<< . .

. 6
( : 30). . >>

±³©í®-êâ૳ô³êàö³©íè© ±ê«à¤ ï°àö³âíèê³â, ±òঠ°®á®òè ò®ù®;
• åê®í®¬³·í³ ê°èòå°³¿ — °®§ï®¤³« ï®êóïö³â §à ô®°¬à¬è â«à±-
í®±ò³, §à ¿µí³¬ ô³íàí±®âè¬ ±òàí®¬; °®§ï®¤³« ï°àö³âíèê³â §à
°³âíå¬ ¬àòå°³à«üí®¿ §àáå§ïå·åí®±ò³ òà ³í.;
• ï±èµ®ã°àô³·í³ ï®êà§íèêè — ®±®áè±ò³ ÿê®±ò³ ï°àö³âíèê³â, ¿µ
íà«å¦í³±òü ¤® ïåâíèµ âå°±òâ ³ ï°®øà°ê³â ±ó±ï³«ü±òâà ò®ù®;
• ï®â夳íê®â³ µà°àêòå°è±òèêè — ¬®òèâàö³ÿ §à©íÿò®±ò³ òà ³í.
‚±³ ®§íàêè ¬®¦íà ®á’º¤íàòè ó ò°è ã°óïè: ï°®ôå±³©í®-ãà«ó§åâó,
êâ૳ô³êàö³©í®-®ï«àòíó òà ±®ö³à«üí®-¤å¬®ã°àô³·íó.

44
’å°èò®°³à«üí®-±åã¬åíòàö³©íà ±ò°óêòó°à °èíê³â ï°àö³ âèã«ÿ¤àº
òàê (¤èâ. ±µå¬ó 4 íà ±. 45):

‘åã¬åíòàö³©í®-ꮬï®íåíòíà ±ò°óêòó°à


Ï°®¬è±«®â³±òü Àã°à°íà ±ôå°à ‘ôå°à ï®±«óã
Çàãà«üí®- Ðåã³®íà«üíè© Ë®êà«üíè©
̳¦°åã³®íà«üíè©
¤å°¦àâíè© (®á«à±íè©) (°à©®ííè©)
‘³«ü±üꮿ ï°àö³ ̳±üꮿ ï°àö³


̳±öåâè© °³âåíü

‘µå¬à 4. ’å°èò®°³à«üí®-±åã¬åíòàö³©íà ±ò°óêòó°à °èíê³â ï°àö³ [70]

Ê®«è ﰮﮧèö³ÿ °®á®·®¿ ±è«è ïå°åâèùóº ï®ïèò íà íå¿, §’ÿâ«ÿºòü-
±ÿ íफèø®ê °®á®·®¿ ±è«è, ò®áò® á姰®á³òòÿ.
Ê®«è ï®ïèò íà °®á®·ó ±è«ó ïå°åâèùóº ¿¿ ﰮﮧèö³þ, öå ®§íà·àº
íå±òà·ó, ¤åô³öèò °®á®·®¿ ±è«è § 󱳬à ⳤï®â³¤íè¬è í౫³¤êà¬è.
г§íèöÿ ó ±ï³âⳤí®øåíí³ ï®ïèòó ³ ï°®ï®§èö³¿ §à ï°®ôå±³©í®-êâà-
«³ô³êàö³©íè¬è, ãà«ó§åâè¬è ³ ±òàòåâ®-â³ê®âè¬è ã°óïà¬è §ó¬®âè«à ï®-
¤³« °èíêó °®á®·®¿ ±è«è íà °ÿ¤ ±åã¬åíò³â, ù® ⳤ°³§íÿþòü±ÿ ïå°å¤ó±³¬
±òóïåíå¬ §àáå§ïå·åí®±ò³ °®á®·è¬è ¬³±öÿ¬è òà ¿µ íळ©í³±òþ (°è±. 2
íà ±. 46).
Îò¦å, ³±íóþòü ¤âà °èíêè °®á®·®¿ ±è«è.
Ïå°øè© °èí®ê °®á®·®¿ ±è«è ï°å¤±òàâ«åíè© â ®±í®âí®¬ó °®á³òíè-
êà¬è ³ ±«ó¦á®âöÿ¬è ±å°å¤íü®¿ òà íè§üꮿ êâ૳ô³êàö³¿, ï°àö³âíèêà¬è
ãà«ó§å©, ù® §à§íà«è ±ò°óêòó°í®¿ ïå°åáó¤®âè, ·à±òê®â® §à©íÿòè¬è,
ò謷౮âè¬è ï°àö³âíèêà¬è, íम¬íèêà¬è, á姰®á³òíè¬è. Íà öü®¬ó
°èíêó ãíó·ê³±òü ¤®±ÿãàºòü±ÿ ïå°åâà¦í® §à °àµóí®ê 곫üê³±íèµ ê®«è-
âàíü, ù® §ó¬®â«þþòü íå±ò³©êó §à©íÿò³±òü. Çã³¤í® § ®ö³íêà¬è ̳¦íà-
°®¤í®¿ ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³, ó ï°®¬è±«®â® °®§âèíåíèµ ê°à¿íൠó 80-ò³
°®êè XX ±ò. ·à±òê®â® §à©íÿòèµ áó«® â ±å°å¤íü®¬ó 50 ¬«í ·®«. íà °³ê,
ù® íà 30 % ᳫüøå, í³¦ ó ï®ïå°å¤íü®¬ó ¤å±ÿò諳òò³. –ÿ íåãàòèâíà
òåí¤åíö³ÿ µà°àêòå°íà ³ ¤«ÿ ±ó·à±í®ã® ±òàíó åê®í®¬³·í®ã® °®§âèòêó.

45
Ðèí®ê êâ૳ô³ê®âàí®¿
°®á®·®¿ ±è«è §
ãà°àíò®âàí®þ
§à©íÿò³±òþ ³ âè±®ê®þ
§à°®á³òí®þ ï«àò®þ


Ðèí®ê
¬à«®êâ૳ô³ê®âàí®¿
òà
íåêâ૳ô³ê®âàí®¿ Ðèí®ê ò謷౮â®
Ðèí®ê ±óêóïí®¿
°®á®·®¿ ±è«è § á姰®á³òíèµ
°®á®·®¿ ±è«è
ï®âí®þ §à©íÿò³±òþ
ï°àö³âíèê³âÐèí®ê ïå°èôå°³©í®¿ Ðèí®ê á姰®á³òíèµ
°®á®·®¿ ±è«è, ò°èâà«è© ïå°³®¤
·à±òê®â® ³ ò謷౮⮠(ᳫüøå í³¦ ®¤èí °³ê)
§à©íÿòèµ, íम¬íèê³â
Ðè±. 2. αí®âí³ ±åã¬åíòè ±ó·à±í®ã® °èíêó °®á®·®¿ ±è«è
§à ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·íè¬è µà°àêòå°è±òèêà¬è


„°óãè© — °èí®ê ±ê«à¤í®¿, êâ૳ô³ê®âàí®¿ °®á®·®¿ ±è«è, ù® §à-
áå§ïå·óº ï®âíó §à©íÿò³±òü, ³ ®±í®âíà ·à±òêà íà ê®ò°®¬ó íà«å¦èòü
ï°å¤±òàâíèêଠí®âèµ ±ïåö³à«üí®±òå© ³ ãà«ó§å© â豮ꮿ òåµí®«®ã³¿.
–ÿ °®á®·à ±è«à ï®ò°åáóº âå«èêèµ êàï³òà«®âê«à¤åíü, µà°àêòå°è-
§óºòü±ÿ ôóíêö³®íà«üí®þ ãíó·ê³±òþ, ⳤ°³§íÿºòü±ÿ â³¤í®±í® âè±®êè¬
±òóïåíå¬ §àµèùåí®±ò³.
“ 1998 °. ². Ë. Ïåò°®â®þ áó«® âïå°øå §àï°®ï®í®âàí® ¬åò®¤èêó
°®§°®áêè ±åã¬åíòàö³©íèµ ¬®¤å«å© °èíêó ï°àö³ [54].
–ÿ ¬åò®¤èêà áà§óºòü±ÿ íà §¤³©±íåíí³ òàêèµ ê°®ê³â: âè§íà·åíí³ µà-
°àêòå°è±òèê åê®í®¬³·í®¿ ï®â夳íêè òà ±®ö³à«üí®ã® ±òàí®âèùà ï°à-
ö³âíèê³â §à °³§íè¬è êâ૳ô³êàö³©íè¬è ®§íàêà¬è; âèÿâ«åíí³ ±ó±ï³«ü-
íèµ ÿê®±òå© ï°àö³âíèê³â °³§íèµ êâ૳ô³êàö³©íèµ ã°óï ù®¤®
ﮤ³áí®±ò³ òèµ ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·íèµ â³¤í®±èí, â ÿê³ â®íè â±òóïà-

46
þòü íà °èíêó ï°àö³; â±òàí®â«åíí³ â³¤¬³íí®±òå© ¬³¦ ï°àö³âíèêà¬è §à
®á°àíè¬è ê°èòå°³à«üíè¬è ®§íàêà¬è; â褳«åíí³ ó ±®ö³à«üí®-åê®-
í®¬³·í³© ±ò°óêòó°³ °èíêó ï°àö³ ±åã¬åíò³â, ù® ¬àþòü ±óòòºâ³ ±ò³©ê³
®§íàêè âíóò°³øíü®¿ ﮤ³áí®±ò³ §à §®âí³øíü®þ ⳤ®ê°å¬«åí³±òþ.
„«ÿ °å૳§àö³¿ ¤àí®¿ ¬åò®¤èêè §à±ò®±®âàí® ¬åò®¤è òå®°³¿ íå·³òêèµ
¬í®¦èí, ÿêè¬è â±òàí®â«åí® ±òóï³íü íà«å¦í®±ò³ ¤åÿê®ã® å«å¬åíòà
°èíêó ï°àö³ ïåâí®¬ó ±åã¬åíòó, ê®ò°è©, âí౫³¤®ê íå·³òê®±ò³ ±â®¿µ
¬å¦, º íå·³òê®þ ﳤ¬í®¦èí®þ °èíêó ï°àö³. Ê°èòå°³à«üí³ ®§íàêè ±åã-
¬åíòàö³¿ (±ï®±®áè âê«þ·åííÿ, ê®®°¤èíàö³¿ òà ®ö³íêè ï°àö³) ï°å¤±òàâ-
«åí® ÿê ±ê«à¤åí³ «³íãâ³±òè·í³ §¬³íí³, à ¿µ ꮬï®íåíòà¬è ®á°àí® ®ö³-
íêè ï®êà§íèê³â âèê®°è±òàííÿ °®á®·®ã® ·à±ó, ±ï³âⳤí®øåííÿ ï®ïèòó
³ ﰮﮧèö³¿ íà ï°àöþ; òèïè, °³âåíü òà ±ï®±³á óòâ®°åííÿ ¤®µ®¤³â. ‘åã-
¬åíòàö³©í³ ¬®¤å«³ °èíêó ï°àö³, ï®áó¤®âàí³ §à ¤àí®þ ¬åò®¤èê®þ, ¬à-
òå¬àòè·í® ®ïè±óþòü±ÿ ó òàêè© ±ï®±³á:

m
• = Σ Ai , (1)
i =1{ )}
(
Ai = ( a1µA ( a1 )) , ( a 2µA ( a2 )) ,... a1µA ( an ) , ai ∈•, (2)

¤å E — ±óêóïí³±òü å«å¬åíò³â (®±³á, ï°àö³âíèê³â) °èíêó ï°àö³;
Ài — ¤åÿêè© ±åã¬åíò °èíêó ï°àö³, ﳤ¬í®¦èíà …;
m — ·è±«® ±åã¬åíò³â °èíêó ï°àö³;
ài — ®ê°å¬è© ï°å¤±òàâíèê °èíêó ï°àö³;
µÀ(ài) — ±òóï³íü íà«å¦í®±ò³ ï°å¤±òàâíèêà ài ïåâí®¬ó ±åã¬åíòó
°èíêó ï°àö³ §à ®á°àíè¬è ê°èòå°³ÿ¬è.
“ °å§ó«üòàò³ §à±ò®±óâàííÿ ¤àí®¿ ¬åò®¤èêè §àï°®ï®í®âàí® àâ-
ò®°±üêó ¬®¤å«ü ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·í®¿ ±åã¬åíòàö³¿ °èíêó ï°àö³.
Íà ⳤ¬³íó ⳤ §àµ³¤íèµ, â®íà º íå ¤ó૳±òè·í®þ, à ò°®¿±ò®þ, ®µ®ï«þ-
þ·è: 1) §à©íÿòèµ â ®ô³ö³©í³© åê®í®¬³ö³; 2) §à©íÿòèµ ïà°à«å«üí® â
®ô³ö³©í³© òà íå®ô³ö³©í³© åê®í®¬³êàµ; 3) §à©íÿòèµ âèê«þ·í® â íå®ô³-
ö³©í³© åê®í®¬³ö³.
“ ¬å¦àµ ò°®¿±ò®¿ ¬®¤å«³ ±åã¬åíòàö³¿ óê°à¿í±üê®ã® °èíêó ï°àö³ âè-
ÿâ«åí® ±³¬ ±åã¬åíò³â:
1. Çà©íÿò³ â ®ô³ö³©í³© åê®í®¬³ö³:
• ﳤï°èº¬ö³, ¬åí夦å°è, ï°å¤±òàâíèêè ¤åô³öèòíèµ ï°®ôå±³©,
ï®â’ÿ§àíèµ § ®á±«óã®âóâàííÿ¬ °èíêó;

47
• âè±®ê®êâ૳ô³ê®âàí³ ±ïåö³à«³±òè, ï°àöÿ ÿêèµ ê®°è±òóºòü±ÿ ï®-
ïèò®¬ ó ±ó·à±í®¬ó âè°®áíèöòâ³;
• ï°å¤±òàâíèêè ï°®ôå±³© °³§í®¿ êâ૳ô³êàö³¿, °³§í®ã® ®±â³òíü®ã®
°³âíÿ ³§ ±ïà¤íè¬ àá® íó«ü®âè¬ ï®ïèò®¬ íà ï°àöþ — ê®íòèí-
ãåíò ï°èµ®âàí® á姰®á³òíèµ;
• ï°àö³âíèêè, ÿê³ ·å°å§ °³§í³ ®á±òàâèíè íå ¬®¦óòü §íà©òè ï®±-
ò³©íå ¬³±öå °®á®òè; ¬à°ã³íà«üí³ ã°óïè íà±å«åííÿ.
2. Çà©íÿò³ ®¤í®·à±í® â ®ô³ö³©í³© ³ íå®ô³ö³©í³© åê®í®¬³êàµ:
• ®±®áè, ÿê³ ï°àöþþòü íà §à±à¤àµ âò®°èíí®¿ §à©íÿò®±ò³, àá® ò³,
ÿê³ ®¤å°¦óþòü íå«åãà«üí³ ¤®µ®¤è òà ï°èâ³«å¿ ù®¤® ®ï®¤àòêó-
âàííÿ íà ®±í®âí®¬ó °®á®·®¬ó ¬³±ö³.
3. Çà©íÿò³ â íå®ô³ö³©í³© åê®í®¬³ö³:
• §à©íÿò³ íå«åãà«üí®þ ¤³ÿ«üí³±òþ;
• ï°å¤±òàâíèêè °³§íèµ â褳⠱ମ§à©íÿò®±ò³ íà±å«åííÿ (íåô®°-
¬à«üíà ¤³ÿ«üí³±òü).
αí®âí³ â³¤¬³íí®±ò³ ¬³¦ ±åã¬åíòà¬è ﮫÿãàþòü ±à¬å ó ±ï®±®áàµ
âê«þ·åííÿ °®á®·®¿ ±è«è ¤® ò°ó¤®â®ã® ï°®öå±ó, ê®®°¤èíàö³¿ ï°àö³ òà
¿¿ ®ö³íêè. Çà öè¬è ê°èòå°³ÿ¬è áó«® ®ïè±àí® ±åã¬åíòè óê°à¿í±üê®ã®
°èíêó ï°àö³ òà âè§íà·åíè© ±òóï³íü íà«å¦í®±ò³ ¤® íèµ °³§íèµ ã°óï
ï°àö³âíèê³â (¤èâ. òàá«. 1):

’àá«èöÿ 1
‘åã¬åíòàö³©íà ¬®¤å«ü óê°à¿í±üê®ã® °èíêó ï°àö³

Ê°èòå°³à«üí³ ®§íàêè óê°à¿í±üê®ã® °èíêó ï°àö³
‘åã¬åíò
‘ï®±³á âê«þ·åííÿ
‘ï®±³á ê®®°¤èíàö³¿
°®á®·®¿ ±è«è ¤® ‘ï®±³á ®ö³íêè ï°àö³
ï°àö³
ï°®öå±ó ï°àö³

1 2 3 4
1 Юá®òà §à í੬®¬ íà ‘ï°ÿ¬®âàí³±òü ï°àö³ ‚è±®êè© °³âåíü
®±í®â³ ò°èâà«èµ íà §à¤®â®«åííÿ ï®ò°åá, ¤®µ®¤³â. Ï®º¤íàííÿ
ê®íò°àêò³â àá® âè§íà·åíèµ °èíꮬ. °³§íèµ ô®°¬ ¤®µ®¤³â:
¤®ã®â®°³â, °®á®òà íà Ïå°åâà¦àííÿ óï°à⫳- §à°®á³òí®¿ ï«àòè,
â«à±í®¬ó í±üêèµ ôóíêö³© â ⳤ±®òê³â, ¤èⳤåí¤³â,
ﳤï°èº¬±òâ³ ·è ¤³ÿ«üí®±ò³, íàÿâí³±òü ó·à±òü ó ï°èáóòêó
òàꮬó, ¤å º ±â®ÿ å«å¬åíò³â ±à¬®óï°à⫳- ô³°¬è
·à±òêà â«à±í®±ò³ ííÿ. ‚è±®êà ê®íêó°åí-
ò®±ï°®¬®¦í³±òü
48
Ï°®¤®â¦åííÿ òàá«. 1
1 2 3 4
2 „®±òàòíÿ ãà°àíò³ÿ Ðåãó«þâàííÿ §à©íÿ- гâåíü ¤®µ®¤³â, âèùè©
§à©íÿò®±ò³ íà ®±í®â³ ò®±ò³ íà ®±í®â³ §à ±å°å¤í³© â åê®í®¬³ö³.
ò°èâà«èµ ê®íò°àêò³â, ±ï³âⳤí®øåííÿ ï®ïèòó ‘òàᳫüí³±òü ¤®µ®¤³â,
¤®ã®â®°³â, «³öåí§³© òà ³ ﰮﮧèö³¿ íà ®áó¬®â«åíà ±òàᳫüí³-
ïàòåíò³â. ‚è±®êè© ï°®¤óêö³þ ·è ï®±«óãè ±òþ °®á®òè ﳤï°èº¬-
±òàòó± ï°àö³âíèê³â íà ï°àö³ ¤àí®ã® ê®íòèí- ±òâà ³ ï®ïèò®¬ íà
ﳤï°èº¬±òâ³. Çàµè- ãåíòó, °®§âèòêó ï®±«óãè ï°àö³
ùåí³±òü ⳤ ¬à±øòàá- ê®íêó°åíö³¿ òà
íèµ âèⳫüíþâàíü §¬³öíåííÿ ê®íêó°åí-
ò®±ï°®¬®¦í®±ò³ §à
°àµóí®ê âè±®ê®ã®
ï°®ôå±³®í૳§¬ó òà
ÿê®±ò³ ï°®¤óêö³¿ àá®
ï®±«óã ï°àö³
3 Çà©íÿò³±òü íå ±òàᳫü- Íè§üêè© ï®ïèò íà Íè§üêè© °³âåíü
íà. Ì®¦«èâ³±òü ï°àöþ ¤àí®ã® ê®íòèí- §à°®á³òí®¿ ï«àòè, ¿¿
á姰®á³òòÿ òà ïå°åµ®- ãåíòó; ﳤò°è¬êà íåï®âíà ³ íå°åãó«ÿ°íà
¤ó ï°àö³âíèê³â íà §à©íÿò®±ò³ ¤å°¦àâíè¬è âèï«àòà. Çà±ò®±óâàííÿ
³íøó °®á®òó. ¤®òàö³ÿ¬è. Íè§üêà ¤å°¦àâíèµ ï³«üã ³
Ï«èíí³±òü êर³â. ê®íêó°åíò®±ï°®- ¤®ï®¬®ãè
—à±ò® °®á®òà íåï®â- ¬®¦í³±òü. ‚èê®íàâ·³,
íè© °®á®·è© ·à± §à ïå°åâà¦í® ¤®ï®¬³¦í³
ê®°®òê®±ò°®ê®âè¬è ôóíêö³¿, â ï°®öå±³
ó㮤à¬è, §à ±ó¬³±íèöò- ï°àö³
⮬ â ³íøèµ ¬³±öÿµ

4 Íå±òàᳫüíà §à©- Íó«ü®âè© ï®ïèò íà Íè§üê³, íå±òàᳫüí³,
íÿò³±òü, íåï®âíè© ï®±«óãè ï°àö³. ·à±ò® âèïà¤ê®â³
°®á®·è© ·à±, ê®°®òê®- Ðåãó«þâàííÿ °óµó íà ¤®µ®¤è
±ò°®ê®â³ ò°ó¤®â³ °èíêó ï°àö³ §à ó·à±òþ
ó㮤è, ò°ó¤í®ù³ ó ¤å°¦àâè òà ±à¬®-
ï°àöåâ«àøòóâàíí³, ±ò³©íè© ï®øóê °®á®òè
¤è±ê°è¬³íàö³©í³
®á¬å¦åííÿ ó ï°è©®¬³
íà °®á®òó

5 Î¤í®·à±íà ó·à±òü â Ê®®°¤èíàö³ÿ íà ®±í®â³ Ï®º¤íàííÿ ¤®µ®¤³â ⳤ
®ô³ö³©í³© òà ﮺¤íàííÿ ¬åµàí³§¬³â ®ô³ö³©í®¿ §à©íÿò®±ò³ §
íå®ô³ö³©í³© åê®í®¬³- °èíê®â®ã® °åãó«þâàí- ¤®¤àòê®âè¬è ¤¦å°å«à-
êൠíÿ, ¤å°¦àâí®ã® ¬è íå«åãà«üíèµ
âò°ó·àííÿ òà “§àê®í³â” ¤®µ®¤³â
ò³íü®â®ã® °èíêó
49
Çàê³í·åííÿ òàá«. 1
1 2 3 4
6 “òâ®°åííÿ íåô®°- ðóï®âè© µà°àêòå° ‚è±®ê³ ¤®µ®¤è,
¬à«üíèµ óã°óï®âàíü § ¤³ÿ«üí®±ò³, ù® °åãó- ï®â’ÿ§àí³ § °è§èꮬ, §
¬åò®þ íå«åãà«üí®ã® «þºòü±ÿ §àê®íà¬è ï®°óøåííÿ¬ ·èíí®ã®
᳧íå±ó ò³íü®â®ã® °èíêó ³§ §àê®í®¤àâ±òâà
§à±ò®±óâàííÿ¬ °åêåòó,
ï®ã°àáóâàíü, øàíòà¦ó
ò®ù®. ‚³¤±óòí³±òü
ê®íò°®«þ § á®êó
¤å°¦àâè

7 ‘ମ§à©íÿò³±òü ó ²í¤èⳤóà«üíè© „®µ®¤è, ¤®±òàòí³ ¤«ÿ
°³§íèµ ô®°¬àµ âèÿâó µà°àêòå° ¤³ÿ«üí®±ò³. âè¦èâàííÿ â ïå°å-
(®±®áè±òå ﳤ±®áíå Юá®òà íà ±â³© ±ò°àµ ³ µ³¤í®¬ó ïå°³®¤³.
㮱ﮤఱòâ®, °è§èê ‚³¤±óòí³±òü ±®ö³à«üí®-
°åïåòèò®°±òâ®, ã® §àµè±òó
åê®í®¬³·íè© òó°è§¬,
âà«þòí³ ¬àµ³íàö³¿
ò®ù®)


‘óòí³±òü ï°å¤±òàâ«åí®¿ ¬®¤å«³ ﮫÿãຠâ ò®¬ó, ù® §à ¤®ï®¬®ã®þ
ïåâíèµ, íàóê®â® ®á´°óíò®âàíèµ ê°èòå°³¿â (µà°àêòå°è±òèê ±ï®±®á³â
âê«þ·åííÿ, ê®®°¤èíàö³¿ òà ®ö³íêè ï°àö³) âè§íà·àºòü±ÿ íà«å¦í³±òü
ò³º¿ ·è ³íø®¿ ã°óïè ï°àö³âíèê³â ¤® ê®íê°åòí®ã® °èíêó ï°àö³. Çà ®ö³-
íêà¬è àâò®°à, ¬³¦±åã¬åíòí³ ï°®ï®§èö³¿ âè§íà·åí® ÿê 2:6:6:2:7:3:5.
Íà©âফèâ³øè¬è ±åã¬åíòà¬è óê°à¿í±üê®ã® °èíêó ï°àö³ º ò°åò³©
òà ·åòâå°òè©: ï°èµ®âàí® á姰®á³òí³ òà ¬à°ã³íà«üí³ ã°óïè. „® ¬à°ã³-
íà«üíèµ ã°óï ⳤíå±åí®: ®±³á, §à©íÿòèµ íååôåêòèâí®, § âè°à¦åí®
±ïà¤íè¬ ï®ïèò®¬ íà ï°àöþ; ®±³á, ÿê³ âò°àòè«è §à©íÿò³±òü ³ ⳤ·óâà-
þòü ò°ó¤í®ù³ ó ¿¿ ⳤí®â«åíí³; ®±³á, ÿê³ íå ¬àþòü °®á®òè ³ íå íà¬àãà-
þòü±ÿ ¿¿ §íà©òè (§íåâ³°åí³). Ê°èòå°³ÿ¬è ¬à°ã³íà«üí®±ò³ ¤àíèµ ã°óï º:
à) íå±òàᳫüíà, íåï®âíà §à©íÿò³±òü àá® âè«ó·åííÿ ³§ ±ó±ï³«üí®ã® âè-
°®áíèöòâà; á) ⳤ±óòí³±òü °èíê®â®ã® °åãó«þâàííÿ (®±ê³«üêè ï®ïèòó
íà ¤àíó ï°àöþ íå¬àº) ³ ó±ê«à¤íåííÿ ¤å°¦àâí®ã® °åãó«þâàííÿ ó
§â’ÿ§êó § íåï®âí®þ §à°åº±ò°®âàí³±òþ; â) íè§üê³, íå±ò³©ê³, ·à±ò® âè-
ïà¤ê®â³ ¤®µ®¤è.
’åí¤åíö³ÿ¬è ¬à°ã³í૳§àö³¿ íà óê°à¿í±üꮬó °èíêó ï°àö³ º àá±®-
«þòíå ³ â³¤í®±íå §á³¤íåííÿ â±å ᳫüø®¿ ·à±òêè ¬à°ã³íà«üí®ã® ï°®-
øà°êó; ïà±èâí®-íåãàòèâíå ±òàâ«åííÿ ¤® ¬à°ã³íà«üíèµ ã°óï § á®êó
â«à¤è ³ á੤ó¦à §â®°®òíà °åàêö³ÿ; ïå°åï«åò³ííÿ ±à¬®à¤àïòàö³©íèµ
òà ±à¬®°ó©í³âíèµ ¬åµàí³§¬³â ±ò°àòå㳿 âè¦èâàííÿ ¬à°ã³í૳â.

50
„«ÿ ö³«å±ï°ÿ¬®âàí®ã® °åãó«þâàííÿ °èíêó ï°àö³ òà íà©á³«üø®¿
ãà«ó§³ åê®í®¬³êè — ï°®¬è±«®â®±ò³ íå®áµ³¤í® ¬àòè ®á’ºêòèâíå óÿâ-
«åííÿ ï°® ©®ã® ï®·àòê®âè© ±òàí. Çàãà«üíè© ±òàí °èíêó ï°àö³ ¬®¦-
íà âè§íà·èòè §à ¤®ï®¬®ã®þ ®ö³íêè ©®ã® §áà«àí±®âàí®±ò³. “ ±â®þ
·å°ãó, áà«àí± °èíêó ï°àö³ ®ö³íþºòü±ÿ ·å°å§ ±ï³âⳤí®øåííÿ ·è ±òó-
ï³íü ⳤï®â³¤í®±ò³ ¬³¦ ï®ïèò®¬ òà ﰮﮧèö³ºþ íà °®á®·ó ±è«ó.
Ï°è °®§°àµóíêó áà«àí±ó ï°àö³ ïå°åâà¦àº ﳤµ³¤, §à±í®âàíè© íà
®ö³íö³ ¤èíଳêè ï®ïèòó òà ﰮﮧèö³¿ °®á®·®¿ ±è«è, òà, íà±à¬ïå°å¤,
±ï³âⳤí®øåííÿ ¬³¦ íàÿâíè¬è Ⳬüíè¬è °®á®·è¬è ¬³±öÿ¬è òà 곫ü-
ê³±òþ ã°®¬à¤ÿí, ù® øóêàþòü °®á®òó â ï°®¬è±«®â®±ò³. ²í®¤³, µà°àê-
òå°è§óþ·è °èí®ê ï°àö³, âèê®°è±ò®âóþòü ò³«üêè ¤àí³ ï°® 곫üê³±òü
á姰®á³òíèµ, ï°è öü®¬ó áàãàò® ô൳âö³â °®á«ÿòü àêöåíò íà íå®áµ³¤-
í®±ò³ ï®âí®¿ §à©íÿò®±ò³ òà §àáå§ïå·åíí³ ê®í±òèòóö³©í®ã® ï°àâà íà
ï°àöþ òà ±®ö³à«üíè© §àµè±ò ⳤ á姰®á³òòÿ.
Çàãà«üíà µà°àêòå°è±òèêà °èíêó ï°àö³ òà ©®ã® ¬à±øòàáè ¬®¦óòü
áóòè §âå¤åí³ ¤® ï°®ãí®§³â ù®¤® âèⳫüíåííÿ ï°àö³âíèê³â, 곫üê®±ò³
¬®«®¤èµ ô൳âö³â, ù® §àê³í·óþòü íàâ·àííÿ òà ã®ò®â³ ï°è±òóïèòè ¤®
ï°àö³, à òàꮦ 곫üê®±ò³ á姰®á³òíèµ, Ⳬüíèµ °®á®·èµ ¬³±öü, â ò®¬ó
·è±«³ í®â®±òâ®°åíèµ, ò®ù®.
“ §àãà«üí®¬ó âèã«ÿ¤³ áà«àí±è °èíêó ï°àö³ ¬®¦íà ï°å¤±òàâèòè ó
òàêè© ±ï®±³á:
Ê = Z + N, (3)
¤å Ê — §àãà«üíà 곫üê³±òü ï°àö姤àòíèµ, ·®«.;
Z — 곫üê³±òü §à©íÿòèµ ï® ãà«ó§ÿµ òà ï® ï°®ôå±³ÿµ, ·®«.;
n m
– = ‘ ‘ –ij , (4)
i =1 j =1

i=1,…, n — 곫üê³±òü ãà«ó§å© ï°®¬è±«®â®±ò³;
j=1,…, m — 곫üê³±òü ï°®ôå±³©;
N — íå§à©íÿò³, ·®«.;
N = O+I, (5)
¤å Π— íå§à©íÿò³, ÿê³ §âå°íó«è±ÿ ¤® ±«ó¦áè §à©íÿò®±ò³, ·®«.;
² — íå§à©íÿò³, ÿê³ íå §âå°íó«è±ÿ ¤® ±«ó¦áè §à©íÿò®±ò³, ·®«.;
m
O = k ‘ Bj , (6)
j =151
¤å k — ê®åô³ö³ºíò ±ï³âⳤí®øåííÿ ¬³¦ òè¬è, µò® §âå°íóâ±ÿ ¤® ±«ó¦-
áè §à©íÿò®±ò³, òà á姰®á³òíè¬è, íàÿâí³±òü ÿêèµ ®áó¬®â«åíà
³íå°òí³±òþ ±è±òå¬è ®á«³êó òà °åº±ò°àö³¿, §à ®ö³íêà¬è ̳í³-
±òå°±òâà ±òàòè±òèêè “ê°à¿íè, â³í ¤®°³âíþº 1·6;
‚j — á姰®á³òí³ §à ï°®ôå±³ÿ¬è.
’®áò®,
n m m
Κ = ‘ ‘ Zij + k ‘ B j + I . (7)
i =1 j =1 j =1

Ï®ïèò íà °®á®·ó ±è«ó íà °èíêó ï°àö³ â ï°®¬è±«®â®±ò³ ¬®¦íà
ï°å¤±òàâèòè òàê:
n m
P = ‘ ‘ Pijv , (8)
i =1 j =1

v
¤å P — 곫üê³±òü Ⳬüíèµ °®á®·èµ ¬³±öü òà âàêàí±³© §à ãà«ó§ÿ¬è òà
ij
ï°®ôå±³ÿ¬è.
„«ÿ ®ö³íêè §áà«àí±®âàí®±ò³ °åã³®íà«üí®ã® °èíêó ï°àö³ ï®ò°³áí®
áó«® á ó ·è±ò®¬ó âèã«ÿ¤³ °®§ã«ÿ¤àòè ±ï³âⳤí®øåííÿ Ðv <=> N, à«å
ï°è ®ö³íö³ §áà«àí±®âàí®±ò³ °èíêó ï°àö³ â ï°®¬è±«®â®±ò³ ¬®¦íà °®§-
ã«ÿ¤àòè ³ ±ï³âⳤí®øåííÿ Ðv <=> Î. –å ®áó¬®â«åí® òè¬, ù® ó öü®¬ó
°à§³ íå¬àº ï®ò°åáè â°àµ®âóâàòè ±ê«à¤®âó ², ò®¬ó ù® öÿ ·à±òèíà ï°à-
ö³âíèê³â §í൮¤èòü °®á®òó ±à¬®±ò³©í® © íå ï°åòåí¤óº íà Ⳬüí³ °®-
á®·³ ¬³±öÿ.
’àêè¬ ·èí®¬, áà«àí± °èíêó ï°àö³ â ï°®¬è±«®â®±ò³ ¬àòè¬å òàêè©
âèã«ÿ¤:
n m m
‘ ‘ Pijv <=> k ‘ B j , (9)
i =1 j =1 j =1

Ðèí®ê °®á®·®¿ ±è«è íå ï®ò°åáóº ¤®¤àòê®â®¿ ±åã¬åíòàö³¿ §à ãà«ó§ÿ-
¬è, ò®¬ó ù® §¤àòíè© íà ±à¬®±ò³©íå ±åã¬åíòóâàííÿ §à ï°®ôå±³ÿ¬è òà
ã°óïà¬è ï°®ôå±³©, ÿê³ º µà°àêòå°íè¬è ¤«ÿ ¤àí®¿ ãà«ó§³. ’è¬ á³«üø,
ù® í੬౮â³ø³ ï°®ôå±³¿ âèê®°è±ò®âóþòü±ÿ â áàãàòü®µ ãà«ó§ÿµ ï°®-
¬è±«®â®±ò³ òà ³íøèµ ãà«ó§ÿµ åê®í®¬³êè. “ï°à⫳ííÿ öè¬ °èíꮬ íå-
®áµ³¤í® §¤³©±íþâàòè § ﮧèö³© ï°®ôå±³©í®¿ ±ò°óêòó°è °èíêó °®á®·®¿
±è«è òà ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·íèµ ·èííèê³â âèµ®¤ó íà íü®ã®.

52
‘åã¬åíòàö³ÿ ®±³á, ÿê³ §âå°íó«è±ÿ §à ±ï°èÿííÿ¬ ó ï°àöåâ«àøòóâàí-
í³ ¤® ±«ó¦á §à©íÿò®±ò³, ¬®¦å áóòè ô®°¬à«³§®âàíà ó òàêè© ±ï®±³á:

(10)
Ο = Ο1 + Ο 2 + Ο 3 + Ο 4 ,

¤å Î1 — âèⳫüíåí³ òà §â³«üíåí³ §à â«à±íè¬ áà¦àííÿ¬, ·®«.;
Î2 — âèïó±êíèêè íàâ·à«üíèµ §àê«à¤³â, ·®«.;
Î3 — ¤å¬®á³«³§®âàí³ § à°¬³¿ òà §â³«üíåí³ § ¬³±ò ﮧáàâ«åííÿ ⮫³,
·®«.;
4 — ®±®áè, ù® ᳫüøå °®êó íå ï°àöþâà«è, ·®«.
Î
Ç ó±³µ ã°óï ¤«ÿ ï°®¬è±«®â®±ò³ íà©ï°èâàá«èâ³øè¬è º ¤â³ ïå°ø³,
ò®¬ó ù® ó ᳫüø®±ò³ âèïà¤ê³â ¤® íèµ â³¤íå±åí® ®±³á, ÿê³ ¬àþòü ï°®-
ôå±³¿ òà íå âò°àòè«è êâ૳ô³êàö³©íèµ ³ ±®ö³à«üí®-à¤àïòàö³©íèµ µà-
°àêòå°è±òèê. Ï°è öü®¬ó ï®·àòê®âó ï°®ôå±³©íó ±ò°óêòó°ó ﰮﮧè-
ö³¿ °®á®·®¿ ±è«è íà °èíêó ï°àö³ ï°®¬è±«®â®±ò³ ¬®¦íà ê®°èãóâàòè
ⳤï®â³¤í® ¤® ãà«ó§åâ®ã® ï®ïèòó.
™® ¦ ¤® åê®í®¬³êè â ö³«®¬ó, ò® °®§°àµóíêè ï®êà§íèê³â °èíêó
ï°àö³ íà ï°®ãí®§íè© ïå°³®¤ §¤³©±íþþòü±ÿ íà ®±í®â³ áà«àí±®â®ã® ¬å-
ò®¤ó [21]. Áà«àí± °èíêó ï°àö³ ⳤ®á°à¦àº â§àº¬®¤³¿ òàêèµ ï°®öå±³â:
• ô®°¬óâàííÿ ﰮﮧèö³¿ °®á®·®¿ ±è«è (¿¿ í൮¤¦åííÿ);
• ô®°¬óâàííÿ ï®ïèòó íà °®á®·ó ±è«ó (âè§íà·åííÿ ¬®¦«èâ®±òå©
ï°àöåâ«àøòóâàííÿ íå§à©íÿòèµ ã°®¬à¤ÿí);
• âè§íà·åííÿ (âí౫³¤®ê °³§íèö³ ï®ïèòó ³ ï°®ï®§èö³¿) ·è±å«üí®±-
ò³ á姰®á³òíèµ íà ê³íåöü ïå°³®¤ó.
Ìåò®¤®«®ã³·íà ±µå¬à ï°®ãí®§óâàííÿ °èíêó ï°àö³ ±ê«à¤àºòü±ÿ
§ òàêèµ ±òळ©:
² ±òळÿ — àí૳§ ô®°¬óâàííÿ °èíêó ï°àö³ §à ï®ïå°å¤í³© ïå°³®¤
§ ó°àµóâàííÿ¬:
• òåí¤åíö³© °®§âèòêó °èíêó ï°àö³;
• §¬³í ó ±ò°óêòó°³ ®ê°å¬èµ ¤¦å°å« ©®ã® ô®°¬óâàííÿ;
• ââå¤åííÿ §àê®í®¤àâ·èµ àêò³â, ù® âï«èâà«è á íà ï®ïèò òà ï°®-
ﮧèö³þ °®á®·®¿ ±è«è;
• åôåêòèâí®±ò³ °®á®òè ±«ó¦áè §à©íÿò®±ò³ § ïèòàíü ï°àöåâ«àø-
òóâàííÿ.
²² ±òळÿ ï°®ãí®§óâàííÿ §¬³í â ¤èíଳö³ òà ±ò°óêòó°³ °èíêó ï°àö³
§ ó°àµóâàííÿ¬ âï«èâó ®ê°å¬èµ ·èííèê³â ³ âè§íà·åííÿ¬ ®°³ºíòè°³â

<< . .

. 6
( : 30). . >>