<< . .

. 17
( : 30). . >>

í® § ·èííè¬ §àê®í®¤àâ±ò⮬; âèíàã®°®¤è òà ¤®ï®¬®ãè; à òàꮦ
ﮤàòêè òà ⳤ°àµóâàííÿ, ù® °®§ã«ÿ¤àþòü±ÿ ÿê âèò°àòè íà °®á®·ó
±è«ó. ‘òàòò³ âèò°àò íà óò°è¬àííÿ °®á®·®¿ ±è«è ¤®ê«à¤í® ïå°å«³·åí³
â °®§¤³«³ ²² ²í±ò°óêö³¿ “Ê«à±èô³êàö³ÿ âèò°àò íà °®á®·ó ±è«ó”, ÿêà
áó«à §àòâå°¤¦åíà íàê৮¬ Ì³í³±òå°±òâà ±òàòè±òèêè “ê°à¿íè ⳤ 29
ò°àâíÿ 1997 °. ¹ 131 [6].
‚à°ò³±òü °®á®·®¿ ±è«è âè§íà·àºòü±ÿ â ã°®ø®â®¬ó âè°à§³ òà ⳤ®á-
°à¦àºòü±ÿ â ã°®ø®âèµ §íàêൠ¤å°¦àâè, ò®áò® â íàö³®íà«üí³© âà«þò³
“ê°à¿íè — ã°èâíÿµ. “ °à§³ âè¤à·³ ï°®¤óêö³¿ â °àµóí®ê §à°®á³òí®¿
ï«àòè, ó ⳤï®â³¤í³ ±òàòò³ âèò°àò íà óò°è¬àííÿ °®á®·®¿ ±è«è ¿¿ âà°-
ò³±òü âê«þ·àºòü±ÿ §à ⳤïó±êíè¬è ö³íà¬è, ò®áò® §à ö³íà¬è °å૳§àö³¿
ï°àö³âíèêà¬.
‚à°ò³±òü °®á®·®¿ ±è«è ô®°¬óºòü±ÿ íà °èíêó ø«ÿµ®¬ ï®°³âíÿííÿ
°å§ó«üòàòèâí®±ò³ ê®°è±í®±ò³ ï°àö³ ³§ §àò°àòà¬è íà ⳤòâ®°åííÿ °®-
á®·®¿ ±è«è ³ â±òàí®â«þþòü±ÿ íà °³âí³, ù® ó§ã®¤¦óº ã°àíè·íó ï°®-
¤óêòèâí³±òü ï°àö³, ò®áò® ö³íí³±òü ï®±«óã ï°àö³ ¤«ÿ ï®êóïöÿ-ﳤï°èº-
¬öÿ, § âèò°àòà¬è, ÿê³ ï®ò°³áí³ ¤«ÿ ⳤòâ®°åííÿ °®á®·®¿ ±è«è.
Ê«à±èô³êàö³ÿ âèò°àò íà °®á®·ó ±è«ó §¤³©±íþºòü±ÿ §à òàêè¬è
±ê«à¤®âè¬è ã°óïà¬è:
1) ï°ÿ¬à ®ï«àòà;
2) ®ï«àòà §à íåⳤï°àöü®âàíè© ·à±;
3) ï°å¬³¿ òà °åãó«ÿ°í³ âèï«àòè;
4) §à°®á³òíà ï«àòà â íàòó°à«üí³© ô®°¬³, ﳫüãè, ï®±«óãè, ¤®ï®-
¬®ãè â íàòó°à«üí³© ³ ã°®ø®â³© ô®°¬àµ;

147
5) âèò°àòè ﳤï°èº¬±òâ íà ®ï«àòó ¦èò«à ï°àö³âíèê³â;
6) âèò°àòè ﳤï°èº¬±òâ íà ±®ö³à«üíå §àáå§ïå·åííÿ ï°àö³âíèê³â;
7) âèò°àòè íà ï°®ôå±³©íå íàâ·àííÿ;
8) âèò°àòè íà óò°è¬àííÿ ã°®¬à¤±üêèµ ±«ó¦á;
9) âèò°àòè íà °®á®·ó ±è«ó, ù® íå ⳤíå±åí³ ¤® ³íøèµ ã°óï;
10) ﮤàòêè, ù® â³¤í®±ÿòü±ÿ ¤® âèò°àò íà °®á®·ó ±è«ó.
‚èò°àòè, ù® ⳤ®á°à¦åí³ â ïóíêòൠ1–4, §à âè§íà·åííÿ¬ ̳¦íà-
°®¤í®¿ ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³, º “ï°ÿ¬è¬è âèò°àòà¬è íà °®á®·ó ±è«ó”,
âèò°àòè ïóíêò³â 5–10 â³¤í®±ÿòü±ÿ ¤® “íåï°ÿ¬èµ âèò°àò íà °®á®·ó
±è«ó”.
Ю§ê°èº¬® §¬³±ò ¤å곫üꮵ ã°óï. ’àê ¤® ï°ÿ¬®¿ ®ï«àòè âê«þ-
·àþòü±ÿ §à°®á³òíà ï«àòà, íà°àµ®âàíà §à âèê®íàíó °®á®òó (ⳤï°à-
öü®âàíè© ·à±) §à ⳤ°ÿ¤íè¬è °®§ö³íêà¬è, òà°èôíè¬è ±òàâêà¬è,
ﮱमâè¬è ®ê«à¤à¬è íå§à«å¦í® ⳤ ô®°¬ ³ ±è±òå¬ ®ï«àòè ï°àö³,
ï°è©íÿòèµ íà ﳤï°èº¬±òâ³; íà¤áàâêè òà ¤®ï«àòè ¤® òà°èôíèµ ±òà-
â®ê ³ ﮱमâèµ ®ê«à¤³â ó ôàêòè·íèµ °®§¬³°àµ, íå§à«å¦í® ⳤ ò®ã®,
âèï«à·óþòü±ÿ ö³ íà¤áàâêè ó °®§¬³°àµ, ïå°å¤áà·åíèµ ·èííè¬ §àê®í®-
¤àâ±ò⮬, ·è ó °®§¬³°àµ, â±òàí®â«åíèµ ê®«åêòèâíè¬ ¤®ã®â®°®¬; âè-
íàã®°®¤è (ⳤ±®òê®â³ íà¤áàâêè) §à â豫óãó °®ê³â òà ±òঠ°®á®òè;
ï°å¬³¿ °®á³òíèêà¬, êå°³âíèêà¬, ±ïåö³à«³±òଠòà ³íøè¬ ±«ó¦á®âöÿ¬
§à âè°®áíè·³ °å§ó«üòàòè, âê«þ·àþ·è ï°å¬³¿ §à åê®í®¬³þ ê®íê°åòíèµ
â褳⠬àòå°³à«üíèµ °å±ó°±³â; ®ï«àòà ï°àö³ ï°àö³âíèê³â §à âèê®íàííÿ
°®á³ò §ã³¤í® § ¤®ã®â®°à¬è öèⳫüí®-ï°àâ®â®ã® µà°àêòå°ó, âê«þ·àþ-
·è ¤®ã®â³° ﳤ°ÿ¤ó òà ³íø³ âèò°àòè.
„® ®ï«àòè §à íåⳤï°àöü®âàíè© ·à± âê«þ·àþòü±ÿ ®ï«àòà â ï®âí®-
¬ó ®á±ÿ§³ ù®°³·íèµ ³ ¤®¤àòê®âèµ â³¤ïó±ò®ê; ®ï«àòà ¤®¤àòê®â® íà¤à-
íèµ (ï®íठò°èâ૳±òü ïå°å¤áà·åíèµ §àê®í®¤àâ±ò⮬) §à °³øåííÿ¬
ò°ó¤®â®ã® ꮫåêòèâó ⳤïó±ò®ê; ±ó¬è, âèï«à·åí³ ï³¤ï°èº¬±òâà¬è âè-
ïó±êíèêଠﰮôå±³©í®-òåµí³·íèµ íàâ·à«üíèµ §àê«à¤³â òà ¬®«®¤è¬
±ïåö³à«³±òà¬, ÿê³ §àê³í·è«è âèù³ íàâ·à«üí³ §àê«à¤è §à ·à± ⳤïó±òêè,
ù® ïå°å¤óº ï®·àòêó °®á®òè, òà ³íøå.
„® ï°å¬³© òà íå°åãó«ÿ°íèµ âèï«àò âê«þ·àþòü±ÿ ï°å¬³¿, ù® âèï«à-
·óþòü±ÿ ó â±òàí®â«åí®¬ó ï®°ÿ¤êó §à ±ïåö³à«üíè¬è ±è±òå¬à¬è ï°å-
¬³þâàííÿ; ï°å¬³¿ §à ±ï°èÿííÿ âèí൳¤íèöòâó òà °àö³®í૳§àò®°±òâó,
§à ±òâ®°åííÿ, ®±â®ºííÿ òà âï°®âदåííÿ í®â®¿ òåµí³êè, §à ââå¤åííÿ â
¤³þ â ±ò°®ê ³ ¤®±ò°®ê®â® âè°®áíè·èµ ï®òó¦í®±òå© ³ ®á’ºêò³â áó¤³â-
íèöòâà, §à ±â®º·à±íå ï®±òà·àííÿ ï°®¤óêö³¿ íà åê±ï®°ò ò®ù®; ®¤í®°à-
§®â³ §à®µ®·åííÿ (íàï°èê«à¤, ®ê°å¬èµ ï°àö³âíèê³â §à âèê®íàííÿ
®±®á«èâ® âফèâèµ âè°®áíè·èµ §àâ¤àíü, §à®µ®·åíü ¤® þⳫå©íèµ òà
ï଒ÿòíèµ ¤àò); âèíàã®°®¤è §à ﳤ±ó¬êà¬è °®á®òè §à °³ê.

148
„® §à°®á³òí®¿ ï«àòè â íàòó°à«üí³© ô®°¬³, ﳫüã, ï®±«óã, ¤®ï®¬®ãè
â íàòó°à«üí³© ³ ã°®ø®â³© ô®°¬àµ âê«þ·àþòü±ÿ âà°ò³±òü ï°®¤óêö³¿,
ù® âè¤àºòü±ÿ â ï®°ÿ¤êó í®°¬à«üí®¿ ®ï«àòè ï°àö³âíèêà¬; âà°ò³±òü
áå§ê®øò®âí® íà¤àíèµ ï°àö³âíèêଠ®ê°å¬èµ ãà«ó§å© íà°®¤í®ã®
㮱ﮤఱòâà (ⳤï®â³¤í® ¤® §àê®í®¤àâ±òâà) ꮬóíà«üíèµ ï®±«óã,
ï°®¤óêò³â µà°·óâàííÿ; âà°ò³±òü áå§ê®øò®âí® íà¤àíèµ ï°å¤¬åò³â
(âê«þ·àþ·è ô®°¬åíè© ®¤ÿã, ®á¬óí¤è°óâàííÿ), ù® §à«èøàþòü±ÿ â
®±®áè±ò®¬ó ï®±ò³©í®¬ó ê®°è±òóâàíí³ ï°àö³âíèê³â, àá® ±ó¬à ﳫüã ó
§â’ÿ§êó § ï°®¤à¦å¬ ¿µ §à §íè¦åíè¬è ö³íà¬è.
„«ÿ ¤åòà«üí³ø®ã® âèâ·åííÿ ïèòàííÿ â³¤í®±í® ±ê«à¤®âèµ âà°ò®±ò³
°®á®·®¿ ±è«è ±«³¤ §âå°íóòè±ÿ ¤® ²í±ò°óêö³¿ § âè§íà·åííÿ öü®ã® ï®êà§-
íèêà [16].
„¦å°å«à¬è ³íô®°¬àö³¿ ¤«ÿ °®§°àµóíêó âà°ò®±ò³ °®á®·®¿ ±è«è º
ïå°âèííà ¤®êó¬åíòàö³ÿ § ®á«³êó ®±®á®â®ã® ±ê«à¤ó ï°àö³âíèê³â ﳤ-
ï°èº¬±òâ, âèê®°è±òàííÿ °®á®·®ã® ·à±ó, ®á«³êó âè°®á³òêó òà §à°®á³-
òí®¿ ï«àòè, °®§°àµóíê³â § °®á³òíèêà¬è ³ ±«ó¦á®âöÿ¬è ù®¤® §à°®á³ò-
í®¿ ï«àòè, ®á«³êó êà±®âèµ ®ïå°àö³© ò®ù®.
Çá³° ¤àíèµ ¤«ÿ âè§íà·åííÿ ôàêòè·í®¿ âà°ò®±ò³ °®á®·®¿ ±è«è §¤³©-
±íþºòü±ÿ ø«ÿµ®¬ ï°®âå¤åííÿ ±ïåö³à«üíèµ âèá³°ê®âèµ ®á±òå¦åíü (®á-
«³ê³â) ·å°å§ §àï®âíåííÿ §àòâå°¤¦åíèµ Ì³í³±òå°±ò⮬ ±òàòè±òèêè “ê-
°à¿íè á«àíê³â ®á±òå¦åííÿ.
αí®â®þ ¤«ÿ ô®°¬óâàííÿ âèá³°ê®â®¿ ±óêóïí®±ò³ º „å°¦àâíè©
°åº±ò° §â³òíèµ (±òàòè±òè·íèµ) ®¤èíèöü.
Τèíèöåþ ®á±òå¦åííÿ (®á«³êó) º ﳤï°èº¬±òâ® (ó±òàí®âà, ®°ãàí³-
§àö³ÿ).
‚³¤ï®â³¤í® ¤® Çàê®íó “ê°à¿íè “Ï°® ¤å°¦àâíó ±òàòè±òèêó”, ﳤ-
ï°èº¬±òâà (ó±òàí®âè, ®°ãàí³§àö³¿), ù® âê«þ·åí³ ¤® âèá³°ê®â®¿ ±óêóï-
í®±ò³, ﮤàþòü ¤àí³, íå®áµ³¤í³ ¤«ÿ ï°®âå¤åííÿ ¤å°¦àâí®ã® ±òàòè±-
òè·í®ã® ±ï®±òå°å¦åííÿ.
Ïå°³®¤®¬ ®á±òå¦åííÿ º êà«åí¤à°íè© °³ê, ù® ®áó¬®â«åí® íå®áµ³-
¤í³±òþ ®ò°è¬àííÿ ¤àíèµ ï°® âè¤àòêè íà óò°è¬àííÿ °®á®·®¿ ±è«è.
Îá±òå¦åííÿ §¤³©±íþþòü±ÿ íå°åãó«ÿ°í® (ò®áò® åﳧ®¤è·í® ï°®òÿ㮬
°®êó àá® íàâ³òü ®¤í®°à§®â®).
Íà âå«è·èíó âà°ò®±ò³ °®á®·®¿ ±è«è âï«èâàþòü ïåâí³ ·èííèêè, ù®
¤³þòü °³§í®±ï°ÿ¬®âàí®. „® ·èííèê³â, ù® §á³«üøóþòü âà°ò³±òü °®á®-
·®¿ ±è«è, íà«å¦àòü òàê³:
• °®§øè°åííÿ ï®ò°åá íà±å«åííÿ ó í®âèµ ò®âà°àµ òà ï®±«óãൠ§à-
«å¦í® ⳤ åê®í®¬³·í®ã® °®§âèòêó ±ó±ï³«ü±òâà ³ §°®±òàííÿ ¤®-
µ®¤³â íà±å«åííÿ;

149
• §á³«üøåííÿ âèò°àò íà ¦èò«® òà ò°àí±ï®°òíèµ âèò°àò;
• ﳤâèùåííÿ ³íòåí±èâí®±ò³ ï°àö³ í੬àíèµ ï°àö³âíèê³â, §°®±-
òàííÿ ï±èµ®«®ã³·í®ã® íàâàíòà¦åííÿ, ù® ï®ò°åáóº ¤å¤à«³ ᳫü-
øå ¦èòòºâèµ §à±®á³â ¤«ÿ ⳤí®â«åííÿ âèò°à·åíèµ ô³§è·íèµ ³
¬®°à«üíèµ ±è«.
Çíè¦åííÿ âà°ò®±ò³ ¦èòòºâèµ §à±®á³â, ï®ò°³áíèµ ¤«ÿ ⳤòâ®°åííÿ
°®á®·®¿ ±è«è, §ó¬®â«þºòü±ÿ ﳤâèùåííÿ¬ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³ ³ ï®-
§èòèâí® âï«èâຠíà §íè¦åííÿ âà°ò®±ò³ °®á®·®¿ ±è«è. „èíଳêà âà°-
ò®±ò³ °®á®·®¿ ±è«è ±â³¤·èòü ï°® òå, ù® ±ò°óêòó°à âèò°àò íà °®á®·ó
±è«ó ï®±ò³©í® ꮫèâàºòü±ÿ (¤èâ. òàá«. 1 íà ±. 151).
„®±â³¤ ê°à¿í § °®§âèíóò®þ °èíê®â®þ åê®í®¬³ê®þ ±â³¤·èòü ï°®
òå, ù® âà°ò³±òü °®á®·®¿ ±è«è ¬àº òåí¤åíö³þ ¤® §°®±òàííÿ. –å ï®ÿ±-
íþºòü±ÿ òè¬, ù® òå¬ïè §°®±òàííÿ âà°ò®±ò³ °®á®·®¿ ±è«è ·å°å§ âê«þ-
·åííÿ ¤® íå¿ ¬à±è âà°ò®±òå© í®âèµ ò®âà°³â òà ï®±«óã º §íà·í®
ᳫüøè¬è, í³¦ òå¬ïè §íè¦åííÿ ¿¿ âí౫³¤®ê §¬åíøåííÿ âà°ò®±ò³
ï°å¤¬åò³â ±ï®¦èâàííÿ ﳤ âï«è⮬ ﳤâèùåííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³
ï°àö³.
‘«³¤ §à§íà·èòè, ÿêù® âà°ò³±òü °®á®·®¿ ±è«è — öå º 곫üê³±íè© á³ê
ò®âà°ó ³ ¬³±òèòü §àò°àòè íà íå¿ (ï°àö³, êàï³òà«ó, ô³§è·íèµ ³ ¤óµ®âíèµ
±è« «þ¤èíè, ¿¿ §íàííÿ, ¤®±â³¤ó ³ ¬à©±òå°í®±ò³ ó ï°®öå±³ ⳤòâ®°åííÿ
¬àòå°³à«üíèµ á«àã), ò® ö³íà °®á®·®¿ ±è«è — öå º ã°®ø®âà ô®°¬à âà°-
ò®±ò³. ‚ ®±í®â³ ö³íè ¬³±òèòü±ÿ âà°ò³±òü ò®âà°ó °®á®·à ±è«à, ÿêà ¬®¦å
ꮫèâàòè±ÿ ﳤ âï«è⮬ ±ï³âⳤí®øåííÿ ï®ïèòó òà ﰮﮧèö³¿ íà íå¿,
ù® ⳤ®á°à¦àº °èíê®â³ â³¤í®±èíè ¬³¦ ï®êóïöå¬ °®á®·®¿ ±è«è òà
ï°®¤àâö嬠— â«à±íèꮬ °®á®·®¿ ±è«è.
ßêù® §âå°íóòè±ÿ ¤® ê«à±è·í®ã® âè§íà·åííÿ ö³íè °®á®·®¿ ±è«è, ò®
â®íà ÿâ«ÿº ±®á®þ ö³íó §à±®á³â ³±íóâàííÿ, íå®áµ³¤íèµ ¤«ÿ ±à¬®ã® ï°à-
ö³âíèêà ³ óò°è¬àííÿ ©®ã® ±³¬’¿. –³íà °®á®·®¿ ±è«è, ÿê ³ ó±ÿê®ã® ³íø®-
ã® ò®âà°ó, ꮫèâàºòü±ÿ §à«å¦í® ⳤ ï®ïèòó òà ﰮﮧèö³¿.
“ ê°à¿íൠ§ °®§âèíóòè¬è °èíê®âè¬è â³¤í®±èíà¬è ê«þ·®â®þ ï°®-
á«å¬®þ ¤«ÿ â±òàí®â«åííÿ ⳤï®â³¤í®ã® °³âíÿ ö³íè °®á®·®¿ ±è«è º âè-
§íà·åííÿ íà ¤å°¦àâí®¬ó °³âí³ íàóê®â® ®á´°óíò®âàíèµ ³ ±®ö³à«üí®
ï°è¤àòíèµ àá±®«þòíèµ °®§¬³°³â òà ±ï³âⳤí®øåíü ¬³¦ ¬àê±è¬à«üíè-
¬è °®§¬³°à¬è ®ï«àòè ï°àö³, ¬³í³¬à«üí®þ §à°®á³òí®þ ï«àò®þ, ¬³í³-
¬à«üí®þ ïåí±³ºþ, ±®ö³à«üí®þ ¤®ï®¬®ã®þ òà ³íøè¬è ꮬïåí±àö³©-
íè¬è âèï«àòà¬è.
Çã³¤í® § ¬³¦íà°®¤íè¬ ï°à⮬, ö³ ±ï³âⳤí®øåííÿ â±òàí®â«þþòü-
±ÿ íà ®±í®â³ ï°®¦èòê®â®ã® ¬³í³¬ó¬ó, íà °®§¬³° ÿê®ã® ¤å°¦àâà ®°³º-
íòóºòü±ÿ ï°è âè§íà·åíí³ ¬³í³¬à«üí®ã® °³âíÿ ®ï«àòè ï°àö³ (ÿê ±®ö³-
à«üí®¿ í®°¬è).

150
’àá«èöÿ 1
‚à°ò³±òü °®á®·®¿ ±è«è â “ê°à¿í³ â 1996–1998 °°.
‘ò°óêòó°à âèò°àò íà °®á®·ó ±è«ó â ï°®¬è±«®â®±ò³, %
Ï®êà§íèê 1996 °. 1997 °. 1998 °.
”àêòè·íà âà°ò³±òü °®á®·®¿ ±è«è (â °®§°àµóíêó
íà ®¤í®ã® øòàòí®ã® ï°àö³âíèêà, ù®¬³±ÿ·í®) 100,0 100,0 100,0
Çà°®á³òíà ï«àòà §à ⳤï°àöü®âàíè© ·à± 54,7 54,9 55,7
§ íå¿:
• ®ï«àòà §à ⳤ°ÿ¤íè¬è °®§ö³íêà¬è, ±òàâêà¬è
òà ﮱमâè¬è ®ê«à¤à¬è 30,7 34,4 35,7
• ¤®ï«àòè òà íà¤áàâêè ¤® òà°èôíèµ ±òàâ®ê 4,2 4,2 4,2
• ï°å¬³¿ §à âè°®áíè·³ °å§ó«üòàòè 10,1 8,6 8,1
• âèíàã®°®¤è §à ±òঠ°®á®òè òà â豫óãó °®ê³â,
§à ﳤ±ó¬êà¬è °®á®òè §à °³ê, ¬àòå°³à«üíà ¤®ï®¬®ãà 4,6 3,5 3,0
Îï«àòà §à íåⳤï°àöü®âàíè© ·à± 5,4 6,0 6,5
‘®ö³à«üíå §àáå§ïå·åííÿ òà ±ò°àµóâàííÿ 34,2 33,4 32,6
ó ò®¬ó ·è±«³:
• ⳤ°àµóâàííÿ ¤® ±®ö³à«üíèµ ô®í¤³â 31,2 31,3 30,9
• ±ó¬è íà¤àíèµ ï°àö³âíèêଠ±®ö³à«üíèµ ï³«üã 3,0 2,1 1,7
²íø³ âèï«àòè 5,7 5,7 5,2
ó ò®¬ó ·è±«³:
• âèò°àòè ﳤï°èº¬±òâ íà ®ï«àòó ¦èò«à 5,6 5,5 5,0
• âèò°àòè ﳤï°èº¬±òâ íà ï°®ôå±³©íó ﳤã®ò®âêó 0,1 0,2 0,2


Ю§¬³° ï°®¦èòê®â®ã® ¬³í³¬ó¬ó ÿâ«ÿº ±®á®þ ï®êà§íèê ±ï®¦èâàí-
íÿ «þ¤èí®þ íà©âফèâ³øèµ ¬àòå°³à«üíèµ á«àã òà ï®±«óã íà ¬³í³-
¬à«üí®¬ó °³âí³, ù® °®§°àµ®âàíè© âèµ®¤ÿ·è § ¬³í³¬à«üíèµ í®°¬ ±ï®-
¦èâàííÿ íà©ó¦èâàí³øèµ ï°®¤óêò³â µà°·óâàííÿ, íåï°®¤®â®«ü·èµ
ò®âà°³â òà ï®±«óã, à òàꮦ ¬³±òèòü â±³ âèò°àòè íà ﮤàòêè òà ³íø³
®á®â’ÿ§ê®â³ ï«àò妳. Íà 2003 °³ê ©®ã® ±å°å¤í³© °®§¬³° ±ê«à¤àâ
336 ã°í.
Ï°®¦èòê®âè© ¬³í³¬ó¬ — öå º ¬³í³¬à«üíà 곫üê³±òü ¦èòòºâèµ á«àã,
ù® íå®áµ³¤íà ¤«ÿ ﳤò°è¬êè ¦èòòº¤³ÿ«üí®±ò³ ï°àö³âíèêà òà §à¤®â®-
«åííÿ ®±í®âíèµ ï®ò°åá «þ¤èíè ³ ⳤí®â«åííÿ ©®ã® °®á®·®¿ ±è«è. ‚³í
âè§íà·àº íè¦íþ ¬å¦ó ±ó±ï³«üí® íå®áµ³¤í®ã® °³âíÿ ¦èòòÿ §à ïåâíèµ
ó¬®â °®§âèòêó ±ó±ï³«ü±òâà (¤èíଳ·íà ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·íà êàòå-
ã®°³ÿ).
Ï°®¦èòê®âè© ¬³í³¬ó¬ ³ âå«è·èíà ©®ã® âà°ò®±ò³ ¤«ÿ ã°®¬à¤ÿí
ï°àö姤àòí®ã® â³êó ÿâ«ÿþòü ±®á®þ ³í±ò°ó¬åíòè ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè.

151
‚®íè ¬àþòü âèê®°è±ò®âóâàòè±ÿ ÿê ®°³ºíòè°è ﳤ ·à± °åãó«þâàííÿ
¤®µ®¤³â ³ âèò°àò °³§íèµ ã°óï íà±å«åííÿ; ¤«ÿ ®á´°óíòóâàííÿ °®§¬³°³â
®ï«àòè ï°àö³, à òàꮦ °åãó«þâàííÿ ¬³¦ãà«ó§åâ®ã® ﳤâèùåííÿ §à°®-
á³òí®¿ ï«àòè, ±ï³âⳤí®øåííÿ â ®ï«àò³ ï°àö³ §à ãà«ó§ÿ¬è; ¤«ÿ ®ö³íêè
¬àòå°³à«üíèµ ³ ô³íàí±®âèµ °å±ó°±³â, íå®áµ³¤íèµ ¤«ÿ °å૳§àö³¿ ï®ò®·-
íèµ ³ ïå°±ïåêòèâíèµ ±®ö³à«üíèµ ï°®ã°à¬ íà °³âí³ °åã³®íó (ﳤï°èº¬-
±òâà).
Ï°è àí૳§³ ï°®¦èòê®â®ã® ¬³í³¬ó¬ó °®§°³§íÿþòü:
• ô³§³®«®ã³·íè© ¬³í³¬ó¬ — âà°ò³±òü ò®âà°³â òà ï®±«óã, íå®áµ³¤-
íèµ ¤«ÿ §à¤®â®«åííÿ ò³«üêè ®±í®âíèµ ô³§³®«®ã³·íèµ ï®ò°åá,
ï°è·®¬ó ï°®òÿ㮬 â³¤í®±í® ê®°®òê®ã® ïå°³®¤ó, ï°àêòè·í® áå§
ï°è¤áàííÿ ®¤ÿãó, â§óòòÿ, ³íøèµ íåï°®¤®â®«ü·èµ ò®âà°³â;
• ±®ö³à«üíè© ¬³í³¬ó¬ (áþ¤¦åò ¬³í³¬à«üí®ã® ¤®±òàòêó) — ¬³í³-
¬à«üí³ í®°¬è §à¤®â®«åííÿ ô³§³®«®ã³·íèµ, ±®ö³à«üíèµ ³ ¤óµ®â-
íèµ ï®ò°åá. –å º âà°ò³±òü ò®âà°³â òà ï®±«óã, ù® ±ó±ï³«ü±òâ®
âè§íà·àº íå®áµ³¤íè¬è ¤«ÿ §áå°å¦åííÿ ï°è©íÿòí®ã® °³âíÿ
¦èòòÿ.
αí®âíè¬è ·èííèêà¬è, ù® âï«èâàþòü íà °³âåíü ï°®¦èòê®â®ã®
¬³í³¬ó¬ó, º ö³íè íà ±ï®¦èâ·³ ò®âà°è òà ï®±«óãè, °³âåíü ³íô«ÿö³¿ òà
ⳤï®â³¤í® ³í¤åê± êóï³âå«üí®¿ ±ï°®¬®¦í®±ò³ íà±å«åííÿ.
Ï°®¦èòê®âè© ¬³í³¬ó¬ âè§íà·àºòü±ÿ íà ®±í®â³ òàê §âàí®ã® ê®øè-
êà ±ï®¦èâà·à, ÿêè© ÿâ«ÿº ±®á®þ âà°ò³±òü ±òàí¤à°òí®ã® íàá®°ó ò®-
âళ⠳ ï®±«ó㠬౮â®ã® â¦èòêó ±å°å¤íü®ã® ±ï®¦èâà·à â ê®íê°åòí³©
ê°à¿í³ òà â ïåâíè© ·à±.
Íàá³° ï°®¤óêò³â µà°·óâàííÿ ï°®¦èòê®â®ã® ¬³í³¬ó¬ó ¬³±òèòü
ï°®¤®â®«ü·³ ò®âà°è, ®á’º¤íàí³ â òàê³ óê°óïíåí³ ã°óïè:
• µ«³á®ï°®¤óêòè;
• êà°ò®ï«ÿ;
• ®â®·³;
• ô°óêòè ³ ÿ㮤è;
• ¬’ÿ±®ï°®¤óêòè;
• ¬®«®ê®ï°®¤óêòè;
• °èá®ï°®¤óêòè;
• ÿ©öÿ;
• öóê®°, ê®í¤èòå°±üê³ âè°®áè;
• ¬à°ãà°èí.
–å© íàá³° °®§°àµ®âàíè© íà ®±í®â³ ¬³í³¬à«üíèµ °®§¬³°³â ±ï®¦è-
âàííÿ ï°®¤óêò³â µà°·óâàííÿ ¤«ÿ °³§íèµ êàòåã®°³© íà±å«åííÿ, °®§°®á-
«åíèµ Íàóê®â®-¤®±«³¤íè¬ ³í±òèòóò®¬ µà°·óâàííÿ ÌÎÇ “ê°à¿íè íà

152
®±í®â³ í®°¬ ô³§³®«®ã³·íèµ ï®ò°åá ó µà°·®âèµ ï°®¤óêòൠ¤®°®±«®ã®
íà±å«åííÿ ê°à¿íè ³ °åꮬåí¤àö³© ù®¤® ï®ò°åáè «þ¤èíè â åíå°ã³¿ òà
ᳫêàµ; ⳤ®¬®±òå© ï°® µ³¬³·íè© ±ê«à¤ ®±í®âíèµ ï°®¤óêò³â µà°·óâàí-
íÿ ³ âèò°àò °å·®âèí ó ï°®öå±³ âèã®ò®â«åííÿ ï°®¤óêö³¿.
‚èò°àòè íà ®ï«àòó ¦èò«®â®-ꮬóíà«üíèµ ï®±«óã âè§íà·àþòü±ÿ
íà ®±í®â³ í®°¬ §àãà«üí®¿ ï«®ù³ ¦èò«à ³ í®°¬àòèâ³â ±ï®¦èâàííÿ ®±-
í®âíèµ â褳â ꮬóíà«üíèµ ï®±«óã (⮤à, òåï«®, ãà§, êàí૳§àö³ÿ,
å«åêò°®åíå°ã³ÿ, °à¤³®, òå«åô®í, òå«åàíòåíà) íà ®¤íó «þ¤èíó.
‚è§íà·åííÿ ·à±òêè âèò°àò ï°®¦èòê®â®ã® ¬³í³¬ó¬ó, ù® âèê®-
°è±ò®âóþòü±ÿ íà ï°è¤áàííÿ íåï°®¤®â®«ü·èµ ò®âà°³â, ï®±«óã (áå§
ó°àµóâàííÿ ¦èò«®â®-ꮬóíà«üíèµ), âèï«àòó ﮤàòê³â òà ³íøèµ
®á®â’ÿ§ê®âèµ ï«àò妳â, ´°óíòóºòü±ÿ íà âèê®°è±òàíí³ ôàêòè·í®ã®
±ï³âⳤí®øåííÿ ¬³¦ öè¬è âèò°àòà¬è © âèò°àòà¬è íà µà°·óâàííÿ,
ÿêå ±ê«à«®±ÿ â á৮⮬ó ïå°³®¤³ (§à ¬àòå°³à«à¬è áþ¤¦åòíèµ ®á±òå-
¦åíü) [29].
Íà©âফèâ³øè¬ àá±®«þòí®-âà°ò³±íè¬ ³í¤èêàò®°®¬ ®ö³íêè ¦èò-
òºâ®ã® °³âíÿ íà±å«åííÿ º ¬³í³¬à«üíè© ±ï®¦èâ·è© áþ¤¦åò (Ì‘Á).
‚³¤ï®â³¤í® ¤® Çàê®íó “БР“Ï°® ¬³í³¬à«üíè© ±ï®¦èâ·è© áþ¤¦åò”
(1991 °.), öå© ï®êà§íèê °®§°àµ®âóâàâ±ÿ â ±å°å¤íü®¬ó íà ¤óøó íà±å-
«åííÿ (¤«ÿ â±³µ ®±í®âíèµ ±®ö³à«üí®-¤å¬®ã°àô³·íèµ ã°óï íà±å«åííÿ ³
íà ®¤í®ã® ·«åíà ±³¬’¿ § ·®òè°ü®µ ®±³á) íà á৳ ±ï®¦èâ·èµ ê®øèê³â,
âè§íà·åíèµ ¤«ÿ 13 ±òàòåâ®-â³ê®âèµ ã°óï, ¤® ±ê«à¤ó ÿêèµ âµ®¤è«®
á«è§üê® 300 â褳â ï°®¤®â®«ü·èµ, íåï°®¤®â®«ü·èµ ò®âà°³â òà ï®±«óã.
Ï°è öü®¬ó ±«³¤ ·³òê® â³¤°³§íÿòè ¬³í³¬à«üíå ±ï®¦èâàííÿ íà í®°-
¬àòèâí® ¤®±òàòíü®¬ó °³âí³ Ì‘Á ⳤ ±®ö³à«üí® ¤®ïó±ò謮㮠¬³í³¬ó-
¬ó ±ï®¦èâàííÿ íà °³âí³ ï°®¦èòê®â®ã® ¬³í³¬ó¬ó. –³ âà°ò³±í³ ï®êà§-
íèêè §à ±â®¿¬ åê®í®¬³·íè¬ §¬³±ò®¬ µà°àêòå°è§óþòü àá±®«þòí®
°³§íè© ±òàí ¬à«®§àáå§ïå·åí®±ò³.
Í®°¬àòèâè ±ï®¦èâàííÿ ¦èòòºâèµ á«àã, §àê«à¤åí³ ó °®§°àµóí®ê
âà°ò®±ò³ ±ï®¦èâ·èµ ê®øèê³â Ì‘Á, âè§íà·àþòü±ÿ § ®á’ºêòèâíèµ,
¬³í³¬à«üí® íå®áµ³¤íèµ ¬àòå°³à«üíèµ òà ¤óµ®âíèµ ï®ò°åá, ù® §àáå§-
ïå·óþòü í®°¬à«üíå (ï°®±òå) ⳤòâ®°åííÿ «þ¤èíè ÿê ·«åíà ±®ö³ó¬ó,
â°àµ®âóþ·è ¿¿ ê®íê°åòíó ±òàòåâ®-â³ê®âó µà°àêòå°è±òèêó. ’®áò®
¤èôå°åíö³©®âàí® âè§íà·àþòü±ÿ ê®íê°åòí³ ®á±ÿãè ±ï®¦èâàííÿ ï°®-
¤®â®«ü·èµ, íåï°®¤®â®«ü·èµ ò®âà°³â òà ï®±«óã, ù® º ¬³í³¬à«üí® ¤®±-
òàòí³¬è: àá® ¤«ÿ §àáå§ïå·åííÿ °³âíÿ ï°®±ò®ã® ⳤòâ®°åííÿ ¦èòòÿ ³
°®á®·®¿ ±è«è ï°àö姤àòí®¿ «þ¤èíè; àá® ¤«ÿ ﳤò°è¬êè ¦èòòÿ «þ¤è-
íè ﮵諮㮠â³êó íà íà«å¦í®¬ó ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·í®¬ó °³âí³; àá®
¤«ÿ ±òâ®°åííÿ °àö³®íà«üíèµ ó¬®â ¤«ÿ §àáå§ïå·åííÿ ï®âí®ö³íí®ã®

153
ô³§³®«®ã³·í®ã® ³ °®§ó¬®â®ã® °®§âèòêó ¤èòèíè ·è ﳤ«³òêà (ó öü®¬ó
âèïà¤êó ¬àþòü â°àµ®âóâàòè±ÿ åê®í®¬³·í³ ó¬®âè °®§øè°åí®ã® ⳤ-
òâ®°åííÿ §à§íà·åí®ã® ê®íòèíãåíòó íà±å«åííÿ). “ ò®© ¦å ·à± âå«è·è-
íà âà°ò®±ò³ Ì‘Á ¤®§â®«ÿº íळ©í® âè§íà·èòè ¬å¦ó ïå°åµ®¤ó ±å°å¤-
íü®ã® °³âíÿ §àáå§ïå·åí®±ò³ ¤® ±òàíó ¬à«®§àáå§ïå·åí®±ò³. ’®áò®
á³¤í³±òü ï®·èíàºòü±ÿ í覷å ò³º¿ ¬å¦³ §à¤®â®«åííÿ ®±®áè±òèµ °åà«ü-
íèµ ï®ò°åá, ê®«è «þ¤èíà §¬óøåíà ¦èòè §à ó¬®â §°®±òàþ·®ã® í央-
±ï®¦èâàííÿ íà©íå®áµ³¤í³øèµ ¦èòòºâèµ á«àã òà ï®±«óã â³¤í®±í® ±â®-
ã® í®°¬àòèâí® âè§íà·åí®ã® òà ¬³í³¬à«üí® ¤®±òàòíü®ã® ±ï®¦èâ·®ã®
ê®øèêà.
Îá’ºêòèâíà ®ö³íêà ï®êà§íèê³â, ù® µà°àêòå°è§óþòü ±òàí ¬à«®§à-
áå§ïå·åí®±ò³ òà ¿¿ ã«èáèíó, ¤àº ¬®¦«èâ³±òü âè§íà·èòè âà°ò³±í³ ï®êà§-
íèêè, ù® µà°àêòå°è§óþòü ±å°å¤í³© °³âåíü ¦èòòÿ, òà ï®êà§íèêè, ÿê³
âè§íà·àþòü ±òàí â豮ꮿ òà íà¤â豮ꮿ ¬àòå°³à«üí®¿ §àáå§ïå·åí®±ò³.
α®á«èâ® âফèâå §íà·åííÿ Ì‘Á ﮫÿãàº ó ¬®¦«èâ®±ò³ ©®ã® âè-
ê®°è±òàííÿ ÿê óí³âå°±à«üí®ã® ¬à±øòàáó, §à±ò®±®âóþ·è ÿêè© ¬®¦íà
ï°®âå±òè ®ö³íêó âà°ò³±íèµ ê°èòå°³¿â ¤èôå°åíö³àö³¿ íà±å«åííÿ §à
°³âíå¬ °åà«üíèµ ¤®µ®¤³â ³ ±ï®¦èâàííÿ, ù® ⳤ®á°à¦àº ±µå¬à [48]:

10.0 ±òàí Íà¤âè±®êè© °³âåíü
íà¤áàãàò³
Ì‘Á °®§ê®ø³ ±ï®¦èâàííÿ
±òàí ‚è±®êè© °³âåíü
áàãàò³
áàãàò±òâà ±ï®¦èâàííÿ
3.0
Ì‘Á ±òàí
§à¬®¦í³
§à¬®¦í®±ò³
°³âåíü °àö³®íà«üí®ã® ±ï®¦èâàííÿ
2.0 ‘å°å¤í³© °³âåíü
Ì‘Á ±ï®¦èâàííÿ
±òàí
§àáå§ïå·åí³
¤®±òàòêó
¬å¦à ¬à«®§àáå§ïå·åí®±ò³ (âå«è·èíà âà°ò®±ò³ Ì‘Á)
1.0
Ì‘Á ±òàí
᳤í³
á³¤í®±ò³
¬å¦à §«è¤åíí®±ò³ (ï°®¦èòê®âè© ¬³í³¬ó¬) Íè§ü곩 °³âåíü
0.4
±ï®¦èâàííÿ
Ì‘Á ±òàí
§«è¤åíí³ (¬à«®§àáå§ïå·åí³±òü)
§«è¤í³â
¬å¦à ô³§³®«®ã³·í®ã® âè¦èâàííÿ (ô³§³®«®ã³·íè© ¬³í³¬ó¬)
0.05
Ì‘Á íध«è¤åíí³


‚à°ò³±í³ ê°èòå°³¿ ¤èôå°åíö³àö³¿ íà±å«åííÿ §à °³âíå¬ °åà«üíèµ ¤®µ®¤³â
³ ±ï®¦èâàííÿ

154
Íàâå¤åíà ±µå¬à ¤®§â®«ÿº íà ®±í®â³ ±ï³â±òàâ«åííÿ âå«è·èíè íà¤-
µ®¤¦åííÿ ï®ò®·íèµ ±óêóïíèµ ¤®µ®¤³â ±³¬’¿ (®±®áè) âè§íà·èòè ®±-
í®âí³ ïà°à¬åò°è °®§¬å¦óâàííÿ °³âí³â ±òàíó ¬àòå°³à«üí®ã® §àáå§ïå-
·åííÿ ³ §à ö³ºþ ®§íàê®þ ï°®âå±òè ·³òêå °àí¦è°óâàííÿ íà±å«åííÿ
ê°à¿íè §à ã°óïà¬è, ù® ¬àþòü íੵà°àêòå°í³ø³ °³âí³ ï®ò®·í®ã® ±ï®-
¦èâàííÿ. ‘µå¬à íà©á³«üø ï®âí® â°àµ®âóº ®±í®âí³ °³âí³ òà §®íè ±òà-
íó §àáå§ïå·åí®±ò³ ®±®áè (±³¬’¿). ‚®íà §à ¤®ï®¬®ã®þ Ì‘Á ·³òê® âè§-
íà·àº âà°ò³±í³ ïà°à¬åò°è, ù® ¬àþòü áóòè ï®ê«à¤åí³ â ®±í®âó
°®§¬å¦óâàííÿ ò³º¿ ·è ³íø®¿ ÿê³±í® â³¤¬³íí®¿ §®íè ±ï®¦èâàííÿ àá®
òèµ §®í, ù® µà°àêòå°è§óþòü ã«èáèíó ±òàíó í央±ï®¦èâàííÿ ¬à°ã³-
íà«üíèµ âå°±òâ íà±å«åííÿ.
ßê³±í³ °³âí³ ±ï®¦èâàííÿ òà ⳤï®â³¤í³ ¿¬ âà°ò³±í³ ¬å¦³ ïå°åµ®¤ó
±òàíó ¬àòå°³à«üí®¿ §àáå§ïå·åí®±ò³ âè§íà·àþòü±ÿ ó ±µå¬³ ±ï³âⳤí®-
øåííÿ¬è âå«è·èíè ±å°å¤íü®¤óø®â®ã® ±óêóïí®ã® ¬³±ÿ·í®ã® ¤®µ®¤ó
(ù® º ®±í®âíè¬ ï®òåíö³©íè¬ ¤¦å°å«®¬ §àáå§ïå·åííÿ ⳤï®â³¤í®ã®
¦èòòºâ®ã® °³âíÿ ±³¬’¿ ·è ®±®áè) ¤® âå«è·èíè âà°ò®±ò³ Ì‘Á, âè§íà·å-
í®¿ íà ê®íê°åòíè© ï°®¬³¦®ê ·à±ó, âèµ®¤ÿ·è § ³í¤åê±ó §°®±òàííÿ âà°-
ò®±ò³ ¦èòòÿ íà±å«åííÿ ê°à¿íè [48].
“ Ï®±«àíí³ Ï°å§è¤åíòà “ê°à¿íè ¤® ‚å°µ®âí®¿ Ðà¤è [9] ⳤ§íà-
·àºòü±ÿ, ù® ó µ®¤³ ò°àí±ô®°¬àö³©íèµ ï°®öå±³â â “ê°à¿í³ ±ô®°¬óâà-
«è±ÿ 4 ã°óïè íà±å«åííÿ:
• á³¤í³ — ®±®áè, ±óêóïí³ âèò°àòè ÿêèµ ó °®§°àµóíêó íà ó¬®âí®
¤®°®±«®ã® º í覷è¬è ⳤ 75 % ¬å¤³àíí®ã® °³âíÿ, ò®áò®, §à ¤à-
íè¬è ò°ü®µ êâà°ò૳â 2001 °., — ¬åíøå 172 ã°í íà ¬³±ÿöü,
±òàí®â«ÿòü 27,8 % íà±å«åííÿ “ê°à¿íè. „® ±ê«à¤ó ᳤íèµ âµ®-
¤ÿòü §«è¤åíí³ (âèò°àòè â °®§°àµóíêó íà ó¬®âí® ¤®°®±«®ã®
¬åíø³ ⳤ 60 % ¬å¤³àíí®ã® °³âíÿ, ò®áò®, §à ¤àíè¬è 9 ¬³±ÿö³â
2001 °., íå ïå°åâèùóâà«è 137 ã°í íà ¬³±ÿöü) — 15,1 % íà±å«åí-
íÿ. „® °åøòè ᳤íèµ ¬®¦íà ⳤíå±òè íè§üꮤ®µ®¤í³ ã°óïè §
âèò°àòà¬è â °®§°àµóíêó íà ó¬®âí® ¤®°®±«®ã® ᳫüøå 60 % òà
¬åíøå ⳤ 75 % ¬å¤³àíí®ã® °³âíÿ, à ®ò¦å â ¬å¦àµ 137–172 ã°í
íà ¬³±ÿöü — 12,7 % íà±å«åííÿ ó 2001 °.;
• ï®òåíö³©í® ±å°å¤íü®¤®µ®¤í³  — ®±®áè, °³âåíü ¤®µ®¤³â ÿêèµ ïå-
°åâèùóº ¬å¦ó á³¤í®±ò³, à«å º í央±òàòí³¬ ¤«ÿ ⳤíå±åííÿ ¤® ±å-
°å¤íü®ã® ê«à±ó (âèò°àòè â °®§°àµóíêó íà ó¬®âí® ¤®°®±«®ã® —
ⳤ 172 ¤® 335 ã°í íà ¬³±ÿöü ï°®òÿ㮬 ò°ü®µ êâà°ò૳â 2001 °.).
–³ «þ¤è ôàêòè·í® áà«àí±óþòü ¬³¦ á³¤í³±òþ òà ¤®á°®áóò®¬,
ò®¬ó §à«å¦í® ⳤ ±ï°ÿ¬®âàí®±ò³ òà åôåêòèâí®±ò³ ¤å°¦àâí®¿
ﮫ³òèêè ³ °å§ó«üòàòèâí®±ò³ â«à±íèµ §ó±è«ü ¬®¦óòü ó ¬à©áóò-

155
íü®¬ó ïå°å©òè àá® ¤® ±å°å¤íü®ã® ê«à±ó, àá® ¤® ᳤íèµ. ‚³¤ï®-
â³¤í® ±à¬å öå© ï°®øà°®ê íà±å«åííÿ ï®ò°åáóº ®±®á«è⮿ óâàãè
â ﮫ³òèö³ ±òâ®°åííÿ ±å°å¤íü®ã® ê«à±ó òà ﮤ®«àííÿ ¬à±øòàá-
í®¿ á³¤í®±ò³. “ 2001 °. ¤® ö³º¿ ã°óïè íà«å¦à«® 48,4 % íà±å-
«åííÿ;
• ±å°å¤íü®¤®µ®¤í³ — ®±®áè, °³âåíü âèò°àò ÿêèµ ó °®§°àµóíêó íà
ó¬®âí® ¤®°®±«®ã® áóâ ó ¬å¦àµ ⳤ 335 ¤® 643 ã°í íà ¬³±ÿöü
ï°®òÿ㮬 ò°ü®µ êâà°ò૳â 2001 °. ‘å°å¤íü®¤®µ®¤íè© ï°®øà-
°®ê íà±å«åííÿ ¬®¦å °®§ã«ÿ¤àòè±ÿ ÿê ±®ö³à«üíà áà§à ¬à©áóòíü-
®ã® ±å°å¤íü®ã® ê«à±ó, ®±ê³«üêè ï°®¬³¦íå ±òàí®âèùå ¬³¦ âå°-
µ³âê®þ òà í觮¬ º ®¤í³ºþ § ÿê³±íèµ µà°àêòå°è±òèê ±å°å¤íü®ã®
ê«à±ó â åê®í®¬³·í® °®§âèíåíèµ ±ó±ï³«ü±òâൠªâ°®ïè. „® ö³º¿
ã°óïè ó 2001 °. íà«å¦à«® 20,8 % íà±å«åííÿ;
• §à¬®¦í³ — ®±®áè, °³âåíü âèò°àò ÿêèµ ó °®§°àµóíêó íà ó¬®âí®
¤®°®±«®ã® ï°®òÿ㮬 ò°ü®µ êâà°ò૳â 2001 °. ïå°åâèùóâàâ 643
ã°í íà ¬³±ÿöü; ¿µ ó 2001 °. áó«® «èøå 3 % ó±ü®ã® íà±å«åííÿ.
Ç°®±òàííÿ ¤®µ®¤³â íà±å«åííÿ ó 2001 °. ±óﰮ⮤¦óâà«®±ÿ «åã³òè-
¬³§àö³ºþ ·à±òèíè íå§à°åº±ò°®âàíèµ ï°èáóòê³â òà ï®ã«èá«åííÿ¬ åê®-
í®¬³·í®¿ íå°³âí®±ò³ § ﮤà«üø®þ ê®íöåíò°àö³ºþ °å±ó°±³â ó ꮫ³ íå-
·è±«åíí®¿ ã°óïè «þ¤å©. Çà§íà·åí³ ï°®öå±è íå ±ï°èÿ«è ﮧèòèâíè¬
§¬³íଠâ åê®í®¬³·í³© ±ò°óêòó°³ óê°à¿í±üê®ã® ±ó±ï³«ü±òâà, §®ê°å¬à
ï°è±ê®°åí®¬ó ±òàí®â«åííþ ±å°å¤íü®ã® ê«à±ó [1].
™®áè áó«® §°®§ó¬³«®, ·è¬ ⳤ°³§íÿþòü±ÿ ¬³¦ ±®á®þ ï®êà§íèêè
°³âíÿ ¦èòòÿ, ï°®ï®íóºòü±ÿ òàá«è·íè© ¬àòå°³à«, ¤å ⬳ùåí® µà°àêòå-
°è±òèêó ï®êà§íèê³â á³¤í®±ò³ (¤èâ. òàá«. 2).

’àá«èöÿ 2
•à°àêòå°è±òèêà ï®êà§íèê³â á³¤í®±ò³
Ðåãó«þþ·è© §àê®í
Îá±ÿ㠱ﮦèâàííÿ гâåíü
Ï®êà§íèê òà ³íø³ í®°¬àòèâí³
ò®âళ⠳ ï®±«ó㠱ﮦèâàííÿ
àêòè
1 2 3 4
”³§³®«®ã³·- Æèòòºâ® íå®áµ³¤íè© Ì³í³¬à«üí® ¤®ïó±òè-
íè© ¬³í³¬ó¬ ¬è© §à íà©í覷è¬è
ö³íà¬è
Ì³í³¬à«üíè© Ì³í³¬à«üíè© íàá³° Íå®áµ³¤íè© ¤«ÿ
±ï®¦èâ·è© §àáå§ïå·åííÿ

<< . .

. 17
( : 30). . >>