<< . .

. 18
( : 30). . >>

ê®øèê ¦èòòº¤³ÿ«üí®±ò³156
Ï°®¤®â¦åííÿ òàá«. 2

1 2 3 4

Ì³í³¬à«üíè© Íàá³° ó íàòó°à«üí®- Çàáå§ïå·åííÿ Çàê®í “ê°à¿íè “Ï°®
±ï®¦èâ·è© ¬ó ³ âà°ò³±í®¬ó ®±í®âíèµ ô³§³®«®ã³·- ¬³í³¬à«üíè©
áþ¤¦åò âè°à§³ íèµ ³ ±®ö³à«üí®- ±ï®¦èâ·è© áþ¤¦åò”
êó«üòó°íèµ ï®ò°åá 1991 °. „³þ Çàê®íó
ï°è§óïèíåí® â
1994 °. ó §â’ÿ§êó §
ââå¤åííÿ¬ Çàê®íó
“Ï°® ¬å¦ó ¬à«®§à-
áå§ïå·åí®±ò³”.

Ìå¦à Àá±®«þòíà Çàáå§ïå·åííÿ Çàê®í “ê°à¿íè “Ï°®
¬à«®§àáå§ïå- ¬³í³¬à«üíà âå«è·è- ¬³í³¬à«üí®ã® ¬å¦ó ¬à«®§àáå§ïå·å-
·åí®±ò³ íà, ÿêà â±òàí®â«åíà ±ï®¦èâàííÿ ¤«ÿ í®±ò³” 1994 °.
§àê®í®¤àâ±ò⮬ íåï°àö姤àòí®ã® ’è¬·à±®â³ í®°¬è
1999 °. — 90,7 ã°í ã°®¬à¤ÿíèíà ±ï®¦èâàííÿ ï°®-
2000 °. — 118,3 ã°í ¤óêò³â µà°·óâàííÿ
2001 °. (²-²² êâ.) — ¤«ÿ íåï°àö姤àòí®ã®
118,3 ã°í íà±å«åííÿ (â êã íà
2001 (§ 1 «èïíÿ) — °³ê íà ®¤íó «þ¤èíó)
165 ã°í, § 2002 °. — íà ê°è§®âè© ïå°³®¤;
185 ã°í, à §à Ï®±òàí®âà ÊÌ“
ï°®åêò®¬ íà “Ï°® §àòâå°¤¦åííÿ
2004 °. — 254 ã°í Ï®«®¦åííÿ “Ï°®
âè§íà·åííÿ âà°ò®±ò³
íåï°®¤®â®«ü·èµ
ò®âà°³â, ï®±«óã òà
âà°ò®±ò³ óò°è¬àííÿ
¦èò«à ï°è ô®°¬ó-
âàíí³ ¬å¦³ ¬à«®§à-
áå§ïå·åí®±ò³”
ⳤ 1.03.99 ¹ 310

Ìå¦à Àá±®«þòíà ¬å¦à — ‚±òàí®â«åíè© Ï®±òàí®âà ÊÌ“
á³¤í®±ò³ ô³ê±®âàíè© §àê®í®¤àâ±ò⮬, ¤àº “Ï°® §àòâå°¤¦åííÿ
¬³í³¬à«üíè© íàá³° ï°àâ® íà ®ò°è¬àííÿ Ê®¬ï«åê±í®¿
±ï®¦èâ·èµ ò®âళ⠳ ö³«ü®â®¿ ±®ö³à«üí®¿ ï°®ã°à¬è §àáå§ïå-
ï®±«óã. ‚³¤í®±íà ¤®ï®¬®ãè ·åííÿ °å૳§àö³¿
¬å¦à — ô³ê±®âàíà ‘ò°àòå㳿 ﮤ®«àííÿ
·à±òêà ±å°å¤íü®¤ó- á³¤í®±ò³” ⳤ 21.12.01
ø®âèµ âèò°àò ¹ 1712
157
Çàê³í·åííÿ òàá«. 2

1 2 3 4

Ï°®¦èòê®- Ï°®¤®â®«ü·à Çàáå§ïå·óº í®°¬à«ü- Çàê®í “ê°à¿íè “Ï°®
âè© ¬³í³¬ó¬ ã°óïà — â ¤®±òàòíü- íó ¦èòòº¤³ÿ«üí³±òü ï°®¦èòê®âè©
®¬ó ®á±ÿ§³. Íåï°®¤®- «þ¤èíè òà ±ï°èÿº ¬³í³¬ó¬” ⳤ 15.07.99
⮫ü·à ã°óïà — §áå°å¦åííþ ¿¿ ¹ 966-XIV;
ã°óïà ³ ï®±«óãè íà §¤®°®â’ÿ. Ì³í³¬à«ü-
Ï®±òàí®âà ÊÌ“ ⳤ
¬³í³¬à«üí®¬ó °³âí³ íè© íàá³° íåï°®¤ò®-
14.04.2000 ¹ 656;
âళ⠳ ï®±«óã ¤«ÿ
§à¤®â®«åííÿ Íàêৠ̳íï°àö³
®±í®âíèµ ±®ö³à«üíèµ „尦ꮬ±òàòó
³ êó«üòó°íèµ ï®ò°åá “ê°à¿íè “Ìåò®¤èêà
âè§íà·åííÿ ï°®¦èò-
ê®â®ã® ¬³í³¬ó¬ó” ⳤ
17.05.2000 ¹ 109195
ΑÍ΂Ͳ ’…Ð̲ÍÈ ² ÏÎÍß’’ß

‚à°ò³±òü °®á®·®¿ ±è«è, ê«à±èô³êàö³ÿ âèò°àò íà °®á®·ó ±è«ó, ï°ÿ¬à
®ï«àòà, ®ï«àòà §à íåⳤï°àöü®âàíè© ·à±, ï°å¬³¿ òà °åãó«ÿ°í³ âèï«àòè,
ô®°¬è âèï«àòè §à°®á³òí®¿ ï«àòè, âèò°àòè íà °®á®·ó ±è«ó, âèò°àòè
íà ï°®ôå±³©íå íàâ·àííÿ.
ÍÀ‚—ÀËÜͲ ÇÀ‚„ÀÍÍß ’À ÇÀÏÈ’ÀÍÍß

1. Ю§ê°è©òå ±óòü òå°¬³íó “âà°ò³±òü °®á®·®¿ ±è«è”.
2. ™® ®§íà·àº ï®íÿòòÿ “ï°ÿ¬à ®ï«àòà”?
3. Ï°®àí૳§ó©òå ¤èíଳêó âà°ò®±ò³ °®á®·®¿ ±è«è §à ®ê°å¬® â§ÿòè¬è ê°à¿-
íà¬è.
4. „à©òå ⳤï®â³¤³ íà òå±ò®â³ §àâ¤àííÿ.
G ‚å°òèêà«üíè© °®§ï®¤³« ¤®µ®¤³â — öå º:
à) °®§ï®¤³« ±óêóïí®ã® ¤®µ®¤ó ¬³¦ â«à±íèêà¬è §à±®á³â âè°®áíèöòâà;
á) °å§ó«üòàò ïå°å°®§ï®¤³«üí®ã® âò°ó·àííÿ ¤å°¦àâè ó ±ôå°ó ¤®µ®¤³â;
â) °®§ï®¤³« ±óêóïí®ã® ¤®µ®¤ó ¬³¦ òè¬è, µò® â¦å àá® ùå íå ¬®¦å
ï°àöþâàòè;
ã) °®§ï®¤³« ±óêóïí®ã® ¤®µ®¤ó ¬³¦ íå§àáå§ïå·åíè¬è ³ ¬à«®§àáå§ïå·å-
íè¬è.


158
G ‚è±®ê³ ®±®áè±ò³ ¤®µ®¤è ã°®¬à¤ÿí:
à) âèã³¤í³ ò³«üêè ³í¤èⳤó, ÿêè© ¿µ ®¤å°¦óº;
á) íå âèã³¤í³ ³íøè¬;
â) íå ±ò®±óþòü±ÿ í³ê®ã®, ê°³¬ ¿µ ®¤å°¦óâà·à;
ã) âèã³¤í³ ó±ü®¬ó ±ó±ï³«ü±òâó.
G –³íà °®á®·®¿ ±è«è §à«å¦èòü ⳤ:
à) ³íô«ÿö³¿;
á) ê®í’þíêòó°è °èíêó;
â) ê®íêó°åíö³¿;
ã) ö³í®â®¿ ﮫ³òèêè;
¤) à«üòå°íàòèâí®¿ âà°ò®±ò³.
G Ìå¦à ¬à«®§àáå§ïå·åí®±ò³ ô®°¬óºòü±ÿ íà ®±í®â³:
à) «àíöþã®â®ã® ¬åò®¤ó;
á) ³íòåã°®âàí®ã® ¬åò®¤ó;
â) åê±ïå°òí®ã® ¬åò®¤ó;
ã) àí૳òè·í®ã® ¬åò®¤ó;
¤) í®°¬àòèâí®-±òàòè±òè·í®ã® ¬åò®¤ó.
G Ю§¬³° ¬³í³¬à«üí®¿ §à°®á³òí®¿ ï«àòè â±òàí®â«þºòü±ÿ:
à) Êàá³íåò®¬ Ì³í³±ò°³â “ê°à¿íè;
á) Ì³í³±òå°±ò⮬ åê®í®¬³êè “ê°à¿íè;
â) ‚å°µ®âí®þ Ðमþ “ê°à¿íè;
ã) Ì³í³±òå°±ò⮬ ï°àö³ òà ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè “ê°à¿íè;
¤) íà ®±í®â³ °åôå°åí¤ó¬ó.
G Çàê®í®¤àâ·® â±òàí®â«åíà ó ¤å°¦àâ³ ±å°å¤íü®¤óø®âà ¬³±ÿ·íà âà°-
ò³±òü íàá®°ó ï°®¤óêò³â µà°·óâàííÿ, íåï°®¤®â®«ü·èµ ò®âà°³â òà ®ï«àòà
ï®±«óã — öå º:
à) âà°ò³±òü °®á®·®¿ ±è«è;
á) ï°®¦èòê®âè© ¬³í³¬ó¬;
â) ¬³í³¬à«üíè© ±ï®¦èâ·è© áþ¤¦åò;
ã) ¬å¦à ¬à«®§àáå§ïå·åí®±ò³;
¤) ¦®¤í®¿ ï°àâè«üí®¿ ⳤï®â³¤³ § íàâå¤åíèµ.
159
9 ÎÏËÀ’À ÏÐÀ–²


î«®âí®þ ï°è·èí®þ ã«èá®ê®¿ åê®í®¬³·í®¿ òà ±®ö³à«üí®-ﮫ³òè·-
í®¿ ê°è§è â “ê°à¿í³ º íåâï®°ÿ¤ê®âàí³±òü ±è±òå¬è °®§ï®¤³«ó ±òâ®°þ-
âàí®ã® ±óêóïí®ã® ï°®¤óêòó, íåê®íò°®«ü®âàí³±òü §íà·í®¿ ·à±òèíè
ã°®ø®âèµ ï°èáóòê³â íà±å«åííÿ ³ ⳤ±óòí³±òü â±åá³·í® ®á´°óíò®âàí®¿
ﮫ³òèêè â ãà«ó§³ ®ï«àòè ï°àö³ òà ®ï®¤àòêóâàííÿ.
Ïå°åµ³¤ ¤® °èíê®âèµ ¬åò®¤³â 㮱ﮤà°þâàííÿ ï®ò°åáóº à¤åêâàò-
íèµ §¬³í ó ±ò°óêòó°³ °®§ï®¤³«ü·èµ â³¤í®±èí, ï°èá®°êàííÿ ±òèµ³¿ íå-
ê®íò°®«ü®âàí®ã® ±åêò®°à “ò³íü®â®¿” åê®í®¬³êè òà ⳤí®â«åííÿ âè§íà-
·à«üí®¿ °®«³ §à°®á³òí®¿ ï«àòè ó ô®°¬óâàíí³ ã°®ø®âèµ ï°èáóòê³â
ï°àö姤àòí®ã® íà±å«åííÿ. Ï°è©íÿò³ §à ®±òàíí³ °®êè Êàá³íåò®¬ Ì³í³±-
ò°³â ³ ‚å°µ®âí®þ Ðमþ “ê°à¿íè §àê®í®ï®«®¦åííÿ ï°® ®ï«àòó ï°àö³
±òâ®°þþòü íå®áµ³¤íó ï°àâ®âó ®±í®âó ¤«ÿ °®§°®áêè åôåêòèâí®¿ ±è±òå-
¬è °åãó«þâàííÿ §à°®á³òí®¿ ï«àòè íà ﳤï°èº¬±òâൠ³ â ãà«ó§ÿµ § ó°à-
µóâàííÿ¬ §àãà«üíèµ åê®í®¬³·íèµ §àê®í³â °®§âèòêó ¬àòå°³à«üí®ã® âè-
°®áíèöòâà ³ ±ïåöèô³·íèµ ó¬®â °èíê®â®ã® âå¤åííÿ 㮱ﮤఱòâà. ̳¦
òè¬, °åà«üí® â³¤·óòíè© °å§ó«üòàò ó ï°®öå±³ ⳤí®â«åííÿ ®°ãàí³§®âà-
í®±ò³ òà ï®°ÿ¤êó â ãà«ó§³ ®ï«àòè ï°àö³ ¬®¦å áóòè ¤®±ÿãíåíè¬ «èøå §à
ó¬®âè íàóê®â®ã® ®á´°óíòóâàííÿ ·èííèµ í®°¬ ³ í®°¬àòèâ³â °®§ï®¤³«ó
âà°ò®±ò³, ù® ±òâ®°þºòü±ÿ, ô®°¬óâàííÿ °å¦è¬ó ¬àê±è¬à«üí®ã® ±ï°è-
ÿííÿ âè°®áíè·®-ﳤï°èº¬íèöü곩 ¤³ÿ«üí®±ò³.
гøó·è© âï«èâ íà ±ò૳±òü °®§âèòêó ¬àòå°³à«üí®ã® âè°®áíèöòâà
·èíèòü µà°àêòå° ±ô®°¬®âàíèµ ó ¤å°¦àâ³ ±ó±ï³«üíèµ â³¤í®±èí ³ §à-
ãà«üíå âè§íàííÿ ï°àö³ ÿê ïàíóþ·®ã® âè¤ó «þ¤±üꮿ ¤³ÿ«üí®±ò³.
Ï®íÿòòÿ “§à°®á³òíà ï«àòà” ¬®¦å áóòè §à±ò®±®âàíè¬ ¤® êàòåã®°³¿
ï°àöþþ·èµ §à í੬®¬ ³ ®ò°è¬óþ·èµ §à ±â®þ ï°àöþ âèíàã®°®¤ó ó
ô®°¬³ §à°®á³òí®¿ ï«àòè ó ï®ïå°å¤íü® ®áó¬®â«åí®¬ó °®§¬³°³.
Îò¦å, § ®¤í®ã® á®êó, §à°®á³òíà ï«àòà º å«å¬åíò®¬ ¤®µ®¤ó í੬à-
í®ã® ï°àö³âíèêà, ô®°¬®þ °å૳§àö³¿ ï°àâà â«à±í®±ò³ íà °å±ó°± ï°àö³,
ù® ©®¬ó íà«å¦èòü. Ç ³íø®ã® á®êó, ±ò®±®âí® °®á®ò®¤àâöÿ §à°®á³òíà
ï«àòà º ï«àò®þ §à êóï«åíè© °å±ó°± ï°àö³, ù® âèê®°è±ò®âóºòü±ÿ íè¬
ÿê ®¤èí § ·èííèê³â âè°®áíèöòâà ³ º ®¤íè¬ § å«å¬åíò³â âèò°àò âè°®á-
íèöòâà. Í੬àíè© ï°àö³âíèê §àö³êàâ«åíè© ï°®¤àòè ±â®þ ï°àöþ §à

160
íà©âèù®þ ö³í®þ, à °®á®ò®¤àâåöü ï°àãíå êóïèòè öå© °å±ó°± ÿꮬ®-
ãà ¤åøåâøå. Ï°®òè°³··ÿ ®±í®âíèµ ±óá’ºêò³â °®§â’ÿ§óþòü±ÿ íà °èíêàµ
ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â ø«ÿµ®¬ ô®°¬óâàííÿ ï®ïèòó § á®êó °®á®ò®¤àâö³â
íà ⳤ®¬ó 곫üê³±òü °å±ó°±ó ï°àö³ § âè§íà·åíè¬è ÿê³±íè¬è µà°àêòå°è-
±òèêà¬è ³ ﰮﮧèö³¿ § á®êó í®±³¿â öü®ã® °å±ó°±ó, ù® ï®°®¤¦óº °èí-
ê®âó ö³íó ®¤èíèö³ ¤àí®ã® ò®âà°ó.
Ðèíê®âà ö³íà ®¤èíèö³ °®á®·®¿ ±è«è — öå º ±òàâêà §à°®á³òí®¿ ï«à-
òè, ù® ®áó¬®â«åíà â ¤®ã®â®°³ ⳤï®â³¤í® ¤® ïåâíèµ ï°®ôå±³©í®-êâà-
«³ô³êàö³©íèµ µà°àêòå°è±òèê ï°àö³. ‚®íà, ÿê ï°àâè«®, âè§íà·àº ⳤ-
òâ®°þâà«üíè© ¬³í³¬ó¬ ³ ô®°¬óºòü±ÿ íà ®±í®â³ °³âíÿ ®ï«àòè ï°àö³
¤àí®¿ ÿê®±ò³, ù® ±ê«àâ±ÿ, òà °³âíÿ ±ï®¦èâàííÿ ¤àí®¿ ±®ö³à«üí®¿ ã°óïè.
–þ ·à±òêó §à°®á³òí®¿ ï«àòè ±«³¤ °®§ã«ÿ¤àòè ÿê ®±í®âíó, âè§íà·à«üíó.
Ê°³¬ ò®ã®, ¤® ±ò°óêòó°è §à°®á³òí®¿ ï«àòè âê«þ·àºòü±ÿ ¿¿ §¬³ííà ·à±ò-
êà (ï°å¬³ÿ, íà¤áàâêè, ⳤ°ÿ¤íå ï°è°®á«åííÿ). Ì®¦óòü â°àµ®âóâàòè±ÿ
© ³íø³ ¤®µ®¤è (¬àòå°³à«üíà ¤®ï®¬®ãà, ®ï«àòà µà°·óâàííÿ, ïóò³â®ê òà
³í.) §à«å¦í® ⳤ ò®ã®, ù® ï°àö³âíèê °®áèòü íà ¤àí®¬ó ﳤï°èº¬±òâ³.
“ ±óêóïí®±ò³ â±³ ö³ ò°è ±ê«à¤®â³ © ô®°¬óþòü ò°ó¤®âè© ¤®µ®¤ ï°àö³â-
íèêà, à«å âè§íà·à«üí®þ º ±òàâêà §à°®á³òí®¿ ï«àòè.
“ °èíê®âèµ ó¬®âൠíà ¿¿ âå«è·èíó §íà·í®þ ¬³°®þ âï«èâàþòü ï®-
°ÿ¤ § íå°èíê®âè¬è °èíê®â³ ·èííèêè. Ê«à±èô³êàö³ÿ ·èííèê³â, ù®
âï«èâàþòü íà ô®°¬óâàííÿ ö³íè ®¤èíèö³ ï°àö³, ï°å¤±òàâ«åíà íà ±µå-
¬³ 1 [19].

Çà°®á³òíà ï«àòàÐèíê®â³ Íå°èíê®â³

Ï®ïèò ³ ﰮﮧèö³ÿ, ù® „å°¦àâíå °åãó«þâàííÿ
±ê«à«è±ÿ íà °èíêó ï°àö³ §à°®á³òí®¿ ï«àòè

Ê®°è±í³±òü °å±ó°±ó ¤«ÿ ‘ï³âⳤí®øåííÿ ±è« ¬³¦
ﳤï°èº¬öÿ ï°®ô±ï³«êà¬è ³
°®á®ò®¤àâöÿ¬è
…«à±òè·í³±òü ï®ïèòó
íà ï°àöþ
ʳíöåâ³ °å§ó«üòàòè ¤³ÿ«üí®±ò³
‚§àº¬®§à¬³íí³±òü °å±ó°±³â ﳤï°èº¬±òâà òà ®±®áè±òè©
ò°ó¤®âè© âíå±®ê ï°àö³âíèêà
Ǭ³íà ö³í íà ±ï®¦èâ·³ ò®âà°è
³ ï®±«óãè

‘µå¬à 1. —èííèêè ô®°¬óâàííÿ §à°®á³òí®¿ ï«àòè

161
1. Ǭ³íà ï®ïèòó ³ ï°®ï®§èö³¿ íà °èíêó ï°àö³ §à«å¦èòü ⳤ §¬³íè
ï®ïèòó ³ ï°®ï®§èö³¿ íà ò®âà°è, ù® âèïó±êàþòü±ÿ §à ¤®ï®¬®ã®þ öü®-
ã® °å±ó°±ó. Çíè¦åííÿ ï®ïèòó íà ò®âà°è ï°è§â®¤èòü ¤® §íè¦åííÿ ï®-
ïèòó íà °å±ó°± ³ íàâïàêè.
2. Ê®°è±í³±òü °å±ó°±ó ¤«ÿ ﳤï°èº¬öÿ âè§íà·àºòü±ÿ ±ï³âⳤí®øåí-
íÿ¬ âå«è·èíè ã°àíè·í®ã® ¤®µ®¤ó ⳤ âèê®°è±òàííÿ öü®ã® °å±ó°±ó ³
ã°àíè·íèµ âèò°àò. ‘òàâêà §à°®á³òí®¿ ï«àòè ¤®°³âíþº ã°àíè·í³© ¤®-
µ®¤í®±ò³ ï°àö³.
3. …«à±òè·í³±òü ï®ïèòó íà ï°àöþ §à ö³í®þ. Ï®ïèò íà ï°àöþ, ÿê ³
íà áó¤ü-ÿêè© ³íøè© ò®âà°, ¬®¦å áóòè å«à±òè·íè¬ ³ íåå«à±òè·íè¬ §à
ö³í®þ. …«à±òè·í³±òü §à ö³í®þ ¬®¦å áóòè ±«àáê®þ, ÿêù® ã°àíè·íè©
¤®µ®¤ ⳤ öü®ã® °å±ó°±ó §íè¦óºòü±ÿ ï®â³«üí®. “ öü®¬ó âèïà¤êó §°®-
±òàííÿ ö³í íà ò°ó¤®âè© °å±ó°± âèê«èêຠï®â³«üíå §íè¦åííÿ ï®ïèòó
íà íü®ã®. ‚®¤í®·à±, ÿêù® ó âèò°àòൠâè°®áíèöòâà §àò°àòè ï°àö³ âå-
«èê³, §à«å¦í³±òü ï®ïèòó íà ï°àöþ ⳤ ö³íè íà íü®ã® º §íà·í®þ.
4. ‚§àº¬®§à¬³íí³±òü °å±ó°±³â. “ ¤®âã®±ò°®ê®â®¬ó ïå°³®¤³ §à¬³íà
§àò°àò ¦è⮿ ï°àö³ ᳫüø ï°®¤óêòèâí®þ òåµí³ê®þ §¤³©±íþºòü±ÿ ò®¤³,
ꮫè öå ¤®ö³«üí®. Çଳùåííÿ º ¬®¦«èâè¬ ï°è ¤®ò°è¬àíí³ §àãà«üí®¿
ó¬®âè: ⳤí®øåííÿ âèò°àò âèê®°è±òàííÿ í®â®¿ òåµí³êè ¤® âå«è·èíè
®ò°è¬àí®ã® °å§ó«üòàòó ï®âèíí® áóòè ᳫüøè¬ ®¤èíèö³. ’³«üêè â
öü®¬ó âèïà¤êó §¤³©±íþºòü±ÿ ¬³í³¬³§àö³ÿ âèò°àò ³ ¬àê±è¬³§àö³ÿ ï°è-
áóòêó.
5. Ǭ³íà ö³í íà ±ï®¦èâ·³ ò®âà°è ï°è§â®¤èòü ¤® §°®±òàííÿ §àò°àò íà
ⳤòâ®°åííÿ °®á®·®¿ ±è«è, ³ ÿê í౫³¤®ê, ±òàâêè §à°®á³òí®¿ ï«àòè.
Íå°èíê®âè¬è ·èííèêà¬è âï«èâó íà ±òàâêó §à°®á³òí®¿ ï«àòè º
òàê³:
• ¤å°¦àâíå °åãó«þâàííÿ §à°®á³òí®¿ ï«àòè (â±òàí®â«åííÿ ¬³í³-
¬à«üí®¿ §à°®á³òí®¿ ï«àòè, °³âíÿ ãà°àíò®âàíèµ ê®¬ïåí±àö³©íèµ
¤®ï«àò, §àµ®¤è § °åãó«þâàííÿ §à©íÿò®±ò³ òà §àµè±òó âíóò°³ø-
íü®ã® °èíêó);
• â§àº¬®â³¤í®±èíè °®á®ò®¤àâö³â § ï°®ô±ï³«êà¬è (°åãó«þþòü±ÿ
ⳤï®â³¤íè¬è ꮫåêòèâíè¬è ¤®ã®â®°à¬è ³ ó㮤à¬è).
Çàï®·àòê®âàíè© § ±³·íÿ 1992 °. ïå°åµ³¤ ¤® °èíê®âèµ ¬åò®¤³â ã®±-
ﮤà°þâàííÿ ³ áàãàò®óê«à¤í®¿ åê®í®¬³êè íå ï°èí³± áà¦àí®ã® ﮫ³ï-
øåííÿ °®á®òè ﳤï°èº¬±òâ òà ãà«ó§å© ¬àòå°³à«üí®ã® âè°®áíèöòâà.
Á³«üø ò®ã®, ®ô³ö³©í® ﰮ㮫®øåíà ﮫ³òèêà ¤®â³«üí®ã® ô®°¬óâàííÿ
§à°®á³òí®¿ ï«àòè ³ ö³í®óòâ®°åííÿ ï°è§âå«à ¤® ®áâà«üíèµ ï°®öå±³â ó
ô³íàí±®â®¬ó ®á³ãó ¤å°¦àâè, §àãà«üí®ã® °ó©íóâàííÿ ±è±òå¬è ±òè¬ó-
«þâàííÿ.

162
î«®âí®þ ó¬®â®þ ó±ï³øí®ã® ïå°åµ®¤ó ⳤ ﮫ³òèêè °ó©íóâàííÿ
¤® ﮫ³òèêè °®§áó¤®âè º ô®°¬óâàííÿ ÿê³±í® í®â®¿, ±ó·à±í®¿ ±ò°óêòó-
°è ±ó±ï³«üíèµ â³¤í®±èí, â ÿ곩 ï®±«³¤®âí® ³ ö³«å±ï°ÿ¬®âàí® ï®âèíåí
±òâå°¤¦óâàòè±ÿ ï°èíöèï ï°³®°èòåòí®±ò³ ò°ó¤®â®¿, âè°®áíè·®-ⳤ-
òâ®°þâà«üí®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³, ù® ï®âèííà áà§óâàòè±ÿ íà ꮬï«åê±í®¬ó
âèê®°è±òàíí³ ¬àòå°³à«üíèµ ³ ±®ö³à«üíèµ âà¦å«³â ±òè¬ó«þâàííÿ ³ ¬®-
òèâàö³¿ ï°àö³. Ê®¬ï«åê±íà ï°®ã°à¬à ⳤ°®¤¦åííÿ ï°³®°èòåòí®¿ °®«³
ò°ó¤®â®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³ ó ±ó±ï³«üíèµ â³¤í®±èíൠ°®§ã«ÿ¤àºòü±ÿ ÿê §àãà«ü-
í®íàö³®íà«üíå §àâ¤àííÿ. Ï°è öü®¬ó âফèâ® ¤àòè ·³òêå íàó-
ê®âå âè§íà·åííÿ ï®íÿòòÿ “ï°àöÿ” òà ®á´°óíòóâàòè ©®ã® ±®ö³à«üí®-
åê®í®¬³·íó ±óòí³±òü â ó¬®âൠ°èíê®â®ã® âå¤åííÿ 㮱ﮤఱòâà.
“ ¬à°ê±è±ò±üê®-«åí³í±ü곩 åê®í®¬³·í³© òå®°³¿ “ï°àöÿ” °®§ã«ÿ¤à-
ºòü±ÿ ÿê ¤®ö³«üíà ¤³ÿ«üí³±òü «þ¤èíè, ±ï°ÿ¬®âàíà íà “â褮§¬³íó òà
ï°è±ò®±óâàííÿ ï°å¤¬åò³â ï°è°®¤è ¤«ÿ §à¤®â®«åííÿ ±â®¿µ ï®ò°åá”.
“ òàꮬó âè§íà·åíí³ ·³òê® ï°®±òå¦óºòü±ÿ ¬àò尳૳±òè·íè© ï³¤µ³¤ ¤®
ò«ó¬à·åííÿ ¤àíí®¿ êàòåã®°³¿ òà °®§ó¬³ííÿ ï°àö³ ÿê ¤³ÿ«üí®±ò³, ï®â’ÿ-
§àí®¿ § âè°®áíèöò⮬ ¬àòå°³à«üíèµ á«àã. ‚³¤ï®â³¤í® â±³ ³íø³ âè¤è
«þ¤±üꮿ ¤³ÿ«üí®±ò³ â³¤í®±ÿòü±ÿ ¤® “íåâè°®áíè·®¿”, ò®áò® ¤óµ®âí®¿
±ôå°è.
‘ó·à±íà åê®í®¬³·íà òå®°³ÿ, ù® áó¤óºòü±ÿ íà âè§íàíí³ ¤â®µ º¤í®-
±òå© — ¬àòå°³à«üí®ã® òà ¤óµ®âí®ã® ¦èòòÿ «þ¤èíè — ®áó¬®â«þº íå-
®áµ³¤í³±òü øè°ø®¿ ³íòå°ï°åòàö³¿ ï®íÿòòÿ “ï°àöÿ” ³ ᳫüø ±ó·à±í®¿
ï®±òàí®âêè ©®ã® ö³«å© ³ ê°èòå°³¿â. ‚°àµ®âóþ·è, ù® §àãà«üí®âè§íà-
·à«üí®þ ®±í®â®þ å⮫þö³©í®ã® ï°®ã°å±ó «þ¤±üê®ã® ±ó±ï³«ü±òâà º
°®§âèò®ê ï°®¤óêòèâíèµ ±è« ³ 󤮱ê®íà«åííÿ ±ó±ï³«üíèµ â³¤í®±èí,
±à¬å ö³ ®á’ºêòèâí® ³±ò®°è·í³ §àê®í®¬³°í®±ò³ ±«³¤ âèê®°è±ò®âóâàòè
ÿê âè§íà·à«üí³ ê°èòå°³¿ ¤«ÿ ®ö³íêè ê®°è±í®±ò³ òà ¤®ö³«üí®±ò³ ò®ã®
àá® ³íø®ã® âè¤ó ¤³ÿ«üí®±ò³ «þ¤èíè.
Îò¦å, ±ó·à±íå ï®íÿòòÿ êàòåã®°³¿ “ï°àöÿ” ¬®¦íà ±ô®°¬ó«þâàòè ÿê
°®§ó¬íó °®§áó¤®â·ó ¤³ÿ«üí³±òü «þ¤èíè ó °³§íèµ ±ôå°àµ ã°®¬à¤±üê®-
ã® ¦èòòÿ, ù® ±ï°ÿ¬®âàíà íà ±ò³©êè© °®§âèò®ê ï°®¤óêòèâíèµ ±è« òà
å⮫þö³©íå 󤮱ê®íà«åííÿ ±ó±ï³«üíèµ â³¤í®±èí.
Áå§à«üòå°íàòèâí®þ ®±í®â®þ âè¦èâàííÿ ³ ⳤ°®¤¦åííÿ ¤å°¦àâè º
¬®òèâàö³ÿ «þ¤å© ¤® ï°àö³ íà ®±í®â³ ï®â±ÿê¤åíí® ¤³þ·®¿ ±è±òå¬è °³§-
í®¬àí³òíèµ ±òè¬ó«³â.
“ í®°¬à«³§®âàí³© ±®ö³à«üí®-ﮫ³òè·í³© àò¬®±ôå°³ ¬®òèâàö³ÿ ï°à-
ö³ ï®âèííà ±«ó¦èòè ⳤ«à㮤¦åíè¬, ï®±ò³©í® ¤³þ·è¬ ¬åµàí³§¬®¬
ô®°¬óâàííÿ åê®í®¬³·íèµ òà ±®ö³à«üíèµ ïå°åâàã ³ ï°³®°èòåò³â ±ó¬«³í-
í®¿ âè°®áíè·®-ⳤòâ®°þâà«üí®¿ òà ³íø®¿ ±ó±ï³«üí® ê®°è±í®¿ ¤³ÿ«ü-
í®±ò³ ó±³µ ±®ö³à«üíèµ âå°±òâ íà±å«åííÿ. ’àêè© ¬åµàí³§¬ ò°åáà °®§-

163
ã«ÿ¤àòè ÿê íåⳤ’º¬íè© ±ê«à¤®âè© å«å¬åíò âíóò°³øíü®¿ ±ò°óêòó°è
±ó±ï³«üíèµ â³¤í®±èí, âò³«åíè© â ±ò°óêòó°íó ±è±òå¬ó °®§ï®¤³«ó ¬àòå-
°³à«üíèµ á«àã §à«å¦í® ⳤ ò°ó¤®â®ã® âíå±êó ꮦí®ã® ã°®¬à¤ÿíèíà ó
±òâ®°åííÿ ±óêóïí®ã® ±®ö³à«üí®ã® ï°®¤óêòó.
Çà°®á³òíà ï«àòà ÿê ®¤íà § íà©âফèâ³øèµ åê®í®¬³·íèµ êàòåã®°³©
ï®âèííà âèê®íóâàòè íè§êó ôóíêö³©,* ù® ò³±í® ï®â’ÿ§àí³ § ï°èíöèïà-
¬è ¿¿ ®°ãàí³§àö³¿ (¤èâ. ±µå¬ó 2):

Ï°®±ò®òà, «®ã³·í³±òü ³ ÿ±í³±òü ¤³þ·èµ
ô®°¬ ³ ±è±òå¬ ®ï«àòè ï°àö³

ϳ¤âèùåííÿ °åà«üí®¿ §à°®á³òí®¿ ï«àòè
ⳤï®â³¤í® ¤® §°®±òàííÿ åôåêòèâí®±ò³
âè°®áíèöòâà

‚èïå°å¤¦àþ·³ òå¬ïè §°®±òàííÿ
®á±ÿã³â âèïó±êó ï°®¤óêö³¿ ï®°³âíÿí® §
òå¬ïà¬è §°®±òàííÿ ô®í¤ó ±ï®¦èâàííÿ
Ï°èíöèïè °å૳§àö³¿
‘òè¬ó«þþ·à
„èôå°åíö³àö³ÿ °³âíÿ ®ï«àòè ï°àö³
”óíêö³¿ §à°®á³òí®¿ ï«àòè
§à«å¦í® ⳤ ò°ó¤®â®ã® âíå±êó
ï°àö³âíèêà â °å§ó«üòàòè ¤³ÿ«üí®±ò³
ﳤï°èº¬±òâà, ⳤ §¬³±òó ³ ó¬®â ï°àö³, ‘®ö³à«üíà
¬³±öÿ ﳤï°èº¬±òâà ³ ãà«ó§³

Τíàê®âà âèíàã®°®¤à §à ®¤íàê®âó
ï°àöþ, §àáå§ïå·åííÿ ±®ö³à«üí®¿
‚³¤òâ®°þâà«üíà
±ï°àâ夫èâ®±ò³

‘®«³¤à°è§àö³ÿ §à°®á³òí®¿ ï«àòè
Ðåãó«þþ·à
„å°¦àâíå °åãó«þâàííÿ ®ï«àòè ï°àö³,
§àáå§ïå·åííÿ ±òàíó í®°¬à«üí®¿
¦èòòº¤³ÿ«üí®±ò³ «þ¤èíè

‘®ö³à«üíå ïà°òíå°±òâ®

‘åã¬åíòàö³ÿ °èíêó ï°àö³ òà °³âí³â
®ï«àòè ï°àö³

Ю§ï®¤³« ³ ïå°å°®§ï®¤³« êर³â
ï® °åã³®íà«üíèµ ãà«ó§ÿµ
§ ó°àµóâàííÿ¬ °èíê®â®¿ ê®í’þíêòó°è

‘µå¬à 2. ‘µå¬à §â’ÿ§ê³â ï°èíöèï³â °å૳§àö³¿ òà ôóíêö³© §à°®á³òí®¿ ï«àòè

* ‘«®â® “ôóíêö³ÿ” ﮵®¤èòü ⳤ «àòèí³ òà ®§íà·àº ï°è§íà·åííÿ, ±ôå°ó ¤³ÿ«üí®±ò³,
°®«ü.
164
Ï°®òå â ±ó·à±íèµ ó¬®âൠ°®§âèòêó °èíê®âèµ â³¤í®±èí â “ê°à¿í³
§à°®á³òíà ï«àòà íå âèê®íóº â ï®âí®¬ó ®á±ÿ§³ â±³ âêà§àí³ ôóíêö³¿.
Îò¦å, âèíèêຠï®ò°åáà êâ૳ô³ê®âàí®ã® ꮬï«åê±í®ã® °®§â’ÿ§àííÿ
ï°®á«å¬ °àö³®íà«üí®¿ ï®áó¤®âè ®ï«àòè ï°àö³ íà ®±í®â³ â§àº¬®¤³¿
â±³µ âêà§àíèµ ôóíêö³© § ó°àµóâàííÿ¬ ò°àí±ô®°¬àö³©íèµ ïå°åòâ®-
°åíü â ±ó±ï³«ü±òâ³.
‘òè¬ó«þþ·à ôóíêö³ÿ ®ï«àòè ï°àö³ âè§íà·àºòü±ÿ ﰮⳤí®þ °®«-
«þ §à°®á³òí®¿ ï«àòè ó ô®°¬óâàíí³ âà°ò®±ò³ ±òâ®°åí®ã® ï°®¤óêòó ³
±òè¬ó«þâàíí³ âè±®ê®åôåêòèâí®¿ âè°®áíè·®-°®§áó¤®â·®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³
â±³µ êàòåã®°³© âè°®áíèê³â. ‚èê®íàííÿ â謮㠤àí®¿ ôóíêö³¿ ±ï°èÿº
ï®±ò³©í®¬ó §°®±òàííþ êâ૳ô³êàö³¿ òà ï°®ôå±³©í®¿ ¬à©±òå°í®±ò³
ꮦí®ã® ó·à±íèêà âè°®áíèöòâà, â±òàí®â«åííþ §à«å¦í®±ò³ °³âíÿ §à-
°®á³òí®¿ ï«àòè ⳤ 곫üê®±ò³, ÿê®±ò³ òà °å§ó«üòàò³â ï°àö³.
‘®ö³à«üíà ôóíêö³ÿ ®ï«àòè ï°àö³ ﮫÿãຠâ ò®¬ó, ù® °åãó«þâàí-
íÿ¬ ¤èíଳêè òà ¤èôå°åíö³àö³ºþ §à°®á³òí®¿ ï«àòè ¤®±ÿãàºòü±ÿ °åà«ü-
íå §°®±òàííÿ ¦èòòºâ®ã® °³âíÿ ò°ó¤ÿùèµ, à òàꮦ ô®°¬óºòü±ÿ ±®-
ö³à«üíà ±ò°óêòó°à ±ó±ï³«ü±òâà íà ®±í®â³ §àáå§ïå·åííÿ ±®ö³à«üí®¿
±ï°àâ夫èâ®±ò³. ‚³°íå ⳤ®á°à¦åííÿ â謮ã ö³º¿ ôóíêö³¿ â ®°ãàí³§àö³¿
§à°®á³òí®¿ ï«àòè ¤àº §¬®ãó °®§âèâàòè±ÿ ⳤòâ®°þâà«üí³© ôóíêö³¿,
ò®áò® ±ï°èÿòè °®§øè°åííþ ⳤòâ®°åííÿ °®á®·®¿ ±è«è ³ §àáå§ïå·óâà-
òè ±®ö³à«üíó ⤮⮫åí³±òü íà±å«åííÿ ³±íóþ·è¬è ó¬®âà¬è ¦èòòÿ.
‚³¤òâ®°þâà«üíà ôóíêö³ÿ ®ï«àòè ï°àö³ ﮫÿãຠó ±òâ®°åíí³ ó¬®â
¤«ÿ ⳤòâ®°åííÿ °®á®·®¿ ±è«è ³ âè±òóïຠÿê ¤¦å°å«® §à«ó·åííÿ «þ¤å©
¤® ï°àö³. Ç ®ïàíóâàííÿ¬ í®âèµ ¬åò®¤³â 㮱ﮤà°þâàííÿ ±ò૳±òü
°®§âèòêó ±ó±ï³«ü±òâà â±å ¬åíø §à«å¦àòè¬å ⳤ âèùèµ ¤å°¦àâíèµ
±ò°óêòó° ³ â±å ᳫüøå §ó¬®â«þâàòè¬å âè°®áíè·ó àêòèâí³±òü ³ åê®í®-
¬³·íó ã°à¬®òí³±òü ò®âà°®âè°®áíèê³â. “ ò®¬ó °à§³, ꮫè ó âè°®áíè-
·èµ ꮫåêòèâൠ·å°å§ ¬åµàí³§¬ ±òè¬ó«þâàííÿ ³ ®ï«àòè ï°àö³ â±þ¤è
áó¤óòü °å૳§®âàí³ â謮ãè âêà§àíèµ ôóíêö³©, íà ¬àê°®åê®í®¬³·í®¬ó
°³âí³ ô®°¬óâàòè¬óòü±ÿ ﮧèòèâí³ ³íòåã°à«üí³ ï³¤±ó¬êè åê®í®¬³·í®-
ã® ³ ±®ö³à«üí®-ﮫ³òè·í®ã® °®§âèòêó.
Ðåãó«þþ·à ôóíêö³ÿ ®ï«àòè ï°àö³ ﮫÿãຠâ ò®¬ó, ù® ·å°å§ ¬åµà-
í³§¬ ô®°¬óâàííÿ §à°®á³òí®¿ ï«àòè §¤³©±íþºòü±ÿ °å૳§àö³ÿ ®±í®âíèµ
íàï°ÿ¬ê³â âíóò°³øíü®¿ ﮫ³òèêè, ¤®±ÿãàþòü±ÿ íå®áµ³¤íà ±ï³«üí³±òü
¬åòè ³ §àâ¤àíü ï°®öå±ó ³±ò®°è·í®ã® °®§âèòêó ¤å°¦àâè, ã°®¬à¤ÿí±ü-
êà §ãó°ò®âàí³±òü íà±å«åííÿ ³ ﮫ³òè·íà ±òàᳫüí³±òü â ±ó±ï³«ü±òâ³.
‚°àµ®âóþ·è §°®±òàþ·ó °®«ü ±®ö³à«üí®¿ ôóíêö³¿ ®ï«àòè ï°àö³, íå-
®áµ³¤í® ¤®ï®âíèòè ³±íóþ·ó ê«à±èô³êàö³þ ï°èíöèï³â °àö³®íà«üí®¿
®°ãàí³§àö³¿ §à°®á³òí®¿ ï«àòè ï°èíöèﮬ ±®ö³à«üí®¿ ±ï°àâ夫èâ®±ò³,

165
ù® ï®âèíåí °®§ã«ÿ¤àòè±ÿ ÿê íà©âফèâ³øà â謮ãà §áå°å¦åííÿ
®á’ºêòèâí® ®áó¬®â«åíèµ â³¤¬³íí®±òå© â °³âíÿµ §à°®á³òí®¿ ï«àòè ®ê-
°å¬èµ êàòåã®°³© ³ ã°óï ò°ó¤ÿùèµ ï°è §àãà«üí³© òåí¤åíö³¿ §¬åíøåííÿ

<< . .

. 18
( : 30). . >>