<< . .

. 3
( : 30). . >>

• ¤àí³ ¤å¬®ã°àô³·í®¿ ±òàòè±òèêè;
• ¬àòå°³à«è ±òàòè±òèêè ï°àö³ ”2Ï‚ (°³·íà), ”4Ï‚, ”7Ï‚,
”8Ï‚, ”14 (ï°àöÿ), ”2 (ôå°¬.), òàá«èö³: ’ — 1 (âèⳤíà), ’ —
2 (âèⳤíà), ”2ÏÍ;
• ±òàòè±òè·í³ ¤àí³ Ì³í³±òå°±òâà ®±â³òè ³ íàóêè “ê°à¿íè ï°® ·è-
±å«üí³±òü ó·í³â ï°àö姤àòí®ã® â³êó §à âè¤à¬è íàâ·àííÿ òà
Ì³í³±òå°±òâà ï°àö³ òà ±®ö³à«üí®¿ ﮫ³òèêè “ê°à¿íè ï°® ·è-
±å«üí³±òü ³íâ૳¤³â ³ ïåí±³®íå°³â.
Ï®êà§íèêè ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â òà §à©íÿò®±ò³ íà±å«åííÿ °®§°àµ®âó-
þòü±ÿ ó ±å°å¤íü®°³·í®¬ó ®á·è±«åíí³ (¤èâ. òàá«. 4 íà ±. 21).
Ю§°àµóí®ê ï®êà§íèê³â ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â §¤³©±íþºòü±ÿ ó òàêè©
±ï®±³á:
1. Ю§°àµ®âóºòü±ÿ ·è±å«üí³±òü ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â (—’t) §à ô®°¬ó-
«®þ:

(17)
—’ t = ÏÐÍ t ’ HIt ’ ÏÏÏ t + ‘‚t + Ï„Ït ,

¤å ÏÐÍt — íà±å«åííÿ ó ï°àö姤àòí®¬ó â³ö³, â±ü®ã®;

20
’àá«èöÿ 4
’°ó¤®â³ °å±ó°±è òà §à©íÿò³±òü íà±å«åííÿ
Ï®ò®·íè© °³ê гê, íà ÿêè©
°®§°®á«ÿºòü±ÿ
“¬®âí³ Á৮-
Ï°®ã°à¬à
âè© Çã³¤í® §
Ï®êà§íèêè ﮧíà-
η³êó-
°³ê Ï°®ã°à-
·åííÿ
âàíå ‚±ü®- ó ò. ·.
¬®þ
ã® I II III IV

I. ’°ó¤®â³ °å±ó°±è —’
²². Çà©íÿò® ó íà°®¤í®¬ó ÇÍ
㮱ﮤఱòâ³,
ó ò. ·.:
1. “ ãà«ó§ÿµ ¬àòå°³à«üí®ã® ÇÌ‚
âè°®áíèöòâà,
§ íèµ:
ó ï°®¬è±«®â®±ò³
ó ±³«ü±üꮬó 㮱ﮤఱòâ³
ó áó¤³âíèöòâ³
2. “ ãà«ó§ÿµ íåâè°®áíè·®¿ ÇÍ‘
±ôå°è
²²². —è±å«üí³±òü á姰®á³òíèµ —Á
Ͳt — íåï°àöþþ·³ òà ³íâ૳¤è ² ³ ²² ã°óï ó ï°àö姤àòí®¬ó â³ö³;
ÏÏÏt — ®±®áè ï°àö姤àòí®ã® â³êó, ÿê³ ®¤å°¦óþòü ïåí±³¿ íà ﳫü-
ã®âèµ ó¬®âàµ;
‘‚t — ï°àöþþ·³ ®±®áè ±òà°ø®ã® â³êó (ïåí±³®íå°è §à â³ê®¬);
Ï„Ït — ï°àöþþ·³ ﳤ«³òêè.
2. Ю§°àµ®âóºòü±ÿ ·è±å«üí³±òü §à©íÿòèµ â åê®í®¬³ö³ ê°à¿íè (ÇÍt)
§à ô®°¬ó«®þ:

(18)
ÇÍ t = Б„ t + ÌÏÊ t + ²’„ t + Ê‘Ït + ÎÏÃt ,

¤å Б„t — ·è±å«üí³±òü °®á³òíèê³â ³ ±«ó¦á®âö³â, §à©íÿòèµ íà ¤å°¦àâ-
íèµ ï³¤ï°èº¬±òâàµ;
ÌÏÊt — ï°àö³âíèêè ¬à«èµ ﳤï°èº¬±òâ ³ ê®®ïå°àòèâ³â;
²’„t — ®±®áè, §à©íÿò³ ³í¤èⳤóà«üí®þ ò°ó¤®â®þ ¤³ÿ«üí³±òþ;
Ê‘Ït — ï°àö³âíèêè ±³«ü±üê®ã®±ï®¤à°±üêèµ ï³¤ï°èº¬±òâ;
ÎÏÃt — §à©íÿò³ â ®±®áè±ò®¬ó ﳤ±®áí®¬ó 㮱ﮤఱòâ³.

21
3. ‚è§íà·àºòü±ÿ ·è±å«üí³±òü §à©íÿòèµ ó ãà«ó§ÿµ ¬àòå°³à«üí®ã® âè-
°®áíèöòâà (ÇÌ‚t) §à ô®°¬ó«®þ:

ÇÌ‚t ’1
ÇÌ‚t = … Ê ct , (19)
ÇÍ t ’1
¤å Êct — ê®åô³ö³ºíò ±ò°óêòó°íèµ §¬³í;
t òà t – 1 — ±è¬â®«è, ù® âêà§óþòü íà ï®ò®·íè© (t) °³ê òà á৮âè©
(t – 1) °³ê.
4. ‚è§íà·àºòü±ÿ ·è±å«üí³±òü §à©íÿòèµ ó ãà«ó§ÿµ (Çjt) §à ô®°¬ó«®þ:

(20)
Ç jt = Ç j (t ’1) … I jt ,
¤å Çj(t – 1) — §à©íÿò® ó ⳤï®â³¤í³© ãà«ó§³ åê®í®¬³êè â áà§®â®¬ó °®ö³;
²jt — òå¬ïè §¬³íè ï®êà§íèê³â §à©íÿò®±ò³ j-¿ ãà«ó§³ â t-ó °®ö³.
5. Ю§°àµ®âóºòü±ÿ ·è±å«üí³±òü §à©íÿòèµ ó ãà«ó§ÿµ íåâè°®áíè·®¿
±ôå°è (ÇÍ‘t) §à ô®°¬ó«®þ:

(21)
ÇÍ‘t = ÇÍ t ’ ÇÌ‚t ,
¤å ÇÍ‘t — ·è±å«üí³±òü §à©íÿòèµ â ãà«ó§ÿµ íåâè°®áíè·®¿ ±ôå°è, ù®
°®§°àµ®âóºòü±ÿ §à ¤àíè¬è òàá«. 4.
6. ‚è§íà·àºòü±ÿ ·è±å«üí³±òü á姰®á³òíèµ (—Át) §à ô®°¬ó«®þ:

—Át = ÏÐÍ t ’ ÏÐÇ t ’Í— t , (22)
¤å ÏÐÍt — íà±å«åííÿ ó ï°àö姤àòí®¬ó â³ö³, â±ü®ã®;
ÏÐÇt — ï°àö姤àòíå íà±å«åííÿ, §à©íÿòå â íà°®¤í®¬ó 㮱ﮤà°-
±òâ³;
Í—t — íà±å«åííÿ â ï°àö姤àòí®¬ó â³ö³, ù® íàâ·àºòü±ÿ.
Íà ®±í®â³ òàêèµ °®§°àµóíê³â ô®°¬óºòü±ÿ ±è±òå¬à áà«àí±³â ò°ó¤®-
âèµ °å±ó°±³â, ¤® ÿꮿ â³¤í®±ÿòü±ÿ:
• §âå¤åíè© áà«àí± °®á®·èµ ¬³±öü ³ ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â (§â³òíè© ³
ï«àí®âè©);
• áà«àí± °®§°àµóíêó ¤®¤àòê®â®¿ ï®ò°åáè â °®á³òíèêൠ³ ±«ó¦-
á®âöÿµ òà ¤¦å°å« ¿µ §àáå§ïå·åííÿ;
• áà«àí±®âè© °®§°àµóí®ê ï®ò°åáè â ﳤã®ò®âö³ êâ૳ô³ê®âàíèµ
°®á³òíèê³â;
• áà«àí±®âè© °®§°àµóí®ê §à«ó·åííÿ ¬®«®¤³ ¤® íàâ·àííÿ ³ °®§-
ﮤ³« ¿¿ ï³±«ÿ §àâå°øåííÿ íàâ·àííÿ;
• áà«àí±®â³ °®§°àµóíêè ï®ò°åáè â ±ïåö³à«³±òàµ;

22
• ¬³¦ãà«ó§åâè© áà«àí± §àò°àò ï°àö³;
• áà«àí± °®á®·®ã® ·à±ó.
‘è±òå¬à áà«àí±³â °®§°®á«ÿºòü±ÿ ÿê ï® “ê°à¿í³ ó ö³«®¬ó, òàê ³ ï®
®ê°å¬èµ °åã³®íൠ(®á«à±òÿµ). ‘«³¤ §à§íà·èòè, ù® â ®±í®âó ±è±òå¬è
áà«àí±³â ï®ê«à¤åí® áà«àí± ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â, ÿêè© ÿâ«ÿº ±®á®þ ±è-
±òå¬ó â§àº¬®ï®â’ÿ§àíèµ ï®êà§íèê³â, ù® µà°àêòå°è§óþòü ô®°¬óâàííÿ
òà °®§ï®¤³« ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â. ‚³í ±ê«à¤àºòü±ÿ § ¤â®µ ·à±òèí: °å±ó°-
±í®¿ (ò°ó¤®â³ °å±ó°±è) ³ °®§ï®¤³«üí®¿ (°®§ï®¤³« ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â).
Áà«àí± ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â ±ê«à¤àºòü±ÿ ꮦí®ã® °®êó ï® ê°à¿í³ â
ö³«®¬ó òà ï® ®á«à±òÿµ § °®§ï®¤³«®¬ íà ¬³±üêó òà ±³«ü±üêó ¬³±öåâ®±ò³.
—è±å«üí³±òü ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â âè§íà·àºòü±ÿ § ó°àµóâàííÿ¬ ·è-
±å«üí®±ò³ ï®±ò³©í®ã® íà±å«åííÿ. „«ÿ ï°èâå¤åííÿ ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â ó
ⳤï®â³¤í³±òü ¤® °å±ó°±í®¿ òà °®§ï®¤³«üí®¿ ·à±òèí áà«àí±ó ¤® ·è±å«ü-
í®±ò³ ï°àö姤àòí®ã® íà±å«åííÿ ï°àö姤àòí®ã® â³êó âê«þ·àþòü © ·è-
±å«üí³±òü ³í®§å¬íèµ ï°àö³âíèê³â, §à©íÿòèµ â åê®í®¬³ö³ íà òå°èò®°³¿
ê°à¿íè.
„® íå¤àâíü®ã® ·à±ó áà«àí± ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â ®á·è±«þâàâ±ÿ §à
±å°å¤íü®°³·íè¬è ¤àíè¬è òà §à ¤àíè¬è íà 1 ±³·íÿ òà 1 «èïíÿ, ù® ¤à-
âà«® ¬®¦«èâ³±òü â°àµ®âóâàòè ±å§®ííó µâè«þ â °®§ï®¤³«³ ò°ó¤®âèµ
°å±ó°±³â. Íèí³ áà«àí± ±ê«à¤àºòü±ÿ §à ±å°å¤íü®°³·íè¬è ¤àíè¬è (¤èâ.
òàá«. 5 íà ±. 24).
Àí૳òè·í³ ¬®¦«èâ®±ò³ áà«àí±ó ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â °®§øè°þþòü-
±ÿ â °å§ó«üòàò³ °®§ï®¤³«ó ï°àöþþ·èµ ï® ï³¤ï°èº¬±òâൠ°³§í®¬àí³ò-
íèµ ô®°¬ â«à±í®±ò³ òà §à©íÿòèµ ó ±ôå°³ ï°èâàòí®ã® ﳤï°èº¬±òâà §à
ãà«ó§ÿ¬è åê®í®¬³êè.
Çíà·íè© âï«èâ íà °³âåíü ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â ³ ¤å¬®ã°àô³·í®¿ ±èòó-
àö³¿ â “ê°à¿í³ §¤³©±íþþòü ¬åµàí³·íè© °óµ íà±å«åííÿ òà ©®ã® °³§í®-
â褠— ò°ó¤®âà ¬³ã°àö³ÿ, ÿêà áó«à ³ §à«èøàºòü±ÿ ®¤íè¬ § í੬౮â³-
øèµ ±å°å¤ ó±³µ â褳â òå°èò®°³à«üí®ã® ïå°å¬³ùåííÿ íà±å«åííÿ (¤èâ.
±µå¬ó 5 íà ±. 25).
Ìåµàí³·íè© °óµ — öå º ï°®öå± §¬³íè ·è±å«üí®±ò³ íà±å«åííÿ §à °à-
µóí®ê §¬³íè ©®ã® ¬³±öÿ ï°®¦èâàííÿ. Ï°®òå ¬åµàí³·íè© °óµ àá® ¬³ã-
°àö³ÿ ¬àþòü ã«èáø³ í౫³¤êè, í³¦ ï°®±ò® ±ê®°®·åííÿ ·è §á³«üøåííÿ
·è±å«üí®±ò³ íà±å«åííÿ. “ °å§ó«üòàò³ ïå°å¬³ùåííÿ §¬³íþºòü±ÿ òàꮦ
³ ±ò°óêòó°à íà±å«åííÿ íà òå°èò®°³¿ ÿê ï°èáóòòÿ, òàê ³ âèáóòòÿ ¬³ã-
°àíò³â [71].
Íå§âà¦àþ·è íà °³§í®¬àí³òòÿ ô®°¬ ò°ó¤®â®¿ ¬³ã°àö³¿, ï°®öå±è ¿¿
ï®±òóï®â® §ãà±àþòü, ï°è öü®¬ó ±ï®±òå°³ãàºòü±ÿ òåí¤åíö³ÿ ¤® §íè¦åí-
íÿ ®á±ÿã³â ÿê âíóò°³øí³µ, òàê ³ §®âí³øí³µ ¬³ã°àö³© (¤èâ. òàá«. 6 íà
±. 26).

23
’àá«èöÿ 5
Áà«àí± ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â
(±å°å¤íü®°³·íà ·è±å«üí³±òü, òè±. ·®«.)

Ï®êà§íèêè “ ò®¬ó ·è±«³
â±ü®ã® ¬³±ò® ±å«®
’°ó¤®â³ °å±ó°±è
“ ò. ·.:
• ï°àö姤àòíå íà±å«åííÿ â ï°àö姤àòí®¬ó â³ö³
• ®±®áè ±òà°ø®ã® ï®ê®«³ííÿ òà ﳤ«³òêè, §à©íÿò³
â åê®í®¬³ö³,
§ íèµ:
• ®±®áè ±òà°ø®ã® ï®ê®«³ííÿ
• ﳤ«³òêè
Ю§ï®¤³« ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â
“±ü®ã® §à©íÿò® â åê®í®¬³ö³ (áå§ ï°àöþþ·èµ â ®±®áè±ò®¬ó
¤®ï®¬³¦í®¬ó 㮱ﮤఱòâ³)
“ ò. ·.:
§à ãà«ó§ÿ¬è åê®í®¬³êè (§àãà«®¬ 22 ﮧèö³¿)
• ±«ó¦èò嫳 °å«³ã³©íèµ êó«üò³â òà ³í.
• §à í੬®¬ âå¤óòü ï°èâàòíå ¤®¬àøíº ã®±ï®¤à°±òâ®
• ó·í³ â ï°àö姤àòí®¬ó â³ö³, ÿê³ íàâ·àþòü±ÿ § ⳤ°è⮬ ⳤ
âè°®áíèöòâà
• ï°àö姤àòíå íà±å«åííÿ â ï°àö姤àòí®¬ó â³ö³, íå §à©íÿòå â
åê®í®¬³·í³© ¤³ÿ«üí®±ò³ òà â íàâ·àíí³


‚±òàí®â«åí®, ù® ¤«ÿ ±ó·à±íèµ ¬³ã°àö³© íà±å«åííÿ íàø®¿ ¤å°¦àâè
µà°àêòå°í®þ º §¬³íà ±ï°ÿ¬®âàí®±ò³ òà ³íòåí±èâí®±ò³ ÿê âíóò°³øí³µ,
òàê ³ §®âí³øí³µ ¬³ã°àö³©íèµ ï®ò®ê³â. Àí૳§ §à±â³¤·óº, ù® í੬౮â³-
øè¬è ù®¤® â’¿§¤ó ³¬¬³ã°àíò³â â “ê°à¿íó áó«è 1991–1992 °°., ꮫè
ï°èáó«® 1 ¬«í 28,8 òè±. ·®«. ‚è±®ê®þ ¬à±®â³±òþ ³¬¬³ã°àö³©íèµ ï®-
ò®ê³â ⳤ§íà·àâ±ÿ ³ 1993 °. (·è±å«üí³±òü ï°èáó«èµ ±ê«à«à 341,2 òè±.
·®«.). Ï®·èíàþ·è § 1994 °. ·è±å«üí³±òü ³¬¬³ã°àíò³â ù®°³·í® ±ê®°®-
·óâà«à±ÿ, ï°è·®¬ó â 2002 °. â¦å áó«® íà 145 òè±. ·®«. ¬åíøå ï®°³â-
íÿí® § 1993 °., à â íà±òóïíèµ 1995–1998 °°. â®íà ù®°³·í® §¬åíøóâà-
«à±ÿ â ±å°å¤íü®¬ó íà 28 òè±. ·®«. “ 1999 °. ·è±å«üí³±òü ï°èáó«èµ
³¬¬³ã°àíò³â â “ê°à¿íó ±òàí®âè«à 65,8 òè±. ·®«., ù® áó«® â 8,1 °à§à
¬åíøå, í³¦ ó 1992 °.

24
25


„®âã®±ò°®ê®â³
íå§â®°®òí³© ®±í®â³)
ê®íòèíåíòà«üí³
(íà §â®°®òí³© àá®
(ᳫüøå 3-µ °®ê³â)
‚íóò°³øíü®-
Ï®±ò³©í³
Ëåãà«üí³
‘å°å¤íü®±ò°®ê®â³
Ç®âí³øí³ (¬³¦¤å°¦àâí³)
(¤® 2–3 °®ê³â)


Ê®°®òê®±ò°®ê®â³
(ⳤ 1–2 ¬³±ÿö³â ¤® 1 °®êó)
̳¦ê®íòèíåíòà«üí³
Íå«åãà«üí³
Ê®°®òê®±ò°®ê®â³
’謷౮â³
(3–6 ¬³±ÿö³â)


‚àµò®â³
‚è¤è ò°ó¤®âèµ ¬³ã°àö³©íèµ ïå°å¬³ùåíü íà±å«åííÿ
(1–2 ¬³±ÿö³)
‘µå¬à 5. ’°ó¤®â³ ¬³ã°àö³¿ íà±å«åííÿ
‘òàö³®íà°í³
‚íóò°³øíü®-


(§¬³íà ¬³±öÿ ï°®¦èâàííÿ
°åã³®íà«üí³
Ï®±ò³©í³
§à ò°ó¤®âè¬è ¬®òèâà¬è)Ìàÿòíèê®â³
(ù®¤åíí³)
²í¤èⳤóà«üí³

ΰãàí³§®âàí³
‚àµò®â³
„®á°®â³«üí³
Ï°è¬ó±®â³
‚íóò°³øí³
(ⳤ 1 ¤® 6 ¬³±ÿö³â)


‚àµò®â³
(¤® 1 ¬³±ÿöÿ)
̳¦°åã³®íà«üí³
‘姮íí³
’謷౮â³
(2–3 ¬³±ÿö³)


Ê®°®òê®±ò°®ê®â³
(ⳤ 6 ¬³±ÿö³â ¤® 1 °®êó)
’àá«èöÿ 6
̳ã°àö³¿ íà±å«åííÿ “ê°à¿íè §à 1991–1999 °°., ·®«.
Îá±ÿãè â૮⮿ ¬³ã°àö³¿
‚íóò°³ø- ̳¦¤å°¦àâíà ¬³ã°àö³ÿ
̳¦°åã³®-
гê íü®°åã³®-
íà«üíà “ ò®¬³ ·è±«³
Çàãà«ü- ̳ã°àö³©-
íà«üíà
¬³ã°àö³ÿ íè© ®á±ÿã
âèáó«® íå ±à«ü¤®
¬³ã°àö³ÿ ï°èáó«®
1991 1188374 740622 800817 490597 10220 180337
1992 1055036 667095 814356 538205 276151 262054
1993 1021114 670670 634851 341192 293659 47833
1994 893210 607611 515717 187392 328325 –140933
1995 839188 607260 422976 166551 256425 –89874
1996 858126 615536 376262 129538 246724 –117186
1997 846094 583678 299244 108559 190685 –82126
1998 894582 585083 221096 71810 149286 –77476
1999 875348 528576 176383 65794 110589 –44795

Ð৮¬ 8471072 5606138 4262002 2099938 2162064 –62126“ ò®© ¦å ·à± §°®±òຠ·è±å«üí³±òü íàøèµ ã°®¬à¤ÿí §à ê®°¤®í®¬.
’àê, §à ¤àíè¬è 㮫®âè ïà°«à¬åíò±üê®ã® Ê®¬³òåòó § ïèòàíü ±®ö³à«ü-
í®¿ ﮫ³òèêè òà ï°àö³ ‚. îø®â±üê®ã®, íà 1 ±³·íÿ 2002 °. ᳫüø ÿê 150
òè±. óê°à¿í±üêèµ ã°®¬à¤ÿí ï°àöþâà«è â ²ò૳¿, ᳫüø 100 òè±. — â
—åµ³¿ òà ‘«®âà··èí³, 25 òè±. — â Ï®°òóã૳¿ [23].
Çà ±«®âà¬è Í. Êà°ï෮⮿ — óï®âí®âà¦åí®¿ ‚å°µ®âí®¿ Ðà¤è “ê-
°à¿íè § ï°àâ «þ¤èíè, — ò³«üêè §à ï³â°®êó 2002 °. § “ê°à¿íè â迵૮
§ °³§íèµ ï°è·èí ï°èá«è§í® 6 ¬«í ã°®¬à¤ÿí, § íèµ ¬à©¦å 5 ¬«í —
â ï®øóêൠ°®á®òè ÿê «åãà«üí®¿, òàê ³ íå«åãà«üí®¿ [46].
„àí³ ¤å°¦àâí®¿ ±òàòè±òèêè ¤®§â®«ÿþòü ¤®±«³¤èòè, § ®¤í®ã® á®êó,
¬³ã°àö³©í³ ï°®öå±è, à § ³íø®ã® — ±óêóïí³±òü ¬³ã°àíò³â. ̳ã°àö³©í³
ï°®öå±è 곫üê³±í® µà°àêòå°è§óþòü±ÿ ®á±ÿ㮬 ¬³ã°àö³¿, ¿¿ ³íòåí±èâí³-
±òþ, °®§¬³°®¬ òà íàï°ÿ¬®¬ ¬³ã°àö³©íèµ ï®ò®ê³â. „® §àãà«üíèµ àá±®-
«þòíèµ ï®êà§íèê³â ®á±ÿãó ¬³ã°àö³¿ íà«å¦àòü âà«®âà ¬³ã°àö³ÿ òà ±à«ü-
¤® ¬³ã°àö³¿.
‚à«®âà ¬³ã°àö³ÿ (‚Ì) º ±ó¬®þ ·è±å«üí®±ò³ ï°èáó«èµ (Ï) òà âèáó-
«èµ (‚) ³ µà°àêòå°è§óº ®á±ÿã ¬³ã°àö³©íèµ ï®ò®ê³â §à °³ê. Îò¦å:
‚Ì = Ï + ‚. (23)


26
‘à«ü¤® ¬³ã°àö³¿ µà°àêòå°è§óº ï°è°³±ò (§¬åíøåííÿ) ·è±å«üí®±ò³
íà±å«åííÿ ê°à¿íè §à °àµóí®ê ¬åµàí³·í®ã® °óµó:
∆m = Ï – ‚. (24)
˜è°®ê® âèê®°è±ò®âóþòü ã°óïóâàííÿ ï°èáó«èµ òà âèáó«èµ §à °å-
ã³®íà¬è ï°èáóòòÿ (âèáóòòÿ), §à ¿µíü®þ ®±â³ò®þ, íàö³®íà«üí³±òþ, à
òàꮦ §à ï°è·èí®þ â’¿§¤ó (â迧¤ó). ’àê, §à â³ê®¬ áó¤óºòü±ÿ ±ò°óêòó°-
íå ã°óïóâàííÿ (§ ï’ÿòè°³·íè¬ ³íòå°âà«®¬) òà òèﮫ®ã³·íå, â ÿꮬó
âè®ê°å¬«þþòü±ÿ ã°óïè ®±³á, ¬®«®¤øèµ / ±òà°øèµ ï°àö姤àòí®ã®
â³êó òà ï°àö姤àòí®ã® â³êó, à òàꮦ ã°óïà ¬®«®¤³ (15–29 °®ê³â).
Ï®¤àºòü±ÿ ±òàòåâ®-â³ê®âà ±ò°óêòó°à ±à«ü¤® ¬³ã°àö³¿.
7“°àµóâàííÿ âï«èâó ¬³ã°àö³¿ íà ·è±å«üí³±òü òà ±òàòåâ®-â³ê®âó
±ò°óêòó°ó íà±å«åííÿ º ¤ó¦å âফèâè¬, ®±ê³«üêè ¬³ã°àö³©í³ ï®ò®êè
âï«èâàþòü íà ï°®öå±è ⳤòâ®°åííÿ íà±å«åííÿ, ®í®â«åííÿ ò°ó¤®âèµ
°å±ó°±³â [71].
„«ÿ §àáå§ïå·åííÿ ö³«³±í®±ò³ óï°à⫳ííÿ ¬³ã°àö³©íè¬è ï°®öå±à¬è
Ì. „. Ю¬àíþꮬ [60] §àï°®ï®í®âàíà íàö³®íà«üíà ¬®¤å«ü óï°à⫳í-
íÿ, §à ¤®ï®¬®ã®þ ÿꮿ ¬®¦íà åôåêòèâí® °åãó«þâàòè ¬³ã°àö³©íè©
°óµ íà±å«åííÿ (¤èâ. ±µå¬ó 6 íà ±. 28–29 ).
27
Íàö³®íà«üíà °à¤à § ¬³ã°àö³¿ ï°è
Êàá³íåò³ Ì³í³±ò°³â “ê°à¿íèЮ§°®áêà ï°®åêò³â ¬³ã°àö³©íèµ ï°®ã°à¬,
¿µ °å૳§àö³ÿ òà ®°ãàí³§àö³ÿ ê®íò°®«þ
§à ¬³ã°àö³©íè¬è ï°®öå±à¬è
³ òåí¤åíö³ÿ¬è â ê°à¿í³


Ǥ³©±íåííÿ §àµ®¤³â ù®¤® °åïà°òàö³³
óê°à¿íö³â òà ®±³á óê°à¿í±üê®ã® ﮵®¤¦åííÿ


‘ï°èÿííÿ ï®âå°íåííþ â “ê°à¿íó
¤åï®°ò®âàíèµ íà°®¤³â


Íà¤àííÿ ¤®ï®¬®ãè â ®á«àøòóâàíí³ á³¦åí-
öÿ¬, §®âí³øí³¬ âè¬óøåíè¬ ïå°å±å«åíöÿ¬ òà
®±®áà¬, ÿê³ øóêàþòü ï°èòó«êó â “ê°à¿í³


Íà¤àííÿ òà ®ô®°¬«åííÿ ³í®§å¬íè¬

<< . .

. 3
( : 30). . >>