<< . .

. 9
( : 30). . >>

íèê³â íàö³®íà«üíèµ ¬åíøèí;
• ¤å¬®ã°àô³·í³ §¬³íè â ·è±å«üí®±ò³ òà ±ê«à¤³ °®á®·®¿ ±è«è;
• ±å§®íí³ ê®«èâàííÿ â °³âíÿµ âè°®áíèöòâà ®ê°å¬èµ ãà«ó§å© åê®-
í®¬³êè.
Τíàê §à«å¦í® ⳤ åê®í®¬³·í®¿ ±èòóàö³¿, ¤å¬®ã°àô³·íèµ §¬³í, ±®-
ö³à«üí®-åê®í®¬³·íèµ, ब³í³±ò°àòèâí®-®°ãàí³§àö³©íèµ òà §àê®í®¤àâ-
·®-ï°àâ®âèµ å«å¬åíò³â ¬åµàí³§¬ó ¤å°¦àâí®ã® °åãó«þâàííÿ §à©íÿ-
ò®±ò³ íà±å«åííÿ íà ¬àê°®åê®í®¬³·í®¬ó °³âí³ °®«ü ³ âফèâ³±òü
·èííèê³â ô®°¬óâàííÿ á姰®á³òòÿ §¬³íþþòü±ÿ ³ íà °³§íèµ åòàïൠ°®§-
âèòêó åê®í®¬³êè âèíèêàþòü òà “ã®«®âóþòü” òàê³ âè¤è á姰®á³òòÿ
(¤èâ. ±µå¬ó 4 íà ±. 73):
• ô°èêö³©íå (ï®â’ÿ§àíå § ï«èíí³±òþ °®á®·®¿ ±è«è ³ ïå°åµ®¤®¬ ⳤ
®¤í®ã® âè¤ó ¤³ÿ«üí®±ò³ ¤® ³íø®ã®);

72
Á姰®á³òòÿ


‚®«åâèÿâ«åííÿ Îá±ÿã
…ê®í®¬³·íà, ±®ö³à«üíà,
íå§à©íÿò®±ò³ á姰®á³òòÿ
¤å¬®ã°àô³·íà, òå°èò®°³à«üíà
±ò°óêòó°à á姰®á³òíèµ
Í®°¬à«üíå
„®á°®â³«üíå
(ï°è°®¤íå)
’°èâ૳±òü ±òàíó ‘®ö³à«üí®-
á姰®á³òòÿ åê®í®¬³·í³
Ï°è¬ó±®âå Îïòè¬à«üíå
ï°è·èíè
Ê®°®òê®- âèíèêíåííÿ
„®á°®â³«üí®- ±ò°®ê®âå Ï°èïó±òè¬å
ï°è¬ó±®âå ‘ò°óêòó°íå:
„®âã®- ê®íâå°±³©íå,
±ò°®ê®âå òåµí®«®ã³·íå,
Ï®âò®°þâàí³±òü Íफèøê®âå
°åã³®íà«üíå,
ï°®ôå±³©íå,
Çà±ò³©íå
¬®«®¤³¦íå
Ïå°âèííå Ìà±®âå
‚³¤ê°èò³±òü …ê®í®¬³·íå:
³ ¬®¦«èâ³±òü ê®í’þíêòó°íå,
‚ò®°èííå
âèâ·åííÿ öèꫳ·íå

‚è¤è¬å (ÿâíå ”°èêö³©íå
ⳤê°èòå)
Ïå°³®¤è·íå
‘姮ííå
Íåâè¤è¬å
(íåÿâíå
Çà«èøê®âå
ï°èµ®âàíå)

²¬ï®°ò®âàíå
“¬®âí³ ï®§íà·åííÿ:
‚è¤ ”®°¬à
²í±òèòóö³©íå


‘µå¬à 4. Ê«à±èô³êàö³ÿ â褳⠳ ô®°¬ á姰®á³òòÿ [22]• ±ò°óêòó°íå (âèíèêຠâí౫³¤®ê ï°®ôå±³©í®¿ íåⳤï®â³¤í®±ò³,
ãå®ã°àô³·í®¿ ⳤ¤à«åí®±ò³ ¬³±öÿ °®á®òè, í央±òàòíü®¿ ï°®ôå-
±³©í®¿ ﳤã®ò®âêè ò®ù®). ‘ò°óêòó°íå á姰®á³òòÿ ⳤ°³§íÿºòü±ÿ
ⳤ ô°èêö³©í®ã® òè¬, ù® ï°àö³âíèêè, ÿê³ âò°àòè«è °®á®òó
â ®¤íèµ ±åêò®°àµ åê®í®¬³êè, íå ¬®¦óòü áóòè âèê®°è±òàí³ â ³í-
øèµ. Îê°³¬ ò®ã®, ±ò°óêòó°íå á姰®á³òòÿ º ò°èâà«è¬ ³ ¬àº, ÿê
ï°àâè«®, µ°®í³·íè© µà°àêòå°;

73
• òåµí®«®ã³·íå (âèò³±íåííÿ ï°àö³âíèê³â âí౫³¤®ê âï°®âदåííÿ
í®â®¿, ÿê ï°àâè«®, àâò®¬àò觮âàí®¿ òåµí³êè © òåµí®«®ã³¿);
• ±å§®ííå (ï°àöåâ«àøòóâàííÿ ï°®òÿ㮬 ïåâí®ã® ïå°³®¤ó, ÿê ï°à-
âè«®, â ±³«ü±üꮬó 㮱ﮤఱòâ³);
• ê®íâå°±³©íå á姰®á³òòÿ ±ï°è·èíÿºòü±ÿ ±ê®°®·åííÿ¬ ·è±å«ü-
í®±ò³ à°¬³¿ òà §à©íÿòèµ ó ãà«ó§ÿµ ®á®°®íí®¿ ï°®¬è±«®â®±ò³.
Ю§¬³°è öü®ã® á姰®á³òòÿ ¬®¦óòü ꮫèâàòè±ÿ ⳤ íå§íà·íèµ ¤®
âå«èêèµ;
• öèꫳ·íå — öå º âè¤ á姰®á³òòÿ, ÿêå ï®±ò³©í® §¬³íþºòü±ÿ §à
±â®¿¬è ¬à±øòàáà¬è, ò°èâ૳±òþ ³ ±ê«à¤®¬, ù® ï®â’ÿ§àíå §
öèê«®¬ ¤³«®â®¿ ê®í’þíêòó°è. Ìà±øòàáè ³ ò°èâ૳±òü öèꫳ·-
í®ã® á姰®á³òòÿ ±ÿãàþòü ¬àê±è¬ó¬ó ﳤ ·à± ±ïà¤ó (ê°è§è) âè-
°®áíèöòâà ³ ¬³í³¬ó¬ó — ﳤ ·à± ﳤíå±åííÿ. Îò¦å, °®§¬³°è
°èíêó ï°àö³ ꮫèâàþòü±ÿ °à§®¬ § ꮫèâàííÿ¬ öèê«ó ¤³«®â®¿
ê®í’þíêòó°è. Íà©á³«üø®þ ¬³°®þ ⳤ öèꫳ·í®ã® á姰®á³òòÿ
ï®òå°ïàþòü ¬®«®¤ü, ¦³íêè, «þ¤è ﮵諮㮠â³êó ³ íåê®°³ííå
íà±å«åííÿ;
• ³í±òèòóö³©íå á姰®á³òòÿ — ï®°®¤¦óºòü±ÿ ï°àâ®âè¬è í®°¬à¬è,
ù® âï«èâàþòü íà âফèâ³ å«å¬åíòè °èíêó ï°àö³, íà ï®ïèò ³
ﰮﮧèö³þ ï°àö³. ‚®í® ¬®¦å áóòè, íàï°èê«à¤, ±ï°è·èíåíå
ââå¤åííÿ¬ ãà°àíò®âàí®¿ ¬³í³¬à«üí®¿ §à°®á³òí®¿ ï«àòè, í央-
±ê®íà«®þ ﮤàòê®â®þ ±è±ò嬮þ (íब³°í³ ±®ö³à«üí³ âèï«àòè
§íè¦óþòü ﰮﮧèö³þ ï°àö³, à âè±®ê³ ±òàâêè ®ï®¤àòêóâàííÿ,
±ê®°®·óþ·è ¤®µ®¤è, °®á«ÿòü ¿µ ï®°³âíÿíè¬è ³§ ±ó¬à¬è âèï«àò
§à ±®ö³à«üíè¬è ï°®ã°à¬à¬è, ù® òàꮦ §íè¦óº ﰮﮧèö³þ °®-
á®·®¿ ±è«è).
Íà °èíêó ï°àö³ °®§°³§íÿþòü òàꮦ §à±ò³©íå ³ µ°®í³·íå á姰®á³òòÿ.
Çà±ò³©íå á姰®á³òòÿ ®µ®ï«þº íੱò³©ê³øè© ê®íòèíãåíò á姰®á³òíèµ:
᳤íèµ, á°®¤ÿã, áå§ï°èòó«üíèµ òà ³í.
•°®í³·íå á姰®á³òòÿ ï®â’ÿ§àíå § ⳤ±òàâàííÿ¬ ³íâå±òèö³© ⳤ òå¬-
ï³â §°®±òàííÿ ·è±å«üí®±ò³ í੬àíèµ ï°àö³âíèê³â, à â®í®, ó ±â®þ ·å°-
ãó, ï®â’ÿ§àíå § òåµí®«®ã³·íè¬ á姰®á³òòÿ¬, ù® §à«å¦èòü ⳤ ïå°åµ®-
¤ó ¤® í®â®¿ òåµí³êè ³ òåµí®«®ã³¿, § ¬åµàí³§àö³ºþ òà àâò®¬àòè§àö³ºþ
âè°®áíèöòâà, ù® ±óﰮ⮤¦óºòü±ÿ âèⳫüíåííÿ¬ °®á®·®¿ ±è«è ³ íà©-
¬àííÿ¬ ï°àö³âíèê³â ï°èíöèï®â® í®âèµ ±ïåö³à«üí®±òå© òà êâ૳ô³-
êàö³©. Ïåâí®þ ¬³°®þ â®í® ï®â’ÿ§àíå § ê®íâå°±³©íè¬ á姰®á³òòÿ¬, ù®
±ï°è·èíÿºòü±ÿ ±ê®°®·åííÿ¬ ·è±å«üí®±ò³ à°¬³¿ òà §à©íÿòèµ â ãà«ó§ÿµ
®á®°®íí®¿ ï°®¬è±«®â®±ò³. Ю§¬³°è öü®ã® á姰®á³òòÿ ¬®¦óòü §íà·í®
ꮫèâàòè±ÿ.

74
²í®¤³ â «³òå°àòó°³ §ó±ò°³·àºòü±ÿ ï®íÿòòÿ “åôåêò ãè±òå°å§è±à” —
öå º ±òàí á姰®á³òòÿ, ê®«è ¤®±ÿãíóò® ©®ã® ¤®±òàòíü® âè±®êè© °³âåíü,
³ â®í® ¬®¦å §íà·í®þ ¬³°®þ ±à¬®â³¤òâ®°þâàòè±ÿ ³ óò°è¬óâàòè±ÿ
íà öü®¬ó °³âí³.
“ ê°à¿íൠªâ°®ï婱üꮿ ‘ﳫüí®òè ù®°³·í³ âò°àòè ⳤ á姰®á³òòÿ
±òàí®â«ÿòü ï®íठ200 ¬«í ºâ°®. “ ê°à¿íàµ, ù® °®§âèâàþòü±ÿ, º ï®íà¤
800 ¬«í á姰®á³òíèµ. “ 1999 °. § ï°èá«è§í® 3 ¬«°¤ ï°àö姤àòí®ã®
íà±å«åííÿ ï«àíåòè ï®âí³±òþ á姰®á³òíè¬è áó«è 150 ¬«í ®±³á, ·à±òê®-
â® á姰®á³òíè¬è — 900 ¬«í. ‚ “ê°à¿í³ â 1999 °. í૳·óâà«®±ÿ ï®íà¤
1,5 ¬«í á姰®á³òíèµ, à ï°èµ®âàíå á姰®á³òòÿ (âè¬óøåí³ íå®ï«à·óâàí³
ⳤïó±òêè, ±ê®°®·åíè© °®á®·è© ¤åíü) ±òàí®âè«® ï°èá«è§í® 40 % ±ó-
êóïí®¿ °®á®·®¿ ±è«è.
Íèí³ â ó¬®âൠﮱòóï®â®ã® °®§âèòêó åê®í®¬³êè “ê°à¿íè, ±èòóà-
ö³ÿ ¤åÿêè¬ ·èí®¬ §¬³íè«à±ÿ. Ì®â®þ öèô° öå âèã«ÿ¤àº òàê: ±òàí®¬ íà
1 «þò®ã® 2002 °., ⳤï®â³¤í® ¤® ±òàòè±òè·í®¿ §â³òí®±ò³ ﳤï°èº¬±òâ,
ó±òàí®â òà ®°ãàí³§àö³©, ï®ò°åáà ó ï°àö³âíèêൠ±òàí®âè«à 104,9 òè±.
®±³á, ù® ¬à©¦å íà ﮫ®âèíó ᳫüøå, í³¦ ó ⳤï®â³¤íè© ïå°³®¤ ¬èíó-
«®ã® °®êó. Íàâàíòà¦åííÿ íà ®¤íå Ⳬüíå ¬³±öå ±òàí®âè«® 7 ®±³á ï°®-
òè 17 (±òàí®¬ íà 1 «þò®ã® 2001 °. òà 1 «è±ò®ïà¤à 2002 °.) [26].
Íå§âà¦àþ·è íà ®á¬å¦åíó 곫üê³±òü Ⳬüíèµ °®á®·èµ ¬³±öü,
곫üê³±òü «þ¤å©, ù® ®ò°è¬à«è °®á®òó §à ±ï°èÿííÿ ±«ó¦áè §à©íÿò®±ò³
ó ±³·í³ 2002 °. (ï®°³âíÿí® § ±³·íå¬ ¬èíó«®ã®), §°®±«à ¬à©¦å íà ò°åòè-
íó ³ ±òàí®âè«à 48,9 òè±. ®±³á. Íà 1 «è±ò®ïà¤à 2002 °. °³âåíü §à°åº±ò-
°®âàí®ã® á姰®á³òòÿ ±òàí®âèâ 3,6 % íà±å«åííÿ ï°àö姤àòí®ã® â³êó
ï°®òè 4,2 % àí૮㳷í®ã® ïå°³®¤ó ï®ïå°å¤íü®ã® °®êó [26].
…ê®í®¬³êà ¬®¦å áóòè åôåêòèâí®þ ³ §à íàÿâí®±ò³ ¤åÿê®ã® ¤®á°®-
Ⳬüí®ã® á姰®á³òòÿ. Íà °è±. 2 (±. 76 ) ¤®á°®â³«üíå á姰®á³òòÿ ï®êà§à-
íå ⳤ°³§ê®¬ ¬³¦ ò®·ê®þ °³âí®âàãè … òà °³âíå¬ §àï°®ï®í®âàí®¿ íà
°èíêó ï°àö³ °®á®·®¿ ±è«è. ßêù® ï®ïèò íà °®á®·ó ±è«ó §°®±òå, ò®
±òàâêà §à°®á³òí®¿ ï«àòè òàꮦ §á³«üøèòü±ÿ (ê°èâà ï®ïèòó §±óíåòü±ÿ
âï°àâ®). „®á°®â³«üíå á姰®á³òòÿ òàꮦ ±ê®°®òèòü±ÿ, ò®¬ó ù® ±òàâ-
êà §à°®á³òí®¿ ï«àòè §á³«üøèòü±ÿ.
гâåíü á姰®á³òòÿ â “ê°à¿í³, ê°³¬ ï®ò®·í®ã® ±òàíó ¤³«®â®¿ àêòèâ-
í®±ò³, âè§íà·àºòü±ÿ ï°è°®¤íè¬ °³âíå¬ á姰®á³òòÿ, §à ÿê®ã® â ¤®âã®-
òå°¬³í®â®¬ó ïå°³®¤³ 곫üê³±òü «þ¤å©, ÿê³ §à«èøàþòü °®á®òó, ¤®-
°³âíþº 곫üê®±ò³, ÿê³ ¿¿ §í൮¤ÿòü, ò®áò® á姰®á³òòÿ âèíèêຠï°è
§áà«àí±®âàí®±ò³ °èíêó °®á®·®¿ ±è«è.
Ï°è°®¤íè© °³âåíü á姰®á³òòÿ — öå °³âåíü íàÿâí®±ò³ á姰®á³òíèµ,
ï°è ÿꮬó åôåêòèâí® §°®±òຠâè°®áíèöòâ®, §áå°³ãàºòü±ÿ åê®í®¬³·íà

75
“¬®âí³ ï®§íà·åííÿ:
DD1 — ï®ïèò íà °®á®·ó ±è«ó
SS1— ﰮﮧèö³ÿ íà °®á®·ó ±è«ó
W' â ò®·ö³ E — ±òàâêà §à°®á³òí®¿ ï«àòè, ù® §à¤®â®«üíÿº
ï°®¤àâö³â òà ï®êóïö³â °®á®·®¿ ±è«è (ö³íà °®á®·®¿ ±è«è)
W — ±òàâêà §à°®á³òí®¿ ï«àòè

Ðè±. 2. „®á°®â³«üíå á姰®á³òòÿ


±òàᳫüí³±òü òà º íå§íà·íè¬ °³âåíü ³íô«ÿö³¿. „® ï°è°®¤í®ã® á姰®á³ò-
òÿ â³¤í®±ÿòü ³í±òèòóö³©íå òà ô°èêö³©íå á姰®á³òòÿ ³ â ÿ곩±ü ¬³°³ ⳤ-
í®±ÿòü ±ò°óêòó°íå á姰®á³òòÿ.
ßêù® 곫üê³±òü øóêàþ·èµ °®á®òó ïå°åâèùóº íàÿâí³ âàêàí±³¿, âè-
µ®¤èòü, ù® °èí®ê °®á®·®¿ ±è«è íå º §áà«àí±®âàíè¬; ï°è öü®¬ó ±ï®±-
òå°³ãàºòü±ÿ ¤åô³öèò ±óêóïí®ã® ï®ïèòó ³ öèꫳ·íå á姰®á³òòÿ. Ç ³íø®-
ã® á®êó, ï°è íफèøê®â®¬ó ±óêóïí®¬ó ï®ïèò³ ⳤ·óâàºòü±ÿ
“íå±òà·à” °®á®·®¿ ±è«è, ò®áò® 곫üê³±òü Ⳬüíèµ °®á®·èµ ¬³±öü ïå°å-
âèùóº 곫üê³±òü °®á³òíèê³â, ÿê³ øóêàþòü °®á®òó. “ òà곩 ±èòóàö³¿
ôàêòè·íè© °³âåíü á姰®á³òòÿ í覷å ï°è°®¤í®ã® °³âíÿ.
“ °³§íèµ ê°à¿íൠï°è°®¤íè© °³âåíü á姰®á³òòÿ º °³§íè¬ ³ §à«å¦èòü
ⳤ ¤å¬®ã°àô³·íèµ µà°àêòå°è±òèê íàö³¿ òà ®±®á«èâ®±òå© ±®ö³à«üí®¿
ﮫ³òèêè ¤å°¦àâè. ‚ ºâ°®ï婱üêèµ ê°à¿íൠâ³í º ᳫüøè¬ òà ¤®°³â-

76
íþº á«è§üê® 10 % ó ”°àíö³¿ òà ͳ¬å··èí³, ï°èá«è§í® 8 % — ó ‚å«è-
ê®á°èòàí³¿. “ ‘˜À ï°è°®¤íè© °³âåíü ±ê«à¤àº — 4–5 %.
„«ÿ “ê°à¿íè â³°í® ®ö³íèòè ï°è°®¤íè© °³âåíü á姰®á³òòÿ ±ê«à¤í®
íà±à¬ïå°å¤ ò®¬ó, ù® íå ³±íóº ¤àíèµ ù®¤® á姰®á³òíèµ §à âå«èêè©
ï°®¬³¦®ê ·à±ó, ®±®á«è⮠ﳤ ·à± §°®±òàííÿ åê®í®¬³êè. Ï°®òå ﮫ³òè-
êà ¤å°¦àâè ±ï°ÿ¬®âàíà íà ©®ã® ±ê®°®·åííÿ ³ íàö³«åíà íà ﮤ®«àííÿ
á姰®á³òòÿ â§àã૳.
–å âফèâ® ò®¬ó, ù® ó ±èòóàö³¿, ꮫè ôàêòè·íè© °³âåíü á姰®á³-
òòÿ ïå°åâèùóº ©®ã® ï°è°®¤íè© °³âåíü íà 1 %, ï®·èíຠ¤³ÿòè §àê®í
À°òó°à Îóêåíà, ⳤï®â³¤í® ¤® ÿê®ã® ïå°åâèùåííÿ ï°è°®¤í®ã® °³âíÿ
á姰®á³òòÿ íà 1 % âèê«èêຠ±ïठ®á±ÿãó âè°®áíèöòâà ï°èá«è§í®
íà 2–2,5 %.
Á姰®á³òí³ ¬àþòü ï°àâ® íà ®ò°è¬àííÿ ¬àòå°³à«üíèµ âèï«àò ó âèã-
«ÿ¤³ ¤®ï®¬®ãè ï® á姰®á³òòþ.
ϳ¤±òàâ®þ ¤«ÿ âèï«àòè ¤®ï®¬®ãè ó °à§³ á姰®á³òòÿ â °®§âèíóòèµ
ê°à¿íൠ±â³òó º ®á®â’ÿ§ê®â³±òü °åº±ò°àö³¿ á姰®á³òí®ã® íà á³°¦³ ï°àö³,
àêòèâíè© ï®øóê °®á®òè â ®±òàíí³© ïå°³®¤, ïåâíè© ïå°³®¤ ï°àöåâ-
«àøòóâàííÿ ¤® ®ò°è¬àííÿ ±òàòó±ó á姰®á³òí®ã® (öå âà㮬à ïå°åøê®-
¤à ¤«ÿ §à°àµóâàííÿ ¤® êàòåã®°³¿ á姰®á³òíèµ òèµ, µò® âïå°øå íà¬à-
ãàºòü±ÿ â«àøòóâàòè±ÿ íà °®á®òó) ³ §â³«üíåííÿ ﳤï°èº¬öå¬ (à íå
¤®á°®â³«üíå), ã®ò®âí³±òü ±òàòè ¤® °®á®òè §à ﰮﮧèö³ºþ á³°¦³ ï°àö³
(áþ°® §à©íÿò®±ò³ òà ³íøèµ ±ò°óêòó°), ⳤ±óòí³±òü ³íøèµ ¤®µ®¤³â.
Çàê®í®¤àâ±ò⮬ â±òàí®â«åí® ïå°³®¤ ïå°åáóâàííÿ â ±òàòó±³ á姰®á³ò-
í®ã®, ï³±«ÿ §àê³í·åííÿ ÿê®ã® âå«è·èíà âèï«àò ±ê®°®·óºòü±ÿ (ù® §¬ó-
øóº á姰®á³òí®ã® øóêàòè í®âå ¬³±öå °®á®òè). „®ï®¬®ãà ó °à§³ á姰®-
á³òòÿ º íà©ò°èâ૳ø®þ â î««àí¤³¿ (38 ¬³±ÿö³â), ó „àí³¿ òà ”°àíö³¿
(30 ¬³±ÿö³â), à íà©ê®°®òø®þ — ó ‘˜À (26 òè¦í³â). Íà©á³«üø³ °®§-
¬³°è òàꮿ ¤®ï®¬®ãè ó ˜âåö³¿ (90 % ⳤ §à°®á³òí®¿ ï«àòè), ó ˜âå©-
öà°³¿ òà î««àí¤³¿ (70 %), ó „àí³¿ (64 %); í੬åíø³ — â ²ò૳¿ (15 %),
‚å«èê®á°èòàí³¿ (16 %), ²°«àí¤³¿ (29 %), ‘˜À (50 %).
‚ “ê°à¿í³ ±å°å¤í³© °®§¬³° ¤®ï®¬®ãè ï® á姰®á³òòþ ó 2000 °. ±ê«à-
¤àâ ï°èá«è§í® 13,5 %, à ó 2001 °. — ï°èá«è§í® 16 % ⳤ §à°®á³òí®¿
ï«àòè.
Τíàê ¤®ï®¬®ãà ï® á姰®á³òòþ — öå º ïà±èâíà ô®°¬à ó·à±ò³ ¤å°-
¦àâè íà °èíêó ï°àö³. „«ÿ àêòè⳧àö³¿ òà ±ê®°®·åííÿ ·è±å«üí®±ò³ áå§-
°®á³òòÿ íå®áµ³¤í®, ù®á ꮦíè© °åã³®í (¬³±ò®) ¬àâ ±â®þ òåµí®«®ã³·-
íó ±µå¬ó âè°³øåííÿ ï°®á«å¬ §à©íÿò®±ò³ á姰®á³òíèµ. Ï°èê«à¤®¬
¬®¦å áóòè òàêà ±µå¬à (¤èâ. ±µå¬ó 5 íà ±. 78):

77
Á姰®á³òíè©


Íàï°ÿ¬ ¤³ÿ«üí®±ò³ ±«ó¦áè §à©íÿò®±ò³ § âè°³øåííÿ ï°®á«å¬ §à©íÿò®±ò³ ®±®áè


Ï°àöåâ«àøòóâàííÿ „®±ò°®ê®âè© âèµ³¤ íà ïåí±³þÇà ó¬®âè ®í®â«åííÿ °®§âèòêó
Çà ó¬®âè íàÿâí®±ò³
àá® §¬³íè ®±®áè±ò®ã®
ï®òåíö³à«ó §íàíü,
ï®òåíö³à«ó §íàíü òà
ï°®ôå±³©í®ã® ¤®±â³¤ó
ï°®ôå±³©í®ã® ¤®±â³¤ó

’謷౮âå,
Ï®±ò³©íå Ï°®ôå±³©íå íàâ·àííÿ
°à§®âå


ð®¬à¤±üê³ ‚è¤è íàâ·àííÿ
°®á®òè

Ïå°âèííà ï°®ôå±³©íà
ﳤã®ò®âêà
Íà âàêàí±³¿
Íà âàêàí±³¿ °®á®·èµ ¬³±öü, ϳ¤âèùåííÿ êâ૳ô³êàö³¿
íàÿâíèµ °®á®·èµ ±òâ®°åíèµ §à
¬³±öü ó·à±òþ ±«ó¦áè
Ïå°åﳤã®ò®âêà (âò®°èííà
§à©íÿò®±ò³, ó ò. ·.
ï°®ôå±³©íà ﳤã®ò®âêà)
±à¬®§à©íÿò³±òü
Íàâ·àííÿ ±ó¬³¦íè¬ (¤°óãè¬)
ï°®ôå±³ÿ¬


‘µå¬à 5. ’åµí®«®ã³·íà ±µå¬à âè°³øåííÿ ï°®á«å¬ §à©íÿò®±ò³ á姰®á³òíèµ [67]Ê°³¬ âêà§àíèµ ó ±µå¬³ íàï°ÿ¬³â àêòèâí®¿ ﮫ³òèêè §à©íÿò®±ò³, ¤®
íèµ òàꮦ â³¤í®±ÿòü±ÿ:
• ±ï°èÿííÿ òà ±òâ®°åííÿ ó¬®â ¤«ÿ °®§âèòêó òà ±ò°óêòó°í®-òåµ-
í®«®ã³·í®¿ ïå°åáó¤®âè ±ó±ï³«üí®ã® âè°®áíèöòâà;
• ±òâ®°åííÿ åôåêòèâí®¿ ¤å°¦àâí®¿ ±«ó¦áè §à©íÿò®±ò³, ù® ï®âèí-
íà ﰮ⮤èòè àí૳§ òà ï°®ãí®§ ï®ïèòó ³ ï°®ï®§èö³¿ °®á®·®¿
±è«è, §¤³©±íþâàòè ï°®ô®°³ºíòàö³©íó ¤³ÿ«üí³±òü, ®°ãàí³§®âóâà-
òè ï°®ôå±³©íó ﳤã®ò®âêó òà ïå°åﳤã®ò®âêó, ﳤâèùåííÿ êâà-

78
«³ô³êàö³¿, ®ï«à·óþ·è ¿µ âà°ò³±òü; ﰮ⮤èòè ®á«³ê Ⳬüíèµ
°®á®·èµ ¬³±öü, âàêàíòíèµ ï®±à¤ òà íå§à©íÿòèµ ã°®¬à¤ÿí, ÿê³
áà¦àþòü ï°àöþâàòè, à òàꮦ âèê®íóâàòè ·è¬à«® ³íøèµ ôóíê-
ö³©;
• ±òâ®°åííÿ ó¬®â ¤«ÿ ®°ãàí³§àö³¿ òà °®§âèòêó ¬à«®ã® ³ ±å°å¤íü®-
㮠᳧íå±ó;
• ±ï°èÿííÿ ±òâ®°åííþ í®âèµ ï³¤ï°èº¬±òâ;
• íà¤àííÿ á姰®á³òíè¬ áå§â³¤±®òê®â®¿ ﮧèêè ¤«ÿ ®°ãàí³§àö³¿
ﳤï°èº¬íèöüꮿ ¤³ÿ«üí®±ò³ òà ³í¤èⳤóà«üí®¿ ò°ó¤®â®¿ ¤³ÿ«ü-
í®±ò³;
• ±ï°èÿííÿ òå°èò®°³à«üí³© òà ãà«ó§å⳩ ¬®á³«üí®±ò³;
• ®°ãàí³§àö³ÿ ã°®¬à¤±üêèµ °®á³ò;
• ±òâ®°åííÿ í®âèµ °®á®·èµ ¬³±öü, ù® ⳤï®â³¤àþòü ó¬®âଠòà
â謮ãଠ®µ®°®íè ï°àö³;
• §àê°èòòÿ ±òà°èµ, íååôåêòèâíèµ °®á®·èµ ¬³±öü;
• °å§å°âóâàííÿ °®á®·èµ ¬³±öü ¤«ÿ òèµ, µò® íå º ê®íêó°åíò®±ï°®-
¬®¦íè¬ íà °èíêó ï°àö³, à«å ¬®¦å ï°àöþâàòè.
Îò¦å, ﳤ àêòèâíè¬ °åãó«þâàííÿ¬ §à©íÿò®±ò³ °®§ó¬³þòü±ÿ ï®ïå-
°å¤¦óâà«üí³ §àµ®¤è ¤å°¦àâè ù®¤® åôåêòèâí®ã® âï«èâó íà °³âåíü
§à©íÿò®±ò³ ·å°å§ §áà«àí±®âàí³±òü ï®ïèòó ³ ï°®ï®§èö³¿. ’àêà ﮫ³òèêà
®áó¬®â«þº âè±®ê®ï°®¤óêòèâíó ³ â³«üí® ®á°àíó §à©íÿò³±òü, ù® ò³±í®
ï®â’ÿ§àíà § ¤å°¦àâíè¬ °åãó«þâàííÿ¬ ó ±ôå°³ §à©íÿò®±ò³.
Ïà±èâíà ﮫ³òèêà ±ï°ÿ¬®âàíà, 㮫®âíè¬ ·èí®¬, íà °®§â’ÿ§àííÿ
ï°®á«å¬ ±ò®±®âí® íå§à©íÿò®ã® íà±å«åííÿ — öå º ®°ãàí³§àö³ÿ ±è±òå¬è
¤®ï®¬®ãè á姰®á³òíè¬ ³ ·«åíଠ¿µ ±³¬å©, §àµ®¤è ®á¬å¦åííÿ ï°®ï®-
§èö³¿, à òàꮦ §àãà«üí®®á®â’ÿ§ê®âå ±®ö³à«üíå ±ò°àµóâàííÿ íà âèïà-
¤®ê á姰®á³òòÿ* òà âèï«àòè ®¤í®°à§®â®¿ ¬àòå°³à«üí®¿ ¤®ï®¬®ãè.
Íèí³ “ê°à¿íà ±ò®¿òü ïå°å¤ íå®áµ³¤í³±òþ ô®°¬óâàííÿ ﮫ³òèêè
§à©íÿò®±ò³, ù® â°àµ®âóâà«à áè ±òâ®°åííÿ ¬®òèâàö³©íèµ ¬åµàí³§¬³â

* ”®í¤ ô®°¬óºòü±ÿ §à °àµóí®ê ¤å°¦áþ¤¦åòó, ±ò°àµ®âèµ âíå±ê³â òà ô³íàí±®âèµ
±àíêö³© ù®¤® ï®°óøíèê³â ï®°ÿ¤êó ¿µ ±ï«àòè, à òàꮦ á«à㮤³©íèµ âíå±ê³â.
Ю§¬³°è ¤®ï®¬®ãè ï® á姰®á³òòþ âè§íà·àþòü±ÿ ó ⳤ±®òêൠ¤® ±å°å¤íü®¿ §à°ï«à-
òè àá® ¤®µ®¤ó §à±ò°àµ®âàíèµ ®±³á §à«å¦í® ⳤ ±ò°àµ®â®ã® ±òà¦ó (¤® 2 °®ê³â —
50 %, ⳤ 2 ¤® 6 °®ê³â — 55 %, ⳤ 6 ¤® 10 °®ê³â — 60 %, ᳫüø 10 °®ê³â — 70 %).
“ ïå°ø³ 90 êà«åí¤à°íèµ ¤í³â ò³, µò® §à«èøè«è±ÿ áå§ °®á®òè, ®ò°è¬óþòü ¬àòå°³-
à«üíó ¤®ï®¬®ãó, ù® ¤®°³âíþº 100 % ⳤ ïåâí®ã® °®§¬³°ó §à°ï«àòè, ï°®òÿ㮬 íà-
±òóïíèµ 90 êà«åí¤à°íèµ ¤í³â — 80 %, ¤à«³ — ï® 70 %.
Çàê®í íàá°àâ ·èíí®±ò³ § 1 ±³·íÿ 2001 °. (ê°³¬ ±òàòå©, ù® ‚å°µ®âíà Ðà¤à “ê°à¿íè
ù®°³·í® ï°è©¬àº ﳤ ·à± §àòâå°¤¦åííÿ °®§¬³°ó ±ò°àµ®âèµ âíå±ê³â) [67].


79
âè±®ê®åôåêòèâí®¿ ï°àö³ òà §àáå§ïå·åííÿ ±®ö³à«üí®ã® §àµè±òó íà±å-
«åííÿ ó ±ôå°³ §à©íÿò®±ò³ ï°è âò°àò³ °®á®·èµ ¬³±öü.
“ ¤°ó㳩 ﮫ®âèí³ 80-µ °®ê³â XX ±ò. áó«à âè§íà·åíà ³ ®ò°è¬à«à
®ô³ö³©íå ±µâà«åííÿ ê®íöåïö³ÿ åôåêòèâí®¿ §à©íÿò®±ò³, ò®áò® íå â±å§à-
ãà«üíà, à ±®ö³à«üí® ®°³ºíò®âàíà §à©íÿò³±òü (¤èâ. ±µå¬ó 6 íà ±. 81)
§ òàêè¬è ®±í®âíè¬è ꮬï®íåíòà¬è: ±ê®°®·åííÿ («³êⳤàö³ÿ â ¬à©-
áóòíü®¬ó) òÿ¦ê®¿, ï°è¬³òèâí®¿, íåêâ૳ô³ê®âàí®¿ ï°àö³; ±òè¬ó«þ-
âàííÿ ãíó·êèµ ô®°¬ §à©íÿò®±ò³, ù® ¤àº ¬®¦«èâ³±òü §àáå§ïå·èòè °®-
á®ò®þ â±³µ áà¦àþ·èµ ï°àöþâàòè, íà±ê³«üêè â®íè ò®ã® áà¦àþòü;
ô®°¬óâàííÿ ±®ö³à«üí®ã® ïà°òíå°±òâà ï°àöþþ·èµ §à í੬®¬ § ब³-
í³±ò°àö³ºþ, ù® ïå°å¤áà·àº ¬®¦«èâ³±òü âå¤åííÿ ïå°åã®â®°³â ù®¤®
ó¬®â ³ ®ï«àòè ï°àö³; ±â®á®¤à âèá®°ó ¬³±öÿ °®á®òè § ó°àµóâàííÿ¬
ô®°¬è â«à±í®±ò³ (¤å°¦àâíå, ï°èâàòíå, ê®®ïå°àòèâíå, ꮫåêòèâíå,
±ï³«üíå ﳤï°èº¬±òâà ³ ò. ¤.); §¬³öíåííÿ §â’ÿ§êó ®ï«àòè ï°àö³ § ê³íöå-
âè¬ °å§ó«üòàò®¬, «³êⳤàö³ÿ ï°èíöèïó ®ï«àòè §à âèµ³¤, §à °®á®·å
¬³±öå; âè§íàííÿ ±ó±ï³«üí® ê®°è±í®¿ ï°àö³ â ±³¬’¿; ââå¤åííÿ ¬³í³¬ó¬ó
³ «³êⳤàö³ÿ ¬àê±è¬ó¬ó §à°®á³òí®¿ ï«àòè.
‘â³ò®âè© ¤®±â³¤ ó¬®âí® ï®¤³«ÿº ®°ãàí³§àö³þ åôåêòèâí®¿ §à©íÿ-
ò®±ò³ íà ¤âà òèïè — à¬å°èêàí±üêè© òà øâ失üêè©. ‘è±òå¬à §à©íÿ-
ò®±ò³ ó ‘˜À íàö³«þº íà àêòèâíè© ï®øóê °®á®òè. Ï°è öü®¬ó ¬®¦íà
°®§°àµ®âóâàòè íà ®ò°è¬àííÿ íå®áµ³¤í®¿ ³íô®°¬àö³¿ (íàï°èê«à¤, íà
¬³±öå⮬ó, °åã³®íà«üí®¬ó, íàö³®íà«üí®¬ó °³âíÿµ ê°à¿íè öå º å«åêò-
°®íí³ áàíêè °®á®·èµ ¬³±öü), ê®í±ó«üòàö³©íó ¤®ï®¬®ãó, ãà°àíò®âàíó
±ï«àòó ¤®ï®¬®ãè §à °àµóí®ê ê®øò³â ﳤï°èº¬ö³â. “ °å§ó«üòàò³ ó â±³µ
ï°®ôå±³©íèµ ã°óïൠ40 % á姰®á³òíèµ §í൮¤ÿòü °®á®òó ï°®òÿ㮬
¬³±ÿöÿ. –ÿ ±è±òå¬à, âê«þ·àþ·è ¬®í®ï®«³þ ¤å°¦àâí®¿ ±«ó¦áè, ù®
±ï°èÿº í੬ó, ¤àº øè°®ê³ ¬®¦«èâ®±ò³ ¤«ÿ âèá®°ó °®¤ó §àíÿòü.
‘è±òå¬à §à©íÿò®±ò³ ó ˜âåö³¿ ±ïè°àºòü±ÿ íà àêòèâíó ¤å°¦àâíó ï®-
«³òèêó íà °èíêó ï°àö³ òà ¬àº íà ¬åò³ ï®âíó «³êⳤàö³þ á姰®á³òòÿ.
‚®íà ïå°å¤áà·àº §àãà«üí®íàö³®íà«üíó ±è±òå¬ó §àµ®¤³â ù®¤® ±òâ®-
°åííÿ í®âèµ °®á®·èµ ¬³±öü, à òàꮦ §àãà«üíè© ®á«³ê âàêàí±³©, ï°®-
ôå±³©íó ﳤã®ò®âêó òà ïå°åêâ૳ô³êàö³þ âèⳫüíåíèµ °®á³òíèê³â.
‚è±®êà §à©íÿò³±òü ó ˜âåö³¿ º °å§ó«üòàò®¬ â¤à«®ã® ﮺¤íàííÿ åôåê-
òèâí®¿ â§àº¬®¤³¿ ê®íêó°åíòí®ã® ¬åµàí³§¬ó °èíê®â®¿ åê®í®¬³êè ³ àê-
òèâí®ã® ¤å°¦àâí®ã® °åãó«þâàííÿ ó ±ôå°³ §à©íÿò®±ò³.
„®±â³¤ ˜âåö³¿ ·è ‘˜À àá® ³íø®¿ °®§âèíóò®¿ ê°à¿íè íå ¬®¦íà
àâò®¬àòè·í® ïå°åíå±òè â “ê°à¿íó § ¿¿ ê°è§®â®þ åê®í®¬³ê®þ òà ®á¬å-
¦åíè¬è áþ¤¦åòíè¬è ¬®¦«èâ®±òÿ¬è. ‘èòóàö³ÿ íà °èíêó ï°àö³ â “ê-
°à¿í³ ï®ò°åáóº ⳤ¬®âè ⳤ §à±ò®±óâàííÿ ïà±èâí®ã® âà°³àíòà ﮫ³òè-

80
Çà©íÿò³±òü íà±å«åííÿ


’°ó¤®âè© ï®òåíö³à« ‘ôå°è ï°èê«à¤àííÿ ï°àö³
α®áè ó â³ö³ ¤® 16 °®ê³â
Íàÿâí³ °®á®·³ ¬³±öÿ
Íà±å«åííÿ, §à©íÿòå
ò°ó¤®â®þ ¤³ÿ«üí³±òþ ‘òâ®°þâàí³ °®á®·³ ¬³±öÿ
Ю᮷à Ю᮷³
±è«à ¬³±öÿ
Íå §à©íÿòå ò°ó¤®â®þ ‚èⳫüíþâàí³
¤³ÿ«üí³±òþ íà±å«åííÿ, ù® ï°àö³âíèêà¬è °®á®·³
§à©¬àºòü±ÿ ï®øóꮬ ¬³±öÿ
°®á®òè
Ю᮷³ ¬³±öÿ, ù®
„®á°®â³«üí® íå§à©íÿòå «³êⳤóþòü±ÿ
Ðèí®ê ï°àö³
íà±å«åííÿ


Ðåãó«ü®âàíè© Íå°åãó«ü®âàíè©


Íà±å«åííÿ, Íà±å«åííÿ,
Íà±å«åííÿ, Íà±å«åííÿ, ù®
§à«ó·åíå ¤® ±ôå°è §à°åº±ò°®âàíå ó
®µ®ï«åíå §à©¬àºòü±ÿ
°åã«à¬åíò®âàí®¿ ±«ó¦á³ §à©íÿò®±ò³,
íå°åã«à¬åíò®âàí®þ ï®øóꮬ °®á®òè
¤å°¦àâ®þ ù® §âå°íó«®±ÿ ó
§à©íÿò³±òþ ±à¬®±ò³©í®
§à©íÿò®±ò³ ï®øóêൠ°®á®òè
Çà ±ôå°à¬è ³ ãà«ó§ÿ¬è
Çà âè¤à¬è ±ó±ï³«üí®
ê®°è±í®¿ ¤³ÿ«üí®±ò³


®ò°è¬à«è ±òàòó±ó
Çà òå°èò®°³ÿ¬è
Çà ±åêò®°à¬è<< . .

. 9
( : 30). . >>