí³±òü ï°àö³ º âফèâè¬ ·èííèꮬ ï°®¤óêòèâ-
í®±ò³, ï°®òå ¬àº ïåâíó ô³§³®«®ã³·íó ¬å¦ó ³ ï®ò°åáóº ¤®ò°è¬àííÿ ô³-
§³®«®ã³·íèµ í®°¬ âèò°à·àííÿ «þ¤±üꮿ åíå°ã³¿.
Ю§°àµ®âóþòü ï°®¤óêòèâí³±òü ó ¬à±øòàá³ ±ó±ï³«ü±òâà, °åã³®íó,
ãà«ó§³, ﳤï°èº¬±òâà, ®°ãàí³§àö³¿, öåµó, âè°®áíè·®¿ ¤³«üíèö³, á°èãà-
¤è © ®ê°å¬®ã® ï°àö³âíèêà.
Ï°®¤óêòèâí³±òü ï°àö³ â謳°þºòü±ÿ ⳤí®øåííÿ¬ ®á±ÿãó âè°®á«å-
í®¿ ï°®¤óêö³¿ ¤® §àò°àò ï°àö³ (±å°å¤íü®®á«³ê®â®¿ ·è±å«üí®±ò³ ïå°±®-
íà«ó). Çà«å¦í® ⳤ ï°ÿ¬®ã® àá® §â®°®òí®ã® ⳤí®øåííÿ ¬àº¬® ¤âà
ï®êà§íèêè: âè°®á³ò®ê ³ ò°ó¤®¬³±òê³±òü.
‚è°®á³ò®ê — öå º 곫üê³±òü âè°®á«åí®¿ ï°®¤óêö³¿ §à ®¤èíèöþ ·à±ó
àᮠ곫üê³±òü ï°®¤óêö³¿, ÿêà ï°èïà¤àº íà ®¤í®ã® ±å°å¤íü®®á«³ê®â®ã®
ï°àö³âíèêà àá® °®á³òíèêà §à °³ê, êâà°òà«, ¬³±ÿöü. ‚³í â謳°þºòü±ÿ
ⳤí®øåííÿ¬ 곫üê®±ò³ âè°®á«åí®¿ ï°®¤óêö³¿ ¤® âå«è·èíè °®á®·®ã®
·à±ó, âèò°à·åí®ã® íà ¿¿ âè°®áíèöòâ®:
‚ = Q/’, (1)
¤å ‚ — âè°®á³ò®ê; ’ — §àò°àòè °®á®·®ã® ·à±ó; Q — ®á±ÿã âè°®á«å-
í®¿ ï°®¤óêö³¿.
’°ó¤®¬³±òê³±òü — öå º ï®êà§íèê, ù® µà°àêòå°è§óº §àò°àòè ·à±ó
íà ®¤èíèöþ ï°®¤óêö³¿ (ò®áò® §â®°®òíà âå«è·èíà âè°®á³òêó):
’° = ’/Q, (2)
¤å ’° — ò°ó¤®¬³±òê³±òü íà ®¤èíèöþ ï°®¤óêö³¿.

130
—è¬ á³«üøè¬ º âè°®á³ò®ê ï°®¤óêö³¿ §à ®¤èíèöþ ·à±ó, àá® ·è¬
¬åíøè¬è º §àò°àòè ·à±ó íà ®¤èíèöþ ï°®¤óêö³¿, òè¬ âèùè¬ º °³âåíü
ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³. Ï°®òå ⳤ±®ò®ê ﳤâèùåííÿ âè°®á³òêó íå º
°³âí®§íà·íè¬ â³¤±®òêó §íè¦åííÿ ò°ó¤®¬³±òê®±ò³.
Ю§°³§íÿþòü òàê³ âè¤è ò°ó¤®¬³±òê®±ò³.
’åµí®«®ã³·íà ò°ó¤®¬³±òê³±òü (’ò), ù® ¬³±òèòü â±³ §àò°àòè ï°àö³
®±í®âíèµ °®á³òíèê³â — ÿê ⳤ°ÿ¤íèê³â, òàê ³ ï®ã®¤èííèê³â:
’ò = ’â + ’ï, (3)
¤å ’â — §àò°àòè ï°àö³ ®±í®âíèµ °®á³òíèê³â-ⳤ°ÿ¤íèê³â;
’ï — §àò°àòè ï°àö³ ®±í®âíèµ °®á³òíèê³â-ï®ã®¤èííèê³â.
’°ó¤®¬³±òê³±òü ®á±«óã®âóâàííÿ âè°®áíèöòâà (’Îá) ¬³±òèòü â±³ §àò-
°àòè ï°àö³ ¤®ï®¬³¦íèµ °®á³òíèê³â.
‚è°®áíè·à ò°ó¤®¬³±òê³±òü (’‚è°) — öå º â±³ §àò°àòè ï°àö³ ®±í®â-
íèµ ³ ¤®ï®¬³¦íèµ °®á³òíèê³â:
’‚è° = ’ò + ’Îá. (4)
’°ó¤®¬³±òê³±òü óï°à⫳ííÿ âè°®áíèöò⮬ (’ó) ¬³±òèòü §àò°àòè
ï°àö³ êå°³âíèê³â, ±ïåö³à«³±ò³â, ±«ó¦á®âö³â.
Ï®âíà ò°ó¤®¬³±òê³±òü (’) — öå º ò°ó¤®â³ §àò°àòè â±³µ êàòåã®°³©
ï°®¬è±«®â®-âè°®áí跮㮠ïå°±®íà«ó:
’ = ’ò +’Îá+ ’ó; àá® ’ = ’â +’ï + ’Îá + ’ó; àá® ’ = ’‚è° + ’ó. (5)
¤å ’ó — §àò°àòè ï°àö³ óï°à⫳í±üê®ã® ïå°±®íà«ó.
Çà µà°àêòå°®¬ ³ ï°è§íà·åííÿ¬ °®§°³§íÿþòü í®°¬àòèâíó, ôàêòè·-
íó © ï«àí®âó ò°ó¤®¬³±òê³±òü.
Í®°¬àòèâíà ò°ó¤®¬³±òê³±òü âè§íà·àº §àò°àòè ï°àö³ íà âèã®ò®â-
«åííÿ ®¤èíèö³ ï°®¤óêö³¿ àá® âèê®íàííÿ ïåâí®ã® ®á±ÿãó °®á³ò, ù®
°®§°àµ®âàí³ §ã³¤í® § ¤³þ·è¬è í®°¬à¬è.
”àêòè·íà ò°ó¤®¬³±òê³±òü âè°à¦àº ôàêòè·í³ §àò°àòè ï°àö³ íà
âèã®ò®â«åííÿ ®¤èíèö³ ï°®¤óêö³¿ àá® ïåâí®ã® ®á±ÿãó °®á®òè.
Ï«àí®âà ò°ó¤®¬³±òê³±òü — öå º §àò°àòè ï°àö³ íà ®¤èíèöþ ï°®-
¤óêö³¿ àá® âèê®íàííÿ ïåâí®¿ °®á®òè § ó°àµóâàííÿ¬ ¬®¦«è⮿ §¬³íè
í®°¬àòèâí®¿ ò°ó¤®¬³±òê®±ò³ ø«ÿµ®¬ §¤³©±íåííÿ §àµ®¤³â, ïå°å¤áà·å-
íèµ ê®¬ï«åê±íè¬ ï«àí®¬ ﳤâèùåííÿ åôåêòèâí®±ò³ âè°®áíèöòâà.
Ю§°³§íÿþòü ï®êà§íèêè âè°®á³òêó §à«å¦í® ⳤ ®¤èíèö³ â謳°ó °®-
á®·®ã® ·à±ó:
• âè°®á³ò®ê íà ®¤íó ⳤï°àöü®âàíó «þ¤èí®-㮤èíó — ã®¤èííè©;
• âè°®á³ò®ê íà ®¤èí ⳤï°àöü®âàíè© «þ¤èí®-¤åíü — ¤åííè©;

131
• âè°®á³ò®ê íà ®¤í®ã® ±å°å¤íü®®á«³ê®â®ã® ï°àö³âíèêà — °³·-
íè© (êâà°òà«üíè©), ¬³±ÿ·íè©.
î¤èííè© âè°®á³ò®ê µà°àêòå°è§óº ï°®¤óêòèâí³±òü ï°àö³ §à ôàê-
òè·í® ⳤï°àöü®âàíè© ·à±. „åííè© §à«å¦èòü òàꮦ ⳤ ò°èâà«®±ò³
°®á®·®ã® ¤íÿ ³ âèê®°è±òàííÿ °®á®·®ã® ·à±ó â±å°å¤èí³ §¬³íè. Íà
©®ã® °³âåíü âï«èâàþòü âíóò°³øíü®§¬³íí³ ï°®±ò®¿ òà âò°àòè ·à±ó.
г·íè© âè°®á³ò®ê ó°àµ®âóº íå ò³«üêè âíóò°³øíü®§¬³íí³, à © ö³«®-
¤®á®â³ ï°®±ò®¿.
Çà«å¦í³±òü ¬³¦ öè¬è ï®êà§íèêà¬è ¬®¦å áóòè âè°à¦åíà òàê:
• ²í¤åê± ¤àí®ã® âè°®á³òêó (²â) = ²í¤åê± ã®¤èíí®ã® âè°®á³òêó
( ² ‚ ) — ²í¤åê± âèê®°è±òàííÿ °®á®·®ã® ·à±ó ï°®òÿ㮬 §¬³íè
(²t§) àá® ²‚ = ²‚2 ’ ²tÇ ;
2


• ²í¤åê± °³·í®ã® âè°®á³òêó (²â°) = ²í¤åê± ¤åíí®ã® âè°®á³òêó
(²â¤) — ²í¤åê± ê³«üê®±ò³ ÿâ®·íèµ ¤í³â ï°®òÿ㮬 °®êó (²ÿ¤), àá®
²â° = ²â¤ ’ ²ÿ¤.
Ï°®¤óêòèâí³±òü ï°àö³ ó ±ôå°³ ¬àòå°³à«üí®ã® âè°®áíèöòâà âè§íà-
·àºòü±ÿ ⳤí®øåííÿ¬ âå«è·èí §í®â ±òâ®°åí®¿ âà°ò®±ò³ — íàö³®íà«ü-
í®ã® ¤®µ®¤ó — §à ïåâíè© ïå°³®¤ ¤® ±å°å¤íü®®á«³ê®â®¿ ·è±å«üí®±ò³
ïå°±®íà«ó, §à©íÿò®ã® ó ±ôå°³ ¬àòå°³à«üí®ã® âè°®áíèöòâà ï°®òÿ㮬
öü®ã® ïå°³®¤ó. “ ±ôå°³ ï®±«óã ï°®¤óêòèâí³±òü ï°àö³ (âè°®á³ò®ê) âè§-
íà·àºòü±ÿ ⳤí®øåííÿ¬ âà°ò®±ò³ ï®±«óã áå§ âà°ò®±ò³ ¬àòå°³à«üíèµ
âèò°àò íà ¿µ íà¤àííÿ §à ïåâíè© ïå°³®¤ ¤® ±å°å¤íü®®á«³ê®â®¿ ·è±å«ü-
í®±ò³ ïå°±®íà«ó ±ôå°è ï®±«óã §à öå© ïå°³®¤.
Ìåò®¤è â謳°þâàííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ (âè°®á³òêó) §à«å¦àòü
ⳤ ±ï®±®áó âè§íà·åííÿ ®á±ÿã³â âè°®á«åí®¿ ï°®¤óêö³¿. Ю§°³§íÿþòü
íàòó°à«üíè©, ò°ó¤®âè© ³ âà°ò³±íè© (ã°®ø®âè©) ¬åò®¤è òà ¤®¤àòê®â³
¬åò®¤è.
Íàòó°à«üíè© ¬åò®¤ §à±ò®±®âóºòü±ÿ ¤«ÿ âè§íà·åííÿ ®á±ÿãó âè-
°®á«åí®¿ ï°®¤óêö³¿ òà âè°®á³òêó (â øòóêàµ, ò®ííàµ, êóá³·íèµ àá®
êâरàòíèµ ¬åò°àµ ³ ò. ¤.) íà °®á®·èµ ¬³±öÿµ àá® â ãà«ó§ÿµ, ¤å âèïó±-
êàºòü±ÿ ¬®í®ï°®¤óêò. ßêù® ®¤èí âè¤ ï°®¤óêö³¿ àá® °®á®òè ï°è°³â-
íþºòü±ÿ ¤® ³íø®ã® (ïå°åâà¦àþ·®ã®) â³¤í®±í® ò°ó¤®¬³±òê®±ò³, ·à±ò®
âèê®°è±ò®âóºòü±ÿ ó¬®âí®-íàòó°à«üíè© ¬åò®¤.
Ê®«è íà °®á®·èµ ¬³±öÿµ, â á°èãà¤àµ òà íà ¤³«ÿíêൠâè°®á«ÿºòü±ÿ
âå«èêà 곫üê³±òü °³§í®¬àí³òí®¿ ï°®¤óêö³¿ òà ¿¿ à±®°òè¬åíò ·à±ò® §¬³-
íþºòü±ÿ, íå¬àº ±åí±ó ïå°å°àµ®âóâàòè â±þ í®¬åíê«àòó°ó ï°®¤óêö³¿
¤® ÿê®ã®±ü ®¤í®ã® íàòó°à«üí®ã® â謳°íèêà. Îá±ÿã ï°®¤óêö³¿ àá®
°®á³ò ³ âè°®á³òêó âè§íà·àþòü â ò°ó¤®â®¬ó â謳°þâàíí³ — â í姬³í-
íèµ í®°¬®-㮤èíൠ(®á±ÿãè °®á³ò ¬í®¦àòü±ÿ íà ⳤï®â³¤í³ í®°¬è

132
·à±ó, °å§ó«üòàòè ﳤ±ó¬®âóþòü±ÿ). Ï°®òå ò°ó¤®âè© ¬åò®¤ â謳°þ-
âàííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ¬àº ïåâí³ í央«³êè (í央±òàòíº ®á´°óíòóâàííÿ
òà íå°³âí®íàï°ó¦åí³±òü í®°¬, ¿µ ·à±ò³ ïå°åã«ÿ¤è ³ ò. ¤.), ù® íå ±ï°èÿº
®á’ºêòèâí³© ®ö³íö³ °³âíÿ òà ¤èíଳêè ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ íàâ³òü íà
®ê°å¬èµ °®á®·èµ ¬³±öÿµ òà ó á°èãà¤àµ.
Íà °³âí³ ï³¤ï°èº¬±òâ òà ¿µ âå«èêèµ ï³¤°®§¤³«³â, òàê ±à¬® ÿê ³ â ãà-
«ó§ÿµ åê®í®¬³êè, ¤«ÿ â謳°þâàííÿ ®á±ÿã³â âè°®áíèöòâà òà ï°®¤óê-
òèâí®±ò³ ï°àö³ §à±ò®±®âóºòü±ÿ â ®±í®âí®¬ó âà°ò³±íè© ¬åò®¤, ꮫè
â±³ âè¤è òà ®á±ÿãè ï°®¤óêö³¿, °®á³ò, ï®±«óã ¬àþòü âè°à§ â º¤èí®¬ó
ã°®ø®â®¬ó ï®êà§íèêó — â ã°èâíÿµ, ù® âè§íà·àºòü±ÿ ø«ÿµ®¬ ¬í®-
¦åííÿ ï®êà§íèê³â ®á±ÿãó íà ⳤï®â³¤í³ ®ïò®â³ ö³íè. ‚è°®á³ò®ê òàꮦ
°®§°àµ®âóºòü±ÿ â ã°®ø®â®¬ó âè°à§³.
‘ê«à¤í³±òü ¬åò®¤èêè âà°ò³±í®ã® ¬åò®¤ó â謳°þâàííÿ ®á±ÿãó
òà ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ ﮫÿãຠó âèá®°³ íà©ï°è¤àòí³ø®ã® ¤«ÿ
ê®íê°åòíèµ ó¬®â ±ï®±®áó âè§íà·åííÿ ®á±ÿã³â âè°®áíèöòâà. Íà©-
ᳫüø §à±ò®±®âóâàíè¬è ¬åò®¤à¬è â謳°þâàííÿ ®á±ÿã³â âè°®áíèö-
òâà º ï®êà§íèêè â૮⮿, ò®âà°í®¿ òà °å૳§®âàí®¿ ï°®¤óêö³¿. ̳¦
ï®êà§íèêà¬è â૮⮿ ³ ò®âà°í®¿ ï°®¤óêö³¿ º ïåâí³ â³¤¬³íí®±ò³.
‚®íè ﮫÿãàþòü ó ò®¬ó, ù® ïå°øè© ï®êà§íèê µà°àêòå°è§óº §à-
ãà«üíè© ®á±ÿã âè°®áíè·®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³ ﳤï°èº¬±òâà, à ¤°óãè© —
®á±ÿã ï°®¤óêö³¿, ù® íव®¤èòü ¤® íà°®¤í®ã®±ï®¤à°±üê®ã® ®á³ãó.
Çà ®¤íàê®âèµ ®ïò®âèµ ö³í âà«®âà ï°®¤óêö³ÿ, ù® °®§°àµ®âóºòü±ÿ
§à §à⮤±üêè¬ ¬åò®¤®¬, ⳤ°³§íÿºòü±ÿ ⳤ ò®âà°í®¿ íà âå«è·èíó
â謳°þâàíü §à«èøê³â íå§àâå°øåí®ã® âè°®áíèöòâà, à °å૳§®âàíà
ï°®¤óêö³ÿ ⳤ ò®âà°í®¿ — íà ±ó¬ó §à«èøê³â ï°è§íà·åí®¿ ¤«ÿ °åà-
«³§àö³¿, à«å íå °å૳§®âàí®¿ ï°®¤óêö³¿. ’àêè¬ ·èí®¬, ï°è âè§íà-
·åíí³ âè°®á³òêó §à âà«®â®þ ï°®¤óêö³ºþ ®ò°è¬óºòü±ÿ, §¤àâà«®-
±ÿ á, íà©ò®·í³øè© °å§ó«üòàò. ’®¬ó â ó¬®âൠ°èíê®â®¿ åê®í®¬³êè
ᳫüø âফèâè¬ º â謳°þâàííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ §à °å૳§®âàí®þ
ï°®¤óêö³ºþ, ®±ê³«üêè §á³«üøåííÿ íå§àâå°øåí®ã® âè°®áíèöòâà òà
íàã°®¬à¤¦åííÿ §à«èøê³â íå°å૳§®âàí®¿ ï°®¤óêö³¿ ¬àþòü íåãàòèâ-
íå åê®í®¬³·íå §íà·åííÿ.
Í央«³ê®¬ â謳°þâàííÿ ®á±ÿã³â âè°®áíèöòâà òà âè°®á³òêó §à âà-
«®â®þ, ò®âà°í®þ òà °å૳§®âàí®þ ï°®¤óêö³ºþ º òå, ù® ®ïò®â³ ö³íè
¬³±òÿòü âà°ò³±òü â±³µ ¬àòå°³à«üíèµ âèò°àò. α곫üêè ó â³ò·è§íÿí³©
ï°àêòèö³ ï°è âè§íà·åíí³ âè°®á³òêó ï®êà§íèêè ®á±ÿãó â³¤í®±ÿòü±ÿ
«èøå ¤® ¦è⮿ ï°àö³ (㮤èíè, ¤í³ òà ·è±å«üí³±òü °®á³òíèê³â), ò® °³-
âåíü âè°®á³òêó ó âà°ò³±í®¬ó âè°à§³ §¤åᳫüø®ã® §í൮¤èòü±ÿ ﳤ
âï«è⮬ §¬³íè ï®êà§íèêà ¬àò尳૮¬³±òê®±ò³.

133
„«ÿ ó±óíåííÿ âèê°èâ«þþ·®ã® âï«èâó §¬³í ¬àò尳૮¬³±òê®±ò³ íà
ï®êà§íèêè ®á±ÿãó âè°®áíèöòâà òà âè°®á³òêó ï°®¤óêö³¿ §à±ò®±®âóþòü-
±ÿ ¤®¤àòê®â³ ¬åò®¤è â謳°þâàííÿ: §à ó¬®âí®-·è±ò®þ, ·è±ò®þ, í®°¬à-
òèâí®-·è±ò®þ ï°®¤óêö³ºþ òà §à í®°¬àòèâí®þ âà°ò³±òþ ®á°®áêè.
Îá±ÿã ó¬®âí®-·è±ò®¿ ï°®¤óêö³¿ â°àµ®âóº §à°®á³òíó ï«àòó § íà°à-
µóâàííÿ¬è, ମ°òè§àö³þ ®±í®âíèµ ô®í¤³â òà ï°èáóò®ê. ‚ï«èâ §¬³íè
¬àòå°³à«üíèµ âèò°àò ó±óâàºòü±ÿ, à«å §°®±òຠïèò®¬à âàãà ï°èáóòêó
òà ମ°òè§àö³©íèµ â³¤°àµóâàíü, ¿µ §¬³íè òàꮦ ¬®¦óòü âèê°èâèòè
ï®êà§íèêè ®á±ÿã³â ï°®¤óêö³¿ òà ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³.
—è±òà ï°®¤óêö³ÿ — öå º âà°ò³±òü â૮⮿ ï°®¤óêö³¿ áå§ ó±³µ ¬àòå-
°³à«üíèµ âèò°àò, âê«þ·àþ·è ମ°òè§àö³þ. Ï°è °®§°àµóíêó ®á±ÿã³â
ï°®¤óêö³¿ òà ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ âèê°èâ«þþ·è© âï«èâ âèò°àò ¬è-
íó«®¿ ï°àö³ ï®âí³±òþ ó±óâàºòü±ÿ, à«å ±óòòºâ® §°®±òຠïèò®¬à âàãà
ï°èáóòêó. ’®¬ó â ó¬®âൠ°³§í®ï°èáóòê®â®±ò³ °³§íèµ â褳â ï°®¤óêö³¿
±à¬å ï°èáóò®ê ⳤ³ã°àº ®±í®âíó °®«ü ó âèê°èâ«åíí³ ï®êà§íèêà ï°®-
¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³, °®§°àµ®âàí®ã® íà ¿¿ ®±í®â³.
“ 80-ò³ °®êè •• ±ò. áóâ °®§°®á«åíè© ¬åò®¤ â謳°þâàííÿ ®á±ÿã³â
ï°®¬è±«®â®¿ ï°®¤óêö³¿ òà ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ — ¬åò®¤ í®°¬àòèâ-
í®-·è±ò®¿ ï°®¤óêö³¿ (Í—Ï).
Í—Ï íà ⳤ¬³íó ⳤ ·è±ò®¿ ï°®¤óêö³¿ ¬³±òèòü í®°¬àòè⠧మá³òí®¿
ï«àòè § íà°àµóâàííÿ¬è òà ±å°å¤íü®ãà«ó§åâè© ï°èáóò®ê. Çà °àµóí®ê
öü®ã® ó±óâàºòü±ÿ âï«èâ °³§í®ï°èáóòê®â®±ò³ °³§í®¬àí³òíèµ â褳â
ï°®¤óêö³¿.
Îá±ÿã Í—Ï °®§°àµ®âóºòü±ÿ ó òàêè© ±ï®±³á:
n
Í—Ï = ‘ V³ … Í—Ï ³ , (6)
³ =1
¤å V³ — ï«àí âèïó±êó ³-µ âè°®á³â, øò.;
͗ϳ — í®°¬àòèâí®-·è±òà ï°®¤óêö³ÿ íà ³-© âèá³°, ã°í.;
n — 곫üê³±òü í੬åíóâàíü âè°®á³â §à ï«àí®¬.
Í®°¬àòèâ ·è±ò®¿ ï°®¤óêö³¿ (͗ϳ) íà i-© âèá³° âè§íà·àºòü±ÿ:
Í—Ï ³ = Çâ° … (1 + ʧ) + Ïí, (7)
¤å Çâ° — §à°®á³òíà ï«àòà ®±í®âíèµ âè°®áíè·èµ °®á³òíèê³â § ⳤ°à-
µóâàííÿ¬è íà ±®ö³à«üíå ±ò°àµóâàííÿ, ã°í.;
ʧ — ê®åô³ö³ºíò, ù® ®á·è±«þºòü±ÿ ÿê ⳤí®øåííÿ ±ó¬è §à°®á³ò-
í®¿ ï«àòè ï°àö³âíèê³â, §à©íÿòèµ ®á±«óã®âóâàííÿ¬ ³ óï°àâ-
«³ííÿ¬ âè°®áíèöòâà, ¤® ±ó¬è §à°®á³òí®¿ ï«àòè ®±í®âíèµ
âè°®áíè·èµ °®á³òíèê³â;

134
Ïí — í®°¬àòèâíè© ï°èáóò®ê, ã°í.
Τíàê âèê®°è±òàííÿ ï®êà§íèêà Í—Ï ÿê ¬åò®¤ó ï°è ®ö³íö³ ¤³ÿ«ü-
í®±ò³ ﳤï°èº¬±òâ â ó¬®âൠ°èíê®â®¿ åê®í®¬³êè íå º ¤®ö³«üíè¬, ®±-
곫üêè ±å°å¤ ©®ã® í央«³ê³â - ±«àáêè© §â’ÿ§®ê § ô³íàí±®âè¬è °å§ó«ü-
òàòà¬è, à òàꮦ òå, ù® ±òâ®°åííÿ íå®áµ³¤í®¿ ±è±òå¬è í®°¬àòèâ³â
§à°®á³òí®¿ ï«àòè ¬®¦å ï°è§âå±òè ¤® ¿µ §àâèùåííÿ òà âèê°èâ«åííÿ
°å§ó«üòàò³â. ‚³í øè°®ê® §à±ò®±®âóºòü±ÿ «èøå ¤«ÿ ï°®âå¤åííÿ àí૳-
§ó ¤³ÿ«üí®±ò³ ﳤï°èº¬±òâ.
Ìåò®¤ í®°¬àòèâí®¿ âà°ò®±ò³ ®á°®áêè (Í‚Î) §à±ò®±®âóºòü±ÿ ¤«ÿ
âè§íà·åííÿ ®á±ÿã³â âè°®áíèöòâà òà ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ íà ﳤ-
ï°èº¬±òâൠ«åãꮿ ï°®¬è±«®â®±ò³. „® Í‚Î â³¤í®±ÿòü §à°®á³òíó ï«à-
òó âè°®áíè·èµ °®á³òíèê³â § íà°àµóâàííÿ¬è, í®°¬àòèâ öåµ®âèµ âèò-
°àò òà í®°¬àòèâ §àãà«üí®§à⮤±üêèµ âèò°àò. ‚è°®áíè·³ ¬àòå°³à«üí³
âèò°àòè ¤® Í‚Î íå âµ®¤ÿòü, íå §í൮¤èòü â í³© ⳤ®á°à¦åííÿ © ï°è-
áóò®ê. ‚ ó¬®âൠ°èíê®â®¿ åê®í®¬³êè ¬åò®¤ Í‚Î §à±ò®±®âóºòü±ÿ ÿê
àí૳òè·íè© ¬åò®¤ â謳°þâàííÿ ®á±ÿãó ï°®¤óêö³¿ òà ï°®¤óêòèâí®±ò³
ï°àö³ [62].
“ ᳫüø®±ò³ §à°ó᳦íèµ ê°à¿í ﳤ ï°®¤óêòèâí³±òþ °®§ó¬³þòü ⳤ-
í®øåííÿ °å§ó«üòàò³â âè°®áíèöòâà ¤® §àò°àò âè°®áíè·èµ ·èííèê³â,
ï°è·®¬ó ¤® °å§ó«üòàòó âè°®áíèöòâà â³¤í®±ÿòü ó ã°®ø®â®¬ó âè°à§³
â±³ âè°®á«åí³ §à ¤àíè© ïå°³®¤ ò®âà°è òà ï®±«óãè, à ¤® §àò°àò âè°®á-
íè·èµ ·èííèê³â — âèò°àòè íà ¦èâó ï°àöþ (§à°®á³òíà ï«àòà § 󱳬à
íà°àµóâàííÿ¬è òà âà°ò³±òþ íàòó°®ï«àòè), ï®ò®·í³ ¬àòå°³à«üí³ âèò-
°àòè (±è°®âèíà, ¬àòå°³à«è, ꮬï«åêòóþ·³, ï®±«óãè ò®ù®) òà êàï³òà«
(ମ°òè§àö³ÿ ®±í®âíèµ ô®í¤³â). “±³ °®§°àµóíêè ﰮ⮤ÿòü±ÿ â ï®-
°³âíÿ«üíèµ ö³íൠá৮â®ã® °®êó (‘˜À) àá® ï®ò®·í®ã® ïå°³®¤ó
(ªâ°®ïà). ²íàêøå êà¦ó·è, ï®°³âíþþòü±ÿ °å§ó«üòàòè âè°®áíèöòâà ³§
§àò°àòà¬è ¦è⮿ òà ó°å·åâ«åí®¿ ï°àö³.
α곫üêè ï°®¤óêòèâí³±òü ï°àö³ º åê®í®¬³·í®þ êàòåã®°³ºþ, ù® µà-
°àêòå°è§óº °å§ó«üòàòèâí³±òü ¦è⮿ ï°àö³, à °³âåíü ¿¿ ⳤ®á°à¦àºòü±ÿ
ⳤí®øåííÿ¬ ®á±ÿãó âè°®á«åí®¿ ï°®¤óêö³¿ àá® °®á³ò (°å§ó«üòàòó ï°à-
ö³) ¤® §àò°àò ¦è⮿ ï°àö³ íà ¿¿ âè°®áíèöòâ® (àᮠⳤí®øåííÿ¬ §àò°àò
ï°àö³ ¤® ®á±ÿãó ï°®¤óêö³¿ — ¿¿ ò°ó¤®¬³±òê³±òü), ò® â®íà §íà·í®þ ¬³-
°®þ §à«å¦èòü ⳤ ò®ã®, íà±ê³«üêè ï®âí® §à ³íøèµ °³âíèµ ó¬®â °å૳-
§óþòü±ÿ ®±í®âí³ ·èííèêè ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³.
—èííèêè §°®±òàííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³  — öå º §¬³íè ¬àòå°³-
à«üí®-òåµí³·íèµ, ®°ãàí³§àö³©íèµ òà ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·íèµ ó¬®â ÿê
áå§ï®±å°å¤íü® ó ï°®öå±³ âè°®áíèöòâà, òàê ³ ﮧà íè¬, ﳤ âï«è⮬
ÿêèµ ±ê®°®·óþòü±ÿ §àò°àòè ï°àö³ íà âè°®áíèöòâ® ®¤èíèö³ ï°®-

135
¤óêö³¿, ò®áò® ﳤâèùóºòü±ÿ °³âåíü ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³. ”®°¬è ï°®-
ÿâó öèµ §¬³í (·èííèê³â) º ¤®±èòü °³§í®¬àí³òíè¬è òà ï°àêòè·í® áå§-
·è±å«üíè¬è ³ ¬®¦óòü âè±òóïàòè íå «èøå ÿê ê®íê°åòí³ §àµ®¤è (íà-
ï°èê«à¤, ﳤâèùåííÿ °³âíÿ ¬åµàí³§àö³¿ òà ®á±«óã®âóâàííÿ °®á®·èµ
¬³±öü, âï°®âदåííÿ òèï®âèµ ±ò°óêòó° óï°à⫳ííÿ ³ ò. ¤.), à«å ³ ÿê
ã«èá®ê³ ï°®öå±è òà ÿâèùà (íàï°èê«à¤, §¬³íà òà °®§âèò®ê ô®°¬ â«à±-
í®±ò³, ⤮±ê®íà«åííÿ °®§ï®¤³«ü·èµ â³¤í®±èí, 㮱ﮤఱüê®ã® ¬åµà-
í³§¬ó ò®ù®), ù® ±ï°èÿþòü ﳤâèùåííþ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³.
Çà«å¦í® ⳤ ò®ã®, íà ÿê®¬ó °³âí³ ±ó±ï³«üí®ã® âè°®áíèöòâà ¬®-
¦óòü áóòè ï°è©íÿò³ °³øåííÿ ù®¤® §¤³©±íåííÿ òèµ ·è ³íøèµ §¬³í ÿê ó
âè°®áíèöòâ³, òàê ³ ﮧà íè¬, °®§°³§íÿþòü òàê³ ·èííèêè §°®±òàííÿ
ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³: íà°®¤í®ã®±ï®¤à°±üê³, ãà«ó§åâ³, âíóò°³øíü®-
âè°®áíè·³.
α곫üêè §à«ó·åííÿ ·èííèê³â íà °³âí³ ï³¤ï°èº¬±òâà ⳤ³ã°àº ±óò-
òºâó °®«ü, °®§ã«ÿí嬮 «èøå âíóò°³øíü®âè°®áíè·³ ·èííèêè òà ⳤ-
ï®â³¤í³ ¿¬ âíóò°³øíü®âè°®áíè·³ °å§å°âè §°®±òàííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³
ï°àö³.
‘òóï³íü âèê®°è±òàííÿ ¬®¦«èâ®±òå© §°®±òàííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³
ï°àö³ ﳤ âï«è⮬ ò®ã® ·è ³íø®ã® âíóò°³øíü®âè°®áí跮㮠·èííèêà
¬®¦íà âè§íà·èòè ±ï³â±òàâ«åííÿ¬ ôàêòè·í®ã® òà í®°¬àòèâí®ã® §íà-
·åíü ï®êà§íèêà, ù® µà°àêòå°è§óº ¤àíè© ·èííèê.
Í®°¬àòèâí³ §íà·åííÿ öèµ ï®êà§íèê³â ÿâ«ÿþòü ±®á®þ ®á´°óíò®-
âàí³ (ó âèã«ÿ¤³ °®§°àµóíê³â) 곫üê³±í³ òà ÿê³±í³ ïà°à¬åò°è íà©åôåê-
òèâí³ø®ã® âèê®°è±òàííÿ ·èííèê³â, ÿêè¬ â³¤ï®â³¤àþòü ¬³í³¬à«üí³
§àò°àòè ï°àö³ íà âè°®áíèöòâ® ®¤èíèö³ ï°®¤óêö³¿.
‚³¤ï®â³¤í® ¤® ®±í®âíèµ å«å¬åíò³â ï°®öå±ó ï°àö³ °®§°³§íÿþòü
í®°¬àòèâè âèê®°è±òàííÿ §íà°ÿ¤ü, ï°å¤¬åò³â òà âèò°àò ¦è⮿ ï°àö³.
„® í®°¬àòèâ³â, ù® µà°àêòå°è§óþòü âèê®°è±òàííÿ §íà°ÿ¤ü ï°àö³,
â³¤í®±ÿòü: ïà±ï®°òí³ °å¦è¬è °®á®òè ®á«à¤íàííÿ; ï°®åêòí³ ê®åô³ö³º-
íòè âèê®°è±òàííÿ âè°®áíè·®¿ ï®òó¦í®±ò³; í®°¬àòèâè, ù® âè§íà·à-
þòü 㮤èííó, §¬³ííó, ¤®á®âó ï°®¤óêòèâí³±òü àã°åãàò³â, âèµ³¤ ï°®-
¤óêö³¿ § ®¤èíèö³ ®á«à¤íàííÿ, êâरàòí®ã® ¬åò°ó âè°®áíè·®¿ ï«®ù³
òà ³í.
„® í®°¬àòèâ³â, ù® âè§íà·àþòü §àò°àòè ¦è⮿ ï°àö³, â³¤í®±ÿòü±ÿ
í®°¬àòèâè ·à±ó, í®°¬è ®á±«óã®âóâàííÿ, í®°¬àòèâè ·è±å«üí®±ò³,
í®°¬è êå°®âàí®±ò³, ¤®§â®«åí³ âèò°àòè °®á®·®ã® ·à±ó òà ³í.
Íà ï°àêòèö³ í®°¬àòèâíå §íà·åííÿ ï®êà§íèêà, ù® µà°àêòå°è§óº
ò®© ·è ³íøè© ·èííèê, §âè·à©í® íå ¤®±ÿãàºòü±ÿ ⳤ°à§ó ï³±«ÿ ©®ã® °å-
૳§àö³¿.

136
Íà ®±â®ºííÿ òåµí³êè, °å¦è¬³â °®á®òè, øâè¤ê®±ò³ âèê®íàííÿ ®ïå-
°àö³© ò®ù® º íå®áµ³¤íè¬ ¤åÿêè© ·à±. Ê°³¬ ò®ã®, ¬à±øòàáè ââå¤åííÿ
·èííèê³â íå §à⦤è ⳤï®â³¤àþòü ¬®¦«èâè¬ àá® ïå°å¤áà·åíè¬ ï«à-
íଠâï°®âदåííÿ. ‚í౫³¤®ê öü®ã® ±òâ®°þþòü±ÿ °å§å°âè §°®±òàííÿ
ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³.
’àêè¬ ·èí®¬, ﳤ °å§å°âà¬è §°®±òàííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ °®-
§ó¬³þòü íåâèê®°è±òàí³ °åà«üí³ ¬®¦«èâ®±ò³ åê®í®¬³¿ ï°àö³, °å૳§à-
ö³ÿ ÿêèµ §àáå§ïå·è«à á ¤®±ÿãíåííÿ ¬³í³¬à«üíèµ §àò°àò ï°àö³ íà ®¤è-
íèöþ ï°®¤óêö³¿, °®á³ò àá® ï®±«óã, ®áó¬®â«åíèµ âï«è⮬ ¤àí®ã®
·èííèêà §à í姬³ííèµ ³íøèµ ó¬®â.
‚å«è·èíó °å§å°â³â §°®±òàííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ ¬®¦íà âè§íà-
·èòè ±ï³â±òàâ«åííÿ¬ âèò°àò ï°àö³ (°³âíÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³) ï°è í®°-
¬àòèâí®¬ó §íà·åíí³ ·èííèêà òà ôàêòè·í® ¤®±ÿãíóò®¬ó.
‚ ³±íóþ·³© ï°àêòèö³ àí૳§ó ³ ï«àíóâàííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ ¿¿
§¬³íà µà°àêòå°è§óºòü±ÿ àá±®«þòí®þ òà â³¤í®±í®þ åê®í®¬³ºþ âèò°àò
ï°àö³ (·è±å«üí®±ò³ °®á³òíèê³â) ﳤ âï«è⮬ ®ê°å¬èµ ·èííèê³â àá® ¿µ
±óêóïí®±ò³.
Àá±®«þòíà åê®í®¬³ÿ §àò°àò ï°àö³ âèíèêຠ⠰å§ó«üòàò³ §¬åíøåí-
íÿ ·è±å«üí®±ò³ ï°àöþþ·èµ â ó¬®âൠí姬³íí®ã® ®á±ÿãó âè°®áíèöòâà
àá® ó °à§³ §¬åíøåííÿ ®á±ÿãó âè°®áíèöòâà, ï°®òå ¬åíø®þ ¬³°®þ, í³¦
ï°è §¬åíøåíí³ ·è±å«üí®±ò³ ï°àöþþ·èµ.
‚³¤í®±íà åê®í®¬³ÿ §àò°àò (°®§°àµóíê®âå ±ê®°®·åííÿ) âèíèêàº
âí౫³¤®ê §á³«üøåííÿ ®á±ÿãó âè°®áíèöòâà â ó¬®âൠí姬³íí®¿ ·è-

<< . .

. 15
( : 30). . >>