<< . .

. 27
( : 30). . >>

¤®¬®â«åí®±òå©. Íà ⳤ¬³íó ⳤ ᳫüø®±ò³ §àµ³¤íèµ ¤å°¦àâ, ó ÿêèµ ê®-
«åêòèâí³ ¤®ã®â®°è ³ ¤®¬®â«åí®±ò³ ââà¦àþòü±ÿ í®°¬àòèâíè¬è ¤®êó-
¬åíòà¬è íà °³âí³ §àê®íó, ó íà± â®íè â áàãàòü®µ âèïà¤êൠ¬àþòü µà-
°àêòå° °åꮬåí¤àö³©.
ÌÎÏ ï°è©íÿ«à íè§êó í®°¬àòèâíèµ àêò³â, ù® ïå°å¤áà·àþòü â±òà-
í®â«åííÿ ﮫ®¦åíü ï°® §à°®á³òíó ï«àòó ø«ÿµ®¬ ò°è±ò®°®íí³µ ïå°å-
ã®â®°³â §à ó·à±òþ áå§ï®±å°å¤íü® §àö³êàâ«åíèµ ò°ó¤ÿùèµ òà ﳤï°è-
º¬ö³â ¤«ÿ ò®ã®, ù®á ò°ó¤ÿù³ §¬®ã«è ®ò°è¬àòè íà«å¦íó §à°®á³òíó
ï«àòó. ÌÎÏ âè±òóïຠ§à ï°è©íÿòòÿ §àê®í³â, ÿê³ §àá®°®íÿþòü ¤è±ê-
°è¬³íàö³þ â ®ï«àò³ ï°àö³ §à áó¤ü-ÿê®þ ®§íàê®þ.

238
Ê®«® ïèòàíü § ®ï«àòè ï°àö³, ù® °åãó«þþòü±ÿ â ꮫåêòèâíèµ ¤®-
ã®â®°àµ ³ ó㮤àµ, §à Çàê®í®¬ “ê°à¿íè “Ï°® ꮫåêòèâí³ ¤®ã®â®°è ³
óã®¤è” [3] º òàêè¬:
Ãåíå°à«üíà ó㮤à:
• ¬³í³¬à«üí³ ±®ö³à«üí³ ãà°àíò³¿ ®ï«àòè ï°àö³ òà ¤®µ®¤³â;
• °®§¬³° ï°®¦èòê®â®ã® ¬³í³¬ó¬ó, ¬³í³¬à«üíèµ í®°¬àòèâ³â;
• ó¬®âè §°®±òàííÿ ô®í¤³â ®ï«àòè ï°àö³ òà â±òàí®â«åííÿ ¬³¦ãà-
«ó§åâèµ ±ï³âⳤí®øåíü â ®ï«àò³ ï°àö³.
Ãà«ó§åâà ó㮤à:
• ¬³í³¬à«üí³ ãà°àíò³¿ §à°®á³òí®¿ ï«àòè ⳤï®â³¤í® ¤® êâ૳ô³-
êàö³¿ íà ®±í®â³ º¤èí®¿ òà°èôí®¿ ±³òêè;
• ¬³í³¬à«üí³ °®§¬³°è ¤®ï«àò ³ íà¤áàâ®ê § ó°àµóâàííÿ¬ ±ïåöèô³-
êè, ó¬®â ï°àö³ ®ê°å¬èµ ï°®ôå±³©íèµ ã°óï ³ êàòåã®°³© ï°àö³â-
íèê³â ãà«ó§³;
• ¬³í³¬à«üí³ ±®ö³à«üí³ ãà°àíò³¿, ꮬïåí±àö³¿ òà ﳫüãè ó ±ôå°³ ®ï-
«àòè ï°àö³;
• ó¬®âè §°®±òàííÿ ô®í¤ó ®ï«àòè ï°àö³;
• ¬³¦êâ૳ô³êàö³©í³ (¬³¦ï®±à¤®â³) ±ï³âⳤí®øåííÿ â ®ï«àò³
ï°àö³.
Ðåã³®íà«üíà ó㮤à:
• ¬³í³¬à«üí³ ±®ö³à«üí³ ãà°àíò³¿ ®ï«àòè ï°àö³ òà ¤®µ®¤³â;
• °®§¬³° ï°®¦èòê®â®ã® ¬³í³¬ó¬ó, ¬³í³¬à«üíèµ í®°¬àòèâ³â.
Ê®«åêòèâíè© ¤®ã®â³°:
• â±³ ïèòàííÿ ù®¤® ó¬®â ®ï«àòè ï°àö³, â ò®¬ó ·è±«³ ¬³í³¬à«üíà
òà°èôíà ±òàâêà.
Ê®«åêòèâíè© ¤®ã®â³° (¤®¬®â«åí³±òü) íàáè°àº ·èíí®±ò³ ⳤ ¤íÿ
©®ã® ﳤïè±àííÿ ï°å¤±òàâíèêà¬è ±ò®°³í àᮠⳤ ¤íÿ, ù® âêà§àíè© â
öèµ àêòàµ. Ǭ³íè òà ¤®ï®âíåííÿ ¤® öü®ã® ¤®ã®â®°ó (¤®¬®â«åí®±ò³) â
ïå°³®¤ ©®ã® ¤³¿ ¬®¦óòü âí®±èòè±ÿ §à ¤®¬®â«åí³±òþ ±ò®°³í â ï®°ÿ¤êó,
â±òàí®â«åí®¬ó ï°è ©®ã® óê«à¤àíí³. Ï°®òè°³··ÿ, ù® âèíèêàþòü ﳤ
·à± ï°®âå¤åííÿ ꮫåêòèâíèµ ïå°åã®â®°³â ³ óê«à¤àííÿ ꮫåêòèâíèµ
¤®ã®â®°³â ãà«ó§åâèµ, °åã³®íà«üíèµ ¤®¬®â«åí®±òå©, °®§ã«ÿ¤àþòü±ÿ
ï®ã®¤¦óâà«üí®þ ꮬ³±³ºþ. Ï®°ÿ¤®ê ¿¿ ±òâ®°åííÿ òà ¤³ÿ«üí®±ò³ â±òà-
í®â«þºòü±ÿ ±ò®°®íà¬è.
Ï°®òè°³··ÿ, ù® âèíèêàþòü ﳤ ·à± ï°®âå¤åííÿ ïå°åã®â®°³â ³ óê-
«à¤àííÿ ãåíå°à«üí®¿ ¤®¬®â«åí®±ò³, °®§ã«ÿ¤àþòü±ÿ Íàö³®íà«üí®þ
°à¤®þ § ±®ö³à«üí®ã® ïà°òíå°±òâà. “ âèïà¤êó í央±ÿãíåííÿ ¤®¬®â«å-
í®±ò³ ò°ó¤®âè© ±ï³° âè°³øóºòü±ÿ â §àê®í®¤àâ·®¬ó ï®°ÿ¤êó.

239
„®¬®â«åí®±ò³ óê«à¤àþòü±ÿ ï®±«³¤®âí®, ï®·èíàþ·è § ãåíå°à«üí®¿.
Í®°¬è ®±òàííü®¿ ®á®â’ÿ§ê®â³ ¤«ÿ â°àµóâàííÿ íà ﮤà«üøèµ °³âíÿµ
ꮫåêòèâíèµ ïå°åã®â®°³â, à í®°¬è ãà«ó§å⮿ òà °åã³®íà«üí®¿ — íà
âè°®áíè·®¬ó °³âí³ ÿê ¬³í³¬à«üí³ ãà°àíò³¿.
„®¬®â«åí®±ò³ òà ꮫåêòèâí³ ¤®ã®â®°è ¬àþòü ±è«ó ¬³¦ãà«ó§åâèµ,
ãà«ó§åâèµ ³ «®êà«üíèµ í®°¬àòèâíèµ àêò³â, ù® °åãó«þþòü ±®ö³à«üí®-
ò°ó¤®â³ â³¤í®±èíè, ³ º ®á®â’ÿ§ê®âè¬è ÿê ¤«ÿ ±ò®°³í, ÿê³ ¿µ ﳤïè±à«è,
òàê ³ ¤«ÿ ®°ãàí³â, ù® ï®ê«èêàí³ âè°³øóâàòè ꮫåêòèâí³ òà ³í¤èⳤó-
à«üí³ ò°ó¤®â³ ±ï®°è. Ï°®òÿ㮬 ¤³¿ ¤®¬®â«åí®±òå© ³ ꮫåêòèâíèµ ¤®-
ã®â®°³â í³µò® § ï°å¤±òàâíèê³â ±ò®°³í â ®¤í®±ò®°®ííü®¬ó ï®°ÿ¤êó íå
¬®¦å âè¬àãàòè §á³«üøåííÿ (§¬åíøåííÿ) °®§¬³°³â ®ï«àòè ï°àö³ òà
ﳫüã, ®ê°³¬ ïå°å¤áà·åíèµ.
Í®°¬è ꮫåêòèâí®ã® ¤®ã®â®°ó, ù® ï°èïó±êàþòü °³âåíü ®ï«àòè
ï°àö³ í覷å í®°¬, âè§íà·åíèµ ãåíå°à«üí®þ, ãà«ó§åâ®þ ·è °åã³®-
íà«üí®þ ¤®¬®â«åí®±òÿ¬è, à«å íå íè¦·å ¤å°¦àâíèµ í®°¬ ³ ãà°àíò³© â
®ï«àò³ ï°àö³, ¬®¦óòü âèê®°è±ò®âóâàòè±ÿ ò³«üêè ó âèïà¤êó, ꮫè
ô³íàí±®â³ ò°ó¤í®ù³ ﳤï°èº¬±òâà ¬àþòü ò謷౮âè© µà°àêòå°, ò®á-
ò® — íà ïå°³®¤ ¿µ ﮤ®«àííÿ, à«å íå ᳫüøå í³¦ íà ø³±òü ¬³±ÿö³â.
‚³¤ï®â³¤í® ¤® ·èíí®ã® §àê®í®¤àâ±òâà, ãà«ó§åâ³ òà °åã³®íà«üí³ ¤®-
¬®â«åí®±ò³, à òàꮦ ¤®ï®âíåííÿ ³ §¬³íè ¤® íèµ íàáóâàþòü ·èíí®±ò³
ï³±«ÿ °åº±ò°àö³¿ Ì³í³±òå°±ò⮬ ï°àö³ òà ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè “ê°à¿íè
â ̳í’þ±ò³ “ê°à¿íè.
Ê®íò°®«ü §à âèê®íàííÿ¬ ꮫåêòèâíèµ ¤®ã®â®°³â ³ ¤®¬®â«åí®±òå©
§¤³©±íþþòü:
• ï°®ôå±³©í³ ±®þ§è òà ³íø³ ®°ãàíè, ù® ï°å¤±òàâ«ÿþòü ³íòå°å±è
í੬àíèµ °®á³òíèê³â ³ â«à±íèê³â §à±®á³â âè°®áíèöòâà ÿê ±ò®-
°®íè ¤®¬®â«åí®±òå© ³ ¤®ã®â®°³â;
• ®°ãàíè Ì³í³±òå°±òâà ï°àö³ òà ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè “ê°à¿íè;
• ô³íàí±®â³ ®°ãàíè.
‚èùè© íàã«ÿ¤ §à ¤®ò°è¬àííÿ¬ ó¬®â ꮫåêòèâíèµ ¤®ã®â®°³â ³ ¤®-
¬®â«åí®±òå© §¤³©±íþº ãåíå°à«üíè© ï°®êó°®° “ê°à¿íè ³ ﳤﮰÿ¤ê®-
âàí³ ©®¬ó ï°®êó°®°è [55].ΑÍ΂Ͳ ’…Ð̲ÍÈ ² ÏÎÍß’’ß

‘®ö³à«üíå ïà°òíå°±òâ®, ꮫåêòèâí®-¤®ã®â³°íå °åãó«þâàííÿ, ãåíå°à«ü-
íà ó㮤à, ãà«ó§åâ³ òà °åã³®íà«üí³ ¤®¬®â«åí®±ò³, ꮫåêòèâíè© ¤®ã®â³°.


240
ÍÀ‚—ÀËÜͲ ÇÀ‚„ÀÍÍß ’À ÇÀÏÈ’ÀÍÍß

1. ™® òàêå ±®ö³à«üíå ïà°òíå°±òâ® ³ ÿê³ ©®ã® âè§íà·åííÿ âè §íàºòå?
2. ßê³ ïèòàííÿ °®§ã«ÿ¤àþòü±ÿ â ãåíå°à«üí³© ó㮤³?
3. ßê®þ º ±ò°óêòó°à ꮫåêòèâí®ã® ¤®ã®â®°ó?
4. •ò® ê®íò°®«þº âèê®íàííÿ ꮫåêòèâíèµ ¤®ã®â®°³â ³ ¤®¬®â«åí®±òå©?
5. ßê³ ê®íâåíö³¿ òà °åꮬåí¤àö³¿ ÌÎÏ °åãó«þþòü ꮫåêòèâí®-¤®ã®â³°í³
â³¤í®±èíè?
6. ‚èê®íà©òå òå±ò®â³ §àâ¤àííÿ.
G ‘ï³â°®á³òíèöòâ® ±®ö³à«üíèµ ïà°òí尳⠧¤³©±íþºòü±ÿ ó ô®°¬³:
à) íà°à¤;
á) ê®í±ó«üòàö³©;
â) ïå°åã®â®°³â;
ã) ê®íôå°åíö³©;
¤) ±è¬ï®§³ó¬³â.
G ϰ夬åò®¬ ãà«ó§å⮿ (°åã³®íà«üí®¿) óã®¤è ¬®¦óòü áóòè:
à) â謮ãè ¤® ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³ òà ¿¿ ó¬®â;
á) §®á®â’ÿ§àííÿ ±ò®°³í ù®¤® §à©íÿò®±ò³ íà±å«åííÿ;
â) ±è±òå¬à ê®íò°®«þ §à âèê®íàííÿ¬ ®±í®âíèµ ï®«®¦åíü ó㮤è;
ã) ïèòàííÿ, ï®â’ÿ§àí³ § ®ï«àò®þ ï°àö³;
¤) ïèòàííÿ áå§ïåêè ¦èòòº¤³ÿ«üí®±ò³ ±ò®°³í.
241
14 ‘Ζ²ÀËÜÍÀ ÏÎ˲’ÈÊÀ
’À ‘Ζ²ÀËÜÍÈÉ ÇÀ•È‘’
ÍÀ‘…Ë…ÍÍß

‘®ö³à«üíà ﮫ³òèêà ¤å°¦àâè — ®¤èí § íàï°ÿ¬ê³â ¤³ÿ«üí®±ò³ § °å-
ãó«þâàííÿ ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·íèµ ó¬®â ¦èòòÿ ±ó±ï³«ü±òâà. ‘óòí³±òü
±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè ¤å°¦àâè ﮫÿãຠâ ﳤò°è¬ö³ â³¤í®±èí ÿê ¬³¦
±®ö³à«üíè¬è ã°óïà¬è, òàê ³ â±å°å¤èí³ íèµ, §àáå§ïå·åíí³ ó¬®â ¤«ÿ ﳤ-
âèùåííÿ á«àã®ó±ò°®þ, °³âíÿ ¦èòòÿ ·«åí³â ±ó±ï³«ü±òâà, ±òâ®°åíí³ ±®-
ö³à«üíèµ ãà°àíò³© ó ô®°¬óâàíí³ åê®í®¬³·íèµ ±òè¬ó«³â ¤«ÿ ó·à±ò³ â
±ó±ï³«üí®¬ó âè°®áíèöòâ³. Ï°è öü®¬ó ±«³¤ §à§íà·èòè, ù® ±®ö³à«üíà
ﮫ³òèêà ¤å°¦àâè, ÿêà âè±òóïຠ±ê«à¤®â®þ §àµ®¤³â, ù® ï°®âà¤ÿòü±ÿ
¤å°¦àâ®þ § ¬åò®þ °åãó«þâàííÿ ó¬®â ±ó±ï³«üí®ã® âè°®áíèöòâà â ö³-
«®¬ó, ò³±í® ï®â’ÿ§àíà § §àãà«üí®åê®í®¬³·í®þ ±èòóàö³ºþ â ê°à¿í³.
‘®ö³à«üíà ﮫ³òèêà ¤å°¦àâè ïå°å¤áà·àº:
• °åãó«þâàííÿ ±®ö³à«üíèµ â³¤í®±èí ó ±ó±ï³«ü±òâ³, °åã«à¬åíòàö³þ
ó¬®â â§àº¬®¤³¿ ±óá’ºêò³â åê®í®¬³êè â ±®ö³à«üí³© ±ôå°³ (ó ò®¬ó
·è±«³ ¬³¦ °®á®ò®¤àâöÿ¬è ³ í੬àí®þ °®á®·®þ ±è«®þ);
• âè°³øåííÿ ï°®á«å¬è á姰®á³òòÿ òà §àáå§ïå·åííÿ åôåêòèâí®¿
§à©íÿò®±ò³;
• ô®°¬óâàííÿ ±òè¬ó«³â ¤«ÿ âè±®ê®ï°®¤óêòèâí®¿ ±ó±ï³«üí®¿ ï°à-
ö³ © íà¤àííÿ ±®ö³à«üíèµ ãà°àíò³© åê®í®¬³·í® àêòèâí³© ·à±òèí³
íà±å«åííÿ;
• ±òâ®°åííÿ ±è±òå¬è ±®ö³à«üí®ã® §àµè±òó íà±å«åííÿ;
• §àáå§ïå·åííÿ °®§âèòêó å«å¬åíò³â ±®ö³à«üí®¿ ³íô°à±ò°óêòó°è
(§àê«à¤³â ®±â³òè, ®µ®°®íè §¤®°®â’ÿ, íàóêè, êó«üòó°è, ±ï®°òó,
¦èò«®â®-ꮬóíà«üí®ã® 㮱ﮤఱòâà ³ ò. ³í.);
• §àµè±ò ¤®â곫«ÿ ò®ù®.
Çàâ¤àííÿ ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè ê°à¿íè ﮤ³«ÿþòü±ÿ íà ¤®âã®±ò°®-
ê®â³ òà ê®°®òê®±ò°®ê®â³ (¤èâ. ±µå¬ó 1 íà ±. 243) [28].
‘è±ò嬮òâ®°·è© µà°àêòå° ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè ®áó¬®â«þºòü±ÿ
òè¬, ù® ±®ö³à«üíà ﮫ³òèêà âè±òóïຠå«å¬åíò®¬:
• ¦èòòº§¤àòí®±ò³ ±ó±ï³«ü±òâà;
• ±òàᳫ³§àö³¿ òà °®§âèòêó ±ó±ï³«ü±òâà;
• ê®í±®«³¤àö³¿ ±ó±ï³«ü±òâà.

242
Çàâ¤àííÿ ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè„®âã®±ò°®ê®â³ (ïå°±ïåêòèâí³) Ê®°®òê®±ò°®ê®â³ (ï®ò®·í³)


Îáó¬®â«þþòü±ÿ ï®øóꮬ
®ïòè¬à«üí®ã® ±ï³âⳤí®øåííÿ ”®°¬óþòü±ÿ §à«å¦í® ⳤ âèµ³¤íèµ
±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·í®¿ ±òàᳫüí®±ò³ ﮧèö³© ±ó±ï³«ü±òâà
§ åê®í®¬³·íè¬ §°®±òàííÿ¬

‘µå¬à 1. г§í®âè¤è §àâ¤àíü ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè

αí®âíè¬è ï°èíöèïà¬è ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè º °àö³®íà«üí³±òü,
±®ö³à«üíà ±ï°àâ夫èâ³±òü òà ±®ö³à«üíà áå§ïåêà.
Ðàö³®íà«üí³±òü ï°®ÿâ«ÿºòü±ÿ ó ¤®±ÿãíåíí³ ®ïòè¬à«üí®ã® ±ï³âⳤ-
í®øåííÿ ¬åòè ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè òà §à±®á³â ¿¿ °å૳§àö³¿. ‘®ö³à«üíà
±ï°àâ夫èâ³±òü — öå º âè§íàííÿ ®¤íàê®âèµ ¬®¦«èâ®±òå© ¤«ÿ â±³µ
·«åí³â ±ó±ï³«ü±òâà; à ±®ö³à«üíà áå§ïåêà — ¬®¦«èâ³±òü ïå°å¤áà·óâà-
í®±ò³ ïåâíèµ ¦èòòºâèµ °è§èê³â.
”®°¬óâàííÿ òà °å૳§àö³ÿ ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè ⳤáóâàþòü±ÿ ó
ò°è åòàïè (¤èâ. ±µå¬ó 2):

…òàïè ô®°¬óâàííÿ òà °å૳§àö³¿ ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêèII. ‚è§íà·åííÿ ²²². Ю§°®áêà òà
I. ‚èá³° ±®ö³à«üíèµ ±ï³âⳤí®øåííÿ °å૳§àö³ÿ ±®ö³à«üíèµ
ï°³®°èòåò³â áþ¤¦åòíèµ òà ï°®ã°à¬
íåáþ¤¦åòíèµ ê®øò³â
íà ô³íàí±óâàííÿ
±®ö³à«üíèµ §àµ®¤³â

‘µå¬à 2. …òàïè ô®°¬óâàííÿ òà °å૳§àö³¿ ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè ¤å°¦àâè


Ìåòà ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè â ïå°³®¤ ïå°åµ®¤ó ¤® °èíêó ¬àº ±ò°àòå-
ã³·íè© òà ï®ò®·íè© µà°àêòå°.
‘ò°àòåã³·í®¬ó µà°àêòå°ó ⳤï®â³¤àþòü òàê³ ö³«³:
• íàï®âíåííÿ °åô®°¬ ±®ö³à«üíè¬ §¬³±ò®¬;
• °®§âèò®ê ¤å¬®ê°àò³¿, §àáå§ïå·åííÿ ï°àâ ³ ±â®á®¤, ô®°¬óâàííÿ
ã°®¬à¤ÿí±üê®ã® ±ó±ï³«ü±òâà;

243
• àêòè⳧àö³ÿ ±®ö³à«üí®¿ °®«³ ¤å°¦àâè, ⳤï°àöþâàííÿ ¬åµàí³§-
¬ó â§àº¬®¤³¿ ¤å°¦àâè ³ ±ó±ï³«ü±òâà â ±®ö³à«üí³© ±ôå°³;
• §àáå§ïå·åííÿ 㳤íèµ ³ áå§ïå·íèµ ó¬®â ¦èòòÿ òà ï°àö³, §°®±òàí-
íÿ ¤®á°®áóòó ã°®¬à¤ÿí;
• ±òâ®°åííÿ ¤«ÿ ê®¦í®¿ «þ¤èíè ¬®¦«èâ®±òå© °å૳§óâàòè ¿¿
§¤³áí®±ò³, ®¤å°¦óâàòè ¤®µ®¤ ⳤï®â³¤í® ¤® °å§ó«üòàò³â ï°à-
ö³, ꮬïåòåíòí®±ò³, òà«àíòó;
• ±òè¬ó«þâàííÿ ¬®òèâàö³¿ ¤® ò°ó¤®â®¿ òà ﳤï°èº¬íèöüꮿ
¤³ÿ«üí®±ò³, ±òàí®â«åííÿ ±å°å¤íü®ã® ê«à±ó;
• §àáå§ïå·åííÿ ⳤòâ®°åííÿ íà±å«åííÿ, ®ïò謳§àö³ÿ ±èòóàö³¿ íà
°èíêó ï°àö³;
• ãà°¬®í³§àö³ÿ â³¤í®±èí ¬³¦ °³§íè¬è ±®ö³à«üíè¬è ã°óïà¬è, ô®°-
¬óâàííÿ ï®·óòòÿ ±®ö³à«üí®¿ ±®«³¤à°í®±ò³;
• ô®°¬óâàííÿ åôåêòèâí®¿ ±è±òå¬è ±®ö³à«üí®ã® §àµè±òó íà±å«åí-
íÿ;
• °åô®°¬óâàííÿ ïåí±³©í®¿ ±è±òå¬è;
• °®§âèò®ê ±®ö³à«üí®¿ ³íô°à±ò°óêòó°è, ±òâ®°åííÿ ó¬®â ¤«ÿ âè-
µ®âàííÿ, ®±â³òè, ¤óµ®âí®ã® °®§âèòêó ¤³òå©, ¬®«®¤³;
• §¬³öíåííÿ ±³¬’¿, ﳤâèùåííÿ ¿¿ °®«³ ó ±ó±ï³«ü±òâ³.
Ï®ò®·í®¬ó µà°àêòå°ó ⳤï®â³¤àþòü òàê³ ö³«³:
• «³êⳤàö³ÿ §àá®°ã®âàí®±ò³ ³§ §à°®á³òí®¿ ï«àòè òà ±®ö³à«üíèµ
âèï«àò;
• §àáå§ïå·åííÿ ï°®¦èòê®â®ã® ¬³í³¬ó¬ó;
• á®°®òüáà § á³¤í³±òþ, íà¤àííÿ रå±í®¿ ¤®ï®¬®ãè;
• §àµè±ò ã°®¬à¤ÿí ⳤ ³íô«ÿö³¿ §à ¤®ï®¬®ã®þ ±â®º·à±í®¿ ³í¤åê-
±àö³¿ ¤®µ®¤³â;
• ®á¬å¦åííÿ á姰®á³òòÿ òà ±òè¬ó«þâàííÿ §à©íÿò®±ò³ íà±å«åííÿ;
• ±òâ®°åííÿ åꮫ®ã³·í® òà ±®ö³à«üí® áå§ïå·íèµ ó¬®â ¦èòòÿ;
• §àï®á³ãàííÿ ±®ö³à«üí®¿ ¤åã°à¤àö³¿ ò®ù®.
Ì®¤å«ü ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè “ê°à¿í±üꮿ ¤å°¦àâè ÿâ«ÿº ±®á®þ
±è¬á³®§ «³áå°à«³§¬ó òà ±®ö³à«üí®¿ ®°³ºíòàö³¿. Ïå°øè© ¤àº ¬®¦«è-
â³±òü §à ó¬®â ⳤ±óòí®±ò³ ¤®±òàòí³µ ô³íàí±®âèµ ê®øò³â ó ¤å°¦àâè íà-
¤àòè ¬®¦«èâ³±òü ¤«ÿ ±à¬®°å૳§àö³¿ òà ±à¬®§àáå§ïå·åííÿ åê®í®¬³·-
íèµ ±óá’ºêò³â. „°óãà ±ê«à¤®âà ïå°å¤áà·àº ô®°¬óâàííÿ °àö³®íà«üí®¿
±è±òå¬è ±®ö³à«üí®ã® §àµè±òó íà±å«åííÿ.
“ ±â³ò³ ³±íóº áàãàò® ¬®¤å«å© ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè ³ ꮦíà ¬àº ±â®¿
íþàí±è òà ®±®á«èâ®±ò³ §à«å¦í® ⳤ ®±®á«èâ®±ò³ åê®í®¬³·í®ã® °®§-
âèòêó ê°à¿íè, ¬åíò૳òåòó íàö³¿, °®§âèòêó ±®ö³à«üí®ã® ïà°òíå°±òâà
(ÿï®í±üêà, í³¬åöüêà, à¬å°èêàí±üêà, øâ失üêà, àíã«®±àê±®í±üêà).

244
‘®ö³à«üíà ﮫ³òèêà‘óá’ºêòè ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè “ê°à¿íè Îá’ºêòè ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè “ê°à¿íè


„å°¦àâà â ®±®á³ ⳤï®â³¤à«üíèµ Ðèí®ê ï°àö³
§à âè°®á«åííÿ ³ §¤³©±íåííÿ òàꮿ
ﮫ³òèêè ®°ãàí³â §àê®í®¤àâ·®¿
òà âèê®íàâ·®¿ â«à¤è Ì³í³¬à«üíà §à°®á³òíà ï«àòà òà
¤®µ®¤è íà±å«åííÿ

“°ÿ¤
‘è±òå¬à ±®ö³à«üí®ã® §àµè±òó
íà±å«åííÿ
‚å°µ®âíà Ðà¤à

ð®¬à¤ÿíè ¤å°¦àâè
Ì³í³±òå°±òâ® ï°àö³ òà ±®ö³à«üí®¿
ﮫ³òèêè
…«å¬åíòè ±®ö³à«üí®¿
Ì³í³±òå°±òâ® ®µ®°®íè §¤®°®â’ÿ
³íô°à±ò°óêòó°è
Ì³í³±òå°±òâ® ®±â³òè ³ íàóêè
Ì³í³±òå°±òâ® êó«üòó°è ³
¬è±òåöòâà
²íø³ ¬³í³±òå°±òâà, ꮬ³òåòè,
ⳤ®¬±òâà §à«å¦í® ⳤ íàï°ÿ¬³â
¤³ÿ«üí®±ò³
ΰãàíè ¬³±öåâ®ã®
±à¬®â°ÿ¤óâàííÿ òà âèê®íàâ·®¿
â«à¤è


“·à±íèêè ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêèð®¬à¤±üê³,
Á«à㮤³©í³ À±®ö³àö³¿
ﮫ³òè·í³ Ïà°ò³¿ Ï°®ô±ï³«êè
ô®í¤è ã°®¬à¤ÿí
®°ãàí³§àö³¿


‘µå¬à 3. ‘ò°óêòó°à ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè “ê°à¿íè
245
‘®ö³à«üíà ﮫ³òèêà ÿê íàï°ÿ¬ ¤³ÿ«üí®±ò³ ¤å°¦àâè ¬àº ±â®¿ ±óá’ºêòè,
®á’ºêòè òà ó·à±íèê³â, ù® áå°óòü àêòèâíó ó·à±òü â ¿¿ ï°®âå¤åíí³ (¤èâ. ±µå-
¬ó 3 íà ±. 245) [28].
„«ÿ ±òâ®°åííÿ ê®íê°åòíèµ ¬åµàí³§¬³â °å૳§àö³¿ ï°èíöèï³â ±®-
ö³à«üí® ®°³ºíò®âàí®¿ åê®í®¬³êè, ﳤâèùåííÿ åôåêòèâí®±ò³ ±®ö³à«ü-
í®¿ ﮫ³òèêè íà ®±í®â³ °àö³®íà«üí®ã® âèê®°è±òàííÿ íàÿâíèµ ô³íàí-
±®âèµ ³ ¬àòå°³à«üíèµ °å±ó°±³â Êàá³íåò Ì³í³±ò°³â “ê°à¿íè °®§°®áèâ
®±í®âí³ íàï°ÿ¬è ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè.
αí®âíè¬è íàï°ÿ¬à¬è ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè “ê°à¿íè º:
• ±òâ®°åííÿ ó¬®â ¤«ÿ ﳤâèùåííÿ ï°àö³âíèꮬ ±â®ã® ¤®á°®áóòó
§à °àµóí®ê ®±®áè±ò®ã® âíå±êó òà ¤³«®â®¿ àêòèâí®±ò³ ﳤï°èº¬-
±òâà. Ç ö³ºþ ¬åò®þ Ï°å§è¤åíò “ê°à¿íè ³í³ö³þâàâ ±êà±óâàííÿ
³±íóþ·èµ ®á¬å¦åíü ô®í¤ó ±ï®¦èâàííÿ;
• ï°®âå¤åííÿ ø谮ꮬà±øòàáí®¿ ïåí±³©í®¿ °åô®°¬è òà ±òâ®°åí-
íÿ ±ï°àâ夫è⮿ ±è±òå¬è ïåí±³©íèµ âèï«àò § ó°àµóâàííÿ¬ ò°ó-
¤®â®ã® âíå±êó ꮦí®ã® ¤® ô®í¤ó íàê®ïè·åííÿ;
• íà¤àííÿ रå±í®¿ ¤®ï®¬®ãè ó §â’ÿ§êó § ï³¤âèùåííÿ¬ òà°èôí®¿
ï«àòè §à ¦èò«® òà ꮬóíà«üí³ ï®±«óãè;
• ±òâ®°åííÿ ó¬®â ¤«ÿ ﳤï°èº¬íèöüꮿ ¤³ÿ«üí®±ò³ òà âè±®ê®ï°®-
¤óêòèâí®¿ ï°àö³ åê®í®¬³·í® àêòèâí®ã® íà±å«åííÿ;
• ±òâ®°åííÿ ó¬®â ¤«ÿ °åãó«þâàííÿ ¤å¬®ã°àô³·íèµ ï°®öå±³â â
“ê°à¿í³, ¤å¬®ã°àô³·í®ã® ⳤòâ®°åííÿ íà±å«åííÿ;
• °®§°®áêà ⳤï®â³¤í®¿ ï°àâ®â®¿ áà§è ù®¤® °àö³®íà«üí®ã® ï°è-
°®¤®ê®°è±òóâàííÿ òà ®µ®°®íè ¤®â곫«ÿ;
• ï°®âå¤åííÿ àêòèâí®¿ ¬®«®¤³¦í®¿ ﮫ³òèêè ﳤò°è¬êè ±³¬’¿, ¬à-
òå°èí±òâà òà ¤èòèí±òâà, à òàꮦ §¤³©±íåííÿ §àµ®¤³â ù®¤® ±®-
ö³à«üí®¿ à¤àïòàö³¿ ¬®«®¤³ ¤® ó¬®â °èíê®â®¿ åê®í®¬³êè;
• ±òè¬ó«þâàííÿ °®§âèòêó ®±â³òè, êó«üòó°è òà ¬è±òåöòâà â íà©-
ᳫüø âå«èêèµ ¬³±òൠòà ®á«à±íèµ öåíò°àµ ³ â ¬à«èµ ¬³±òàµ.
Ç ö³ºþ ¬åò®þ âèê®íóºòü±ÿ Ï°®ã°à¬à °®§âèòêó ¬à«èµ ¬³±ò
“ê°à¿íè;
• °®§âèò®ê ®µ®°®íè §¤®°®â’ÿ ³ ô³§è·í®¿ êó«üòó°è. „«ÿ öü®ã®
ô®°¬óþòü±ÿ ó¬®âè ¤«ÿ øè°®ê®ã® âï°®âदåííÿ ±ò°àµ®â®¿ ¬å-
¤èöèíè, íàê°å±«åí® áó¤³âíèöòâ® íè§êè ±ï®°òèâí®-®§¤®°®â·èµ
ꮬï«åê±³â;
• ±®ö³à«üíè© §àµè±ò ³ ±®ö³à«üíå §àáå§ïå·åííÿ íà±å«åííÿ. –å© íà-
ï°ÿ¬ º ®¤íè¬ § íà©âফèâ³øèµ, ®±ê³«üêè ±®ö³à«üíè© §àµè±ò —
öå º ±è±òå¬à ¤å°¦àâí®¿ ﮫ³òèêè ³§ §àáå§ïå·åííÿ ï°àâ ³ ãà°àí-
ò³© «þ¤èíè ó ±ôå°³ °³âíÿ ¦èòòÿ.

246
‘®ö³à«üíà ﮫ³òèêà ®°³ºíò®âàíà íà ã°®¬à¤ÿí, ®á’ºêòèâí³ ¬®¦«è-
â®±ò³ ÿêèµ íå ¤®§â®«ÿþòü ¿¬ ﳤò°è¬óâàòè ±ó±ï³«üí® âè§íàí³ °³âåíü
òà ±ï®±³á ¦èòòÿ. Ï°è öü®¬ó ±®ö³à«üíå §àáå§ïå·åííÿ — öå º §àáå§ïå-
·åííÿ íåï°àö姤àòíèµ. …ê®í®¬³·íè¬è ¤¦å°å«à¬è ±®ö³à«üí®ã® §àµè-
±òó º ã°®ø³ ï«àòíèê³â ﮤàòê³â (¤å°¦àâíè© áþ¤¦åò íà â±³µ °³âíÿµ),
±ò°àµ®â³ íà°àµóâàííÿ °®á®ò®¤àâö³â òà ï°àö³âíèê³â, ô³íàí±®â³ °å±ó°-
±è ﳤï°èº¬±òâ, ±ó±ï³«üíà òà ï°èâàòíà á«à㮤³©í³±òü, ±ï®í±®°±òâ® òà
¬åöåíàò±òâ®.
Ï°àâ®â®þ ®±í®â®þ ±®ö³à«üí®ã® §àµè±òó º ï®«®¦åííÿ ·èíí®ã®
§àê®í®¤àâ±òâà, ù® °åãó«þþòü ±è±òå¬ó §à±®á³â ±®ö³à«üí®ã® §àµè±òó:
ãà°àíò³¿, í®°¬è, §®á®â’ÿ§àííÿ, °®§ï®¤³« ôóíêö³©. ΰãàí³§àö³©íè¬è
®±í®âà¬è ±®ö³à«üí®ã® §àµè±òó º â³¤ï®â³¤í³ óï°à⫳í±üê³ òà ôóíêö³®-
íà«üí³ ó±òàí®âè ï® °®á®ò³ § íà±å«åííÿ¬.
ΰãàí³§àö³©í®-ï°àâ®âà ±ò°óêòó°à ±è±òå¬è ±®ö³à«üí®ã® §àµè±òó
íà±å«åííÿ âèã«ÿ¤àº òàê (¤èâ. ±µå¬ó 4):
Í®°¬àòèâí®-ï°àâ®âå §àáå§ïå·åííÿ
Íàóê®â®-¬åò®¤è·íå §àáå§ïå·åííÿ
„å°¦àâà„å°¦àâí³ (¬³±öåâ³)
Íå¤å°¦àâí³
®°ãàíè óï°à⫳ííÿ
®°ãàí³§àö³¿
±®ö³à«üíè¬ §àµè±ò®¬


”®í¤è, ù®
àêó¬ó«þþòü ê®øòè


‘è±òå¬à ﳤã®ò®âêè
êर³â


‘µå¬à 4. ΰãàí³§àö³©í®-ï°àâ®âà ±ò°óêòó°à ±è±òå¬è ±®ö³à«üí®ã®
§àµè±òó íà±å«åííÿ

‘è±òå¬à ±®ö³à«üí®ã® §àµè±òó âèê®íóº ¤â³ ®±í®âí³ ôóíêö³¿:
• §¬åíøåííÿ íåãàòèâíèµ í౫³¤ê³â á³¤í®±ò³ ø«ÿµ®¬ íà¤àííÿ ê®-
°®òê®òå°¬³í®â®¿ रå±í®¿ ¤®ï®¬®ãè §í央«åíè¬ âå°±òâଠíà-
±å«åííÿ;
• §àï®á³ãàííÿ á³¤í®±ò³ ø«ÿµ®¬ ±òâ®°åííÿ ó¬®â ¤«ÿ ó·à±ò³ ã°®¬à-
¤ÿí â ±®ö³à«üí®¬ó ±ò°àµóâàíí³ â ï°àö姤àòíè© ïå°³®¤.

247
–³ ôóíêö³¿ §í൮¤ÿòü±ÿ ó ïåâí®¬ó ï°®òè°³··³, ³ â ïå°åµ³¤í³© åê®-
í®¬³ö³ ï°®ÿâ«ÿþòü±ÿ ¤®±èòü ⳤ·óòí®. Ïå°åµ³¤íè© ±òàí åê®í®¬³êè
“ê°à¿íè §ó¬®âèâ òó ®á±òàâèíó, ù® ±®ö³à«üíè© §àµè±ò íà±å«åííÿ °åà-
«³§óº â ®±í®âí®¬ó ïå°øó ôóíêö³þ, à ¤«ÿ °å૳§àö³¿ ¤°ó㮿 ó¬®â ùå
í央±òàòíü®.
‘ó·à±íó ±è±òå¬ó ±®ö³à«üí®ã® §àµè±òó íà±å«åííÿ â “ê°à¿í³ ±ê«à¤à-
þòü òàê³ å«å¬åíòè: ïåí±³©íå §àáå§ïå·åííÿ, ¤®ï®¬®ãà ±³¬’ÿ¬ § ¤³òü¬è,
¦èò«®â³ ±óá±è¤³¿, ¤®ï®¬®ãà ï® á姰®á³òòþ òà ³í.
‘è±òå¬ó ±®ö³à«üí®ã® §àµè±òó íà±å«åííÿ ¬®¦íà ï°å¤±òàâèòè ó òà-
êè© ±ï®±³á (¤èâ. ±µå¬ó 5):

„å°¦àâàÀêòèâí³ ‚±òàí®â«åííÿ
‘®ö³à«üí³ ‘è±òå¬à Çàµè±ò
§àµ®¤è °³âíÿ

<< . .

. 27
( : 30). . >>