<< . .

. 8
( : 30). . >>

àá® °åê®í±ò°óêö³ºþ âè°®áíèöòâà.
’謷౮âà §à©íÿò³±òü — öå º °®á®òà §à ò謷౮âè¬è ê®íò°àêòà-
¬è. „® êàòåã®°³¿ ò謷౮âèµ íà«å¦àòü ï°àö³âíèêè, ÿê³ í੬àþòü±ÿ
§à ê®íò°àêòà¬è íà ïåâíè© òå°¬³í.
‘姮ííà §à©íÿò³±òü — öå º §à©íÿò³±òü, ù® ï®â’ÿ§àíà § ±å§®íí®þ
±ïåöèô³ê®þ âè°®áíèöòâà. Юá®òà íà¤àºòü±ÿ íà ïåâíè© ïå°³®¤ íà
ó¬®âൠï®âí®ã® °®á®·®ã® ·à±ó © ®ô®°¬«ÿºòü±ÿ ⳤï®â³¤íè¬ ê®í-
ò°àêò®¬.
ßêù® ±òàí¤à°òíà §à©íÿò³±òü ®á®â’ÿ§ê®â® º §à°åº±ò°®âàí®þ, ò®
íå±òàí¤à°òíà ¬®¦å áóòè ÿê §à°åº±ò°®âàí®þ, òàê ³ íå§à°åº±ò°®âàí®þ
(íå°åã«à¬åíò®âàí®þ). αòàííÿ §à ±â®¿¬ µà°àêòå°®¬ °®§ï®¤³«ÿºòü±ÿ
íà ò³íü®âó òà ê°è¬³íà«üíó. Ю§¬å¦óâàííÿ ò³íü®â®¿ òà ê°è¬³íà«üí®¿
§à©íÿò®±ò³ ﰮ⮤èòü±ÿ íà ®±í®â³ ò®ã®, ù® ﳤ ò³íü®â®þ §à©íÿò³±òþ
°®§ó¬³ºòü±ÿ, íà±à¬ïå°å¤, åê®í®¬³·íà ¤³ÿ«üí³±òü (ï°èê«à¤®¬ ¬®¦å
áóòè âè§íà·åííÿ ò³íü®â®¿ §à©íÿò®±ò³, íàâå¤åíå Î. ‚. ’ó°·èí®âè¬, ÿê
ó·à±òü ô³§è·íèµ ®±³á ó ò³íü®â³© åê®í®¬³·í³© ¤³ÿ«üí®±ò³ § ¬åò®þ ®ò°è-
¬àííÿ ®±í®âí®ã® ·è ¤®¤àòê®â®ã® ¤®µ®¤ó). Á³«üø³±òü ÿê â³ò·è§íÿíèµ,
òàê ³ §à°ó᳦íèµ åê®í®¬³±ò³â ââà¦àþòü, ù® ï°®á«å¬à ê°è¬³íà«üí®¿
§à©íÿò®±ò³ í®±èòü íååê®í®¬³·íè© µà°àêòå°, öå º ê°à¤³¦êè ³ ïå°åï°®-
¤à¦ ê°à¤åí®ã®, °åêåò, ï°®¤à¦ íà°ê®òèê³â, ê®°óïö³ÿ, ï°®±òèòóö³ÿ,
ï®±«óãè 곫«å°³â ò®ù®.
Íå«åãà«üíà §à©íÿò³±òü — §à©íÿò³±òü, ï°®öå¤ó°à °åº±ò°àö³¿ ÿꮿ
ïå°å¤áà·åíà ·èííè¬ §àê®í®¤àâ±ò⮬, à«å ã°®¬à¤ÿíà¬è íàâ¬è±í®
ï°èµ®âóºòü±ÿ. Ï°è·èíà¬è âè±òóïàþòü °³§í®ã® °®¤ó ·èííèêè, ±å°å¤
ÿêèµ º âè±®ê³ ï®¤àòêè, ï°àâ®âè© í³ã³«³§¬, áå§ïåêà ôóíêö³®íóâàííÿ
᳧íå±ó ò®ù®.
Íåô®°¬à«üíà §à©íÿò³±òü, §ã³¤í® § ò®·ê®þ §®°ó À. Ë. Áà«àí¤è, —
öå º ±óêóïí³±òü åê®í®¬³·íèµ â³¤í®±èí, ÿêè¬ ï°èòà¬àííè© ±®ö³à«üí®-
ﮧèòèâíè© ·è ±®ö³à«üí®-íå©ò°à«üíè© µà°àêòå°; â®íè ï®â’ÿ§àí³ §
ó·à±òþ ã°®¬à¤ÿí, ô³§è·íèµ ®±³á â °à¬êൠ¤®§â®«åí®¿ §àê®í®¬ åê®í®-
¬³·í®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³, ù® §¤³©±íþºòü±ÿ íè¬è ±à¬®±ò³©í® ·è â ¬å¦àµ ¤°³á-
íèµ âè°®áíè·èµ ®¤èíèöü, °å§ó«üòàòè ÿꮿ ·å°å§ °³§í³ ï°è·èíè
(㮫®âí³ — §àê®í®¤àâ·å íåâ°åãó«þâàííÿ, âè±®êè© ±òóï³íü áþ°®ê°à-
òè·íèµ ïå°åï®í § á®êó ¤å°¦àâè) íå â°àµ®âóþòü±ÿ ®ô³ö³©í®þ ±òàòè±-
òèê®þ [20].
ßêù® §à©íÿò³±òü íà±å«åííÿ º ô®°¬®þ ±ï®¦èâàííÿ °å±ó°±³â °èíêó
ï°àö³, ò®áò® ô®°¬®þ ©®ã® ôóíêö³®íóâàííÿ, ò® íåô®°¬à«üíà §à©íÿ-

63
ò³±òü ⳤï®â³¤í® º ô®°¬®þ ±ï®¦èâàííÿ °å±ó°±³â íåô®°¬à«üí®ã® ±åê-
ò®°à, à ±à¬å — §à©íÿòèµ ó òèµ âè°®áíè·èµ ®¤èíèöÿµ, ù® ¤® íü®ã®
íà«å¦àòü.
ϳ¤ï®°ÿ¤ê®âàí³±òü ³ â§àº¬®®áó¬®â«åí³±òü íåô®°¬à«üí®ã®, ò³íü®-
â®ã® òà íå«åãà«üí®ã® ±åêò®°³â ⳤ®á°à¦åí® íà ±µå¬³ 2.

Íàö³®íà«üíè© °èí®ê ï°àö³Ëåãà«üíè© ±åêò®° Íå«åãà«üíè© ±åêò®°ʰ謳íà«üíè©
Îô³ö³©í® ’³íü®âè© ±åêò®°
±åêò®°
§à°åº±ò°®âàí³
ﳤï°èº¬±òâà
(âè°®áíè·³ ®¤èíèö³),
¤³ÿ«üí³±òü ÿêèµ Îô³ö³©í®
Îô³ö³©í®
ï®âí³±òþ §à°åº±ò°®âàí³ ·è
§à°åº±ò°®âàí³
â°åãó«ü®âàí® ³ íå§à°åº±ò°®âàí³
ﳤï°èº¬±òâà,
ⳤ®á°à¦åí® §â³òí³±òþ Íåô®°¬à«üíè© ï³¤ï°èº¬±òâà,
¤³ÿ«üí³±òü ÿêèµ
±åêò®° ôàêòè·íó
ⳤ®á°à¦àºòü±ÿ
¤³ÿ«üí³±òü ÿêèµ
§â³òí³±òþ íå ó
§àá®°®íåí®
ï®âí®¬ó ®á±ÿ§³
·èííè¬
§àê®í®¤àâ±ò⮬

Îô³ö³©í® íå§à°åº±ò°®âàí³ Îô³ö³©í® íå§à°åº±ò°®âàí³
ﳤï°èº¬±òâà (âè°®áíè·³ ﳤï°èº¬±òâà (âè°®áíè·³
®¤èíèö³), ¤³ÿ«üí³±òü ÿêèµ íå ®¤èíèö³), ¤³ÿ«üí³±òü ÿêèµ íå
±óïå°å·èòü §àê®í®¤àâ±òâó, ±óïå°å·èòü §àê®í®¤àâ±òâó,
à«å ï°®öå¤ó°à °åº±ò°àö³¿ à«å ï°®öå¤ó°à °åº±ò°àö³¿
íå ïå°å¤áà·åíà ·èííè¬ íà¤ò® ó±ê«à¤íåíà
§àê®í®¤àâ±ò⮬ áþ°®ê°àòè·íè¬ ¬åµàí³§¬®¬

‘µå¬à 2. Íåô®°¬à«üíè© ±åêò®° ó ±ò°óêòó°³ íàö³®íà«üí®ã® °èíêó ï°àö³

Àí૳§ íåô®°¬à«üí®¿ §à©íÿò®±ò³ ±ïè°àºòü±ÿ íà ¿¿ ê«à±èô³êàö³þ §à
òàêè¬è ê°èòå°³ÿ¬è (¤èâ. ±µå¬ó 3 íà ±. 65):
• âè¤è ¤³ÿ«üí®±ò³;
• ïå°âèíí³±òü ·è âò®°èíí³±òü §à©íÿò®±ò³;
• ò°èâ૳±òü °®á®·®ã® ïå°³®¤ó;
• °³âåíü ®°ãàí³§®âàí®±ò³;
• ¬®òèâàö³¿.

64
Íåô®°¬à«üíà §à©íÿò³±òü â “ê°à¿í³α®áè, §à©íÿò³
Êâ૳ô³ê®âàíà,
²í¤èⳤóà«üí® §à©íÿò³; ï°àö³âíèêè âèê«þ·í® ó
¤®á°å
íå§à°åº±ò°®âàíèµ âè°®áíè·èµ íåô®°¬à«üí®¬ó
®ï«à·óâàíà
®¤èíèöü; ®ô³ö³©í® íå ®ô®°¬«åí³ ±åêò®°³; ®±®áè, ÿê³
°®á®òà
â §à°åº±ò°®âàíèµ ®°ãàí³§àö³ÿµ; ﮺¤íóþòü °®á®òó ó
ï°àö³âíèêè, ÿê³ §à©¬àþòü±ÿ
Íåêâ૳ô³ê®âàíà, ô®°¬à«üí®¬ó ³
íå§à°åº±ò°®âàí®þ ¤³ÿ«üí³±òþ íà
¬à«®ï°èáóòê®âà íåô®°¬à«üí®¬ó
±â®º¬ó ®ô³ö³©í®¬ó °®á®·®¬ó ¬³±ö³
°®á®òà ±åêò®°àµ

Ê°èòå°³© âè¤ó Ê°èòå°³© ±òàòó±ó
Ê°èòå°³© âè¤ó ¤³ÿ«üí®±ò³
¤³ÿ«üí®±ò³ §à©íÿò®±ò³
‘µå¬à 3. ‘ò°óêòó°à íåô®°¬à«üí®¿ §à©íÿò®±ò³ íà±å«åííÿ

„® §à©íÿò®ã® íà±å«åííÿ â³¤í®±ÿòü±ÿ ®±®áè ®á®µ ±òàòå© ó â³ö³ ⳤ
16 °®ê³â, à òàꮦ ®±®áè ¬®«®¤øèµ â³ê³â § ó°àµóâàííÿ¬ òàêèµ ïå°³-
®¤³â ò°ó¤®â®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³:
• âèê®íàííÿ °®á®òè §à í੬®¬ §à âèíàã®°®¤ó (§à ã°®ø³ àá® §à
°®§°àµóí®ê â íàòó°à«üí³© ô®°¬³), à òàꮦ ³íø®¿ °®á®òè, ù®
ï°èí®±èòü ¤®µ³¤, — ·è ±à¬®±ò³©í® § ꮬïàíü©®íà¬è, ÿê ³§ §à-
«ó·åííÿ¬, òàê ³ áå§ §à«ó·åííÿ í੬àíèµ °®á³òíèê³â íå§à«å¦í®
ⳤ òå°¬³í³â ®¤å°¦àííÿ âèíàã®°®¤è áå§ï®±å°å¤íü® ·è ®ò°è-
¬àííÿ ¤®µ®¤ó §à ±â®þ ¤³ÿ«üí³±òü;
• ò謷౮âà ⳤ±óòí³±òü íà °®á®ò³ § òàêèµ ï°è·èí: µâ®°®áè ·è
ò°àâ¬è; âèµ³¤í³ ¤í³; ù®°³·í³ ⳤïó±òêè; °³§í®ã® °®¤ó ⳤïó±òêè
(ÿê §³ §áå°å¦åííÿ¬, òàê ³ áå§ §áå°å¦åííÿ óò°è¬àííÿ), ⳤãó«è;
ⳤïó±òêè § ³í³ö³àòèâè ब³í³±ò°àö³¿; ±ò°à©ê © ³íø³ ï°è·èíè;
• âèê®íàííÿ °®á®òè áå§ ®ï«àòè íà ±³¬å©í®¬ó ﳤï°èº¬±òâ³.
Ï®íÿòòÿ “§à©íÿò³±òü” áå§ï®±å°å¤íü® ï®â’ÿ§àíå § ï®íÿòòÿ¬ “¬å¦³
âè°®áíèöòâà”, ò®¬ó ù® â ±è±ò嬳 íàö³®íà«üíèµ °àµóíê³â âè§íà·åí®,
ù® §à©íÿòè¬è ±«³¤ ââà¦àòè ®±³á, ÿê³ áå°óòü ó·à±òü ó ±òâ®°åíí³ ò®-
âళ⠳ íà¤àíí³ ï®±«óã ó ¬å¦àµ âè°®áíèöòâà. ’àêè© ï³¤µ³¤ ¤® âè§íà-
·åííÿ §à©íÿò®±ò³ ¤®§â®«ÿº ﰮ⮤èòè ±ï³«üíè© àí૳§ ï®êà§íèê³â
§à©íÿò®±ò³ òà âè°®áíèöòâà.
Ï°è âè§íà·åíí³ ¬®¦«èâ®±ò³ ⳤíå±åííÿ ·è íå ⳤíå±åííÿ ò³º¿ ·è
³íø®¿ ®±®áè ¤® ·è±«à §à©íÿòèµ âèê®°è±ò®âóºòü±ÿ ê°èòå°³© ®¤í³º¿ ã®-
¤èíè, ⳤï®â³¤í® ¤® ÿê®ã® ®±®áó ¬®¦íà ⳤíå±òè ¤® ·è±«à §à©íÿòèµ
ò®¤³, ÿêù® â®íà ï°àöþâà«à ï°®òÿ㮬 㮤èíè ó §â³òí®¬ó ïå°³®¤³ ó
±ôå°³ åê®í®¬³êè.

65
Çà±ò®±óâàííÿ ê°èòå°³þ ®¤í³º¿ 㮤èíè âèê«èêàíå íå®áµ³¤í³±òþ
®µ®ï«åííÿ ó±³µ â褳⠧à©íÿò®±ò³, ù® ¬®¦óòü ³±íóâàòè â ê°à¿í³, âê«þ-
·àþ·è ê®°®òê®±ò°®ê®âó, âèïà¤ê®âó © ³íø³ âè¤è íå°åãó«ÿ°í®¿ §à©íÿ-
ò®±ò³. –å ¤®§â®«ÿº âè§íà·èòè ±ó¬à°í³ âèò°àòè ï°àö³, ù® â åê®í®¬³·-
í®¬ó àí૳§³ ±ï³ââ³¤í®±ÿòü±ÿ § °®§¬³°à¬è ï°®¤óêö³¿, ¤®µ®¤à¬è ⳤ
åê®í®¬³·í®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³ © ³íøè¬è ï®êà§íèêà¬è.
Íà ®±í®â³ ¤àíèµ ·è±å«üí®±ò³ §à©íÿò®ã® © åê®í®¬³·í® àêòèâí®ã®
íà±å«åííÿ ¬®¦íà °®§°àµóâàòè ê®åô³ö³ºíò §à©íÿò®±ò³ íà±å«åííÿ
(ÊÇà©í):

’t
Ê Çà©í = …100, (1)
På.àê

¤å ’t — ·è±å«üí³±òü §à©íÿòèµ íà t-ó ¤àòó.
På.àê — ·è±å«üí³±òü åê®í®¬³·í® àêòèâí®ã® íà±å«åííÿ.
Ê®åô³ö³ºíò §à©íÿò®±ò³ °®§°àµ®âóºòü±ÿ ÿê ù®¤® íà±å«åííÿ â ö³«®-
¬ó, òàê ³ ù®¤® ®ê°å¬èµ ±òàòåâèµ òà â³ê®âèµ ã°óï íà±å«åííÿ.
Ê«à±èô³êàö³ÿ íà±å«åííÿ §à ±òàò󱮬 íà °èíêó §à©íÿò®±ò³, ù® ¤³º â
“ê°à¿í³, ö³«ê®¬ ⳤï®â³¤àº ̳¦íà°®¤í³© ê«à±èô³êàö³¿ ±òàòó±ó §à©íÿ-
òèµ, ®±òàííþ °å¤àêö³þ ÿꮿ áó«® ï°è©íÿò® 28 ±³·íÿ 1993 °. íà XV
̳¦íà°®¤í³© ê®íôå°åíö³¿ § ï°®á«å¬ ±òàòè±òèêè ï°àö³.
Çà ±òàò󱮬 â §à©íÿò®±ò³ ê«à±èô³êóºòü±ÿ «èøå åê®í®¬³·í® àêòèâ-
íå íà±å«åííÿ, ò®áò® §à©íÿò³ òà á姰®á³òí³ — ·à±òèíà íà±å«åííÿ, ù®
ï°®ï®íóº ±â®þ ï°àöþ ¤«ÿ âè°®áíèöòâà ò®âళ⠳ ï®±«óã íà á«àã®
±ó±ï³«ü±òâà.
Ç ó°àµóâàííÿ¬ ±òàòó±ó â §à©íÿò®±ò³ ï® ±óò³ âè§íà·àºòü±ÿ ±®ö³à«ü-
íè© ±òàí ³í¤èⳤà â ±ó±ï³«ü±òâ³.
“ ê«à±èô³êàò®°³ §à ±òàò󱮬 â §à©íÿò®±ò³ °®§ï®¤³«ÿþòü±ÿ °®á®òè,
ù® âèê®íóþòü±ÿ ³í¤èⳤà¬è ó âè§íà·åí³ òå°¬³íè, ï°è öü®¬ó â°àµ®-
âóºòü±ÿ ÿê ÿâíè© ò°ó¤®âè© ¤®ã®â³° § ³íøè¬è ³í¤èⳤà¬è © ®°ãàí³§à-
ö³ÿ¬è, òàê ³ óÿâíè©. αí®âíè¬è ê°èòå°³ÿ¬è ï°è âè§íà·åíí³ ±òàòó±ó â
§à©íÿò®±ò³ ±«ó¦èòü ±òóï³íü åê®í®¬³·í®ã® °è§èêó, å«å¬åíò®¬ ÿê®ã® º
âè¤ â§àº¬èí ®±®áè, íळ«åí®¿ ïåâíè¬è ï®âí®âà¦åííÿ¬è (ó ¬å¦àµ
â±òàí®â«åíèµ ®á®â’ÿ§ê³â), § ï°àö³âíèêà¬è ﳤï°èº¬±òâà ·è ³íøè¬è
®±®áà¬è.
ðóïè §à ±òàò󱮬 â §à©íÿò®±ò³ âè§íà·àþòü±ÿ § ó°àµóâàííÿ¬ °®§-
á³¦í®±òå© ¬³¦ °®á®ò®þ §à í੬®¬, § ®¤í®ã® á®êó, ³ °®á®ò®þ íà â«à±-
í®¬ó ﳤï°èº¬±òâ³ (±à¬®§à©íÿò³±òþ), § ³íø®ã®.

66
Юá®òà §à í੬®¬ — öå º âè¤ ò°ó¤®â®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³, §à ÿꮿ óê«à-
¤àºòü±ÿ ò°ó¤®âè© ¤®ã®â³°, ù® ãà°àíòóº ®±®á³, ÿêà âèê®íóº °®á®òó §
í੬ó, âèíàã®°®¤ó, ù® ï°ÿ¬® íå §à«å¦èòü ⳤ ¤®µ®¤ó ﳤï°èº¬±òâà
·è ®°ãàí³§àö³¿. Ï°è öü®¬ó ®±í®âí³ ô®í¤è © àêòèâè º â«à±í³±òþ ³íøèµ
®±³á.
Юá®òà íà â«à±í®¬ó ﳤï°èº¬±òâ³ — öå º âè¤ ò°ó¤®â®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³,
§à ÿꮿ âèíàã®°®¤à ï°ÿ¬® §à«å¦èòü ⳤ ¤®µ®¤ó, ®¤å°¦óâàí®ã® ⳤ
âè°®áíèöòâà ò®âళ⠳ ï®±«óã. α®áè, ù® §à©¬àþòü±ÿ òàê®þ ¤³ÿ«üí³-
±òþ, ï°è©¬àþòü óï°à⫳í±üê³ ·è ³íø³ âè°®áíè·³ °³øåííÿ òà ¤å«åãó-
þòü ¿µíº ï°è©íÿòòÿ ³íøè¬ ®±®áà¬, §áå°³ãàþ·è §à ±®á®þ ⳤï®â³-
¤à«üí³±òü §à ¤³ÿ«üí³±òü ﳤï°èº¬±òâà. „® ±à¬®§à©íÿò®ã® íà±å«åííÿ
â³¤í®±ÿòü±ÿ °®á®ò®¤àâö³; ®±®áè, ù® ï°àöþþòü íà ³í¤èⳤóà«üíèµ §à-
±à¤àµ; ·«åíè ꮫåêòèâíèµ ï³¤ï°èº¬±òâ ³ íå®ï«à·óâàí³ ï°àö³âíèêè ±³-
¬å©íèµ ï³¤ï°èº¬±òâ.
Ê«à±èô³êàö³ÿ §à ±òàò󱮬 â §à©íÿò®±ò³ ¬³±òèòü òàê³ ã°óïè:
1. Í੬àí³ °®á³òíèêè — öå º ®±®áè, ÿê³ âèê®íóþòü °®á®òó §à íà©-
¬®¬, ù® óê«à«è ïè±ü¬®âè© ò°ó¤®âè© ¤®ã®â³°, ê®íò°àêò ·è ó±íó
óã®¤ó § êå°³âíèꮬ ﳤï°èº¬±òâà áó¤ü-ÿꮿ ô®°¬è â«à±í®±ò³ § âè§íà-
·åííÿ¬ ó¬®â ò°ó¤®â®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³ ®±³á, §à ÿê®þ â®íè ®¤å°¦óþòü ®áã®-
â®°åíó ï°è í੬àíí³ ®ï«àòó ã®ò³âê®þ àá® â íàòó°à«üí®¬ó âèã«ÿ¤³.
„® ö³º¿ ã°óïè âµ®¤ÿòü òàꮦ ®±®áè, ù® ï°è§íà·åí³ ·è §àòâå°¤¦åí³
íà ®ï«à·óâàíó ï®±à¤ó, âê«þ·àþ·è êå°³âíèê³â, ¤è°åêò®°³â òà êå°óþ-
·èµ ﳤï°èº¬±òâ ³ ®°ãàí³§àö³©, ±«ó¦èò嫳â êó«üòó.
Í੬àí³ °®á³òíèêè ﳤ°®§¤³«ÿþòü±ÿ íà ﳤã°óïè:
• öèⳫüíà °®á®·à ±è«à;
• ⳩±üê®â®±«ó¦á®âö³ (®±®áè, ù® ¬àþòü âè±®êå §âàííÿ ³ §í൮-
¤ÿòü±ÿ íà ¤³©±í³© ⳩±üê®â³© ±«ó¦á³ §à ê®íò°àêò®¬ ·è §àê«è-
ꮬ).
„® ⳩±üê®â®±«ó¦á®âö³â íå â³¤í®±ÿòü±ÿ ®±®áè, ù® §í൮¤ÿòü±ÿ íà
±«ó¦á³ â ®°ãàíൠâíóò°³øí³µ ±ï°àâ ó °ÿ¤®â®¬ó ·è íà·à«üíèöüꮬó
±ê«à¤³, ÿêè¬ ï°è±â®ºí³ ±ïåö³à«üí³ §âàííÿ “¬³«³ö³ÿ”, “âíóò°³øíÿ ±«ó¦-
áà” ·è “þ±òèö³ÿ”. α®áè, ù® ï°®µ®¤ÿòü ﳤã®ò®âêó ó ⳩±üê®âèµ íà-
â·à«üíèµ §àê«à¤àµ íà ¤åíí³© ô®°¬³, íå â³¤í®±ÿòü±ÿ ¤® ö³º¿ êàòåã®°³¿ ³
âµ®¤ÿòü ¤® ±ê«à¤ó åê®í®¬³·í® íåàêòèâí®ã® íà±å«åííÿ.
Í੬àí³ °®á³òíèêè °®§ï®¤³«ÿþòü±ÿ §à ò°èâ૳±òþ í੬àííÿ íà
°®á®òó íà ï®±ò³©íèµ, ò謷౮âèµ òà ±å§®ííèµ ï°àö³âíèê³â, à òàꮦ
íà©íÿòèµ íà âèïà¤ê®â³ °®á®òè.
2. Юá®ò®¤àâö³ — öå º ®±®áè, ÿê³ ï®±ò³©í® ï°àöþþòü íà â«à±í®¬ó
(±³¬å©í®¬ó) ﳤï°èº¬±òâ³, ³ ®±®áè, ù® §à©¬àþòü±ÿ ï°®ôå±³©í®þ

67
¤³ÿ«üí³±òþ ·è °å¬å±«®¬ íà ±à¬®±ò³©í³© ®±í®â³ òà ï®±ò³©í® âèê®°è±-
ò®âóþòü ï°àöþ í੬àíèµ °®á³òíèê³â.
Юá®ò®¤àâöå¬ º êå°óþ·è© ±³¬å©íè¬ ï³¤ï°èº¬±ò⮬, ÿêù® ©®ã®
°®¤èíà ⮫®¤³º ﳤï°èº¬±ò⮬ áå§ °®§ï®¤³«ó íà ·à±òêè ⮫®¤³ííÿ
¬³¦ ·«åíà¬è °®¤èíè ³ âèê®°è±ò®âóº ï°àöþ í੬àíèµ °®á³òíèê³â íà
ï®±ò³©í³© ®±í®â³. Ï°è öü®¬ó ±â®¿ óï°à⫳í±üê³ ôóíêö³¿ °®á®ò®¤à-
âåöü ¬®¦å §¤³©±íþâàòè ±à¬®±ò³©í® ·è ¤å«åãóâàòè ¿µ í੬àí®¬ó êå-
°³âíèêó.
3. α®áè, ù® ï°àöþþòü íà ³í¤èⳤóà«üí³© ®±í®â³, — öå º ®±®áè, ÿê³
±à¬®±ò³©í® àá® § ®¤íè¬ ·è ¤å곫üꮬà ïà°òíå°à¬è §¤³©±íþþòü
¤³ÿ«üí³±òü, ù® ï°èí®±èòü ¤®µ³¤, ³ íå âèê®°è±ò®âóþòü ï°àöþ í੬à-
íèµ °®á³òíèê³â íà ï®±ò³©í³© ®±í®â³. ‚®íè ¬®¦óòü âèê®°è±ò®âóâàòè
ï°àöþ í੬àíèµ °®á³òíèê³â íà ¤ó¦å ê®°®òê³ ïå°³®¤è (±å§®íí³ àá®
âèïà¤ê®â³ °®á®òè). Ïà°òíå°à¬è §âè·à©í® º ·«åíè ®¤í³º¿ °®¤èíè ·è
®¤í®ã® ¤®¬àøíü®ã® 㮱ﮤఱòâà.
4. Íå®ï«à·óâàí³ ï°àö³âíèêè ±³¬å©íèµ ï³¤ï°èº¬±òâ — öå º ®±®áè,
ù® ï°àöþþòü áå§ ®ï«àòè íà ï°èâàòí®¬ó ±³¬å©í®¬ó ﳤï°èº¬±òâ³,
ÿêè¬ â®«®¤³º °®¤è·.
5. —«åíè ꮫåêòèâíèµ ï³¤ï°èº¬±òâ — öå º ®±®áè, ù® ï°àöþþòü íà
ꮫåêòèâíèµ ï³¤ï°èº¬±òâൠ³ º ·«åíà¬è ꮫåêòèâó â«à±íèê³â öü®ã®
ﳤï°èº¬±òâà. Ê®¦åí ·«åí ꮫåêòèâí®ã® ﳤï°èº¬±òâà ¬àº °³âí³
§ ³íøè¬è ·«åíà¬è ï°àâà ï°è âè°³øåíí³ ïèòàíü âè°®áíèöòâà, §áóòó
© ³íøèµ, à òàꮦ ï°è °®§ï®¤³«³ ¤®µ®¤ó ﳤï°èº¬±òâà ¬³¦ ©®ã® ·«åíà-
¬è. ‘«³¤ §à§íà·èòè, ù® ¤® ö³º¿ ã°óïè íå âê«þ·àþòü±ÿ í੬àí³ °®á³ò-
íèêè, ÿê³ ï°àöþþòü íà ꮫåêòèâíèµ ï³¤ï°èº¬±òâàµ.
‘å°å¤ ·«åí³â ꮫåêòèâíèµ ï³¤ï°èº¬±òâ °®§°³§íÿþòü òàê³ ï³¤ã°ó-
ïè: ·«åíè âè°®áíè·èµ ê®®ïå°àòèâ³â, ꮫ㮱ïíèêè, ·«åíè ò®âà°è±òâ,
·«åíè ³íøèµ ê®«åêòèâíèµ ï³¤ï°èº¬±òâ.
α®áè, ù® íå ﳤ¤àþòü±ÿ ê«à±èô³êàö³¿ §à ±òàò󱮬 â §à©íÿò®±-
ò³, — öå º ®±®áè, íàÿâíà ³íô®°¬àö³ÿ ï°® ê®ò°èµ º í央±òàòíü®þ ¤«ÿ
ò®ã®, ù®á ⳤíå±òè ¿µ ¤® ®¤í³º¿ § ïå°å°àµ®âàíèµ âèùå êàòåã®°³©.
Ï°®òè«å¦íè¬ ¤® §à©íÿò®±ò³ íà±å«åííÿ º á姰®á³òòÿ — åê®í®¬³·-
íà êàòåã®°³ÿ, ù® ⳤáèâຠåê®í®¬³·í³ â³¤í®±èíè ù®¤® âè¬óøåí®¿ íå-
§à©íÿò®±ò³ ï°àö姤àòí®ã® íà±å«åííÿ. ‚ ó¬®âൠ°èíê®â®¿ åê®í®¬³êè
â®íà º öèꫳ·íè¬ ÿâèùå¬ íà °èíêó ï°àö³, ù® âè°à¦àºòü±ÿ ó ïå°åâè-
ùåíí³ ï°®ï®§èö³¿ °®á®·®¿ ±è«è íठï®ïèò®¬ íà íå¿.
“ ê«à±è·í³© òå®°³¿ ³±íóº ï®íÿòòÿ “ê«à±è·í®ã® á姰®á³òòÿ”, ù® º
í౫³¤ê®¬ §àíà¤ò® â豮ꮿ ±òàâêè §à°®á³òí®¿ ï«àòè ±ò®±®âí® ò³º¿, ù®
â°³âí®âà¦óâà«à á ï®ïèò íà °®á®·ó ±è«ó òà ¿¿ ﰮﮧèö³þ ³ §àô³ê±®-

68
âàíà, íàï°èê«à¤, ï°®ô±ï³«êà¬è. ‚è±®êà ±òàâêà §à°®á³òí®¿ ï«àòè
ï°è¬óøóº °®á®ò®¤àâö³â ±ê®°®·óâàòè ï®ïèò, à â«à±íèê³â °®á®·®¿
±è«è — ï°®ï®íóâàòè ¿¿ â 곫üê®±ò³, ù® ïå°åâèùóº ï®ò°åáó, ÿê öå ï®-
êà§àí® íà °è±. 1.
“¬®âí³ ï®§íà·åííÿ:
… — ò®·êà °³âí®âàãè (ö³íà °®á®·®¿ ±è«è)
D1D — ï®ïèò íà °®á®·ó ±è«ó
Q — 곫üê³±òü ï°àö³âíèê³â
A — °³âåíü ï®ïèòó íà °®á®·ó ±è«ó ï°è ±ê®°®·åíí³ ï°àö³âíèê³â
W — ±òàâêà §à°®á³òí®¿ ï«àòè
W1 — §á³«üøåíà ±òàâêà §à°®á³òí®¿ ï«àòè
W2 — ±òàâêà §à°®á³òí®¿ ï«àòè á৮âà
SS1— ﰮﮧèö³ÿ °®á®·®¿ ±è«è
B — °³âåíü ﰮﮧèö³¿ °®á®·®¿ ±è«è ï°è §á³«üøåíí³ ±òàâêè
§à°®á³òí®¿ ï«àòè
Ðè±. 1. Ê«à±è·íå á姰®á³òòÿ

Á姰®á³òí³ — ï°àö姤àòí³ ã°®¬à¤ÿíè ï°àö姤àòí®ã® â³êó, ÿê³ § íå-
§à«å¦íèµ â³¤ íèµ ï°è·èí íå ¬àþòü §à°®á³òêó àá® ³íøèµ ïå°å¤áà·å-
íèµ ·èííè¬ §àê®í®¤àâ±ò⮬ ¤®µ®¤³â ·å°å§ ⳤ±óòí³±òü ⳤï®â³¤í®¿
°®á®òè, §à°åº±ò°®âàí³ ó ¤å°¦àâí³© ±«ó¦á³ §à©íÿò®±ò³, øóêàþòü °®á®-
òó òà §¤àòí³ ï°è±òóïèòè ¤® ï°àö³ (·.1 ±ò.2 Çàê®íó “ê°à¿íè “Ï°® §à©-
íÿò³±òü íà±å«åííÿ”) [1]. Ï®°ÿ¤®ê °åº±ò°àö³¿ ã°®¬à¤ÿí ÿê á姰®á³òíèµ
â±òàí®â«åí® Ï®«®¦åííÿ¬ “Ï°® ï®°ÿ¤®ê °åº±ò°àö³¿ ã°®¬à¤ÿí ÿê áå§-
°®á³òíèµ, âèï«àòè ¤®ï®¬®ãè ï® á姰®á³òòþ òà ï°® ó¬®âè íà¤àííÿ
¤®¤àòê®â®¿ ¬àòå°³à«üí®¿ òà ³íø®¿ ¤®ï®¬®ãè á姰®á³òíè¬ ³ ·«åíà¬

69
¿µí³µ ±³¬å©”, §àòâå°¤¦åíè¬ Êàá³íåò®¬ Ì³í³±ò°³â “ê°à¿íè ⳤ 29 êâ³ò-
íÿ 1993 °., òà ²í±ò°óêö³ºþ “Ï°® ï®°ÿ¤®ê °åº±ò°àö³¿, ïå°å°åº±ò°àö³¿
òà âå¤åííÿ ®á«³êó ã°®¬à¤ÿí, ÿê³ øóêàþòü °®á®òó, ³ á姰®á³òíèµ ¤å°-
¦àâí®þ ±«ó¦á®þ §à©íÿò®±ò³”, §àòâå°¤¦åí®þ Ì³í³±òå°±ò⮬ ï°àö³
“ê°à¿íè ⳤ 1 áå°å§íÿ 1994 °.
‘òàòó± á姰®á³òí®ã® íà¤àºòü±ÿ ã°®¬à¤ÿíèíó ®¤í®·à±í® § ï°è§íà-
·åííÿ¬ ¤®ï®¬®ãè ï® á姰®á³òòþ. „«ÿ öü®ã® ã°®¬à¤ÿíèí ï®âèíåí íà-
±òóïí®ã® ¤íÿ ï³±«ÿ §àê³í·åííÿ ïåâí®ã® òå°¬³íó, â±òàí®â«åí®ã® ¤«ÿ
ï®øóêó ⳤï®â³¤í®¿ °®á®òè, ®±®áè±ò® ﮤàòè ¤® ¤å°¦àâí®¿ ±«ó¦áè
§à©íÿò®±ò³ ïè±ü¬®âó §àÿâó òà ¤®â³¤êó, âè¤àíó ¬³±öåâè¬è ®°ãàíà¬è
¤å°¦àâí®¿ âèê®íàâ·®¿ â«à¤è ·è ﮤàòê®â®þ ब³í³±ò°àö³ºþ ï°® òå,
ù® â³í íå §à©¬àºòü±ÿ ﳤï°èº¬íèöüê®þ ¤³ÿ«üí³±òþ. α®áè, ÿêè¬
âèï«àòà ¤®ï®¬®ãè ï® á姰®á³òòþ ¬®¦å íà°àµ®âóâàòè±ÿ ⳤï®â³¤í®
¤® ﳤïóíêòó “á” ïóíêòó 1 ±ò.26 òà ﳤïóíêòó “à” ïóíêòó 1 ±ò.29 Çà-
ê®íó “Ï°® §à©íÿò³±òü íà±å«åííÿ”, ﮤàþòü ¤®â³¤êó ï°® ±å°å¤íþ §à°-
ï«àòó §à ®±òàíí³¬ ¬³±öå¬ °®á®òè. гøåííÿ ï°® íà¤àííÿ ã°®¬à¤ÿíè-
íó ±òàòó±ó á姰®á³òí®ã® § ï°è§íà·åííÿ¬ ¤®ï®¬®ãè ï® á姰®á³òòþ
ï°è©¬àºòü±ÿ êå°³âíèꮬ ¤å°¦àâí®¿ ±«ó¦áè §à©íÿò®±ò³ òà ®ô®°¬-
«ÿºòü±ÿ íàê৮¬ (°®§ï®°ÿ¤¦åííÿ¬), í®¬å° ³ ¤àòà ÿê®ã® âí®±ÿòü±ÿ ¤®
êà°òêè ïå°±®íà«üí®ã® ®á«³êó ã°®¬à¤ÿíèíà, ÿêè© øóêຠ°®á®òó.
Çã³¤í® §³ ±ò.2 Çàê®íó “Ï°® §à©íÿò³±òü íà±å«åííÿ” [1], íå ¬®¦óòü áóòè
âè§íà·åíè¬è á姰®á³òíè¬è ã°®¬à¤ÿíè:
• â³ê®¬ ¤® 16 °®ê³â, §à âèíÿòꮬ òèµ, ÿê³ ï°àöþâà«è ³ áó«è §â³«ü-
íåí³ ó §â’ÿ§êó ³§ §¬³íà¬è â ®°ãàí³§àö³¿ âè°®áíèöòâà ³ ï°àö³, °å-
®°ãàí³§àö³ºþ, ïå°åï°®ô³«þâàííÿ¬ ·è «³êⳤàö³ºþ ﳤï°èº¬-
±òâà, ó±òàí®âè, ®°ãàí³§àö³¿ àá® ±ê®°®·åííÿ¬ ·è±å«üí®±ò³
(øòàòó);
• ÿê³ âïå°øå øóêàþòü °®á®òó ³ íå ¬àþòü ï°®ôå±³¿ (±ïåö³à«üí®±-
ò³), ó ò. ·. âèïó±êíèêè §àãà«üí®®±â³òí³µ ø곫, ó °à§³ ¿µ ⳤ¬®âè
ⳤ ï°®¤®â¦åííÿ ï°®ôå±³©í®¿ ﳤã®ò®âêè àᮠⳤ ®ï«à·óâàí®¿
°®á®òè, âê«þ·àþ·è °®á®òó ò謷౮â®ã® µà°àêòå°ó;
• ÿê³ â³¤¬®âè«è±ÿ ⳤ ¤â®µ ﰮﮧèö³© ⳤï®â³¤í®¿ °®á®òè § ¬®-
¬åíòó °åº±ò°àö³¿ ¿µ ó ±«ó¦á³ §à©íÿò®±ò³ ÿê ®±³á, ù® øóêàþòü
°®á®òó. Ï°è öü®¬ó â®íè âò°à·àþòü ï°àâ® íà íà¤àííÿ ±òàòó±ó
á姰®á³òí®ã® ±ò°®ê®¬ íà 3 ¬³±ÿö³ § íà±òóïí®þ ïå°å°åº±ò°à-
ö³ºþ;
• ÿê³ ¬àþòü ïåí±³þ ⳤï®â³¤í® ¤® §àê®í®¤àâ±òâà “ê°à¿íè.
‚³¤ï®â³¤í® ¤® Çàê®íó “ê°à¿íè “Ï°® §à©íÿò³±òü íà±å«åííÿ”, ã°®-
¬à¤ÿíà¬, âè§íà·åíè¬ ó â±òàí®â«åí®¬ó ï®°ÿ¤êó á姰®á³òíè¬è, âèï-

70
«à·óºòü±ÿ ¤®ï®¬®ãà ï® á姰®á³òòþ òà ¬àòå°³à«üíà ¤®ï®¬®ãà ·«åíà¬
¿µí³µ ±³¬å© (§ ó°àµóâàííÿ¬ íàÿâí®±ò³ ®±³á ﮵諮㮠â³êó ³ íåï®âí®-
«³òí³µ ¤³òå©), ÿê³ ïå°åáóâàþòü íà ¿µ óò°è¬àíí³. ð®¬à¤ÿíè, âè§íàí³
á姰®á³òíè¬è, ¬àþòü òàꮦ ï°àâ® íà ®ò°è¬àííÿ áå§â³¤±®òê®â®¿ ï®-
§èêè ¤«ÿ §à©íÿòòÿ ﳤï°èº¬íèöüê®þ ¤³ÿ«üí³±òþ.
Ï°è·èíà¬è á姰®á³òòÿ â “ê°à¿í³ º:
• ±ò°óêòó°í³ §°óøåííÿ â åê®í®¬³ö³, §à ÿêèµ âï°®âदåííÿ í®âèµ
òåµí®«®ã³©, ó±òàòêóâàííÿ ï°è§â®¤èòü ¤® ±ê®°®·åííÿ §à©â®¿
°®á®·®¿ ±è«è;
• åê®í®¬³·íè© ±ïठ·è ¤åï°å±³ÿ, ù® §¬óøóþòü °®á®ò®¤àâö³â
§íè¦óâàòè ï®ò°åáè ó â±³µ °å±ó°±àµ, ó ò®¬ó ·è±«³ © ò°ó¤®âèµ;
• ﮫ³òèêà ó°ÿ¤ó ³ ï°®ô±ï³«®ê ó ±ôå°³ ®ï«àòè ï°àö³ òà ﳤâèùåí-
íÿ ¬³í³¬à«üí®ã® °®§¬³°ó §à°®á³òí®¿ ï«àòè, ù® ï°è§â®¤èòü ¤®
§á³«üøåííÿ âèò°àò âè°®áíèöòâà ³ §íè¦åííÿ ï®ïèòó íà °®á®·ó
񊮢;
• ±å§®íí³ §¬³íè â °³âí³ âè°®áíèöòâà â ®ê°å¬èµ ãà«ó§ÿµ åê®í®-
¬³êè;
• §¬³íè ⠤嬮ã°àô³·í³© ±ò°óêòó°³ íà±å«åííÿ, ®±®á«èâ® §á³«ü-
øåííÿ ·è±å«üí®±ò³ íà±å«åííÿ â ï°àö姤àòí®¬ó â³ö³, ù® ï°è§â®-
¤èòü ¤® ﳤâèùåííÿ ï®ïèòó íà ï°àöþ ³ §°®±òàííÿ ³¬®â³°í®±ò³
á姰®á³òòÿ.
гâåíü á姰®á³òòÿ âè§íà·àºòü±ÿ ·å°å§ ê®åô³ö³ºíò á姰®á³òòÿ ÊÁ姰:

Át
Ê Á姰 = …100, (2)
På.àê
¤å Át — ·è±å«üí³±òü á姰®á³òíèµ íà t-ó ¤àòó;
Ðå.àê — ·è±å«üí³±òü åê®í®¬³·í® àêòèâí®ã® íà±å«åííÿ íà t-ó ¤àòó.
Íà 1 «þò®ã® 2002 °. °³âåíü ®ô³ö³©í®ã® á姰®á³òòÿ â “ê°à¿í³ ±ê«à-
¤àþòü 3,75 % ⳤ ó±ü®ã® ï°àö姤àòí®ã® íà±å«åííÿ (2,1 ¬«í ·®«.) [67].
ßêù® â ·è±å«üíèêó ±ò®¿òü §àãà«üíå ·è±«® á姰®á³òíèµ, ò®áò® òèµ,
µò® íà ¬®¬åíò ®á±òå¦åííÿ ï°®òÿ㮬 òè¦íÿ íå ¬àâ °®á®òè (¤®µ®¤í®-
ã® §àíÿòòÿ), à«å øóêàâ ¿¿, ò® ê®åô³ö³ºíò á姰®á³òòÿ âè§íà·àºòü±ÿ §à
¬åò®¤®«®ã³ºþ ̳¦íà°®¤í®¿ ®°ãàí³§àö³¿ ï°àö³, à ÿêù® â ·è±å«üíèêó
±ò®¿òü ·è±å«üí³±òü ®ô³ö³©í® §à°åº±ò°®âàíèµ á姰®á³òíèµ, ò® âè§íà-
·àºòü±ÿ ê®åô³ö³ºíò ®ô³ö³©í® §à°åº±ò°®âàí®ã® á姰®á³òòÿ.
“ °èíê®â³© åê®í®¬³ö³ á姰®á³òòÿ ⳤáèâຠåê®í®¬³·íó ¤®ö³«üí³±òü
âèê®°è±òàííÿ ò°ó¤®âèµ °å±ó°±³â. Ì®¦«èâ³±òü ©®ã® °åãó«þâàííÿ §à-
«å¦èòü ⳤ íàóê®â®ã® ®á´°óíòóâàííÿ òå®°³¿, ù® °®§ê°èâຠ©®ã® ±óòü,

71
±ò°óêòó°ó â褳⠳ ô®°¬. “ íàóê®â³© «³òå°àòó°³ íå¬àº ·³òê®±ò³ ó âè§íà-
·åíí³ ô®°¬ ³ â褳â á姰®á³òòÿ, à â ê«à±èô³êàö³ÿµ, ÿê³ áó«è §àï°®ï®í®-
âàí³, ö³ ï®íÿòòÿ ®ò®ò®¦íþþòü. Τíàê ’. ². Á®ã¤àí®â®þ [22] ¤®â®-
¤èòü±ÿ, ù® ê«à±èô³êàö³©í®þ ®§íàê®þ °³§íèµ â褳â á姰®á³òòÿ º
±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·í³ ï°è·èíè, ù® ©®ã® âèê«èêàþòü. Çà ï°è·èíà¬è
âèíèêíåííÿ â褳«ÿþòü±ÿ òàê³ âè¤è á姰®á³òòÿ: ±ò°óêòó°íå, åê®í®-
¬³·íå, ô°èêö³©íå, ±å§®ííå, §à«èøê®âå, ³¬ï®°ò®âàíå, ³í±òèòóö³©íå.
“ ê®¦í®¬ó § íèµ ¬®¦íà â褳«èòè © ³íø³ °³§í®âè¤è, ù® ®á’º¤íóþòü-
±ÿ ®¤í³ºþ ï°è·èí®þ ¿µ âèíèêíåííÿ.
Ê®¦åí âè¤ á姰®á³òòÿ ¬®¦å íàáóâàòè °³§íèµ ô®°¬. „® ±è±òå¬è
ô®°¬óþ·èµ ê°èòå°³¿â ô®°¬ á姰®á³òòÿ ï°®ï®íóºòü±ÿ â³¤í®±èòè ò°è-
â૳±òü, ⮫åâèÿâ«åííÿ íå§à©íÿò®ã® ã°®¬à¤ÿíèíà, ¬®¦«èâ³±òü ¤®
âèâ·åííÿ, ï®âò®°í³±òü, ®á±ÿã á姰®á³òòÿ. ’°à¤èö³©íè© ±ò°óêòó°íè©
ê°èòå°³©, §à ÿêè¬ §à°à§ °®§ã«ÿ¤àþòü âè¤è á姰®á³òòÿ, µà°àêòå°è§óº
±ê«à¤ ã°®¬à¤ÿí, ÿê³ øóêàþòü °®á®òó, ò®áò® á姰®á³òíèµ, à íå âè¤è
á姰®á³òòÿ.
Ю§°®á«åíó ê«à±èô³êàö³þ â褳⠳ ô®°¬ á姰®á³òòÿ ⳤ®á°à¦åí® íà
±µå¬³ 4.
—èííèêà¬è ô®°¬óâàííÿ á姰®á³òòÿ ¬®¦óòü áóòè òàê³:
• íå±òà·à ±óêóïí®ã® åôåêòèâí®ã® ï®ïèòó;
• íåãíó·ê³±òü ±è±òå¬è â³¤í®±íèµ ö³í ³ ±òàâ®ê §à°®á³òí®¿ ï«àòè ³
¿¿ íå±òàᳫüí³±òü, ù® ï®â’ÿ§àíà § ã°®ø®â®þ åê±ïàí±³ºþ ¤å°¦à-
âè ³ ﮤà«üø®þ ³íô«ÿö³ºþ;
• í央±òàòíÿ ¬®á³«üí³±òü °®á®·®¿ ±è«è;
• ±ò°óêòó°í³ §°óøåííÿ â åê®í®¬³ö³;
• ¤è±ê°è¬³íàö³ÿ íà °èíêó ï°àö³ ù®¤® ¦³í®ê, ¬®«®¤³, ï°å¤±òàâ-

<< . .

. 8
( : 30). . >>