<< . .

. 23
( : 30). . >>


ʳ«üê³±òü °®á³òíèê³â ó ¤åíü ïå°åâ³°êè 5 15 25 40 20 15

G „àí® òà°èôíó ±³òêó:

’à°èôí³ °®§°ÿ¤è I II III IV V VI
’à°èôí³ ê®åô³ö³ºíòè 1,0 1,26 1,49 1,69 1,86 2,0

‚è§íà·òå ¤³àï৮í òà°èôí®¿ ±³òêè, àá±®«þòíå òà â³¤í®±íå §°®±òàííÿ ¿¿ òà-
°èôíèµ ê®åô³ö³ºíò³â. —è ±òè¬ó«þº òàêà òà°èôíà ±³òêà ﳤâèùåííÿ êâ૳ô³-
êàö³¿? Ï®ÿ±í³òü ⳤï®â³¤ü.


203
11 ÀÍÀË²Ç ² ÏËÀÍ“‚ÀÍÍß
’Г„΂ȕ ÏÎÊÀÇÍÈʲ‚

Ï°è ï«àíóâàíí³ ï°àö³ â ®°ãàí³§àö³¿ â ó¬®âൠåê®í®¬³êè ब³í³±ò-
°àòèâí®-ꮬàí¤í®ã® òèïó âèê®°è±ò®âóâà«è±ÿ òàê³ ï®êà§íèêè, ÿê ·è-
±å«üí³±òü ïå°±®íà«ó, òå¬ïè §°®±òàííÿ ï°®¤óêòèâí®±ò³ ï°àö³, ô®í¤
§à°®á³òí®¿ ï«àòè, âå«è·èíà ±å°å¤íü®¿ §à°®á³òí®¿ ï«àòè. Ì³í³±òå°±òâà
³ ⳤ®¬±òâà ꮫèøíü®ã® ‘БР¦®°±òê® ê®íò°®«þâà«è °³âåíü âèê®-
íàííÿ í®°¬, âå«è·èíó ®ê«à¤³â ³ òà°èôíèµ ±òàâ®ê. ‚ ó¬®âൠ°èíêó
°®«ü ³ ¬³±öå öèµ ï®êà§íèê³â ó ï«àíóâàíí³ ³±ò®òí® §¬³íè«è±ÿ, §’ÿâè«è-
±ÿ í®â³ ï®êà§íèêè. „«ÿ °èíêó íå ¬àº ®±®á«èâ®ã® §íà·åííÿ, ÿêè©
±ê«àâ±ÿ â ®°ãàí³§àö³¿ ô®í¤ §à°®á³òí®¿ ï«àòè ·è ÿê®þ áó«à ±å°å¤íÿ
§à°ï«àòà. ‚ফèâè¬ º ³íøè© ï®êà§íèê — ±ê³«üêè áó«® âèò°à·åí®
ï°àö³ íà âè°®áíèöòâ® ®¤èíèö³ ï°®¤óêö³¿. Ï°è·®¬ó öå© ï®êà§íèê íå-
®áµ³¤í® ï®°³âíþâàòè § âå«è·èí®þ, ¤®±ÿãíóò®þ ê®íêó°åíòà¬è. Íà
ïå°øè© ï«àí âèµ®¤ÿòü íå ·è±å«üí³±òü ïå°±®íà«ó, íå ô®í¤ §à°®á³òí®¿
ï«àòè ³ íå ±å°å¤íÿ §à°ï«àòà © ò. ³í., à âå«è·èíà âèò°àò íà ïå°±®íà«,
ⳤíå±åíà ¤® âèò°àò íà ®¤èíèöþ ï°®¤óêö³¿. ‚ “ê°à¿í³ ï®âèííà áóòè
±òâ®°åíà ⳤï®â³¤íà ±è±òå¬à ï®êà§íèê³â ï°àö³, ù® â°àµ®âóº ÿê §à-
ê®°¤®ííè© ¤®±â³¤, òàê ³ ®±®á«èâ®±ò³ â³ò·è§íÿí®¿ åê®í®¬³·í®¿ ±èòó-
àö³¿. ² öÿ ±è±òå¬à ï®âèííà áóòè ®¤íàê®â®þ ¤«ÿ â±³µ ®°ãàí³§àö³© ³ °å-
ãó«ÿ°í® ¤°óêóâàòè±ÿ â ®ô³ö³©íèµ ¤¦å°å«àµ. Ç°à§ê®âè© ïå°å«³ê
±ê«à¤®âèµ ï®êà§íèê³â íà⮤èòü±ÿ ó òàá«. 1 [30].

’àá«èöÿ 1
‘è±òå¬à ï®êà§íèê³â ï°àö³ ¤«ÿ àí૳§ó ³ ï«àíóâàííÿ â ®°ãàí³§àö³ÿµ
Τèíèöÿ •à°àêòå°è±òèêà
Ï®êà§íèêè ”®°¬ó«à
â謳°ó ï®êà§íèêà
1 2 3 4
Çàãà«üí®åê®í®¬³·í³ ï®êà§íèêè
Îá±ÿã âè°®áíèöòâà ¬«í. ã°í. Ìà±øòàá V = ‘ gi Sti
(곫üê³±òü ï°®¤óêö³¿ âè°®áíèöòâà
íà âà°ò³±òü ®¤èíèö³
ï°®¤óêö³¿) àá®
âà°ò³±òü âè°®á«åí®¿
ï°®¤óêö³¿


204
Ï°®¤®â¦åííÿ òàá«. 1
1 2 3 4

‚å«è·èíà ®±í®âíèµ ¬«í. ã°í. Ìà±øòàá êàï³òà«ó .
ô®í¤³â (êàï³òà«ó
ﳤï°èº¬±òâà)
Ïèò®¬à âàãà % гâåíü ±®ö³à«üí®ã® Fí.í
=
dF
®±í®âíèµ ô®í¤³â °®§âèòêó í.í
F
íåâè°®áíè·®ã®
ï°è§íà·åííÿ

Ï°®¤óêòèâí³±òü ï°àö³
“ ò. ·.: …ôåêòèâí³±òü v
Ïï =
• ó íàòó°à«üí®¬ó âèê®°è±òàííÿ rï
â謳°³ øò. ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â
• ó âà°ò³±í®¬ó
°®§¬³°³ ¬«í. ã°í.
• ó ò°ó¤®â®¬ó
°®§¬³°³ 1 㮤èíà
’°ó¤®¬³±òê³±òü ·®«. 㮤. ‚å«è·èíà, §â®°®òíÿ 1
t=
Ïï
±å°å¤íü®¬ó âè°®á³ò-
êó
‘ r°
Ê®åô³ö³ºíò §¬³íí®±ò³ ·®«. ‘òóï³íü ³íòåí±èâí®-
k± =
ã® âèê®°è±òàííÿ
rí.±
ï°àö³ °®á³òíèê³â
v
‚è°®á³ò®ê 곫üê³±òü ®¤. гâåíü âè°®áíèöòâà Ï=
ï°®¤. â ®¤. t
·à±ó
Çàãà«üí³ âèò°àòè òè±. ·®«. …ôåêòèâí³±òü T
°®á®·®ã® ·à±ó âèê®°è±òàííÿ ï°àö³
Ïèò®¬à âàãà ô®í¤³â % гâåíü ±®ö³à«üí®ã® ”±ï
Y=
±ï®¦èâàííÿ â °®§âèòêó Ð
ï°èáóòêó

Êर®â³ ï®êà§íèêè

—è±å«üí³±òü ï°®¬è±- ·®«. ‚å«è·èíà ®°ãàí³§àö³¿

«®â®-âè°®áíè·®ã®
ïå°±®íà«ó
Ïèò®¬à âàãà ®ê°å¬èµ êàòåã®°³© ïå°±®íà«ó, ó ò. ·.

°®á³òíèê³â % ‘ò°óêòó°à ïå°±®íà«ó d° = …100


dê = …100
êå°³âíèê³â % ‘ò°óêòó°à ïå°±®íà«ó205
Ï°®¤®â¦åííÿ òàá«. 1
1 2 3 4

dô = … 100
ô൳âö³â % ‘ò°óêòó°à ïå°±®íà«ó

r±«
d ±« = … 100
±«ó¦á®âö³â % ‘ò°óêòó°à ïå°±®íà«ó

Ï«èíí³±òü êर³â ·®«. Íå§à¤®â®«åí³±òü r§â
kï« =
ó¬®âà¬è ï°àö³ rï
n
‘ ri … li
‘å°å¤í³© â³ê °®ê³â Ï®òåíö³à« «þ¤±üê®- i =1
l=
ï°àöþþ·èµ ã® ôàêò®°à rï
n
‘ ri° … ri
‘å°å¤í³© °®§°ÿ¤ ®¤. Ï®òåíö³à« «þ¤±üê®-
i =1
r=
âèê®íàíèµ °®á³ò ã® ôàêò®°à

(ï°àöþþ·èµ)
‚èò°àòè íà ïå°±®íà«
Çàãà«üíà âå«è·èíà òè±. ã°í. ‚èò°àòè íà «þ¤±ü- Qï
âèò°àò íà ïå°±®íà« êè© ôàêò®°
” §ï
‚èò°àòè íà §à°®á³ò- òè±. ã°í. Ðàö³®íà«üí³±òü
íó ï«àòó (ô®í¤ ®°ãàí³§àö³¿ §à°®á³ò-
§à°®á³òí®¿ ï«àòè) í®¿ ï«àòè
”§ï
Çà°ï«àò®¬³±òê³±òü % гâåíü âèò°àò íà
Z=
ï°®¤óêö³¿, ù® ®ï«àòó ï°àö³ V
âèïó±êàºòü±ÿ
”§ï
‘å°å¤íÿ §à°®á³òíà ã°í. гâåíü ®ï«àòè ï°àö³ Zï =

ï«àòà ï°àö³âíèêà
Çà°®á³òíà ï«àòà ã°í. „èôå°åíö³àö³ÿ â Zê
êå°³âíèê³â ®ï«àò³ ï°àö³
‚èò°àòè íà ±®ö³à«üí³ âèï«àòè, ïå°å¤áà·åí³ §àê®í®¬
Ïèò®¬à âàãà ó % ‘òóï³íü ±®ö³à«üí®¿ d ±.â
âèò°àòൠíà ±®ö- §àµèùåí®±ò³
³à«üí³ âèï«àòè ï°àöþþ·èµ
‚èò°àòè íà ¤®¤àò- òè±. ã°í. ‘òóï³íü ±®ö³à«üí®¿ ‘â
ê®â³ ±®ö³à«üí³ §àµèùåí®±ò³
âèï«àòè ³ ﳫüãè ï°àöþþ·èµ
‚èò°àòè íà óò°è¬àí- òè±. ã°í. гâåíü ±®ö³à«üí®ã® Q±.³
íÿ ±®ö³à«üí®¿ °®§âèòêó
³íô°à±ò°óêòó°è
òè±. ã°í. Qï°
‚èò°àòè íà ï°®ã°à- ‚ê«þ·åííÿ ïå°±®íà-
¬ó ““·à±òü ó «ó ¤® êå°óâàííÿ
ï°èáóòêൔ âè°®áíèöò⮬


206
Çàê³í·åííÿ òàá«. 1
1 2 3 4

‘å°å¤í³© °®§¬³° ã°í. ‘ò°óêòó°à ¤®µ®¤³â D
¤èⳤåí¤³â ïå°±®íà«ó
‚èò°àòè íà ïå°±®- ã°í. …ôåêòèâí³±òü Q
Qï =
íà«, ⳤíå±åí³ íà âèê®°è±òàííÿ
‘q
®¤èíèöþ ï°®¤óêö³¿ «þ¤±üê®ã® ôàêò®°à

Ïèò®¬à âàãà âèò°àò ã°í. …ôåêòèâí³±òü Qï
dï =
íà ïå°±®íà« ó âèê®°è±òàííÿ Q§àã
§àãà«üíèµ âèò°àòൠ«þ¤±üê®ã® ôàêò®°à
âè°®áíèöòâà

“¬®âè ï°àö³

Ïèò®¬à âàãà ã°í. гâåíü ó¬®â ï°àö³ d°.â.ó
ï°àöþþ·èµ ó
ø곤«èâèµ ó¬®âàµ
ï°àö³
β’
гâåíü ò°àâ¬àò觬ó ¤í³/·®«. гâåíü ®µ®°®íè
ï°àö³
гâåíü §àµâ®°þâà- ¤í³/·®«. ’ó°á®òà ï°®
βÇ
í®±ò³ §¤®°®â’ÿ ï°àö³âíèêà
‚èò°àòè íà âèï«àòó òè±. ã°í. ’ó°á®òà ï°® Râ.ï.ê
ﳫüã ³ ꮬïåí±àö³© §¤®°®â’ÿ ï°àö³âíèêà
§à íå±ï°èÿò«èâ³
ó¬®âè ï°àö³„åòà«üí³øå °®§°àµóíê®â³ ô®°¬ó«è íàâå¤åí® â ¤®â³¤íèê®â®¬ó ï®-
±³áíèêó § ïèòàíü ®°ãàí³§àö³¿ òà ®ï«àòè ï°àö³ [38], íàâ·à«üí®-¬åò®-
¤è·í®¬ó ï®±³áíèêó [34] òà ¤®â³¤íèêó [63].
Àí૳§ ³ ï«àíóâàííÿ ò°ó¤®âèµ ï®êà§íèê³â ·à±ò® âèê®°è±ò®âóºòü-
±ÿ ¤«ÿ ï°®âå¤åííÿ àó¤èòó ó ±ôå°³ ò°ó¤®âèµ â³¤í®±èí. Àó¤èò ¬®¦å
ﰮ⮤èòè±ÿ ó ò°ü®µ ®±í®âíèµ à±ïåêòàµ:
• ®°ãàí³§àö³©í®-òåµí®«®ã³·í®¬ó,
• ±®ö³à«üí®-ï±èµ®«®ã³·í®¬ó,
• åê®í®¬³·í®¬ó.
‚ ®°ãàí³§àö³©í®-òåµí®«®ã³·í®¬ó à±ïåêò³ àó¤èò ÿâ«ÿº ±®á®þ ïå°å-
â³°êó ¤®êó¬åíòàö³¿ òà àí૳§ ï®êà§íèê³â, ù® ±â³¤·àòü ï°® «åã³òè¬-
í³±òü òà åôåêòèâí³±òü ¤³ÿ«üí®±ò³ ﳤï°èº¬±òâà. “ â³ò·è§íÿí³© åê®í®-
¬³ö³ ï°àö³ àí૳§ ò°ó¤®âèµ ï®êà§íèê³â íà ﳤï°èº¬±òâൠ§à⦤è

207
°®§ã«ÿ¤àâ±ÿ ÿê íåⳤ’º¬íè© å«å¬åíò ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ òà ò°ó¤®âèµ
â³¤í®±èí. “ ö³© ±ôå°³ áóâ íàê®ïè·åíè© ïåâíè© ê®í±ò°óêòèâíè© ¤®±-
ⳤ, ù® ¬®¦å ³ ¬àº áóòè åôåêòèâí® âèê®°è±òàíè©. “ §àµ³¤í³© ï°àê-
òèö³ àó¤èò â ò°ó¤®â³© ±ôå°³ §à§âè·à© ¬³±òèòü àí૳§ ¤àíèµ, ù®
â³¤í®±ÿòü±ÿ ¤® ï°®ã°à¬ °®§âèòêó ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â, â ò®¬ó ·è±«³ ï®-
êà§íèê³â ï«èíí®±ò³ êर³â, ±êà°ã, ï°®ãó«³â, íåâèµ®¤³â íà °®á®òó, âè-
°®áí跮㮠ò°àâ¬àò觬ó, ⳤí®øåííÿ ïå°±®íà«ó ¤® °®á®òè òà ±òóïå-
íÿ §à¤®â®«åííÿ ï°àöåþ.
“ ±®ö³à«üí®-ï±èµ®«®ã³·í®¬ó à±ïåêò³ àó¤èò â ò°ó¤®â³© ±ôå°³ — öå º
®ö³íêà ±®ö³à«üí®-ò°ó¤®âèµ â³¤í®±èí íà ﳤï°èº¬±òâ³, ù® ï®°ÿ¤ §
âèâ·åííÿ¬ ¤®êó¬åíòàö³¿ ïå°å¤áà·àº ï°®âå¤åííÿ ±à¬®±ò³©íèµ ®ïèòó-
âàíü, àíêåòóâàíü, ³í¤èⳤóà«üíèµ òà ꮫåêòèâíèµ áå±³¤, ³íòå°â’þ
§ ï°àö³âíèêà¬è °³§íèµ °³âí³â òà êàòåã®°³©. ’àêè¬ ·èí®¬, ï°àö³âíè-
êà¬è âè§íà·àºòü±ÿ ®ö³íêà ±®ö³à«üí®-ò°ó¤®âèµ â³¤í®±èí íà ﳤï°è-
º¬±òâ³, ®±í®âí³ ·èííèêè ò°ó¤®â®¿ ¬®òèâàö³¿ òà °å§å°âè ⤮±ê®íà«åí-
íÿ ¤³ÿ«üí®±ò³ ô³°¬è § ±óá’ºêòèâíèµ ï®§èö³©.
…ê®í®¬³·íè© à±ïåêò àó¤èòó â ò°ó¤®â³© ±ôå°³ — öå º âè§íà·åííÿ:
• ê®íêó°åíò®§¤àòí®±ò³ ﳤï°èº¬±òâà â ò°ó¤®â³© ±ôå°³, ù® ®ö³-
íþºòü±ÿ ø«ÿµ®¬ ï®°³âíÿííÿ åê®í®¬³·íèµ òà ±®ö³à«üíèµ ï®êà§-
íèê³â ¤³ÿ«üí®±ò³ ﳤï°èº¬±òâà ³§ §àê®í®¤àâ·® â±òàí®â«åíè¬è
í®°¬à¬è òà í®°¬àòèâà¬è àá® § ±å°å¤í³¬è òà íà©ê°àùè¬è â
ãà«ó§³ ï®êà§íèêà¬è íà àí૮㳷íèµ ï³¤ï°èº¬±òâàµ;
• åôåêòèâí®±ò³ ôóíêö³®íóâàííÿ ±«ó¦á óï°à⫳ííÿ ò°ó¤®âè¬è
°å±ó°±à¬è, âè§íà·åííÿ ¿µ °®«³ â ﳤâèùåíí³ ê®íêó°åíò®§¤àò-
í®±ò³ ﳤï°èº¬±òâà;
• åê®í®¬³·í®¿ åôåêòèâí®±ò³ ±à¬®ã® àó¤èòó, ï®°³âíÿííÿ âèò°àò
íà ï°®âå¤åííÿ àó¤èò®°±üꮿ ïå°åâ³°êè § ¿¿ °å§ó«üòàòà¬è.
ßê ³ ô³íàí±®â³ ïå°åâ³°êè, àó¤èò â ò°ó¤®â³© ±ôå°³ ﰮ⮤èòü±ÿ ïå-
°³®¤è·í®, ù®á ﳤï°èº¬±òâ® (ô³°¬à) áó«® âïåâíåí® ó âèê®íàíí³ ï®-
±òàâ«åíèµ §àâ¤àíü. Àí૳§ òà ®ö³íêà ÿê®ã®±ü ®¤í®ã® ï®êà§íèêà àá®
ÿâèùà ®ê°å¬® ⳤ ³íøèµ íå ¤àþòü ®·³êóâàí®ã® °å§ó«üòàòó, — íå®á-
µ³¤íè© ê®¬ï«åê±íè© àí૳§, ù® ïå°å¤áà·àº âèâ·åííÿ °³âíÿ òà ¤èíà-
¬³êè áó¤ü-ÿê®ã® ®ê°å¬®ã® ï®êà§íèêà â ò³±í®¬ó â§àº¬®§â’ÿ§êó ³§
§¬³íà¬è °³âíÿ òà ¤èíଳêè â±³µ ³íøèµ. Íà©åôåêòèâí³ø®þ º ïå°å-
â³°êà, ù® íà¤àº ï®âíó òà ¤®±ò®â³°íó ³íô®°¬àö³þ ï°® °å§ó«üòàòè
âï°®âदåííÿ ï°®ã°à¬ óï°à⫳ííÿ òà °®§âèòêó ïå°±®íà«ó, ÿê³ °®§-
ã«ÿ¤àþòü±ÿ ÿê âíå±®ê ó âè°³øåííÿ ±ò°àòåã³·íèµ §àâ¤àíü ®°ãàí³§àö³¿.
Ç ö³ºþ ¬åò®þ âèê®°è±ò®âóºòü±ÿ ³íô®°¬àö³ÿ, ÿêó íà¤àº ±òàòè±òè·íà
§â³òí³±òü ï® ï°àö³ (¤èâ. òàá«. 2 íà ±. 209–211).

208
’àá«èöÿ 2
„³þ·³ ô®°¬è ±òàòè±òè·í®¿ §â³òí®±ò³ § ïèòàíü ï°àö³, §àá®°ã®âàí®±ò³ âèï«àò
§à°®á³òí®¿ ï«àòè òà âèê®°è±òàííÿ °®á®·®ã® ·à±ó
Í੬åíóâàí-
‘ò°®êè òà ¬³±öå
¹ Íà§âà íÿ ®°ãàíó, ¹
•ò® ﮤຠï°å¤’ÿâ«åííÿ ϰ謳òêè
ï/ï ô®°¬è íàêà§ó, ¤àòà
ô®°¬è
§àòâå°¤¦åííÿ
1 2 3 4 5 6
„å°¦àâíà ±òàòè±òè·íà §â³òí³±òü ï® ï°àö³
1 ¹ 1-Ï‚ ¬³±. „尦ꮬ- ϳ¤ï°èº¬±òâà, Ï®¤àºòü±ÿ „àí³
“Çâ³ò ï® ±òàò ó±òàí®âè, (ï®·èíàþ·è §³ ïå°å¤àþòü
ï°àö³” “ê°à¿íè, ®°ãàí³§àö³¿, §â³òó §à ² êâà°òà« òå«åã°à-
íàê. ⳤ íå§à«å¦í® ⳤ 2001 °.) ¤® 7-ã® ô®¬, ÿêù®
22.11.2000 ô®°¬ â«à±í®±ò³ ·è±«à ï³±«ÿ §â³ò íå
¹ 374 òà 㮱ﮤà°þ- §â³òí®ã® ïå°³®¤ó ¬®¦å áóòè
âàííÿ ¤®: ïå°å¤àíè© â
• 㮫®âí®ã® ïåâí³
óï°à⫳ííÿ ±ò°®êè
±òàòè±òèêè â ³íøè¬è
Àâò®í®¬í³© §à±®áà¬è
Ðå±ïó᫳ö³ Ê°è¬,
®á«à±í®ã®
(°à©®íí®ã®,
¬³±üê®ã®) ®°ãàíó
¤å°¦àâí®¿
±òàòè±òèêè — §à
©®ã® íàê৮¬;
• ®°ãàíó, ¤®
±ôå°è óï°à⫳í-
íÿ ÿê®ã®
â³¤í®±ÿòü±ÿ, —
§à ©®ã® âê৳â-
ê®þ
2 ¹ 1-Ï‚ ¬³±. „尦ꮬ- ϳ¤ï°èº¬±òâà,
(§âå¤åíà) ±òàò ó±òàí®âè,
“Çâå¤åíè© “ê°à¿íè, ®°ãàí³§àö³¿,
§â³ò ï® íàê. ⳤ íå§à«å¦í® ⳤ
—"— —"—
ï°àö³” 22.11.2000 ô®°¬ â«à±í®±ò³
¹ 374 òà 㮱ﮤà°þ-
âàííÿ, ù® ¬àþòü
¤å곫üêà â褳â
¤³ÿ«üí®±ò³
3 ¹ 1-Ï‚ „尦ꮬ- Ï°®¬è±«®â³ Ï®¤àºòü±ÿ íå
(ó¬®âè ±òàò ﳤï°èº¬±òâà, ﳧí³øå 31
ï°àö³) “ê°à¿íè, áó¤³âå«üí³ ã°ó¤íÿ §â³òí®ã®


209
Ï°®¤®â¦åííÿ òàá«. 2
1 2 3 4 5 6
ï®øò. — íàê. ⳤ ®°ãàí³§àö³¿, °®êó ¤®:
• „尦ꮬ±òàòó
°³·íà “Çâ³ò 23.10.97 ﳤï°èº¬±òâà òà
ï°® ±òàí ¹ 374 ®°ãàí³§àö³¿ – Àâò®í®¬í®¿
ó¬®â ï°àö³, ò°àí±ï®°òó ³ Ðå±ïó᫳êè
ﳫüãè òà §â’ÿ§êó, ꮫåê- Ê°è¬, ®á«à±í®ã®
ꮬïåí±àö³¿ òèâí³ ±/ã (°à©®íí®ã®,
§à °®á®òó â ﳤï°èº¬±òâà, ¬³±üê®ã®) ®°ãàíó
íå±ï°èÿò«è- íå§à«å¦í® ⳤ ¤å°¦àâí®¿
âèµ ô®°¬ â«à±í®±ò³ ±òàòè±òèêè — §à
ó¬®âൔ ©®ã® âê৳âê®þ;
• ±â®º¿ âèù®¿
®°ãàí³§àö³¿ — §à
âê৳âê®þ

4 ¹ 6-Ï‚ „尦ꮬ- ϳ¤ï°èº¬±òâà, Ï®¤àºòü±ÿ íå
ï®øò. — ±òàò ó±òàí®âè, ﳧí³øå 5 ±³·íÿ
°³·íà “ê°à¿íè, ®°ãàí³§àö³¿ òà °®êó, íà±òóïí®ã®
“—è±å«ü- íàê. ⳤ ꮫåêòèâí³ ±/ã §à §â³ò®¬ ¤®:
• „尦ꮬ±òàòó
í³±òü 23.10.97 ﳤï°èº¬±òâà,
®ê°å¬èµ ¹ 374 íå§à«å¦í® ⳤ Àâò®í®¬í®¿
êàòåã®°³© ô®°¬ â«à±í®±ò³ Ðå±ïó᫳êè
°®á³òíèê³â Ê°è¬, ®á«à±í®ã®
òà ﳤã®ò®â- (°à©®íí®ã®,
êà êर³â” ¬³±üê®ã®) ®°ãàíó
¤å°¦àâí®¿
±òàòè±òèêè — §à
©®ã® âê৳âê®þ;
• ±â®º¿ âèù®¿
®°ãàí³§àö³¿ — §à
âê৳âê®þ
„å°¦àâíà ±òàòè±òè·íà §â³òí³±òü ï°® ±òàí §àá®°ã®âàí®±ò³
ï® âèï«àò³ §à°®á³òí®¿ ï«àòè
5 ¹ 1-Ï‚ „尦ꮬ- ϳ¤ï°èº¬±òâà, Ï®¤àºòü±ÿ 11-ã® „àí³
(§àá®°ã®- ±òàò ó±òàí®âè, ·è±«à ï³±«ÿ §â³ò- ïå°å¤àþòü
âàí³±òü) “ê°à¿íè ®°ãàí³§àö³¿ íå- í®ã® ïå°³®¤ó ¤®: òå«åã°à-
• „尦ꮬ±òàòó
(±å°å¤íü®¬- íàê. ⳤ §à«å¦í® ⳤ ô®¬, ÿêù®
³±ÿ·íà) 2.12.98 ô®°¬ â«à±í®±ò³ Àâò®í®¬í®¿ §â³ò íå
“Çâ³ò ï°® ¹ 407 òà 㮱ﮤà°þ- Ðå±ïó᫳êè ¬®¦å áóòè
±òàí âàííÿ Ê°è¬, ®á«à±í®ã® ïå°å¤àíè©
§àá®°ã®âà- (°à©®íí®ã®, ³íøè¬è
í®±ò³ ù®¤® ¬³±üê®ã®) ®°ãàíó §à±®áà¬è
âèï«àòè ¤å°¦àâí®¿ §â’ÿ§êó â
§à°®á³òí®¿ ±òàòè±òèêè — §à ïåâí³
ï«àòè” ©®ã® âê৳âê®þ; ±ò°®êè


210
Çàê³í·åííÿ òàá«. 2
1 2 3 4 5 6
• ®°ãàíó,
¤® ±ôå°è
óï°à⫳ííÿ ÿê®ã®
â³¤í®±ÿòü±ÿ —
§à íàê৮¬

„å°¦àâíà ±òàòè±òè·íà §â³òí³±òü ï°® âèê®°è±òàííÿ °®á®·®ã® ·à±ó

6 ¹ 3-Ï‚ „尦ꮬ- ϳ¤ï°èº¬±òâà, Ï®¤àºòü±ÿ 7-ã® „àí³
(±å°å¤íü®- ±òàò ó±òàí®âè, ·è±«à ï³±«ÿ ïå°å¤àþòü
êâ.) “Çâ³ò “ê°à¿íè ®°ãàí³§àö³¿, §â³òí®ã® ïå°³®¤ó òå«åã°à-
ï°® íàê. ⳤ íå§à«å¦í® ⳤ ¤®: ô®¬, ÿêù®
• „尦ꮬ±òàòó
âèê®°è±- 4.01.2000 ô®°¬ â«à±í®±ò³ §â³ò íå
òàííÿ ¹ 1 òà 㮱ﮤà°þ- Àâò®í®¬í®¿ ¬®¦å áóòè
°®á®·®ã® âàííÿ Ðå±ïó᫳êè ïå°å¤àíè© â
·à±ó” Ê°è¬, ®á«à±í®ã® ó±òàí®â«åí³
(°à©®íí®ã®, ±ò°®êè
¬³±üê®ã®) ®°ãàíó ³íøè¬è
¤å°¦àâí®¿ §à±®áà¬è
±òàòè±òèêè — §à
©®ã® íàê৮¬;
• ®°ãàíó, ¤®
±ôå°è óï°à⫳í-
íÿ ÿê®ã®
â³¤í®±ÿòü±ÿ — §à
íàê৮¬
7 ¹ 3-Ï‚ „尦ꮬ- Áàãàò®ãà«ó§åâ³
(§âå¤åíà) ±òàò ﳤï°èº¬±òâà,
“Çâå¤åíè© “ê°à¿íè ó±òàí®âè,
§â³ò ï°® íàê. ⳤ ®°ãàí³§àö³¿
—"— —"—
âèê®°è±- 4.01.2000 íå§à«å¦í® ⳤ
òàííÿ ¹ 1 ô®°¬ â«à±í®±ò³
°®á®·®ã® òà 㮱ﮤà°þ-

<< . .

. 23
( : 30). . >>