<< . .

. 7
( : 30). . >>

§¬³íè ®ê°å¬èµ ¤¦å°å« ô®°¬óâàííÿ ï®ïèòó ³ ï°®ï®§èö³¿ °®á®·®¿ ±è«è.
²²² ±òळÿ — ï°®ãí®§óâàííÿ ®á±ÿã³â ﰮﮧèö³¿ °®á®·®¿ ±è«è, ï®-
ïèòó íà íå¿, âè§íà·åííÿ 곫üê®±ò³ íå§à©íÿòèµ ³ °³âíÿ á姰®á³òòÿ.

53
Ï°®ãí®§óâàííÿ ï®êà§íèê³â ï®ïèòó òà ﰮﮧèö³¿ °®á®·®¿ ±è«è íà
°èíêó ï°àö³ áà§óºòü±ÿ ïå°å¤ó±³¬ íà åê®í®¬³ê®-±òàòè±òè·í®¬ó àí૳§³
³±íóþ·èµ òåí¤åíö³© °®§âèòêó °èíêó ï°àö³ òà â°àµóâàíí³ ï°®ãí®§íèµ
¬àê°®åê®í®¬³·íèµ ï®êà§íèê³â:
• âà«®â®ã® âíóò°³øíü®ã® ï°®¤óêòó;
• ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â;
• §àãà«üí®ã® ®á±ÿãó ³íâå±òèö³© §à °àµóí®ê ó±³µ ¤¦å°å« ô³íàí±ó-
âàííÿ;
• ®±í®âíèµ ô®í¤³â òà ¿µ ±ò°óêòó°è §à ô®°¬à¬è â«à±í®±ò³.
Ï°®ãí®§óâàííÿ ï®ïèòó òà ﰮﮧèö³¿ °®á®·®¿ ±è«è íà °èíêó ï°à-
ö³ §¤³©±íþºòü±ÿ â ¬å¦àµ ®ê°å¬èµ ¤¦å°å« ¿µ ô®°¬óâàííÿ.
Ï°®ï®§èö³ÿ °®á®·®¿ ±è«è âè§íà·àºòü±ÿ §à ±óêóïí³±òþ òàêèµ ï®êà§-
íèê³â:
• §à°åº±ò°®âàí³ ã°®¬à¤ÿíè, íå §à©íÿò³ ò°ó¤®â®þ ¤³ÿ«üí³±òþ íà
ï®·àò®ê °®êó;
• âèⳫüíåí³ § ãà«ó§å© íà°®¤í®ã® 㮱ﮤఱòâà;
• âèïó±êíèêè íàâ·à«üíèµ §àê«à¤³â;
• °àí³øå §à©íÿò³ â ¤®¬àøíü®¬ó 㮱ﮤఱòâ³;
• ³íø³ êàòåã®°³¿ íå§à©íÿò®ã® íà±å«åííÿ.
Ï®ïèò íà °®á®·ó ±è«ó °®§°àµ®âóºòü±ÿ ÿê ±ó¬à:
• ï®ò°åá â ï°àö³âíèêൠ¤«ÿ §à¬³ùåííÿ Ⳬüíèµ °®á®·èµ ¬³±öü,
âàêàíòíèµ ï®±à¤;
• ï®ò°åá â ï°àö³âíèêൠ¤«ÿ ꮬï«åêòóâàííÿ í®â®±òâ®°åíèµ °®-
á®·èµ ¬³±öü.
Ï°è ï°®ãí®§óâàíí³ ¤¦å°å« ô®°¬óâàííÿ °èíêó °®á®·®¿ ±è«è §íà·-
íà óâàãà ï°è¤³«ÿºòü±ÿ ï®êà§íèêó âèⳫüíåííÿ °®á®·®¿ ±è«è ³§ ãà«ó§å©
åê®í®¬³êè §à ó¬®â ï°è±ê®°åííÿ ï°®öå±ó °åô®°¬óâàííÿ åê®í®¬³êè,
ÿêè© ¬®¦å §íà·í®þ ¬³°®þ ïå°åâèùèòè òå¬ïè °®§âèòêó ±ôå°è ï°è-
ê«à¤àííÿ ï°àö³.
‚èⳫüíåííÿ ï°àö³âíèê³â ³§ ãà«ó§å© åê®í®¬³êè §¤³©±íþºòü±ÿ ﳤ
âï«è⮬ ꮬï«åê±ó ·èííèê³â, µà°àêòå°íèµ ¤«ÿ ê®íê°åòí®ã® åòàïó
°®§âèòêó íà ¤àí®¬ó åòàï³ âèⳫüíåííÿ °®á®·®¿ ±è«è, ³ ®áó¬®â«åíèµ
â ®±í®âí®¬ó ±ò°óêòó°íè¬è §°óøåííÿ¬è â åê®í®¬³ö³ §à °àµóí®ê:
• «³êⳤàö³¿ ﳤï°èº¬±òâ, ó±òàí®â;
• °å®°ãàí³§àö³¿;
• ïå°åï°®ô³«þâàííÿ;
• ±ê®°®·åííÿ ·è±å«üí®±ò³ ïå°±®íà«ó;
• âèⳫüíåííÿ §à â«à±íè¬ áà¦àííÿ¬;
• âèⳫüíåííÿ §à ï®°óøåííÿ ò°ó¤®â®¿ ¤è±öè﫳íè.

54
Ï°è ï°®ãí®§óâàíí³ ï°®ï®§èö³¿ °®á®·®¿ ±è«è 㮫®âíè¬ º âè§íà-
·åííÿ ®·³êóâàí®¿ 곫üê®±ò³ íå§à©íÿòèµ ò°ó¤®â®þ ¤³ÿ«üí³±òþ ã°®¬à-
¤ÿí, ÿê³ ¬àþòü §âå°íóòè±ÿ ¤® á³°¦³ ï°àö³ (§âå°òàþòü±ÿ íå â±³ íå§à©-
íÿò³).
‚°àµ®âóþ·è ®±®á«èâ®±ò³ ïå°³®¤ó °åô®°¬óâàíü ³ §àï®·àòêóâàííÿ
åê®í®¬³·í®ã® §°®±òàííÿ â ï°®ãí®§í®¬ó ïå°³®¤³, ¬®¦íà ïå°å¤áà·àòè
ﳤâèùåííÿ ·à±òêè íå§à©íÿòèµ.
‘ò°óêòó°à ﰮﮧèö³¿ °®á®·®¿ ±è«è ï°®ãí®§óºòü±ÿ § ó°àµóâàííÿ¬
òåí¤åíö³¿ °®§âèòêó ¿¿ ®ê°å¬èµ ¤¦å°å« ³ ·èííèê³â, ù® ¤³ÿòè¬óòü ó ï°®-
ãí®§í®¬ó ïå°³®¤³.
„åù® ±ê«à¤í³øè¬ º ï°®ãí®§óâàííÿ ï®ïèòó íà °®á®·ó ±è«ó, ù®
ó§àãà«üíþº ï®ò°åáó ó ï°àö³âíèêൠ¤«ÿ §à¬³ùåííÿ Ⳬüíèµ °®á®·èµ
¬³±öü, âàêàíòíèµ ï®±à¤ ³ í®â®±òâ®°åíèµ °®á®·èµ ¬³±öü. –ÿ ï®ò°åáà
âè§íà·àºòü±ÿ § ó°àµóâàííÿ¬ ·èííèê³â °èíê®âèµ ïå°åòâ®°åíü, ±ò°óê-
òó°í®¿ ïå°åáó¤®âè, ï°èâàòè§àö³¿, °å±ò°óêòó°è§àö³¿, ù® ï®â’ÿ§àí³ §
òàêè¬è ¬àê°®åê®í®¬³·íè¬è ï®êà§íèêà¬è, ÿê ‚‚Ï, §àãà«üíè© ®á±ÿã
³íâå±òèö³© §à °àµóí®ê ó±³µ ¤¦å°å« ô³íàí±óâàííÿ, ±òàí òà ±ò°óêòó°à
®±í®âíèµ ô®í¤³â §à ô®°¬à¬è â«à±í®±ò³.
“ °®§°àµóíê®â®¬ó áà«àí±³ °èíêó ï°àö³ ï®ïèò íà °®á®·ó ±è«ó â³-
¤®á°à¦àºòü±ÿ ÿê ï®êà§íèê ï°àöåâ«àøòóâàííÿ, ù® ó®±®á«þº §à¤®-
⮫åíè© ï®ïèò. –å© ï®êà§íèê â°àµ®âóº ÿê ï®ò°åáó â ï°àö³âíèêàµ
¤«ÿ §à¬³ùåííÿ Ⳬüíèµ ³ í®â®±òâ®°åíèµ °®á®·èµ ¬³±öü, òàê ³ ³íø³
íàï°ÿ¬è ï°àöåâ«àøòóâàííÿ. α곫üêè íå â±³¬, µò® §âå°òàºòü±ÿ ¤®
±«ó¦áè §à©íÿò®±ò³, íà¤àºòü±ÿ ¤®ï®¬®ãà § ï°àöåâ«àøòóâàííÿ, ïåâíà
·à±òêà íå§à©íÿòèµ ã°®¬à¤ÿí §í³¬àºòü±ÿ § ®á«³êó. –ÿ 곫üê³±òü ®±³á
âè§íà·àºòü±ÿ § ó°àµóâàííÿ¬ òåí¤åíö³© §¬³íè ¿µ ±ï³âⳤí®øåííÿ §
ﰮﮧèö³ºþ °®á®·®¿ ±è«è. “ ïå°±ïåêòèâ³ ïèò®¬à âàãà ö³º¿ êàòåã®°³¿
ã°®¬à¤ÿí §íè¦óâàòè¬åòü±ÿ.
гâåíü á姰®á³òòÿ âè§íà·àºòü±ÿ ÿê ⳤí®øåííÿ ·è±å«üí®±ò³ á姰®-
á³òíèµ íà ê³íåöü ïå°³®¤ó ¤® ·è±å«üí®±ò³ ï°àö姤àòí®ã® íà±å«åííÿ ó
ï°àö姤àòí®¬ó â³ö³.
²íô®°¬àö³©íå §àáå§ïå·åííÿ °®§°àµóíê³â °èíêó ï°àö³ §¤³©±íþºòü-
±ÿ §à ¤®ï®¬®ã®þ ¤àíèµ ±òàòè±òè·í®¿ §â³òí®±ò³: ô®°¬ 1-ÏÍ, 2-ÏÍ
(ï°àöåâ«àøòóâàííÿ) “Çâ³ò ï°® ï°àöåâ«àøòóâàííÿ ³ §à©íÿò³±òü íà±å-
«åííÿ, ù® §âå°íó«®±ÿ ¤® ±«ó¦áè §à©íÿò®±ò³”. Ïå°å«³ê ®±í®âíèµ âµ³¤-
íèµ òà °®§°àµóíê®âèµ ï®êà§íèê³â, íå®áµ³¤íèµ ¤«ÿ ±ê«à¤àííÿ áà«àí-
±ó °èíêó ï°àö³, íàâå¤åí® â òàá«. 2 òà 3 (±. 56), à«ã®°èò¬è °®§°àµóíêó
ï®êà§íèê³â áà«àí±ó °èíêó ï°àö³ âèê«à¤åí® â òàá«. 4 (±. 57), §°à§êè
ô®°¬è áà«àí±ó °èíêó ï°àö³ íàâå¤åí³ â òàá«. 5 (±. 58).

55
’àá«èöÿ 2
‘òàòè±òè·í³ ¤àí³ §â³òí®±ò³, ù® âèê®°è±ò®âóþòü±ÿ
¤«ÿ ±ê«à¤àííÿ áà«àí±ó °èíêó ï°àö³
“¬®âí³
Ï®êà§íèêè „¦å°å«à ³íô®°¬àö³¿
ﮧíà·.
—è±å«üí³±òü §à°åº±ò°®âàíèµ ã°®¬à¤ÿí, íå §à©íÿòèµ —ï ‘òàò§â³òí³±òü, ô®°¬à
ò°ó¤®â®þ ¤³ÿ«üí³±òþ íà ï®·àò®ê °®êó, òè±. ·®«. 2-ÏÍ (ï°àöåâ«àøòó-
âàííÿ), °®§¤³« ², °.01,
ã°.1
—è±å«üí³±òü §à°åº±ò°®âàíèµ ã°®¬à¤ÿí, íå §à©íÿòèµ
ò°ó¤®â®þ ¤³ÿ«üí³±òþ ó §â³òí®¬ó ïå°³®¤³, òè±. ·®«. —í °.01, ã°.4
“ ò. ·.:
• âèⳫüíåí³ § ãà«ó§å© åê®í®¬³êè —í1 °.06, 10, 11, ã°.4
• âèïó±êíèêè íàâ·à«üíèµ §àê«à¤³â —í2 °.14, 15, 16, ã°.4
• °àí³øå §à©íÿò³ ó ¤®¬àøíü®¬ó 㮱ﮤఱòâ³ —í3 °.18, ã°.4
• ³íø³ êàòåã®°³¿ íå§à©íÿò®ã® íà±å«åííÿ —í4 °.12, 13, 17, 19, 20, ã°.4
Ï®ò°åáà â ï°àö³âíèêൠ¤«ÿ §à¬³ùåííÿ Ⳬüíèµ
°®á®·èµ ¬³±öü ³ âàêàíòíèµ ï®±à¤, òè±. ·®«. Ì Ð®§¤³« VII, °.01, ã°.2
Ï®ò°åáà â ï°àö³âíèêൠ¤«ÿ ꮬï«åêòóâàííÿ
í®â®±òâ®°åíèµ °®á®·èµ ¬³±öü, òè±. ·®«. ̱ Ю§¤³« VII, °.01, ã°.13
Ï°àöåâ«àøò®âàí® íå§à©íÿòèµ ã°®¬à¤ÿí
(§à¤®â®«åíè© ï®ïèò), òè±. ·®«. —ï° Ð®§¤³« ², °.01, ã°.10
Çí³¬àþòü±ÿ § ®á«³êó, òè±. ·®«. —® Ю§¤³« ², °.01, ã°.7
—è±å«üí³±òü íå§à©íÿòèµ íà ê³íåöü ïå°³®¤ó, òè±. ·®«., —ê Ю§¤³« ², °.01, ã°.13
§ íèµ — á姰®á³òí³, òè±. ·®«. —á Ю§¤³« ²V, °.01, ã°.13

’àá«èöÿ 3
Áà«àí± °èíêó ï°àö³ (°®§°àµóíê®â³ ï®êà§íèêè)
”®°¬ó«à
“¬®âí³
Ï®êà§íèê °®§°àµóíêó
ﮧíà·.
Ï°®ï®§èö³ÿ °®á®·®¿ ±è«è, â±ü®ã®, òè±. ·®«. Ð —ï + —í
(ϳ1 /ϳ0 ) … 100
’å¬ï §°®±òàííÿ (§íè¦åííÿ) ®ê°å¬®ã® ï®êà§íèêà, % ϳ
‘ò°óêòó°à ﰮﮧèö³¿ °®á®·®¿ ±è«è §à ¤¦å°å«à¬è
(—í1/—í) … 100
¿¿ ô®°¬óâàííÿ, % „í
—à±òêà êàòåã®°³© ã°®¬à¤ÿí, ÿê³ §í³¬àþòü±ÿ § ®á«³êó,
(—®/Ð) … 100
â ó±ü®¬ó ®á±ÿ§³ ﰮﮧèö³¿ °®á®·®¿ ±è«è, % „·®
—à±òêà íå§à©íÿòèµ ã°®¬à¤ÿí, ÿê³ °åº±ò°óþòü±ÿ
íà á³°¦³ ï°àö³ ï°®òÿ㮬 °®êó, ó â±ü®¬ó
(—í/Íí) … 100
íå§à©íÿò®¬ó ï°àö姤àòí®¬ó íà±å«åíí³, % „·í
Ð ’ —ï° ’ —®
—è±å«üí³±òü íå§à©íÿòèµ íà ê³íåöü ïå°³®¤ó, òè±. ·®«. —ê
(—á/—) … 100
гâåíü á姰®á³òòÿ, % Ðá


56
’àá«èöÿ 4
Ï°®ãí®§í³ ï®êà§íèêè áà«àí±ó °èíêó ï°àö³ (à«ã®°èò¬è °®§°àµóíêó)

“¬®âí³ ”®°¬ó«à
Ï®êà§íèêè
ﮧíà·. °®§°àµóíêó
—à±òêà íå§à©íÿòèµ ã°®¬à¤ÿí, ÿê³ °åº±ò°óþòü±ÿ „·í Çà òåí¤åíö³ºþ
íà á³°¦³ ï°®òÿ㮬 ï°®ãí®§í®ã® °®êó, â ó±ü®¬ó §°®±òàííÿ
„·í = —á · —í
íå§à©íÿò®¬ó ï°àö姤àòí®¬ó íà±å«åíí³
‘ò°óêòó°à ﰮﮧèö³¿ °®á®·®¿ ±è«è §à ¤¦å°å«à¬è „ í³ Ç ó°àµóâàííÿ¬
¿¿ ô®°¬óâàííÿ òåí¤åíö³© °®§âèòêó
’å¬ï §°®±òàííÿ ®ê°å¬®ã® ï®êà§íèêà ²í Ç ó°àµóâàííÿ¬
òåí¤åíö³© °®§âèòêó
‚‚Ï
²í = —íï · —íï«
’å¬ï §°®±òàííÿ ï®ò°åáè â ï°àö³âíèêൠ²Ì± Ç ó°àµóâàííÿ¬
¤«ÿ ꮬï«åêòóâàííÿ í®â®±òâ®°åíèµ °®á®·èµ ¬³±öü òåí¤åíö³© °®§âèòêó
³íâå±òèö³©
²Ì± = Ì±ï · ̱á
—à±òêà íå§à©íÿòèµ ã°®¬à¤ÿí, ÿê³ §í³¬àþòü±ÿ „0 Ç ó°àµóâàííÿ¬
§ ®á«³êó òåí¤åíö³© §íè¦åííÿ
„0 = „·0 · „·í
—í = Ííï° … „·íï°(1)
—è±å«üí³±òü ã°®¬à¤ÿí, íå §à©íÿòèµ ò°ó¤®â®þ —íï°
¤³ÿ«üí³±òþ, ù® íळ©¤å íà °èí®ê ï°®òÿ㮬 °®êó
“ ò. ·.:
• âèⳫüíåí³ § ãà«ó§å© åê®í®¬³êè —í1
• âèïó±êíèêè íàâ·à«üíèµ §àê«à¤³â —(2) = —íï° … „í
—í2
• °àí³øå §à©íÿò³ ó ¤®¬àøíü®¬ó 㮱ﮤఱòâ³ —í3 „í³ï° (§ ó°àµóâàííÿ¬
òåí¤åíö³© °®§âèòêó)
• ³íø³ êàòåã®°³¿ íå§à©íÿò®ã® íà±å«åííÿ —í4
Ï®ò°åáà â ï°àö³âíèêൠ¤«ÿ §à¬³ùåííÿ Ⳬüíèµ
Ì ï° Ì = Ì … ²í
°®á®·èµ ¬³±öü ³ âàêàíòíèµ ï®±à¤
Ï®ò°åáà â ï°àö³âíèêൠ¤«ÿ ꮬï«åêòóâàííÿ
Ì = ̱ … ²¬±
̱ï°
í®â®±òâ®°åíèµ °®á®·èµ ¬³±öü
—è±å«üí³±òü íå §à©íÿòèµ ã°®¬à¤ÿí, ÿê³ §í³¬àþòü±ÿ
—® = Ð … „®ï°
—®ï°
§ ®á«³êó
57
’àá«èöÿ 5
Áà«àí± °èíêó ï°àö³


Ï«àí®âè© °³ê
Á৮âè© Ï°®ãí®§-
Ï®êà§íèêè Çã³¤í® §
°³ê íè© °³ê
η³êóâàíå
ï°®ã°à¬®þ
Ï°®ï®§èö³ÿ °®á®·®¿ ±è«è, â±ü®ã®
ʳ«üê³±òü íå§à©íÿòèµ ®±³á, ¤«ÿ ÿêèµ
âè°³øóºòü±ÿ ïèòàííÿ ï°àöåâ«àøòó-
âàííÿ, íà ï®·àò®ê °®êó
Íळ©¤å ¤® °èíêó ï°àö³ ï°®òÿ㮬
°®êó, â±ü®ã®
“ ò. ·.:
• âèⳫüíåí³ § ãà«ó§å© åê®í®¬³êè
• §â³«üíåí³ § ï°è·èí ï«èíí®±ò³
êर³â
• âèïó±êíèêè íàâ·à«üíèµ §àê«à¤³â
• ³íø³ êàòåã®°³¿ íå§à©íÿò®ã®
ï°àö姤àòí®ã® íà±å«åííÿ
Ï®ïèò íà °®á®·ó ±è«ó
Çí³¬àþòü±ÿ § ®á«³êó ¤«ÿ ±à¬®±ò³©í®-
ã® âè°³øåííÿ ó·à±ò³ ó ò°ó¤®â³©
¤³ÿ«üí®±ò³ òà § ³íøèµ ï°è·èí
ʳ«üê³±òü íå§à©íÿòèµ ®±³á, ¤«ÿ ÿêèµ
âè°³øóºòü±ÿ ïèòàííÿ ï°àöåâ«àøòó-
âàííÿ, íà ê³íåöü °®êó
“ ò. ·.:
á姰®á³òí³
гâåíü §à°åº±ò°®âàí®ã® á姰®á³òòÿ
(ó ⳤ±®òêൠ¤® ï°àö姤àòí®ã®
íà±å«åííÿ ó ï°àö姤àòí®¬ó â³ö³)
ΑÍ΂Ͳ ’…Ð̲ÍÈ ² ÏÎÍß’’ß

Ðèí®ê ï°àö³, ¬³¦íà°®¤íè© °èí®ê ï°àö³, ï®òåíö³©íè© °èí®ê ï°àö³, öè°-
êó«þþ·è© °èí®ê ï°àö³, âíóò°³øíü®ô³°¬®âè© °èí®ê ï°àö³, ±ò°óêòó°à
°èíêó ï°àö³, ï®ïèò òà ﰮﮧèö³ÿ °®á®·®¿ ±è«è, ±åã¬åíòàö³ÿ °èíêó
ï°àö³, áà«àí± °èíêó ï°àö³.


58
ÍÀ‚—ÀËÜͲ ÇÀ‚„ÀÍÍß ’À ÇÀÏÈ’ÀÍÍß

1. εà°àêòå°è§ó©òå ±óá’ºêòè °èíêó ï°àö³.
2. ™® ±ê«à¤àº ³íô°à±ò°óêòó°ó °èíêó ï°àö³?
3. ßê ô®°¬óºòü±ÿ ³ §à¤®â®«üíÿºòü±ÿ ï®ïèò íà °®á®·ó ±è«ó?
4. ßê³ º ±ê«à¤®â³ íàö³®íà«üí®ã® °èíêó ï°àö³ òà ©®ã® °åãó«ÿò®°è?
5. Íà§â³òü °³§í®âè¤è °èíêó ï°àö³.
6. ßê³ º ®§íàêè ±åã¬åíòàö³¿ °èíêó ï°àö³?
7. Ï®ê঳òü ®±í®âí³ ±åã¬åíòè ±ó·à±í®ã® °èíêó °®á®·®¿ ±è«è §à ±®ö³à«üí®-
åê®í®¬³·íè¬è µà°àêòå°è±òèêà¬è.
8. Çà ÿê®þ ô®°¬ó«®þ °®§°àµ®âóºòü±ÿ ±óêóïí³±òü å«å¬åíò³â °èíêó ï°àö³
ï°è ï®áó¤®â³ ±åã¬åíòàö³©í®¿ ¬®¤å«³?
9. ™® òàêå áà«àí± °èíêó ï°àö³ òà ÿê³ º ©®ã® ±ê«à¤®â³?
10. Íà ÿêè© òå°¬³í °®§°àµ®âóºòü±ÿ áà«àí± °èíêó ï°àö³?
11. Ю§â’ÿ¦³òü §à¤à·ó.
‚èµ³¤í³ ¤àí³:
à) ·è±å«üí³±òü íå§à©íÿòèµ ã°®¬à¤ÿí íà ï®·àò®ê °®êó — 800 ·®«.;
á) ·è±å«üí³±òü íå§à©íÿòèµ ã°®¬à¤ÿí, ÿê³ §’ÿâ«ÿòü±ÿ íà °èíêó ï°àö³ ï°®òÿ-
㮬 °®êó, — 120 ·®«., â ò®¬ó ·è±«³: âèⳫüíåíèµ ³§ ãà«ó§å© åê®í®¬³êè —
70 ·®«., âèïó±êíèê³â íàâ·à«üíèµ §àê«à¤³â — 30 ·®«., §à©íÿòèµ °àí³øå â
¤®¬àøíü®¬ó 㮱ﮤఱòâ³ — 15 ·®«., ï°å¤±òàâíèêè ³íøèµ êàòåã®°³© íå-
§à©íÿòèµ ã°®¬à¤ÿí — 5 ·®«.;
â) ·è±å«üí³±òü ã°®¬à¤ÿí, ÿê³ §íÿ«è±ÿ § ®á«³êó â ±«ó¦á³ §à©íÿò®±ò³ ¤«ÿ ±à¬®-
±ò³©í®ã® âè°³øåííÿ ó·à±ò³ â ò°ó¤®â³© ¤³ÿ«üí®±ò³, — 230 ·®«.;
ã) ï®ïèò íà °®á®·ó ±è«ó — 147 ·®«.
Çàâ¤àííÿ:
1) ±ê«à±òè áà«àí± °èíêó ï°àö³;
2) âè§íà·èòè:
à) ﰮﮧèö³þ °®á®·®¿ ±è«è íà °èíêó ï°àö³ íà ê³íåöü °®êó;
á) ·è±å«üí³±òü íå§à©íÿòèµ ã°®¬à¤ÿí íà ê³íåöü °®êó;
â) âï«èâ ®ê°å¬èµ ¤¦å°å« íà ô®°¬óâàííÿ §àãà«üí®¿ ﰮﮧèö³¿ °®á®·®¿
񊮊;
ã) ·à±òêó ï°àöåâ«àøò®âàíèµ ±«ó¦á®þ §à©íÿò®±ò³ ã°®¬à¤ÿí ó â±³© ï°®-
ﮧèö³¿ °®á®·®¿ ±è«è.
59
4 ÇÀÉÍß’²‘’Ü ÍÀ‘…Ë…ÍÍß
² Á…ÇÐÎÁ²’’ß

Çã³¤í® § òå®°³ºþ ôóíêö³®íóâàííÿ °èíêó ï°àö³, §à©íÿòè¬è ââà¦à-
þòü±ÿ «èøå ò³, µò® º ï°àöåàêòèâíè¬è ³ ï°®ï®íóþòü ±â®þ °®á®·ó
±è«ó íà °èíêó ï°àö³, ù® §àáå§ïå·óº â§àº¬®¤³þ â«à±íèê³â °®á®·®¿
±è«è § ¿¿ ±ï®¦èâà·à¬è.
‘®ö³à«üíà ±óòí³±òü §à©íÿò®±ò³ ⳤ®á°à¦àº ï®ò°åáó «þ¤èíè â ±à-
¬®âè°à¦åíí³, à òàꮦ ó §à¤®â®«åíí³ ¬àòå°³à«üíèµ ³ ¤óµ®âíèµ ï®ò°åá
·å°å§ ¤®µ³¤, ù® ®±®áà ®ò°è¬óº §à ±â®þ ï°àöþ.
–³í®þ °®á®·®¿ ±è«è º §à°®á³òíà ï«àòà (íå ®á®â’ÿ§ê®â® â ã°®ø®â³©
ô®°¬³). À«å íå â±³ àêòè êóï³â«³-ï°®¤à¦ó °®á®·®¿ ±è«è °åº±ò°óþòü±ÿ,
³ íà ±ü®ã®¤í³øí³© ¤åíü âå«èêà ¿µ ·à±òêà ï°èµ®âóºòü±ÿ. Ì®òèâè ¬®-
¦óòü áóòè °³§íè¬è, ï°®òå ï°àêòè·í® â±³ â®íè ®á’º¤íóþòü±ÿ â ò°è âå-
«èê³ ã°óïè:
• ï°àãíåííÿ ï°èµ®âàòè ⳤ ®ï®¤àòêóâàííÿ ï°èáóòêè ⳤ ö³«ê®¬
«åãà«üí®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³;
• ï°àãíåííÿ ï°èµ®âàòè §àá®°®íåíó §àê®í®¬ ¤³ÿ«üí³±òü;
• í嬮¦«èâ³±òü âèê®íàííÿ â±³µ í®°¬àòèâíèµ àêò³â § ï°è·èíè ¿µ
§à°åãó«ü®âàí®±ò³ ·è íàâ³òü ¿µ ⳤ±óòí®±ò³.
‚³¤ï®â³¤í® §à©íÿò³±òü ¬®¦å íàáóâàòè °³§íèµ ô®°¬:
• §à ®§íàêà¬è °åº±ò°àö³¿;
• §à ⳤï®â³¤í³±òþ í®°¬àòèâí³© ò°èâà«®±ò³ °®á®·®ã® ïå°³®¤ó;
• §à íàÿâí³±òþ ±òàí¤à°òí®¿ ®°ãàí³§àö³¿ °®á®·®ã® ï°®öå±ó.
Çã³¤í® ³§ Çàê®í®¬ “ê°à¿íè “Ï°® §à©íÿò³±òü íà±å«åííÿ” [1], ¤® §à©-
íÿò®ã® íà±å«åííÿ íà«å¦àòü ã°®¬à¤ÿíè íàø®¿ ê°à¿íè, ÿê³ ï°®¦èâà-
þòü íà ¿¿ òå°èò®°³¿ íà §àê®ííèµ ï³¤±òàâàµ, à ±à¬å:
• ï°àöþþ·³ §à í੬®¬ íà ó¬®âൠï®âí®ã® àá® íåï®âí®ã® °®á®-
·®ã® ¤íÿ (òè¦íÿ) íà ﳤï°èº¬±òâàµ, ó±òàí®âàµ, ®°ãàí³§àö³ÿµ
íå§à«å¦í® ⳤ ô®°¬ â«à±í®±ò³, ó ¬³¦íà°®¤íèµ òà ³í®§å¬íèµ
®°ãàí³§àö³ÿµ â “ê°à¿í³ òà §à ê®°¤®í®¬;
• ã°®¬à¤ÿíè, ÿê³ ±à¬®±ò³©í® §àáå§ïå·óþòü ±åáå °®á®ò®þ, âê«þ-
·àþ·è ﳤï°èº¬ö³â, ®±³á, ù® §à©¬àþòü±ÿ ³í¤èⳤóà«üí®þ ò°ó-
¤®â®þ ¤³ÿ«üí³±òþ, òâ®°·®þ ¤³ÿ«üí³±òþ, ·«åíè ê®®ïå°àòèâ³â,
ôå°¬å°è òà ·«åíè ¿µí³µ ±³¬å©, ÿê³ áå°óòü ó·à±òü ó âè°®áíèöòâ³;

60
• âèá°àí³, ï°è§íà·åí³ àá® §àòâå°¤¦åí³ íà ®ï«à·óâàíó ï®±à¤ó
â ®°ãàíൠ¤å°¦àâí®¿ â«à¤è, óï°à⫳ííÿ ·è â ±ó±ï³«üíèµ
®á’º¤íàííÿµ;
• ã°®¬à¤ÿíè, ÿê³ ±«ó¦àòü ó §á°®©íèµ ±è«àµ, ï°èê®°¤®ííèµ,
âíóò°³øí³µ, §à«³§íè·íèµ â³©±üêàµ, ®°ãàíൠíàö³®íà«üí®¿ áå§ïå-
êè òà âíóò°³øí³µ ±ï°àâ;
• ®±®áè, ÿê³ ï°®µ®¤ÿòü ï°®ôå±³©íó ﳤã®ò®âêó, ïå°åﳤã®ò®âêó
òà ﳤâèùåííÿ êâ૳ô³êàö³¿ § ⳤ°è⮬ ⳤ âè°®áíèöòâà; ÿê³ íà-
â·àþòü±ÿ ó ¤åííèµ §àãà«üí®®±â³òí³µ øꮫàµ, ±å°å¤í³µ ±ïåö³-
à«üíèµ òà âèùèµ íàâ·à«üíèµ §àê«à¤àµ;
• §à©íÿò³ âèµ®âàííÿ¬ ¤³òå©, ¤®ã«ÿ¤®¬ §à µâ®°è¬è, ³íâ૳¤à¬è òà
ã°®¬à¤ÿíà¬è ﮵諮㮠â³êó;
• ï°àöþþ·³ ã°®¬à¤ÿíè ³íøèµ ¤å°¦àâ, ÿê³ ò謷౮⮠ïå°åáóâà-
þòü â “ê°à¿í³ òà âèê®íóþòü ôóíêö³¿, íå ï®â’ÿ§àí³ ³§ §àáå§ïå-
·åííÿ¬ ¤³ÿ«üí®±ò³ ï®±®«ü±òâ ³ ¬³±³©.
”൳âö³ °®§°³§íÿþòü òàê³ ô®°¬è §à©íÿò®±ò³ (¤èâ. ±µå¬ó. 1):


Çà©íÿò³±òüÍå±òàí¤à°òíà
‘òàí¤à°òíàÍå§à°åº±ò°®âàíà
Çà°åº±ò°®âàíà Çà°åº±ò°®âàíà
(íå°åã«à¬åíò®âàíà)Ïå°- ‚ò®- ßâíà
Ï®âíà Íåï®âíà ’³íü®âà ʰ謳íà«üíà
âèííà °èííà íåï®âíàÏ°èµ®âàíà
‚è¬óøåíà —à±òê®âà
íåï®âíà

Ï®¤åííà ‘å§®ííà
Íåô®°¬à«üíà

Íåï®âíè©
’謷౮âà Íå«åãà«üíà
°®á®·è© ·à±


‘µå¬à 1. Ê«à±èô³êàö³ÿ ô®°¬ §à©íÿò®±ò³ [20]

61
Çà ò°èâ૳±òþ °®á®·®ã® ·à±ó §à©íÿò³±òü áóâàº: ï®âíà, íåï®âíà,
ÿâíà íåï®âíà, ï°èµ®âàíà íåï®âíà òà ·à±òê®âà [28].
Ï®âíà §à©íÿò³±òü — öå º ¤³ÿ«üí³±òü ï°®òÿ㮬 ï®âí®ã® °®á®·®ã®
¤íÿ (òè¦íÿ, ±å§®íó, °®êó), ù® §àáå§ïå·óº ¤®µ³¤ ó í®°¬à«üíèµ ¤«ÿ ¤à-
í®ã® °åã³®íó °®§¬³°àµ.
Íåï®âíà §à©íÿò³±òü µà°àêòå°è§óº §à©íÿò³±òü ê®íê°åòí®¿ ®±®áè
àá® ï°®òÿ㮬 íåï®âí®ã® °®á®·®ã® ¤íÿ, àá® § íåï®âí®þ ®ï«àò®þ ·è
í央±òàòíü®þ åôåêòèâí³±òþ. Íåï®âíà §à©íÿò³±òü ¬®¦å áóòè ÿâí®þ
àá® ï°èµ®âàí®þ.
ßâíà íåï®âíà §à©íÿò³±òü §ó¬®â«åíà ±®ö³à«üíè¬è ï°è·èíà¬è. Íå-
ï®âíó °®á®·ó §à©íÿò³±òü ¬®¦íà â謳°ÿòè áå§ï®±å°å¤íü®, âèê®°è±ò®-
âóþ·è ¤àí³ ï°® §à°®á³ò®ê, ⳤï°àöü®âàíè© ·à±, àá® ¦ §à ¤®ï®¬®ã®þ
±ïåö³à«üíèµ âèá³°ê®âèµ ®á±òå¦åíü.
Ï°èµ®âàíà íåï®âíà §à©íÿò³±òü ⳤáèâຠﮰóøåííÿ °³âí®âàãè ¬³¦
°®á®·®þ ±è«®þ òà ³íøè¬è âè°®áíè·è¬è ·èííèêà¬è. ‚®íà ï®â’ÿ§à-
íà, §®ê°å¬à, §³ §¬åíøåííÿ¬ ®á±ÿã³â âè°®áíèöòâà, ê°è§®þ â åê®í®¬³ö³
òà âèÿâ«ÿºòü±ÿ â íè§üêèµ ¤®µ®¤àµ íà±å«åííÿ ³ â íè§ü곩 ï°®¤óêòèâ-
í®±ò³ ï°àö³.
—à±òê®âà §à©íÿò³±òü — öå º ¤®á°®â³«üíà íåï®âíà §à©íÿò³±òü.
Çà 곫üê³±òþ °®á®·èµ ¬³±öü íà ®¤íó ®±®áó °®§°³§íÿþòü ®±í®âíó
³ ¤®¤àòê®âó §à©íÿò³±òü, àá® ïå°âèííó òà âò®°èííó.
Ïå°âèííà §à©íÿò³±òü µà°àêòå°è§óº §à©íÿò³±òü §à ®±í®âíè¬ ¬³±öå¬
°®á®òè.
‚ò®°èííà §à©íÿò³±òü âèíèêຠò®¤³, ê®«è ®ê°³¬ ®±í®âí®¿ °®á®òè ·è
íàâ·àííÿ «þ¤èíà ¬àº ¤®¤àòê®âó §à©íÿò³±òü.
‚è¤è §à©íÿò®±ò³ µà°àêòå°è§óþòü °®§ï®¤³« àêòèâí®¿ ·à±òèíè ò°ó-
¤®âèµ °å±ó°±³â §à ±ôå°à¬è âèê®°è±òàííÿ ï°àö³, ï°®ôå±³ÿ¬è, ±ïåö³-
à«üí®±òÿ¬è ò®ù®. ϳ¤ ·à± ¿µ âè§íà·åííÿ â°àµ®âóþòü±ÿ:
• µà°àêòå° ¤³ÿ«üí®±ò³;
• ±®ö³à«üíà íà«å¦í³±òü;
• ãà«ó§åâà íà«å¦í³±òü;
• òå°èò®°³à«üíà íà«å¦í³±òü;
• °³âåíü ó°áàí³§àö³¿;
• ï°®ôå±³©í®-êâ૳ô³êàö³©íè© °³âåíü;
• ±òàòåâà íà«å¦í³±òü;
• â³ê®âè© °³âåíü;
• âè¤ â«à±í®±ò³.
Çà©íÿò³±òü íåï®âíè© °®á®·è© ·à± — öå º °®á®òà íåï®âíó °®á®·ó
§¬³íó ó §â’ÿ§êó § í嬮¦«èâ³±òþ §àáå§ïå·èòè ï°àö³âíèêà °®á®ò®þ

62
íà ï®âíó í®°¬ó °®á®·®ã® ·à±ó àá® §à áà¦àííÿ¬ ï°àö³âíèêà ⳤï®â³-
¤í® ¤® ©®ã® ±®ö³à«üíèµ ï®ò°åá, à òàꮦ ó §â’ÿ§êó § ¬®¤å°í³§àö³ºþ

<< . .

. 7
( : 30). . >>