<< . .

. 24
( : 30). . >>

·à±ó” âàííÿ


Íà ®±í®â³ ±òàòè±òè·í®¿ ³íô®°¬àö³¿, à òàꮦ àó¤èòó ±®ö³à«üí®-
ò°ó¤®âèµ â³¤í®±èí ó ꮫåêòèâ³ áà¦àí® ï°®â®¤èòè åê±ï°å±-àí૳§
·èííèê³â òà ï®êà§íèê³â ï°àö³ òà §à°®á³òí®¿ ï«àòè §à ±µå¬®þ (¤èâ.
°è±. íà ±. 212).
211
Ê®åô³ö³ºíò (ïèò®¬à âàãà) Ê®åô³ö³ºíò ‘å°å¤íÿ í®°¬à âè°®á³òêó
í®°¬®âàíèµ °®á³ò kí° ïå°åâèê®íàííÿ í®°¬ kïí Íâ


‘å°å¤íü®ã®¤èííà ï°®¤óêòèâí³±òü
Ê®åô³ö³ºíò âèê®°è±òàííÿ °®á®·èµ
ï°àö³ °®á³òíèêà Ï ã = Í â … kïí … kí°
㮤èí kã


‘å°å¤íü®¤åííà ï°®¤óêòèâí³±òü
Ê®åô³ö³ºíò âèê®°è±òàííÿ °®á®·èµ
ï°àö³ °®á³òíèêà Ï ¤ = Ï ã … kã
¤í³â ó ïå°³®¤³, ù® àí૳§óºòü±ÿ, k¤‘å°å¤íÿ ï°®¤óêòèâí³±òü
Ïèò®¬à âàãà °®á³òíèê³â
ï°àö³ °®á³òíèêà §à ïå°³®¤,
‘å°å¤íÿ ·è±å«üí³±òü
ó §àãà«üí³© ·è±å«üí®±ò³
°®á³òíèê³â r° ù® àí૳§óºòü±ÿ
ïå°±®íà«ó d°
Ï ° = Ï ¤ … d°‘å°å¤íÿ ï°®¤óêòèâí³±òü
‘å°å¤íÿ ·è±å«üí³±òü
‘å°å¤íÿ §à°®á³òíà ï«àòà
ï°àö³ ï°àöþþ·®ã® §à

ïå°³®¤, ù® àí૳§óºòü±ÿ
®¤í®ã® ï°àö³âíèêà Z n ï°àöþþ·èµ rï =
Ï Ï = Ï° … d°

à
’å¬ï §°®±òàííÿ
ï°®¤óêòèâí®±ò³
‘ó¬à §à°®á³òí®¿ Îá±ÿã âè°®á«åí®¿
‚èï«àòè ï°àö³ §à ïå°³®¤, ù®
ï«àòè ï°®¬è±«®â®- ï°®¤óêö³¿ §à
ï°àö³âíèêà¬, ê°³¬ àí૳§óºòü±ÿ,
âè°®áí跮㮠ïå°³®¤, ù®
§à°®á³òí®¿ ï«àòè ï°®òè áà§è±í®ã®
ïå°±®íà«ó àí૳§óºòü±ÿ
‚ï Ï Ïà và = Ï Ï … rÏ
”§ï = Z n … rn
²ÏÏ = à
ïå°³®¤ó Ï Ïá
Çà°ï«àò®¬³±òê³±òü Ï°è°³±ò ®á±ÿãó Ï°è°³±ò ®á±ÿãó
‚èò°àòè íà ®¤èíèö³ âè°®á«åí®¿ âè°®á«åí®¿
ïå°±®íà« Qn âè°®á«åí®¿ ï°®¤óêö³¿ §à ï°®¤óêö³¿ §à
°àµóí®ê §°®±òàííÿ °àµóí®ê °®±òó

ï°®¤óêö³¿ z = §ï ·è±å«üí®±ò³ ï°®¤óêòèâí®±ò³
v
ïå°±®íà«ó ï°àö³
∆vÏ = (và ’ vá ) … Ï Ï
∆vr = (và ’ vá ) … rÏ
Ïèò®¬à âàãà âèò°àò íà ïå°±®íà« ó à
§àãà«üíèµ âèò°àòàµ, âè°®áíèöòâà
Q
dÏ = Ï
Q§àã

‘µå¬à åê±ï°å±-àí૳§ó ·èííèê³â òà ï®êà§íèê³â ï°àö³ ³ §à°®á³òí®¿ ï«àòè


212
ΑÍ΂Ͳ ’…Ð̲ÍÈ ² ÏÎÍß’’ß

Ï®êà§íèêè àí૳§ó ³ ï«àíóâàííÿ ï°àö³, ï°®¤óêòèâí³±òü ï°àö³, ·è±å«ü-
í³±òü ïå°±®íà«ó §à êàòåã®°³ÿ¬è, §àãà«üí®åê®í®¬³·í³ êर®â³ ï®êà§íèêè,
âèò°àòè íà ïå°±®íà«, âèò°àòè íà ±®ö³à«üí³ âèï«àòè, ï®êà§íèêè ®ö³í-
êè ó¬®â ï°àö³, àó¤èò â ò°ó¤®â³© ±ôå°³, åê±ï°å±-àí૳§.
ÍÀ‚—ÀËÜͲ ÇÀ‚„ÀÍÍß ’À ÇÀÏÈ’ÀÍÍß

1. „«ÿ ·®ã® íå®áµ³¤í® ﰮ⮤èòè àí૳§ ò°ó¤®âèµ ï®êà§íèê³â?
2. ™® òàêå àó¤èò â ò°ó¤®â³© ±ôå°³? ‚ ÿêèµ à±ïåêòൠâ³í ﰮ⮤èòü±ÿ ³ ¤«ÿ
·®ã®?
3. Ю§â’ÿ¦³òü §à¤à·³.
G ”àêòè·íà ·è±å«üí³±òü ï°®¬è±«®â®-âè°®áí跮㮠ïå°±®íà«ó (Ï‚Ï) â
áà§è±í®¬ó ïå°³®¤³ ±ê«à«à 2800 ·®«. Ï«àíóºòü±ÿ, ù® ®á±ÿã ï°®¤óêö³¿ §°®-
±òå íà 105 %, à ï°®¤óêòèâí³±òü ï°àö³ — íà 106 %. ‚è§íà·èòè ï«àí®âó ·è-
±å«üí³±òü Ï‚Ï.
G “ ï«àí®â®¬ó ïå°³®¤³ ò°ó¤®¬³±òê³±òü âè°®áíè·®¿ ï°®ã°à¬è ±ê«à¤å
3418 òè±. í®°¬®-㮤èí, ê®åô³ö³ºíò âèê®íàííÿ í®°¬ âè°®á³òêó 1,1, à ô®í¤
°®á®·®ã® ·à±ó ®¤í®ã® °®á³òíèêà — 1911 㮤èí. ‚è§íà·èòè ·è±å«üí³±òü
®±í®âíèµ °®á³òíèê³â ó ï«àí®â®¬ó ïå°³®¤³.
G ‘å°å¤íü®®á«³ê®âà ·è±å«üí³±òü °®á³òíèê³â ±òàí®âèòü: â ² êâ. — 5500
·®«., â ²² êâ. — 5610, ó ²²² êâ. — 5720, ó IV êâ. — 5920.
Çà ï®âà¦íèµ ï°è·èí âèáó«® °®á³òíèê³â (·è±å«üí³±òü): ó ² êâ. — 1,5 %,
ó ²² êâ. — 0,8 %, ó ²²² êâ. — 1,8 %, à ó IV êâ. — 1,1 % ±å°å¤íü®°³·í®¿ ·è-
±å«üí®±ò³ °®á³òíèê³â.
‚è§íà·òå ¤®¤àòê®âó ï®ò°åáó °®á³òíèê³â:
1) ï®êâà°òà«üí® ³ §à °³ê;
2) íà ï®ï®âíåííÿ âèáó«èµ.
213
12 “ÏÐÀ‚˲ÍÍß Ï…Ð‘ÎÍÀËÎÌ
’À ÊÀ„Ð΂À ÏÎ˲’ÈÊÀ
ÍÀ ϲ„ÏÐȪ̑’‚²


Íà °³âí³ ï³¤ï°èº¬±òâà §à¬³±òü òå°¬³íó “ò°ó¤®â³ °å±ó°±è” âèê®°è-
±ò®âóþòü òå°¬³íè “êà¤°è” àá® “ïå°±®íà«”.
Ïå°±®íૠﳤï°èº¬±òâà (®°ãàí³§àö³¿) — êàòåã®°³ÿ ï°àö³âíèê³â, ÿê³
®á’º¤íàí³ §à ®§íàê®þ íà«å¦í®±ò³ ¤® ®°ãàí³§àö³¿ (àïà°àòó, ⳤ¤³«ó,
±«ó¦áè, «àá®°àò®°³¿, êàô夰è ò®ù®) àá® ï°®ôå±³¿ (óï°à⫳í±üêè©, à¤-
¬³í³±ò°àòèâíè©, ³í¦åíå°íè©, òåµí³·íè© ò®ù®).
Ïå°±®íà« ®°ãàí³§àö³¿ — öå º ±óêóïí³±òü ô³§è·íèµ ®±³á, ÿê³ §í൮-
¤ÿòü±ÿ § ®°ãàí³§àö³ºþ ÿê þ°è¤è·í®þ ®±®á®þ ó â³¤í®±èíàµ, ù® °åãó-
«þþòü±ÿ ¤®ã®â®°®¬ í੬ó, òà ¬àþòü ïåâí³ ÿê³±í³ µà°àêòå°è±òèêè,
ù® ¤®§â®«ÿþòü §àáå§ïå·èòè ¤®±ÿãíåííÿ ö³«å© ®°ãàí³§àö³¿. “ òàêèµ
â³¤í®±èíൠ¬®¦óòü áóòè ³ ô³§è·í³ ®±®áè — â«à±íèêè àá® ±ï³ââ«à±íè-
êè ®°ãàí³§àö³¿, ÿêù® â®íè ®ê°³¬ íà«å¦í®¿ ¿¬ ·à±òèíè ¤®µ®¤³â ®ò°è-
¬óþòü ⳤï®â³¤íó ®ï«àòó §à ó·à±òü ó ¤³ÿ«üí®±ò³ ®°ãàí³§àö³¿ §àâ¤ÿêè
±â®¿© ®±®áè±ò³© ï°àö³. ²íøè¬è ±«®âà¬è, ïå°±®íà«®¬ ®°ãàí³§àö³¿ íà-
§èâàþòü±ÿ â±³ ®±®áè, ÿê³ ï°àöþþòü â ®°ãàí³§àö³¿. ²±íóº ®§íàêà ïå°±®-
íà«ó ®°ãàí³§àö³¿ — íàÿâí³±òü ó íü®ã® ò°ó¤®âèµ â§àº¬®â³¤í®±èí § °®-
á®ò®¤àâöå¬. ßê ï°àâè«®, ö³ â§àº¬®â³¤í®±èíè ®ô®°¬«åí³ ò°ó¤®âè¬
¤®ã®â®°®¬ (ê®íò°àêò®¬), µ®·à íå º âèê«þ·åíè¬ ³ âà°³àíò ⳤ±óòí®±ò³
ô®°¬à«üí®ã® þ°è¤è·í®ã® ®ô®°¬«åííÿ í੬ó. ‚ ®±òàííü®¬ó âèïà¤-
êó ïå°±®íà« ®°ãàí³§àö³© ﮧáàâ«ÿºòü±ÿ ãà°àíò³© âèê®íàííÿ í®°¬
ò°ó¤®â®ã® §àê®í®¤àâ±òâà ±ò®±®âí® íü®ã®. ™å ®¤íà âফèâà ®§íàêà
ïå°±®íà«ó ®°ãàí³§àö³© — íàÿâí³±òü òàêèµ ïåâíèµ ÿê³±íèµ µà°àêòå°è-
±òèê, ÿê §¤³áí®±ò³ (íàÿâí³±òü ê®íê°åòíèµ §íàíü ³ ï°®ôå±³©íèµ íàâè-
·®ê, ¤®±â³¤ °®á®òè ó ïåâí³© ±ôå°³ ¤³ÿ«üí®±ò³); ¬®òèâàö³¿ (ꮫ® ï°®-
ôå±³©íèµ ³ ®±®áè±òèµ ³íòå°å±³â, ï°àãíåííÿ §°®áèòè êà°’º°ó, ï®ò°åáà
ó ï°®ôå±³©í³© ³ ®±®áè±ò³© ±à¬®°å૳§àö³¿); ÿê®±ò³ (íàÿâí³±òü ï±èµ®-
«®ã³·íèµ, ³íòå«åêòóà«üíèµ, ô³§è·íèµ ÿê®±òå©, íå®áµ³¤íèµ ¤«ÿ ïåâí®¿
ï°®ôå±³©í®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³).
Íàÿâí³±òü ó ±ï³â°®á³òíèê³â òèµ ·è ³íøèµ ÿê³±íèµ µà°àêòå°è±òèê
âè§íà·àº ±ò°óêòó°ó ïå°±®íà«ó ®°ãàí³§àö³© §à êàòåã®°³ÿ¬è: êå°³âíè-

214
êè, ô൳âö³, ±«ó¦á®âö³, °®á³òíèêè. ‚±³ êàòåã®°³¿ ïå°±®íà«ó ®°ãàí³-
§àö³©, ó ±â®þ ·å°ãó, ¬®¦óòü ±ò°óêòó°óâàòè±ÿ §à ï°®ôå±³ÿ¬è, ±ïå-
ö³à«üí®±òÿ¬è, êâ૳ô³êàö³©íè¬è ®§íàêà¬è. “¬®âè í੬àííÿ, °³âåíü
ÿê³±íèµ µà°àêòå°è±òèê, ¿µ °®§âèò®ê âè§íà·àþòü ¤³ÿ«üí³±òü ïå°±®íà-
«ó íà ïåâí³© ﮱळ ·è íà ïåâí®¬ó °®á®·®¬ó ¬³±ö³, ò®áò® âè§íà·àþòü
ﮫ®¦åííÿ ±ï³â°®á³òíèê³â â ®°ãàí³§àö³©í³© ±ò°óêòó°³.
’àêè¬ ·èí®¬, ïå°±®íૠﳤï°èº¬±òâà — öå º ±óêóïí³±òü ô³§è·íèµ
®±³á, ÿê³ ïå°åáóâàþòü § íè¬ ÿê § þ°è¤è·í®þ ®±®á®þ ó ±ò®±óíêàµ, ù®
°åãó«þþòü±ÿ ¤®ã®â®°®¬ í੬ó. “âå±ü ïå°±®íà« §à ï°èíöèﮬ ó·à±ò³
ó âè°®áíè·³© ¤³ÿ«üí®±ò³ ﮤ³«ÿºòü±ÿ íà ¤â³ êàòåã®°³¿ [15]:
• ï°®¬è±«®â®-âè°®áíè·è© ïå°±®íà«, §à©íÿòè© âè°®áíèöò⮬ ³
©®ã® ®á±«óã®âóâàííÿ¬;
• ïå°±®íà« íåï°®¬è±«®âè©, ÿêè© ïå°åáóâຠíà áà«àí±³ ﳤï°èº-
¬±òâà (°®á³òíèêè ¦èò«®â®-ꮬóíà«üí®ã® 㮱ﮤఱòâà, ¤èòÿ-
·èµ, «³êà°±üê®-±àí³òà°íèµ ó±òàí®â òà ³í.).
„® ±ê«à¤ó ï°®¬è±«®â®-âè°®áí跮㮠ïå°±®íà«ó âµ®¤ÿòü °®á³òíè-
êè, ±«ó¦á®âö³, ±ïåö³à«³±òè ³ êå°³âíèêè. ’àêè© °®§ï®¤³« ®áó¬®â«åíè©
µà°àêòå°®¬ âèê®íóâàíèµ ôóíêö³©.
„® °®á³òíèê³â â³¤í®±ÿòü±ÿ ®±®áè, ÿê³ áå§ï®±å°å¤íü® áå°óòü ó·à±òü
ó ï°®öå±³ ±òâ®°åííÿ ¬àòå°³à«üíèµ ö³íí®±òå© (íà¤àííÿ ï®±«óã). “
±â®þ ·å°ãó §à µà°àêòå°®¬ ó·à±ò³ ó âè°®áíè·®¬ó ï°®öå±³ °®á³òíèêè
°®§ï®¤³«ÿþòü±ÿ íà °®á³òíèê³â ®±í®âí®ã® âè°®áíèöòâà, ¤®ï®¬³¦í®ã®
âè°®áíèöòâà ³ ®á±«óã®âóþ·èµ 㮱ﮤఱüê®-¤®ï®¬³¦íèµ. ’àêè© °®§-
ﮤ³« º âফèâè¬, ò®¬ó ù®, ï®-ïå°øå, °®á³òíèêè ±ê«à¤àþòü íà©-
ᳫüø ·è±«åííó êàòåã®°³þ; ï®-¤°óãå, ò®¬ó ù® ò°ó¤®â³ ôóíêö³¿, ù®
âèê®íóþòü±ÿ ®±í®âíè¬è ³ ¤®ï®¬³¦íè¬è °®á³òíèêà¬è, º ¤ó¦å °³§íè-
¬è, ®±®á«èâ® íà ±òळ¿ âíóò°³øíü®âè°®áí跮㮠ï«àíóâàííÿ. ‚è§íà-
·åííÿ ï®ò°åáè â °®á³òíèêൠöèµ ã°óï §¤³©±íþºòü±ÿ ï®-°³§í®¬ó.
„® ®±í®âíèµ °®á³òíèê³â â³¤í®±ÿòü òèµ, ÿê³ §à©íÿò³ áå§ï®±å°å¤íü®
âèã®ò®â«åííÿ¬ ï°®¤óêö³¿ (âå°±òàòíèêè, ®ïå°àò®°è àâò®¬àòè·íèµ «³-
í³© òà ³í.). „® ¤®ï®¬³¦íèµ — òèµ, ÿê³ ®á±«óã®âóþòü âè°®áíè·³ ï°®-
öå±è, ù® âèê®íóþòü±ÿ ®±í®âíè¬è °®á³òíèêà¬è (íà«à¤·èêè, °å¬®íò-
íèêè, ±ê«à¤±üê³ °®á³òíèêè, ï°èáè°à«üíèêè òà ³í.).
Êå°³âíèêè — öå º °®á³òíèêè, ÿê³ §à©¬àþòü êå°óþ·³ ï®±à¤è íà ﳤ-
ï°èº¬±òâ³, ó ±ò°óêòó°íèµ ï³¤°®§¤³«àµ. Íàï°èê«à¤, ¤è°åêò®°, 㮫®â-
íè© áóµãà«òå°, 㮫®âíè© ³í¦åíå°, 㮫®âíè© ¬åµàí³ê òà ³í., ¿µ §à±òóï-
íèêè. Çà«å¦í® ⳤ âèê®íóâàíèµ ôóíêö³© êå°³âíèêè ¬®¦óòü áóòè
ⳤíå±åí³ ¤® ±ïåö³à«³±ò³â, ÿêù® ¿µ ¤³ÿ«üí³±òü âè¬àãຠíàÿâí®±ò³ ±ïå-
ö³à«üíèµ òåµí³·íèµ §íàíü, àá® ¤® ±«ó¦á®âö³â, ÿêù® âèê®íóâàí³
ôóíêö³¿ íå âè¬àãàþòü òàêèµ ±ïåö³à«üíèµ §íàíü.

215
„® ±ïåö³à«³±ò³â â³¤í®±ÿòü±ÿ °®á³òíèêè, ÿê³ §à©íÿò³ ³í¦åíå°í®-òåµ-
í³·íè¬è, åê®í®¬³·íè¬è òà ³íøè¬è °®á®òà¬è. –å º íàï°èê«à¤, áóµ-
ãà«òå°è, ¤è±ïåò·å°è, ³í¦åíå°è, ³í±ïåêò®°è, í®°¬óâà«üíèêè, ¬åµàí³-
êè, åê®í®¬³±òè, þ°è±òè òà ³í.
„® ±«ó¦á®âö³â â³¤í®±ÿòü °®á³òíèê³â, ÿê³ §¤³©±íþþòü ﳤã®ò®âêó ³
®ô®°¬«åííÿ ¤®êó¬åíòàö³¿, ®á«³ê ³ ê®íò°®«ü, 㮱ﮤఱüêå ®á±«óã®-
âóâàííÿ, §®ê°å¬à ¤³«®â®¤³â, ꮬåí¤àíò³â, ±åê°åòà°³â, êà±è°³â ³ ò. ³í.
Çà µà°àêòå°®¬ ³ ±ê«à¤í³±òþ âèê®íóâàíèµ °®á³ò âå±ü ïå°±®íà« ã°ó-
ïóºòü±ÿ §à ï°®ôå±³ÿ¬è, ±ïåö³à«üí®±òÿ¬è ³ êâ૳ô³êàö³ºþ.
ϳ¤ ï°®ôå±³ºþ °®§ó¬³þòü ïåâíè© âè¤ ¤³ÿ«üí®±ò³ «þ¤èíè, ÿêà â®-
«®¤³º ꮬï«åê±®¬ ±ïåö³à«üíèµ §íàíü ³ ï°àêòè·íèµ íàâè·®ê, ù® ¤®§-
⮫ÿþòü âèê®íóâàòè ïåâíè© âè¤ °®á®òè.
‘ïåö³à«üí³±òü — öå º ꮬï«åê± §íàíü ó °à¬êൠò³º¿ ·è ³íø®¿ ï°®-
ôå±³¿ (±«þ±à°-³í±ò°ó¬åíòà«üíèê, ±«þ±à°-±ê«à¤à«üíèê).
Êâ૳ô³êàö³ÿ — öå º ±òóï³íü ³ °³âåíü ﳤã®ò®âêè °®á³òíèêà. •à°àê-
òå°è§óº ±òóï³íü ±ê«à¤í®±ò³ ¤àí®ã® ê®íê°åòí®ã® âè¤ó °®á®òè, ù® íè¬
âèê®íóºòü±ÿ. „«ÿ ±ïåö³à«³±ò³â ³ ±«ó¦á®âö³â °³âåíü ¿µíü®¿ êâ૳ô³êàö³¿
âè§íà·àºòü±ÿ, ÿê ï°àâè«®, íà ®±í®â³ °³âíÿ ±ïåö³à«üí®¿ ®±â³òè § ê®°è-
ãóâàííÿ¬ â íà±òóïí®¬ó §à ﳤ±ó¬êà¬è àòå±òàö³©, ù® ﰮ⮤ÿòü±ÿ.
„«ÿ °®á³òíèê³â °³âíå¬ êâ૳ô³êàö³¿ ±«ó¦èòü òà°èôíè© °®§°ÿ¤, ù®
ï°è±â®þºòü±ÿ ê®¦í®¬ó §à ﳤ±ó¬êà¬è âèï°®áóâàíü, ÿê³ ï°®â®¤ÿòü±ÿ.
‘ê«à¤ °®á³òíèê³â §à êàòåã®°³ÿ¬è ±òâ®°þº ±ò°óêòó°ó êर³â.
‘ò°óêòó°à — öå º ïèò®¬à âàãà ⳤï®â³¤í®¿ ã°óïè °®á³òíèê³â ó §à-
ãà«üí³© ·è±å«üí®±ò³ ïå°±®íà«ó. ‘ò°óêòó°à êर³â âèâ·àºòü±ÿ ³ àí૳-
§óºòü±ÿ ÿê ï® ï³¤ï°èº¬±òâó â ö³«®¬ó, òàê ³ ï® ®ê°å¬èµ ©®ã® ﳤ°®§¤³-
«àµ.
‚èâ·åííÿ ±ê«à¤ó °®á®·®¿ ±è«è ï°èïó±êຠ© ®ò°è¬àííÿ ⳤï®â³¤-
íèµ ±ò°óêòó°íèµ µà°àêòå°è±òèê §à íè§ê®þ ¤å¬®ã°àô³·íèµ ®§íàê:
±òàòü, â³ê, °³âåíü §àãà«üí®¿ òà ±ïåö³à«üí®¿ ®±â³òè ò®ù®. –³ ¤àí³ ö³êàâ³
ﳤï°èº¬±òâó ¤«ÿ âè°®á«åííÿ êर®â®¿ ﮫ³òèêè ³ ïå°±ïåêòèâ êर®-
â®ã® ±ê«à¤ó.
—è±å«üí³±òü ïå°±®íà«ó ﳤï°èº¬±òâà íå §à«èøàºòü±ÿ ï®±ò³©í®þ.
‚®íà áå§ïå°å°âí® §¬³íþºòü±ÿ âí౫³¤®ê ò®ã®, ù® ﳤï°èº¬±òâ® ï°®-
òÿ㮬 ïåâí®ã® ïå°³®¤ó §¤³©±íþº í੬àííÿ ³ §â³«üíåííÿ °®á³òíèê³â.
’®¬ó °®§°³§íÿþòü ï®íÿòòÿ “®á«³ê®âè© ±ê«à¤”, “±å°å¤íü®®á«³ê®âè©
±ê«à¤” ³ “ÿâ®·íè© ±ê«à¤ °®á³òíèê³â”.
„® ®á«³ê®â®ã® ±ê«à¤ó â³¤í®±ÿòü±ÿ â±³ °®á³òíèêè, ù® ï°è©íÿò³ íà
ï®±ò³©íó, ±å§®ííó ³ ò謷౮âó °®á®òó ±ò°®ê®¬ íà ®¤èí ¤åíü ³ ᳫüøå
§ ¤íÿ §à°àµóâàííÿ ¿µ íà °®á®òó. “ öü®¬ó ±ïè±êó ꮦíè© êà«åí¤à°íè©

216
¤åíü â°àµ®âóþòü±ÿ ÿê ôàêòè·í® ï°àöþþ·³, òàê ³ ⳤ±óòí³ §à áó¤ü-
ÿêè¬è ï°è·èíà¬è. ’°ó¤®â³ êíè¦êè òàêèµ °®á³òíèê³â §í൮¤ÿòü±ÿ â
êर®â³© ±«ó¦á³ ﳤï°èº¬±òâà, à â íàê৳ ï°® ï°è§íà·åííÿ íà °®á®-
òó §à±òå°³ãàºòü±ÿ, ù® ©¤åòü±ÿ ï°® øòàòíó ï®±à¤ó. ‚褳«ÿþòü ±ó¬³±-
íèê³â, â íàê৳ ï°® ï°è§íà·åííÿ ÿêèµ §à§íà·àºòü±ÿ, ù® ò°èâ૳±òü ¿µ
°®á®·®ã® ¤íÿ íå ï®âèííà ïå°åâèùóâàòè 50 % â±òàí®â«åí®ã® §àê®í®¬
¤«ÿ ¤àí®¿ êàòåã®°³¿. Ê°³¬ ò®ã®, â褳«ÿºòü±ÿ ã°óïà °®á³òíèê³â, ÿê³ ï°à-
öþþòü §à ¤®ã®â®°à¬è ﳤ°ÿ¤ó (¤®°ó·åííÿ), ·è±å«üí³±òü ÿêèµ ¤® ®á-
«³ê®â®¿ ·è±å«üí®±ò³ íå âê«þ·àºòü±ÿ, à«å â ®ê°å¬èµ âèïà¤êൠâ®íè
â°àµ®âóþòü±ÿ ÿê ö³«³ ®¤èíèö³, íà ⳤ¬³íó ⳤ ±ó¬³±íèê³â, ÿê³ âí®±ÿòü-
±ÿ ¤® ±ïè±êó “ó °®§¬³°³” íå ᳫüø 0,5 ®¤èíèö³.
‘å°å¤íü®®á«³ê®âà ·è±å«üí³±òü §à §â³òíè© ïå°³®¤ °®§°àµ®âóºòü±ÿ
ø«ÿµ®¬ ﳤ±ó¬®âóâàííÿ ·è±å«üí®±ò³ °®á³òíèê³â ®á«³ê®â®ã® ±ê«à¤ó
§à ꮦíè© êà«åí¤à°íè© ¤åíü §â³òí®ã® ¬³±ÿöÿ, ò®áò® § 1 ï® 31 ·è±«à,
â°àµ®âóþ·è ±âÿòê®â³ òà âèµ³¤í³ ¤í³, ³ °®§ï®¤³«ó ®ò°è¬àí®¿ ±ó¬è íà
·è±«® êà«åí¤à°íèµ ¤í³â §â³òí®ã® ¬³±ÿöÿ.
„«ÿ ¬à«èµ ﳤï°èº¬±òâ ï°èïó±êàºòü±ÿ ±ï°®ùåíå âè§íà·åííÿ ±å-
°å¤íü®®á«³ê®â®¿ ·è±å«üí®±ò³ °®á³òíèê³â ÿê ﮫó±ó¬è ¤àíèµ ï°® ¿µ
íàÿâí³±òü íà ï®·àò®ê ³ ê³íåöü ꮦí®ã® §â³òí®ã® ¬³±ÿöÿ.
ßâ®·íà ·è±å«üí³±òü ï®êà§óº, ±ê³«üêè ®±³á § ·è±«à òèµ, ù® º â ±ïè±-
êó, §’ÿâè«è±ÿ íà °®á®òó. —豫® ôàêòè·í® ï°àöþþ·èµ — öå º ·è±å«ü-
í³±òü íå ò³«üêè ïå°±®íà«ó, ù® ï°è©ø®â íà °®á®òó, à«å © òàê®ã®, ù®
ôàêòè·í® ï°è±òóïèâ ¤® °®á®òè. г§íèöÿ ¬³¦ ÿâ®·íè¬ ·è±«®¬ ³ ôàê-
òè·í® ï°àöþþ·è¬ ïå°±®íà«®¬ ¤®§â®«ÿº âè§íà·èòè ö³«®¤åíí³ ï°®-
±ò®¿.
ßê â¦å ⳤ§íà·à«®±ÿ, §¬³íè ó ®á«³ê®â³© ·è±å«üí®±ò³ ïå°±®íà«ó ⳤ-
áóâàþòü±ÿ âí౫³¤®ê ï°è©®¬ó íà °®á®òó ³ §â³«üíåííÿ °®á³òíèê³â. Ðóµ
êर³â òàꮦ ®áó¬®â«åíè© íå®áµ³¤í³±òþ ï°èâå¤åííÿ ¤® ⳤï®â³¤í®±-
ò³ ï®ò°åá âè°®áíèöòâà § ï®ò°åáà¬è â ï°àö³ ïåâí®¿ ÿê®±ò³ òà 곫ü-
ê®±ò³.
Çà ¤àíè¬è ï°® íàÿâí³±òü êर³â â ö³«®¬ó ³ §à êàòåã®°³ÿ¬è òà ã°ó-
ïà¬è ïå°±®íà«ó ¬®¦íà °®§°àµ®âóâàòè ï®êà§íèêè, ù® µà°àêòå°è§ó-
þòü ®á®°®ò êर³â:
1) ê®åô³ö³ºíò ³íòåí±èâí®±ò³ ®á®°®òó § ï°è©®¬ó (ʳ) — ⳤí®øåí-
íÿ ï°è©íÿòèµ °®á³òíèê³â (—ï) ¤® ±å°å¤íü®®á«³ê®â®ã® ·è±«à (—±):

—ï
ʳ = (1)
,
—±


217
2) ê®åô³ö³ºíò ®á®°®òó § âèáóâàííÿ (Êâ) — ⳤí®øåííÿ ·è±å«üí®±ò³
âèáó«èµ (—â) ¤® ±å°å¤íü®®á«³ê®â®ã® ±ê«à¤ó °®á³òíèê³â:

—â
Êâ = (2)
,
—±

3) ê®åô³ö³ºíò ï«èíí®±ò³ (Êï) — ⳤí®øåííÿ âèáó«èµ §à ï°è·èíà-
¬è (—âï) §à â«à±íè¬ áà¦àííÿ¬, §à ï°®ãó«, ³íø³ ï®°óøåííÿ ¤® ±å°å¤-
íü®®á«³ê®â®ã® ±ê«à¤ó:

— âï
Êï = (3)
,
—±

4) ê®åô³ö³ºíò §à¬³ùåííÿ (ʧ) — ⳤí®øåííÿ °³§íèö³ ·è±å«üí®±ò³
ï°è©íÿòèµ ³ âèáó«èµ ¤® ±å°å¤íü®®á«³ê®â®ã® ±ê«à¤ó:

—ï ’ —â
ʧ = (4)
,
—±

5) ê®åô³ö³ºíò ±òà«®±ò³ êर³â (ʱ) — ⳤí®øåííÿ ·è±å«üí®±ò³ ®±³á,
ÿê³ º ⠮᫳ê®â®¬ó ±ê«à¤³ âå±ü êà«åí¤à°íè© °³ê (—ê), ¤® ±å°å¤íü®®á«³-
ê®â®ã® ±ê«à¤ó:

—ê
ʱ = (5)
.
—±

Àíà«®ã³·í³ ï®êà§íèêè ¬®¦óòü áóòè °®§°àµ®âàí³ ï® âíóò°³øí³µ
ﳤ°®§¤³«àµ ﳤï°èº¬±òâà.
Ïå°±®íà« ®°ãàí³§àö³© ï°àöþº íà §àáå§ïå·åííÿ ïåâíèµ ö³«å© ﳤ-
ï°èº¬±òâà. Ê°³¬ ò®ã®, ©®ã® ±ï³â°®á³òíèêè ⮫®¤³þòü â«à±íè¬è ö³-
«ü®âè¬è íà±òàí®âà¬è. …ôåêòèâí³±òü °®á®òè ïå°±®íà«ó ®°ãàí³§àö³©
·à±ò³øå âè§íà·àºòü±ÿ òè¬, íà±ê³«üêè ö³«³ ꮦí®ã® ±ï³â°®á³òíèêà
à¤åêâàòí³ ö³«ÿ¬ ®°ãàí³§àö³¿.
“ï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬ ¬àº ¤âà §íà·åííÿ:
1) ±è±òå¬à ®°ãàí³§àö³©íèµ, ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·íèµ, ï±èµ®«®ã³·-
íèµ, ¬®°à«üíèµ ³ ï°àâ®âèµ â³¤í®±èí, ù® §àáå§ïå·óþòü åôåêòèâíó °å-
૳§àö³þ ¬®¦«èâ®±òå© «þ¤èíè ÿê â ³íòå°å±àµ ±à¬®ã® °®á³òíèêà, òàê
³ ®°ãàí³§àö³¿ â ö³«®¬ó. “ï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬ — ®±®á«èâà ãà«ó§ü
óï°à⫳ííÿ ·å°å§ ±ïåöèô³êó ©®ã® ®á’ºêòà — «þ¤èíè, öå º ®±®á«èâè©
âè¤ óï°à⫳í±üꮿ ¤³ÿ«üí®±ò³, ù® ï®ò°åáóº òâ®°·®ã® (à íå ¬åµàí³·í®-

218
ã®) ﳤµ®¤ó, ³í¤èⳤó૳§àö³¿ òà ®á«³êó ¤®âã®±ò°®ê®â®¿ ïå°±ïåêòèâè
ï°è ï°è©íÿòò³ â±³µ °³øåíü. ™®á ó±ï³øí® °®§âèâàòè±ÿ, ®°ãàí³§àö³ÿ
ï®âèííà êå°óâàòè ﳤ᮰®¬, íàâ·àííÿ¬, ®ö³íê®þ ³ âèíàã®°®¤®þ
ïå°±®íà«ó, ò®áò® ±òâ®°þâàòè ³ 󤮱ê®íà«þâàòè ®±®á«èâ³ ¬åò®¤è,
ï°®öå¤ó°è, ï°®ã°à¬è óï°à⫳ííÿ öè¬è ï°®öå±à¬è. “ ±â®¿© º¤í®±ò³
¬åò®¤è, ï°®öå¤ó°è, ï°®ã°à¬è ÿâ«ÿþòü ±®á®þ ±è±òå¬ó óï°à⫳ííÿ
ïå°±®íà«®¬. ’°à¤èö³©í® â褳«ÿþòü ±è±òå¬è, ù® ⳤï®â³¤àþòü ®±í®â-
íè¬ ôóíêö³ÿ¬ óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬ — ﳤᳰ, íàâ·àííÿ, °®§âèò®ê,
®ö³íêà ³ âèíàã®°®¤à ïå°±®íà«ó. ²í®¤³ ¤â³ ®±òàíí³ ±è±òå¬è ®á’º¤íó-
þòü±ÿ â ®¤íó ·å°å§ ¿µ â§àº¬®§à«å¦í³±òü;
2) ö³«å±ï°ÿ¬®âàíà ¤³ÿ«üí³±òü êå°³âíèê³â ³ °®á³òíèê³â ﳤ°®§¤³«³â,
ù® âê«þ·àº °®§°®áêó ±ò°àòå㳿 êर®â®¿ ﮫ³òèêè, ê®íöåïö³þ, ï°èí-
öèïè ³ ¬åò®¤è óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬ íà ﳤï°èº¬±òâ³. “ï°à⫳ííÿ
ïå°±®íà«®¬ ﮫÿãຠó ô®°¬óâàíí³ ±è±òå¬è óï°à⫳ííÿ ﳤï°èº¬-
±ò⮬ â ö³«®¬ó ³ ±è±òå¬è óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬; ï«àíóâàíí³ êर®-
⮿ °®á®òè, °®§°®áö³ ®ïå°àòèâí®ã® ï«àíó êर®â®¿ °®á®òè íà ﳤ-
ï°èº¬±òâ³; ï°®âå¤åíí³ ¬à°êåòèíãó ïå°±®íà«ó, âè§íà·åíí³ êर®â®ã®
ï®òåíö³à«ó ³ ï®ò°åáè ﳤï°èº¬±òâà â ïå°±®í૳; ®á«³êó ³ í®°¬óâàíí³
ïå°±®íà«ó ﳤï°èº¬±òâà [73].
‘è±òå¬à óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬ íå§à«å¦í® ⳤ ò°àêòóâàííÿ öü®-
ã® ï®íÿòòÿ °å૳§óº ó±³ ©®ã® ôóíêö³¿. ‚®íà ±ê«à¤àºòü±ÿ § 11 ﳤ±è±-
òå¬:
• §àãà«üí®ã® òà «³í³©í®ã® êå°³âíèöòâà, ù® §¤³©±íþº óï°à⫳ííÿ
®°ãàí³§àö³ºþ â ö³«®¬ó, à òàꮦ ®ê°å¬è¬è ôóíêö³®íà«üíè¬è òà
âè°®áíè·è¬è ﳤ°®§¤³«à¬è;
• ï«àíóâàííÿ òà ¬à°êåòèíãó, ù® âèê®íóº °®§°®áêó êर®â®¿ ï®-
«³òèêè òà ±ò°àòå㳿 óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬, àí૳§ êर®â®ã®
ï®òåíö³à«ó òà °èíêó ï°àö³, ®°ãàí³§àö³þ êर®â®ã® ï«àíóâàííÿ
òà ï°®ãí®§óâàííÿ ï®ò°åáè ó ïå°±®í૳, ®°ãàí³§àö³þ °åê«à¬è;
• óï°à⫳ííÿ í੬àííÿ¬ òà ®á«³ê®¬ ïå°±®íà«ó;
• óï°à⫳ííÿ ò°ó¤®âè¬è â³¤í®±èíà¬è, ù® ﰮ⮤èòü àí૳§ òà
°åãó«þº â§àº¬®â³¤í®±èíè â ꮫåêòèâ³, óï°àâ«ÿº âè°®áíè·è¬è
ê®íô«³êòà¬è, ﰮ⮤èòü ±®ö³à«üí®-ï±èµ®«®ã³·íó ¤³àãí®±òèêó;
• §àáå§ïå·åííÿ í®°¬à«üíèµ ó¬®â ï°àö³ ø«ÿµ®¬ ï°èâå¤åííÿ ¤®
ⳤï®â³¤í®±ò³ ï°®öå±³â ï°àö³ â謮ãଠï±èµ®ô³§³®«®ã³¿ òà å°ã®-
í®¬³êè ï°àö³;
• óï°à⫳ííÿ °®§âèòꮬ ïå°±®íà«ó, ù® §¤³©±íþº íàâ·àííÿ òà ïå-
°åíàâ·àííÿ ïå°±®íà«ó, ô®°¬óº ã°óïè ¤«ÿ ﳤâèùåííÿ êâ૳ô³-
êàö³¿, ï°®±óâàííþ ï® ±«ó¦á³;

219
• óï°à⫳ííÿ ¬®òèâàö³ºþ ï®â夳íêè ïå°±®íà«ó, ù® ïå°å¤áà·àº
°®§°®áêó ±è±òå¬è ®ï«àòè òà ±òè¬ó«þâàííÿ ï°àö³, §¤³©±íåííÿ
í®°¬óâàííÿ òà òà°èô³êàö³¿ ïå°±®íà«ó, âè§íà·åííÿ ô®°¬ ó·à±ò³
ïå°±®íà«ó ó ¤®±ÿãíåíí³ âè±®êèµ ê³íöåâèµ °å§ó«üòàò³â;
• óï°à⫳ííÿ ±®ö³à«üíè¬ °®§âèòꮬ ꮫåêòèâó;
• °®§âèòêó ®°ãàí³§àö³©í®¿ ±ò°óêòó°è óï°à⫳ííÿ ®°ãàí³§àö³¿;
• ï°àâ®â®ã® §àáå§ïå·åííÿ ïå°±®íà«ó;
• ³íô®°¬àö³©í®ã® §àáå§ïå·åííÿ ±è±òå¬è óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬.
’àêè¬ ·èí®¬, óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬ º áàãàò®ï«àí®â®þ ±è±òå-
¬®þ. ™®á òàêà ±è±òå¬à íळ©í® ï°àöþâà«à ó íå®áµ³¤í®¬ó °å¦è¬³,
âèê®°è±ò®âóþòü ò°è ã°óïè ¬åò®¤³â óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬:
• ब³í³±ò°àòèâí³ àá® ®°ãàí³§àö³©í³;
• åê®í®¬³·í³;
• ±®ö³à«üí®-ï±èµ®«®ã³·í³.
–³ ¬åò®¤è ò³±í® ï®â’ÿ§àí³ ¬³¦ ±®á®þ (¤èâ. ±µå¬ó 1):


À¤¬³í³±ò°àòèâí³ ‘®ö³à«üí®-
…ê®í®¬³·í³ ¬åò®¤è
(®°ãàí³§àö³©í³) ¬åò®¤è ï±èµ®«®ã³·í³ ¬åò®¤è‘µå¬à 1. ‚§àº¬®§â’ÿ§®ê ò°ü®µ ã°óï ¬åò®¤³â óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬


Ê®¦íè© § öèµ ¬åò®¤³â ¬àº ±â®º ï°è§íà·åííÿ ³ ⳤ³ã°àº ±â®þ °®«ü
â ï°®öå±³ óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬. Çà«å¦í® ⳤ ò®ã®, ÿê ö³ ¬åò®¤è ï®-

<< . .

. 24
( : 30). . >>