<< . .

. 30
( : 30)
267
Ç̲‘’

‚±òóï ................................................................................................................. 3
1. Íà±å«åííÿ ³ ò°ó¤®â³ °å±ó°±è “ê°à¿íè ........................................................ 5
2. ‚³¤òâ®°åííÿ ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â ................................................................ 31
3. Ðèí®ê ï°àö³ â “ê°à¿í³ ............................................................................... 38
4. Çà©íÿò³±òü íà±å«åííÿ ³ á姰®á³òòÿ ............................................................ 60
5. ΰãàí³§àö³ÿ ï°àö³ ...................................................................................... 92
6. Í®°¬óâàííÿ ï°àö³ ÿê ®±í®âà ¿¿ ®°ãàí³§àö³¿ ............................................ 112
7. “ï°à⫳ííÿ ï°®¤óêòèâí³±òþ ................................................................... 128
8. ‚à°ò³±òü °®á®·®¿ ±è«è òà ¿¿ ±ò°óêòó°à .................................................... 147
9. Îï«àòà ï°àö³ ............................................................................................ 160
10. ”®°¬óâàííÿ òà °åãó«þâàííÿ §à°®á³òí®¿ ï«àòè .................................... 179
11. Àí૳§ ³ ï«àíóâàííÿ ò°ó¤®âèµ ï®êà§íèê³â ............................................ 204
12. “ï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬ òà êर®âà ﮫ³òèêà íà ﳤï°èº¬±òâ³ ........... 214
13. ‘®ö³à«üíå ïà°òíå°±òâ® ........................................................................... 231
14. ‘®ö³à«üíà ﮫ³òèêà òà ±®ö³à«üíè© §àµè±ò íà±å«åííÿ ........................... 242
15. ̳¦íà°®¤íà ®°ãàí³§àö³ÿ ï°àö³ (ÌÎÏ) .................................................. 254
‘ïè±®ê âèê®°è±òàí®¿ òà °åꮬåí¤®âàí®¿ «³òå°àòó°è .................................. 264
268
Educational manual covers urgent issues of labour economy. While preparing the
edition famous scientific works and other projects of single problems, which were given as
section names, have been used.
The manual is intended for bachelor students and specialists of economic higher
educational institutions, teachers and everyone interested in labour economy problems at
the present day. .or more profound study of the material one may use books, which are
mentioned as the references at the end of the manual.
Íàâ·à«üíå âè¤àííÿ
Êà«èíà À««à ‚à±è«³âíà
…ÊÎÍÎ̲ÊÀ ÏÐÀ–²
Íàâ·à«üíè© ï®±³áíèê


Educational edition
Kalyna, Alla V.
LABOUR ECONOMY
Educational manual‚³¤ï®â³¤à«üíè© °å¤àêò®° ’. Ì. ‚à±è«üºâà
Ðå¤àêò®° ‚. ª. Ê®«®¬³ºöü
Ê®°åêò®° Ã. Ï. ‚à±üê³â±üêà
Ê®¬ï’þòå°íå âå°±òàííÿ „. À. ‚à°âà°³í, À. ‚. –åá°åíê®
Îô®°¬«åííÿ ®áê«à¤èíêè „. À. ‚à°âà°³í

ϳ¤ï. ¤® ¤°óêó 24.10.03. ”®°¬àò 60—84/16. Ïàï³° ®ô±åòíè©. „°óê ®ô±åòíè©.
“¬. ¤°óê. à°ê. 15,81. Îá«.-âè¤. à°ê. 16,02. ’è°à¦ 8000 ï°. Çà¬. ¹ 4-89

̳¦°åã³®íà«üíà Àêà¤å¬³ÿ óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬ (ÌÀ“Ï)
03039 Êè¿â-39, âó«. ”°®¬åò³â±üêà, 2, ÌÀ“Ï
‘ⳤ®öòâ® ï°® âíå±åííÿ ¤® „å°¦àâí®ã® °åº±ò°ó ±óá’ºêò³â âè¤àâíè·®¿ ±ï°àâè
„Ê ¹ 8 ⳤ 23.02.2000
‚À’ “Á³«®öå°ê³â±üêà êíè¦ê®âà ôàá°èêà”
09117 Á³«à –å°êâà-17, âó«. Ëå±ÿ Êó°áà±à, 4
269

<< . .

. 30
( : 30)